Page 1

Lilla guiden En guide รถver hรฅllbar utveckling i Frankrike


Landets nuvarande struktur; socialt, ekonomiskt och ekologiskt Fransmännen håller fast vid det utvecklade välfärdssystem som infördes vid andra världskriget slut. Systemet ger skydd vid bland annat sjukdom, arbetslöshet och olycksfall. Där ingår också barnbidrag, föräldrapenning och pension. Sjukvårdssystemet har rankats till det bästa i världen, men har på senare år skapat problem för fransmännen. De sociala kostnaderna har stigit kraftigt och arbetslösheten har ökat vilket har lett till att färre bidrar till inbetalningarna. Frankrike har under en längre period haft en stabil position som den femte största ekonomin i världen. Det finns en stor offentlig sektor med ett flertal statligt ägda företag. Detta beror på medvetna satsningar, en stor industri och mycket jordbruksmark. Man har dessutom en högutbildad befolkning och bra infrastruktur. Finanskrisen år 2008 slog hårt mot Frankrike och arbetslösheten ökade, men landet klarade krisen bättre än många andra medlemstater. Den har dock lett till ett högt budgettunderskott på 7,5%, långt över det på 3% som EMU tillåter. 2012 har franska bankers och den franska statens kreditvärdighet blivit nedskriven. Arbetslösheten ligger på 9,8% vilket är bättre än i hela EU där den ligger på 10,4%. Frankrike har ett kraftigt underskott i handelsbalansen på grund av att de importerar mycket mer än de exporterar. En anledning till detta är att de är beroende av oljeimporten. Deras export är beroende av utomstående länder i EMU.

Kulturella särdrag; förutsättningarna för ett hållbart samhälle Om man jämför könsrollerna i Frankrike och Sverige märker man att det finns stora skillnader. Granskar man exempelvis föräldraledigheten i Sverige har föräldrarna sammanlagt 18 månaders ledighet som de delar upp sinsemellan. I Frankrike däremot har en nybliven mamma 2,5 månaders ledighet och pappan endast elva dagar. Detta gör det betydligt svårare för franska kvinnor att göra karriär och etablera sig på arbetsmarknaden. Frankrike har dock lyckats bra med det politiska målet att göra det möjligt att kombinera jobb och familj - en attityd som inte är lika framträdande i andra medlemsländer. De har en välorganiserad familjepolitik med barnbidrag, kostnadsfri förskola för barn som fyllt tre år samt skatteavdrag för barnomsorg. Detta har get Frankrike en stabil grund för en positiv utveckling för ett mer jämställt samhälle. Trots att det bara är 19% kvinnor som representeras inom statsstyret så är det hyfsat jämställt på arbetsmarknaden. Frankrike måste dock arbeta på att uppmuntra kvinnor till att göra karriär för ett mer jämställt näringsliv och beslutsfattande.


I EU får varje kvinna i genomsnitt 1,5 barn vilket inte kommer hålla tillväxten på frammarsch när 40-talisterna går i pension. Frankrike har högst födelsetal av alla Europeiska länder - varje fransk kvinna får i genomsnitt 2 barn. Detta kommer ge Frankrike ett ekonomiskt försprång gentemot andra europeiska länder eftersom de har annorlunda förutsättningar till tillväxt. Frankrike är världens näst största exportör av jordbruksvaror. En stor del av den franska mentaliteten utgörs av en stolthet över sitt land och folk - man värnar om det franska kulturarvet, däribland den omtalade matkulturen. Att bevara franska traditionella regionala specialiteter har stor betydelse. Varje region använder sig av olika lokala råvaror där det finns en helt annan tradition kring marknader med lokalt- och regionalt odlad mat där konsument och producent möts. Trots att livsmedelsproduktionen är Europas största och sektorn är landets primära industrisektor så lever den närproducerade maten sida vid sida med den massproducerade maten vilket bidrar till en optimistisk syn på fortsatt hållbar utveckling. Kulturen är nära förknippad med den franska identiteten och är ett av Frankrikes mest kända varumärken. Därför är det en självklarhet att ge kulturen en framträdande plats i samhället även efter den ekonomiska krisen. Ända sedan 1970-talet har kulturpolitiken kretsat kring att göra kultur, oavsett form, till en central del av medborgarnas liv.

Möjligheter, lösningar och hinder Frankrike har hög energiförbrukning och är ett av de länder som ökat sin elkonsumtion mest de senaste decennierna. Det beror bland annat på att husen är dåligt isolerade och att fransmännen måste värma upp sina hus mer än i Sverige, trots att de har varmare klimat. Franska staten har inte haft ett intresse för miljöfrågor och det har fått konsekvenser för jordbruket. Frankrike är ett av de länderna i Europa som använder mest bekämpningsmedel och kemisk gödning. Det beror på den intensiva satsningen på jordbruket och de nära banden mellan staten och den största bondeorganisationen FNSEA. Frankrike måste sluta blunda för miljöproblemen. EU trycker också på och hjälper landet att sätta upp miljölagar. Frankrike har sannolikt kommit längre vad det gäller miljöförbättringar 2012 - den här informationen är från 2007. EU-medlemsländerna vill bland annat minska växthusutsläppen med 20 % (1990 års nivåer). De vill också sänka energiförbrukningen med 20 % (genom till exempel lågenergilampor), höja andelen förnyelsebar energi och använda mer biobränsle.


Genom att satsa på miljövänlig energi påverkas inte bara klimatet positivt utan det är även en chans för att skapa nya jobb inom energisektorn. Långsiktigt är klimatvänlig energi alltså något som gynnar de tre områdena inom hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Fransmännen anser att brist på medvetenhet är ett problem, och att de måste anstränga sig mer för att få ut information om den miljökrisen för att fler ska engagera sig i frågan. Kostnaden för energi är mycket viktig för fransmännen; de är måna om sin ekonomi och försöker hålla energiförbrukningen på låg nivå. 60% av fransmännen uppger att de skulle använda sig av förnybar energi om de fick chansen. Några av Frankrikes strategier för miljöförbättring är följande; hållbar produktion och konsumtion, informera samhället (skapa medvetenhet), politiska styrmedel, utveckling av miljövänliga energikällor, hållbar transport och konserverad biologisk mångfald och naturella förnybara källor. Ekologiskt jordbruk är grödor som odlas utan tillförsel av konstgödsel och bekämpningsmedel. Det är enklast för ett land med stadigt jordbruk, som har en balans mellan betesmark, grödor och djur, att övergå till ekologiskt jordbruk. Frankrike är ett bra exempel på ett land som har denna balans, de har därför goda förutsättningar att övergå till ekologi. Det är vetenskapligt bevisat att ekologiskt jordbruk ger en bättre och större skörd i i-länder. Däremot kan det påverka u-länderna negativt åtminstone till en början. Man har gjort undersökningar huruvida ekologiskt jordbruk, globalt sett, gynnar skörden i slutändan. Resultatet är att det stämmer. Frankrike, som är ett i-land, skulle alltså inte påverkas negativt av att gå över till ekologiskt jordbruk, utan det skulle enbart vara positivt genom att öka skörden. Problemet är att det kan vara svårt att starta den ekologiska processen, att man måste förändra det man har blivit van vid. I Frankrike satsar man fortfarande på kärnkraft. Exempelvis håller man på med projektet ASTRID för att skapa en ny sorts kärnkraft, den så kallade Gen IV-reaktorn. Denna reaktor skulle bli självförsörjande och på så sätt dra mindre energi. Däremot är kärnkraft fortfarande inget bra alternativ ur ett miljöperspektiv då det leder till utsläpp av radioaktiva partiklar. Det radioaktiva avfallet stannar kvar under en lång period som både förorenar miljön och kan leda till att människor blir sjuka. Dessutom finns det alltid en risk för allvarliga olyckor om något i kärnkraftverket skulle gå sönder. Långsiktigt har kärnkraft alltså väldigt negativa konsekvenser. Som en konsekvens av finanskrisen har intresset att bygga energisnålt ökat, då det kan resultera i


lägre kostnader. Landets miljö- och energimyndighet har därför lagt ner 390 miljoner kronor under åren 2007-2010 till att stödja byggande för att minska byggnaders energianvändning. Under 2008 köptes även 150 000 värmepumpar som ett inte bara miljövänligare utan även den definierande faktorn att det är en billig källa till energi. Vad gäller miljövänligt bygge har man konstruerat ”passivhus”, hus som byggs av material som ska hålla värmen inne på vintern, och hålla värmen ute på sommaren med hjälp av smidig och effektiv ventilation. Den starkaste kommersiella efterfrågan finns dock i byggandet av energisnåla kontor snarare än vanliga bostäder. Det är energisnålt och många företag ser det som en attraktiv väg att välja för ett billigt energialternativ då kontoren värms och kyls ner naturligt istället för elektriskt.

Frankrike har goda förutsättningar för att bryta dess invanda, och därav bekväma, beteendemönster. Detta genom att införa ekologiska och miljövänliga normer, inte bara i ett större system, utan även i individernas vardag. Tyvärr står det ekonomiska intresset fortfarande i vägen och vid prioritering väljer man snarare det billigare alternativet än det miljövänliga. Däremot är Frankrike, från ett positivt perspektiv, ändå ett land med alla möjligheter till förändring. Trots finanskrisen har de en hyfsat stabil ekonomi, de har ett klimat som tillåter en naturlig övergång till ekologiskt jordbruk samt är på god väg för att få ett välfungerande och jämställt samhälle. De har alla pusselbitar som behövs - nu gäller det bara att de väljer att sätta ihop dem.


Källor Ett häfte om hållbar utveckling som vi fick på franskan, “les 9 défis la Strarégie Nationale de Développement Durable 2010-2013: Vers une économie verte et équitable” och svd.se http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr www.landguiden.se http://www.svd.se/nyheter/utrikes/miljodebatten-har-natt-frankrike_495351.svd http://www.ur.se/Produkter/158721-Anaconda-societe-Om-Frankrike-och-jamstalldheten http://networkingblogg.wordpress.com/2009/02/16/franska-konsroller-i-forandring/ http://www.dn.se/nyheter/varlden/fransk-minister-vill-se-pappor-ta-okat-ansvar http://www.globalis.se/Laender/Frankrike/(show)/indicators/(country2)/341 http://www.nyteknik.se/popular_teknik/smatt_gott/article3472419.ece http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3092459.ece

Grupp3 Pauline, Fredrika, Anna-Karin, Maria, Emeli

Lilla guiden  
Lilla guiden  

En guide om hållbar utveckling i Frankrike

Advertisement