Page 1

KRALJEVSKE MUMIJE B E S M R T N O S T

U

S T A R O M

E G I P T U


Uvod ZAHI HAWASS Tekst FRANCIS JANOT

UredniËki projekt VALERIA MANFERTO DE FABIANIS UredniËka koordinacija LAURA ACCOMAZZO GIORGIO FERRERO GrafiËki dizajn MARINELLA DEBERNARDI


SADRÆAJ

PREDGOVOR / UVOD /

STRANA

STRANA

11

19

OTKRIΔE KRALJEVSKIH MUMIJA / KRALJEVSKE MUMIJE /

STRANA

POTRAGA ZA BESMRTNO©ΔU / TAJNE BALZAMIRANJA /

VJE»NA NOΔ U GROBNICI /

214

STRANA

STRANA

STRANA

130

178

STRANA

POSLJEDNJA ZA©TITA MUMIJA /

48

92

STRANA

STRANA

»AROBNA MOΔ AMAJLIJA /

RAZOTKRIVENA TIJELA /

STRANA

258

294

342

Bibliografija - Kazalo - Zasluæni za fotografije /

STRANA

360


PREDGOVOR

VeÊ i povrπan pogled na drevne egipatske mumije pri posjetu muzeju ostavlja neizbrisiv trag u naπoj maπti. Zbunjuje naπa osjetila istanËanom mjeπavinom privlaËnosti i odbojnosti. Balzamirano tijelo ne samo da zbog svoje starosti predstavlja opipljivu poveznicu sadaπnjosti i stoljetne proπlosti protkane tajnovitoπÊu, veÊ iznenada iz naπe podsvijesti priziva bezvremensko shvaÊanje smrti koje je duboko ukorijenjeno u nama. Iako smrt pripada nepromjenjivom poretku svemira, svatko od nas na mumificirano tijelo gleda kao na neuniπtivo biÊe koje nadilazi stoljeÊa. Ono je materijalni dokaz da je na odreeni naËin moguÊe preæivjeti, jer je, zahvaljujuÊi balzamiranju i moÊima Ëarobnih formula i amajlija, postiglo odreen vid besmrtnosti. I stari EgipÊani iskusili su istu bol i istu ljudsku odbojnost suoËeni s gubitkom Ëlana obitelji. ÆiveÊi u ravnici ovisnoj o godiπnjim poplavama Nila i opkoljeni straπnom pustinjom u kojoj su vrebale svakojake opasnosti zacijelo bi Ëesto pomiπljali na svoju neizbjeænu smrt. Pomisao da Êe umrijeti i napustiti ovaj svijet osobito im je teπko padala jer su bili snaæno vezani za svoju zemlju. Kao odgovor na stalnu prijetnju smrti, stari EgipÊani razvili su sloæen religijski i magijski sustav. Bio je to, zapravo, savrπeno razraen "protunapad" koji je vodio do potpunog "poraza" smrti. No, borba protiv smrti bila je uËinkovita samo ukoliko je tijelo pokojnika prethodno bilo pravilno pripremljeno. KljuËnu su ulogu pri tome imali sveÊenici Ëija je zadaÊa bila transformiranje mrtvog tijela u mumiju. Njihova uloga bila je jednostavna, ali iznimno ambiciozna: poraziti smrt osiguravajuÊi odreeni vid besmrtnosti utemeljen na vjerovanju o postojanju drugog æivota. Ta im je teorija zaista pruæala nadu i umirivala duh. Osim toga, bilo je apsolutno neophodno “izlijeËiti” tijelo od propadanja i transformirati ga. Kako bi se postigla πto veÊa uËinkovitost, rjeπenje je bilo dvojako. Vjerska praksa utemeljena na strogom poπtivanju odreenih obreda, koji su ukljuËivali instrumente i amajlije izvanrednih magijskih svojstava, morala je biti u strogoj sprezi s neizbjeænim kirurπkim postupcima obavljanim na tijelu pokojnika. Ova se knjiga bavi besmrtnoπÊu u starom Egiptu. Ima za cilj doËarati strast i odluËnost kojima su stari EgipÊani reagirali na uznemirujuÊu i bolnu zagonetku smrti i njezine posljedice. Takoer, namjera joj je na najbolji moguÊi naËin pojasniti kakav je bio zagrobni æivot, i koje je opasnosti nosio, paæljivim istraæivanjem ideja koje je razvilo sveÊenstvo te postupaka i pogrebnih obreda koje su balzameri obavljali na mumijama. Kakvo li ushiÊenje predstavlja spuπtanje svjetiljki kroz duboko okno i trenutak u kojem njihova svjetlost rasprπi tamu u stoljeÊima zaboravljenoj grobnici! Kakvu neizrecivu sreÊu osjeÊamo u trenutku otkriÊa; kada oËi drhtavo upiju prve detalje mumija i predmeta u vlaænoj toplini pogrebne komore napola ispunjene pijeskom. U tom trenutku moramo osjetiti neizrecivo poπtovanje prema toj starini tako davnoj, a tako prisutnoj.

11


UVOD NAPISAO

ZAHI HAWASS

MagiËne i tajanstvene, mumije uvijek iznova i posvuda zarob-

civilizacije smjeπtenog na prekrasnoj lokaciji Fustat u starom

ljavaju srca ljudi. Uete li u bilo koji muzej igdje u svijetu, uvjerit

Kairu. Zgrada muzeja smjeπtena je na niskoj uzvisini s koje se

Êete se kako svakoga oduπevljava pogled na mumiju, bilo odraslu

pruæa pogled kako na koptski, tako i na islamski dio Kaira, kao

osobu, bilo dijete. UnatoË tomu, protivim se naËinu na koji je

i na piramide u Gizi u daljini, a ispred se nalazi jezero. Bit Êe to

veÊina mumija izloæena u muzejima. Jer redovito su izloæene tek

jedini muzej koji prati povijest Egipta od preddinastiËkog raz-

oduπevljenja radi. Prije otprilike tridesetak godina odveo sam

doblja do vremena Muhameda Alija. OdluËili smo u ovaj muzej

britansku princezu Margaretu u Egipatski muzej u Kairu.

smjestiti kraljevske mumije kako bismo potakli ljude da ga pos-

Mumija Ramzesa II. bila je izloæena u jednoj od galerija. Kada

jete. Ljudi bi iπli posjetiti kraljevske mumije i da se nalaze u oazi

ju je ugledala, princeza je pobjegla pokrivajuÊi oËi. Upitao sam je

Siwi u Zapadnoj pustinji. Svaka kraljevska mumija bit Êe izloæe-

zbog Ëega je to uËinila, odgovorila mi je kako je ta mumija neka-

na zasebno u velikoj dvorani. Podaci o svakoj sadræavat Êe æivot

da bila Ëovjek. Pitala se zaπto je njegovo lice tako izloæeno da se

i djelo tog vladara i bit Êe posebno osvijetljeni. Takoer Êe biti

ljudi pri pogledu na njega prestrave. Poslije je predsjednik

izloæeni rezultati CT-snimanja i DNK-analize. Izloæba Êe

Anwar el-Sadat na konferenciji za novinare odræanoj u Egi-

ukljuËivati pojaπnjenje postupka balzamiranja i podatke o

patskom muzeju rekao kako bi mumije trebalo vratiti u

otkriÊu tajnih odaja s mumijama na zapadnoj obali Luxora.

grobnice jer je njihovo izlaganje u muzejima nepoπtivanje

Dvije su tajne odaje s mumijama pronaene u mjestu Deir

mrtvih. U potpunosti se slaæem s princezom Margaretom i pred-

el-Bahari. Prva, pronaena 1881. godine, skrivala je kraljevske

sjednikom Sadatom da mumije uvijek trebaju biti izloæene s

mumije (DB 320), dok je druga, otkrivena deset godina kasnije,

duænim poπtovanjem, a ne na naËin koji je bio uobiËajen u

skrivala mumije i lijesove obitelji sveÊenika boga Amona.

proπlosti.

U grobnici Amenotepa II. (KV 35) u Dolini kraljeva 1898. godine

U Egipatskom muzeju dvije su prostorije s mumijama zam-

pronaena je joπ jedna tajna odaja s mumijama. Tajna odaja

raËene, dok je naËin na koji su izloæene zbunjujuÊi. »esto vidim

“Amarna” (KV 55) otkrivena je 1907, dok je godinu dana kasni-

ljude kako promatraju mumije bez da im uopÊe pogledaju

je otkrivena joπ jedna takva odaja u Horemebovoj grobnici (KV

imena. Slaæem se i da je savrπeno mjesto za mumiju u grobnici.

57). Postoje i druge grobnice koje sadræe moguÊe kraljevske

Grobnica predstavlja idealan okoliπ za njezino oËuvanje, a

mumije πto su ih tamo ostavili stari EgipÊani XXI. i XXII. dinas-

istodobno poπtuje æelje starih EgipÊana koji su tamo æeljeli

tije. Tako je, primjerice, u grobnici Seta II. (KV 15) pronaena

provesti svoju vjeËnost. No, danas bi bilo teπko vratiti mumije u

mumija, a u grobnici Tutmosa IV. (KV 43) mumija djeteta, dok

grobnice jer su se uvjeti u njima promijenili. Problem je i πto

su u KV 60, kao i u KV 21 pronaene dvije mumije æena.

veÊina grobnica nije zatvorena veÊ otvorena za javnost, pa ih dnevno posjeÊuje na tisuÊe turista.

VeÊinu svog æivota proveo sam radeÊi na piramidama u Gizi i nikada nisam ni pomislio kako Êu raditi neπto vezano uz

Otkrili smo drukËiji naËin dostojanstvenog izlaganja mumi-

mumije. No, sve se promijenilo onda kada sam poËeo s iska-

ja. Za otprilike dvije godine zavrπit Êemo izgradnju Muzeja

panjima u oazi Bahariya gdje sam otkrio Dolinu zlatnih mumija.

19


DOLINA

ZLATNIH

MUMIJA

Dolina zlatnih mumija jedan je od najvaænijih arheoloπkih

nim sarkofazima. Zato je i dobila ime Dolina zlatnih mumija. Put

nalaza novijeg vremena, koji je zbog svog bogatstva poznat pod

do jednog od mojih najvaænijih otkriÊa utro je - magarac.

nazivom "Tutankamon antiËkog razdoblja". Smjeπtena je otpri-

Nekropola iz antiËkog razdoblja u Bahariyi smjeπtena je u

like 375 km jugozapadno od Kaira i 6 km jugozapadno od grada

blizini hrama Aleksandra Velikog. Kada je Aleksandar Veliki

el-Bawiti.

krenuo u Siwu, Ëini se kako se nije vratio kroz Aleksandriju veÊ

Dolina Zlatnih mumija otkrivena je sluËajno. Godine 1996.

je kroz Zapadnu pustinju stigao do oaze Bahariya. Tu se zaus-

Ëuvar starina iz hrama Aleksandra Velikog jahao je na svom mag-

tavio i sagradio hram u Ëast sebi i bogu Amonu. Ljudi koji su

arcu kuÊi. Magarac je zapeo u rupu. »uvar je pogledao u rupu i

æivjeli u oazi napravili su svoje grobnice na tom mjestu kako bi

ugledao mumiju prekrivenu zlatom. Rekao je to Ashryju Shakeru,

bili bliæe hramu velikog voe, Aleksandru Velikom. Ova je spoz-

glavnom nadzorniku oaze u Bahariyi, koji me odmah obavijestio

naja oæivjela avanturistiËki duh arheoloπkih otkriÊa u nama koji

o otkriÊu. Nadzornici u Bahariyi odmah su poËeli s iskapanjima

smo radili u Bahariyi jer ne samo da smo pronalazili predmete

na toj lokaciji i ubrzo pronaπli nekoliko mumija. Meutim, takva

koje su koristili ljudi iz grobnica ili grobnice, veÊ smo otkrivali i

iskapanja zahtijevala su mnogo paæljiviji rad, ukljuËujuÊi konzer-

ljude koji su ih izraivali. Daljnja istraæivanja pokazala su kako

vaciju. Stoga sam odluËio svoju ekipu iz Gize preseliti na tu

je ova nekropola bila u uporabi sve do 4. stoljeÊa poslije Krista.

lokaciju. Po dolasku u Bahariyu proπetao sam lokacijom skuplja-

Ubrzo nakon πto je prva grobnica bila otvorena i zlato zasja-

juÊi arheoloπke dokaze poput keramike. Pratio sam i put od

lo na suncu usred hrpi pijeska, mogao sam vidjeti mumiju æene

nepeËene opeke na tlu. Doπao sam do zakljuËka kako bi se na

visoke otprilike 155 cm. Njezina maska i prsna ploËa bile su

lokaciji moglo nalaziti i do deset tisuÊa mumija, veÊinom u zlat-

izlivene u zlatu.

20 POGLED ODOZGO NA GROBNICU 54 U BAHARIYI U KOJOJ JE PRONA–EN VELIK BROJ MUMIJA 21 DR. ZAHI HAWASS PREGLEDAVA I »ISTI MUMIJE PRONA–ENE U NEKROPOLI U BAHARIYI

20


U Bahariyi nailazimo na Ëetiri osnovna tipa mumija. Za prvi

licu, vratu i grudima, prikazi na prsnoj ploËi joπ uvijek su vidljivi.

su karakteristiËni pozlaÊena maska za lice i pozlaÊena prsna

Na vrhu srediπnjeg dijela nalazi se kutija ili lijes iz koje izvire

ploËa ureπena prikazima bogova i boginja. Pronaeno je oko

glava s krilima. To bi mogao biti prikaz pokojniËine duπe u

πezdeset mumija ovog tipa i po njima je dolina dobila ime. Drugi

trenutku ponovnog roenja u zagrobnom æivotu. Bazu tog dijela

je tip mumije prekriven pokrovom od papirusa s prikazima

definira pet dekorativnih krugova. Drugi dio prikazuje Anubisa

razliËitih bogova, poput Anubisa, boga mumifikacije, ili

koji leæi na nizu trokuta. Najniæi dio Ëine dva pravokutnika

Ëetvorice Horusovih sinova. Na prikazima su zastupljeni i

postavljena jedan nad drugim; jedan zlatni, a drugi svijetlocr-

Oziris, Izida te Tot, koji sude pokojnikovoj duπi. TreÊi tip

veni s crnim prikazom vola u srediπtu. U najviπem dijelu s

mumije nije ureπen niti zlatom niti pokrovom od papirusa, ali je

mumijine lijeve strane, tri kobre nose sunËani disk na glavama.

smjeπten u antropoidan glineni lijes. »etvrti tip mumije u pot-

Taj je prikaz vrpcom od pet prstena odijeljen od sljedeÊa dva koji

punosti je umotan u platno. Osobno, taj mi je tip najzanimljiviji

prikazuju Horusova Ëetiri sina. Prikazi s mumijine lijeve strane

jer podsjeÊa na mumije koje datiraju joπ iz Novog kraljevstva.

zrcalno se preslikavaju na desnu stranu. Na pokrovu za glavu

U blizini jedne muπke mumije, pronaπao sam i æensku

druge mumije nizovi kovrËi uokviruju Ëelo i proteæu se iza oba

mumiju, vjerojatno njegovu suprugu, dugu otprilike 155 cm i

uha, dok pletenica okruæuje kovrËe. Zbog tih obiljeæja sklon sam

πiroku pribliæno 46 cm. Æenina kruna ureπena je Ëetveroredom

vjerovati da se i u ovom sluËaju radi o mumiji æene. Smatra se

crvenkastih lokni, iako veÊi dijelovi treÊeg i Ëetvrtog reda

da prikaze na mumijama treba analizirati od dna prema vrhu,

nedostaju. Pod krunom nalazi se frizura sliËna onima koje sus-

baπ kao i prikaze na zidovima hramova. Na prikazima niæeg

reÊemo na figurama od terakote iz istog razdoblja. Iza uπiju se s

dijela prsne ploËe nalazimo dvije figure. Lijevo je muπkarac koji

jedne strane pojavljuje boginja Izida, a s druge boginja Neftis

dræi postolje na vrhu kojeg se odmara πakal, personifikacija boga

koje krilima πtite pokojnicu. Lice, Ëije su linije jasno definirane,

Vepvaveta, dok je desno muπkarac s ureusom na Ëelu koji dræi

prekriveno je gipsom i tankim slojevima zlata, dok je grudni koπ

kraljevski simbol i koji predstavlja boga Horusa. Tot, bog

prekriven zlatom i podijeljen u tri dijela s dva stoæasta diska koji

mudrosti, u obliku ibisa s dvostrukom krunom i dva roga stoji

predstavljaju grudi. Iako je zlatni pokrov ove mumije oπteÊen na

izmeu te dviju figure.

24 I 25 ME–U MUMIJAMA NA–ENIM U OAZI BAHARIYA PRONA–ENO JE I NEKOLIKO SADRENIH MASKI U GR»KOM STILU

25


26

Dekorativni prikazi na mumijama Ëesto prikazuju skraÊen

ljevskih simbola, preuzele i sebi prilagodile privatne osobe. Za

oblik “Suda mrtvih”. Oziris se prikazuje na njegovu prijestolju

razliku od portreta, maske na mumijama ne predstavljaju prikaz

dok Anubis vaæe srce pokojnika na vagi s Ëije se suprotne strane

osobe, veÊ se prije mogu smatrati "serijskom" proizvodnjom.

nalazi pero Ma'ata. Na prikazima se vidi i Tot kako vodi biljeπke

No, kako su bile priliËno skupocjene, ne moæe ih se svrstati u red

na suenju koje potom predaje Ozirisu. Anubis ima vaænu ulogu

masovne proizvodnje.

iz viπe razloga. Najpoznatiji je po rukovanju s vagom na kojoj se

Maske su se izraivale diljem Ëitavog starog Egipta od razliËi-

vaæu srca, πto se vidi i po epitafu ip ibw ili “vagatelj srca”. Osim

tih materijala, poput sadre, slijepljenog papirusa ili drveta.

toga, igra odluËujuÊu ulogu u procesu balzamiranja kao

Koriπtenje razliËitih materijala moæe se pripisati razliËitim tradi-

temeljnom preduvjetu pokojnikova ponovnog roenja u

cijama mjesnih radionica πirom Egipta. Prema tome, materijal je

zagrobnom æivotu. Tako Anubis πtiti tijelo pokojnika i pomaæe

iskljuËen kao faktor datacije. Maske iz Gornjeg Egipta (Teba i

njegovu ponovnom roenju, pa ga se na lijesovima i maskama

Ehmim) najËeπÊe su napravljene od slijepljenog papirusa, ali nji-

mumija prikazuje kako izvodi mumifikacijske obrede. Na

hove se mumije po stilu i tipologiji razlikuju od mumija Srednjeg

posljetku, Anubis je i Ëuvar kljuËa koji otvara vrata podzemnog

i Donjeg Egipta, gdje u pravilu nalazimo æbukane maske. Oso-

svijeta. Vepvavet, joπ jedno boæanstvo s likom πakala, glasnik je

bito se tu istiËu maske iz Meira, Antiopolisa i Hermopolisa.

i vodiË duπa u zagrobni svijet, πto je osobito sluËaj u Novom kra-

U grobnicama u Bahariyi uz mumije je pronaeno i

ljevstvu. Na prikazima posljednjeg suda koji datiraju iz kasnog

mnoπtvo predmeta, od kojih su osobito zanimljive skulpture

Ptolomejskog i Rimskog razdoblja, Ëesto se prikazuje kako vodi

tugujuÊih æena, ruku vjeËno uzdignutih prema nebu, s izrazom

pokojnika u prisutnosti Ozirisa.

neopisive tuge zbog gubitka voljene osobe. Pronaπli smo i

Pojavljivanje ureusa u Ëeonom predjelu maski dviju osoba

nauπnice, ogrlice, amajlije, razliËite vrste keramike, koja funkci-

koje nisu kraljevskog podrijetla vjerojatno ukazuje na æelju za

jom i stilom varira od pladnjeva do vrËeva za vino, te mnoπtvo

kraljevskom transfiguracijom u zagrobnom æivotu. U Rimskom

kovanog novca iz Ptolomejskog razdoblja, od kojeg je najzani-

su razdoblju razliËite elemente, poput kruna, sematawy prikaza,

mljiviji novËiÊ s likom Kleopatre VII, ljubavnice Marka Antonija

kraljevskih i boæanskih brada te ureusa, do tada iskljuËivo kra-

i slavne kraljice Egipta kobne sudbine.


SNIMANJE

MUMIJE TUTANKAMONA CT-URE–AJEM

Nikada neÊu zaboraviti trenutak kada sam prvi puta upoznao Tutankamona licem u lice. Ono πto sam u tom trenutku osjeÊao, ne moæe se opisati rijeËima. Nalazi CT-a bili su nevjerojatni. Pokazali su kako zlatni deËko nije ubijen kako se do tada vjerovalo. PriËa zapoËinje 5. sijeËnja 2005. kada je mumija Tutankamona odnesena iz svoje grobnice (KV 62) u Dolini kraljeva prvi puta nakon gotovo osamdeset godina. Ekipa sastavljena u potpunosti od EgipÊana pod mojim je vodstvom podigla krhke ostatke s postolja prekrivenih pijeskom. Tu ih je smjestila joπ ekipa Howarda Cartera. Ostaci su potom zajedno s vanjskim lijesom i kraljevim sarkofagom odneseni na snimanje vrhunskim CT-ureajem, smjeπtenim u kamp-prikolici, kojeg su Vrhovnom vijeÊu za starine donirali Siemens, Ltd. i Druπtvo National Geographic. Snimanje je trajalo petnaest minuta. Za to vrijeme snimljeno je 1.700 snimaka ili presjeka koji su uz pomoÊ kompjutorske animacije dali trodimenzionalnu rekonstrukciju tijela mumificirane osobe i njegove unutraπnjosti. Snimke je prvo pregledao egipatski tim pod vodstvom Madihe Khattab, dekanice Medicinskog fakulteta u Kairu, a potom i tim stranih struËnjaka, mahom iz Italije i ©vicarske. Carterov je tim zapravo uniπtio mumiju mladog kralja jer je njihov prioritet bio domoÊi se gotovo 150 dragulja, amajlija i drugih predmeta omotanih oko tijela te izvlaËenje πto je moguÊe viπe znanstvenih podataka iz tijela. Kako bi uklonili predmete s tijela i tijelo izvadili iz lijesa, za koji se ono potpuno zalijepilo ukruÊivanjem balzamerskih tekuÊina, najvjerojatnije nekakvih smola, Carterova je ekipa izrezala tijelo na nekoliko veÊih i manjih komada. Tako je, primjerice, trup razrezan popola, a ruke i noge su odvojene od tijela. Glava je takoer bila odvojena od tijela i zbog stvrdnute smole zacementirana za zlatnu masku. Masku su od glave odvojili vrelim noæevima. Carter je 1926. godine vratio mumiju u grobnicu. Od tada je mumija u dva navrata snimana rengenom. Prvi puta, 1968. godine, snimio ju je tim sa SveuËiliπta u Liverpoolu predvoen R. G. Harrisonom, a drugi je put mumiju snimio J. E. Harris sa SveuËiliπta u Michiganu 1978. godine. Iako su i izvorni pregled i rengenska snimanja otkrili mnogo o kraljevu æivotu, istodobno su ostavili mnoπtvo neodgovorenih pitanja, Ëime su otvorena vrata brojnim spekulacijama. Snimanje CT-ureajem je neinvazivna tehnika kojom se moæe snimiti cijelo tijelo za iznimno kratko vrijeme, a na trodimenzionalnim snimkama vidljiva je razlika izmeu raznih tipova mekog tkiva i kostiju. S druge strane, standardne rengenske snimke su dvodimenzionalne i na njima nije moguÊe jasno vidjeti razlike u mekom tkivu. Superiornost CT-ureaja nad rengenom oËita je i u moguÊnosti i sposobnosti prepoznavanja i dijagnosticiranja bolesti. Osim toga, koriπtenjem CT-ureaja tijelo nije potrebno stalno premjeπtati kao πto je to sluËaj s rengenom. TekuÊe istraæivanje osmiπljeno je u svrhu potvrivanja ili odbacivanja zakljuËaka prethodnih pretraga te zbog prikupljanja dodatnih podataka koji su ranijim istraæivaËima moæebitno promakli. CT-pregled se pokazao osobito uspjeπnim u ovom drugom. Znanstvenici koji su analizirali Tutankamonove CT-snimke viπe puta su se sastajali ne bi li usporedili svoja otkriÊa. U potpunosti su se sloæili oko gotovo svih pitanja. Ovo su njihovi zakljuËci: Stanje mumije. Faraonovi su ostaci u iznimno loπem stanju, prvenstveno uslijed πtete koju je nanijela Carterova ekipa. Tijelo je raskomadano u nekoliko dijelova, raspolovljenog trupa i udova odvojenih od tijela.

28


30 I 31 CT-SNIMKE TUTANKAMONOVE MUMIJE OTKRILE SU NOVE DETALJE I OMOGUΔILE EGIPTOLOZIMA RAZOTKRIVANJE NEKIH MISTERIJA VEZANIH UZ POSLJEDNJE DANE MLADOG FARAONA

zatvoreni, πto je najvjerojatnije posljedica normalne antropo-

slaæu kako su se razliËite vrste tekuÊina unosile u lubanju kroz

loπke varijacije, a ne nekakve patologije.

nos. Prvo bi tijelo bilo poloæeno na lea pa bi se tekuÊina slijevala

Rascijepljeno nepce i pregriz. Kralj je imao malenu pukotinu na nepcu, koja nije bila popraÊena nikakvim vanjskim znacima poput zeËje usne ili kakve druge deformacije lica.

u straænji dio lubanje. Kasnije bi se glavu pomaknulo natrag na neki naËin tako da se tekuÊina slijevala ispod tjemena. MoguÊi drugi naËin balzamiranja glave. Dio tima vjeruje

Zubi na njegovoj donjoj Ëeljusti rasporeeni su blago

kako postoji moguÊnost da glava balzamirana na naËin da su se

nepravilno. Ima velike gornje sjekutiÊe i pregriz karakteristiËan

balzamerske tekuÊine ulijevale u donji dio lubanje i vrat. To bi se

za druge kraljeve iz linije tutmozoida.

moralo uËiniti kroz gornji dio vrata s lea. Naime, u tom su

Skolioza. Vidljivo je lagano iskrivljenje kraljeænice, no, znanstvenici se slaæu kako ovo nije sluËaj patoloπke skolioze jer

podruËju pronaena dva sloja stvrdnutog materijala razliËitog po gustoÊi od dijelova koji se nalaze iznad u tom podruËju.

nema rotacije niti drugih deformacija kraljeæaka. Ovo iskriv-

Na prvom vratnom kraljeπku i velikom otvoru u dnu luban-

ljenje najvjerojatnije je posljedica naËina na koji su balzameri

je nalazi se fraktura. Ona je prema gore navedenoj teoriji mogla

postavili tijelo.

nastati tako πto se kroz nju u lubanju ulijevala tekuÊina za balza-

Ekstrakcija mozga. Septum je potpuno uniπten kada su balzameri odstranjivali mozak kroz nosnu πupljinu.

miranje, ali je isto tako mogla biti posljedica nepropisnog rukovanja mumijom Carterove ekipe u trenutku kada su odva-

Balzamiranje glave: primarni naËin. Temeljem podataka o

jali glavu od maske. Dio istraæivaËkog tima ne slaæe se s ovom

varijaciji u gustoÊi materijala i zbog naËina na koji se pojavljuju

teorijom i smatra kako nema dovoljno dokaza koji bi je

balzamerske tekuÊine (potpuno stvrdnute), svi se znanstvenici

poduprli. Umjesto toga, vjeruju kako su se balzamerske tekuÊine i u ovaj prostor ulijevale kroz nosnu πupljinu ili su se slijevale niz stijenke lubanje. Vjeruju i kako je oπteÊenje prvog kraljeπka i velikog otvora moglo nastati iskljuËivo nepropisnim rukovanjem Carterove ekipe tijekom odvajanja maske s glave mumije, a nikako namjernim oπteÊenjem balzamera. Teorija o “ubojstvu”. Cijeli se tim slaæe kako na lubanji nema dokaza koji bi poduprli teoriju o Tutankamonovu ubojstvu. Na straænjoj strani lubanje nisu pronaeni djelomiËno zacijeljeni lomovi, a unutar lubanje su vidljiva dva slobodna fragmenta, koji nikako nisu mogli biti posljedica ozljede nastale za æivota jer bismo ih u tom sluËaju naπli uËvrπÊene u stvrdnutoj balzamerskoj tekuÊini. Znanstveni tim ustvrdio je kako pripadaju oπteÊenom prvom kraljeπku i velikom otvoru te kako je do oπteÊenja doπlo ili tijekom balzamiranja ili uslijed rukovanja Carterove ekipe.

30


Fraktura noge? Tim je uoËio frakturu lijeve natkoljenice na razini epifizne ploËe. Ova se fraktura razlikuje od mnogih koje je

balzamerske tekuÊine u frakturu dospjele tako πto ih je Carterova ekipa gurnula tamo.

nanijela Carterova ekipa. Njezini su rubovi nepravilni, a ne oπtri,

Nedostatak rebara i prsne kosti. Prsna kost, velik prednji dio

i na njoj se nalaze dva sloja balzamerskih tekuÊina. Dio tima

rebara, kao i veÊina prednjeg zida prsnog koπa danas nedostaju.

vjeruje kako je prisutnost tih tekuÊina dokaz da je fraktura nasta-

Rubovi rebara koji nedostaju su ravni, oËito prerezani jako

la za æivota ili tijekom balzamiranja, a nikako od Carterove

oπtrim instrumentom. Znanstveni tim se u potpunosti slaæe kako

ekipe. Ustvrdili su kako je takva fraktura, za razliku od drugih

ovo oπteÊenje nikako nije dokaz velike ozljede prsnog koπa za æi-

uoËenih, uobiËajena za muπkarce u kasnom pubertetu te sma-

vota buduÊi da bi ozljeda takvih razmjera nuæno bila popraÊena

traju kako je najvjerojatnije nastala za æivota. Nisu uoËeni

drugim ozljedama, osobito onim kraljeænice. Meu znan-

znakovi zacjeljivanja, iako je moguÊe da ih ipak ima, ali su

stvenicima dolazi do razilaæenja u miπljenju je li ovo oπteÊenje

zamaskirani balzamerskim tekuÊinama. Zbog prisutnosti balza-

nastalo tijekom balzamiranja ili ga je uzrokovala Carterova ekipa,

merskih tekuÊina na tom mjestu, nuæno je morala postojati i

koja, usput, ne spominje nedostatak rebara i prsne kosti. Na

odgovarajuÊa rana na povrπini koæe. Ona je tada morala nastati

fotografijama nastalim tijekom pregleda Carterove ekipe prsnu

u jako kratkom vremenu, svega nekoliko dana prije smrti.

πupljinu prekriva ogrlica s perlama i niske perli. Prema tome, tije-

Carterova je ekipa takoer zabiljeæila ovu ozljedu, primijetivπi

lo je bilo Ëitavo prije Carterova pregleda. Iz toga se da zakljuËiti

da je patela labava, πto bi moglo biti indikativno daljnjem

kako je upravo Carterova ekipa nanijela ovo oπteÊenje ne bi li

oπteÊenju ovog dijela tijela. Patela je danas potpuno odvojena i

doπla do predmeta koji su se tu nalazili. Doduπe, on u svojim

pronaena je umotana s lijevom rukom. Dio znanstvenog tima

zapisima takvo πto ne spominje. Arheoloπka istraga se nastavlja

koji vjeruje u ovu teoriju uoËio je i frakturu desne patele i desne

kako bi se rasvijetlio ovaj sluËaj.

potkoljenice. Temeljem navedenih dokaza znanstvenici su

Postupak balzamiranja. Znanstveni tim je na temelju iden-

zakljuËili kako je Tutankamon zacijelo doæivio teπku nesreÊu pri

tifikacije najmanje pet razliËitih vrsta balzamerskog materijala i

Ëemu je zadobio otvoreni prijelom noge. Iako otvoreni prijelom

brojne naËine njihova unoπenja u tijelo i lubanju zakljuËio kako

ne bi ugrozio kraljev æivot, moglo je doÊi do infekcije. Ovaj dio

je mumifikacija ovog kralja provedena s iznimnom paænjom.

tima vjeruje kako je takoer moguÊe, iako manje vjerojatno,

Time se pobija prethodno miπljenje da je kraljevo tijelo

kako je do loma doπlo tijekom balzamiranja.

pripremljeno u æurbi i bez pretjeranog truda.

NepostojeÊa fraktura noge. Dio tima smatra kako gore

Nedostatak spolovila. Iako nisu sa sigurnoπÊu mogli

navedeni scenarij nikako nije moguÊ. »vrsto vjeruju kako je

ustvrditi, tim vjeruje kako je ipak pronaπao spolovilo u pijesku

fraktura mogla nastati iskljuËivo kada je Carterova ekipa vadila

oko kraljeva tijela. InaËe, spolovilo nije nedostajalo za Carterove

tijelo iz lijesa. Glavni dokaz za pobijanje teorije o frakturi noge

ekshumacije, tek je za pregleda 1968. godine primijeÊeno kako

su im CT-snimke. Na njima bi se u sluËaju frakture morali vid-

nije na tijelu. U pijesku su pronaeni i drugi dijelovi tijela koji

jeti znakovi krvarenja ili hematoma. Vjeruju kako su

nedostaju, poput palËeva i drugih prstiju te dijelova kraljeænice.

31


TAJNA

MUMIJE

IZ

GROBNICE

KV

55

Dolina kraljeva smjeπtena na zapadnoj obali Nila, na suprot

obitelji iz El-Amarne. Niz od dvadeset i jedne stepenice vodi

starom gradu Tebi, slavno je posljednje poËivaliπte faraona

dolje do ulaza koji je bio zatvoren vapnenaËkim blokom kada ga

Novog kraljevstva, egipatskog “zlatnog doba”. Otkrivene su

je Ayrton pronaπao. Iako se ulaz vjerojatno mogao otvarati i zat-

ukupno πezdeset i tri grobnice, od kojih njih dvadeset i πest kra-

varati u davna vremena, istraæivaËi su otkrili kako na njemu joπ

ljevskih. PoËevπi od velikog æenskog faraona kraljice Hatπepsut

stoji netaknut grobni peËat πakala na devet lukova, tradicional-

ili njezinog oca Tutmosa I, gotovo svi vladari XVIII, XIX. i XX.

ni prikaz neprijatelja Egipta. Iza ulaza nalazi se hodnik,

dinastije dali su svoje grobnice izgraditi u toj tihoj dolini.

djelomiËno ispunjen vapnencem, koji je vodio do pravokutne

Amenotep IV, ili Ehnaton, jedini je vladar iz tog razdoblja koji je

grobne komore u kojoj se nalazio pozlaÊen i obloæen drveni lijes.

za svoje posljednje poËivaliπte odabrao drugu lokaciju. Ehnaton

U lijesu je bila jako raspadnuta mumija, od koje je jedva ostalo

je odbacio vjerovanje u Amona, glavno boæanstvo svojih preda-

neπto viπe od kostura. Tri Ëetvrtine donjeg dijela pozlaÊene

ka, u korist sunËevog diska ili Atona. Napustio je Tebu, tadaπnje

maske lijesa otrgnute su, a kartuπe, ovalno prstenje s kraljevskim

vjersko srediπte Egipta, i svoju prijestolnicu prenio u novoosno-

imenima, koje je moglo identificirati mumiju, nestale su ostav-

vani grad u Srednjem Egiptu Amarnu, danas El-Amarnu.

ljajuÊi ostatke u lijesu bez imena i lika. Tajna identiteta mumije iz

U blizini nove prijestolnice dao si je sagraditi grobnicu. Ehnato-

grobnice KV 55 jedna je od najtrajnijih u povijesti egiptologije.

nova se grobnica u suπtini ne razlikuje previπe od onih koje su u

Sadræaj grobnice KV 55 pruæa neke smjernice u razotkrivanju

Dolini kraljeva podigli njegovi prethodnici i nasljednici. Sastoji

misterije identiteta mumije. Osim lijesa s tajanstvenom mumi-

se od nekoliko odaja i prolaza duboko urezanih u vapnenaËku

jom, najzanimljivije su otkriÊe bile ploËe iz pozlaÊenog drvenog

stijenu udaljene doline. IstiËe se jedinstvenim prikazima veza-

hrama izgraenog za zaπtitu sarkofaga Ehnatonove majke, kraljice

nim uz πtovanje boga sunca Atona i slikama kraljevske obitelji.

Tiye. Izvorno su na hramu, uz kraljiËino, bili uslikani i Ehnatono-

Ehnatonova prelijepa æena, kraljica Nefertiti, meu dominan-

vo ime i lik, ali su oni davno uniπteni u pokuπaju zatiranja sjeÊanja

tnim je temama u dekoraciji njegove grobnice, kao i u velikom

na vladara heretika. Od drugih predmeta u grobnici pronaeni su

dijelu umjetnosti razdoblja Amarne. Iako Ehnatonova grobnica

maleni glineni peËati s imenom muæa kraljice Tiye, faraona

u El-Amarni nikada nije potpuno dovrπena, sumnja se da je kralj

Amenotepa III. i Tutankamona, koji je mogao biti njezin unuk.

tamo pokopan. Nakon Ehnatonove smrti Egipat se vratio vje-

Pronaene su i staklene, kamene i glinene posude te neπto nakita

rovanju u stare bogove, a njegovo ime i slika izbrisani su sa

s urezanim imenima Tiye, Amenotepa III. te jedan s imenom

spomenika u pokuπaju da se iz sjeÊanja izbriπe njegove hereza.

princeze Sitamun, jedne od kÊeri Amenotepa III. Tu su bile i Ëetiri

U sijeËnju 1907. godine britanski je arheolog Edward Ayr-

“Ëarobne cigle”, na kojima je bilo utisnuto ime samog Ehnatona.

ton otkrio joπ jednu grobnicu u Dolini kraljeva. Dodijeljena joj

Prekrasan set pogrebnih posuda od kalcita naËinjenih za

je numeracija KV 55. Ta je grobnica smjeπtena juæno od one

Ehnatonovu drugu æenu Kiyu stajao je u otvoru urezanom u juæni

Ramzesa IX, nedaleko od slavne Tutankamonove grobnice.

zid grobne komore. Prisutnost predmeta koji su pripadali svim

Malena je, bez natpisa i neureπena, ali usprkos tomu od iznimne

tim Ëlanovima kraljevske obitelji iz El-Amarne navela je ljude da

je povijesne vaænosti jer je takoer povezana i s kraljevskom

je prozovu “tajnim skroviπtem Amarne”.

39


41 POZLAΔENI DRVENI SARKOFAG IZ GROBNICE KV 55 IZLOÆEN JE U EGIPATSKOM MUZEJU U KAIRU

Uglavnom se vjeruje kako je grobnica KV 55 koriπtena za

Oblik lubanje, krvna grupa identiËna onoj osobe koju se

premjeπtaj mumije i pogrebne opreme izvorno pokopane u kra-

smatra njegovim sinom i lijes s njegovim imenom neizbjeæno

ljevskoj grobnici ili grobnicama u El-Amarni. Na æalost, nije

dovode do zakljuËka kako je mumija iz grobnice KV 55 upravo

moguÊe odrediti toËno koje od imena pronaenih na brojnim

Ehnaton.

predmetima pripada kosturu pronaenom u pozlaÊenom drvenom lijesu.

zakljuËka kako je kostur pripadao muπkarcu u ranim dvadeseti-

Iako su kartuπe, koje su dræale kljuË tajne identiteta mumije

ma ili najviπe 35-godiπnjaku. Povijesni izvori, pak, govore kako

iz grobnice KV 55, davno nestale s lijesa, mnogi znanstvenici

je Ehnaton morao biti u kasnim tridesetima kada je umro. Stoga

vjeruju kako i ostali napisi, titule i pridjevi, sami po sebi mogu

je veÊina egiptologa sklonija vjerovati kako se ovdje ipak radi o

otkriti tko leæi u njemu. Cijenjeni lingvist Sir Alan Gardiner tvr-

mumiji Smekarea, koji je mogao biti Tutankamonov stariji brat

dio je kako titule dokazuju da je lijes napravljen za Ehantona i

ili Ëak otac. No, niti ta identifikacija nije jednostavna jer se tako

da nitko drugi ne moæe biti pokopan u njemu. Drugi su

malo zna o ovome vladaru koji je samo kratko vrijeme proveo

znanstvenici, pak, primijetili kako su u jednom trenutku u povi-

na prijestolju. Neki su egiptolozi Ëak posumnjali kako se iza

jesti napisi promijenjeni te kako je moguÊe da je lijes izvorno

imena Smekare krije Ehnatonova prelijepa kraljica Nefertiti,

pripadao nekoj drugoj osobi. Francuski znanstvenik Georges

koja je preuzela mjesto vladara nakon njegove smrti. Prikazi

Daressy vjeruje kako je lijes izvorno napravljen za kraljicu Tiye,

Nefertiti u tradicionalnim kraljevskim pozama kako nadjaËava

ali je onda prenamijenjen za Ehnatonova tajanstvenog nasljed-

neprijatelje ukazuju na to da se kraljica u jednom trenutku

nika Smekarea, koji je Egiptom vladao samo kratko vrijeme.

tijekom æivota pojavila u ulozi vladara. U sklopu projekta Egi-

TreÊa moguÊnost jest da je lijes naËinjen za Smekarea dok su on

patska mumija Vrhovnog vijeÊa za starine odluËili smo snimiti

i Ehnaton istodobno bili faraoni, ali je promijenjen nakon πto je

ostatke iz grobnice KV 55 CT-ureajem u nadi da Êemo rasvi-

Smekare ostao jedini vladar.

jetliti nedoumice oko njihova identiteta. Odmah sam primijetio

Gardinerova tvrdnja da su se napisi na lijesu mogli odnositi

40

S druge strane, veÊina forenziËkih istraæivanja dovela su do

kako su lubanja i kosti u jako loπem stanju.

iskljuËivo na Ehnatona, kao i prisustvo imena faraona heretika na

Rezultati CT-a potvrdili su kako je moguÊe da je mumija iz

drugim predmetima pronaenim u grobnici KV 55, uvjerili su

KV 55 ipak Ehnaton. Naπ je tim odredio kako je moguÊe da je

mnoge znanstvenike kako je tajanstveni vladar prenesen i pono-

mumija bila starija nego πto je itko prije mislio. Dr. Selim primi-

vo pokopan u Tebi nakon oskvrnuÊa njegove izvorne grobnice u

jetio je kako kraljeænica pokazuje, izuzev blage skolioze, znatne

El-Amarni. Kosti pripadaju muπkarcu jako izduæene lubanje. To

degenerativne promjene povezane sa staroπÊu. Kada sam s njim

je obiljeæje prisutno na umjetniËkim prikazima Ehnatona i nje-

razgovarao o tome, rekao mi je kako bi on, iako je teπko odre-

gove obitelji, a vidljiva je i na Tutankamonovoj mumiji, za kojeg

diti dob preminule osobe iskljuËivo analizom kostiju, procijenio

se sumnja da je bio Ehnatonov sin. Naime, mumija iz grobnice

moguÊu dob mumije do Ëak πezdeset godina. O nalazima se joπ

KV 55 i zlatni kralj dijele krvnu grupu, a istraæivanja su pokazala

vijeÊa, ali moguÊnost da smo konaËno pronaπli Ehnatona zvuËi

kako su te dvije mumije bile bliski srodnici.

jako primamljivo.


Kraljevske mumije - besmrtnost u starom egiptu  
Kraljevske mumije - besmrtnost u starom egiptu  

Već i površan pogled na drevne egipatske mumije pri posjetu muzeju ostavlja neizbrisiv trag u našoj mašti. Zbunjuje naša osjetila istančanom...

Advertisement