__MAIN_TEXT__

Page 1

reltOttES

Tantaniia 11

veiki sugrpE i namus".

-

r iinoma, het nepaiis

tokiais 2o-

\aziai mus netiketai. bet labai iSdi) )\-, dziai pasveikino Olduvajo tarpek-

$je esandiame Zmonijos lopiio muziejuje gidu dirbantis Jemmy. Kaip ir dera Seimininkui, jis paklause, i5 kur esame. Atsakius, kad i5 Lietuvos, Jemmy tuojau pat i5vardq-o visas

Baltijos Salis bei jg sostines ir prid[re, kad mes, lietuviai, dia itin reti svediai. Laikantis evoliucijos teorijos, Zmogus hlgs i5 Afrikos. Brltent dia, Tanzanijos Siaureje, XX a. buvo rasta daugybe pirmykidig Zmonig palarkg. Pasauling Slovg pelniusi archeologg lrakey Seima Siame 90 metry gylio upes i5gratitameiemes plysyje surado sensacij4 pasaulyje sukelusio 1,75 mln. metrT amZiaus ho-

minido, pavadinto Arntralopithecus boisei, kaukolg, o Siek tiekveliau - i mus jau palygintipanalaw Homo habilis pdalats. Thdiau dar senesnig irod;,rng, grindZiandir] tai, kad pirmykidiai Zmones galejo vaik5dioti stadiomis, teikia netoli nuo 5io tarpeklio, Laetelio apylinkese, aptiki net 3,6 mln. metg senumo pedsakai, ispausti stadiomis vaik5didusig butybiq. Bekraltese savanos platybese pasimetusios archeologines vietoves puikiai pritailqtos lanklnnui, tad wediuojantis Tanzanijoje uZsuki | ,,savo namus" visada verta...

Safarig rojus

-

Masajaigwena i5 m65lo ir molio drdbtose-

Serengetis

Kepinant beveik padiame zenite lrybandiai ir svilinant kokiems 35'C, Kenijos pasienietis uZ papildomus arbatpinigius sutiko mus palydeti iki legendines Maros upes. Jau po pirmU Zingsnig supratome, kam tas per peti permestas Sautuvas. Slirlkinant per savanos bruzgmus ir regint tukstandius kanopg ispaustg pedsakg, buvo aiSku, kad visai neseniai, gal vakar, dia lyko istabus gamtos spektaklis - kanopinig g,vuruJ persikeliqras per Mar4 i5 Kenijos iTanzanija. I5sibarstg keliautojai nu5diuvo, pamatg taip arti nuo m[sg Maroje plaukiojandius garsiuosius Nilo krokodilus, gretimai pl[duriuojandius tarsi balionai i5siputusius hipopotamus, llankeles nugulusi4 ar upes i5plaut4 antilopig dvesen4. Ga tyko daug lirltg, kurie megsta pulti aukas i5 pasalg. Pesdiomis be Sautuvo laukineje savanoje - ne Zingsnio. Ir Stai mes,,nelegaliai" kertame Kenijos ir Tarzanijos sien4. Kitoje Maros puseje prieS mrlsg akis atsivere iki horizonto nusidriekiansaulei

kuriomis ilengv4 ikalng damiavirtine i5sirikiavg migavo kols tuzinas

dios Zaliosios pievos,

dideliq ir maZg dramblig. Pasienietis atsiduso

ir i5tare: ,,Ten - Serengetis." Skylandios Afrikos ugnikalnig masyvo pa5oneje besidriekiandi4 savan4 masajai nuo seno taikliai vadina ,,serengeti", kas reiSkia

,,beka5tes platybes". Nors Afrikoje ir visame pasaulyje daug nacionalinig parkq, gamtos draustinig rezewatq, nei Afrikoje, nei kur

r

44

. .

,,:r.';a

;..

,_,..:,.-.-l_:.: :

j,,,:-i.;11

1-tt:!+tl'i:iii'i'rr:i+!]tti:r:i,tl.r:!:irntjf,ilr!piprifii:!iIt',i]'i!Iltitt:$.

.r.,itr:

Pilri'i'*:l:l:lrltr:lrtrtPi;ii4nl A !

r a tj) rl -t-tt

1a{t:}'r!) 2. +, +

kitur mfisg planetoje nera kitos tokios vietos.

per ,,YouTi-rbe", i5girsti jg kanopg keliam4

kurioje butg tokia miliiniSka kgnopinig ir pleiriqjq gyvunq koncentracija. Siame gamtos prieglobsfie g,,rmnai nepaiso nei valstybig sieng, nei tvory ir pakhlsta tik gamtos Sauksmui. Vanduo ir maistas yra pagrindines

dundesi, stebeti i5 pasalg sli[kinandius liutus, erdvg skrodZiandius gepardus, groZetis tingiai medZiuose snaudiiandiais leopardais, tiesiai i akis paZvelgti buivolams, i5glventi nuolatines

prieZastys, verdiandios suktis gyvybes rat4 Se-

rengetyje (Tanzanija)

ir Masajg Maroje

(Kenija).

Kasmet per didZiqpias ir maZ4sias liutis maZdaug du milijonai baltabarzdZig antilopig gnu, zebry gazelt4, o ikandin jU - ttkstandiai fintg ir kitg ple5rung dalyvauja didiiojoje ryvung migracijoje. Pagal laikodZio rodyklg migruojandig gyvunU ke$je nera pradiios ir

i

pabaigos. Pamatyti 5i spektakli, tilsliau, jo fragment4, - vadinasi, tureti galimybg prisiliesti prie kaZko amiino. Ganiausio Tananijoje ir, beje, visoje Afrikoje Serengedio nacionalinio parko (UNESCO paveldas) platybiq groii n savitum4 reikia pajausti. Cia nepades jokie apraqrmai,

knygos, pasakojimai. Savo akimis reikia pamatyti tukstandius gnung, savo ausimis, ne

-.=:

kovos tarp Zverig, lydimos garsU, susistumdymg ir kraujo, dramas. Daugeliui $ryesnes kartos Zmonig Serengetis irnomas i5 garsaus vokiedig tevo ir srlnaus Grzimekg kurto filmo ir knygos tuo padiu pavadinimu,,Serengetis neturi mirti". B[tent Sig prie5 pus5imti metq laukines gamtos groZi iZvelgusir; gamtos tyrinetojU pastangomis paryko irody.ti vietiniams grventojams, koki4vertybg jie turi ir kodel jE brltina saugoti ateitiems kartoms. Tanzanijoje yra 14 nacionalinig parkg,

daugybe kitokl status4 turindig saugomU r gamtos teritorijg. Neffietina, tadiau beveik 30 proc. 5alies ploto yra saugoma, ir tai bene didZiausias rodiklis pasaulyje. Be Serengedio, Tanzanijoje ypad garsus Tarangyres, Ruahos, Mahales, Katavio nacionaliniai parkai. Sales

qriausybe deda daug pastangg, kad pritrauk-

veidas

zo12t oa I 1s


KELIONES

tama &&1!:i:

::=='=':

'ix:kir;;'" Dulketu keliu dardedami per i5degint4, lietaus seniai madiusi4, bet labai afrikieti5kq savanq artejome prie tikro, nesuvaidinto masajg kaimo. MEsdiau, kaip mes susi5nekesime. Sustojus tuoj prisistate kaimo vir5ininkas Moosa, kaip jis pats teige. Sios tautos ryvenimo btdas taip susijgs su supandia gamtine aplink4 naminiais ryvuliais ir toks ZemiSkas, kad Zvelgiat i Siuos Zmones ar juo labiau bendraujant su jais galima net suabejoti daugeliu vakarieti5kg vertybiq. Masajai ryvena ii kawig meSlo ir molio drebtose apvaliose arba stadiakampese trobelese. Jg gyvuliai*masalas ple5runams, del to kiekvien4 kaim4 supa dygliuotg Sakg pinudiai. Ausl reZia faktas, kad masajg pagrindinis maistas pienas ir kaujas, o mesavalgoma tik tada, kai krinta g,nunai. SpektaHis prasidejo nuo legendinio karig Sokio, kai kiekvienas masajg vyras stengiasi stadiomis i55okti kuo auKdiau. Sias varrytu-

-

ves linksmino masajg motery

Mlsq laikais

tg daugiau turistrJ i savo Salj. Thm tikslui rykdoma aiSkinamoji kampanija vietos S/ventojams, kurios esme tokia: ,,Turistai - mtsg 5alies pajamos, musg gerove, jflsg vaikg ateitis,

turistus privalu gerbti ir saugoti." Reikia dZiaugis, kad Siuos Sukius Zmones i5girdo, tad kehauti po Tanzanij4 gana saugu.

Sniegas ant

Be kintandios gamtos groZvbir; kerintiu re-

ginir; tenka i5lieti daug prakaito. pajusti

i5-

retejusi orA koptl eiti, kopti- kol pagaliau pasiekiamas aukiiiausias taikas - Kfoas (5985 m). Nereikia alpinimo irangos ar kaZkokio

bwo iStarti dar XD(

ypatingo pasirengimo, tadiau butina tureti

l'idurfre, kai busimieji kolonizatoriai vohe-

daugvalios nryilo. Net ir nekopiant iwaig,nanq auk5ti, KilimandZaras turi k4 pasiulyti. Aplink 5i snau-

Pirm4 syki a-

Kilimandiaro

tukstandiai Zmonig tarsi

skruzdeles ivairiais mar5rutais, visais metg laikais ropSdiasi i IflimandZar4. Kas - noredamas save lveikti, kas - pliusiuk4 pasideti. Beveik Seiig kilometn; aukitis - ns teip ir maiai.

Sie

ZodZiai

ciai su misionieriais h,algesi po Siuos laaStus. Ddeliu atstumu ii toli matomas KilimandZaras yra aukidiausias atskirai stovintis kalno masyvas pasulyje. Kaip i. dera tiems laikams, iiplatinusteji finie apie snieg4 prie pusiaujo buvo i5juokti ir pavadinti beprodiais, o jau po de5imties metr; Sibeveik 6 km aukidio siekiand kaln4 i5 visg pusig uZgriuvo vokiedig

ir anglg ekspedicijos. Po pirmojo europiedio Zinios apie KilimandLatq teko keturiasde5imt metU lauki ilnios apie tai, kad po daurybes bandymU 3l kaln4 pavyko iveikti. Ir turb[t nedtsitiktinai, nes gretimai Srvenanti chagga tauta kaln4 nuo seno vadina ,,Kilema Kyaro", kas reiSkia -tas, kurio neirqanoma lveihi". Pirmasis ij4 ,ftope vokiedig geografas Hansas Meyeris. tc12 t os I

1s

veidas

diiantl ugnikalni @astar4jl syki verZesi prieS 200 metq) pflpso kiti kalnai, driekiasi savanos, ikurti nacionalipiai parkai.

Keliaujant po Tanzanij4 nepamatyti KilimandZaro arba nemeginti to padaryti negalim4

tadiau reikia susitail$rti, kad jis st0kso toje ?nzanijos vietoje, tilsliaq abiejg Salig parfuyje,

hr

del gamtos s4lygg grvena labai daug hno-

nig. Cia ypad derlingi vulkaniniai dirvoZemiai, puikus net mums, europiediams, klimatas.

Pasauling Slovg kalnui suteike Emestas Hemingway'us, paraSgs knygE,,Kilimandiaro sniegmai". Galima teigi, kad 5i knyga padare didZiausi4 visU laikq reHamq ne tik kalnui, bet irAfrikai.

ir

merging

koncertas. ApZiurejgs varganas Sig i5didZios tautos Zmonig gSrvenimo s4lygas supratau, kokie mes skirtingi. Lioviausi lvis4 tai Zi[reti per fotoaparato langelj ir emiau dometis jg grvenimu. Masajai yra viena i5 maidaug l3}Taruanijos teritorijoje gruenandig etniniU grupig. Greta didiiqjg tautg - sukumg ir nijamvezig masajai tesudaro vos 3 proc. Salies gventojg. Ms daugiau jaumT masajg atsisako hierarchines kario prievoles, o tai i5 esmes griauna irsE masajg kulture fvedus privalom4 pradini ugdyma ir i5mokus skaiq/b, vis daugiau jaunuoliq palieka savo me5linas trobeles irvylata molqtis imiestus. Dfiugina tai, kad mokslo lgijg, o kai kurie net prasigrveng masajai atvylsta isavo kaimus pas gentainius, pasistato geta trobelig savo automobilius ir savaitg kit4,vilkedami qnkias margas tunikas, trumpam vel lsilieja I pirmapradg br1ti. Paklusta hierarchijai, statusui, geria kauj4 ir pien4, Soka ir dainuoja. Pasibaigus Siai ekskunijai ibegaling praeiti, ilgai laukto atsisveikinimo momentu ibrukau Moosai iranlq solidZiU arbatpinigig, o i5 jo gavaus viziting kortelg su telefono numeriu, elektroninio paito adresu ir iSkiutinau i5 kaimo. Vs atsigrgZdamas meginau suprasti - ar masajai jau laimingi, ar dar laimingi? Daviau sau paiad4, kad bntinai dar aflyksiu i 5i4 nuostabi4 5a1i Tarzanij4 ir atsalrysiu i 5i klausim4. GrlZgs namo po kurio laiko para5iau bandomqji el. lai5kelj Moosai ir gavau atsah.,.,rn6 kad jo kaimas persikele ive5lesnes ganyklas

-

ui20tu.

I

rytusSahu Geografas ir kalioni4 gidas 45

Profile for Kauno Gruda

Veidas  

Keliones ir poilsis

Veidas  

Keliones ir poilsis

Profile for gruda
Advertisement