Page 1


2

Voorwoord Bij het verschijnen van deze bestuursbrochure zijn we net over de helft van ons bestuursjaar. Wat is de tijd voorbij gevlogen! Na de eerste hectische maanden van inwerken, opstarten, constitutieborrels, maar vooral ook elkaar en nieuwe mensen leren kennen zijn we nu alweer bezig met het zoeken naar een nieuw bestuur. Gek; je hebt het gevoel dat je pas net bezig bent. Een vereniging runnen met zo’n 500 leden, waarvan meer dan 100 actief lid in tal van commissies en werkgroepen, dat is niet niks. Toch is het zeker iets dat we iedereen ten zeerste aanraden. Ben jij benieuwd naar wat zo’n bestuursjaar nou precies inhoudt? Of wil je je verdiepen in de mogelijkheden en financiële consequenties? Lees dan vooral deze bestuursbrochure! Want een vereniging besturen met zoveel enthousiaste leden en zo’n 150 activiteiten per jaar... Dat wil je niet missen. Het 13e bestuur der sv Perikles


3


4

inhoudsopgave Een bestuursjaar bij sv Perikles 6 functieprofielen

Voorzitter 8 Secretaris 12 Penningmeester 16 Coördinator Onderwijs 20 Coördinator Extern 24 Financiën 28 Aanbevelingen 29 Solliciteren? 30


5


6

Een bestuursjaar bij sv perikles Perikles is sinds 2002 de studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles heeft ongeveer 500 leden waarvan meer dan 100 actief lid zijn binnen een commissie, raad of werkgroep. Perikles heeft momenteel 14 zeer uiteenlopende commissies; van Feestcommissie tot Activiteiten Commissie Educatief en van Research Project tot Ouderdag Commissie. Het hart van Perikles ligt bij deze commissies: zonder hen geen bruisend Perikles. Logisch dus dat je als bestuur van Perikles eindverantwoordelijke bent over deze commissies en de algemene voortgang bewaakt. Elke commissie heeft een coÜrdinator vanuit het bestuur. Als bestuur schrijf je aan het begin van je bestuursjaar een beleidsplan. Hierin staan jullie plannen en visie op Perikles voor het komend ve- renigingsjaar. Vier keer per jaar heeft Perikles een Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin je (de voortgang van) deze plannen presenteert aan de vereniging. Ook de financiÍle verslaglegging is een belangrijk punt tijdens deze ALV’s. Perikles heeft een erg nauwe samenwerking met USBO; USBO levert enerzijds kennis, docenten en materialen voor activiteiten van Perikles en anderzijds biedt Perikles USBO diensten, zoals het regelen van de boekverkoop. Als Periklesbestuur heb je regelmatig contact met alle lagen binnen werknemers van USBO. Je leert USBO door en door kennen en dat is naast leerzaam ook erg leuk! Naast alle inhoudelijke bezigheden maak je als bestuur ook kennis met het wereldje van studentbesturen in Utrecht. Je leert de besturen van andere (studie)verenigingen kennen tijdens de constitutieborrels aan het begin van het jaar, je wordt uitgenodigd voor alle feestjes en activiteiten van andere verenigingen en bouwt op die manier een breed netwerk op. Een Perikles bestuursjaar is in principe fulltime: dat betekent dat je naast het besturen niet studeert. Wel is het mogelijk om, mits goed afgestemd met je bestuur, andere dingen naast je bestuurstaken te ondernemen.


7


8

FUNCTIE PROFIEl: voorzitter Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de algemene voortgang van de vereniging. Uiteindelijk ben je als bestuur natuurlijk altijd met z’n allen verantwoordelijk voor de besluiten die er worden genomen, maar daar ben je als voorzitter wel leidend in. In een team dat zo intensief samenwerkt is het van belang dat er ÊÊn persoon is die de leiding neemt, die aangeeft welke kant er op wordt gegaan en die andere bestuursleden aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Je kunt daar als voorzitter je eigen stijl in ontwikkelen. Ben jij een strenge, directieve voorzitter of laat je de teugels wat meer vieren, om ze af en toe, als het echt nodig is, strak aan te trekken? Daarbij is het ook van belang dat je leiderschap als voorzitter aansluit bij je collega-bestuursleden en bij wat zij aan leiderschap nodig hebben. Behalve intern leider van je bestuur ben je als voorzitter ook op allerlei momenten bezig om Perikles naar buiten te vertegenwoordigen. In het contact dat je hebt met onder andere verschillende USBO-docenten, de REBO-faculteit of het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde- verenigingen wordt verwacht dat je als voorzitter de belangen van Perikles behartigt. Het is dan de uitdaging om snel in te zien waar die belangen liggen, maar ook hoe je deze kunt bereiken. Soms is dat heel eenvoudig, maar vaak ook moet je je daarvoor goed kunnen inleven in de belangen van anderen, om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen die door alle partijen gedeeld wordt. Deze combinatie van intern en extern voorzitterschap en de vrijheid die je hebt om de functie naar eigen inzicht in te vullen maakt het voor- zitterschap heel afwisselend en dynamisch, maar vooral een enorme uitdaging, waar je heel veel van kunt leren.


9

Mark: “Het mooiste aan mijn bestuursjaar bij Perikles vind ik de grote eigen verantwoordelijkheid die je krijgt. Het initiatief ligt bij het bestuur en je hebt veel vrijheid om je beleid als bestuur zelf vorm te geven. Daarnaast kom je als bestuurslid in contact met heel veel verschillende mensen in allerlei verschillende verbanden, waarin het telkens weer aan jou is om het standpunt van het bestuur te vertegenwoordigen. Je wordt telkens weer gedwongen om goed na te denken wat dat standpunt is en hoe je dat gaat verdedigen. De grote verantwoordelijkheid en het feit dat het enorm dynamisch en afwisselend is, maken een bestuursjaar voor mij een enorme uitdaging.”

Taken voorzitter Bewaken van de algemene voortgang Voorzitten van Bestuursvergaderingen Voorzitten van de Algemene Ledenvergaderingen Algemeen contact met USBO Contact met het bestuur van de faculteit Coördineren van het schrijven van het (half)jaarverslag Contact met RvA en RvT Vertegenwoordiger van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen Vertegenwoordiger binnen de REBO faculteit


10

Agenda Voorzitter MAAN DAG

DINS DAG

10:00-11:00 Tweewekelijkse afspraak met Wieger Bakker 11:00-13:00

BV voorbereiden

13:50-15:00

ACE Commissaris van de Koning

15:00-17:00

Perceptieredactie vergadering

18:00-19:00

Voetbaltraining geven

09:00–12:00 Bestuursvergadering 12:30-13:30 Gesprek met Maarten van Bottenburg voorbereiden 13:30-14:30

Tweemaandelijks gesprek met Maarten van Bottenburg

14:30-15:00 Overleg met Gert den Toom en Sabine Jansen over promotie onder masterstudenten 15:00-16:00

Overleg met Stefan over acquisitievoering

16:00-17:00 Gesprek met Henk Kummeling voor- bereiden 20:00-0:00

Vergadering Raad van Advies


11

WOENS DAG

DONDER DAG

09:00-13:00 Kamerdienst 13:30-14:30 Kwartaalbijeenkomst met REBO- decaan Henk Kummelink en andere REBO voorzitters 15:00-16:30

ACS vergadering

17:30-23:00

ACO Wie is de Mol activiteit

10:30-11:30 Sprekers Masterclass nabellen voor evaluatie 11:30-12:15

Beleidsdoelenmoment voorbereiden

12:15-13:00

Individueel gesprek met Stefan

13:00-17:00 Kamerdienst 17:00-19:00 Beleidsdoelenmoment 19:00-23:00

VRIJ DAG

Borrel met bevriend bestuur

10:30-11:00 Agenda voor bestuursvergadering maken 11:00-12:00 Stukken LOB-vergadering voorbereiden 12:00-18:00

LOB-vergadering in Rotterdam

19:30-23:00 Zaalvoetballen en drankjes doen op Olympos


12

FUNCTIE PROFIEl: secretaris De functie secretaris kun je opdelen in twee pijlers. Enerzijds beheer je de hele back-office van de vereniging; van notulen tot ledenadministratie. Anderszijds ben je als secretaris het meest bezig met leden en je coĂśrdineert de meeste commissies. Dit betekent dat zowel je bestuursleden als de leden van de vereniging vaak zullen terugvallen op jou, omdat jij alles beheert wat voor hen van toepassing is. Het takenpakket van een secretaris is dus heel gevarieerd. Daar komt bij dat het veelal praktische taken zijn, die een secure aanpak vergen. Je moet dus kijk op de zaken hebben die spelen en daar op de juiste manier op proberen in te spelen. Als secretaris begeef je je bij uitstek in een wisselend speelveld. Het ene moment spreek je met je bestuursgenoot over de vordering van de organisatie van een Diesactiviteit, terwijl je 10 minuutjes later in een overleg met andere studieverenigingen zit en een uur later weer bestuursvergadering hebt. Je moet je constant bewust zijn van je rol en hetgeen wat je wil bereiken. Dit kun je op verschillende manieren doen en daar heeft ook iedereen een eigen aanpak voor. De combinatie van enerzijds het concrete secretariswerk en anderzijds de vrijheid die je hebt bij de coĂśrdinatie van commissies en dergelijke maakt het secretarisschap uitdagend en gevarieerd. Je kunt je hierdoor op veel uiteenlopende manieren ontwikkelen.

Manuel: “Het gevarieerde takenpakket dat ik als secretaris heb geeft mij de uitdaging die ik in het begin van het jaar zocht. Enerzijds leer ik veel van mijn concrete taken als secretaris, waarbij het van belang is dat ik heel nauwkeurig en structureel te werk ga. Anderzijds kan ik mijn eigen invulling


13

geven aan de rol die ik aanneem binnen commissies. Wat ik belangrijk en waardevol vind binnen dit bestuursjaar is het feit dat ik mijn eigen leerdoelen kan opstellen en verwezenlijken. Ik heb hier de vrijheid om mijn eigen visie en ideeën in de praktijk uit te voeren. Dit zorgt er mede voor dat ik nog geen moment spijt heb gehad van het moment dat ik me heb opgegeven voor een bestuursjaar bij studievereniging Perikles”

Taken secretaris Notuleren van Bestuursvergaderingen en ALV’s Beheer Administratie & Archief Beheer van ICT & Website Beheer Post & Agenda Beheer Facebook Organiseren van Secretarisoverleg Coördineren van het schrijven van de nieuwsbrief Beheer van jaarplanning Coördineren van de promotie Op verenigingsniveau Op activiteitenniveau

Coördineren Commissiebegeleiding Coördineren Dies Coördineren Actieve Ledendag


14

Agenda SECRETARIS MAAN DAG

09:00-12:00

BV-notulen voorbereiden

12:00-13:00 Website, Facebook, Jaarplanning en mail bijwerken 13:00-17:00 Kamerdienst

DINS DAG

15:00-16:00

BV voorbereiden

17:00-18:00

ACO vergadering

09:00–12:00 Bestuursvergadering 12:00-13:00 Website, Facebook, Jaarplanning en mail bijwerken 13:30-15:00

BV notulen uitwerken

15:00-17:00

GalaCie vegadering

19:00-23:00 Eten bij commissie of anders Perikles gerelateerd

WOENS DAG

09:00-13:00

Nieuwsbrief maken

13:00-14:00 Website, Facebook, Jaarplanning en mail bijwerken 14:00-15:30 Afspraken omtrent afstemming betruusgenoot


15

DONDER DAG

15:30-17:00

Commissiezaken regelen

17:00-18:00

FeCo vegadering

09:00-13:00

Notulen BV uitwerken

13:00-14:00 Website, Facebook, Jaarplanning en mail bijwerken 14:00-16:00 Gesprek onderzoek parttime besturen 16:00-17:00 Commissievergaderingen voorbereiden 19:00-23:00

VRIJ DAG

Gesprek webdeveloper

09:00-12:00 Kamerdienst 12:00-13:00 Website, Facebook, Jaarplanning en mail bijwerken 13:00-15:00

Project siX vergadering

15:00-17:00 Volgende week voorbereiden, afspraken afstemmen met bestuursgenoten


16

FUNCTIE PROFIEl: Penningmeester Penningmeester zijn bij Perikles; het lijkt een eenduidige taak, maar is dat zeker niet. Het zijn van penningmeester in het bestuur brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die eenvoudig te bedenken zijn, maar ook een aantal die niet in eerste instantie duidelijk lijken. Allereerst is er de uitdaging van het overzicht bewaren. Bij zo goed als elke activiteit is er geld nodig. Geld waar jij, als pen- ningmeester, voor verantwoordelijk bent. Voor elke activiteit moet de begroting worden overlegd met de penningmeester. Dat in combi- natie met onder andere alle aanvragen voor subsidies, contacten met zowel debiteuren (mensen die nog moeten betalen) als crediteuren (mensen aan wie nog betaald moet worden), betalingen doen en al deze administratie verwerken om de zaak legaal te houden, maakt dat een penningmeester te alle tijden secuur te werk moet gaan om het overzicht te behouden. Het overzicht houden is wellicht niet de grootste uitdaging als penningmeester van Perikles. Het gehele bestuur is per slot van rekening verantwoordelijk voor de vereniging en dus ook voor de financiën. Dit betekent echter niet dat iedereen de financiën ook begrijpt. Binnen de vereniging is er vaak maar een handje vol mensen dat de financiën wel begrijpt. De uitdaging voor de penningmeester is dus ook om aan iedereen die het niet helemaal begrijpt, duidelijk te maken hoe de financiën er voor staan, zowel aan het bestuur als aan de ALV. Zelfs de financiën of andere zaken waar de penningmeester geen controle of overzicht over heeft. Joost: Een Perikles bestuursjaar leert je dingen die je tijdens je studie niet leert. Hoe snel krijg je de kans om het bestuur te zijn van een bedrijfje met 500 ‘klanten’? De verantwoordelijkheid die je krijgt vergt het hele jaar door veel concentratie die je af kunt wisselen met veel leuke mensen en activiteiten. Kortom; een leerschool pur sang voor de ‘grote mensen wereld’.


17

Taken Penningmeester Verenigingsfinanciën Begroting (verdeling van de gelden) Betalingen Ontvangsten Debiteuren Crediteuren Subsidies Verzekeringen Boekhouding Financiële verantwoording Kascontrole Financiële deel ledenadministratie

Voorraad Commissiefinanciën Begrotingen (controle) Betalingen Ontvangsten Afrekeningen (controle)


18

Agenda Penningmeester MAAN DAG

DINS DAG

09:00-12:00 Bijwerken boekhouding rekening courant 12:30-14:00

Bijwerken boekhouding Kas

14:00-16:00

Almanak vergadering

16:00-17:00

Bestuursvergadering voorbereiden

09:00–12:00 Bestuursvergadering 12:00-13:30 Werkgroep Stichting Move vergadering 14:00-15:00 Afspraken omtrent afstemming met bestuursgenoten 15:00-17:00

Afspraken commissiefunctionarissen & controleren commissiefinanciĂŤn

18:00-21:00 Eten bij commissie of anders Perikles gerelateerd


19

WOENS DAG

DONDER DAG

VRIJ DAG

09:00-12:00

Kamersdienst (eens in de twee weken)

12:30-13:00

Bijwerken Perikles Twitter

13:00-14:30

Bijwerken e-mail

14:30-17:00

Perikles activiteit

09:00-11:00

Poster maken

11:00-13:00

ACE vergadering

13:30-15:30

Kiescommissie & Bestuursopvolging

15:30-17:00

FinanciĂŤle deel ledenadministratie

19:00-23:00

Overleg met bestuur/RvT/RvA

09:00-11:00 Commissiezaken 11:00-12:30

Afspraken en afstemming bestuur

13:00-17:00 Kamerdienst


20

Functie proefiel COORDINATOR Onderwijs Als Coördinator Onderwijs (COO) houd je je bezig met allerlei redelijk serieuze procedures en commissies. Het belangrijkste onderdeel van het takenpakket is de boekverkoop. Zeker nu de procedure van de bestellingen (iedereen betaald direct via Ideal) is veranderd, is het stroomlijnen van het contact met StudyStore een uitdaging. Je hebt bijna dagelijks (mail)contact met de partner van StudyStore, alsmede met docenten van USBO. Zij leveren de titels bij de COO aan en het is een heel gepuzzel om te kijken wat de meest voordelige maar ook efficiënte manier is om de boeken te bestellen. Als COO leer je heel goed hoe de USBO in elkaar zit. Zo leer je door je plek in StudentBelang alles over medezeggenschap, de verschillende lagen daarin (Faculteitsraad, Opleidingscommissie, USBO bestuur) en de politieke spelletjes die daarbinnen plaatsvinden. Dit is erg leuk maar bovendien ook erg handig voor de rest van je opleiding/ loopbaan! Ook het contact wat je hebt met allerlei leden van de staf (Departementshoofd, Coördinator Onderwijs USBO, etc) van USBO is erg leerzaam. Andere grote projecten onder coördinatie van de COO zijn de modules en het Research Project. Bij het Research Project neem je zitting in een commissie die ruim anderhalf jaar loopt, die al is opgestart en waar jij als COO dan nog je draai in moet vinden. Anderzijds coördineer je de modules, een relatief nieuw initiatief van Perikles waar nog veel vooruitgang op te boeken valt. Als COO kun je je functie in het begin van het jaar nog vrij veel vormgeven; in overleg met je bestuur kun je kijken hoeveel commissies je wilt coördineren, hoe je de modules wilt vormgeven en of je misschien nog andere (inhoudelijke) projecten wilt opstarten. Daarbij moet je wel rekening houden met het feit dat het begin van het jaar erg druk is; je schrijft dan een voordracht voor de Docent van het Jaar, bent bezig


21

met de eerste/tweede boekverkoop en dat systeem leren kennen. Al met al een inhoudelijke functie waar je jezelf zoveel in kunt uitdagen als je zelf wilt!

Ilse: ‘’Ik vind de mix van enerzijds inhoudelijke procedures en anderzijds de ontspannende activiteiten binnen mijn functie de ideale mix. Daarnaast heb ik USBO van een hele andere kant leren kennen; iets wat mij de komende jaren zeker nog veel gaat opleveren.’’

TAKEN COORDINATOR onderwijs Boekverkoop Docent van het Jaar (Verkiezing + Voordracht schrijven) Studentbelang Modules Buitenlandplatform Contact met bachelor directeur/ Departementshoofd/ Onderwijs coördinator USBO Voorlichtingsactiviteiten Mail een Student Research Project


22

Agenda COORDINATOR ONDERWIJS MAAN DAG

09:00-12:00 Kamerdienst 12:00-13:00

Contact StudyStore

13:00-15:00 Titels volgende periode aanleveren bij StudyStore

DINS DAG

15:00-16:00

OuCo vergadering

19:00-22:00

ToCo repetitie

09:00–12:00 Bestuursvergadering 12:00-13:00

Mail bijwerken

13:30-15:00

Actiepuntjes BV uitwerken

15:00-17:00

StudentBelang vergadering

21:00-23:00 Maandborrel

WOENS DAG

09:00-11:00 Sporten 11:00-12:00 Module bespreking met vakcoördinator 14:00-16:30 Onderwijsparade in het Academiegebouw


23

16:30-17:00 Gesprek met communcatie medewerker USBO m.b.t. voorlichtingsactiviteiten

DONDER DAG

20:00-22:00

WWC vergadering

09:00-10:00

Notulen Studentbelang uitwerken

10:00-12:00

Productie vergadering met de ToCo

12:00-15:00 Docent van het jaar voordracht schrijven

VRIJ DAG

15:00-16:00

Mail bijwerken

19:00-22:00

Borrel met ECU’92 bestuur

09:00-12:00 Kamerdienst 12:00-13:00

Buitenlandplatform bijwerken

13:00-15:00

Module bijeenkomst

15:00-17:00 Volgende week voorbereiden, afspraken afstemmen met bestuursgenoten


24

Functie proefiel COORDINATOR EXTERN Als Coördinator Extern houdt je je bezig met vrijwel alle externe contacten van Perikles, zowel op het gebied van acquisitie, als op het gebied van carrière oriëntatie. Het is een functie waarbij je moet denken in kansen in plaats van belemmeringen en waarbij je leert out-of-the-box te denken. Als Coördinator Extern houd je je vooral bezig met acquisitievoering, ook wel sponsoring genoemd. Met de intreding van de crisis en het hoge aanbod van net-afgestudeerden is het niet meer vanzelfsprekend dat je veel sponsoring binnenhaalt. In deze functie word je creativiteit dan ook op de proef gesteld en aangescherpt. Het lastige klimaat maakt deze functie uitdagend. Waarom zou een organisatie met jou in zee moeten gaan en niet met een andere studievereniging? Naast je creatieve denkvermogen werk je zo ook aan je verkooptechnieken en presentatievaardigheden. Als Coördinator Extern ben je de belichaming van de studievereniging aan tafel met organisaties. Je neemt als COE bij veel organisaties een kijkje achter de schermen. Hierdoor krijg je meer feeling met het bedrijfsleven en breid je je professionele netwerk uit. Als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven heb je samen één doel: een brug slaan tussen B&O en het bedrijfsleven. De som COE + Sponsoring = functie gaat echter niet helemaal op. Waar sponsoring en daarbij behorende zaken een belangrijk deel van je werkzaamheden betreffen, ben je als COE ook verantwoordelijk voor het carrière gedeelte binnen de studievereniging. Samen met de Carrière Commissie en de REBO Carrièredag Commissie organiseer je allerlei activiteiten om studenten en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. Een van de jaarlijkse hoogtepunten hierbij zijn het Bedrijvendiner en de REBO Carrièredag. Als Coördinator stuur je deze commissies aan, bereid je hen voor op gesprekken met organisaties en zorg je er voor dat er mooie dagen staan met sterke organisaties.


25

Stefan: Het CoĂśrdinator Externschap is een uitdagende functie waarbij zelfdiscipline en planning belangrijk zijn. Wil je veel in contact komen met interessante organisaties en denk jij de creativiteit en de passie te hebben om succesvol te acquireren? Dan wordt jij wellicht de nieuwe COE!

TAKEN COORDINATOR EXTERN Acquisitie Nieuwe organisaties aanschrijven Sponsorbrochure maken / up-to-date houden Nieuwsbrief voor organisaties Evaluaties uitvoeren met organisaties Contacten met organisaties administreren LinkedIn beheren Acquisitiefunctionarissen begeleiden Carrierecommissie REBO Carrièredag Commissie Stagebank beheren Alumnibeleid ontwikkelen / uitvoeren met USBO


26

Agenda COORDINATOR EXTERN MAAN DAG

DINS DAG

09:00-12:00

Acquisitie voeren

12:00-12:30

Perikles LinkedIn bijwerken

13:00-14:00

REBO carrièredag vergadering

14:00-15:00

Gesprekken sponsorfunctionarissen

15:00-17:00

Studiereiscommissie vergadering

09:00–12:00 Bestuursvergadering 12:00-16:00

Afspraak bij Yauk in Wageningen

16:00-17:00

Stages bijwerken website

19:00-23:00 Eten bij commissie of anders Perikles gerelateerd

WOENS DAG

09:00-13:00

Acquisitie voeren

13:00-17:00 Kamerdienst 17:00-18:00

CC vergadering


27

DONDER DAG

VRIJ DAG

09:00-13:00 Kamerdienst 13:00-15:00

Symco vergadering

15:00-15:30

Werken aan nieuwe website

16:00-16:30

Posters maken

16:30-17:00

Mail bijwerken

19:00-23:00

Overleg met bestuur/RvT/RvA

09:00-11:00

Nieuwsbrief maken, contact opnemen met organisatiepartners

11:30-13:30

Afspraak bij Human Capital Group

14:00-16:00

Studiereiscommissie vergadering

16:00-17:00 Volgende week voorbereiden, afspraken afstemmen met bestuurs genoten


28

FINAnCIEn Op financieel gebied heeft een bestuursjaar bij Perikles een aantal gevolgen. Hieronder staat beschreven wat enerzijds de kosten en anderzijds de baten zijn. Compensatie Als je ingeschreven staat bij de universiteit (en dus collegegeld betaalt) ontvang je natuurlijk je gebruikelijke studiefinanciering. Daarnaast wordt je als bestuurder door de universiteit gecompenseerd door middel van een bestuursbeurs. Deze bedraagt 250 euro per maand en wordt voor tien maanden uitgekeerd. Ook is het als bestuurder zeker mogelijk om naast je bestuurswerk geld te verdienen met een bijbaantje. Het is daarbij echter wel essentieel om goede afspraken te maken met je bestuur en om een baantje te hebben waarbij je flexibel bent in het indelen van je werktijd, omdat je nu eenmaal regelmatig afwezig bent in verband met je Perikleswerk. Kosten Het is verstandig om als bestuurder gewoon collegegeld te betalen. Je kunt er voor kiezen om collegegeldvrij te besturen, maar dan kun je tijdens je bestuursjaar geen aanspraak maken op studiefinanciering. Behalve je collegegeld en je gebruikelijke vaste lasten moet je als bestuurder ook voor alle Periklesactiviteiten gewoon betalen. Hiertegenover staat natuurlijk dat je ook alles mee ‘mag’ doen! Grote uitgaven als bijvoorbeeld de studiereis staan lang van te voren vast. Daardoor kun je zelf je financiën goed in de gaten houden.
29

AANbevelingen: Paul den Otter, oud bestuurslid: Werkgevers zoeken naar ambitieuze starters die naast hun studie een extra uitdaging zijn aangegaan. Bij een bestuursjaar bij Perikles word je uit je comfort zone gehaald. Je doet er waardevolle ervaringen op en het verrijkt bovendien je vaardigheden. Daarmee heb je net een streepje voor in een sollicitatiegesprek. Tessa Rammers, oud bestuurslid: Mijn bestuursjaar was een jaar waarin ik heel veel nieuwe mensen heb leren kennen, geweldige ervaringen heb opgedaan, ik er achter ben gekomen waar mijn krachten maar ook mijn valkuilen lagen en niet te vergeten een jaar waarin ik er vier fantastische vrienden bij heb gekregen. Ik kijk echt terug op een onvergetelijk jaar en had het voor geen goud willen missen! Wieger Bakker, directeur Bachelor: Een bestuursjaar bij Perikles kan ik van harte aanbevelen. Ook vanuit de opleiding. Je doet er ten eerste namelijk ‘professionele skills’ en “life skills” mee op die van onschatbare waarde zijn voor je latere beroepsuitoefening. Vooral omdat je met alle facetten te maken krijgt die daar van belang zijn: van netwerken en managen tot strategie-ontwikkeling en het organiseren van de implementatie; van leren omgaan met frustraties tot het leren delen van succes; en van het schakelen tussen inhoudelijke doordenking tot die inhoud leren vorm te geven in concrete activiteiten. Vanuit mijn perspectief is Perikles, en zijn de Perikles bestuursleden, ten tweede ook cruciaal in het samen met de USBO verder door ontwikkelen en vernieuwen van de opleiding.


30

sollicitatie procedure En dan heb je de knoop doorgehakt. Jij wil je graag een jaar lang als bestuurslid inzetten voor Perikles. Wanneer dat besluit eenmaal is genomen, kom je in de sollicitatieprocedure terecht. Om een bestuursjaar bij Perikles te kunnen doen, meld je je aan bij de kiescommissie. Je doet dat door je CV en een sollicitatiebrief waarin je jouw aanmelding onderbouwt en motiveert op te sturen naar kiescommissie@svperikles.nl. Je brief en je CV komen dan bij de kiescommissie terecht. Deze commissie behandelt alle sollicitaties voor het nieuwe Periklesbestuur en dus ook die van jou. Aan de hand van je brief en je CV wordt je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de kiescommissie, waarin je word gevraagd om je sollicitatie nader toe te lichten. Naar aanleiding van alle brieven, CV’s en gesprekken doet de kiescommissie vervolgens een voordracht voor een nieuw kandidaatsbestuur. Van de inhoud van deze voordracht en jouw eventuele plaats daarin wordt je vervolgens snel op de hoogte gebracht. Tijdens de VoortgangsALV in juni wordt de voordracht vervolgens voorgelegd aan de leden, waarna wordt gestemd. Kiescommissie De kiescommissie bestaat dit jaar uit de volgende leden: Niels Hubregtse, Katrijn Siderius, Rosemarie Little, Joost Monster en Mark Ouendag. Niels is daarbij de ambassadeur van de kiescom- missie. Wanneer je vragen hebt over hoe de sollicitatieprocedure precies in elkaar zit kun je dan ook, behalve bij het bestuur, bij hem terecht.


31

Kiescommissie 2014


Belangrijke data & gegevens: Dinsdag 22 april 2014:

Start sollicitatieprocedure Vrijdag 2 mei 2014: Sluiting sollicitatieprocedure Maandag 12 of Dinsdag 13 mei: Sollicitatiegesprekken Dinsdag 13 mei: Bekendmaking Voordracht Kandidaatsbestuur 2014/2015 Contactgegevens Kiescommissie@svperikles.nl Ambassadeur Kiescommissie Niels Hubregtse D.C.Hubregtse@students.uu.nl Geprikkeld door deze brochure? Ga een keer in gesprek met ĂŠĂŠn van de huidige bestuursleden! Spreek ze aan op de kamer of mail naar Info@svperikles.nl

een uitgave van sv Perikles www.svperikles.nl ontwerp: gruiters & gruiters 2014

Een bestuursjaar bij sv Perikles?  

Is een bestuursjaar bij sv Perikles iets voor jou?!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you