Page 1

i u as ar - Alka jević - Ivana Varj njo Mand ć - Hela Švarc - S ro Vidmarović - J a r F k U a a u vi nj c - Suzan arović - Jasna Kr rić - Luka Štilino Željka Vojnić - Đ sta Molinar - Alk la inta idm čić andić - V a Švarc - Suzan - Đuro V Molinar - Alka P vić - Ivana Varja M o j n a r Uje ak - F asta jputu ić - Hel n ro v r o K n i l a i t n s Š na ndić - Vl la Švarc - Suzana ovićZajedno a Ja jnić - Đu k o u V L a k j ć r l e i e a r H a Pinta2013.ana Varjačić - Ž ilinović - ojnić - Đuro Vidm lZbornik o Mandić j - Alkradova n r a a r n F v i I o V k ć ka - Vlasta M rc - Suzana Ujevi vić - Jasna Krnja ka Štilinović - H čić - Želj ć i d n a M o a r Šv - Lu ma anjo njak - Fr a Štilinović - Hela Vojnić - Đuro Vid r - Alka Pintarić na Varjačić - Žel Iva uk lina ka ntarić - L na Varjačić - Želj ndić - Vlasta Mo - Suzana Ujević a Krnjak n s a J a a c ć v r i M I v a o a Ujević - a Krnjak - Franj tilinović - Hela Šv ć - Đuro Vidmaro - Alka Pintarić i n ar as aŠ ojn arović - J ka Pintarić - Luk arjačić - Željka V dić - Vlasta Molin uzana Ujević - Iv V -S an - Al ić - Ivana rnjak - Franjo M ović - Hela Švarc Đuro Vidmarovi Molinar v e j U a n Suza na K Štilin ka Vojnić Vlasta Molina j l e a Švarc - Vidmarović - Jas Pintarić - Luka Ž ć i jač uro Alka o Mandić Hela Švarc vana Var j I n a ć r Vojnić - Đ Vlasta Molinar i F v e j Krnjak uzana U ćlinović Vojnić jo Mandi ć - Hela Švarc - S idmarović - Jasna ntarić - Luka Šti a k j l e Ž ovi oV a Pi jačić uka Štilin eljka Vojnić - Đur sta Molinar - Alk jević - Ivana Var rnjak - Franjo M K Ž la aU Varjačić - ranjo Mandić - V la Švarc - Suzan idmarović - Jasna ić - Luka Štilino k-F - He - Đuro V nar - Alka Pintar vana Varjači ć i n na Krnja - Luka Štilinović j o V a -I oli ljk tarić jačić - Že andić - Vlasta M c - Suzana Ujević r a sna Kr V a a J Alka Pin n a ć v r i M I v a o o v j r ć Š jevi ela Fran dma t Suzana U - Jasna Krnjak - uka Štilinović - H Vojnić - Đuro Vi olinar - Alka Pin ović eljka ć-L aM e o Vidmar ar - Alka Pintari vana Varjačić - Ž jo Mandić - Vlast varc - Suzana Uj I n Š n a oli ra m Vlasta M c - Suzana Ujević Jasna Krnjak - F a Štilinović - Hel ojnić - Đuro Vid var Luk ka V ić Vlasta M ć - Hela Š - Đuro Vidmarov - Alka Pintarić - na Varjačić - Želj ć i d n a M jnić linar jević - Iva Krnjak - Franjo inović - Hela Š U a Željka Vo ndić - Vlasta Mo n a z u Jasna ka Štil arc - S o Ma u v ć o L Š i j v n a o l a ć r e r i a r F H a - Željka V dm nt ć i i ć i i V v P č o o a a j r n k i r u l l i a t A Đ V a aŠ rrić - Luk čić - Željka Vojnić ć - Vlasta Molina ana Ujević - Ivan sna Krnjak - Fra Ja di rja Suz marović - Pintarić - Luka Ivana Va jak - Franjo Man ić - Hela Švarc d i V o r u Krn lka inov ć-Đ V ć - Jasna ntarić - Luka Štil čić - Željka Vojni lasta Molinar - A ić - Ivana v e j U a i a V j n P r a a za ć nar - Alk a Ujević - Ivana V k - Franjo Mandi - Hela Švarc - Su Vidmarović - Jas vić uro nja zan varc - Su arović - Jasna Kr rić - Luka Štilino Željka Vojnić - Đ sta Molinar - Alk Vla ić inta idm za - Đuro V Molinar - Alka P vić - Ivana Varjač Franjo Mandić varc - Su Š a l e H e j a t k s U ć ja a ndić - Vl a Švarc - Suzana ović - Jasna Krn ć - Luka Štilinovi eljka Vojnić - Đu l r i e r a H Pinta Vidm jačić - Ž r o a r a k l u V A ilinović andić - V Đ a n M r a ć o a v i j I n n n i j l a o o ć r V i M -F jev ka čić - Želj o Mandić - Vlasta varc - Suzana U ć - Jasna Krnjak linović i t Š a k u rovi ela Š ranj ić - L rnjak - F uka Štilinović - H nić - Đuro Vidma nar - Alka Pintar ana Varjač1ić - Že j i Iv -L Željka Vo ndić - Vlasta Mol Suzana Ujević a Krnja Pintarić ć i č a j r vić - Jasn Ma rc a Va

Zajedno na putu

Zbornik radova 2013.


TEOVIZIJA; ZAGREB NIZ DUHOVNA MISAO, KNJIGA LVI.

Izdavač: Teovizija, Zagreb, Kaptol 13© web: www.teovizija.hr email: teovizija@teovizija.hr Prodaja: tel/fax: 01/49 23 964 Za izdavača: Ivica Domaćinović Tehnički urednik: Mirko Tomić

Lektura: Vlasta Molinar Priprema: Teovizija d.o.o.

ISBN 978-953-209-275-2 Tisak: Grafocentar d. o. o., Sesvete 2


Zajedno na putu Zbornik radova ljubitelja pera i kista

Zagreb, 2013. 3


Sadržaj................................................................................................. 5 Predgovor ...........................................................................................9

Sjećanje na Anu Štefok.................................................................11 Ani (Jasna Krnjak) ...............................................................................13 Živa ljubav (Franjo Mandić) .............................................................. 14 Viđala sam te… (Vlasta Molinar) ........................................................15 U svjetlu i sjeni (Alka Pintarić) ............................................................17 Vječita pjesma (Luka Štilinović) ....................................................... 18 Pjesma o mrtvom slavuju (Hela Švarc) ............................................. 19 Duga ispod tuge (Ivana Varjačić) .......................................................21 Molitva (Suzana Ujević) ..................................................................... 22 Predgovor ..........................................................................................25 „Pegaz“ nek poleti (Franjo Mandić) ..................................................29

JASNA KRNJAK ............................................................................30 Moje naselje Utrina ............................................................................ 32 Tramvajska priča sa Zrinjevca ...........................................................36 Vesela priča ......................................................................................... 38 Zima u mojem naselju ...................................................................... 40

FRANJO MANDIĆ .......................................................................42 Božanski lahor ................................................................................... 44 Oprost ................................................................................................. 45 U sjeni moga Anđela ......................................................................... 46 4


Divna Majko........................................................................................47 Ledeni zagrljaj ................................................................................... 48 Divljina obmane................................................................................ 49 Labirint pustoši ..................................................................................50 Propust ................................................................................................51

VLASTA MOLINAR.......................................................................52 Snijeg .................................................................................................. 54 U suton ................................................................................................55 Čežnja ................................................................................................. 56 Bol ....................................................................................................... 57 Treba dugo soliti ................................................................................ 58

ALKA PINTARIĆ ........................................................................ 60 Bregi… bregi........................................................................................62 Nokturno ............................................................................................63 Dvorska lùda...................................................................................... 64 Tužaljka 5 ............................................................................................ 65 Zrcalo ................................................................................................. 66 Dummer Augustin .............................................................................67 Svjetiljka u noći ..................................................................................68

LUKA ŠTILINOVIĆ .................................................................... 70 Pjesma i duša ...................................................................................... 72 Lipe riči ............................................................................................... 73 Kajanje ................................................................................................74 Živa voda .............................................................................................75 Mrišljivo sićanje..................................................................................76

HELA ŠVARC .................................................................................78 Isusu................................................................................................... 80 Povedi me u predvečerje ................................................................... 81 Via Dolorosa ....................................................................................... 82 Bože, daj mi ........................................................................................84 5


Ljubav.................................................................................................. 85 Zagorski bregi ....................................................................................86 Bela noć ..............................................................................................87 Jesenska megla ...................................................................................88

SUZANA UJEVIĆ ......................................................................... 90 tišina ...................................................................................................92 čežnja ..................................................................................................92 čempresi moga grada.........................................................................93 prvo sunce...........................................................................................93 predstava ........................................................................................... 94 putujući.............................................................................................. 96 oprosti .................................................................................................97 tvoja riječ ............................................................................................98 riječi divne ..........................................................................................98 ti si ...................................................................................................... 99 sutra ću ............................................................................................ 100

IVANA VARJAČIĆ....................................................................... 102 Moj prijatelj Petar..............................................................................104 Mir vama! .........................................................................................106 Dan jedne slike ................................................................................. 107 Iskra ..................................................................................................109 Dodir ................................................................................................. 110

ŽELJKA VOJNIĆ ........................................................................ 112 Tvoje oko ...........................................................................................114 Jutarnje događanje ............................................................................ 115 Kad, kad..............................................................................................116 Tajna jedne krošnje ........................................................................... 117 Ode cvijet ..........................................................................................118 Bog daj! Kak ste kaj?..........................................................................119 Tvoj dan ............................................................................................ 120 Ljubav je blago .................................................................................. 121 6


7


8


Sjećanje na Anu Štefok

9


10


Sjećanje na Anu Štefok

11


12


Sjećanje na Anu Štefok

13


14


Sjećanje na Anu Štefok

15


16


Sjećanje na Anu Štefok

17


18


Sjećanje na Anu Štefok

19


20


Predgovor

21


22


Predgovor

23


24


25


26


27


u Jasna Kr ntarić - Luka Štil ljka Vojnić - Đuro ta Mo Švarc - S a ć l i e v o H r a ć i v čić - Že Alka Pi ić - Vlas ro Vidm a d j u r n r Đ a a a V n M i ć a l i o o n j n Hela Š ć - Iva - Fran asta M i l ljka Voj v k ć V e i j a j v U o n ć r i n a i d K l n i Suza asna ka Št o Man k - Franj vić - Hela Švarc - ro Vidmarović - J lka Pintarić - Lu jačić - Željka Vojn lino jnić - Đu lasta Molinar - A jević - Ivana Var jak - Franjo M o V Luka Šti a k j l e U n jačić - Ž ndić - V - Suzana arović - Jasna Kr tarić - Luka c r a v vana Var njak - Franjo Ma Š a l Kr Alka Pin ović - He uro Vidm ć - Jasna arić - Luka Štilin Željka Vojnić - Đ Vlasta Molinar - Ujević - Ivana Va int na ić ić r - Alka P vić - Ivana Varjač k - Franjo Mand Hela Švarc - Suza marović - Jasna Uje rnja ić o Vid a - Suzana marović - Jasna K ić - Luka Štilinov ljka Vojnić - Đur sta Molinar - Alk e Ž Vla Vid ntar arc - Suz Varjačić - Franjo Mandić ć - Đuro v - Alka Pi a Š r n a a a l n e v i I l H o ić sta M Štilinović ojnić - Đuro Vi ana Ujev ć - Jasna Krnjak z a u dić - Vla k S u L c r V rić arovi la Šva lka Pinta a Varjačić - Željka Mandić - Vla A ović - He jnić - Đuro Vidm r a n i l - Ivan Franjo a Vo sta Mo H ić - Željk njo Mandić - Vla c - Suzana Ujević - Jasna Krnjak linović i t Š a k u L ić ar Fra - Hela Šv - Đuro Vidmarov r - Alka Pintarić ić - Željk Krnjak č ć i a v j r o a n i V l i t a a olin ka Š ojnić Ivan Fr arić - Lu arjačić - Željka V andić - Vlasta M Suzana Ujević Krnjak a n s a J V M c o a r j vić - Ivan a Krnjak - Fran linović - Hela Šva Đuro Vidmarović - Alka Pintarić n i s t Ja nić aŠ Molinar a t s a jević - Iva l marović - ka Pintarić - Luk rjačić - Željka Voj V U a ć n i a d z n u a S a - Al - Ivana V Krnjak - Franjo M vić - Hela Švarc - ro Vidmarović ć Molinar i v e j U a - Đu tilino uzan asna r Švarc - S ro Vidmarović - J Pintarić - Luka Š ić - Željka Vojnić ta Molina s a l V ć č i u a a j d Vojnić - Đ sta Molinar - Alk jević - Ivana Var jak - Franjo Man ović - Hela Švar a U l n r V tilin na Mandić - ela Švarc - Suza marović - Jasna K Pintarić - Luka Š ojnić - Đ V a k j l e Ž H ić o Vid čić Alka ić a Štilinov eljka Vojnić - Đur Vlasta Molinar - ević - Ivana Varja k - Franjo Mand j a Ž uzana U ović - Jasna Krnj ić - Luka Štilin S Varjačić - - Franjo Mandić c r a v r Hela Š njak idmar lka Pinta ana Varjačić A r Jasna Kr Luka Štilinović - a Vojnić - Đuro V a n i l ić jević - Iv eljk a lasta Mo ka Pintar vana Varjačić - Ž ranjo Mandić - V Švarc - Suzana U ović - Jasna Krnj r -I -F vić - Hela nić - Đuro Vidma linar - Alka Pin o na Ujević ć - Jasna Krnjak n i l i t Š a - Luk rovi ka Voj sta Mo ro Vidma r - Alka Pintarić na Varjačić - Želj njo Mandić - Vla arc - Suzana Ujev lina k - Fra Hela Šv vić - Iva a e j j n ć U r i o Vidmar lasta Mo v K r a o u n a n a i n Đ l z s i t u a ć Š J S i a ojn ić rc uk Hela Šva - Đuro Vidmarov Alka Pintarić - L arjačić - Željka V andić - Vlasta M jnić na V ar jo M Željka Vo ić - Vlasta Molin zana Ujević - Iva na Krnjak - Fran a Štilinović - Hel CIP zapis katalogu Luk and Jas - Sudostupan u računalnome Franjo M ović - Hela Švarc uro Vidmarović - - Alka Pintarić - jačić - Željka Vojn Nacionalne u Zagrebu - Đ i sveučilišne tilin linar oknjižnice ana Var M v I a t Franjo M s - Luka Š ić - Željka Vojnić dićpod ć a i l v k V e j a j U n r a K brojem 847685 n an za na rjač Ivana Va Krnjak - Franjo M - Hela Švarc - Su Vidmarović - Jas a Pintarić - Luka uro ović Alk na ović - Jas arić - Luka Štilin Željka Vojnić - Đ Vlasta Molinar - Ujević - Ivana Va 28 Pint čić a dić zana ar - Alka ević - Ivana Varja jak - Franjo Man - Hela Švarc - Su vić - Jasn o r a m d i j - Đuro V sna Krn ar - A tilinović uzana U

Zajedno na putu -- Zbornik radova ljubitelja pera i kista  

zbirka pjesama

Zajedno na putu -- Zbornik radova ljubitelja pera i kista  

zbirka pjesama

Advertisement