Page 1

per als

immobiliaris

Gesti贸 integral de projectes immobililiaris

soluci贸 integral vostres actius una


2

Els vostres actius immobiliaris mereixen

UNA GESTIÓ QUE GENERI VALOR

Grupo Sastre és una companyia sòlida que opera al territori nacional des de 1922. Amb una dilatada experiència i una excel·lent imatge al mercat, som una gran opció per a gestionar actius immobiliaris, des de tot allò que correspon al sòl, els projectes i l’obra, fins a la comercialització i la postvenda. La nostra estructura formada per experimentats professionals ens permet oferir un espectre d’accions i intervenció en un gran nombre d’actuacions. Per totes aquestes raons constituïm una absoluta garantia de solvència i efectivitat. Sigui quin sigui l’estat de l’actiu immobiliari, tant si es tracta de sòl o està en fase de projecte com si es troba en ple procés de construcció o de comercialització, podem gestionar tot el procés des del començament fins al final, o bé desenvolupar les tasques necessàries en les àrees que calgui.


La tranquil·litat de confiar la gestió del projecte en la seva totalitat o només les

parts que vulgueu.

Gestió integral de projectes immobiliaris

3


4

La nostra especialitat és un mercat

EN DINAMISME CONSTANT Som un grup amb trajectòria pròpia i definida, amb àmplia experiència en tot tipus de propietats i estem en condicions d’oferir solucions en totes i cadascuna de les fases del cicle immobiliari, això permet als nostres clients la possibilitat de treballar amb un únic interlocutor i oferir-los independència respecte a grups empresarials, financers i industrials.

Les principals activitats del grup es concentren principalment en les següents àrees de negoci: construcció i promoció residencial,

terciària i industrial.


Oferim la nostra experiència en els següents camps: • Identificació de noves instal·lacions • Adquisició de propietats • Venda d’actius en desús • Anàlisis financeres • Adquisició i venda de solars edificables • Assessorament en desenvolupament i construcció • Direcció i gestió de projectes • Gestió de llicències • Anàlisis de mercat Totes les empreses del GRUPO SASTRE

• Estudi de contractes i drets de tanteig i de retracte

Gestió integral de projectes immobiliaris

5


6


SASTRE PROMOCIONS

Promoció residencial SASTRE PROMOCIONS realitza i promou el conjunt d’obra residencial de GRUPO SASTRE, amb el mateix esperit innovador del grup, segell distintiu des de 1922. Les nostres promocions responen a les exigents demandes del client residencial i es caracteritzen per elevats estàndards de qualitat en matèria de construcció i acabats, així com en la idoneïtat de les seves localitzacions, tant en primera com en segona residència.

Gestió integral de projectes immobiliaris

7


8

SAT INGENIERÍA

Promoció terciària i industrial SAT INGENIERÍA és l’empresa

• Desenvolupament i gestió del sòl

que desenvolupa els projectes

• Desenvolupament de parcs industrials, polígons industrials

terciaris i industrials de Grupo Sastre. Les activitats que duu a terme són:

• Gestió i finançament de projectes constructius claus en mà • Estudis de mercat i comercialització dels projectes • Disseny i projecte, direcció tècnica, control pressupostari i construcció d’edificis industrials • Finançament de projectes immobiliaris • Readaptació d’edificis industrials obsolets • Anàlisi de solucions


Gesti贸 integral de projectes immobiliaris

9


10


SATHER CONSTRUCCIONS

Construcció d’edificacions SATHER CONSTRUCCIONS és

La nostra experiència al sector de la construcció ens

l’empresa constructora del

permet dur a terme, amb les màximes garanties de

Grupo Sastre. Comptem amb els

qualitat, les obres més diverses, moltes d’elles de

recursos i la infraestructura necessària

reconegut prestigi. De fet, el conjunt d’edificis

per garantir un servei integral i

emblemàtics que hem construït a Barcelona és

personalitzat.

la millor carta de presentació.

Gestió integral de projectes immobiliaris

11


12

Innovació constant

ÀREES DE NEGOCI ADDICIONALS A través de la marca SASPARK

Actualment, el Grupo Sastre està ampliant i implementant

s’engloba l’oferta en aparcament

noves línies de negoci. A la Divisió Hotelera hi afegirà a

del grup Sastre a tot Catalunya:

l’actual hotel gestionat des de 1970 a Calafell un de nou

Aparcaments públics en règim

a finals de 2010, i a la Divisió Esportiva, que preveu la

de rotació i pupil·latge així com

inauguració d’un centre poliesportiu el 2012.

places d’aparcament en règim de lloguer, a diverses zones de

Som fundadors accionistes de la Gestora de Runes, entitat

Catalunya, sempre en locals moderns

pionera a Europa, reguladora dels enderrocs i altres

adaptats a les últimes tecnologies.

residus de la construcció.


Gestió integral de projectes immobiliaris

13

Una gestió de projectes eficaç pot ajudar-vos a aconseguir fins i tot els objectius immobiliaris

més exigents.

Els nostres serveis de gestió de

visió integral del procés

projectes estan dissenyats per ajudarvos a moure pels elements físics i financers d’un canvi de propietat o transacció mitjançant l’assignació dels recursos necessaris, la coordinació de les diferents parts implicades i la gestió dels riscos. Això vol dir que podeu estar al capdavant, tenir visibilitat sobre tot el procés, i aconseguir que els especialistes del vostre equip de projectes donin el millor d’ells mateixos, ja que es poden concentrar en les seves àrees d’especialització respectives per complir els objectius de la vostra empresa.

una


14

1. Anàlisi de viabilitat de carteres d’actius 2. Anàlisi d’inversió. Model econòmico-financer 3. Consultoria sobre demografia i ubicació òptima 4. Planificació estratègica 5. Due Dilligence 6. Desenvolupament i planificació urbanística 7. Informe de l’estat urbanístic del sòl • Informe de les viabilitats de les diferents activitats/usos del sòl. • Transformació del sòl en solar edificable. Accions jurídiques, tècniques, negociacions amb Administracions Públiques, planejament. • Gestions orientades a la urbanització del sòl. Desenvolupament de projecte d’urbanització i reparcel·lació, juntes de compensació, plans d’etapes. • Gestió amb Administracions Públiques, Juntes de Propietaris.

visió del procés 8. Disseny del projecte en les seves diferents àrees (comercial, constructiva, financera)

• Avantprojectes i estudis econòmics del producte ideal que cal desenvolupar en la Promoció.

una

• Supervisió i revisió del Projecte Tècnic (plans i estat de mesuraments) amb la finalitat d’assegurar el nivell de definició i qualitat previstos dins dels paràmetres de preu assenyalats per l’estudi econòmic previ.

• Confecció d’acord amb la Propietat de la memòria de qualitats amb la que es regirà l’obra.

• Confecció de pressupost de referència que servirà de base per a la contractació de tots els industrials. • Proposta, en col·laboració amb el client i l’equip tècnic, sobre la forma de contractació dels serveis de construcció.

• Petició d’ofertes als industrials de totes les partides de l’obra, i realitzant a aquest efecte les reunions que calgui. • Trasllat de la informació al client sobre les ofertes rebudes dels industrials, assessorament en l’elecció i intervenció per tancar els pressupostos.

• Confecció i presentació dels contractes acceptats pels industrials per a què els firmi la Propietat.

9. Execució del projecte

• Coordinació de visites d’obra i reunions necessàries.

• Confecció i seguiment de planificació d’execució d’obra amb els diferents industrials.


• Contractació de totes les unitats previstes a l’obra amb els diferents industrials, amb prou antelació per al bon ritme de l’obra. • Comprovació de les feines de construcció i control de la seva adequació al que està programat. • Relació i trasllat d’informació a la Propietat sobre l’evolució de les certificacions d’obra i altres costos. • Informació a la Propietat sobre els possibles endarreriments, canvis i altres desviacions. Anàlisi de les causes i propostes de solucions. • Elaboració i lliurament de la certificació mensual segons el pressupost de referència i relació de factures d’industrials corresponent a les obres executades. • Coordinació i negociació de variacions o extres. • Comprovació sobre la construcció: grau de compliment d’aquesta sobre els requisits especificats. • Registre i control de costos; inclou estudi comparatiu amb el pressupost inicial. • Informe mensual a la propietat sobre totes les incidències.

10. Finalització del projecte • Coordinació de les reunions de supervisió entre la Propietat, industrials i equip tècnic. • Coordinació i seguiment de tasques de reparació, manteniment i millora. • Assistència i seguiment de les Actes de Recepció provisional i definitiva. • Confecció del llibre de l’edifici al final de l’obra en col·laboració amb la Direcció Facultativa i la Propietat.

• Obtenció de documentació final d’obra necessària per a l’entrada de les obres (butlletins instal·ladors, cèdules d’habitabilitat, llicència de 1a ocupació, etc.).

A GRUPO SASTRE

11. Comercialització

contemplem totes

• Anàlisi del projecte immobiliari.

les parts del procés i us assessorem eficientment en

cadascuna d’elles

• Estudi de l’oferta i anàlisi de la demanda. Planificació de campanya i mitjans. • Infraestructura comercial. INTERNA O EXTERNA. • Contractació, control i seguiment de la publicitat. • Contractació de l’equip comercial o de l’empresa comercialitzadora. • Control i seguiment de les trucades i de les visites. Reunions periòdiques amb comercials o comercialitzadores.

12. Recollida de propostes de canvis i posterior trasllat a la propietat per a la seva acceptació. • Preparació de la documentació per a arres, contractes de compra-venda i escriptures. • Assessorament en contractes de Lloguer. • Preparació de documentació, coordinació i assistència a les escriptures. • Recollida d’incidències.

Gestió integral de projectes immobiliaris

15


16

13. Administració de contractes • Tant si esteu fent millores d’un edifici com si es tracta d’una gestió de propietat contínua, el nostre equip d’especialistes us assegurarà que el procés estigui planificat, dissenyat i gestionat amb l’objectiu de cenyir-se al programa i al pressupost.

14. Manteniment preventiu planificat • La preparació del manteniment preventiu planificat (MPP) facilita el càlcul de les possibles despeses futures i la recuperació de les despeses de servei per part dels inquilins. D’aquesta manera, la feina es pot realitzar mentre l’edifici està ocupat.

15. Assessorament en el reacondicionament de propietats • Preparació de programacions provisionals i finals. • Negociació d’acords en nom del propietari o de l’inquilí. • Avaluació dels canvis necessaris per tornar al seu estat original per part dels immobles, sempre en funció del contracte acordat. • Assessorament sobre clàusula de rescissió. • Estratègies i recomanacions de sortida. • Informes pericials. • Administració de contractes d’obres. • Avaluació d’accions i costos d’instal·lacions contra incendis per a assegurances. • Treballem estretament amb els gerents d’edificis i asseguradores per dur a terme l’avaluació d’accions i costos, de renovació i implementació, d’instal·lacions contra incendis necessària per a preparar els programes de contractació, o renovació, d’assegurances. Podem realitzar inspeccions i avaluacions on calgui.

16. Monitorització d’obres (Project Monitoring) • Si els vostres interessos formen part d’un projecte en desenvolupament, el nostre equip supervisarà la construcció en el vostre nom per comprovar que les especificacions tècniques, la qualitat i els costos i el programa compleixin els requeriments especificats inicialment.

17. Planificació de cicles de vida de les propietats • Us aconsellem sobre com es poden gestionar de manera proactiva els vostres actius immobiliaris durant tot el seu cicle de vida, així com els costos de gestió contínua, per a què mantinguin el seu valor.


La nostra carta de presentació:

Exemples d’èxit

Gestió integral de projectes immobiliaris

17


18

Client: RODAMCO EUROPE Obra: Edifici oficines i aparcament Situació: Plaça Cerdà a Barcelona Inversió: 15.000.000,00 € Termini d’execució: anys 2000-2002


Gestió integral de projectes immobiliaris

19

Client: GRUSAR, S.L. Obra: Edificis de 278 habitatges locals comercials, oficines i aparcament Situació: Sector Fages de Climent Sector “A” Figueres Inversió: 35.000.000,00 € Termini d’execució: anys 2000-2010


20

Client: Promoció pròpia Obra: PROMOCIÓ DE 9 NAUS COMERCIALS Situació: Av. Europa, Carretera de Malgrat - Blanes Inversió: 8.000.000,00 € Termini d’execució: any 2007


Gestió integral de projectes immobiliaris

21

Client: ORYZON GENOMICS / SASTRE INGENIERIA, S.L. Obra: Laboratori Biotecnològic I+D Situació: C. Sant Ferran, 74 - Cornellà de Llobregat Inversió: 5.000.000,00 € Termini d’execució: any 2009


22

Client: HIMALAIA HOTELS Obra: PROJECTE EXECUTIU DE L’HOTEL HIMALÀIA 4* Situació: Baqueira Beret a la Vall d’Aran (Lleida) Arquitectes: GCA, S.L. (Sr. Josep Juanpere i Miret) Import a executar: 14.200.000,00 € Termini d’execució: anys 2007-2008


Gestió integral de projectes immobiliaris

23

Client: Ajuntament de GIRONA Obra: CONSTRUCCIÓ DE L’AUDITORI DE GIRONA Situació: Parc de la Devesa. Girona Arquitectes: Sr. Jordi Bosch i Genover / Sr. Joan Tarrús i Galter / Sr. Manel Bosch Import a executar: 12.700.000,00 € Termini d’execució: any 2005


24

Client: SAINT GOBAIN Obra: CENTRE LOGÍSTIC CRISTALERIA ESPAÑOLA Situació: Barberà del Vallès Import a executar: 6.000.000,00 € Termini d’execució: any 2000


Gestió integral de projectes immobiliaris

25

Client: Creuers del Port de Barcelona Obra: AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA TERMINAL B i C Situació: Moll Adossat del Port de Barcelona Arquitectes: JG ASOCIADOS (Sr. Juan Gasllostra Iserna) Import a executar: 5.500.000 € Termini d’execució: any 2005


26

Gestió de més de 500 places d’aparcament tant de rotació com de pupil·latge situades en emplaçaments estratègics (Rambla Catalunya, Sagrera, Carrer de l’estació de Sabadell o Cornellà) dotades amb els màxims avenços en accessos, vigilància i comoditat.


Un equip excepcional fa possible el nostre objetiu:

la qualitat total

Grupo Sastre compta

A més, la vocació per oferir sempre el màxim nivell de qualitat

amb un excel·lent

excel·lent eina de millora contínua. Periòdicament realitzem

equip professional i de col·laboradors, format per experts en el mercat Immobiliari, en

en totes les seves feines constitueix per al GRUPO SASTRE una actuacions en els nostres procediments interns d’administració i construcció, per complir amb els nostres objectius pel que fa a gestió integrada de qualitat, medi ambient, residus, seguretat i salut. Aquest compromís ferm amb la qualitat ha fet possible que totes les empreses del GRUPO SASTRE disposin de les següents certificacions:

Arquitectura, Urbanisme, Consulting, Enginyeria, Marketing i Gestió,

Concessions, etc.

ISO 14001 (Des de 2004)

OHSAS 18001 (Des de 2007)

ISO 9001 (Des de 2008)

Gestió integral de projectes immobiliaris

27


Gestió en projectes immobiliaris de construcció, rehabilitació i postvenda Rambla de Catalunya, 53-55, 5ª planta (Edifici Kursaal) - 08007 Barcelona Tel. 93 488 30 45 - Fax 93 488 09 66 www.gruposastre.com Empresa associada i membre fundador

Solució integral als vostres actius inmobiliaris  

Grupo Sastre és una companyia sòlida que opera al territori nacional des de 1922. Amb una dilatada experiència i una excel·lent imatge al me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you