Page 1

1

1. L’edat mitjana i el feudalisme El període de la història denominat Edat Mitjana, abasta un nombre important d’anys. És el període entre l’edat antiga i l'edat moderna. Aquesta època o període s’inicia amb la caiguda de l’imperi Romà l’any 476, i finalitza al segle XV amb el descobriment d'Amèrica l'any 1492 i amb la caiguda de l'imperi Romà d'Orient, el 1453.

1.1. Les etapes de l’edat mitjana


Vídeos relacionats : El sorgiment del feudalisme: http://www.youtube.com/watch?v=L6EERDxBM7I Alta edat mitjana a Catalunya: http://www.youtube.com/watch?v=KCYNAemBEGw Catalunya a la baixa edat mitjana: http://www.youtube.com/watch?v=RXkOm8vamlE&feature=endscreen

1.2. Quins personatges protagonitzen aquest període de la història? El sistema econòmic i polític predominant a l’època medieval era el feudalisme, basant-se en una estructura social de la població piramidal, amb l’estament nobiliari i l’eclesiàstic manant sobre la resta de la població, els serfs.


Exercici 1: 1-rei.2-Senyors nobles.3-bisbe.4-Duc.5-Marquès.6-comte.7-Vegers.8Serfs.9-Soldats.10-Clergues.11-Pagesos. Exercici 2: Privilegiats:rei,nobles,bisbe,duc,Marquès,comte,vergers. No privilegiats: serfs,soldats,clergues,pagesos.

3.- Quins drets i deures té el senyor i quins drets i deures té el vassall en aquesta relació socioeconòmica. El senyor té dret a suport militar, consell i suport econòmic. El vassall té dret a protecció militar,defensa judicial i menjar per mitjà del feu.


1.3. L’Alta Edat Mitjana En aquests temps, els regnes es dividien en petits comtats i senyories governades per un senyor feudal que proporcionava protecció als seus serfs a canvi d’impostos i mà d’obra per a les seves terres.

Activitats 4. Observant aquest dibuix, responeu les preguntes següents: a.- Qui i com es vivia al Monestir? Vivien els bisbes, abads, monges i frares. La vida estava dedica a l’oració, el treball, l’estudi, copiar llibres i tot estava subjecte a normes.


b.- Qui i com es vivia al Castell? Vivien els marquesos, ducs, comtes i cavallers. La vida era guerrera, tornejos, caça, festes i cerimònies d’homenatge. c.- Qui i com es vivia al Feu? Hi vivien llenyataires, serfs, pastors. Construïen les seves cases, fabricaven els mobles, patien freqüents enfermetats, llauraven les seves petites terres i les terres del Senyor, i pagaven el delme a l’església. d.- Qui pertanyia al grup dels no privilegiats? Els camperols.

1.4. La Baixa Edat Mitjana


Des de la darreria del segle XI, el final de les grans invasions, la disminució de les guerres senyorials i la introducció de certs avenços en les tècniques agrícoles, van afavorir l’augment de la producció agrària i el creixement de la població. L’excedent agrícola es venia als mercats locals i comarcals, i és l’augment dels intercanvis comercials, el que donarà lloc a la recuperació de la vida urbana i amb ella l’aparició d’un nou grup social, els burgesos.

1.5. Observem els protagonistes 1.5.1. El Monestir: Els clergues


Per sota del papa, l’Església estava dividida en dues branques : El clergat secular eren els bisbes, que estaven al capdavant de les divisions administratives de l’església catòlica, anomenades diòcesis. Cada diòcesi comprenia diverses parròquies, on els sacerdots desenvolupaven les activitats religioses. El clergat regular estava format pels ordes religiosos, que seguien les regles monàstiques. Cada orde estava encapçalat per l’abat principal. Per sota d’ell se situaven els superiors, que dirigien els monestirs, on vivien els frares i els monjos i les monges (als monestirs femenins). Els monestirs, i alguna parròquia, eren unes senyories feudals com qualsevol altra: tenien terres pròpies i serfs que les treballaven.

Activitats Fixeu-vos en el dibuix del monestir de la pàgina següent i resoleu les activitats: 5.- Si observem el dibuix i el comparem amb la il·lustració del castell feudal hi ha establiments comuns. Quins són? I d’altres molt diferents com: la biblioteca, la sala capitular, l’hostatgeria, la infermeria, el claustre, el refetor o refectori. Quina funció tenen? La biblioteca té la funció de guardar llibres, la sala capitular és on es reuneixen els monjos i abads, a l’hostatgeria dormien els monjos i monges, l’infermeria servia per curar als malalts, el claustre comunicava les dependències i facilitava la comunicació, al refectori menjaven i deien les oracions. http://vetedecampingalcampo.blogspot.com.es/2011/02/les-parts-dunmonestir.html Vídeo: Vida en un monasterio :


http://www.youtube.com/watch? v=JT_rHfZYdFU&feature=player_embedded# 6.- Quina funció varen tenir els monestirs a l'Edat Mitjana ? Allà on vivien els monjos i monges. 7.- Els monjos i les monges eren de les poques persones que sabien llegir a l'Edat Mitjana. Quina era la llengua culta que utilitzava l'església catòlica?El llatí.


1.5.2. El Feu: els camperols A l’edat mitjana, el 90% de la població estava formada per camperols, però molt pocs eren aloers (propietaris de les terres). La majoria vivia en un feu i treballaven les d’un senyor. No obstant això, no tenien sempre la mateixa situació. 1.- La majoria eren serfs, és a dir, estaven totalment sotmesos a l’autoritat del senyor. Això volia dir, no abandonar el feu, ni casar-se sense el permís del senyor. Els serfs treballaven gratuïtament pel senyor cultivant les terres de la reserva senyorial o fent les feines domèstiques. A canvi, el senyor els alimentava i els mantenia molt pobrament. Aquesta condició passava de pares a fills. 2.- Altres camperols eren lliures, fet que els permetia abandonar el feu i tenir autonomia personal. Treballaven als masos de la senyoria i, a canvi, pagaven rendes al senyor, però podien disposar de la resta de la collita. També pagaven el delme a l’Església, que era un percentatge de la collita.


Activitats 8.- Quines activitats es duien a terme en un feu?Feien agricultura, pagesia. 9.- Quin era l’edifici més important del poble? Per què?L’església, perquè tota la seva vida s’envoltava en la religió 10.- Observant el dibuix, com eren les cases de pagès?Tenien una teulada de palla, una habitació amb un llit, un estable, una llar de foc i una taula i bancs. 11.- Observeu els dos molins i descriu els passos que fan possible l’obtenció de la farina. L’energia, generada per l’eix per l’eix en girar, es transmetia, a través d’un sistema d’engranatges, a la maquinària ubicada a la base de l’estructura.


1.5.3. La ciutat: els artesans i els gremis La millora de l’agricultura va estimular la reactivació de les ciutats i la creació de noves. Els agricultors produïen més del que necessitaven per al consum, van generar un excedent d’aliments i de primeres matèries. Aquest excedent fa crear mercats on vendre i intercanviar per productes artesanals urbans. L’habitant de la ciutat s’anomenava burgès, però hi havia diferències: a.- Els més rics eren els propietaris dels tallers artesans més grans i els mercaders principals. Aquests controlaven el govern de la ciutat. b.- La majoria de la població estava formada per artesans i botiguers modestos, i per persones dedicades al servei domèstic en les cases dels més rics. c.- Els pobres i marginats, que no tenien feina i mendicaven o, fins i tot, delinquien per sobreviure. La majoria de la població era cristiana però hi havia un grup de jueus que vivien en barris separats, les jueries o calls.

Vídeo : La ciutat medieval http://www.youtube.com/watch?v=0l3TnxKs_C8


Activitat 12.- Poseu el número que li correspon a la columna NÚMERO, a partir de la definició de l’ofici que desenvolupaven. Gremi NUMERO Ofici que realitzaven Curaven les malalties a les bèsties. 1 Abaixadors 12 9

Es dedicaven a garbellar cereals per compte d’altre.

13

Fabricants d’una mena d’escopeta curta que es disparava amb pedrenyal (pedra foguera).

5

Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.

6

Fabricants de dagues, espases de fulla curta.

17

Fabricaven i venien vels.

Estorers

7

Fabricaven o venien estores

8

Fustaniers

15

Feien i adobaven selles i altres guarniments.

9

Garbelladors

14

Feien i venien rosaris.

10

Hortolans

18

Feien i venien xocolata.

11

Llogaters de mula4

Fusters de embarcacions.

12

Manescals

1

Igualaven el pèl dels draps de llana amb tisores grosses.

13

Pedrenyalers

11

Llogaven bèsties de càrrega.

14

Rosariers

2

Preparaven i venien medicaments.

15

Sellers

16

Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.

16

Tapiners

8

Teixidors de fundes de matalàs de cotó.

17

Velers

3

Traginaven càrregues damunt del cap.

18

Xocolaters

10

Conreaven la terra.

2

Apotecaris

3

Bastaixos de capçana

4

Calafats

5

Cervellers

6

Daguers

7

ribera

que

construïen


1.5.4. El Castell: Els nobles o cavallers


Activitats 13.- Digueu quines són les funcions de les parts del Castell, a partir dels noms que apareixen als dibuixos. Per això pots consultar els enllaços següents: Casa dels sers: era on vivien els serfs. Estable: era on estaven els cavalls. Torre: era el lloc de vigilància. Pont llevadís: era l’entrada. Torre barbacana: Protegia el castell. Fossat: envoltava el castell i era per protegir-lo. Camí de ronda:comunicava les muralles. Cuina:lloc on es cuinava. Gran saló: on es menjava i es passava la major part del temps. Masmorra: es on es tancaven als presoners. Ferreria: era on s’elaborava el ferro. Forn: era on es fonejava el pa. Segetera:eren les finestres que hi havia a les torres per disparar fletxes als enemics. Merlets: era el disseny de la torres. Capella: era la petita església del castell. Pou: era d’on s’estreia l’aigua.

http://www.vegueries.com/monografics/cast_fortalezaCAT.asp http://www.youtube.com/watch?v=piOzMCSiWzk http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=7pI3P8jsTDI

14. Investigueu: a.- Quines eren les armes d’un cavaller? Espasa,llança,maça,catapulta i destral. b.- Quines eren les seves vestidures? Yelm,escut,armadura,estrep,destrer i llança.

Localitza la resposta a la web : http://www.laginesta.com/treballs06/6eparmes.html


Fes-te una idea sobre les armes i vestidures amb el v铆deo : Battle of Hattin 1187 http://www.youtube.com/watch?v=Wh-JGjIZYpI&feature=player_embedded Video sobre les justes amb el fragment de la pel路l铆cula: Coraz贸n de caballero http://www.youtube.com/watch?v=3pmjvQnfQow

02 l'edat mitjana  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you