Tríptico Recomendaciones Enfermería Catalán

Page 1

Recomanaci ons d’ I NF ERMERI AALPACI ENT ambembenat ,gui xos ut ur a

S ERVEI


PACI ENTAMBSUT URA 1. -Mant eni unetl ’ embenat .S i esmul l a,r et i r aul oi ei x ugaul az onas uaumentambunagas aes t èr i l i col •l ocauhi denouunapòs i tnet . 2. -Evi t aubanyar vosodut xar vosl espr i mer es24h;pos t er i or mentpodeu r ent ar vosambai guai s abói ei x ugardes pr ésl az onaambs uavi t ati cobr i r l aambunapòs i t .S i dei x aul af er i daal des cober t ,evi t auqueesmul l i o s ’ embr ut i . 3. -Nomul l euel spunt sdes ut ur aadhes i vaabundant mentambai gua. 4. -El spunt ss ’ hander et i r arent r eel6èiel12èdi a.El vos t r emet geoi nf er merdecons ul t esdeci di r àquanel shader et i r ar . 5. -Evi t auact i vi t at squepugui nt or naraobr i rl af er i da. 6. -Evi t aul ’ expos i ci óals oldel az onaaf ect adaent r e6i12mes os .Us au pr ot ecci ós ol ar . 7. -Pr eneuel sanal gès i cs ,el sant i i nf l amat or i si / oel sant i bi òt i csqueus hagi npaut atel met ged’ ur gènci esi pos t er i or mentel vos t r emet gede medi ci nagener al .

ANAUALVOST REMET GESI : 1. -L esvor esdel af er i daes t anver mel l os esamésd’ 1cm d’ ex t ens i ó. 2. -L af er i daésdol or os aoes t àcal ent a. 3. -L af er i das upur a. 4. -T eni uf ebr eocal f r eds .


PACI ENTAMBEMBENAT 1. -Mant eni ul az onaaf ect adaenal ti moveus ovi ntel sdi t si l esar t i cul aci onsl l i ur es . 2. -Vi gi l aul at emper at ur a,l acol or aci ói l as ens i bi l i t atdel az onaaf ect ada. 3. -Apl i cauunabos s aambgel s obr el ’ embenat ,evi t antqueesmul l i ,t r es vol t esaldi a( 1012mi nut s )dur antl espr i mer es48h,r ecol z ant l as obr el a z onadol or os a. 4. -Evi t aul esact i vi t at si l ’ ex er ci ci br us cs . 5. -Nomul l eul ’ embenat .Peral anet ej a,ut i l i t z auunabos s adepl às t i ct ancadaambunagomael às t i ca. 6. -Pr eneuel sanal gès i cs ,el sant i i nf l amat or i si / oal t r est r act ament squeus hagi npaut atel met ged’ ur gènci esi pos t er i or mentel vos t r emet gede medi ci nagener al . 7. -Nor et al l eul ’ embenat .

ANAUALVOST REMET GESI : 1. -L ’ embenats ’ af l ui xaabansdelt empsr ecomanatpel met ged’ ur gènci es . 2. -L az onaaf ect adapr es ent amor adur a,dol oroi nf l ordecar àct eri mpor t ant . 3. -Not aupal •l i des a,f r edorodi s mi nuci ódel as ens i bi l i t atal ’ ex t r emi t ataf ect ada. 4. -Apar ei xpi corii r r i t aci ódecar àct eri mpor t antal az onaaf ect ada.


PACI ENTAMBGUI X 1. -Noelr ecol z eus obr es uper f í ci esdur esl espr i mer es48h.S i dui suna f èr ul aal peu,noel r ecol z euf i nsal apr i mer ar evi s i óambel t r aumat òl eg. 2. -Mant eni ul az onaaf ect adaenal ti moveus ovi ntel sdi t si l esar t i cul aci onsl l i ur es . 3. -Vi gi l aul at emper at ur a,l acol or aci ói l as ens i bi l i t atdel az onaaf ect ada. 4. -Ret i r auvost ot sel sel ement sd’ ador nquedugueual az onaaf ect adai l ’ es mal td’ ungl es . 5. -Evi t aul esact i vi t at si l ’ ex er ci ci br us cs . 6. -Nomul l euelgui x.Peral anet ej a,ut i l i t z auunabos s adepl às t i ct ancadaambunagomael às t i ca. 7. -Pr eneuel sanal gès i cs ,el sant i i nf l amat or i si / oal t r est r act ament squeus hagi npaut atel met ged’ ur gènci esi pos t er i or mentel vos t r emet gede medi ci nagener al . 8. -Nohii nt r oduï uagul l esni i ns t r ument sf i nspergr at ar vos . 9. -Nor et al l euelgui x.

ANAUALVOST REMET GESI : 1. -L af èr ul aesdet er i or aoest r enca. 2. -Not aumol tf ol gadal af èr ul a. 3. -L az onaaf ect adapr es ent amor adur a,dol oroi nf l ordecar àct eri mpor t ant . 4. -Not aupal •l i des a,f r edorodi s mi nuci ódel as ens i bi l i t atal ’ ex t r emi t ataf ect ada. 5. -Apar ei xpi corii r r i t aci ódecar àct eri mpor t antal az onaaf ect ada.


Anauacons ul t ad’ i nf er mer i a:

Anauacons ul t adet r aumat ol ogi a:

Anauacons ul t ademedi ci nagener al :

Pr oper ac i t a:

Obs er v ac i ons :


SERVEID’ URGÈNCI ES Perf av or , l l egi uat ent amentaquest esi nst r ucci ons.

F 2011230028v1 Tel :971302354 C/Ví aRomanas/n 07800I bi z a I l l esBal ear s


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.