Grus & Guld 2/2020

Page 15

omvärldsanalys id ekonomiska kriser bi­ drar Sveriges riksbank så gott de kan med verktygen de har till sitt förfogande för att undvika en finansiell härdsmäl­ ta, något som skulle drabba hela sam­ hällsekonomin mycket hårt. I den nu­ varande coronakrisen har Riksbanken till exempel beslutat att till­föra finans­ marknaderna 300 miljarder kronor genom att köpa allt från bankernas bostads­ obligationer till kommun­ obligationer, ­f öretagsobligationer och företags­ certifikat, låna ut 500 miljarder kronor i gratis­ pengar till bankerna samt stödja bankerna med närmare 600 miljarder kronor i billiga dollarlån. Genom att tillföra pengar via finans­ marknaderna försöker Riks­ banken rädda ekonomin top-down. Teorin är att pengarna ska sippra ner till resten av samhället så att kon­ sumtion, investeringar och inflation hålls uppe. tgärderna är dock proble­ matiska. Det är i grunden medborgarna som byg­ ger ekonomin genom sin produktion och konsumtion. Om de drabbas av arbetslöshet och blir av med sina inkomster faller konsum­ tionen. Att i det läget rädda banker, börsen och finansmarknaderna samt stimulera företag och medborgare till

foto: privat

”Låt Riksbanken dela ut helikopterpengar till medborgarna”

Samuel Kazen Orrefur ännu mer skuldsättning riskerar att försvåra ekonomisk återhämtning. Varken företag eller individer som ser sina intäkter minska och redan har svårt att klara av existerande lån kan räddas genom ännu mer skuld­ sättning. Det skjuter bara en ännu större skuldbubbla och finanskris på framtiden. et är lätt att hålla med Andreas Cervenka, eko­ nomijournalist på Da­ gens Industri, när han konstaterar att Riksbankens åtgärder “lämnar vanligt folk i sticket”. Den 27 mars skriver han: ”Sammantaget innebär Riksbankens insatser, direkt och indirekt, en gigantisk bail-out av de största risktagarna i ekonomin som banker, hedgefonder, riskkapitalbolag och fastighetsmiljardärer.” Och han fortsätter: ”om utpräglade klippare klarar sig medan vanliga, hårt arbe­ tande och försiktigt belånade företa­ gare går under i tusental och välfärden stryps kommer det leda till en enorm svekdebatt”. Regeringen ska snart påbörja arbetet med en ny riksbankslag. Underlaget, riksbanksutredningen, har dock flera allvarliga brister. I stället för att öppna upp för nya och innovativa verktyg vill den befästa gårdagens penningpoli­ tik. En effektivare och rättvisare metod skulle vara att tillåta Riksbanken att ge

ut pengar direkt till medborgarna, så kallade helikopterpengar. Det finns flera fördelar med sådana. Några är att de når ut brett och där­ för räddar de mest utsatta som inte täcks in av dagens trygghetssystem. Sms-lån, skuldfällor och vräkningar kan undvikas. Och när utsatta hushåll vet att de får stöd slipper konsumtio­ nen falla ytterligare på grund av oro för framtiden. Helikopterpengar till medborgarna innebär även att företa­ gens intäkter inte faller lika mycket. Företagen får tryggare förutsättning­ ar och behöver inte krympa sin verk­ samhet onödigt mycket. Slutligen hjälper de även fastighetsvärdar och banker. När människor klarar av att amortera, betala räntor och hyror så säkerställs även deras intäkter. elikopterpengar är ett sätt att stödja ekono­ min bottom-up, vilket är ett rättvisare, effek­ tivare och hållbarare alternativ än att enbart låta Riksbanken försöka rädda ekonomin top-down.

Samuel Kazen Orrefur Medlem i Positiva Pengar Läs mer: positivapengar.se/remis­svar-pariksbanksutredningen grus & guld · 2/2020

15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.