Page 1

BALANCE 2011 -201 3

Escolma do GMS Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Con este balance queremos rendir contas aos mรกis de 8.200 ferrolรกns e ferrolรกs, que nos votaron nas municipais fai dous anos, para explicarlles que fixemos co seu voto.

O resultado do noso traballo

pรกx. 5


S U M AR I O BALANCE 2011­2013

PÁXINA BALANCE DO GOBERNO LOCAL Pechado na caixa de confort da maioría absoluta

Economía, facenda, recursos humanos, participación e emprego Benestar social, igualdade e xuventude

13 24

Urbanismo, medio ambiente, seguridade, servizos e rural Turismo, cultura, deportes e educación

BALANCE DO NOSO TRABALLO Unha oposición construtiva

Resultados Mocións Propostas nas comisións Emendas aos orzamentos

5 6 8 9


A POLÍTICA ECONÓMICA DOS POPULARES ENDEBEDOU AO CONCELLO INNECESARIAMENTE

A decisión de endebedarse no 2011 , meteunos na senda do déficit. Recibiron un concello saneado economica e financeiramente, e nos 6 primeros meses endebedaron ao concello en 7M€ para gasto corrente. Facendo seguidismo da estratexia do PP nacional, cometeron un fraude político masivo, con afán partidista, mentindo sobre a situación económico do concello. Así, pediron un crédito ao ICO de 2,5 M€, mentres depositaban a prazo fixo 8M € en 4 bancos da cidade. No seguinte exercizo pediron un crédito de 4,3M€ e ao final de ano houbo un sobrante orzamentario de 5,8 M€. Todos estes créditos nos obrigan a pagar uns intereses innecesarios e cercenan a capacidade inversora do Concello. Suprimiron organismos de control coma a Oficina Presupuestaria, e a administración especializada coma o IMFACOFE. Aprobaron o repago nas taxas do servizo de bombeiros e atestados da policía local.

Recursos humanos

Privatizaron a atención cidadá, infravalorando ao persoal do Concello. Ausencia de diálogo cos traballadores/as e os seus representantes.

Emprego

Redución das políticas activas de emprego, no momento que máis se necesitan. Infrautilización do centro de emprego municipal.

Participación cidadá

Parálise total da participacion cidadá Supresión dos orzamentos participativos. Conxelación de todos os consellos sectoriais.

Grupo Municipa l Socialista de Ferrol

Balance do goberno local: 2 anos perdidos Economía e facenda

RATIO DA DÉBEDA Nos 6 primeiros meses endebedaron ao Concello en 7M€, para gasto corrente, non para investimentos. Se incrementou a ratio da débeda por segundo ano consecutivo, pasando do 47% no 201 0, ao 59,6% no 2011 e se prevé no 201 3 un 68,2%. ESFORZO INVERSOR Redúcese o esforzo inversor por segundo ano consecutivo. Así o investimento real previsto cae un 49% respecto do 2011 , pasando de 5M€ a 2,4 M€ para o 201 3. No 201 2 dun orzamento de 50,9M € so destinaron 300.000 € a investimentos novos. EXECUCIÓN DO ORZAMENTO No ano 2011 deixaron de executar o 40% do orzamento, e este ano so executaron o 20% do investimento. REMANENTE DO 201 2 Isto provocou que remanente de 5,8M€.

quedase

un

1


Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Balance do goberno local: 2 anos perdidos Benestar social ADELGAZAMENTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS E DOS SERVIZOS SOCIAIS Paralizouse a extensión da rede de servizos sociais, e retrocedeuse na especialización e descentralización, eliminando servizos como: - Equipo Municipal da Infancia e Adolescencia - Banco Municipal de tempo - Unidade de dependencia específica - Programa en beneficio da comunidade - Plan de prevención de Drogodependencias - Unidade de estancia breve do SOS Social - Plan municipal de Inclusión Social - Programas para Alzheimer e Parkinson

Actitude complaciente coa Xunta de Galicia, secundando todas as decisións de peches de servizos na nosa cidade: - Menos orzamento para o Plan Concertado - Menor persoal na Oficina de dependencia - Maior custo do Servizo de Axuda no Fogar - Peche do centro de menores Soutomaior - Sen abrir o Centro de Día de Telleiras - Retraso na entrega de vivendas do IGVS

Esquecemento absoluto da accesibilidade, dándolle as costas ás persoas con diversidade funcional. Tardaron dous anos en poñer de novo a Oficina de Inmigración Falta de estabilidade dos programas de conciliación

Xuventude

Igualdade

Eliminaron a concellería de muller, De costas ás asociacións xuvenís relegando a visibilización destas políticas Paralización do Consello da Os temas de muller perden peso no ámbito Xuventude institucional, quedando circunscritos ao Desvirtualizacion do Ardora, ámbito privado e doméstico. deixando de ser un programa de ocio nocturno alternativo Eliminouse o acto mensual en contra da Nula preocupación polo aumento violencia de xénero. do paro xuvenil Casa da Muller baleira de contido Insensibles ante a inmigracion dos Voluntariado mozos e mozas A Casa Solidaria convertiuse na Casa 2 Discrecionalidade nas subvencións Solitaria


A PARALIZACIÓN DE TODOS OS PROXECTOS DE CIDADE DESCRIBEN ESTOS DOUS ANOS DE MANDATO Sánchez Aguilera PARALIZADO Plan Urban SO 1 5% EXECUTADO Abrir Ferrol ao Mar PARALIZADO Castelo San Felipe SEN PLAN DIRECTOR Pulmón verde do Montón PARALIZADO Non se puxo en marcha ningún proxecto Plan Especial de Ferrol Vello CON RETRASO novo Rehabilitación integral do barrio de Recimil So inauguraron os proxectos que DERRIBO BAMBU CLUB quedaron iniciados

Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Balance do goberno local: 2 anos perdidos Urbanismo

Humanización de barrios ESQUECIDO

Plan Urban: revisionismo dos proxectos en marcha, e retraso dos mesmos Polígono de Leixa PARALIZADO Control semafórico paralizado un ano e Plataforma loxística de Mandiá PARALIZADO medio Retraso inxustificado na conexión dos Retranqueo da estación Renfe PARALIZADO semáforos de estrada de Castela e Catabois

Servizos

Medio ambiente

Desaparición do negociado e nula política 2 anos incumprindo a lei de contratos medioambiental encarecendo o custo do servizo. Sen constituir o Consello Sectorial de Medio Ambiente Abandono a súa sorte dos mercados Incapaces de mellorar a eficiencia enerxética municipais. O Plan de Acción da Axenda 21 Local paralizado. Nin un so m 2 máis de zonas verdes Plan de mobilidade paralizado Abandono do mantemento de parques, Ferrol en Bici: continuas baixas de persoas usuarias. xardíns, e instalacións deportivas, con Carrís bici aparcados consecuencias irreversibles. Os parques públicos en perigo pola falta Anulado o plan de compostaxe e o fomento do de mantenimento reciclaxe

Seguridade

A seguridade non é unha prioridade do goberno Reduciuse nun 50 % o orzamento para seguridade nas praias

Rural

Un goberno de costas á zona rural, reducindo o investimento e o mantemento das infraestruturas Sen cobertura de TDT e banda ancha en toda a zona 3 da rural


Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Balance do goberno local: 2 anos perdidos AS ÁREAS DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO EN RETROCESO

Educación

Incapaces de reclamar á Xunta, que asuma a súa responsabilidade na xestión dos comedores escolares. Indiferencia ante a falta de servizo de comedor no colexio Ponzos. Por favorecer aos centros privados, deixaron sen beca de comedor a 27 familias de centros públicos que acreditaron o seu dereito a beca. Deficiencias nos colexios públicos, e na seguridade vial, nos arredores dos mesmos.

PERSOAL

E

Cultura

Paralizada a descentralización da oferta cultural nos barrios e na zona rural Supresión do asesor cultural Privatización da xestión cultural do Concello Supresión Padroado Música e Artes Sen estender a rede wifi pola cidade Dous anos paralizada a remodelación do Torrente Ballester O Centro Torrente Ballester deixou de ser un referente cultural en Galicia

Turismo

Paralizado o Plan Estratéxico de Turismo Dous anos sen Oficina municipal de turismo Un concelleiro de turismo desaparecido e resignado, sen traer un asunto á comisión en dous anos. Empresa Municipal Turismo paralizada, sen contratar ao persoal seleccionado.

Deportes

Desmantelamento do Padroado, principal ferramenta do apoio ao Deporte. Abandono de proxectos e do mantemento das instalacións deportivas.

4

Recortaron un 20% dos cartos destinados aos clubes, mentres sobraron 1 ,4 M€.


Resultados destacados do noso traballo Fiscalizamos ao goberno, argumentando as discrepancias, e facendo propostas para mellorar a vida no noso concello. Así acadamos acordos para... Para dotar con 300.000 € a rehabilitación das vivendas de Recimil Estender a rede de comedores sociais, en Esteiro e San Pablo O arranxo da casa de acollida de mulleres Rematar as beirarrúas das vivendas sociais de Serantes Que as terrazas deixen espazo de acceso ás cadeiras de rodas, e persoas con diversidade funcional

Recuperar o SOS Social Dotar de recursos á cooperación ao desenvolvemento, ao Plan de Inmigración, e ao Plan de Igualdade Facer un parque sensorial para as persoas que sofren Alzheimer Que se habilite un banco de alimentos municipal Ampliar, en 25.000 €, os fondos para entidades de inclusión social Levar a cabo Emprende

o

Premio

Ferrol

Que 27 nenos e nenas que quedaron fora dos comedores escolares, puideran acceder a eles

Subvencionar con 120.000€ a FIMO

Que os custos da axuda no fogar fosen máis reducidos que a proposta inicial do goberno

CUESTIÓNS DE INTERESE XERAL QUE TIVERON O NOSO VOTO...

Reformar o local social de Valón Reforzar o servizo de atención psiquiátrica no CEE Terra de Ferrol Apoiar ao pequeno comercio con 80.000 € Rehabilitar o Torrente Ballester Dar cobertura de TDT e banda ancha no rural O soterramento das liñas eléctricas da cidade Impulsar eficiencia enerxética proposta de apagar luminarias

fronte

Rematar o parque infantil e biosaudable de Covas Mellorar en 30.000€ a partida de seguridade Incorporar 100.000€ para demoler a nave do Mercado Central

a

Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Unha oposición constructiva, ao servizo das persoas.

- Continuar co sistema de saneamento da ría, apoiando o acondicionamento dos interceptores xerais da marxe dereita, e o saneamento de A Malata. - Pedimos un pacto para estudar as alternativas de saneamento da zona rural de toda a corporación, fuxindo do interese partidista. - A prórroga do convenio de colaboración con Narón, do servizo de prevención e extinción de incendios. A sinatura do convenio de prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, como servizo comarcal. - Apoiamos o Convenio de urbanización do polígono de O Bertón - Respaldamos a recuperación da praza de 5 Sartaña como espazo público


Grupo Munici pal Sociali sta de Ferrol

Balance do noso traballo No que vai de mandato, presentamos e debatimos mocións en tódolos plenos. Ademais fixemos máis dun cento de propostas nas comisións das diferentes áreas de goberno. Destas propostas queremos salientar as seguintes: - gratuidade e bonificacións no transporte público, para mellorar a mobilidade - plan municipal de conciliación e banco de tempo - recuperación e impulso de rutas turísticas guiadas sobre Ferrol en Feminino, Modernismo, As Meninas de Canida e rutas naturais - propostas de mellora na ordenanza do Servizo de Axuda no Fogar, das ordenanzas fiscais, da administración electrónica, e outras - propostas nas bases das becas para as escolas infantís, para as becas para a obtención do carnet de conducir, e outras - propostas ás convocatorias das diferentes subvencións do Concello - recuperación do Pulmón verde da cidade no Montón e escola taller

Destacamos a seguintes mocións... A PRIMEIRA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA NESTE MANDATO FOI SOBRE O SANEAMENTO INTEGRAL DA RÍA, para instar ao goberno local á máxima colaboración coas demais institucións para a realización do acondicionamento do interceptor xeral, así como pedirlle que trasladase á cidadanía a máxima información sobre as actuacións pendentes, e a súa ubicación, co fin de acadar o máximo consenso para a execución desta infraestrutura hidráulica tan necesaria. Tamén pedíamos o saneamento da zona rural e de A Malata. Aínda que esta moción non foi aprobada, o tempo amosou que era necesario facer a tarefa que pedíamos en xuño do 2011 . O Grupo Municipal Socialista sempre respaldou a execución desta infraestrutura, de feito, en xuño do 201 2, fumos o único grupo da oposición que votou favorablemente á sinatura deste convenio.

6


Balance do noso traballo

Respecto das outras mocións, salientamos as seguintes:

Derrogación da Orde da Consellería de Sanidade da Xunta, que limita o dereito á atención sanitaria pública e inmediata restitución deste dereito universal As medidas necesarias para excluír ás persoas físicas como suxeitos obrigados ao pagamento de taxas xudiciais Urbanización do polígono do Nomeamento dunha rúa ou praza Bertón co nome de "As Constituíntes", e recoñecemento do traballo desenvolvido polas mulleres na cidade, co pulo de "Ferrol en Feminino"

Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Cobertura de Tdt e banda ancha no rural Mantememento da lei de saúde sexual e reprodutiva O fortalecemento do banco de alimentos, e o mantemento do programa europeo de axuda alimentaria ás persoas máis necesitadas Execución do Plan Urban no Evitar o peche do consultorio barrio de Canido médico de A Graña Destinada ao incremento da Habilitación inmediata do polígono partida destinada a becas de industrial de Leixa e plataforma comedores dos centros loxística públicos Estensión da rede de comedores sociais no Concello de Ferrol Sobre o reforzo do Plan Concertado de Servizos Sociais

7


Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Balance do noso traballo

Retirada da LOMCE e do decreto de comedores escolares Derrogacion do RD 1 6/201 2 de medidas urxentes para garantir a sostenibilidade do sistema nacional de saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións Para o mantemento en Ferrol, da Oficina de valoración da dependencia e discapacidades Proxecto constructivo do Parque público de vivendas e acceso ferroviario ao Porto bolsas de aluguer, e medidas para Exterior evitar os desafiuzamentos A posta en marcha da Semana Azul A prórroga da axuda dos 400 € para parados de longa duración Compromisos incrumpridos de Feijoo con Ferrol Continuidade do proceso de participación cidadá e os orzamentos participativos Posta en marcha dun Centro de acollida e inclusión na cidade Soterramento liñas eléctricas Accesibilidade na cidade e solución ao problemas no CAMF Mellora da eficiencia enerxética do alumeado público e mancomunar o servizo

Políticas activas de emprego Do apoio ao sector da Solucións ás deficiencias do barrio produción de biodiésel de San Xoan- Bertón Reforzo do servizo de Consolidacion da Renda Básica psiquiatría no CEE Terra de Emancipación da xente moza 8 Ferrol Defensa dos servizos públicos


Emendas aos orzamentos 2012 Presentamos emendas ao orzamento do ano 201 2, por un importe total de 1 .973.979 euros, conseguindo mellorar o orzamento con propostas aceptadas por un importe de 641 .000 â‚Ź, tal e como se desglosa no seguinte cadro.

Grupo Municipal Socialista de Ferrol

O noso compromiso coas mĂĄis de 8.200 persoas que nos votaron, animounos a presentar propostas que melloraran o orzamento do goberno, sempre pensando na cidade e nos nosos veciĂąos e veciĂąas.

9


Grupo Municipal Socialista de Ferrol

Emendas aos orzamentos 2013

10

As emendas que presentamos ao orzamento do ano 201 3 sumaron 2.81 7.500 €. Deles foron aprobadas propostas por valor de 1 .032.260 euros, dirixidas a actuacións que se describen máis abaixo.

Escolma Balance 2011-2013  

Con este balance queremos rendir contas aos máis de 8.200 ferroláns e ferrolás, que nos votaron nas municipais fai dous anos, para explicarl...

Escolma Balance 2011-2013  

Con este balance queremos rendir contas aos máis de 8.200 ferroláns e ferrolás, que nos votaron nas municipais fai dous anos, para explicarl...

Advertisement