Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentweintichste jiergong, nûmer 2, 29 juny 2010 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Grutte Gelf in teken 100 jaar Plaatselijk Belang Dat Plaatselijk Belang haar 100-jarig bestaan heeft gevierd is u inmiddels vast wel duidelijk geworden. Als u er niet bent geweest, heeft u in de Feanster, in de Kollumer of op de website weromsjen.surhuzum.nl diverse verslagen kunnen lezen. Omdat de Grutte Gelf voor en door Surhuizumers wordt gemaakt, dragen wij natuurlijk ook ons steentje bij. Dit nummer is dan ook een “themanummer PB 100” geworden met veel foto’s en verslagen. Voor sommigen misschien zelfs wel een bewaarnummer, voor anderen misschien wel teveel van het goede, hoe dan ook: wij vinden dat één keer in de honderd jaar wat extra aandacht voor Plaatselijk Belang geen kwaad kan. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het lezen van alle artikelen en melden u nu alvast dat het volgende nummer alweer een thema-nummer wordt. De Grutte Gelf staat dan in het teken van de Spulwike 2010! Ook een bewaarexemplaar dus, want alle info die u in augustus tijdens de Spelweek nodig heeft, komt er in te staan. Redactie Grutte Gelf

Plaatselijk Belang Ons 100 jarig jubileum ligt alweer een paar weken achter ons. We kunnen WEROMSJEN naar een prachtig weekend. Na ruim 2 jaar van voorbereiding van de stuurgroep en heel veel andere commissies is er een heel leuk en boeiend weekend van gemaakt. De vrijdagmiddag voor de schoolkinderen in de tent, ’s avonds de receptie met als hoogtepunt de opening van het natuurpad door de Singel naar de Koaiwei en ’s avonds een feestelijke afsluiting in de tent m.m.v. Release. De zaterdag vanaf 10.00 uur de reünie in de feesttent met ’s middags vele activiteiten en bezienswaardigheden door het hele dorp. De Doarpstsjerke had haar deur geopend voor de tentoonstelling over Surhuizum en in het gebouw waren prachtige schilderijen, houtsnijwerk en nog veel meer creativiteit van onze eigen Surhústers te bewonderen. Wat een talent in ons dorp! Rondritten in oldtimers door het dorp, varen in de Surhústerfeart, de film in de Delfeart, de mûne op Koartwâld. ‘s Avonds een prachtige revue over het wel en wee van veel (oude) dorpsgenoten. De zondagmiddag was de afsluiting met een kerkdienst in de feesttent. Heel, veel mensen hebben zich ingezet voor dit prachtige jubileum 100 jaar Plaatselijk Belang, hiervoor heel, heel hartelijk dank! Eén groep willen wij even apart bedanken, dit zijn onze jongens en meisjes van World Servants voor al het klaarzetten, opruimen en schoonmaken in en rond de tent. Soms is het goed iets te organiseren in het dorp voor de saamhorigheid en de mienskipsin! Nogmaals iederéén tige tank! Plaatselijk Belang wenst u/jullie een hele fijne vakantie toe.


4


5

Stuurgroep bedankt iedereen voor inzet De stuurgroep die door Plaatselijk Belang in het leven is geroepen om namens hen het feest van 100-jaar PB te organiseren, wil iedereen die heeft meegewerkt aan het slagen van het feest hartelijk bedanken! Door de stuurgroep zijn diverse commissies in het leven geroepen die ieder een bepaald onderdeel van het feest onder hun hoede kregen. Zo was er de activiteitencommissie waarin Djoeke Postma en Tine de Jong samen met Anneke Wassenaar, Willy Hansma, Klaske Ytsma, Martina de Vries, Anja Veenstra en Griet Rispens zitting hadden. Zij regelden de activiteiten die op de zaterdag plaatsvonden. In de financiele commissie hadden Anne Dam en Jelle de Vries zitting. Zij onderhielden o.a. contact met de sponsors, bewaakten de begroting en regelden de inschrijving en ontvangst van alle reünisten. In de communicatiecommissie zaten Kornelis van Dekken, Hilly Holthuis, Harmen Scheepsma, Lutske Pool, Bea Woudstra, Aukje Geertsma, Bertus Dorhout, Piet de Vries en Lutske Pilat. Het resultaat van hun werk heeft u inmiddels in de bus gehad en misschien al wel helemaal uitgelezen: de prachtig uitgevoerde jubileumkrant. Jaap van der Meer vormde in zijn eentje de filmcommissie, maar het resultaat mag er zijn: de DVD die inmiddels door velen van u is aangeschaft. De Spulwikecommissie, bestaande uit Eerde Jan Postma, Gerke Holthuis, Aize Vonk, Jetze van der Veen, Fenny Bouma en Evelien Bouma, heeft bijgestaan bij het opbouwen en inrichten van de tent. Verder bedanken we uiteraard alle mensen die aan de revue hebben meegewerkt en deelgenomen en ook de World Servants onder leiding van Ieneke Hoogsteen, die elders in deze Gelf nog een eigen stukje hebben gekregen. Release, met Eerde Jan Postma en Wobbe Anne Veenstra, zorgde voor het prima geluid en de muziek. Het bestuur van Plaatselijk Belang droeg ook zelf haar steentje bij. Bij Taap Wiersma konden we water aftappen en zij stond klaar met koffie voor de harde werkers, Jasper Pool regelde een prachtige tentoonstelling in de Doarpstsjerke, Lútzen Nicolai opende het wandelpad langs de Singel, Wilco Elzinga was contactpersoon voor alle oldtimers, Anne-Geert regelde de raderboot in de Feart, DTS verzorgde de korven bij het dorpshuis, Kornelis van Dekken ontwierp en onderhield de website weromsjen.surhuzum.nl, Pieter Elzinga regelde via zijn werkgever Sita een afvalcontainer, Van der Schors regelde dat de spelweekcontainer en de dranghekken van de vereniging Spavo op het terrein stonden, alle sponsors zorgden voor financiële ondersteuning en zo kunnen we nog lang doorgaan! Want alle commissies riepen weer andere hulptroepen in die allemaal belangeloos klaarstonden. We hebben hierboven vele namen genoemd, maar nog lang niet alle. Wees niet teleurgesteld dat jouw naam niet is genoemd, want het zijn er eigenlijk


6


7 teveel om op te noemen. Een feest van het dorp voor het dorp. Hartelijk dank voor al jullie inzet! Stuurgroep 100 jaar PB Surhuizum wer (om) sjen: Albert de Haan, Ytje van der Meer, Arjen van der Meer, Reins van der Meer, Jan Pool, Roel Vriesema, Aukje Wouda en Meindert Brouwer.

Jubileum kinderkoor Ut’e Bernemûle te Surhuizum Op 19 augustus 2010 is het 25 jaar geleden dat het kinderkoor “Ut’e Bernemûle” is opgericht door een aantal enthousiaste meiden en dirigent Sietske Smid-Hoogterp. Wij gaan dit jubileum vieren op zaterdag 28 augustus 2010 van 17.00 tot 21.00 uur in het Doarpshûs De Delfeart. Oud-leden, -dirigenten en -bestuursleden worden opgeroepen om zich aan te melden voor deze gezellige en muzikale reünie. U kunt zich hiervoor opgeven op e-mailadres: jubileumbernemule @gmail.com of op tel. 0512-351455 Greetje Loonstra, 0512-352556 Eelkje Boersma of 0512-351311 Jannie Vaatstra. Graag uw naam, volledig adres en telefoonnummer doorgeven. Na uw opgave krijgt u t.z.t. een programma en uitnodiging thuis. Wij hopen op een goede opkomst, zegt het voort. Bestuur en leiding kinderkoor “Ut’e Bernemûle” Surhuizum

De Oanrin in Surhuizum: agenda voor de maand juli De zomer is weer begonnen, ook al zou je dat niet altijd zeggen wat betreft het weer. Met de zomer staat ook de vakantie weer voor de deur. Dit betekent dat De Oanrin een aantal weken gesloten zal zijn. In juli kunt u nog twee maal naar De Delfeart komen op donderdagochtend, na de vakantie beginnen we dan weer op donderdag 26 augustus. Ook na de vakantie bieden we u weer de mogelijkheid om er even tussen uit te gaan, gezellig een kop koffie te komen drinken en kunt u, wanneer u dat wilt, deelnemen aan één van de activiteiten welke er georganiseerd worden. Hier nog even de agenda voor de maand juli: Donderdag 1 juli: Train je hersenen bij De Oanrin! Donderdag 8 juli: Laatste keer voor de vakantie! We sluiten het seizoen gezellig af met een ZOMERBINGO! U komt toch ook even langs? Iedereen een hele prettige vakantie, op donderdag 26 augustus starten we weer met De Oanrin! U bent dan weer vanaf 9.30 uur welkom in De Delfeart.


8


9

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... As dizze Gelf wat nei wytlof rûkt, dan witte jimme hoe’t drukkerij Mulder (drukker fan ‘e Gelf) oan stroom komt!

Grutte Gelf Doordenker Voor Lútzen Nicolai was hét emotioneel:


10


11

Skûtelbank Geboren Weer thuis Eindexamens

: 10 juni; Janke Pietsje (roepnaam Jannie), dochtertje van Siebe Hansma en Rikstje Wiersma, Turfloane 5. : Klaas de Haan, Turfloane 13, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. : Durk Postma, It Noard, is geslaagd voor VMBO ICT kaderberoepsgerichte leerweg. Hille Wijma, It Noard, is geslaagd voor de HAVO.

Berichten voor deze rubriek kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Tige tank Mei út namme fan my frou wol ik elts tank sizze foar safolle kaarten en goede winsken yn ’e rin fan myn ferbliuw yn it sikehûs en yn it bysûnder de moaie attinsjes fan groep 7 en 8 en groep 2 fia Hilde en Klaas en net te ferjitten de buert fan It Súd. It hat ús tige goed dien. Wobbe en Hiltsje Veenstra

Verloren Wie heeft een bril gevonden merk: Rayban kleur: zwart met doorzichtig kunststof. Het is een groot meisjes montuur. Graag bellen naar: 351886, fam. Nauta.

Nog steeds veel vernielingen in Surhuizum Nadat in april al veel aangiften en meldingen van vernielingen aan brievenbussen, tuinen, etc. bij de politie binnenkwamen, zijn er nog steeds veel baldadige jongeren actief in Surhuizum. Vooral in de nachtelijke uren vinden er veel vernielingen plaats. Schuttingen worden vernield, auto's worden beschadigd, autospiegels worden eraf getrapt en ga zo maar door. Zelf het speeltuintje aan It Mienskar moet daardoor al weg! Daarom nogmaals het verzoek om extra alert te zijn op dit soort zaken. Als u ziet of het sterke vermoeden heeft dat er zaken vernield worden, kunt u hiervan melding doen via het alarmnummer 112. In andere gevallen kunt u dit melden via 0900-8844 (ook ’s nachts). En als ouders kunt u natuurlijk ook uw kinderen hierop aanspreken. Hopelijk kan de politie samen met u een eind maken aan deze vernielingen.


12


13

Nieuw in Surhuizum: afslanken bij Streeflijn Vanaf 24 augustus… Een groot deel (bijna 50%) van de Nederlanders heeft last van overgewicht. Overgewicht ontstaat doordat je meer calorieën binnen krijgt dan dat je uiteindelijk verbrandt. Er zijn dan ook 3 manieren om overgewicht tegen te gaan, - Meer bewegen - Minder eten - Minder eten & meer bewegen Meer beweging krijg je bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat, of als je op je fiets naar je werk gaat, het kan ook door bijvoorbeeld elke dag een uurtje te lopen. Minder eten lijkt gemakkelijk dan het is, want hoeveel calorieën bevat het eten wat wij binnen krijgen nou eigenlijk? Daarom beginnen wij in Surhuizum met Streeflijn. Aan de hand van wekelijkse bijeenkomsten en weekmenu’s gaan wij u helpen om minder calorieën te eten, en daarbij af te vallen! Afvallen gaat gemakkelijker als je er niet alleen voor staat. Laat je dan ook inspireren en motiveren door medecursisten in de cursus! Tijdens de cursus wordt je door ons begeleidt naar je Streef gewicht. Dit doe je samen met meerdere cursisten. Wekelijks wordt je eerst discreet gewogen en daarna ontvang je informatie over het onderwerp van de week. Dit wordt allemaal besproken in de cursus van ongeveer anderhalf uur. De cursus is allesbehalve saai. De cursussen beiden je de kans om ondersteund te worden in het bereiken van je gewichtsdoelen, en helpen je ook om de kennis en richtlijnen leren toe te passen in het dagelijks leven en bij bijzondere gelegenheden. Bij iedere cursus avond wordt er een thema besproken, onder leiding van ons, met elke week een nieuw onderwerp. De ene week kan het gaan over het bedwingen van eetaanvallen, de andere week kan gaan over je favoriete voeding en recepten. Je krijgt inzichten vanuit de groep en je levert je eigen bijdrage, maar je kunt ook alleen luisteren. Dit gecombineerd met de inzichten van ons en de medecursisten zorgen ervoor dat iedere cursus uniek is. Wij leggen uit wat je kunt verwachten en hoe je het beste ons programma kunt volgens. Ook stellen wij je in de gelegenheid tot het stellen van vragen. De cursus duurt 12 weken en begint op dinsdag 24 augustus om 20.00 uur, aan de Iennen 9.


14


15 De inschrijving bedraagt eenmalig 10 euro, en je betaalt per week 7.50. (Dit is inclusief, mapje, wegen, weekmenu’s, recepten en onderwerpen) Voor de snelle beslisser een gratis behandeling aan de Myo Balance, ter waarde van 25 euro. Dus bent u ook de overtollige kilo’s zat kom naar Streeflijn en ga de kilo’s te lijf! Voor meer informatie en inschrijving, neemt u contact op met: Rianne Alma, 0638504601 – riannealma17@hotmail.com Petra Holthuis, 0610741259 – achtkarspelen@bodycontrol.nl

Wie herkent deze personen?

Kent iemand namen van de mensen die op deze foto staan? Graag reactie naar Wobbe en Hiltjse Veenstra, It Sud 6, 9283 TV Surhuizum.

Website Sociaal Kultureel Werk Augustisnuga Sinds kort heeft het SKW een website. Hierop zijn alle wetenswaardigheden te vinden van alle activiteiten die zullen plaatsvinden en verslagen, foto's en filmpjes van activiteiten die al hebben plaatsgevonden. De website wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid. Neem ook eens een kijkje op: www.skwaugustinusga.nl


16


17

Slot voorjaarscompetitie voor de tennissers van ASC Op dinsdagmiddag 25 mei hadden de dames een uitwedstrijd tegen Oldeboorn en hier werden de punten gedeeld: 2-2 gelijkspel. Woensdagavond 26 mei verloren de mannen in Eastermar vrij kansloos met 40. Op zaterdag 28 mei waren Jelle, Fimmy en Tim verhinderd en daarom vergezelden Henk Oosterhoff en Fenny Bouma de vaste spelers Jan en Marjolein naar Starkenborg in Groningen. Helaas werden alle vijf de partijen verloren en was er dus een 5-0 nederlaag voor ASC. In de eerste week van juni werden alweer de laatste wedstrijden gespeeld. De dinsdag-dames ontvingen op 1 juni het team uit Burgum en alle vier de partijen werden door het ASC-team gewonnen, en met deze 4-0 overwinning werden Tine G., Annie, Tine A. en Reins keurig tweede in hun poule net achter poulewinnaar Joure. De woensdagavond-heren kwamen de volgende dag thuis niet verder dan een 1-3 nederlaag tegen Drogeham, en na hun flitsende start in de eerste drie wedstrijden eindigden de mannen helaas onderaan in hun poule. Op 5 juni moest het zaterdag-gemengd-team weer naar Groningen, nu naar GLTB. Dit Groningse team stond bovenaan in de poule, en was dus wel sterk. Maar ASC wist toch 1 van de 5 partijen te winnen, en met deze 4-1 overwinning werd GLTC kampioen, maar die ene winstpunt van ASC was voldoende om twee na onderst te worden en degraderen Tim, Jelle, Jan, Fimmy en Marjolein toch opnieuw net niet naar een lagere klasse! Het jongensteam (12-16 jaar) heeft helaas al zijn wedstrijden verloren, maar heeft toch leuk meegedaan en ervaring opgedaan voor een volgend jaar. Nu de competitie weer afgelopen is, beginnen hier en dan de toernooien. Het Pinkster toernooi is succesvol geweest voor Marjolein, zij behaalde een tweede plaats. In de week van 19-26 juni gaan enkele ASC-ers meedoen in Kollum, de week erna in Leeuwarden, en dan is er vanaf 10 juli tot 17 juli weer het TSO-toernooi in Surhuisterveen, waar wederom veel ASC-ers gaan meedoen. Op het eigen park zijn afgelopen dinsdagavond 15 juni de eigen clubkampioenschappen begonnen. Vòòr de grote vakantie de dames- en herenenkelspel (finales 4 juli?), na vakantie de dubbelspelen. Op 18 juni was er weer de grote taartenaktie, vooral de jeugdleden hebben weer enorm hun best gedaan zoveel mogelijk taarten te verkopen om de clubkas enigszins te spekken! Dit was het laatste verslag vòòr de vakantie, iedereen een zonnige en sportieve zomer toegewenst!


18


19

> lytse gelf: zomer Super zonnewijzer Wat heb je nodig: paaltjes en cijfers. Je kunt een super grote zonnewijzer maken in je vakantie. Bijvoorbeeld met een grote, maar niet zo dikke boom. Op een zonnige dag maak je stokjes met daaraan een cijfer. Iedere keer als de klok precies op een heel uur staat dan steek je een stokje in de grond precies op het midden van de schaduw van de boom. (Of lange stok) En natuurlijk zorg je dat het cijfer gelijk is aan de tijd. Dus om drie uur zet je een drie in de grond. Als je alle uren gehad hebt, van 's morgens vijf uur tot 's avonds 10 uur dan is je zonnewijzer wel af. Als je een uur vergeten bent omdat je toevallig toen net in het zwembad zat, dan kan je de volgende dag dat uur wel invullen. De rest van de week kun je dan steeds aan de hand van je zonnewijzer kijken hoe laat het is. Je kijkt waar de schaduw staat bij de cijfers en weet ongeveer hoe laat het is en dat zonder dat je een horloge hebt.

Badgasten Wat heb je nodig: papier, zand, lijm en lapjes stof. Smeer een blad papier in met lijm (bijvoorbeeld behangerslijm) en doe daar het zand op. Schud het overtollige zand eraf. Wat je nu hebt gekregen is het strand. Knip van stukjes stof rechthoekjes voor de badlakens en plak die op het strand. Nu kun je ook nog mensen maken die op het strand liggen. Dat kun je doen van papier of je kunt de poppetjes van lego of playmobil gebruiken om ermee te spelen. Zet ook hier en daar nog een tasje neer, een luchtbed of een strandbal.


20

Re端nie 100 jaar Plaatselijk Belang: Van dag tot dag Met de Crazy Jeugdshow in de feesttent ging vrijdag 11 juni het feest al los voor de kinderen van de basisschool.

Met ballonfiguren maken.

De discoquiz.

Zingen met hindernissen.

En tot slot natuurlijk een polonaise door de feesttent.


21

Crazy Jeugdshow in feesttent Surhuizum

De opening van het reünieweekend in Surhuizum werd vrijdagmiddag 11 juni gevierd met een feestelijk programma voor de kinderen van de basisschool. Voor de kinderen van vier tot twaalf jaar stond de Crazy Jeugdshow op het programma. Met deze doldwaze show barste ’s middags het feest al los in de feesttent. Entertainer Chris wist met zijn show de kinderen te vermaken met goochelen, ballonfiguren maken en ludieke spelonderdelen zoals een spannende discoquiz, zingen met hindernissen en natuurlijk veel dansen en meezingen. (Foto: Kornelis van Dekken)

Oudste inwoner Surhuizum opent nieuw wandelpad Singel Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Surhuizum werd vrijdagavond 11 juni een receptie voor genodigden gehouden in het dorpshuis De Delfeart. Namens Plaatselijk Belang hield aftredend voorzitter Jan Pool een toespraak waarin het wel en wee van het dorp in een notendop voorbij kwam. Door Arjen van der Meer werd vervolgens de DVD “100 jaar Plaatselijk Belang, Surhuizum in beeld” officieel overhandigd aan het bestuur. Op deze DVD, gemaakt door zijn zoon Jaap van der Meer, wordt de geschiedenis van het dorp op een professionele manier naar voren gebracht. (lees verder op pagina 23)


22

Reünie 100 jaar Plaatselijk Belang: Van dag tot dag Vrijdagavond 11 juni werd door het bestuur van Plaatselijk Belang een receptie gegeven in het dorpshuis. Eén van de hoogtepunten was de opening van het wandelpad langs de Singel.

Met z’n allen onderweg naar de Singel, waar het wandelpad werd geopend door Lútzen Nicolai.

Zaterdagochtend 12 juni werden de reünisten met koffie en gebak ontvangen in de feesttent.


23 Daarna was het de beurt aan Kornelis van Dekken die namens de speciaal in het leven geroepen communicatiecommissie officieel een exemplaar van de jubileumkrant aanbood aan het bestuur. Deze krant was reeds eerder huis aan huis verspreid met de Feanster en werd met lof ontvangen door de dorpsbewoners.

Na deze officiële handelingen vroeg Meindert Brouwer de aanwezigen om de jas aan te trekken en mee te gaan naar buiten waar een verrassing wachtte. Buiten wachtten reeds meer nieuwsgierige dorpsgenoten op wat er komen zou. In een lange tocht ging het wandelend naar de Uterwei, waar de oversteek naar De Singel werd gemaakt. Hier bleek een officieel wandelpad ingericht te zijn ter gelegenheid van het jubileum van Plaatselijk Belang. Dit wandelpad loopt van de Uterwei, langs De Singel naar de Koaiwei. Voorheen was dit natuurpad ook te belopen, maar nu zijn op een aantal kritieke plekken (klap)hekken geplaatst, zodat het een stuk toegankelijker is geworden. Voor de officiële opening was de naar bekend oudste inwoner van Surhuizum, de heer Lútzen Nicolai, gevraagd een lint door te knippen. Bij die actie hield hij nog een kort toespraakje waarin hij aangaf dat de opening van het pad “tiid waard” omdat hij 50 jaar geleden al eens een voorstel hiertoe richting de gemeente had gedaan. Onder luid applaus en met enige emotie knipte hij het lint door, waarna de aanwezigen nog even terug gingen naar het dorpshuis voor een hapje en een drankje, waarmee de receptie werd afgesloten. (Foto: Kornelis van Dekken, op de foto rechts Lútzen Nicolai, links Meindert Brouwer)


24

Reünie 100 jaar Plaatselijk Belang: Van dag tot dag Zaterdag 12 juni stond Surhuizum in het teken van de reünie, met tal van activiteiten en bezichtigingen rondom in het dorp.

Met z’n allen ‘sneupen’ door het archief van Jasper Pool in de Doarpstsjerke en de kunstexpositie van (oud-)Surhuizumers in het gebouw.

’s Middags een optreden van de Skotsploech uit Burgum bij de Doarpstsjerke en niet te vergeten een kijkje in de molen van Koartwâld.


25

De Feart weer gebruikt voor de vaart tijdens reünie Surhuizum

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Surhuizum werden er diverse activiteiten georganiseerd in het dorp. Onderdeel van het programma was ook het maken van een vaartochtje over de Surhúster Feart in een radarboot. Mede door het prachtige weer en het unieke karakter van deze vaartocht, maakten vele mensen gebruik van deze gelegenheid. (Foto’s: Koop van der Velde, Kornelis van Dekken)


26

Met oldtimer een rit door de tijd in Surhuizum

Op zaterdag 12 juni werd in Surhuizum de reünie gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang. Vanuit het centrale punt bij het dorpshuis, waar voor deze gelegenheid een grote feesttent was opgesteld, kon er door het gehele dorp aan diverse activiteiten deel worden genomen. Met oldtimers kon een ieder zich verplaatsen tussen o.a. de tentoonstelling van Jasper Pool in de Doarpstsjerke over de geschiedenis van Surhuizum, een bezichtiging van de molen te Koartwâld, een kunstexpositie in het Hervormd Gebouw met werkstukken van (oud-)Surhuizumers, een vaartocht over De Feart met een radarboot, een knipkunstenaar in de tent en optredens van de Skotsploech uit Burgum. De kinderen konden zich vermaken met een springkussen en korfbalvereniging DTS had een paar korven opgesteld, zowel van riet als van kunststof. En overal kwam men twee dames uit vroegere tijden tegen die hun ongezouten commentaar op alle activiteiten leverden. Voor de reünisten, die ’s ochtend om 10.00 uur al aanwezig waren voor de koffie met oranjekoek, was er derhalve veel stof tot napraten en daartoe was ook alle gelegenheid tijdens het warm buffet dat tot slot, voordat de revue zou beginnen, met z’n allen in de feesttent werd genuttigd.


27

Reünie 100 jaar Plaatselijk Belang: Van dag tot dag Zaterdagavond 12 juni werd in een overvolle tent de revue ‘It geheim fan it hoantsje op ’e Surhúster toer’ op de planken gebracht. In het dorpshuis werden de spelers geschminkt…

Daarna werd de avond geopend met als speciale gast de ‘burgemeester’…

Alle nieuwsberichten en fotoverslagen van het jubileumweekend van Plaatselijk Belang kunt u ook terug vinden op: http://weromsjen.surhuzum.nl


28

Surhuizum brengt gouden revue op de planken Zaterdagavond 12 juni werd in Surhuizum de dorpsreünie afgesloten met een revue in de feesttent. Om 20.00 uur werd naast de ruim 550 reünisten en dorpsbewoners ook de look-a-like van onze burgervader Tjeerd van der Zwan van harte welkom geheten door Meindert Brouwer. Op de officiële receptie liet het gemeentebestuur verstek gaan, maar gelukkig had de burgemeester nu wel tijd om te komen. Na de nodige repetities stond deze avond het haantje Gauke alias Albert de Haan weer op de kerktoren, waar vandaan hem niets ontgaat van wat er in Surhuizum gebeurt. Door ruim dertig spelers werd ‘It geheim fan it hoantsje op ’e Surhúster toer’ op de planken gebracht. De revue vertelt het verhaal van échte liefde. Wanneer Goaitske, de liefde van Gauke, haar laatste ei heeft gelegd, blijkt dit niet een gewoon ei te zijn, maar een gouden ei. Goud dat niet alleen symbool staat voor de liefde tussen Goaitske en Gauke, maar ook voor de inzet van de inwoners van Surhuizum voor hun dorp. Saapke, een nieuwe kip uit Barneveld, ziet wel handel in dit gouden ei en wil er mee van doorgaan. Wanneer Gauke dit opmerkt schrikt Saapke zo, dat ze het ei in stukken laat vallen. In de loop van de revue raapt Saapke een voor een de stukjes weer bij elkaar. Ieder stukje is het begin van een ander stukje ‘Surhúster goud’. Deze stukjes goud vormen de rode draad door de revue. Want of het nu gaat om de vele dorpsfiguren, verenigingen of vrijwilligers de gemeenschapszin zorgt voor het goud in Surhuizum. En zo leert Saapke dat echte liefde veel meer waard is dan al het goud in de wereld bij elkaar. Want niet een mens, niet een dorp kan zonder échte liefde. Dat is het geheim van “it hoantsje op de Surhúster Toer”. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Surhúster Koar onder leiding van Anne-Jaap Soldaat en het accordeonspel van Djoeke Postma-de Jong. Het koor zong onder meer een verzameling liedjes die meester Henk Hofman destijds de schoolkinderen leerde. Dat het publiek deze liedjes, waaronder Fryske sang, It feintje fan Menaem en Knilles Eiberts fan Surhuzum, nog niet verleerd was bleek uit het feit dat ze uit volle borst werden meegezongen. Na afloop van de revue werden de spelers bedankt met een luid applaus.


29

Kerkdienst in tent ter afsluiting viering 100-jarig bestaan PB Surhuizum

Op zondag 13 juni werd ter afsluiting van het weekend waarin het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang werd gevierd, een kerkdienst gehouden in de tent tegenover het dorpshuis. Vele dorpsgenoten waren naar de tent gekomen en waren getuige van een dienst onder leiding van ds. Van der Boon, die in het teken stond van de tijd. Er was veel muziek, verzorgd door de begeleidingsband, en zoals uit bovenstaande foto blijkt kwamen ook de kinderen ruimschoots aan bod. Een prachtige afronding van dit feestelijke weekend.


30


31

World Servants zes dagen lang in actie voor viering 100 jaar PB Surhuizum

De World Servants uit Surhuizum, onder leiding van Henk en Ieneke Hoogsteen, hebben zich gedurende zes dagen ingezet voor het feest van Plaatselijk Belang Surhuizum. De stuurgroep die in opdracht van PB het feest organiseerde deed een beroep op de World Servants voor alle werkzaamheden in en rond de tent. Zo hebben ze samen met andere vrijwilligers de tent mee helpen opbouwen, de tent ingericht en schoongehouden, de wacht gehouden tijdens de nacht en ook weer geholpen met het afbouwen van de tent. Daarnaast organiseerden ze de verkoop van DVD’s overdag tijdens de reünie en het controleren van de toegangskaarten voor de revue. Tot slot zagen de wc’s in het dorpshuis er blinkend uit dankzij hun inspanningen. Het geld dat de World Servants hiermee hebben verdiend wordt gebruikt voor een bouwproject in Afrika waar ze in de zomer van 2011 aan deel zullen nemen. Mocht u dit project willen steunen dan kunt u uw donatie overmaken op rekening 1227.63.262 t.n.v. H.A. Hoogsteen onder vermelding van World Servants Surhuizum 2011!

(Japanse) spreuk van de maand “Iemand vergeven die geen berouw heeft, is als een tekening maken op water”


32


33

Surhúster Saken Ik doe de ogen open en terwyl ik de gordijnen openskuif zie ik dat de zon skynt. Ik porde myn Protter út bed en zei dat we moesten opskieten want vandaag was de groate dag nl. de reünie van ons Plaatselijk Belang en dêr wu ik op tiid hinne. Protter wraksele wat teugen maar hij stapte dochs út bed. Wij netjes aangekleed naar de tent waar nog niet suveul minsen waren maar dat kwam na verloop van tiid wel. Minsen minsen we hewwe wat handen geskut en gepraat bij een lekker bakkie kofje met gebak. Wij vinden suks geweldig. Minsen sien dy’t men haast nooit meer ontmoet. We hewwe ons goed vermaakt. ’s Middags was er van alles te doen, bijna te veul om dat allemaal te moeten metmaken. We binne dan eerst maar naar de expositie in het gebouw gaan. Wat is der een protte talent yn Surhuzum, het was oek super opzet. Daarnei naar de kerk waar Jasper zijn ekspositie had met foto’s en boeken e.d. uit vroegere tijden, en inderdaad men zag zich daar de ogen ut de kop en der draaide wilens oek nog een film over de restauratie van de kerk, dit alles vergezeld met levende muziek op de achtergrond, waar ziet men suks teugenwoordig nog. En dan gaan de “och hedens; kiek dat was ik; o wat waar dat oek een mooie tiid” en Protter, zei ik lachend, wat sta je daar raar op de foto, ik herken die bijna niet iens, waarop hij wat brimstig murmelde. Ik geloof dat hij dat niet su’n leuke opmerking van mij vond. Maar hawar ik ken syn vreemde stikels en de waarheid het een scherp lûd. Niet dat ik nou su’n skoanheid was, maar over su’n opmerking mut je je niet laten kennen, fyn ik. Doe’t we de kerk útgingen stond daar een skotsploeg te daansen. Prachtig wat een mooie entouraasje was dat, net of men even in een ander tijdperk was. Protter die werd al wat ongeduldig en wou verder gaan, want, zei hij, anders missen we straks van alles. Onderweg werden we aanhouden door twee hele vreemde froulju, we konden ze allebei niet. Ze vroegen waar we wegkwamen en wat hier te doen was, want ze kwamen van verre en waren per ongeluk hier in Surhuzum beland. Ik zou een heel vriendelijk verhaal afsteken, maar ik zag aan Protter syn houding wel dat hij dit maar niks vond en trok me eigenlijk met harde hand bij dy froulju weg. Ik werd me dochs kwaad! Je mutte je niet su aanstellen, wat doest nou weer onfertsoenlijk. Je mutte je skamen. Bist net een klein kien. Hij zweeg in alle talen en op het ritme van het draaiorgel liepen we verder het dorp deur. Oldtimers stonden her en der en natuurlijk moesten wij hier oek een ritje met maken. De chauffeur het ons van alles laten zien. De Mieden, het Petrushúske in de Mieden, en vandaar naar de molen in Surhuisterveen. De molenaar lei ons alles út hoe het daar in de molen aan toe gaat. Hiel interessant, waarbij Protter warempel zo nu en dan een glimlach op


34


35 syn gelaat toverde. De Oldtimer bracht ons weer naar Surhuzum en doe gingen we noch een ritje deur it dorp maken en kwamen oek bij de Surhústerfeart langs waar tot onze verbazing een radarboatsje voer. Daar wil ik oek even in, zei ik teugen myn Protter, gaast met. En warempel de glimlach kwam weer tevoorskien en wij stapten in de boat, wat eigenlijk niet metvalde, want hij bewoog maar vreemd heen en weer (niet myn Protter maar de boat bedoel ik) Och wat voelt men zich dan weer een klein kien, su hewwe we genoaten van dat ritje met de boat. Wat een geweldig initiatief. Ja men kin der hier wat van in Surhuzum. Wel was de geur rond de boat nou gien parfumlucht, maar dat mut je dan maar op de koop toe nemen. Van al dat omzwerven hadden we honger kregen en bracht de auto ons weer naar de tent, waar om half zes een lopend buffet aanwezig was en waarvan we heerlijk hebben genoaten. Myn Protter moest vanzelf weer veur de tweede keer der bijlangs en doe’t ik zag dat hij nog wel wat luste heb ik hem deze keer bij de arm beetpakt en hem goed zeit dat hij zich niet su onfertsoenlijk gedragen moest. Hij zal wel dacht hewwe, ik hew der veur betaald en dat geld wil ik su goed mogelijk besteden. Maar dan kent hij Sibbeltsje noch steeds niet! ’s Avonds… de revue. Ik kan hier niet allemaal útleggen wat er gebeurt is, maar dat het geweldig was dat wil ik natuurlijk wel kwijt. Wij hewwe genoaten van alles wat der op het toaniel gebeurde en natuurlijk niet vergeten ons Surhúster koar. Die kombinaasje met het publiek was super!! Ik wil danoek alles minsen dy’t dizze dag tot een superdag hebben gemaakt, bedanken voor hun inzet. Want om dit te organiseren lijkt mij een hele klus Bliede dat ik niet vraagt bin, want dan hat myn Protter nooit weer een glimlach op syn gelaat laten zien. Jullie mutte weten dat hij niet su lang allenig weze kin en dat hij mij graag om zich hene ziet. Eigenlijk wel een lieve eigenskap van hem, maar dizze vrouw trapt daar dus lekker niet in. Dochs wil ik wel iemand een veer in’t gat steken(nee gien paal in de reed). Meindert Brouwer het deze drie dagen een topprestatie levere. Hij het alles aanelkaar praat, hij was voor velen een aanspreekpunt. Hij had danoek zaterdagavond bijna gien stem meer over. Syn frouwtsje moet hem dizze volgende weken maar eens extra verwennen, vindt Sibbeltsje. Anders had ik het wel gedaan hoor, maar jimme wete, myn Protter is nogal jaloers en ik wil gien spul. Trouwens waar was de voorzitter van ons Plaatselijk Belang, en oek de gemeente heb ik hoort was de ontbrekende factor op de receptie. O ja er was een dame van de FNP, wel laat, maar toch. Ach die minsen hewwe it oek su druk met het (alweer) verbouwen en regelen van het gemeentehûs, dat dan hewwe je vanzelfs gien tiid veur su’n klein dorpke als Surhuzum. Nogmaals een veer op de hoed voor diegene die’t allemaal een vinger in de pot hadden. Proficiat. Sibbeltsje Sipelsop


36


37

10e Berneboekedei op 10-10-2010 It wurdt feest yn Terherne op de Berneboekedei. Net allinne it tema fan de Berneboektiid: De Grutte Tekententoanstelling, byldtaal yn berneboeken, stiet sintraal, mar ek it sifer 10. De Berneboekedei wurdt foar de 10e kear holden en ek noch krekt op 10-10-2010. Dêr heart muzyk, dûns en teater by, in tekententoanstelling, in draaimûne, in Fertelbus en net te ferjitten, in Boekemerk. Net allinne profesjonele yllustratoaren toane wat se wurdich binne. De bern litte harren ek fan de bêste kant sjen. Skoallen yn Fryslân wurde noege om de learlingen in kastke ynrjochtsje te litten nei oanlieding fan it boeketema fan 2010. Dêrom komt der in tentoanstelling fan lytse en grutte tekeners. De resultaten wurde njonken elkoar útstald en kinne yn in spesjale tekentinte bewûndere wurde. Der falt in soad te belibjen en te dwaan op dizze ekstra feestlike Berneboekedei. Alle aktiviteiten op de Berneboekedei, dy’t mei Nederlânske en Fryske berneboeken te krijen ha, binne foar bern en âlders fergees tagonklik fan 11.10 oan 17.10 oere. Set de 10e oktober fêst yn jim bûsboekje. Nije ynformaasje oer meidwaan en it program wurdt geregeld bekendmakke op www.kinderboekendag.nl. Ek fragen kinne fia de website steld wurde. De Berneboekedei wurdt dit jier mei mooglik makke troch de Hotse de Roos Stichting en de Stichting It Fryske Berneboek.

Kursussen Frysk De Afûk hâld him û.o. dwaande mei it organisearjen fan kursussen Frysk, rûnom yn de provinsje. Yn ús kursusprogramma foar takom kursusseizoen kinne jim lêze dat wy ek it kommende kursusjier wer in ferskaat oan kursussen yn Fryslân oanbiede. Neist it fêste oanbod is it ek mooglik om dêr wêr’t op syn minst 8 minsken har oanmeld hawwe foar in (deselde) kursus, dy kursus yn dat plak te jaan. Dat soe dan bygelyks in koarte kursus Frysk skriuwen wêze kinne of in yntroduksjekursus Fries verstaan en lezen foar net-Frysktaligen. Hoe, wat en wannear? Wy informearje jim graach. Belje mei de kursusorganisaasje fan de Afûk, tel. 058-2343079, maile mei ek. Stjoer jo fersyk mei namme en telefoannûmer nei ynfo@afuk.nl en wy nimme sa gau mooglik kontakt mei jo op. In kursus Frysk fan de Afûk: altyd tichtby!


38


39

De tiid kin Siegrit Elzinga net hurd genôch gean, no't har in grut nij aventoer te wachtsjen stiet yn Nij-Seelân Understeand in petear dat Ineke van der Heide fan doarpskrante Breedút fan Eastemar hân hat mei Siegrit, de freondinne fan André de Haan. Siegrit giet yn juny, foar yn elts gefal in jier, nei him ta yn Nij-Seelân. Siegrit is it middelste bern fan de trije fan Eabe en Joke Elzinga fan it Wytfean. Har suster Tineke is krekt de doar út en wennet mei Jan, har freon, yn Droegeham. Broer Friso is tsien jier en giet nei de Balsemyn yn Eastermar. Siegrit is faak op it Wytfean te sjen mei har hynder, de brune merje Volumia, in KWPN-er (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, red.). Twa jier lyn slagge hja foar de mbo-oplieding 'Paardenhouderij', dy't hja folge oan it AOC yn Ljouwert. Se docht de oplieding foar doktersassistinte der achteroan en dêrmei is se, op 'e presintaasje nei, klear. Siegrit: “Yn oktober 2009 haw ik fjirtjin dagen nei Nij-Seelân west, nei myn freon André. Hoe't ik dy kennen leard haw? Ik mocht it fan him eins net fertelle, mar ik ha André de Haan kennen leard fia syn mem... Ik doch fakânsjewurk yn Nij Smellinghe en ik wurkje dêr al fjouwer jier mei André syn mem dy't út Surhuzum komt. Se hie alris ferteld dat se in soan hie dy't yn Nij-Seelân wurke en se hie ek wolris foto's sjen litten, mar ik hie in freon, dat ik tocht der fierder net by nei. Doe't myn ferkearing útrekke hat hja tsjin André sein: 'Moatst Siegrit ris tafoegje op dyn Hyves.' André hat my earst ris maild, wy hienen telefoanysk kontakt en yn oktober tocht ik: 'Ik moat der marris hinne.' It is in reis fan 24 oeren. Ik reizge allinnich en yn it fleantúch kaam ik tusken twa Sineeske mannen yn te sitten. Ik siet der echt stiif tuskenyn. Se hienen knyflok iten en by it praten en by it sliepen hienen se de mûle iepen. Ik waard mislik fan de knyfloklucht. Ik frege har oft se ek in pipermuntsje ha woenen of in stikje kaugom, mar dat woenen se net. Op 't lêst waard ik sa beroerd, ik ha wol in kertier boppe de wc hongen. Doe haw ik mar om in oar plak frege.


40


41 Ik ha der fjirtjin dagen west, de fonk sloech oer en doe moast ik wer nei hûs, dat wie minder. Fleanen is myn hobby net wurden, mar ik gean wol wer. Ik hoopje dat ik 16 juny myn diploma ophelje kin en op 17 juny fertrek ik op 'e nij nei Nij-Seelân. Ik freegje no in sitplak by it middenpaad, dan kin ik stean en rinne wannear't ik mar wol. Ik haw in inkelde reis boekt, myn fakânsjefisum leit klear en ik gean earst foar in jier nei Nij-Seelân. Nei dat jier sjoch ik wol wer; as it my dêr goed foldocht bliuw ik langer. André wie hjir yn desimber, we ha de krystdagen meielkoar fierd. André hat ek nei it AOC yn Ljouwert west, hy is in jier âlder as ik. Syn bûtenlânske staazje rûn er oan de oare kant fan de wrâld en hy wist doe al dat er dêre wurkje woe. Mei 20 jier helle André syn diploma en hy hat ien jier yn Australië wurke. It is no syn tredde jier yn Nij-Seelân. Yn juny kriget er in nije baan as manager fan in bedriuw mei 350 bisten yn Te Aroha. Te Aroha leit op it Noardereilân en it plak is sawat sa grut as Surhústerfean. Ik flean nei Auckland en dan is it noch oardel oere riden. It is dêr hiel moai, hiel grien en hiel grut. Te Aroha is frij flak, mar achter de pleats leit in hiel hege berch. It is waarmer as hjirre, moatst altyd wat op 'e holle ha foar de sinne en dy ynsmarre. Doe't ik der wie ha we te skyen west. Fjouwer oeren ride en kinst op sky's. De earste pear moanne sil ik André helpe op it bedriuw, ik moat ek oan de taal wenne. Dêrnei hoopje ik wurk te finen. Wat mei hynders of wurk yn in sikehûs. Ik sil grif ûnderoan begjinne moatte mei skjinmeitsjen en minsken waskje, mar wurk is wurk en it is goed foar myn sosjale kontakten. Ik bin nochteren, ik gean hinne en sjoch wol. André sei: “Ast net komst, kom ik nei dy ta. Mar ik bin hjir yn Eastermar al 22 jier en ik wol dy kant wol op. Der stiet my in nij aventoer te wachtsjen en ik ha der sin oan. As ik it no net doch, doch ik it noait. k krij in soad positive reaksjes, mar myn freondinnen lit ik hjir achter en myn hynder moat ek fuort. It is nei Garyp ferkocht as fokmerje. Aardige minsken en in goed plak, mar Volumia ferkeapje wie wol ien fan de swierste beslissingen. Ik jou tsien oeren rydles yn maneezjes, oan folwoeksenen en bern yn Eastermar, Tolbert en Tytsjerk en dat moat ik ek opsizze. Ik ha it de bern noch net ferteld, ik sjoch der wol tsjinoan, want krigest in bân mei harren en ik wit dat se it net moai fine sille. Us pake fynt it ek mar neat. Pake Ybele Elzinga wennet yn Sumar, mar is in soad by ús achter oan it wurk. As ik dan mei myn hynder dwaande bin treffe we elkoar faak. Pake woe my al omkeapje om dochs mar thús te bliuwen; no seit er: “Moatst al op myn jierdei komme, ik betelje dyn ticket.” Us mem seit: “Dyn bêd bliuwt stean!” Dus ik kin altyd werom. Friso fynt der ek neat oan dat ik fuortgean. En dan haw ik noch 200 pear earbellen... Dêr sil ik ek wol ôfskie fan nimme moatte.


42


43 Ik wurkje op it heden om de telefoanrekkens betelje te kinnen. It tiidsferskil is grut, de tiid datst elkoar berikke kinst is beheind. As ik dan by de bushalte stean te wachtsjen en ik wit dat André oan it brochje-iten is, dan is de ferlieding grut om even te beljen. En we skype in protte. Dan rinst mei de laptop troch it hûs en kinst troch de webcam alles sjen litte. Dat is echt prachtich en it kostet ek noch neat. Pake moat ek mar leare om te skypen. Hy is trouwens noch sa fit, hy soe de reis bêst noch meitsje kinne. Us Tineke en Jan binne fan doel om mei de krystdagen te kommen en ús heit komt grif ek wol in kear. Mem hat it der net op stean om sa lang te fleanen, mar ik tink dat se wol meigiet mei ús heit en Friso.”

Vakantie SRV H. Atsma Geachte klant, Wij gaan twee weken met vakantie, van maandag 26 juli t/m maandag 9 augustus. Tijdens onze vakantie zijn wij thuis geopend van ’s morgens 9.00 uur tot 12.30 en ’s middag van 15.00 uur tot 19.00 uur en Eppie staat altijd klaar om u te helpen. Hopelijk heeft u begrip voor deze ontspanning. Na de vakantie, vanaf dinsdag 10 augustus of woensdag 11 augustus kunt u weer op ons rekenen voor al uw dagelijkse boodschappen. Ook wensen wij u een prettige vakantie toe. Met vriendelijke groet, Hielke en Nynke Atsma, It Súd 19 Surhuizum, tel. 0512-351799

Opbrengst Astma Fonds Het Astma Fonds heeft in Surhuizum met zo'n twintig collectanten € 760,75 opgehaald. Het Astma Fonds collecteert om mensen met Astma en COPD een zo optimaal mogelijke gezondheid en een volwaardig bestaan te kunnen bieden. Het werk van het Astma Fonds wordt mogelijk gemaakt door giften van particulieren, het bedrijfsleven en de inzet van vele vrijwilligers. Heeft u de collectant gemist, dan kunt u mensen met Astma en COPD alsnog steunen door uw bijdrage over te maken op giro 55055 ten name van het Astma Fonds te Leusden. Alle collectanten en gevers nogmaals hartelijk dank Jantsje Luimstra


44


45

Zoekplaatje Het is gebeurd: misschien komt het door alle drukte vanwege de viering van 100 jaar Plaatselijk Belang of omdat het mooie weer en de lange avonden zijn aangebroken, maar voor de eerste keer is er geen enkele goeie oplossing binnengekomen. Het kan ook nog zijn dat de opgave te moeilijk was. Dit was ’m:

en dit is ’m:

Het was het paaltje dat tegenover het Langpaed, voor het huis van Feike en Hennie staat, met knooppuntnummers van het fietsroutenetwerk erop. Het voordeel van zo’n moeilijke opdracht is, dat de redactie zelf ook eens “droeche woarst” krijgt. We willen hier om diverse redenen geen gewoonte van maken en om dat voor de volgende keer te voorkomen raden wij u aan toch weer eens een poging te wagen. Het kost niets, het kan hoogstens wat opleveren. Daarom deze keer de gemakkelijke vraag: wie, wat of waar in Surhuizum is/was dit: Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of één van de andere redactieleden. Wie weet wordt uw goede inzending uit de (hopelijk dan weer) stapel geloot als de winnende!


46


47

Wurklist

1 juli 8 juli

9.30 uur 9.30 uur

Train je hersenen bij De Oanrin. Afsluiting seizoen met zomerbingo bij De Oanrin.

Nog jubileumkranten en DVD’s verkrijgbaar! Zo nu en dan komt er nog een vraag langs: “binne der noch jubileumkranten?” en “Kinne wy noch sa’n DVD keapje?”. Het antwoord is: ja. Bij Meindert Brouwer (De Iennen 8) kan een gratis jubileumkrant worden afgehaald en bij Bakkerij Wouda zijn nog DVD’s te koop voor 12,50 euro. Voor allebei geldt: zolang de voorraad strekt! Jaap van der Meer heeft ook opnamen gemaakt van de revue en andere onderdelen van het feest. Er bestaat een kans dat ook hiervan een DVD wordt gemaakt indien hiervoor voldoende belangstelling blijkt te zijn. We houden u op de hoogte.

Laatste Grutte Gelf voor de zomervakantie Over vier weken verschijnt de laatste Grutte Gelf voor de zomervakantie. Berichten en activiteiten voor deze uitgave kunnen tot 12 juli a.s. worden ingeleverd of gemaild naar de redactie.

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: m-om-en-t

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 12 juli 2010 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 2, 29 juny 2010  
Grutte Gelf nûmer 2, 29 juny 2010  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentweintichtste jiergong, nûmer 2, 29 juny 2010 Temanûmer 100 jier Pleatslik Belang

Advertisement