Page 1

KAZ AKHENERGY RESEARCH I NST I T UT E

I nt er na t i ona l Ener gyEfci encyF or um

As t a na ,Ka z a k hs t a n 28–30Sept ember2010

ARQUI T E CT URA Co nc e pt o

L ac a s as o l a re n e r g é t i c a me n t ea u t o s uc i e n t eE BSKAHo u s e ,t i e n ec o moo b j e t i v o mu c h omá sq u eu n ai n d e p e n d e n c i ae n e r g é t i c ad u r a n t es uf u n c i o n a mi e n t o . Ab a s e d eu ne x h a u s t i v oa n á l i s i sd ec i c l od ev i d a( ACV ) d es u sma t e r i a l e syc o mp o n e n t e s , u n ao p t i mi z a c i ó nd es up r o c e s od ec o n s t r u c c i ó n , yu nc o n c e p t oa d a p t a b l eac a mb i o sd eu s o s , a mp l i a c i ó n , a c t u a l i z a c i ó nt e c n o l ó g i c a , r e u t i l i z a c i ó nyr e c i c l a j ee nu n f u t u r os ec r e a r áu nn u e v oc o n c e p t od ev i v i e n d as o s t e n i b l e . E l c o n c e p t or e a l i z a d oa d e má sp e r mi t i r ál at r a d u c c i ó nd es u sp r i n c i p i o sau n ac o n f o r ma c i ó nu r b a n ad emá sd e n s i d a d , a p o s t a n d oc l a r a me n t ep o ru nu s or a c i o n a l d e l t e r r i t o r i oe ne l d e s a r r o l l od en u e s t r a sc i u d a d e s . Unc o n c e p t ob i o c l i má t i c od eb a j oc o n s u moe n e r g é t i c os eu n et a n t oau nb a j oi mp a c t oa mb i e n t a l d e l e d ic i od u r a n t es uc i c l od ev i d a , c o moau n a ss o l u c i o n e sc o n s t r u c t i v a syt e c n o l ó g i c a sd eb a j oc o s t e , p e r f e c t i b l e se ne l t r a n s c u r s od es uv i d aú t i l .

Pa t i o s

L o sd o sp a t i o sd el aE BSKAHo u s es i r v e nt a n t op a r al aa r t i c u l a c i ó nd e l e s p a c i oi n t e r i o r ,s e g r e g a n d ol a st r e se s t a n c i a sb á s i c a sd eu n av i v i e n d ayd eu n a soc i n a s , c o mop a r ae lb u e nf u n c i o n a mi e n t od e le d ic i oe nt é r mi n o sd eb i o c l i ma t i s mo . Sa l ó n c o me d o r , c o c i n ayd o r mi t o r i o e s t u d i oa s í c o mo , d e s p a c h o sys a l ad ej u n t a s , s ea r t i c u l a ne n t o r n oae l l o s ,c o np o s i b i l i d a dd ev e n t i l a c i o n e sc r u z a d a sye n t r a d a s d el u zn oc a s t i g a d a sd i r e c t a me n t ep o re l s o l . Ad e má se s t o sp a t i o se nc o n t a c t oc o n l af a c h a d ap e r mi t e np o ru nl a d os e re l a c c e s oyp o ro t r or o mp e rl ac o n t u n d e n c i a v o l u mé t r i c ad e l e d ic i oe nd o s . L o sp a t i o sa y u d a nat e n e ru n ae x i b i l i d a d , y aq u es e p a r a nl a se s t a n c i a sd ed í ad e l a sd en o c h e ,ol a sz o n a ss e c a sc o nl a sh ú me d a s .Ad e má se s t o sp a t i o sa l b e r g a n má sf u n c i o n e sd el a sd e s c r i t a s , at r a v é sd ee l l o sp o d e mo sa c c e d e ral av i v i e n d ao oc i n a , t a n t op o re l a c c e s op r i n c i p a l c o mop o re l s e c u n d a r i o .

Ma t e r i a l e s

E l u s od ema t e r i a l e sr e l a t i v a me n t er e c i e n t e sn o sh ap e r mi t i d os o l a p a rc e r r a mi e n t o ya c a b a d oc o np a n e l e sf o t o v o l t a i c o si n t e g r a d o s . L av e n t a j ad el ama n i p u l a c i ó nq u e p e r mi t ee l “ Co r i a n ” , e ne s t ec a s o , e sf u n d a me n t a l p a r aa j u s t a r e l s o p o r t eye l p a n e l f o t o v o l t a i c os i nh i p o t e c a rl ai ma g e nd el af a c h a d aan i n g u n od el o sd o se l e me n t o s . Dee s t emo d os ea b r eu nn u e v omu n d od ep o s i b i l i d a d e ss o b r el at e x t u r aag e n e r a r . P o s i b i l i d a d e sq u eh a c e nq u el aa r q u i t e c t u r ap r o p u e s t an os e ae l r e s u l t a d od i r e c t o d el at e c n o l o g í ae x i s t e n t e . E nn u e s t r oc a s oe l o b j e t i v oh as i d or e c o n o c e re l e me n t o sf r a g me n t a d o se nl í n e a s h o r i z o n t a l e sc a d a2 0c m, d i me n s i ó nq u eb u s c ae l p u n t od ee q u i l i b r i oe n t r el a se x i g e n c i a sd ef a b r i c a c i ó n ,l o sr e q u e r i mi e n t o sd el ai n s t a l a c i ó nyu n ac l a r ai n t e n c i ó n d es i mu l a ru ne n t a b l i l l a d oh o r i z o n t a l .

I NGE NI E RÍ AYCONST RUCCI ÓN Di s e ñoc o ns t r uc t i v o

*Mó d u l oE s t r u c t u r a l c o nS i s t e ma a n t i s i s mi c oi n c o r p o r a d o

A–Si s t e mad eh i b r i d a c i ó ns o l a r : p l a c a sf o t o v o l t a i c a syp l a c a st é r mi c a s B–P l a c ad e“ Co r i a n ”i mp e r me a b l ec o n f o r ma d ol af a c h a d av e n t i l a d a C–Ho j ai n t e r i o rd el af a c h a d a , c o na i s l a n t et é r mi c oe v i t a n d op u e n t e st é r mi c o s D–F a l s ot e c h od ep l a c a sd ey e s ol a mi n a d oa i s l a d a sys i s t e mad er e f r i g e r a c i ó ni n t e g r a d o E–Ar ma r i o sq u ea l b e r g a ni n s t a l a c i o n e sys i r v e nd ec o l c h ó nt é r mi c oa d i c i o n a l F–P a v i me n t oc e r á mi c o G–P a v i me n t od ema d e r ap a r ae x t e r i o r H–E s t r u c t u r ame t á l i c ac o nt r a t a mi e n t oi g n i f u g a n t e I –Ho j ae x t e r i o rd e“ Co r i a n ”c o nr a n u r a sp a r ar e c i b i re l s i s t e mad ep l a c a sd ef a c h a d a J–Ae r o g e n e r a d o rd el e v i t a c i ó nma g n é t i c a K–Do b l ea c r i s t a l a mi e n t oc o nc á ma r aa i s l a n t eyc a r p i n t e r í ac o nr o t u r ad ep u e n t et é r mi c o L–Ci r c u i t oc e r r a d od ed e p u r a c i ó nd ea g u a sg r i s e sys i s t e mad ec a l e n t a mi e n t od e l p a v i me n t oe x t e r i o r

L ae s t r u c t u r ae si n d e p e n d i e n t ep a r ac a d amó d u l o . É s t at r a t ad es e rl omá sl i v i a n a p o s i b l eal av e zq u es ei n t e g r ae nl ac o n c e p c i ó nc o n s t r u c t i v ad el o smó d u l o s . L o sp a t i o ss eg e n e r a nc o nl ai n c o r p o r a c i ó nd e4p e rl e sUP N2 0 0 , amo d od ez u n c h o s , c u y au b i c a c i ó nv a r í as e g ú nl ap o s i c i ó nd e l p a t i o , l oq u ep e r mi t e , c o nu n as o l u c i ó nt i p oo b t e n e rl a sd i f e r e n t e sp o s i b i l i d a d e sd el o smó d u l o s . L ao r i e n t a c i ó nd ev i g a syp i l a r e sp e r mi t es o l u c i o n a rd ef o r mas e n c i l l al aj u n t ae n t r e mó d u l o s .Co mos i s t e mad ea p o y od el av i v i e n d ae ne lt e r r e n o ,s ed i s p o n e n6 p u n t o sd ea p o y op o rmó d u l o , s o b r el o sq u ea p o y a n3p e rl e sHE B2 0 0q u er e p a r t i r á nl a sc a r g a sd e l mó d u l od ef o r mau n i f o r me .Ca d ap u n t od ea p o y os ef o r map o r u n as u b e s t r u c t u r ad et u b u l a r e sd ea c e r od el ama r c aRu x , d emo n t a j es e n c i l l o , q u e a p o y ae n4p u n t o ss o b r eu n ap l a c ad ea c e r od ed i me n s i o n e s1 0 0 x 1 0 0 x 0 , 6c m, q u e r e p a r t i r áa l t e r r e n ol a sc a r g a sd ef o r mau n i f o r me . T o d oe le d ic i oh as i d oa i s l a d oc o n v e n i e n t e me n t ed ef o r maq u es emi n i mi c ee l n ú me r od ep u e n t e st é r mi c o sal ol a r g od el ae n v o l v e n t ed e le d ic i o .De b i d oal a g r a nc a n t i d a dd es u p e rc i es e mi t r a n s p a r e n t eq u et i e n el av i v i e n d a ,s eh ah e c h o n e c e s a r i ou nc o r r e c t od i s e ñ od ev e n t a n a s , y aq u ea u n q u ep e r mi t e na p o r t a rmu c h a l u z , t a mb i é ni mp l i c a nu n ar e d u c c i ó nc o n s i d e r a b l ed e l a i s l a mi e n t ot é r mi c o .

E l e c t r i c i da dyf o nt a ne r í a

L a si n s t a l a c i o n e sd ee l e c t r i c i d a dyf o n t a n e r í as eh a nd i s e ñ a d od ef o r maq u es er e s p e t ea l má x i moe l c o n c e p t od emo d u l a c i ó nq u er e c o r r et o d o sl o sa s p e c t o sd el av i v i e n d a .P a r ae l l os eh ama y o r a d ol a sc o n e x i o n e se n t r emó d u l o sd ef o r maq u es e p e r mi t al aa mp l i a c i ó ns i nq u ee l l omo d iq u el ai n s t a l a c i ó ny ar e a l i z a d a . As í mi s mo , s eh a nu n ic a d ol o ss i s t e ma sd ec o n e x i ó np a r ap e r mi t i rq u e2mó d u l o sc u a l e s q u i e r as e a nc o mp a t i b l e se l é c t r i c a me n t e . P o ro t r ap a r t el ai n s t a l a c i ó nd ef o n t a n e r í as eh ad i s e ñ a d op a r aq u el a su n i o n e s s e a nf á c i l me n t ec o n e x i o n a b l e s . T o d oe s t ee s f u e r z oh ap e r mi t i d og a r a n t i z a rl av e r s a t i l i d a dq u el av i v i e n d an e c e s i t ap a r ap e r mi t i rs umo d u l a c i ó n .

SI ST E MASSOL ARE SYACS E ne r gyBl o c k

Ca l o r

Si s t e maHí b r i d oSo l a r( SHS)

E n e r g yBl o c kSHS

E n e r g yBl o c kP V

F r i o

E n e r g yBl o c kT

A–Cr i s t a l d eP r o t e c i ó n B–P a n e l So l a rF o t o v o l t a i c o C–P a n e l So l a rT é r mi c o D–Ba s t i d o rMe t á l i c o

MCDE 6-MI NI S T E RI A LCONF E RE NCEONE NV I ROME NTA NDDE V E L OP ME NTI NA S I AA NDT HEP A CI F I C

Un od el o so b j e t i v o sd en u e s t r op r o t o t i p oh as i d oe l d ep a s a re l má x i mod ec a r g a s d ec o n s u mod en u e s t r oe d ic i oa l a mb i e n t et é r mi c o . E ne s t ep u n t oh a c e mo sv a l e r l at e c n o l o g í ad ec a p t a c i ó nd el o sc o l e c t o r e sSRBd eu l t r aa l t ov a c í o , i n d i c a d o se s p e c i a l me n t ep a r ae s t o sp r o p ó s i t o s .Si ne mb a r g oe s t on o ss u p o n eu n ac o mp e t e n c i a p o rl as u p e rc i ee n t r el ae n e r g í af o t o v o l t a i c ayl ae n e r g í af o t o t é r mi c a ,y aq u e a mb a st e c n o l o g í a sc o mp i t e np o rl ar a d i a c i ó ns o l a r . L ag e s t i ó ne n e r g é t i c ae su np u n t oc l a v ee nl aE BSKAHo u s e , y aq u el o smó d u l o sE Bl o c kSHSp e r mi t e nu n ac o ng u r a c i ó ne nt i e mp or e a l d ef o r maq u ec a p t e ne n e r g í a s o l a rt é r mi c aoe l é c t r i c as e g ú nl a sn e c e s i d a d e sd el av i v i e n d a . As í p u e s , s ed i s p o n e d eu np o t e n t es i s t e mad ec o n t r o l q u ed e t e r mi n al ac o ng u r a c i ó nó p t i mae nc a d a mo me n t od e l d í a , t o ma n d oc o mor e f e r e n c i a se l c o n s u moa c t u a l yp r e v i s t o , l ar a d i a c i ó ns o l a ryl a sp r i o r i d a d e se n e r g é t i c a s . P a r ar e s o l v e re s t ec o ni c t oh e mo si mp l e me n t a d ou ns i s t e mah í b r i d od ec a p t a c i ó n i mp l e me n t a d oe nn u e s t r o sE n e r g y Bl o c k . So b r ec u b i e r t ap r e s e n t a mo st r e st i p o sd i f e r e n t e sd ee s t o ss i s t e ma s : •E n e r g y Bl o c k SHS:b l o q u e sh í b r i d o sf o t o v o l t a i c o syf o t o t é r mi c o sq u ee x i b i l i z a n l ac a p t a c i ó nd en u e s t r ac u b i e r t a . •E n e r g y Bl o c k T : b l o q u e sp u r a me n t et é r mi c o sc o ne s p e j o sc o n c e n t r a d o r e s . •E n e r g y Bl o c k P V : b l o q u e sp u r a me n t ef o t o v o l t a i c o s . E nc u a n t oa l e s t u d i ov i a b i l i d a d , l ac r e a c i ó nd ee s t o sb l o q u e s , a b r el ap u e r t aad i f e r e n t e sc o ng u r a c i o n e sp e r mi t i e n d os e l e c c i o n a re la s íe lt i p od ec a p t a c i ó np a r a c a d ac u b i e r t a . E s t es i s t e mad eb l o q u e sp e r mi t i r í ac r e a rn u e v o sb l o q u e se nl o sq u e a l b e r g a rmó d u l o sc o nc i e r t oá n g u l od ei n c l i n a c i ó noi n c l u s oc o ns e g u i d o r e s .


KAZ AKHENERGY RESEARCH I NST I T UT E

I nt er na t i ona l Ener gyEfci encyF or um

As t a na ,Ka z a k hs t a n 28–30Sept ember2010

SOST E NI BI L I DAD Pr i nc i pi o s E nl aE BSKAHo u s el as o s t e n i b i l i d a ds es u s t e n t ae nc i n c oa s p e c t o sf u n d a me n t a l e s ; l au t i l i z a c i ó nd el ae n e r g í as o l a r , l ar e d u c c i ó nd el ad e ma n d ae n e r g é t i c a , e l a u me n t od el aec i e n c i ae n e r g é t i c ad el a si n s t a l a c i o n e s , l au t i l i z a c i ó nd ema t e r i a l e si n o c u o s , r e u t i l i z a b l e sya mo r t i z a b l e sme d i o a mb i e n t a l me n t eyl ao p t i mi z a c i ó nd e l u s o d e l a g u a( r e c o g i d a+a l ma c e n a mi e n t o , r e c i c l a d o+r e u t i l i z a c i ó n ) . Ad e má ss ec o n s i g u ee l má x i moc o n f o r t e ne l e d ic i oc o nl au t i l i z a c i ó nd es i s t e ma s p a s i v o sb i o c l i má t i c o s( i l u mi n a c i ó nn a t u r a l yv e n t i l a c i o n e sc r u z a d a s ) .

E s t r a t e gi a sbi o c l i má t i c a s

DOMÓT I CA S I S T E MADEV I GI L A NCI A

COL E CT OR

Seh ai n t e n t a d oc o n s e g u i re l má x i moc o n f o r t e ne l e d ic i oc o nl au t i l i z a c i ó nd es i s t e ma sp a s i v o sb i o c l i má t i c o s .P a r ae l l oe lp r o y e c t od i s p o n ed ep a t i o sq u ed e j a n p a s a rl al u z , e nf u n c i ó nd el aé p o c ad e l a ñ or e d u c i e n d oe l c o n s u mod ei l u mi n a c i ó n a r t ic i a l e nu n2 0 %. L o se s p a c i o si n t e r i o r e sp u e d e na b r i r s eae l l o sg e n e r a n d ov e n t i l a c i o n e sc r u z a d a se nv e r a n ol oq u eas uv e zs et r a d u c ee nu n ar e d u c c i ó nd e l 5 % e l c o n s u mop o rc l i ma t i z a c i ó n . L au t i l i z a c i ó nd el o sp a t i o sp o s i b i l i t au n ad o b l ee x i b i l i d a d , p o ru nl a d ol ae s p a c i a l yp o ro t r ol ac l i ma t o l ó g i c a . E nl as o l u c i ó nd ec e r r a mi e n t oe x t e r i o r t r a b a j a mo sc o nl af a c h a d av e n t i l a d a , a mo r t i g u a n d oa s í l ar a d i a c i ó nq u ei n c i d es o b r ee l p r o p i oe d ic i oyr e d u c i e n d oe l c o n s u mo e nc a l e f a c c i ó nyc l i ma t i z a c i ó ne nu n5 %.E nl ac a r ae x t e r i o rd el ah o j ai n t e r i o rd e f a c h a d a , s ed i s p o n eu n al á mi n aq u er ee j ae l 8 0 %d el ae mi s i ó nd ei n f r a r r o j o , d e e s t af o r mas ee v i t aq u ee s t ac a n t i d a dd er a d i a c i ó nl l e g u ea l a i s l a n t e ,p e r mi t i e n d o r e d u c i re n o r me me n t el ac a r g ad ec a l o rac o n t r a r r e s t a r . L a sa r ma r i a d a sp e r i me t r a l e sas uv e za c t ú a nd ec o l c h ó nt é r mi c oa d i c i o n a l yd ec u a r t o sd ei n s t a l a c i o n e s .

Agua L ac u b i e r t af u n c i o n ac o mou na l j i b ec a p a zd ec a p t a re l a g u ad el l u v i ayd e r r e t i rl a n i e v ep a r aa l ma c e n a r l ayr e u t i l i z a r l ap o s t e r i o r me n t e .E le d ic i op u e d ei n c o r p o r a r u ns i s t e mad er e c i c l a d od ea g u a sg r i s e s .Co moú l t i map o s i b i l i d a dd er e u t i l i z a c i ó n s ep o d r í av o l v e rad e p u r a rl a sa g u a sn e g r a sp a r ar e g a re l j a r d í n . Del ac o mb i n a c i ó n d ee s t o ss i s t e ma sd ea l ma c e n a j e , d e p u r a c i ó nyr e c i c l a j eo b t e n e mo sl ac o ng u r a c i ó na p r o p i a d aac a d ae n t o r n oc l i ma t o l ó g i c o .Sei mp l e me n t a nd i s p o s i t i v o sd e a h o r r od ea g u a .

RE CI RCUL A CI ÓN

S I S T E MADEI L UMI NA CI ÓN

T A NQUE A CUMUL A DOR

Ma t e r i a l e syr e s i duo s

Seu t i l i z a nma t e r i a l e sq u ec u mp l e nc o nc r i t e r i o sc o mos o n :u n ap r o c e d e n c i ad e j u s t ap r o d u c c i ó nd ef u e n t e sa b u n d a n t e syr e n o v a b l e s , q u ec o n s u ma np o c ae n e r g í a e ns up r o d u c c i ó nyp o r s u p u e s t ot e n g a nu n al a r g av i d aú t i l . Du r a n t el ac o n s t r u c c i ó n d e l e d ic i os ep r o d u c e nu n ac a n t i d a dd ed e s e c h o smí n i ma , y aq u ep r á c t i c a me n t e e ns ut o t a l i d a ds o nr e u t i l i z a d o se nl ae l a b o r a c i ó nd e l mo b i l i a r i o . Aq u e l l o sr e s i d u o s n oa p r o v e c h a b l e ss o nd e b i d a me n t es e p a r a d o s ,a l ma c e n a d o sye l i mi n a d o se n p u n t o sl i mp i o sd er e c i c l a j e . P o rú l t i moe ne l e d ic i os ed i s p o n d r áu ns i s t e mad ed i f e r e n c i a c i ó nys e p a r a c i ó nd er e s i d u o s .

I nno v a c i ó n

S E NS ORI Z A CI ÓN

L ag r a ni n n o v a c i ó nd el aE BSKAHo u s ee sl ai mp l e me n t a c i ó nd es i s t e ma sa c t i v o s d ea l t aec i e n c i ad ea p l i c a c i ó ni n d u s t r i a la d a p t a d o sa ls e c t o rr e s i d e n c i a ld a n d o l u g a ra l SHS( Si s t e mad eHi b r i d a c i ó nSo l a r )q u ec o mb i n al ae n e r g í as o l a rt é r mi c a c o nl af o t o v o l t a i c a .L o sc o l e c t o r e st é r mi c o sd ea l t aec i e n c i ad e s a r r o l l a d o sp o r SRBp e r mi t e na l i me n t a ru ns i s t e mad e“ f r í os o l a r ”c a p a zd ec l i ma t i z a rl av i v i e n d a at r a v é sd eu nt e c h of r í oyd eu ns i s t e mad ec o n t r o l d el av e n t i l a c i ó nc o nr e c u p e r a d o re n e r g é t i c o . E s t os ec o mp l e t ac o ne l s i s t e mad ep l a c a sf o t o v o l t a i c a se nf a c h a d a yu ns i s t e maf o t o v o l t a i c or e t r á c t i l e nc u b i e r t aq u es ed e s p l i e g ac u a n d on oe sn e c e s a r i og e n e r a rmá se n e r g í at é r mi c a , d ef o r maq u es eo p t i mi z al ac a p t a c i ó ns o l a ra l má x i mo . E l Si s t e mad e s a r r o l l a d oSHSj u n t oc o nl o ss i s t e ma sp a s i v o sp e r mi t eu na h o r r oe n e l c o n s u mod ee n e r g í ad e l 8 0 %. E l 2 0 %r e s t a n t es ec o n s i g u eme d i a n t el a sp l a c a s f o t o v o l t a i c a s ,q u eg e n e r a nmá se n e r g í ad el aq u ec o n s u mee l e d ic i o ,v o l c á n d o l a al ar e d .

E qui pa mi e nt o

V e n t i l a c i o n e sf o r z a d a sg a r a n t i z a nl ac a l i d a dd e l a i r ee nl av i v i e n d ayu ni n t e r c a mb i a d o re n t á l p i c or e c u p e r ap a r t ed el ae n e r g í ad e l a i r ec l i ma t i z a d oi n t e r i o r . Da d oe l u s oe s t r a t é g i c od el o sp a n e l e st é r mi c o sd el aE BSKAHo u s e , s ed e s a r r o l l a u ns i s t e mad ea l i me n t a c i ó nd ea g u ac a l i e n t eae l e c t r o d o mé s t i c o sb i t é r mi c o s .E n c o n c r e t ol al a v a d o r aye l l a v a v a j i l l a sd i s p o n e nd ee s t es i s t e mad ea l i me n t a c i ó nb i t é r mi c aq u ea u me n t el aec i e n c i ae n e r g é t i c ad ee s t o se l e c t r o d o mé s t i c o sa l r e d u c i r s un e c e s i d a dd ec a l e n t a mi e n t od ea g u ap o ro t r o smé t o d o s .

I NDUST RI AL I Z ACI ÓNYVI ABI L I DADDEME RCADO Ada pt a c i ó n

Ci udad Pl ay a

Al ol a r g od el ah i s t o r i a , l av i v i e n d ah ai d oc o n t i n u a me n t ea d a p t á n d o s eal a sn e c e s i d a d e sd el a sp e r s o n a sq u el a sh a b i t a n . E nl aa c t u a l i d a d , e l c o n c e p t od ev i v i e n d a v amo d ic á n d o s ep o c oap o c o .É s t ae sc a d av e zmá sp e q u e ñ a ,c o ne s p a c i o s me j o ra r t i c u l a d o syma y o ra p r o v e c h a d o s . L a sp e r s o n a s , d e b i d oac u e s t i o n e sd et r a b a j ooe s t u d i oc a d av e zs o mo smá sn ó ma d a s ,c a mb i a mo sd el u g a rmu yame n u d o ,p o rl oq u en u e s t r ot i p od ev i v i e n d a t a mb i é nc a mb i aal ol a r g od eu n av i d a . L a sn e c e s i d a d e syl a sp r i o r i d a d e ss o nd i s t i n t a same d i d aq u ea v a n z a mo sd ee d a d . Dej ó v e n e sn e c e s i t a mo su n av i v i e n d aq u en o sc u b r an u e s t r a sn e c e s i d a d e s ,u n a v i v i e n d amí n i ma ,b á s i c aymu yf u n c i o n a l .Cu a n d ot e n e mo su n ae d a dme d i aa u me n t a mo se l n ú me r od eu s u a r i o se nl av i v i e n d ap o r l oq u el av i v i e n d at a mb i é na u me n t ad et a ma ñ o . P e r oc u a n d ol l e g a mo sal a3 º e d a dv o l v e mo sau n av i v i e n d ap e q u e ñ ac o ne s p a c i o sq u es ea d e c u e nal a sn e c e s i d a d e sb á s i c a s , q u ef a c i l i t e ne l d í a ad í aal o sma y o r e s . An t ee l p r o b l e maa c t u a l d el av i v i e n d a , n os ó l oe nE s p a ñ a , c a d ad í as u r g e nn u e v o s i n t e n t o sd eh a c e rq u el at e c n o l o g í as ep r e s e n t ec o mou n as o l u c i ó nd a n d ol u g a ra p r e c i o sa s e q u i b l e s ,au n ag r a na d a p t a b i l i d a d ,e x i b i l i d a dyp e r s o n a l i z a c i ó nd el a v i v i e n d a . Ad e má s , e l p r o y e c t ot a mb i é ns ec a r a c t e r i z ap o ru n as e r i ed eb a n d a sl o n g i t u d i n a l e sq u ea l b e r g a nd i s t i n t a sf u n c i o n e s , d e s d ea l ma c e n a mi e n t oh a s t ae s p a c i o sh a b i t a b l e s , d o n d ee l u s u a r i od e c i d eq u eu s od a r l e .

Mont aña

MCDE 6-MI NI S T E RI A LCONF E RE NCEONE NV I ROME NTA NDDE V E L OP ME NTI NA S I AA NDT HEP A CI F I C

E s t o se d ic i o ss o nmu ye x i b l e s , t a n t op a r ae l u s oq u es el eq u i e r ad a r , c o mop a r a e l n ú me r od ei n d i v i d u o sq u ev a nh a c e ru s od ee l . Co ne s t es i s t e mad emó d u l o ss e p u e d e nc r e a ri nn i d a d e sd et i p o sd ec a s a s , a g r e g a n d od i c h o smó d u l o ss ep r o p o r c i o n au nc r e c i mi e n t ol i n e a l d el av i v i e n d aod el aoc i n a . P o ro t r ol a d ol ad i s p o s i c i ó nd el o se s p a c i o st i e n eu n ag r a ne x i b i l i d a d , c a d ae s p a c i op o s e ee n t i d a dp r o p i a p o rl oq u es es i t ú a ns e g ú nl a sn e c e s i d a d e sd e lp r o p i e t a r i o .T o d a sl a se s t a n c i a s e s t á nb i e na p r o v e c h a d a ss i ne s p a c i o sr e s i d u a l e sq u en os ep u e d e nu t i l i z a re na b s o l u t oc o moo c u r r ee na l g u n a sv i v i e n d a st r a d i c i o n a l e s .

eBsKA House Paneles Info.  

La EBSKA House es un edificio que se caracteriza fundamentalmente por su modularidad, prefabricación y eficiencia energética. Rigurosa y a l...