Tríptico Recomendaciones Enfermería

Page 1

Recomendaci onesde ENF ERMERĂ? AALPACI ENT E convendaj e,yes oos ut ur a S ERVI CI O DE


PACI ENT ECONSUT URA 1. -Mant engaelvendaj el i mpi o.S i s emoj a,r et í r el oys equel az onas uavement econunagas aes t ér i l col ocandodenuevounapós i t ol i mpi o. 2. -Evi t ebañosoduchasl aspr i mer as24hor as ,pos t er i or ment epuedel avar s econaguayj abóns ecandopos t er i or ment el az onacons uavi dady cubr i éndol aconunapós i t o.S i dej al aher i daal des cubi er t oevi t emoj ar l a oens uci ar l a. 3. -Nomoj el ospunt osdes ut ur aadhes i vaconabundant eagua. 4. -L ospunt osdeber ánr et i r ar s eent r eel6ºyel12ºdí a.S umédi cooenf er mer odecons ul t asdeci di r ácuándor et i r ar l os . 5. -Evi t eact i vi dadesquepuedanvol veraabr i rl aher i da. 6. -Evi t el aexpos i ci ónals oldel az onaaf ect adaent r e6y12mes es ,us e pr ot ecci óns ol ar . 7. -T omel osanal gés i cos ,ant i i nf l amat or i osy/ oant i bi ót i cosquel ehaya paut adoel médi codeur genci asypos t er i or ment es umédi codemedi ci nagener al .

ACUDAASUMÉDI CO CUANDO: 1. -L osbor desdel aher i daes t énenr oj eci dosamásde1cm deex t ens i ón. 2. -L aher i das eadol or os aoes t écal i ent e. 3. -L aher i das upur e. 4. -T engaf i ebr eoes cal of r í os .


PACI ENT ECONVENDAJ E 1. -Mant engal az onaaf ect adaenal t omovi endol osdedosyl aar t i cul aci onesl i br esconf r ecuenci a. 2. -Vi gi l el at emper at ur a,col or aci ónys ens i bi l i daddel az onaaf ect ada. 3. -Apl i queunabol s aconhi el os obr eel vendaj eevi t andoqueés t es e moj et r esvecesaldí a( 1012mi nut os )dur ant el aspr i mer as48hor as , apoyándol as obr el az onadol or os a. 4. -Evi t el asact i vi dadesyel ej er ci ci obr us co. 5. -Nomoj eelvendaj e.Par ael as eout i l i z eunabol s adepl ás t i cocer r ada conunagomael ás t i ca. 6. -T omel osanal gés i cos ,ant i i nf l amat or i osy/ odemást r at ami ent osquel e hayapaut adoel médi codeur genci asypos t er i or ment es umédi code medi ci nagener al . 7. -Nor ecor t eelvendaj e.

ACUDAASUMÉDI CO CUANDO: 1. -Elvendaj es eaf l oj eant esdelt i empor ecomendadoporel médi codeur genci as . 2. -T engaamor at ami ent o,dol orohi nchaz óni mpor t ant edel az onaaf ect ada. 3. -Not epal i dez ,f r i al dadodi s mi nuci óndel as ens i bi l i dadenl aex t r emi dad af ect ada. 4. -Apar ez cai mpor t ant epi corei r r i t aci ónenl az onaaf ect ada.


PACI ENT ECONYESO 1. -Noapoyar l as obr eunas uper f i ci edur al aspr i mer as48hor as .S i t i ene unaf ér ul aenel pi e,noapoyarhas t al apr i mer ar evi s i ónporel t r aumat ól ogo. 2. -Mant engal az onaaf ect adaenal t omovi endol osdedosyl aar t i cul aci onesl i br esconf r ecuenci a. 3. -Vi gi l el at emper at ur a,col or aci ónys ens i bi l i daddel az onaaf ect ada. 4. -Ret i r et odosl osobj et osdeador noquet engaenl az onaaf ect adayel es pmal t edeuñas . 5. -Evi t el asact i vi dadesyel ej er ci ci obr us co. 6. -Nomoj eelyes o.Par ael as eout i l i z eunabol s adepl ás t i cocer r ada conunagomael ás t i ca. 7. -T omel osanal gés i cos ,ant i i nf l amat or i osy/ odemást r at ami ent osquel e hayapaut adoel médi codeur genci asypos t er i or ment es umédi code medi ci nagener al . 8. -Noi nt r oduz caaguj asni i ns t r ument osf i nospar ar as car s e. 9. -Nor ecor t eelyes o.

ACUDAASUMÉDI CO CUANDO: 1. -Sepr oduz caundet er i or oor ot ur adel af ér ul a. 2. -Senot emuyhol gadal af ér ul a. 3. -T engaamor at ami ent o,dol orohi nchaz óni mpor t ant edel az onaaf ect ada. 4. -Not epal i dez ,f r i al dadodi s mi nuci óndel as ens i bi l i dadenl aex t r emi dad af ect ada. 5. -Apar ez cai mpor t ant epi corei r r i t aci ónenl az onaaf ect ada.


Ac udaacons ul t adeEnf er mer í a:

Ac udaacons ul t adeT r aumat ol ogí a:

Ac udaacons ul t adeMedi ci naGener al :

Pr óx i mac i t a:

Obs er v ac i ones :


SERVI CI ODEURGENCI AS Porf av or , l eaat ent ament eest asi nst r ucci ones.

F 2010230020v2 Tel :971302354 C/Ví aRomanas/n 07800I bi z a I sl asBal ear es