Memo area recerca 2015

Page 1

MEMÒRIA ÀREA DE RECERCA

2015Contingut

RECERCA A L’HU INSTITUT PERE MATA ____________________________________________________ 1 PRESENTACIÓ _______________________________________________________________________________ 1

GRUPS DE RECERCA ___________________________________________________________________ 2 GRUP DE GENÈTICA I AMBIENT EN LES PSICOSIS ___________________________________________________ 2 GRUP DE PSICOSI INCIPIENT ___________________________________________________________________ 7 GRUP DE RECERCA EN PATOLOGIA VINCULAR _____________________________________________________ 9

OBJECTIUS AR 2015 __________________________________________________________________11 ACCIONS DE MILLORA DESENVOLUPADES _______________________________________________________ 14

INDICADORS AR 2015 ________________________________________________________________16 SESSIÓ DE RESULTATS DE LA RECERCA 2015 _______________________________________________20R e c e rc a a l ’ H U I n s t i t u t P e r e M a ta Presentació En la promoció de les activitats d’investigació que es fa des de l’Àrea de Recerca durant l’any 2015 s’han assolit els objectius platejats entre els que destaquem: 1. 2. 3. 4. 5.

S’ha iniciat la implementació del nou model de recerca. S’ha millorat en els indicadors de producció científica. S’ha aconseguit l’entrada al CIBERSAM per convocatòria competitiva com grup de ple dret, la qual cosa permet rebre finançament d’aquesta estructura estatal. S’ha fet la II Convocatòria de Premis de Recerca del Grup Pere Mata amb quatre modalitats. S’ha treballat amb l’Agència Catalana de Proteció de Dades per a poder validar el projecte Plataforma Tarragona Salut Mental que té per objectiu organitzar les dades procedents de la història clínica electrònica per a poder fer recerca epidemiològica i aplicar tècniques de Big Data.

El 2015 ha estat un any amb gran moviment d’investigadors, han marxat de la nostra institució 3 doctors i se n’han incorporat dos. Aquests canvis sempre tenen un impacte en els equips i en la producció científica a curt termini, però també obren noves col·laboracions i permeten la incorporació de coneixement. Des del punt de vista dels indicadors clàssics de producció científica hem aconseguit millorar en nombre de publicacions i sumatori de factor d’impacte. S’ha mantingut una bona mitjana de factor d’impacte per article, però és necessari establir estratègies per a recuperar el valor d’aquest indicador que es va assolir en anys anteriors. Som conscients que tenim marge a recòrrer pel que fa a la integració de la recerca en l’activitat assistencial, però estem segurs que amb el nou model de recerca (creació de la Comissió d’avaluació de la recerca, flexibilitat en la incorporació a les activitats de recerca, etc) ho aconseguirem.

Elisabet Vilella Cuadrada Directora Àrea de Recerca

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 1


Grups de recerca Grup de genètica i ambient en les psicosis MEMBRES Abasolo Zabalo, Nerea Albacar Sancho, Gloria Alonso Pérez, Yolanda Blázquez Hinojosa, Ana* Campo Aráuz, Lorena* De Pablo Rabassó, Joan Franco Vásquez, José Gabriel* Gaviria Gómez, Ana Milena* Martorell Bonet, Lourdes Mena Sánchez, Isaias Miralles Ibiza, Carme Moreno Samaniego, Lorena Muntané Medina, Gerarda Sáez Navarro, Cristina Sanfeliu Delgado, Annabela Valero Oyarzábal, Joaquín Valiente Pallejà, Alba Vilella Cuadrada, Elisabet (Investigadora responsable) *Baixa durant el 2015 a Alta durant el 2015

Fotografia feta al novembre de 2014

PROJECTES TÍTOL: Patterns of antipsychotic drug prescription in schizophrenia outpatients from the spanish province of Tarragona INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ana Gaviria / Elisabet Vilella INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Guillem Rico, Victor Aguado, Carlos Cabello, Pilar Casaus, Cristina Vila, Jose G. Franco, Javier Labad, Joan de Pablo. ENTITAT FINANÇADORA: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. and H. Lundbeck A/S IMPORT CONCEDIT: 89.952€ PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2014-2015

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 2


TÍTOL: Eficacia del Entrenamiento Metacognitivo Individualizado (EMC+) en personas con psicosis de breve evolución INVESTIGADORA PRINCIPAL: Susana Ochoa (Projecte multicèntric) INVESTIGADORS COL·LABORADOR: Alfonso Gutiérrez, Ángel Cabezas ENTAT FINANÇADORA: Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI14/00044 IMPORT CONCEDIT: 157.075€ (global). 3.000€ (subprojecte HU IPM) PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2014-2017 TÍTOL: Ensayo clínico aleatorizado, con grupo control, de seguimiento en paralelo acerca de la eficacia de la información farmacogenética obtenida con NEUROFARMAGEN en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad / Cristina Sáez INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Itziar Montalvo, Ignasi Coll, Montse Solé, Lorena Moreno ENTITAT FINANÇADORA: ABS BIOTICS SA IMPORT CONCEDIT: 16.200€ PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2013-2016 TÍTOL: Mutaciones en el ADN mitocondrial que contribuyen en el autismo y a las características propias de las enfermedades mitocondriales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lourdes Martorell. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Yolanda Alonso, Helena Torrell, Francisco Aguilera, Alba Valiente. ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI12/01885 IMPORT CONCEDIT: 69.696 € PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2016 TÍTOL: Alteraciones de la melina en función del genotipo DDRI en pacientes esquizofrénicos: estudios clínico y molecular. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Elisabet Vilella. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Adela Masana, Gloria Albacar, Joaquín Timoneda, Joaquín Valero, Nerea Abasolo, Fernando López, Silvia Acosta, Helena Boixadera, Francesc Xavier Ramon, Ester Salvadó, Jordi Muntané. ENTITAT FINANÇADORA: Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI12/02111 IMPORT CONCEDIT: 78.045 € PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2015

PUBLICACIONS Barbero JD, Gutiérrez-Zotes A, Montalvo I, Creus M, Cabezas Á, Solé M, Algora MJ, Garcia-Parés G, Vilella E, Labad J. Free thyroxine levels are associated with cognitive abilities in subjects with early psychosis. Schizophr Res. 2015 Aug;166(1-3):37-42. IF: 3,923. 1r quartil. Bonnín CM, Reinares M, Hidalgo-Mazzei D, Undurraga J, Mur M, Sáez C, Nieto E, Vázquez GH, Balanzá-Martínez V, Tabarés-Seisdedos R, Vieta E. Predictors of functional outcome after a manic episode. J Affect Disord. 2015 Aug 15;182:121-5. IF: 3,383. 2n quartil. Coping strategies and postpartum depressive symptoms: A structural equation modelling approach. Eur Psychiatry. 2015 Sep;30(6):701-8. IF: 3,439. 2n quartil. Grande I, Hidalgo-Mazzei D, Nieto E, Mur M, Sàez C, Forcada I, Vieta E. Asenapine prescribing patterns in the treatment of manic in- and outpatients: Results from the MANACOR study. Eur Psychiatry. 2015 Jun;30(4):528-34. IF: 3,439. 2n quartil.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 3


Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martín-Santos R, García-Esteve L, Gelabert E, Jover M, Guillamat R, Mayoral F, Gornemann I, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Roca M, Costas J, Luis Ivorra J, Navinés R, de Diego-Otero Y, Vilella E, Sanjuan J. Gaviria AM, Franco JG, Aguado V, Rico G, Labad J, de Pablo J, Vilella E. A. Non-Interventional Naturalistic Study of the Prescription Patterns of Antipsychotics in Patients with Schizophrenia from the Spanish Province of Tarragona. PLoS One. 2015 Oct 1;10(10):e0139403. IF: 3,230. 1r quartil. Gutiérrez F, Aluja A, Peri JM, Calvo N, Ferrer M, Baillés E, Gutiérrez-Zotes JA, Gárriz M, Caseras X, Markon KE, Krueger RF. Psychometric Properties of the Spanish PID-5 in a Clinical and a Community Sample. Assessment. 2015 Sep 21. IF: 3,108. 1r quartil. Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martín-Santos R, García-Esteve L, Gelabert E, Jover M, Guillamat R, Mayoral F, Gornemann I, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Roca M, Costas J, Ivorra JL, Navinés R, de Diego-Otero Y, Vilella E, Sanjuan J. Coping strategies for postpartum depression: a multi-centric study of 1626 women. Arch Womens Ment Health. 2015 Sep 23. IF: 2,164. 3r quartil. Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martorell L, Gaviria A, Bayón C, Vilella E, Cloninger CR. The revised Temperament and Character Inventory: normative data by sex and age from a Spanish normal randomized sample. PeerJ. 2015 Dec 22;3:e1481. IF: 2,112. 1r quartil. Hidalgo-Mazzei D, Undurraga J, Reinares M, Bonnín CD, Sáez C, Mur M, Nieto E, Vieta E. The real world cost and health resource utilization associated to manic episodes: The MANACOR study. Rev Psiquiatr Salud Ment. 2015 AprJun;8(2):55-64. IF: 1,622. 3r quartil. Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr Res. 2015 Jan;60:163-9. IF: 3,957. 1r quartil. López Seco F, Aguado-Gracia J, Mundo-Cid P, Acosta-García S, Martí-Serrano S, Gaviria AM, Vilella E, Masana-Marín A. Maternal psychiatric history is associated with the symptom severity of ADHD in offspring. Psychiatry Res. 2015 Apr 30;226(2-3):507-12. IF: 2,467. 2n quartil. Reinares M, Del Mar Bonnin C, Hidalgo-Mazzei D, Undurraga J, Mur M , Nieto E , Saez C, Vieta E. Making sense of DSM-5 mania with depressive features. Aust N Z J Psychiatry. 2015 Jun;49(6):540-9. IF: 3,407. 2n quartil. Sepulveda E, Franco JG, Trzepacz PT, Gaviria AM, Viñuelas E, Palma J, Ferré G, Grau I, Vilella E. Performance of the Delirium Rating Scale-Revised-98 Against Different Delirium Diagnostic Criteria in a Population With a High Prevalence of Dementia. Psychosomatics. 2015 Sep-Oct;56(5):530-41. IF: 1,858. 3r quartil. Sepulveda E, Franco JG. Delirium in the Spanish version of the DSM-5: More confusion? Rev Psiquiatr Salud Ment. 2015 Oct-Dec;8(4):242-243. IF: 1,622. 3r quartil. Thurber S, Kishi Y, Trzepacz PT, Franco JG, Meagher DJ, Lee Y, Kim JL, Furlanetto LM, Negreiros D, Huang MC, Chen CH, Kean J, Leonard M. Confirmatory Factor Analysis of the Delirium Rating Scale Revised-98 (DRS-R98). J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2015 Spring;27(2):e122-7. IF: 2,871. 2n quartil. Usall J, Huerta-Ramos E, Labad J, Cobo J, Núñez C, Creus M, Parés GG, Cuadras D, Franco J, Miquel E, Reyes JC, Roca M; RALOPSYCAT Group. Raloxifene as an Adjunctive Treatment for Postmenopausal Women With Schizophrenia: A 24Week Double-Blind, Randomized, Parallel, Placebo-Controlled Trial. Schizophr Bull. 2015 Nov 20. pii: sbv149. IF: 8,450. 1r quartil.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 4


PÒSTERS Miralles C, Alonso Y, Vilella E, Martorell L. Personality dimensions of schizophrenia patients compared to control subjects by gender. European Meeting on Women's Mental Health "Psychosis and gender". Barcelona, Espanya. Maig, 2015. Vilella E, Abasolo N, Martorell L, Gas C, Saez C, Gaviria A. Intergene SNP-SNP interaction in DDR1 and susceptibility to schizophrenia. XXIIIrd World Congress of Psychiatric Genetics. Toronto, Canadà. Octubre, 2015

COMUNICACIONS ORALS Martorell L. Sex-differences in the involvement of mitochondrial DNA in schizophrenia. 6th World Congress on Women's Mental Health (IAWMH2015). Tokyo, Japó. Març, 2015.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Gutiérrez A. Publicació de la versió espanyola del DAPP-BQ: Qüestionari Bàsic de Valoració Dimensional de la Patologia de la Personalitat. Notícia a web IPM, IISPV, Twitter. Juny, 2015. Gutiérrez A. Descubren un modelo para ayudar a prevenir la depresión postparto. Notícia al Diari de Tarragona. Juliol, 2015. Gutiérrez A. L'Institut Pere Mata detecta els símptomes depressius postpart. Notícia a ReusDiari.cat. Juliol, 2015. Gutiérrez A. Las mujeres que no piden ayuda tienen más riesgo de depresión postparto. Notícia a la Vanguardia Vida i a ABC.es. Juliol, 2015. Gutiérrez A. Investigadors de l’Institut Pere Mata estableixen un model per ajudar a prevenir els símptomes depressius postpart. Notícia a urvactiv@ i a Diari Més. Juliol, 2015. Gutiérrez A. "Estudio depresión postparto” i un reportatge sobre el tema. Cadena RNE. Emissió a Tarragona el 21 d'agost i a Espanya a principis de desembre, 2015. Gutiérrez A. Artículo con la participación de Son Espases y Atención Primaria de Mallorca sobre el afrontamiento de la depresión posparto. Infosalut. Setembre, 2015. Martorell L. Un estudi de l'Institut Pere Mata detecta menys presencia d'ADN mitocondrial en malalts mentals. Notícia a TV3 Comarques. Novembre, 2015. Martorell L. Un estudi de l'Institut Pere Mata detecta menys presencia d'ADN mitocondrial en malalts mentals. Entrevista a Catalunya Ràdio. Novembre, 2015. Martorell L. Les persones amb malaltia mental tindrien menys ADN mitocondrial. Notícia al Diari de Tarragona. Novembre, 2015. Vilella E, de Pablo J. Institut Pere Mata: 100 anys de ciència. Setmana de la Ciencia URV- HU IPM. Novembre, 2015. Vilella E. Substància blanca i substància gris. Per què serveixen? Conferència a l'IES Berenguer Hospitalet de l'Infant. Gener, 2015.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 5


Vilella E. Substància blanca i substància gris. Per què serveixen? Conferència a l'Institut de Tecnificació Esportiva Terres de l'Ebre. Amposta. Abril, 2015. Vilella E. Xerrada informativa sobre el projecte “Plataforma Tarragona Salut Mental”. Associació La Muralla. Reus. Maig, 2015. Vilella E. Xerrada informativa sobre el projecte “Plataforma Tarragona Salut Mental”. Associació Usuaris Salut Mental Valls. Maig, 2015. Vilella E. Xerrada informativa sobre el projecte “Plataforma Tarragona Salut Mental”. Associació Usuaris Salut Mental Terres de l'Ebre. Juny, 2015.

TESIS DOCTORALS Títol: Influencia de la expresión emocional en el impacto de la cefalea primaria Doctorand: Adolfo Grisales Valencia Directors: Antonio Labad Alquézar i Ana Milena Gaviria Gómez Data de lectura: 19/06/2015 Universitat: Universitat Rovira i Virgili Títol: Estudi genètic i bioquímic del receptor DDR1 en oligodendròcits i la seva relació amb l'esquizofrènia Doctoranda: Nerea Abasolo Zabalo Directora: Elisabet Vilella Data de lectura: 17/12/2015 Universitat: Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 6


Grup de psicosi incipient MEMBRES Algora Gayan, Maria José Cabezas Serisa, Ángel Coll Vilar, Ignasi Gutiérrez-Zotes, Alfonso* Magrinyà Vives, Gladys Manzanares Tesón, Núria Ortega Sanz, Laura Peñas Ucles, Encarna Solé Moix, Montse Stojanovic Pérez, Alexander Sánchez Gistau, Vanessa (investigadora responsable)a *Durant el 2015 passa al GAP, la seva activitat fins al mes de juny s’imputa al GPE a S’incorpora el juny del 2015

Fotografia feta al maig de 2014

PROJECTES TÍTOL: Ensayo clínico aleatorizado, con grupo control, de seguimiento en paralelo acerca de la eficacia de la información farmacogenética obtenida con NEUROFARMAGEN en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad (al maig de 2015 passa a ser de la Cristina Sáez) INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Itziar Montalvo, Ignasi Coll ENTITAT FINANÇADORA: ABS BIOTICS SA IMPORT CONCEDIT: 16.200€ PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2013-2016

PUBLICACIONS Les publicacions corresponents a l’Alfonso Gutiérrez s’han comptabilitzat als dos grups (GAP i GPI)

Barbero JD, Gutiérrez-Zotes A, Montalvo I, Creus M, Cabezas Á, Solé M, Algora MJ, Garcia-Parés G, Vilella E, Labad J. Free thyroxine levels are associated with cognitive abilities in subjects with early psychosis. Schizophr Res. 2015 Aug;166(1-3):37-42. IF: 3,923. 1r quartil.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 7


Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martín-Santos R, García-Esteve L, Gelabert E, Jover M, Guillamat R, Mayoral F, Gornemann I, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Roca M, Costas J, Luis Ivorra J, Navinés R, de Diego-Otero Y, Vilella E, Sanjuan J. Coping strategies and postpartum depressive symptoms: A structural equation modelling approach. Eur Psychiatry. 2015 Sep;30(6):701-8. IF: 3,439. 2n quartil. Gutiérrez F, Aluja A, Peri JM, Calvo N, Ferrer M, Baillés E, Gutiérrez-Zotes JA, Gárriz M, Caseras X, Markon KE, Krueger RF. Psychometric Properties of the Spanish PID-5 in a Clinical and a Community Sample. Assessment. 2015 Sep 21. IF: 3,108. 1r quartil. Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martín-Santos R, García-Esteve L, Gelabert E, Jover M, Guillamat R, Mayoral F, Gornemann I, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Roca M, Costas J, Ivorra JL, Navinés R, de Diego-Otero Y, Vilella , Sanjuan J. Coping strategies for postpartum depression: a multi-centric study of 1626 women. Arch Womens Ment Health. 2015 Sep 23. IF: 2,164. 3r quartil. Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr Res. 2015 Jan;60:163-9. IF: 4,092. 1r quartil. Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr Res. 2015 Jan;60:163-9. IF: 3,957. 1r quartil. Mariné R, Creus M, Solé M, Cabezas Á, Algora MJ, Moreno I, Izquierdo E, Stojanovic-Pérez A, Labad J. Clinical correlates of obsessive-compulsive symptom dimensions in at-risk mental states and psychotic disorders at early stages. Psychiatry Res. 2015 Aug 30;228(3):363-7. IF: 2,467. 2n quartil. Usall J, Huerta-Ramos E, Labad J, Cobo J, Núñez C, Creus M, Parés GG, Cuadras D, Franco J, Miquel E, Reyes JC, Roca M; RALOPSYCAT Group. Raloxifene as an Adjunctive Treatment for Postmenopausal Women With Schizophrenia: A 24Week Double-Blind, Randomized, Parallel, Placebo-Controlled Trial. Schizophr Bull. 2015 Nov 20. pii: sbv149. IF: 8,450. 1r quartil.

COMUNICACIONS ORALS Labad J. Sex-differences in the effect of childhood trauma on the phenotypic expression of early psychosis. SY16: The influence of gender in early psychosis: genètic, neurocognitive, endocrinological and environmental aspects. 6th World Congress on Women’s Mental Health: Trauma, Depression and Resilience. Tokyo, Japó. Març, 2015. Moreno I. Prolactin and cortisol levels and clinical symptoms in Young people at clinical high risk of psychosis: are there sex differences? Meeting on Women’s Health. Barcelona, Espanya. Maig, 2015.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Moreno I. Premi a la millor comunicació oral al Meeting on Women’s Health per un projecte d’investigació. Notícia a web IPM, IISPV, Twitter, ReusDiari.cat, CEICs, Diari Més, Diari de Tarragona. Maig, 2015.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 8


Grup de recerca en patologia vincular MEMBRES Acosta García, Sílvia Aguado Gracia, Jorge López Seco, Fernando Masana Marín, Adela (Investigadora responsable) Monge Osorio, Rocío del Pilar Mundo Cid, Pilar Ney Díaz, Inti Itati López Fraile, Pilar

Fotografia feta al novembre de 2015

PUBLICACIONS López Seco F, Aguado-Gracia J, Mundo-Cid P, Acosta-García S, Martí-Serrano S, Gaviria AM, Vilella E, Masana-Marín A. Maternal psychiatric history is associated with the symptom severity of ADHD in offspring. Psychiatry Res. 2015 Apr 30;226(2-3):507-12. IF: 2,467. 2n quartil.

PÒSTERS López-Seco F, Masana A, Acosta S, Aguado J, Vilella E. Lifetime victimization in children and adolescents with ADHD. 5th World Congress on ADHD. Glasgow, Regne Unit. Maig, 2015. Masana A, Mundo P, Ney I, Aguado J, Acosta García S, López-Seco F, Gaviria A, Vilella E. Life events in the first trimester of pregnancy are related to a poor pregnancy outcome in mothers of ADHD children. 5th World Congress on ADHD. Glasgow, Regne Unit. Maig, 2015. Mundo P, Ney I, Aguado J, Acosta S, Masana A, López-Seco F, Gaviria A, Vilella E. Child abuse history in parents and presence of comorbid affective disorder in their offspring with ADHD. 5th World Congress on ADHD. Glasgow, Regne Unit. Maig, 2015.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 9


COMUNICACIONS ORALS Masana A. Acontecimientos vitales durante el embarazo y complicaciones obstétricas en madres de pacientes con TDAH. Implicaciones en la prevención. IV Jornada de Salud Mental Perinatal. Barcelona, Espanya. Març, 2015.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Masana A, López-Seco F, Ney I. El Grup de recerca de patologia vincular del Grup Pere Mata al congrés mundial de TDAH. Publicat a Web Pere Mata i a Twitter. Juny, 2015. Masana A. Divulgació del grup de Maltractament i salut mental. Programa societat limitada. Cadena COPE. http://societatlimitada.blogspot.com.es/2015/10/pro-0005-2015-10-14-temporada-10.html (programa radiofònic). Octubre, 2015.

GUIES CLINIQUES: Masana A (entre d’altres autors). Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) infanto juvenil en el sistema sanitari català. Gencat. http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/TDAH/PROTOCOLTDAHF INAL_maig2015.pdf. Maig, 2015.

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 10


Objectius AR 2015 Pla d'objectius Extret del COMBO el dia 02-02-2016 S'han deixat només els comentaris del 2015 i 2016 Objectiu i descripció

Data d'inici

Data fi

Estat

Grau

20-02-14

30-12-15

Final.

100

6

DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA

01-02-16

Els objectius platejats per l'any 2015 s'han assolit al 100% en la majoria dels casos. L'etapa 2012-15 corresponent al Pla estratègic es pot considerar satisfactòria i punt de partida per l'etapa que s'obre ara (2016-18).

6.1

Desenvolupar eines per poder fer recerca epidemiològica

20-01-15

30-12-15

Final.

100

El 2015 ha estat l'any de treball en la Plataforma en tres eixos: 1/ sol·licitar informe a l'Agència Catalana de Protecció de Dades, 01-02-16 2/ incorporar un informàtic i el nou epidemiòleg a l'equip i 3/ treballar amb usuaris i familiars per fer-los coneixedors del projecte i saber-ne la opinió. S'ha creat la PLATAFORMA TARRAGONA SALUT MENTAL. Es el conjunt de recursos humans i materials per a poder analitzar i 19-02-15 donar valor a les dades de la història clínica electrònica. Tanquem així una etapa de disseny d'un projecte tecnològic i n'obrim una altra de desenvolupament de la plataforma. 6.1.1

Afegir dades hospitalització a la base de dades restrospectiva del GPM (BD-GPM)

30-01-15

30-09-15

Final.

100

01-02-16 S'ha incorporat durant l'últim trimestre de l'any. 17-04-15 Cal incorporar la BD Caché d'hospitalització a BD-GPM 1994-2014. 30-01-15

Víctor Aguado i Guillem Rico han creat la base de dades retrospectiva sota el paraigües d’un projecte col·laboratiu amb Otsuka-Lundbeck (veure base dades CCI). Falta afegir les dades d’hospitalització.

6.1.2

Explotar estadísticament la base de dades retrospectiva amb l'objectiu de divulgar la informació en forma d'articles científics i informes interns

30-01-15

30-12-15

Final.

100

Indicadors enllaçats: N total de publicacions (indexades i no indexades) ; TOTS_Accions_Divulgatives_1232 01-02-16

La marxa de l'Ana Gaviria ha enlentit el desenvolupament de projectes interns amb les dades retrospectives. S'ha treballat en el segon article derivat del projecte "PATTERNS OF ANTiPSYCHOTIC..."

17-04-15 Cal concretar en AM quins projetces concrets es desenvoluparan aquest any com explotació de la BD-GPM. 30-01-15

L'informe de resultats ja es va finalitzar i lliurar a l'equip investigador el passat mes de Desembre. Ara s'està treballant en 2 articles derivats d'aquest primer projecte. Es preveu finalitzar els manuscrits a finals de març 2015.

6.1.3

Participar en el pla de comunicació de la PLATAFORMA TARRAGONA SALUT MENTAL

20-01-15

30-12-15

Final.

100

Indicador enllaçat: TOTS_Accions_Divulgatives_1232 01-02-16

En el registre d'accions divulgatives és pot veure com es van fer diverses accions per a informar sobre el projecte la Plataforma Tarragona Salut Mental a associacions d'usuaris i familiars (Tarragona, Valls i Terres Ebre).

17-04-15

Juntament amb l'Àrea d'innovació es desenvoluparà un pla de comunicació intern i extern de la PLATAFORMA TARRAGONA SALUT MENTAL.

6.2

Desenvolupar la recerca en l'àmbit assistencial

01-02-16

El balanç de l'objectiu és positiu. Malgrat tot pensem que val la pena mantenir-lo doncs la recerca no està encara "normalitzada" en l'entorn assistencial.

16-04-14

30-12-15

Final.

100

22-04-15 L'objectiu es manté. 6.2.1

Promoure la transferència de la recerca

20-01-15

30-12-15

Final.

100

S'ha inclós l'apartat IMPACTE al Disseny (AM 719). Els projectes passats per la CCI a partir del Juliol 2015 ja inclouen aquest 01-02-16 apartat. S'han inclòs dues conferències a la jornada de seguiment de la recerca sobre "IMPACTE" (veure programa de la Jornada). 22-04-15

A la reunió de seguiment trimestral de l'AR decidim que el model de disseny de projectes es faci amb l'estructura dels projectes europeus on la traslacionalitat té molta importància i s'engloba en l'apartat IMPACTE. Es farà dins l'AM 719.

L'objectiu queda assolit durant el 2014. però en la reunió de seguiment anual decidim mantenir-lo. 20-02-15 Adela Masana proposa revisar el Model de Disseny de Projecte i incloure un apartat de traslacionalitat, que expliqui quin impacte directe hauria de tenir el projecte que es presenta. Es crea una acció de millora. 6.2.2

Incrementar les activitats de difusió de la recerca als equips assistencials

12-01-15

30-12-15

Final.

100

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 11


S'han fet diverses sessions de recerca aprofitant reunions d'àrea i d'altres formats de reunions d'equip. Moltes d'elles 01-02-16 centrades en explicar el nou model de recerca. També s'han fet sessions específiques per explicar projectes o resultats. No s'ha aconseguit fer un programa de sessions. Veure comentaris a l'acció de millora 720. Durant el 2014 s’han fet algunes sessions per explicar projectes i assajos clínics que s’iniciaven o en curs. També s’han fet 20-01-15 reunions entre la Direcció de recerca i Caps de servei, però només en el cas de l’Àrea d’Infanto-juvenil s’han programat sessions en les reunions d’àrea. Creiem que aquest objectiu s’ha de mantenir, buscant noves accions de millora. 6.2.3

Mantenir una recerca de qualitat

16-04-14

30-12-15

Final.

01-02-16

Es manté la recerca de qualitat en termes generals, però a expenses del GAP. Cal que el GPV i el nou GPE mantinguin el pla d'aconseguir una recerca de qualitat. mantindrem aquest objectiu per als tres grups en el 2016.

100

01-02-16 Veure el quadre de comandament inclòs a l'Acta de seguiment anual de l'Area de Recerca. 22-04-15 Aqui surt vinculada l'AM 722 per error. L’anàlisi dels principals indicadors de la qualitat de la recerca està resumit al quadre de comandament. Els tres grups junts hem 20-02-15 aconseguit superar el valor de referència per als indicadors: Mitjana FI Q1-Q2, N publicacions Q1-Q2, N projectes competitius vigents. I no s’ha arribat al valor de referència en l’indicador: Sumatori FI Q1-Q2. Per detalls veure el quadre de comandament. 6.2.3.1

GPV: tenir a final de 2015 al menys 1 article del projecte TDAH enviat per publicació en revista indexada i tesi Fernando López dipositada

10-04-15

30-12-15

Final.

100

Anul.

0

01-02-16 L'article del projecte TDAH ha estat enviat. La tesi del Fernando Lopez està en procés de redacció però no dipositada. 01-02-16 Tanquem aquesta secció d'objectius. 10-04-15 S'actualitza l'objectiu per al 2015. 20-02-15 Finalitzada. 20-02-15 Assolit. Encara que l'article està pendent d'una segona revisió. 6.2.3.2

GPE: redacció d'un article que inclogui pacients amb trastorn límit de personalitat i psicosi incipient per a comparar el fenotip (semblances i diferències) dels dos trastorns

16-04-14

31-12-14

01-02-16 En desfer-se el GPE aquest objectiu va quedar suspès. 22-04-15

El grup GPE està pendent de que s'anomeni el nou responsable de l'Equip d'intervenció precòç (EIP) després de marxar el Xavier Labad. Definirem l'objectiu pel grup quan la nova configuració del grup de recerca estigui definida.

20-02-15 Finalitzada. 12-01-15 No assolit, ja que la mostra reclutada és massa esbiaixada. 6.2.3.3

GAP: tenir 2 articles ademsos per publicació en revistes indexades de primer quartil.

10-04-15

30-12-15

Final.

01-02-16 Com es pot comprovar al registre de publicacions el GAP el 2015 té 6 articles de primer quartil.

100 100

20-02-15

0

12-01-15 Assolit. Encara que l'article està pendent d'una segona revisió.

100

6.3

Sensibilització a altres entitats públiques i privades per augmentar els recursos destinats a la recerca

01-02-16

Podem considerar el 2015 com un bon any pel que fa a fons aconseguits per la recerca. Cal però mantenir l'objectiu per anar cap a la cerca de fons internacionals.

12-01-15

30-12-15

Final.

100

22-04-15 L'objectiu es manté 12-01-15

En termes generals l'objectius s'ha acomplert satisfactòriament durant el 2014. Per la importàcnia que té en aconseguir fons per la recerca i per al prestigi de la institució es manté per al 2015.

6.3.1

Entrar a l'estructura del CIBERSAM (Centro de investigación en red de Salud Mental) com grup

01-02-16

Amb data 18-12-2015 es va publicar la resolució definitiva per la que el nostre grup de recerca passa a formar part com membre de ple dret del CIBERSAM.

12-01-15

30-12-15

Final.

100

14-04-15 S'ha enviat la sol·licitud a l'ISCIII. 12-01-15 La convocatòria d'ampliació de grups al CIBER sortirà el primer trimestre del 2015. Per tant mantenim obert l'objectiu. 6.3.2

Fomentar la recerca vinculada a les empreses privades (farmacèutiques i altres)

12-01-15

30-12-15

Final.

100

Durant el 2015 Elisabet Vilella ha participat de diferents activitats organitzades pel Clúster i es va participar molt activament en 01-02-16 organitzar la Jornada d'immersió estratègica del Clúster que es va desenvolupar al pavelló de distingits de l'Institut Pere Mata el dia 20-11-2015. 22-04-15

Cal treballar amb els laboratoris farmcèutics i amb les empreses que puguin estar interessades a desenvolupar projectes en el nostre àmbit.

23-03-15 Finalitzada

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 12


Aquest objectiu s'ha assolit durant el 2014. L'AM 663 lligada a aquest objectiu es va acomplir molt satisfactòriament. S'ha fet 12-01-15 un contracte amb Otsuka-Lundbeck. Per la importància que té aconseguir col·laboracions amb empreses privades mantenim l'objectiu obert durant el 2015. 6.3.3

Difondre l'activitat científica en mitjans externs

10-02-15

30-12-15

Final.

01-02-16

S'ha mantingut la comunicació de la recerca cap a l'exterior. La figura dels responsables de comunicació de cada grup (AM 724) no ha consolidat encara.

100

L'abast dels mitjans externs encara és majoritàriament provincial. Només a travès de les xarxes socials s'aconsegueix comunicar a nivell estatal o internacional. 23-03-15 Cal trobar maneres de fomentar la comunicació de la'activitat científica cap a l'exterior. 12-01-15 La difusió científica funciona a nivell local, però hem de trobar maneres d’extendre’ns tant a nivell nacional com internacional.

6.4

Definir les eines per l'avaluació dels resultats de la recerca

20-02-14

30-12-15

Final.

100

Final.

100

01-02-16 S'ha creat la Comissió d'avaluació de la recerca (el seu Reglament i s'ha modificat el pla de Funcionament de l'AR). 6.4.1

Implementar una eina pilot d'avaulació de l'activitat de recerca

20-02-14

30-12-15

Durant el 2015 s'ha treballat per a constituir la CAR i modificar el model de recerca. En principi la CAR avaluarà anualment els 01-02-16 investigadors per comprovar si han assolit els objectius plantejats en els seus projectes. Trobar els indicadors específics i generals per aquesta avaluació no ha estat possible en aquesta fase. 22-04-15 A aquest objectiu hi va lligada l'AM 669 (Creant un indicador per poder avaluar els resultats de recerca). Durant el 2014 s'ha treballat el NOU MODEL de recerca a diferents nivells. A la CCI, a les reunions de seguiment de l'Area de 20-02-15 Recerca i a les reunions de direcció. Finalment es va fer una proposta de nou model de recerca que es va treballar al CDA i després es va portar al Comité de Direcció. Va ser aprovat el 12-01-2015. Ara cal actualitzar el Pla de funcionament de l'Àrea de Recerca (AM 710) i crear la Comissió d'avaluació de la recerca. Deixem l'objectiu obert per al 2015. 6.4.2

Crear la Comissió d'avaluació de la recerca

22-04-15

30-12-15

Final.

100

23-04-15

30-12-15

Final.

100

01-02-16 Finalitzada. 01-02-16 La CAR està constituida, té un reglament i ja ha fet diverses reunions. 22-04-15 Dins el nou model de recerca es contempla la creació de la Comissió d'avaluació de la recerca.

6.5

Afavorir la traslacionalitat de la recerca

01-02-16

Des de l'AR s'ha treballat per traslladar el coneixement generat des de recerca en genètica de les malalties mentals cap a la pràctica clínica dels diagnòstic i tractament.

23-04-15

Des de les Àrees de Recerca i d'Innovació creiem necessari diferenciar i definir els objectius de l'aplicació dels resultats de la recerca (traslació) per la importància que té.

6.5.1

Donar suport al grup de treball de genètica aportant coneixement

23-04-15

30-12-15

Final.

100

23-04-15

30-07-15

Final.

100

01-02-16 Finalitzada. 01-02-16 S'han fet diverses reunions durant l'any. Veure Actes del grup de treball de genètica. 23-04-15 A aquest objectiu hi va lligada l'AM 722 (dissenyar un projecte de recerca...). 6.5.2

Definir els criteris d'inclusió per al diagnòstic genètic de les principals malalties mentals

01-02-16 Finalitzada. 01-02-16 Es va recollir en un document. El diagnòstic genètic en malalties mentals nomès està indicat en l'autisme i en la discapacitat intel·lectual, tot i que hi ha evidència científica de que seria útil en altres diagnòstics psiquiàtrics. És necesari reunir l'evidència científica per a justificar 23-04-15 que hi ha més pacients que es podrien beneficiar del diagnòstic genètic, però cal definir en quins casos així fora (definir criteris d'inclusió).

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 13


Accions de millora desenvolupades Extret del Combo 02-02-2016 Acció

751

725

724

723

722

720

Descripció

Tipologia Origen

Observación nº 4 auditoria externa de DNV de abril 2015. "No se ha sistematizado el archivo virtual de la documentación crítica de los proyectos de investigación lo que dificulta la accesibilidad a la misma".

Auditoria Externa/Certificació

Detall Origen

Data d'inici

Data de fi

28/04/2015

31/03/2016

Estat

Finalitzada

01/02/2016

Finalitzada

Vilella, Elisabet

01/02/2016

Des del mes de setembre de 2015 s'ha sistematitzat l'arxiu virtual de la documentació crítica dels projectes. Unitat de Servidor area_recerca/SEGUIMENT PROJECTES. Un grup de treball de la CCI es va encarregar de treballar la propsota (veure actes de la CCI).

Vilella, Elisabet

Definint els criteris d'inclusió per al diagnòstic genètic en malalties mentals

Revisió per la Direcció

Pla d'objectius

04/05/2015

30/07/2015

Finalitzada

31/07/2015

Finalitzada

Vilella, Elisabet

31/07/2015

S'ha redactat un document amb els criteris segons l'evidència científica. EL document es guarda al servidor a la unitat "arearecerca" carpeta "grup de treball de genètica"

Vilella, Elisabet

Creant un circuit de "reporters" entre els investigadors

Totes

Pla d'objectius

22/04/2015

30/12/2015

Finalitzada

01/02/2016

S'han anomenant els responsables de comunicació de cada grup de recerca.

Vilella, Elisabet

01/02/2016

Finalitzada

Vilella, Elisabet

Formant part de la Junta Directiva del Clúster de Salut Mental de Catalunya

Totes

Pla d'objectius

27/02/2015

30/12/2015

Finalitzada

01/02/2016

Finalitzada

Vilella, Elisabet

01/02/2016

Des de gener 2015 Elisabet Vilella forma part de la Junta Directiva del Cluster de Salut Mental de Catalunya.

Vilella, Elisabet

Dissenyant al menys un projecte de recerca per a demostrar la necessitat de crear una Unitat de Consell i Diagnòstic genètic en Salut Mental

Totes

Pla d'objectius

16/02/2015

30/09/2015

Finalitzada

01/02/2016

Finalitzada

Vilella, Elisabet

01/02/2016

El projecte no va ser considerat per al seu finançament per l'agència del ISCIII. Es van fer al·legacions i es va rebre la resposat a les al·legacions el mes de Desembre 2015. Tot i així estem redissenyant el proejcte per a poder-lo iniciar amb fons propis.

Vilella, Elisabet

22/04/2015

Amb data 25-03-2015 es va enviar la sol·licitud a l'ISCIII per al finançament d'un projecte titulat "Diseño de un algoritmo para el estudio genético en la esquizofrenia a partir del estudio de personas con trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y esquizofrenia" per al seu finançament en el programa de convocatòries per a projectes de recerca AES2015. Tota la informació del projecte està registrada a la unitat de servidor gestiodelarecerca/CCI/Expedients

Vilella, Elisabet

Confeccionar un calendari de sessions científiques als serveis i equips assistencials. Amb màxima participació de tots els

Totes

Pla d'objectius

20/02/2015

30/12/2015

Finalitzada

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 14


investigadors.

719

718

717

01/02/2016

Finalitzada

Vilella, Elisabet

01/02/2016

El calendari se sessions no s'ha arribat a fer. Però s'han fet diverses sessions per explicar projectes, resultats i per explicar el nou model de recerca.

Vilella, Elisabet

31/07/2015

S'ha programat un calendari trimestral (tardor 2015) amb sessions a xarxa externa infantil i adults i hospitalització

Vilella, Elisabet

Modificar el model de disseny de projecte de recerca per incorporar un aprtat d'impacte. Fer-ho guiant-nos amb el model del programa europeu H2020

Totes

Pla d'objectius

20/01/2015

30/04/2015

Finalitzada

31/07/2015

Ja s'ha modificat el Model de disseny de projecte. S'han incorporat tres apartats nous: Resultats esperats, Impacte, Pla de comunicació i divulgació

Vilella, Elisabet

31/07/2015

Finalitzada

Vilella, Elisabet

Protocolitzant les accions divulgatives de la recerca

Reunions de seguiment

Indicador

12/01/2015

21/12/2016

Activa

01/02/2016

La sobrecàrrega de tasques no ens ha permès treballar aquesta AM. La deixem oberta dins el 2016.

Vilella, Elisabet

11/02/2015

Les agències finançadores de la recerca, presionades per la societat, cada vegada més ens exigèixen que tornem els resultas de la recerca en forma d'accions divulgatives a la societat. Es crearà un grup de treball per a protocoloitzar-ho.

Vilella, Elisabet

Organitzar reunions mensuals de tots els investigadors del GPM

Reunions de seguiment

Indicador

08/01/2015

30/12/2015

Finalitzada

01/02/2016

Finalitzada

Vilella, Elisabet

01/02/2016

S'han realitzat. Es mantenen.

Vilella, Elisabet

11/02/2015

En relació al comentari fet a l'indicador N sessions conjuntes: El valor de referència es va posar a principis d'any quan es feien sessions conjuntes mensuals dels tres grups de recerca. Després es va decidir fer reunions de tots els investigadors però ja no es van convocar fins al mes de setembre.

Vilella, Elisabet

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 15


Indicadors AR 2015

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 16


NOMBRE DE PUBLICACIONS 2010 – 2015

30

27

26 25 20 20

17 15

15

14

15

Total

15 13

11 10

q2-4

12

8

7

11 7

5

q1

6

5

5

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

MITJANA FACTOR D’IMPACTE Q1 2010 – 2015

7

6,05

6

4,98

5,13

5

4,35

4,65 4,131

4 3 2 1 0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 17


SUMATORI FACTOR D’IMPACTE 2010 – 2015

120 101,16 94,54

100

72,59

80

60

53,469

49,3 38,39

40

20

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

TESIS DOCTORALS TÍTOL

DIRECTOR

DATA DEFENSA

QUALIFICACIÓ

Adolfo Grisales Valencia

Influencia de la expresión emocional en el impacto de la cefalea primaria

Antonio Labad Alquézar i Ana Milena Gaviria Gómez

19/06/2015

Excel·lent

Nerea Abasolo Zabalo

Estudi genètic i bioquímic del receptor DDR1 en oligodendròcits i la seva relació amb l'esquizofrènia

Elisabet Vilella Cuadrada

17/12/2015

Excel·lent Cum Laude

DOCTORAND

Programa de doctorat URV. Psiquiatria: Genètica i Ambient

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 18


PROJECTES COMPETITIUS ACTIUS IP

EQUIP

ENTITAT FINANÇADORA

ANY INICI

Patterns of antipsychotic drug prescription in schizophrenia outpatients from the spanish province of tarragona

Elisabet Vilella

Elisabet Vilella, Guillem Rico, Victor Aguado, Carlos Cabello, Pilar Casaus, Cristina Vila, Jose G. Franco, Javier Labad, Joan de Pablo

OtsukaLundbeck i IPM

2014

Eficacia del Entrenamiento Metacognitivo Individualizado (EMC+) en personas con psicosis de breve evolución

Alfonso Gutiérrez

Ángel Cabezas

Instituto de Salud Carlos III

2014

Alteraciones de la mielina en función del genotipo DDR1 en pacientes esquizofrénicos: estudio clínico y molecular

Elisabet Vilella

Joaquín Valero, Glòria Albacar, Adela Masana, Fernando López, Silvia Acosta, Joaquim Timoneda, Jordi Muntaner, Nerea Abasolo, Ester Salvadó, Helena Bioxadera, Frances Ramon

Instituto de Salud Carlos III

2013

Mutaciones en el ADN mitocondrial contribuyen al autismo y a las características propias de las enfermedades mitocondriales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista

Lourdes Martorell

Francisco Aguilera, Yolanda Alonso, Helena Torrell

Instituto de Salud Carlos III

2013

TÍTOL

ASSAJOS ACRÒNIM

PATTERN

ALTO

NEUROFAR MAGEN

IP

ENTITAT FINANÇADORA

ANY INICI

Estudio observacional de cohorte prospectiva de pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia para describir el curso y la carga de la enfermedad

Montse Solé

Roche

2012

Estudio no intervencionista (ENI) europeo en pacientes con esquizofrenia tratados con antipsicóticos inyectables de larga duración (ILD)

Cristina Sáez

Lundbeck

2013

Javier Labad

ABS BIOTICS SA

2013

TÍTOL

Ensayo clínico aleatorizado, con grupo control, de seguimiento en paralelo acerca de la eficacia de la información farmacogenética obtenida con NEUROFARMAGEN en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 19


S e s s i ó d e r e s u l t at s d e l a r e c e r c a 2 0 1 5

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 20


II Convocatòria de Premis de Recerca del Grup Pere Mata Presentació dels treballs premiats Modalitat A. Comunicació científica a congrés Premiada: Irene Moreno Prolactin and cortisol levels and clinical symptoms in Young people at clinical high risk of psychosis: are there sex differences? European Meeting on Women’s Mental Health. Barcelona, Espanya. Maig, 2015.

Modalitat B. Article científic d’un resident Premiat: Esteban Sepúlveda Sepulveda E, Franco JG, Trzepacz PT, Gaviria AM, Viñuelas E, Palma J, Ferré G, Grau I, Vilella E. Performance of the Delirium Rating Scale-Revised-98 Against Different Delirium Diagnostic Criteria in a Population With a High Prevalence of Dementia. Psychosomatics. 2015 Sep-Oct;56(5):530-41. IF: 1,858. 3r quartil.

Modalitat C. Article científic d’un investigador en formació Premiat: Alexander Stojanovic Labad J, Stojanovic-Pérez A, Montalvo I, Solé M, Cabezas A, Ortega L, Moreno I, Vilella E, Martorell L, Reynolds RM, Gutiérrez-Zotes A. Stress biomarkers as predictors of transition to psychosis in at-risk mental states: Roles for cortisol, prolactin and albumin. J Psychiatr Res. 2015 Jan;60:163-9. IF: 3,957. 1r quartil.

Modalitat D. Article científic d’un investigador doctor Premiat: Alfonso Gutiérrez-Zotes Gutiérrez-Zotes A, Labad J, Martín-Santos R, García-Esteve L, Gelabert E, Jover M, Guillamat R, Mayoral F, Gornemann I, Canellas F, Gratacós M, Guitart M, Roca M, Costas J, Luis Ivorra J, Navinés R, de Diego-Otero Y, Vilella E, Sanjuan J. Coping strategies and postpartum depressive symptoms: A structural equation modelling approach. Eur Psychiatry. 2015 Sep;30(6):701-8. IF: 3,439. 2n quartil.

Alfonso Gutiérrez, Esteban Sepúlveda, Alexander Stojanovic i Irene Moreno durant l’entrega de premis

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 21


L’impacte de la recerca en la qualitat assistencial

Ponència a càrrec de Ramon Gomis

Impacte de la recerca en el desenvolupament territorial

Ponència a càrrec de Josep Martorell

MEMÒRIA 2015 |PÀG. 22