Page 1

EL PLA

D’IGUALTAT 2010 FEBRER 2010 Nº 2

MAGMA: CULTURA D’IGUALTAT ESTUDI SOBRE LA IGUALTAT A MAGMA

Contingut ESTUDI SOBRE LA IGUALTAT A MAGMA

1

L’ENQUESTA GENERAL 1

CONCEPTES CLARS

2

ALGUNES DEFINICIONS FONAMENTALS

2

Per poder dissenyar el nostre PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE, adaptat a la nostra realitat actual i que s’orienti al model d’empresa equilibrada que volem assolir, necessitem primer de tot saber a on som ara, analitzar la realitat que viu actualment MAGMA. Ho farem observant elements subjectius (opinions, percepcions...) i elements objectius (dades, informació, coneixement). Treballarem, per tant, en tres línies simultàniament: 1.

Visió de la gent que hi treballa a MAGMA al respecte al tema de la igualtat.

2.

Anàlisi de la documentació i la comunicació escrita o oral que es genera des de MAGMA al respecte d’aquests temes.

3.

Revisió de les pràctiques laborals i socials de la nostra empresa.

L’ENQUESTA GENERAL SOBRE IGUALTAT EL 70 % DE LES PERSONES QUE TREBALLEN A MAGMA DECLARA NO HAVER REBUT INFORMACIÓ SUFICIENT SOBRE TEMES D’IGUALTAT

Hem distribuït entre tot el personal de Magma una enquesta per saber quina és la visió general sobre el tema de la Igualtat i sobre aspectes concrets d’aquesta temàtica a MAGMA. S’han recollit 121 enquestes vàlides de tots els àmbits de la empresa, que representen un 39,4 % del total de la plantilla actual. Estem acabant de valorar les respostes, però podem avançar que hi ha interès en avançar en la reflexió serena sobre la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa.


Página 2

MAGMA: CULTURA D’IGUALTAT

CONCEPTES CLARS SEXE = Atribut innat determinat per la natura que estableix diferències físiques, biològiques i anatòmiques entre dones i homes. El sexe classifica les persones pel seu potencial en la reproducció sexual.

DE VEGADES, LES PARAULES SEMBLEN IEQUIVALENTS, PORTANTPORTANTNOS A CONFONDRE ELS CONCEPTES. CONVÉ TENIR LES IDEES MOLT CLARES PER AVANÇAR EN IGUALTAT

ALGUNES DEFINICIONS FONAMENTALS

GÈNERE = Sèrie de característiques emocionals, afectives, intel·lectuals i de comportament, adjudicades socialment i culturalment a dones i homes, derivades de les diferents experiències viscudes per uns i d’altres. Es forma a partir de la assumpció de rols tradicionals que són apresos y assimilats des del naixement i transmesos a través de diferents agents i medis i, especialment, prenent les persones adultes com a models.

“Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, atendiendo el su sexo, de manera menos favorable que una otra en situación comparable.” Art. 6.1 Ley de Igualdad

“ Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio

o práctica aparentemente neutra pone personas de un sexo en desventaja particular respecto a personas del otro sexo, excepto que esta disposición, criterio o práctica se pueda justificar objetivamente atendiendo a una finalidad legítima y que los medios para conseguir esta finalidad sean necesarios y adecuados.” Art. 6.2 Ley de Igualdad

GrupBloc per una Cultura d'igualtat: febrer 2010  

Estudi sobre la igualtat a la nostra empresa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you