Page 1

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

O Grupo Municipal Socialista do Concello de Ferrol, a través da súa voceira, Natividad González Laso, de conformidade co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a presente MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DA ÁREA SANITARIA DE FERROL, ao obxecto de ser incluída na orde do día do Pleno ordinario e debatida no mesmo, en base ós motivos e consideracións expresadas na seguinte: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A lei 7/2003, de ordenación sanitaria de Galicia e con posterioridade a lei 8/2008, de saúde de Galicia, buscaban a plasmación do compromiso de todos os poderes públicos galegos coa cidadanía de cara á protección da súa saúde, un dos alicerces básicos nos que se asenta o estado do benestar. A lei, dende o momento inicial da súa elaboración, buscaba o maior consenso e acordo social ao redor dos seus principios básicos, co obxectivo de centrar o modelo de saúde na cidadanía. Neste modelo cobraba especial importancia a participación social nas cuestións que afectan directamente á calidade de vida ou ao benestar xeral e, en concreto, na formulación da política sanitaria e o control da súa execución. Como consecuencia, a lei prevía a implementación de diferentes órganos e fórmulas de participación social, entre os que se atopan as comisións de participación cidadá que, segundo a lei, teñen como finalidade asesorar aos correspondentes órganos directivos e implicar ás organizacións sociais e cidadás no obxectivo de conseguir maiores niveis de saúde. A lei garante aos membros de todos os órganos de participación, o dereito á información relativa ás materias sobre as que teñan competencia, con acceso e consulta, en calquera momento e nun tempo razoable, de datos ou documentos dispoñibles pola administración da que dependa o órgano consultivo. Son funcións das comisións de participación cidadá: -Propoñer aos órganos de dirección da área aquelas medidas de carácter sanitario que contribúan a elevar o nivel de saúde da poboación. -Coñecer o anteproxecto do Plan de Saúde da área sanitaria e ser informados da súa avaliación. -Coñecer a memoria anual da área sanitaria, para os efectos de seguimento e avaliación da xestión. -Propoñer medidas dirixidas a mellorar a xestión sanitaria. A lexislación obriga á administración sanitaria a convocar estas comisións en sesión ordinaria un mínimo de dúas veces ao ano e a presentar ante elas os orzamentos de cada área, as políticas de persoal, e en xeral, todas as decisións de relevancia que tomen, co obxecto de que os seus integrantes poidan opinar sobre elas. 1


GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Por iso máis aló dun compromiso, a lei garante que a cidadanía da Comunidade Autónoma de Galicia terá dereito a participar na xestión do Sistema Público de Saúde de Galicia a través dos órganos de participación comunitaria desenvolvidos na mesma. Se este compromiso coa participación expresado pola nosa lexislación parecía necesario xa no seu día, as actuais políticas de recortes de dereitos sanitarios que veñen pór en cuestión os alicerces mesmos sobre os que se asenta o sistema, con recortes a múltiples colectivos de pacientes e á cidadanía en xeral, fan imprescindible dar voz á sociedade civil con representación nestas comisións de participación cidadá. Concretamente na área sanitaria de Ferrol, na que aos problemas xerais xa apuntados habería que sumar un conxunto de deficiencias propias, a administración sanitaria lonxe de informar os plans de presente e futuro, e demostrando o seu máis absoluta indiferenza cara á opinión e os crecentes problemas dos distintos colectivos alí representados, leva máis dous anos sen convocar á comisión de participación cidadá da área de saúde, a pesar da obrigación legal de reunila un mínimo de dúas veces no ano, sendo a data da última reunión convocada e celebrada o 28 de xullo de 2011. Dado que na devandita comisión ten representación este concello e como consecuencia das importantes e lesivas medidas que en materia sanitaria adoptáronse nos últimos dous anos, este grupo municipal entende que resulta totalmente inaceptable que a administración sanitaria xestione devanditos cambios de costas aos colectivos afectados, á cidadanía en xeral, aos seus representantes legais e á propia lexislación sanitaria que lle é de aplicación. Nestas circunstancias faise necesario, máis que nunca, dar audiencia aos afectados e os seus representantes, a pesar de que á administración sanitaria dese a impresión de parecerlle irrelevantes os problemas que a súa propia xestión xéralles. Por conseguinte o Grupo Municipal Socialista quere propoñer ao pleno do concello de Ferrol a adopción do seguinte acordo de resolución: - Instar á xerencia da área sanitaria de Ferrol a cumprir coa lexislación sanitaria e convocar de urxencia a comisión de participación cidadá da área de saúde de Ferrol, ao obxecto de informar a todos os seus membros dos plans de presente e futuro para a área, así como en que medida están a afectar os diferentes recortes aos colectivos de pacientes afectados. En Ferrol, a 15 de abril do 2014 Asdo.: Natividad González Laso Voceira do Grupo Municipal Socialista ILMO.SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FERROL 2

Moción Participación cidadá na Área Sanitaria de Ferrol  

MOCIÓN DO GMS SOBRE A COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DA ÁREA SANITARIA DE FERROL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you