Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Seisentweintichste jiergong, nûmer 1, 4 juny 2013 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

25 jaar Grutte Gelf “Surhústers, wij zijn erg blij dat u hem in handen heeft “Grutte Gelf””, met deze woorden opende de toenmalige redactie van dit blad de allereerste uitgave. Inmiddels 25 jaar later heeft u de 350ste editie van het ‘doarpsblêd fan Surhuzum’ in handen. En net als toen kan nog steeds “eltse Surhúster middels “Grutte Gelf” op ’e hichte bliuwe fan wûnders en wetters yn eigen doarp”. Aan deze taakstelling is in die 25 jaar niets veranderd. De allereerste “Grutte Gelf” werd op Koninginnedag 1988 feestelijk overhandigd aan het bestuur van Plaatselijk Belang. Dit gebeurde onder belangstelling van vele dorpsgenoten voor de kerk. In het tweede nummer van “Grutte Gelf” konden we daarover het volgende lezen: “As in stil libben steane in protsje stuollen foar de winkel fan Fije Jehannes. Lege stuollen en gjin minske te sjen. Wat soe hjir barre moatte? Just jawol, “Grutte Gelf” wurdt ferwachte. Hoe? Mei syn strontkarre fansels. Tsien minuten letter komme hjir en dêr minsken mei spylark út auto’s en húsdoarren, mar nei nochris fiif minuten komme ek taskôgers al yn kloften opsetten. De measte stuollen binne dan al beset troch leden fan ús fanfare “Exceslior”. No Grutte Gelf noch! Soe der wol komme? Hy is fansels al in âld man en kin ek sa hurd net mear gean. Deale ja, dêr komt er oan! Stadich skowe Grutte Gelf en strontkarre by Rommert-en-dy de hoeke om. De âld man sjocht op noch om. Hy sjokket by de bakker it hiem op. Dat is ommers ek sa, hy moat syn bôle oanhelje. Dêr komt er al wer foar ’t ljocht: de strontkarre oan ’e hân, foar op ’e bak de krekt helle bôle. It ûntfangstkomitee spilet al. Optein, út folle boarst. As it dien is, leit haadredakteur Harmen Scheepsma út, it hoe, wat en wêrom fan dit barren. Dan biedt Jan Woudstra, yn ’e klaaiïng fan ús histoaryske strontsamler, út syn putamer, de earste útjefte fan it doarpsblêd mei deselde namme oan, oan de foarsitter fan “Doarpsbelang”, de hear Klaas Hulshof. Ek de oare bestjoersleden krije ien oanbean. Dêrnei nimt Hulshoff is wurd. Hy priizget de redaksje foar har treflik en fluch hanneljen nei it ûntstien fan it plan om in doarpskrante op te setten en winsket har fierders gelok en in fleurich bestean. As útsetter spilet “Excelsior” de “Grutte Gelfgalop”. Underwilens set Grutte Gelf, alias Jan Woudstra, ek wer ôf. Op dizze wize hat ús nije doarpsblêd syn yntree dien.” Vanaf het volgende nummer kunt u meer van deze terugblikken lezen in “Grutte Gelf”. Want dan blikken we maandelijks terug op hoogtepunten, bijzondere berichten en meer “fan wûnders en wetters” uit 25 jaar “Grutte Gelf”.


4


5

Veertig jaar Spelweek Surhuizum Veertig jaar geleden werd in Surhuizum de Spelweek ingesteld. De eerste jaren was dat een volle week spelen voor de kinderen en activiteiten voor de ouderen. Later werd overgegaan tot 4 dagen feest. Wat ook veranderde was de organisatorische opzet: in het begin was er sprake van een losse opzet met een coördinatiegroep en werkgroepen die zorgden voor de uitvoering. Van een verenigingsvorm was geen sprake, zoals later wel het geval werd en uiteindelijk koos men voor een stichting. Wat bleef was echter het enthousiasme waarmee men elk jaar de spelweek gestalte geeft. Nu, na 40 jaar, is de spelweek nog springlevend. Reden genoeg om aan deze week een extra feestelijk tintje te geven. Dat gebeurt door een extra dagdeel aan de week vast te knopen. Op dinsdag 13 augustus wordt eerst een soort reünie van (oud)bestuursleden gehouden, gevolgd door een gezellig samenzijn in de feesttent voor alle Surhuizumers. Dan ook zal, naast een optreden van Lytse Taeke, een film van de Spelweek in deze 40 jaar worden vertoond. Er is echter één probleem, aldus voorzitter Gerke Hothuis: “We hebben heel wat adressen van mensen die in het bestuur of in de coördinatiecommissie hebben gezeten, kunnen achterhalen. Maar niet allemaal. En je loopt het risico dat je mensen vergeet na 40 jaar. Dat zou echt jammer zijn. Daarom hoopt Hothuis, dat er mensen die óf zelf deel uitmaakten van voornoemde besturen, óf er mensen van kennen, zich bij hem melden. Dat kan via e-mail: gerkepetra@kpnplanet.nl of per telefoon: 0512 – 35 29 88.

Aardappelactie voor de voedselbank Met instemming en waardering heeft het bestuur van de Voedselbank Achtkarspelen gehoord, dat de PKN-kerk van Surhuizum (De Doarpstsjerke) een pootaardappelactie is gestart. Daartoe zijn er zakjes met pootaardappels uitgedeeld aan deelnemers aan deze actie. Na overleg met diaken Klaas Wijma is afgesproken, dat de deelnemers de opbrengst vanaf half tot eind juli bij Jan Rijpma, it Súd 16 (tel. 351513) kunnen inleveren (half juli is ongeveer de tijd dat de Lekkerlanders de grond uit kunnen). Dit geldt voor alle deelnemers. Ook diegene, waarmee andere afspraken zijn gemaakt, kunnen als zij dat wensen van deze mogelijkheid gebruik maken. Medewerkers van de voedselbank zijn natuurlijk bereid om de ingezamelde opbrengst op de uitdeeldagen van de voedselbank op te halen. PKN Surhuizum en Jan Rijpma, bedankt! Namens de Stichting Voedselbank Achtkarspelen, Auke Veenstra


6


7

Canadees bezoek in Surhuizum

Begin mei zijn drie oud-inwoners van ons dorp hier op bezoek geweest. Dit waren de zussen uit het gezin Nauta die vroeger in ons dorp hebben gewoond. Ze hebben een paar dagen bij Hein en Rennie Bouma in Opende gelogeerd. Van daaruit hebben ze diverse bezienswaardigheden in de omgeving bezocht. Waaronder ook de Doarpstsjerke van ons dorp. Verder het huis waar ze vroeger gewoond hebben in de Mieden en een kop koffie gedronken bij oud-buurmeisje vrouw Van der Veen van de Treaskes. Verder hebben ze nog vier dagen door Nederland getoerd om diverse bezienswaardigheden te bezoeken. Al met al een bezoek waar je met plezier op terug mag kijken. Op de foto van links naar rechts: Patricia Verbeek, Catherine Verbeek-Nauta, Kimberly Verbeek, Ruth OdenNauta en Hilda Berghuis-Nauta.

Opbrengst koekverkoop kinderwerk De koekverkoop voor het kinderwerk van de Doarpstsjerke heeft â‚Ź396,65 opgebracht. Alle kopers en verkopers heel hartelijk bedankt. Leiding kinderwerk


8


9

Peuters van peuterspeelzaal “it Hummelhoekje”op reis Eind mei gingen alle peuters van peuterspeelzaal “it Hummelhoekje, een onderdeel van Amarins Kindercentra, op peuterreisje naar “Karins Feestboerderij” te Surhuizum. De weergoden werkten prima mee, de zon scheen dus werd er volop buiten gespeeld op de wip, trampoline of in de enorme zandbult. Veel peutermeisjes hadden het prima naar hun zin in de Bassie en Adriaan caravan. Hier werden “pizza’s”, “cakes” en “koekjes” gebakken. Na een heerlijke versnapering halverwege de morgen in de gezellige gemeenschapsruimte mochten de peuters samen met Karin de beesten voeren. Een lammetje kreeg de fles, waarbij de kinderen mochten helpen. Verder werden de geiten, een pony en kippen gevoerd met brood, en mochten de eieren geraapt worden in het kippenhok . Door de heren werd volop gevoetbald en rondgecrosst op de vele skelters en tractors die aanwezig waren. Tot slot kregen de kinderen nog een ijsje waarna ze moe gespeeld huiswaarts keerden. Alle moeders, beppe’s en oma’s hartelijk bedankt voor jullie hulp tijdens dit uitje. Wij kijken terug op een prachtig peuterreisje. De leidsters van peuterspeelzaal “it Hummelhoekje”


10


11

Sk没telbank In memoriam Anke de Vries-Oost Doarpssttjitte 34 Overleden 8 mei 2013 Leeftijd 75 jaar Pieter de Vries Uterwei 4a Overleden 26 mei 2013 Leeftijd 64 jaar

Komen wonen Geslaagd

jarig zoontje Sander : Jacob en Afke Hiemstra en hun 1-jarig zijn komen wonen op Doarpsstrjitte 12. rijbewijs tevens is : Ida Poelman is geslaagd voor haar rijbewijs, ze geslaagd voor haar MBO-diploma diploma afdeling horeca aan het Friesland College in Leeuwarden.

Berichten voor de Sk没telbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Bedankt Graag willen we iedereen bedanken voor de belangstelling,in de vorm van bezoekjes en kaarten in Wilhelmina Rustoord,en bij het overlijden van onze mem en beppe Beitske Bouma-Bijma. Familie Bouma

Bedankt Wij willen iedereen bedanken voor de vele attenties, telefoontjes, bezoekjes en kaarten vanwege mijn oogoperaties. raties. Het heeft ons heel goed gedaan zoveel belangstelling. Hiltsje en Wobbe Veenstra It Sud 6


12


13

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... In masinist mei it hert op it goeie plak, dy hat der efkes goed mei 么fkealle!

Grutte Gelf Doordenker Krijgt de machinist vast veel waardering van:


14


15

Jan Postma… verzot op modelbouw

In het hobbyleven van Jan staat de modelbouw centraal, al meer dan 30 jaar is hij lid van de modelbouwvereniging “De Skipper”, waar hij zelfs 8 jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen. Hij werd indertijd gestimuleerd door een vriend van hem in Surhuizum om de vaardigheid te leren om deze modellen te gaan bouwen. De roots van Jan liggen duidelijk in Surhuizum, van jongs af aan heel actief in de korfbalsport bij DTS, niet alleen als speler, maar ook als trainer en zelfs als scheidsrechter, en daarnaast vond hij nog de tijd zijn muzikale kwaliteiten als cornetspeler in te zetten bij Excelsior. Jan zijn sociale vaardigheden kwamen tot uitdrukking in het dorp, in zijn hobby, en ook nu nog als recreatieondernemer/campinghouder in Blauforlaet. De modelbouw geeft hem een vorm van ontspanning naast zijn dagelijkse drukke werk in de recreatie, hij heeft plezier in de bouw en aan het varen. Het leuke van een club enthousiaste mensen is dat er eindeloze mogelijkheden zijn van elkaars werkstukken te genieten, elkaar behulpzaam zijn, en elkaar nieuwe vaardigheden te leren, want ook binnen de modelbouw is er steeds meer het accent op elektronica gaan liggen. Je merkt aan Jan de enorme “drive” die hij heeft voor zijn hobby, maar ook voor zijn dagelijks werk wat hij ook duidelijk als een hobby ziet.


16


17 In de modelbouw heb je diverse mogelijkheden, je kunt de modellen als pakket kopen, maar ook is het mogelijk om “uit het blote hoofd” te bouwen. De praktijk leert bij de vaardemonstraties dat het een grote aantrekkingskracht heeft op jong en oud. Jan heeft in zijn werkplaats een paar fraaie pronkstukken staan, fraaie staaltjes van huiselijke vlijt, gemaakt met oog voor detail. Binnen de club zijn er vele verschillende boten en Jan heeft daarin een groot aandeel met 3 sleepboten, een blusboot, en een drijvende bok. Zijn bouwlust concentreert zich dit jaar op een heuse baggermolen, en let wel, alles functioneert tot in de kleinste details. Zo is de drijvende bok (Sterke Yerke) in staat om tot 10 kilo te kunnen tillen, hij is niet voorzien van een motor, maar de bok wordt weer door een sleepboot geduwd.. Al deze boten worden radiografisch bediend zoals de motoren en verlichting, en is een prachtig gezicht als ze gaan varen in het bassin wat de vereniging zelf heeft gebouwd om vaardemonstraties te kunnen houden bij evenementen (kijk ook eens naar de website www.mbvdeskipper.nl). Hij krijgt doorgaans leuke reacties, zeker omdat hij ook wel eens afwijkt van het traditionele, zo heeft hij een speedboot in de vorm van een… muis, en zelfs een woonark die nagebouwd is van een echt 1/1 exemplaar. Over leuke reacties gesproken, deze krijgt hij ook op zijn minicamping Blauforlaet (www.minicampingblauforlaet.nl) immers de locatie aan het water is prachtig, uit heel Europa komen zijn gasten, Fransen, Engelsen, Tsjechen, Zweden die willen genieten van de prachtige natuur. En… het is meer dan een minicamping, men kan er feesten houden, van een hartige hap genieten, een lopend buffet regelen, kortom alles wat een vakantie plezierig maakt, het seizoen loopt tot 1 november, terwijl de campers er het hele jaar terecht kunnen. Kortom Jan vindt het heerlijk zich te concentreren op het dagelijkse werk maar ook op zijn modelbouwhobby, en als je zo in beslag wordt genomen door de hobby dan worden de batterijen steeds weer opgeladen om van het leven te genieten… Dirk de Jong


18


19


20


21

Surhúster Saken Onlangs lazen we dat er a.s. 21 en 22 juni een ‘SamenLoop oop voor Hoop’ wordt georganiseerd die 24 uur lang gaat duren en ten bate van het KWF KankerbeKankerb strijding is. En omdat wij graag wandelen en wat veur een ander willen betebet kenen, leek het ons leuk om hieraan met te doen. Maar.. op een middag vroeg Protter mij: “Hoor’st Hoor’st mij lopen?” Ik knikte voorvoo zichtig. “Nee, ik bedoel, hoor je myn skoenen, oek als’t dyn ogen dicht doesdoe te?” No ja, een klein bytsje, antwoordde ik. Maar wat een rare vraag. “Nou ja, ik wil eigenlijk andere skoenen, want als ik met dy SamenLoop met doe, wil ik niet dat ze me horen terwyl ik aan’t lopen bin. “Wat een onzin, zei ik, ik heur helendal niks en wat dan nog als ze je horen, dan weten ze tenminste dat je aan’t wandelen bent en niet stilstaat”. Dit antwoord kon myn Protter niet waarderen. En eh… rúken jullie mij oek?” No ja, lachte ik,, alleen als je een sch… laat, ha ha. Trouwens wat een frjemde vragen allemaal, je konne de kolder wel in je kop hewwe, komt vast van de zon die weer skynt. En doe werd hij boos en zei abrupt: “Kom we gaan naar aar Surhústerfean en kopen een paar nieuwe skoenen. Wanneer we later die middag in de skoenenwinkel stonden werden we geholpen door de verkoper. “Het moeten in ieder geval wel zwarte weze”, zei Protter , “want zwart valt het minste op. Hij liep langs de rekken kken en pakte een paar zwarte skoenen. Hij klopte met z’n knokkel op de zool van de skoen en hield hem vlak bij zyn oor. Ik zag dat de verkoper met verbazing dit tafereel gade sloeg. “Zoekt mijnheer iets bijzonders, dan heeft u daar een prachtige prac skoen al zeg ik het zelf. “Tja”, zei myn ProtPro ter, “eigenlijk heb ik het liefst skoenen met spekzolen, zachte zolen, en zwart. De verkoper kwam aanzetten met prachtige skoenen, merk Adidas. “Dit binne solide skoenen met een aparte uitstraling en u kent het merk vastt wel. “Nee, de naam staat me oek niet aan en ik wil ze oek niet, protesprote teerde Protter, en de verkoper lei de skoenen weer in de doos. Intussen hat hij al een tweede paar tevoorskyn haalt. “En wat vindt u hiervan?” Dit is een ‘Nike’ en is zeer comfortabel met een gezond voetbed waar de voet- en beenspieren gestimuleerd worden. Dit is een opvalopval


22


23 lend fijne schoen waar u lang plezier van zult hebben. En dat laatste had de verkoper nu niet moeten zeggen want Protter protesteerde direct en zei dat hij juist een onopvallende schoen wilde. Ik zag dat de verkoper een beetje nerveus werd en ikzelf begon ook zo langzamerhand te koken van woede. Ik kon myn Protter nu niet de waarheid zeggen omdat we in de winkel waren, maar anders had ik hem toch deurelkaar rammelt. Wat miende hij wel, hij reageerde als een klein kind en dat sloeg echt nergens op. Zou hij dan toch last hewwe van de overgang van slecht weer naar de zon want su hew ik hem nog nooit zien. Mocht het op 21 en 22 juni oek warm weer weze, nou dan hou ik myn hart vast, want dan bin ik bang dat hij de finish niet eens haalt. Enfin afwachten maar. “Dus” zei de verkoper, “een onopvallende tijdloze schoen met rubber zool, dat is wat u zoekt”. Hij pakte een saaie zwarte sportschoen uit een doos en liet hem aan Protter zien. “Precies wat ik zoek,” zei hij tevreden, “die wil ik wel proberen.” Hij deed de skoenen aan en gaat staan, loopt wat heen en weer en concentreert zich op hetgeen hij hoort. Maar ja op het tapijt in de winkel hoorde hij dus niks en maakte aanstalten om de winkel uit te lopen, waarop de verkoper zei: “Ho ho meneer, maar het is niet de bedoeling dat u met deze schoenen naar buiten gaat.” Terwijl Protter tegensputtert pak ik hem bij zijn arm en knijp hem zo hard dat hij mij wel volgen moest, su kwaad was ik. “Schiet op man, iedereen kijkt naar ons en volgens mij zijn deze skoenen perfect. Ik hoor ze niet ,ze zitten fijn , ze rúken niet en ze zijn zwart met rubberen zolen. Nog één vraag : “Zitten ze fijn?” Protter knikt timide en keek mij heel vernietigend aan.” “Hier, ga zitten dan ga ik alvast betalen. Wil je ze gelijk aanhouden?” Protter knikte wederom en strekte zijn beide knieën en keek met een schuin hoofd, links en rechts naar zijn nieuwe skoenen …Perfect, kwam er heel sunichjes út. Soa, wij binne eindelijk klaar veur de SamenLoop, mar ien ding kin’k jim wel vertellen… dit is de laatste keer dat ik met myn Protter om skoenen west bin, hij zoekt ze voortaan sels maar út. Sibbeltsje Sipelsop

Garage verkoop Zaterdag 22 juni is er garageverkoop bij Henk Hoogsteen Bartemerwei 12. Vanaf 10.00 tot 16.00 uur. Met o.a. veel fietsen in allerlei maten.


24


25

Themapark de Spitkeet staat deze zomer weer bol van activiteiten Voor de thuisblijvers, eventuele logees en toeristen heeft het Themapark de Spitkeet in Harkema een aantrekkelijk vakantieprogramma samengesteld. Op 6 juli wordt tegen de normale toegangsprijs in het park het zo langzamerhand traditioneel harmonicafestival gehouden. De Loekpoedels, bekend van het harmonicafestijn en de Ierse avond in de Lantearne te Surhuisterveen, organiseren op 6 juli 2013 in samenwerking met de Spitkeet een open harmonicadag van 11.00 tot 17.00 uur. Een feestelijk muzikaal gebeuren met de zgn. trekzak die vroeger veel in de armere streken werd gebruikt bij bruiloften en feesten. Harmonicaspelers die mee willen doen, zijn van harte welkom en kunnen gratis deelnemen aan dit festijn. Uiteraard kan men dan ook een kijkje in het openluchtmuseum zelf nemen. Op 13 juli kan men in de omgeving van Harkema weer deelnemen aan de tuinenfietstocht. Ieder jaar weer worden de deelnemers verrast door de schitterende tuinen, die men tijdens deze fietstocht mag bewonderen. Tuinen die door de bewoners zelf zijn ingericht en die zij graag openstellen voor belangstellenden op deze dag. Op woensdagmiddag 21 augustus vinden de jaarlijkse paard en wagenritten plaats. Om 13.00, 14,00 en 15. 00 uur vertrekken deze ritten vanaf het Themapark en kan men ouderwets tegen een lage prijs genieten van de omgeving, die gedurende drie kwartier wordt doorkruist. Vooral ook voor kinderen een leuke ervaring. Drie dagen later, op zaterdag 24 augustus, is het weer raak: liefhebbers van fietsen of wandelen, kunnen weer deelnemen aan fiets- of wandeltochten in de Noordelijke Friese Wouden met de weergaloze dykswâlen, elzensingels, Mieden en ander natuurschoon, terwijl op dezelfde dag de jaarlijkse geitenkeuring plaatsvindt. Deze trekt ieder jaar veel deelnemers en belangstellenden. Op deze keuringsdag kan men de Nederlandse landgeit die bijna uitgestorven was, maar opnieuw gefokt wordt en in aantal steeds meer groeit, bewonderen. Voor belangstellenden een unieke kans om dit gebeuren met een bezoekje aan het museum met zijn bijzondere bezienswaardigheden te combineren. Het museum zelf is, zoals altijd vanaf dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. ’s Zondags is het museum open van 13.00 tot 17.00 uur. Voor nadere informatie kan men terecht op de site van het museum: www.despitkeet.nl, of telefonisch op 0512-840431 (b.g.g.: 06-83417414).


26


27

Jaarlijkse boekverkoop bij de bibliotheek Van 17 t/m 29 juni houdt Bibliotheken Noordoost Fryslân Boekverkoop. Er kan gekozen worden uit diverse afgeschreven materialen, zoals prentenboeken, stripboeken, jeugdboeken, informatieboeken, romans, luisterboeken en dvd’s. Alles kost €1,-. Zo kan men op een goedkope manier een leuke vakantievoorraad aanleggen. De Boekverkoop vindt plaats tijdens de openingsuren in de bibliotheken van Buitenpost, Damwâld, De Westereen, Dokkum, Hallum, Kollum, Schiermonnikoog en Surhuisterveen.

Voordelige rijbewijskeuring 19 juni Buitenpost 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 19 juni en 28 augustus 2013 terecht bij Regelzorg in Welzijn Ouderen Achtkarspelen. Herbranda 1, Buitenpost. Dit kan alleen door een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl. Het tarief is verlaagd naar € 30,00 voor de B/E keuring. Chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs betalen € 45,00.

Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Anne van der Heide, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Bestuur Plaatselijk Belang Tseard Veenstra, voorzitter Gerrie Posthumus, secretaris Henk van der Veen, penningmeester Tietie Hartholt, notuliste Sipke Bouma Janet Elzinga MFC “De Delfeart” Jitske Schaafsma, agendabeheer, tel. 0512-352504, email henkschaafsma@online.nl Henk Schaafsma, voorzitter, email henkschaafsma@online.nl Pieter Loonstra, secretaris, email pieter-loonstra@live.nl


28


29

Zoekplaatje Zo zag de vorige opgave eruit. Een niet al te moeilijke, dachten wij. Misschien wel zo gemakkelijk dat een heleboel dachten: die sturen we maar niet in. Behalve Jelle de Vries dan natuurlijk. Die dat ook nog op een zeer bijzonder kaartje deed. Achterop stond: “Een makkie. (zie je wel) Dit bord maakt voor sommige verkeersdeelnemers deze weg niet toegankelijk, natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Het betreffende bord bevindt zich nabij het dierenverblijf "De Bistepôle" ”. Inderdaad, aan het eind van de Bartemerwei, richting de tractorsluis, naast het dierenverblijf, tegenover de ingang van het kerkhof staat dit bord. Dat zou een kort maar krachtig zoekplaatje kunnen worden, dachten we. Tot we uitzoomden. Toen kwam het volgende te voorschijn: Het bord van de oplossing staat heel ver weg op de achtergrond. Maar wat staat er op de voorgrond? Hier hadden we natuurlijk ook een zoekplaatje van kunnen maken. Maar dat zou teveel voor de hand liggen, want u heeft natuurlijk al gezien bij wie deze enorme bruid en bruidegom in de tuin staan. Of eigenlijk: op de oprit staan. Bij Roghert en Conny Notebomer. Het betrof hun 25jarig huwelijk en die ging op 27 mei niet ongemerkt voorbij!


30


31 Omdat het beeld vanaf de zijkant wel de oplossing in beeld brengt, maar het bruidspaar minder duidelijk, hier ook nog even een foto vanaf de voorkant.

Of de poppen enige gelijkenis tonen met de werkelijkheid, daar mag u zelf over oordelen! Dan de nieuwe opdracht. Een door een lezer ingezonden zoekplaatje. Het is misschien een lastige, want een dier zoals op de foto, zie je vaker. Let echter goed op hetgeen er op de achtergrond te zien is! En waar zou u dit dier misschien verwachten… Een extra tip: deze foto zou best eens tijdens het tuinieren gemaakt kunnen zijn! Waar in Surhuizum is dit? Aarzel niet, en geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen naar gruttegelf@surhuzum.nl of de.brouwers@hotmail.com mag ook.


32


33


34


35

Wurklist

22 juni

10.00-16.00 uur Garage verkoop bij Henk Hoogsteen, Bartemerwei 12. 22 en 23 juni 10.00-17.00 uur Open tuinen dagen Groei&Bloei, o.a. Miedwei 72a. Meer info: www.coachpraktijkkleurrijk.nl 29 juni 19.00 uur SVS Streetdance uitvoering in ‘de Delfeart’. Berichten voor de Wurklist kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Spreuk van de maand Mensen die bergen verzetten, hebben zelden de behoefte er bovenop te staan.

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: part-ei-voor-dieren, lees: partij voor de dieren

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 24 juni 2013 inleveren bij: Djoeke Postma-de de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl gruttegelf.surhuzum


Grutte Gelf nûmer 1, 4 juny 2013  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Seisentweintichtste jiergong, nûmer 1, 4 juny 2013

Advertisement