Page 1


content.qxd

5/12/2010

11:30 AM

Page 2

¥…π…™… ∫…⁄S…“

°ËÚ∂…x…

36

=i∫…¥… ¥…∂…‰π……ΔEÚ

J……x…… J…V……x…… (∫…ΔV…“¥… EÚ{…⁄Æ˙) ∫l……<« ∫i…Δ¶… b˜…™…®…Δb˜ +ΔEÚ : 235 ¥…π…« : 19 +ΔEÚ : 06 +C]⁄ı§…Æ˙ : 2010 {…fiπ`ˆ ∫…ΔJ™…… 156

S…_ˆ“ +…<« Ω˲ V…§… ®…È UÙ…‰]ı… §…SS…… l…… Ω˛…™… ®…È ∂…®…« ∫…‰ ±……±… Ω÷˛<« Ω˛…±…-B-§……V……Æ˙

88 12 14 26 126

∫…®……v……x… ¥™…ŒCi…i¥… ¥…EÚ…∫… +…{…EÚ“ ∫…®…∫™…… Ω˛®……Ɖ˙ ∫…÷Z……¥… n˘n«˘-B-n˘¥…… x……Æ˙“ ∫¥……∫l™… x……Æ˙“ E‰Ú ∫…¥……±…, +x……c˜“ E‰Ú V…¥……§…

20 22 98 107 130

EÚl……/∫…… Ω˛i™…

∫…V…Â E÷ÚUÙ <∫… i…Æ˙Ω˛

∫…÷®®…“ EÚ“ §……i…( ¥… ∂…π]ı EÚΩ˛…x…“) b˜…Ï. ∫…⁄™…« §……±…… 28 ¥…Ω˛ BEÚ  x…h…«™… ({…÷Æ˙∫EfiÚi… EÚΩ˛…x…“) x…“±…®… 32 ®… Ω˛±……BΔ ={…¥……∫… {…Æ˙ +…ËÆ˙ {…÷Ø˚π…...? (Ω˛…∫™… EÚl……)  M…Æ˙“∂… {…ΔEÚV… 30

+§… bȘb≈˜°Ú EÚ…‰ EÚΩ² §……™…-§……™… =©… EÚ…‰ EÚÆÂ˙ x…V…Æ˙+Δn˘…V… EÚ…Ï∫®…‰ ]ıC∫… E‰Ú™…Æ˙ EÚ“ n‰˘J…¶……±… ¶…“ Ω˲ V…∞¸Æ˙“ §±…ËEÚ Ω‰˛b¬˜V… EÚ…‰ EÚΩ² +±… ¥…n˘…

42 44 46 50

§…÷x……<« §…÷x…Â E÷ÚUÙ ™……n˘…Â EÚ…‰-

74

∂…ŒCi… +…ËÆ˙ ∫……v…x…… EÚ… {…¥…«-x…¥…Æ˙…j… Ω˛Æ˙ =i∫…¥… E÷ÚUÙ EÚΩ˛i…… Ω˲ =i∫…¥… ®… ∫…V…i…… §……V……Æ =i∫…¥… EÚ…‰ §…x……BΔ ™……n˘M……Æ {…⁄V…… ®… {…⁄V…x… ∫……®…O…“ EÚ… ®…Ω˛i¥… <x…∫…‰ EÚ Æ˙B ±…I®…“ V…“ EÚ… ∫…÷∫¥……M…i…®… ®…ÂΩ˛n˘“ BEÚ ∞¸{… +x…‰EÚ˙ °‰ÚŒ∫]ı¥…±… ®… §…x……B ∫{…‰∂…±… l……±…“ i™……‰Ω˛…Æ˙… EÚ… ®……Ë∫…®… ™……x…“ J…S…« EÚ… ®……Ë∫…®… ™…‰ ={…Ω˛…Æ˙ x…Ω˛”, Ω˲ {™……Æ˙ ®…ΩΔ˛M…“ x… {…c˜ V……B ®…∫i…“-

62 56 59 62 ˙66 66B 66F 66H 66J 68 72 82


fashion october

2010.qxd

™…‰ Ω˲ V…±…¥……

4/29/2010

6:22 PM

Page 2

°ËÚ∂…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙ ®… +…V…EÚ±… x…‰]ı E‰Ú n÷˘{…^‰ı S…±…x… ®… ΩÈ˛*

36 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

+…=]ı °Ú]ı : {……™…±… À∫…P…±……

grehlakshmieditor@dpb.in

∂…Æ˙…Æ˙…... ∂…Æ˙…Æ˙…

V…®……±…‰ n˘…‰∫i… EÚ“ ÆΔ˙M…“ x…™……Δ +n˘… x… Ω÷˛<«, Ω˛V……Æ˙ EÚ…®…  ±…™…… Ω˛®…x…‰ J…÷∂…§…™……x…“ ∫…‰* "Ω˛∫…Æ˙i…' ®……‰Ω˛…x…“


fashion october

2010.qxd

4/29/2010

6:22 PM

Page 3

§…J…‰Æ˙ n‰˘ V……‰ ¥……‰ W…÷±¢Ú… EÚ…‰ +{…x…‰ ®…÷J…c‰˜ {…Æ˙, i……‰ ®……Ɖ˙ ∂…®…« E‰Ú +…<« Ω÷˛<« P…]ı…  °ÚÆ˙ V……B* "®…÷∫…Ω˛¢Ú“'

+…=]ı °Ú]ı : {……™…±… À∫…P…±…… V¥…˱…Æ˙“ :  ]ı{…-]ı…Ï{… {¥……<Δ]ı


2010.qxd

+…=]ı °Ú]ı :  ±…§……W… V¥…˱…Æ˙“ :  ]ı{…-]ı…Ï{… {¥……<Δ]ı

fashion october

4/29/2010

6:23 PM

Page 4

∫…÷x…i…… x…Ω˛” Ω˲ §……i… EÚ∫…“ EÚ“ i…⁄ B‰ ∫…V…x…, i…÷Z…EÚ…‰ i…‰Æ˙… M…÷∞¸Æ˙ x… V……x…‰ EÚƉ˙M…… C™……* M…÷±……®… ®…÷∫i…¢Ú… "™…EÚÆΔ˙M…'


fashion october

2010.qxd

4/29/2010

6:23 PM

Page 6

+…=]ı °Ú]ı :  ±…§……W…

¥…Ci… Ω˛“ B‰∫…… l……, Ø˚J…√∫…i… Ω˛…‰ M…<« =x…EÚ“ Ω˛™……, §……i… Ω˛“ B‰∫…“ l…“, J…÷±… J…‰±…‰ ¥……‰ ∂…Æ˙®……x…‰ E‰Ú §……n˘* " Æ˙™……W…' J…Ë√Æ˙…§……n˘“

®……Ïb˜±… : Æ˙…Ë∂…x…“ S……‰{…c˜… °Ú…‰]ı…‰O……°ÚÆ˙ : {…⁄Æ˙x… V……Ï™… M…÷{i…… ∫]ı…< ±…∫]ı : {…⁄Ãh…®…… V¥…˱…Æ˙“ :  ]ı{…-]ı…Ï{… {¥……<Δ]ı ®…‰EÚ+{… +…Ã]ı∫]ı : §…§§…x… J…Æ˙…i…


tyhar se sajte bazaar.qxd

=i∫…¥… ¥…∂…‰π……ΔEÚ

5/8/2010

11:37 AM

Page 2

=i∫…¥… ®…Â

niharika @dpb.in

Niharika Jaiswal

∫…V…i…“ §……V……Æ˙

∫…V……¥…]ı E‰Ú ±…B +…Ã]ı °Ú ∂…±… °⁄Ú±…… ∫…‰ §…x…“ u˘…Æ˙ §…Δv…x…“ J… Æ˙“n˘ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛*

Ω˛…Æ˙… EÚ… ®……Ë∫…®… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ =∫…®… §……V……Æ˙ x… ∫…V…‰ ¶…±…… B‰∫…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… Ω˲! V…“ x…Ω˛”, =i∫…¥… EÚ“ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… Æ˙…Ëx…EÚ §……V……Æ˙ ®…Â Ω˛“ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲, V……‰ Ω˛Æ˙ EÚ∫…“ EÚ…‰ +{…x…“ +…‰Æ˙ ±…÷¶…… Æ˙Ω˛“ Ω˛…‰i…“ Ω˲* V……‰ n‰˘J…x…‰ ®… EÚ…°Ú“ +SUÙ“ ¶…“ ±…M…i…“ Ω˲* {…Æ˙ <∫… S…EÚ…S……Èv… ¥……±…‰ ∫…®…™… ®… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ®…÷Œ∂EÚ±… EÚ…®… Ω˛…‰i…… Ω˲ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙x……,  V…∫…®… EÚ…°Ú“ ∫…®…™… i……‰ §…Æ˙§……n˘ Ω˛…‰i…… Ω˛“ Ω˲ ∫……l… ®… E÷ÚUÙ x… E÷ÚUÙ §……EÚ“ Æ˙Ω˛ Ω˛“ V……i…… Ω˲* ±…‰ EÚx… +M…Æ˙ Ω˛®… ™…Ω˛ {…i…… S…±… V……B  EÚ <∫… §……Æ˙  EÚx…- EÚx… S…“V…… ∫…‰ ∫…V…“ Ω˲ §……V……Æ˙ i……‰ Ω˛®……Ɖ˙  ±…B J…Æ˙“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙x…… l……‰c˜… +…∫……x… Ω˛…‰ V……BM……, C™…… EÚ Ω˛®……Æ˙… +…v…‰

i™……Ë

®… Ω˛±……+… E‰Ú  ±…B V…Ë∫…‰-V…Ë∫…‰ i™……ËΩ˛…Æ˙… EÚ… ®……Ë∫…®… x…V…n˘“EÚ +…i…… V……i…… ∫……c˜“ EÚ“ +M…Æ˙ §……i… EÚÆÂ˙ i……‰ ∫…÷ |…™…… C±…‰C∂…x… (n÷˘EÚ…x…n˘…Æ˙) §…i…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛  EÚ Ω˲ ¥…Ë∫…‰-¥…Ë∫…‰ i…Ë™…… Æ˙™……Δ ¶…“ E‰i™……ËÚ ΩÆ˙˛…®Æ˙…‰∂…E‰Ú+O…¥……±… ∫…®…™… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B ∫…… c˜™…… ®… <∫… §…g¯i…“ V……i…“ ΩÈ˛* =i∫…¥… EÚ“ §……Æ˙ M……‰±b˜x… v……M…‰ ∫…‰ EÚ…®… Ω÷˛<« ∫…… c˜™……Δ +…ËÆ˙ Ω˲¥…“ Æ˙…Ëx…EÚ EÚ… ∫…§…∫…‰ +SUÙ… {…±±…⁄ EÚ“ V…M…Ω˛ S……Ëc‰˜ §……Ïb«˜Æ˙ ¥……±…“ ∫…… c˜™……Δ V™……n˘… x…V……Æ˙… Ω˛®… §……V……Æ˙ ®… n‰˘J…x…‰ UÙ…<« Ω÷˛<« Ω˲, V……‰ ±……‰M…… EÚ…‰ EÚ…°Ú“ ¶…… Æ˙Ω˛“ Ω˲* Ú +±……¥…… i™……ËΩ˛…Æ˙ ®… S…EÚ…S……Èv… ¥……±…‰ EÚ{…c‰˜ EÚ…‰  ®…±…i…… Ω˲,  V…∫…EÚ… Ω˛Æ˙ <∫…E‰ +…ËÆ˙ S…“V… V™……n˘… +SUÙ“ ±…M…i…“ Ω˲ i……‰ x…‰]ı EÚ…‰x…… BEÚ x…™…‰ ÆΔ˙M… ®… ÆΔ˙M…… •……‰E‰Ú]ı ∂…x…“±…,  ∂…®…Æ˙, S…Δn‰˘Æ˙“ ¥…E«Ú ¥……±…“ ∫…… c˜™……Δ ®…÷J™… +…EÚπ…«h… Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚ]ın˘…x……, Ω˛…i‰ …… Ω˛Ë* i……‰ §…Δv…‰V… +…ËÆ˙ V…Æ˙“ EÚ“ EÚ…®… ¥……±…“ ∫……c˜“ ¶…“ +…<™…‰ V……x… <∫… §……Æ˙  EÚx…- {…“i…, V™……n˘… S…±…x… ®… Ω˲*  EÚx… S…“V…… ∫…‰ ∫…V…… Ω˲ ¥…‰∫]ıx…« +…=]ı °Ú]ı ®… {……ÆΔ˙{… Æ˙EÚ EÚ{…c˜… EÚ“ §……i… §……V……Æ˙* EÚÆÂ˙ i……‰ =∫…®… +…{… B®•……Ï™…b˜b«˜ E÷Úi…‘ ¶…“ J…Æ˙“n˘ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* ∫…‰ V™……n˘… ∫…®…™… §……V……Æ˙ ®… E÷ÚUÙ x…™…… i…±……∂…x…‰ ®… S…±…… V……i…… Ω˲* <∫… §……Ɖ˙ ®…Â Ω˛®… ∫…÷®…x… +O…¥……±… (Ω˛…=∫… ¥……<°Ú) §…i…… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛  EÚ x…¥…Æ˙… j… +…ËÆ˙ n˘“{……¥…±…“ EÚ“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ ®…Â Ω˛®…‰∂…… =xΩ² {…⁄Æ˙… BEÚ ®…Ω˛“x…… ±…M… V……i…… Ω˲,  V…∫…®… P…Æ˙ E‰Ú ∫……®……x… EÚ“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“, {…i…“ E‰Ú  ±…B J…Æ˙“n˘…Æ˙“, P…Æ˙ ¥……±…… EÚ“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ +…ËÆ˙ >{…Æ˙ ∫…‰ §…SS…… ∫…‰ °ÚÆ˙®……<∂…,  V…∫…E‰Ú S…±…i…‰ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙x…… §…Ω÷˛n˘ EÚ“ ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* i……‰ B‰∫…“ E÷ÚUÙ EÚΩ˛…x…“ +…{…EÚ“ ¶…“ Ω˛…‰M…“ i……‰ +{…x…“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ EÚ…‰ +…∫……x… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B V……x… <∫… §……Æ˙  EÚx…- EÚx… S…“V…… ∫…‰ ∫…V…“ Ω˲ §……V……Æ˙*

EÚ{…c˜…Â ®…Â

62 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

=i∫…¥… EÚ… ÆΔ˙M… n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B EÚ{…c‰˜ Ω˛®……Æ˙“ ∫…Δ∫EfiÚ i… E‰Ú +x…÷∞¸{… {……ÆΔ˙{… Æ˙EÚ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* <∫…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B §……V……Æ˙ ®… §…c‰˜ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ §…SS…… i…EÚ ®… EÚ…°Ú“ E÷ÚUÙ x…™…… UÙ…™…… Ω÷˛+… Ω˲,  V…∫…®… =i∫…¥… EÚ“ Z…±…EÚ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲*

{…÷Ø˚π…… E‰Ú ±…B n÷˘M……«{…⁄V……, x…¥…Æ˙… j… i…l…… n˘“{……¥…±…“ V…Ë∫…‰ J……∫… {…¥…« {…Æ˙ {…÷Ø˚π…… {…Æ˙ E÷Úi……« +…ËÆ˙ {…ËV……®…… V™……n˘… +SUÙ… ±…M…i…… Ω˲,  V…∫…®…  ∫…±EÚ EÚ… E÷Úi……« +…ËÆ˙ EÚ…Ï]ıx… EÚ… {…ËV……®…… V™……n˘…  §…EÚ Æ˙Ω˛… Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… ∫…÷x…Ω˛Æ‰˙ Ɖ˙∂…®… E‰Ú v……M…‰ ∫…‰ EÚ…®…  EÚ™…‰ Ω÷˛B E÷Úi…Ê +…ËÆ˙ S…⁄c˜“n˘…Æ˙ {…ËV……®…‰ ¶…“ ±……‰M…… EÚ…‰ V™……n˘… ¶…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… <∫… §……Æ˙ v……‰i…“ E÷Úi…Ê x…‰ ¶…“ +{…x…… +±…M… ÆΔ˙M… V…®…… Æ˙J…… Ω˲ V……‰  b˜V……<x…Æ˙ ∞¸{…  ±…B Ω÷˛B Ω˲*

§…SS…… ®… §…SS…… EÚ“ §……i… EÚÆÂ˙ i……‰ =x…E‰Ú >{…Æ˙ V…”∫…, ]ı…Ï{…, ∫EÚ]«ı V…Ë∫…“ S…“V… V™……n˘… ¶……i…“ Ω˲* ∫EÚ]«ı ®… V……±… +…ËÆ˙ V…Æ˙“ E‰Ú EÚ…®… ¥……±…“ ∫EÚ]«ı V™……n˘… §…EÚ Æ˙Ω˛“ Ω˲* P…‰Æ‰˙ ¥……±…“ ∫EÚ]«ı EÚ… °ËÚ∂…x… BEÚ §……Æ˙  °ÚÆ˙ ¥……{…∫… +… M…™…… Ω˲* ]ı…Ï{… ®… ∂…“{… +…ËÆ˙ ®……‰ i…™…… ∫…‰ EÚ…®…  EÚ™…‰ ]ı…Ï{… ¶…“  ®…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ V……‰ =i∫…¥…


tyhar se sajte bazaar.qxd

5/8/2010

11:37 AM

V…Ë∫…‰ +¥…∫…Æ˙ E‰Ú ±…B §…x…‰ ΩÈ˛* BC∫…‰∫…Æ˙“V… EÚ“ §……i… EÚÆÂ˙ i……‰ =∫…®… +…{…EÚ…‰ EÚ…°Ú“ E÷ÚUÙ x…™……  ®…±… V……BM……* °÷Ú]ı ¥…™…Æ˙ ®… ¥…Ë∫…‰ }±…Ë]ı ∫…Èb˜±∫… +…V…EÚ±… V™……n˘… {…∫…Δn˘ EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ {…Æ˙ i™……ËΩ˛…Æ˙… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B Ω“±∫… ¶…“ EÚ…°Ú“ ®……ΔM… ®… Ω˲* }±…Ë]ı ®… V…Ë∫…‰  V…M…V…ËM… ∫]ı…<±… EÚ“ ∫…Èb˜±…,  V…{… ¥……±…“ ∫…Èb˜±… +… n˘ °ËÚ∂…x… ®… Ω˲ +…ËÆ˙ Ω˛…<« Ω˛“±∫… ®… <∫… §……Æ˙ ¥…‰V… Ω˛“±…  §…EÚ Æ˙Ω˛“ Ω˲* V……‰ ∂…⁄]ı +…ËÆ˙ ∫…… c˜™……Δ n˘…‰x…… ®… +SUÙ“ ±…M…i…“ Ω˲* V¥…˱…Æ˙“ ®… ¥…÷b‰˜x… +…ËÆ˙ ∫]ı…‰x… +…ËÆ˙ ®…Ë]‰ı±… EÚ“ V¥…˱…Æ˙“ Ω˛®…‰∂…… °ËÚ∂…x… ®… Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* {…∫…« EÚ“ §……i… EÚÆÂ˙ i……‰ =∫…‰ E‰Ú¥…±… =i∫…¥… E‰Ú x…V… Æ˙™…‰ ∫…‰ n‰˘J…EÚÆ˙ x…Ω˛” ±…‰x…… S…… Ω˛B, §…Œ±EÚ Æ˙…‰V… EÚ“ V…∞¸Æ˙i…… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ±…‰x…… S…… Ω˛B* §…c‰˜ {…Èb‰˜]ı ¥……±…‰ C±…S…, ±…Ën˘Æ˙ E‰Ú §…ËM… +…ËÆ˙ <EÚ…‰ £ÈÚb˜±…“ §…ËM∫… ™…Ω˛ ∫…§… Ω˛®…‰∂…… °ËÚ∂…x… ®… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛*

={…Ω˛…Æ˙ ®… i™……ËΩ˛…Æ˙… ®… ={…Ω˛…Æ˙ EÚ… ±…‰x…-n‰˘x… ¶…“ {™……Æ˙ +…ËÆ˙ +{…x……{…x… n˘∂……«x…‰ EÚ… ®……v™…®… §…x… S…÷EÚ… Ω˲* <∫… §……i… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ={…¶……‰Ci……+… x…‰ O……Ω˛EÚ…Â E‰Ú ±…B S…÷x…-S…÷x… EÚÆ˙ i……‰Ω˛°‰Ú =i……Ɖ˙ ΩÈ˛,  V…∫…®…  M…}]ı Ω˲®{…Æ˙ V…Ë∫…‰ +…Ï°ÚÆ˙ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*

§…c˜… E‰Ú ±…B §…c˜… EÚ…‰ ={…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B §……V……Æ˙ ®…  ®…`ˆ…<« +…ËÆ˙ b˜≈˜…<«£⁄Ú]ı V…Ë∫…‰ Ω˲®{…Æ˙ +… S…÷E‰Ú ΩÈ˛, C™…… EÚ  ®…`ˆ…<« E‰Ú  §…x…… i™……ËΩ˛…Æ˙ +v…⁄Æ˙… ®……x……

Page 3

V……i…… Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… ®… Ω˛±……+… EÚ“ {…∫…Δn˘ EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B V¥…˱…Æ˙“ ®… <«™…ÀÆ˙M∫… •…‰∫…±…‰]ı, x…‰EÚ±…‰∫… V…Ë∫…‰ ={…Ω˛…Æ˙ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*  V…∫…‰ +…{… +{…x…“ I…®…i…… +x…÷∫……Æ˙ S…÷x… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* P…Ɖ˙±…⁄ ∫……v…x…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B  EÚS…x… M…ËV…‰]ı, GÚ…ÏEÚÆ˙“, §…‰b˜ EÚ¥…Æ˙, V…Ë∫…‰ i……‰Ω˛°‰Ú ¶…“  ®…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* +M…Æ˙ {…÷Ø˚π…… EÚ“ §……i… EÚ“ V……B i……‰ =x…E‰Ú  ±…B ∂…]«ı, ]ı“-∂…]«ı, ¥……Ï™…±…‰]ı, ]ı…<«  {…x…, ΩÈ˛EÚ“ ∫…‰]ı +…ËÆ˙ +SU‰Ù EÚ…‰]‰ı∂…x… ¥……±…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ®™…⁄ V…EÚ ¥……±…‰ EÚ…b«˜ ¶…“ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… x…<« ∂……n˘“∂…÷n˘… V……‰c˜… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ¶…M…¥……x… EÚ“ ®…⁄Ãi…, ±……À°ÚM… §…÷r˘… +…ËÆ˙ EÚ<« ∫…V……¥…]ı EÚ“ S…“V… ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛,  V…xΩ² ∂…÷¶… +…ËÆ˙ J…÷ ∂…™…… EÚ… |…i…“EÚ ®……x…… V……i…… Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… §…÷V…÷M……Á EÚ“ {…∫…Δn˘ EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B v……î…EÚ  EÚi……§…Â, =x…E‰Ú ∫¥……∫l™… ∫…Δ§…Δv…“  EÚi……§…Â, BC∫…Æ˙∫……<«V…  EÚ]ı +…ËÆ˙ ∂……ϱ… V…Ë∫…“ S…“V… ¶…“ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*

§…SS…… E‰Ú ±…B §…SS…… EÚ“ +{…x…“ E÷ÚUÙ J……∫… {…∫…Δn˘ Ω˛…‰i…“ Ω˲* x… V……x…‰-EÚ…Ëx… ∫…“ S…“V… =xΩ² {…∫…Δn˘ +…i…“ +…ËÆ˙ EÚ…Ëx… ∫…“ x…Ω˛”* <∫… §……i… EÚ…‰ ∫…®…Z… {……x…… §…‰Ω˛n˘ ®…÷Œ∂EÚ±… EÚ…®… Ω˲* ±…‰ EÚx… E÷ÚUÙ S…“V… B‰∫…“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ V……‰ =xΩ² V…∞¸Æ˙ ¶……i…“ Ω˲, V…Ë∫…‰{…]ı…J…‰, EÚ…Ï ®…C∫…, EÚ±…Æ˙ §…÷EÚ, ]ı…Ï™…V…, ¥…“ b˜™……‰ M…‰®…,  J…±……Ëx…‰ +…ËÆ˙ b˜“¥…“b˜“ V…Ë∫…“ S…“V…Â,  V…∫…‰ +…{… §…SS…… EÚ…‰ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B J…Æ˙“n˘ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

∫…V……¥…]ı =i∫…¥… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω˛Æ˙ EÚ…‰<« +{…x…‰ P…Æ˙ EÚ…‰ E÷ÚUÙ J……∫… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ ∫…V……x…… S……Ω˛i…… Ω˲* <∫… §……i… EÚ…‰ v™……x… ®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B §……V……Æ˙ ®… ∫…V……¥…]ı EÚ“ EÚ<« B‰∫…“ S…“V… ®…±… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛ V……‰ P…Æ˙ EÚ…‰ S…EÚ…S……Èv… ¥……±…‰ ∞¸{… ®… §…n˘±… n‰˘M…“* ∫…V……¥…]ı E‰Ú  ±…B +…Ã]ı °Ú ∂…±… °⁄Ú±…… ∫…‰ §…x…“ ®…÷J™… u˘…Æ˙ E‰Ú  ±…B u˘…Æ˙ §…Δv…x…“  ®…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚ…M…V… {…Æ˙ {…È]ı EÚ“ Ω÷˛<« {… ]ıb˜ ÆΔ˙M……‰±…“, ±…I®…“ V…“ E‰Ú {…ËÆ˙, °⁄Ú±… ∫…‰ §…x…“ Z……±…Æ˙, ∂…ΔJ… ∫…‰ §…x…“ Z……±…Æ˙,  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  b˜V……<x… EÚ“ Ω÷˛<« ®……‰®…§… k…™……Δ, ±…Ë®{…, ÆΔ˙M…‰ Ω÷˛B n˘“™…‰ V™……n˘… §……V……Æ˙ ®… UÙ…B Ω÷˛B ΩÈ˛* ±……<À]ıM… EÚ“ §……i… EÚÆÂ˙ i……‰  n˘±… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú °⁄Ú±…-{…k…“, S……Δn˘ i…l……  ∫…i……Ɖ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®… {…⁄Ɖ˙ P…Æ˙ EÚ…‰ ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B ±……<]ı  ®…±… Æ˙Ω˛“ Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… §±…⁄ ®…⁄x… ±……<]ı, ¥Ω˛…<]ı ±……<]ı V…Ë∫…“ ±……<À]ıM… °ËÚ∂…x… ®… Ω˲* ]‰ı§…±… b‰˜EÚ…‰Æ‰˙∂…x… E‰Ú  ±…B {…÷Æ˙…x…‰ §…i…«x… M……‰±b˜ {……Ï ±…∂…  EÚB Ω÷˛B, M……‰±b˜x… +…ËÆ˙ EÚ…Ï{…Æ˙ {……Ï ±…∂…  EÚ™…‰ Ω÷˛B  ®…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛, V……‰ n‰˘J…x…‰ ®… {……ÆΔ˙{… Æ˙EÚ ±…M…i…… Ω˲*˘

{…⁄V…x… ∫……®…O…“ ®… {…⁄V…x… E‰Ú ±…B ¶…M…¥……x… EÚ“ ®…⁄Ãi…™…… EÚ“ §…Ω÷˛i… +Ω˛®… ¶…⁄ ®…EÚ… Ω˛…‰i…“ Ω˲* ®…⁄Ãi…™…… ®… ±…I®…“-M…h…‰∂… V…“ ®…⁄Ãi…, E÷Ú§…‰Æ˙ V…“ EÚ“ ®…⁄i…‘, x…B §…i…«x…, Ω˛]ıÆ˙“, S…Δb˜…‰±… ∫……‰x…‰ +…ËÆ˙ S……Δn˘“ E‰Ú  ∫…CE‰Ú  ®…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… M……‰]‰ı +…ËÆ˙  ∫…i……Ɖ˙ ∫…‰ ∫…V…“ Ω÷˛<« l……±… x…‰ ±……‰M…… E‰Ú §…“S… +{…x…“ ®……ΔM… EÚ…‰ §…g¯… n˘“ Ω˲* n˘“{……¥…±…“ ®… J…“±…, S…÷c‰˜, M…^‰ı +…ËÆ˙  ®…^ı“ E‰Ú  J…±……Ëx…‰ ¶…“ ®…÷J™… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V……‰ Ω˛Æ˙  EÚ∫…“ EÚ“ ®……ΔM… Ω˛…‰i…“ Ω˲*


library.qxd

®…®…i…… EÚ… ∫{…∂…«

1/17/2006

6:16 PM

Page 2

+…+…‰ §…x……™…Â

grehlakshmieditor@dpb.in

Babita Basak

®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“

+±…®……Æ˙“ ®…Â V……‰ ∫……®……x… Æ˙J…x…… Ω˛…‰ =∫…EÚ“ ∫…⁄S…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙ ±…Â*

104 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

§…SS…… EÚ“ {…g¯…<« EÚ‰ ∫……l…-∫……l… §…Ω˛÷i… V…∞¸Æ˙“ Ω˛Ë EÚ =x…EÚ‰  ±…B BEÚ  ®…x…“ ±……<•…‰Æ˙“ ¶…“ Ω˛…‰ i…… EÚ =x…EÚ‰ ∫EÚ⁄ ±… ¥… ]¬ı™…⁄∂…x… EÚ… ∫……®……x… <v…Æ˙=v…Æ˙  §…J…Æ˙… x…… Æ˙Ω˛‰*

∫…« ®… nx…… nx… §…n±……¥…, i…EÛx…“EÛ“, ®……x…Œ∫…EÛ +…Ëƈ ∂……ƈ“ ÆˆEÛ +… n ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i… {…÷∫i…EÚ…Â E‰Û §…g¯i…‰ §……‰Z… EÛ‰ Eۅƈh… §…SS…… E‰Û ∫]ˆbˆ“ ØÛ®…, +±®……ƈ“ ™…… ∂…‰±°Ú EÛ…‰ ™… n +…{… n‰J…‰Δ i……‰ ¥…Ωˆ…Δ {…÷∫i…EÂÚ, EÛ…Ï{…“, ∫]ˆ‰∂…x…ƈ“ +… n ∫…¶…“ ∫……®……x…  i…i…ƈ- §…i…ƈ  ®…±…ÂM…‰* x…i…“V…… ∫EÛ⁄±… V……i…‰ ∫…®…™… {…÷∫i…EÛ +…Ëƈ x……‰]ˆ§…÷EÛ x…  ®…±…x…‰ {…ƈ ™…… i……‰ ¥…‰ ®…®®…“ ∫…‰ fˆΔ⁄g¯¥……i…‰ ΩÈ˛ ™…… Œ°Úƈ ¥…‰ +…v…‰+v…⁄Ɖˆ §…ËM… EÛ‰ ∫……l… ∫EÛ⁄±… EÛ‰ Œ±…™…‰ S…±… {…c˜i…‰ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ =x…EÛ“ +…v…“-+v…⁄ƈ“ {…g¯…<« Ωˆ…‰i…“ ΩˆË +…Ëƈ Œ°Úƈ ]ˆ“S…ƈ, ]ˆ¬™…⁄∂…x… Ωˆ“ x…Ω˛” ¥……{…∫…“ {…ƈ P…ƈ ®…‰Δ {…‰Æ‰ˆx]ˆ¬∫… EÛ“ bˆ…Δ]ˆ +±…M…* §…SS……Â! C™…… x… +{…x…‰  ±…™…‰ BEÛ  ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ §…x……+…‰ i…… EÛ +…{… +{…x…… ∫……®……x… ∫…Ωˆ“ V…M…Ωˆ {…ƈ ƈJ… ∫…EÛ‰Δ +…Ëƈ =xΩ² fˆΔ⁄fˆx…‰ {…ƈ ¥…‰ +…∫……x…“ ∫…‰

EÚ…‰

+…{…EÛ…‰ ®…±… ¶…“ ∫…EÛ‰ +…Ëƈ <∫…∫…‰ +…{…EÛ“ ®…®®…“ +…Ëƈ ]ˆ“S…ƈ ¶…“ J…÷∂… +…Ëƈ +…{… ¶…“* Ωˆ®… §…i……i…‰ ΩÈ˛ +…{… +{…x…“ Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ EÛË∫…‰ §…x……™…Â? C™…… ƈJ…Â? +…Ëƈ EÛË∫…‰ =∫…‰ ∫…V……™…‰? i……‰ i…Ë™……ƈ ΩÈ˛ x…… +…{…*

∫l……x… EÛ… S…÷x……¥… , ™… n˘ +…{…EÛ… P…ƈ §…c˜… ΩˆË i……‰ +{…x…‰  ±…™…‰ +±…M… EÛ®…Ɖˆ ®…  ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ §…x…… ∫…EÛi…‰ ΩÈ˛ ™……  °Úƈ P…ƈ EÛ‰  EÛ∫…“ EÛ®…Ɖˆ EÛ‰ EÛ…‰x…‰ ®… Œ∫l…i… ∂…‰±°Ú ™…… +…‰{…‰x… +±®……ƈ“ EÛ…‰  ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ EÛ‰  ±…™…‰ S…÷x… ∫…EÛi…‰ ΩÈ˛, ±…‰ EÛx… ¥…Ωˆ“ EÛ®…ƈ… S…÷x…‰ V…Ωˆ…Δ ∂……Δi… ¥……i……¥…ƈh… +…{…EÛ…‰  ®…±…‰* V…Ωˆ…Δ P…ƈ EÛ‰  EÛ∫…“ ¶…“ ∫…n∫™… ™…… ®…‰Ωˆ®……x… EÛ… EÛ®… ∫…‰ EÛ®… +…M…®…x… Ωˆ…‰ +…Ëƈ =xΩ²  EÛ∫…“ |…Eۅƈ EÛ“ EÛ…‰<« i…EÛ±…“°Ú x… Ωˆ…‰* , +{…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ §…x……x…‰ ∫…‰ {…Ωˆ±…‰ EÛ®…Ɖˆ ®…‰Δ

V……±…‰, v…⁄±…, ®…^ı“ +…Œn EÛ“ ∫…°Ú…<« EÛƈ ±…Â* , V…ØÛƈi… Ωˆ…‰ i……‰ ¥Ω˛…<]ˆ ¥……∂… ™…… +{…x…… ®…x…{…∫…Δn {…‰Δ]ˆ EÛƈ¥…… ±… +…Ëƈ {…Â]ˆ ∫…‰ +±°Ú…§…‰]ˆ¬∫…, EÛ…=ΔŒ]ˆΔM… +…Ëƈ ¥…h…«®……±…… Œ±…J… n¢, <∫…∫…‰ +…{…EÛ“ ±……<•…‰Æˆ“ ∫…÷xnƈ +…Ëƈ +…EÛÃπ…i…  nJ…‰M…“* , ∫……®……x… ƈJ…x…‰ ∫…‰ {…Ωˆ±…‰ ∫…¶…“ ∂…‰±°Ú ®… +J…§……ƈ ™……  °Úƈ EÛ…bˆ« ∂…“]ˆ +¥…∂™…  §…Uˆ…BΔ i…… EÛ  EÛi……§…Â, EÛ… {…™……Δ,  ®…^ı“, v…⁄±… EÛh…… ∫…‰ ∫…÷ƈ I…i… ƈΩ²*

EÛË∫…‰ EÛƉˆΔ i…Ë™……ƈ“ , ®……EÊÚ]ıˆ ∫…‰ ¥…‰V…“]ˆ‰Œ§…±…, £⁄Ú]ˆ¬∫…, {……]ˆ« +…Ï°Ú §……Ïbˆ“, ∫……<ΔŒ]ˆ∫]ˆ, ±…“bˆÆˆ, ŒΩˆ∫]ˆ…‰ŒÆˆEÛ±… {±…‰∫… +… n EÛ‰ ∫……l… Uˆ…‰]ˆ‰ §……±… ∫…n∫™…… EÛ‰  ±…™…‰ EÛ…=ΔŒ]ˆΔM…, B±°Ú…§…‰]ˆ, ¥…h…«¥……±…… S……]ˆ« J…ƈ“n˘ ±… ™…… Œ°Úƈ ∫¥…™…Δ P…ƈ {…ƈ i…Ë™……ƈ EÛƈ ±…Â*


library.qxd

1/17/2006

6:18 PM

Page 3

B‰∫…‰ ∫…V……BΔ +{…x…“ Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ §…SS……‰Δ! ∫……®……x… BEÛj… EÛƈx…‰ EÛ‰ §……n =xΩˆ‰Δ EÛË∫…‰ ƈJ…x…… ΩˆË? EÛË∫…‰ ∫…V……x…… ΩˆË? i…… EÛ i…÷®Ωˆ…ƈ“ ±……<•…‰Æˆ“ +…EÚπ…«EÚ +…Ëƈ ∫…÷xnƈ ŒnJ…‰Δ <∫…EÛ‰ Œ±…™…‰ ∫…§…∫…‰ {…Ωˆ±…‰ +±®……ƈ“ ™…… ∂…‰±°Ú ™…… V…Ωˆ…Δ ±……<•…‰Æˆ“ §…x……<« ΩˆË ¥…Ωˆ…Δ >Û{…ƈ ®……‰]ˆ‰ +I…ƈ…‰Δ ®…‰Δ Œ±…J… Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ ±…M……BΔ*

+xnƈ EÛ‰ ∂…‰±°Ú ®… BEÛ +…‰Æˆ ∫E⁄Ú±… x……‰]ˆ§…÷EÛ +…Ëƈ EÛi……§…‰Δ, n⁄∫…ƈ“ +…‰Æˆ ∫]ˆ‰∂…x…ƈ“, GÚ…Ï}]ıˆ {…‰Œx]ˆM… +…Œn ∫……®……x… ƈJ…Â*

∂…‰±°Ú ®…‰Δ Œ±…J…‰ Œ¥…π…™……x…÷∫……ƈ =∫…®… ∫…Δ§…Δ v…i…  EÛi……§… +…Ëƈ x……‰]ˆ§…÷C∫… ƈJ…Â, ±…‰ EÛx… Ωˆ…Δ, =xΩ² Œi…ƈUˆ… ƈJ… i…… EÛ ¥…‰ ∫…÷xnƈ ŒnJ…‰*

±……<•…Ɖ ˆ“ ®…‰Δ BEÛ +…‰Æˆ ]ˆ‰§…±… +…Ëƈ S…‰™…ƈ ƈJ… i…… EÛ +…{…, ]ˆ¬™…⁄]ˆÆˆ +…Ëƈ n…‰∫i… V…§… ¶…“ +…™… i……‰ ¥…Ωˆ…Δ §…Ë`ˆEÛƈ {…g¯ ∫…EÛ‰ +…Ëƈ =∫… {…ƈ bˆ…™…ƈ“, ƈŒV…∫]ˆÆˆ +…Ëƈ {…‰x… ƈJ… V…§… ¶…“ EÛ…‰<« i…÷®Ωˆ…ƈ“ ±……<•…‰Æˆ“ ®… +…™…‰ i……‰ =∫…EÛ… x……®… +¥…∂™… Œ±…J…* , +{…x…“ ∫…¶…“ Œ¥…π…™……‰Δ EÛ“  EÛi……§…Â, x……‰]ˆ§…÷C∫…, ∫]ˆ‰∂…x…ƈ“ +…Œn BEÛ ∫l……x… {…ƈ BEÛ j…i… EÛƈEÛ‰ ƈJ…Â*

, ]ˆ…<®… ]ˆ‰§…±… §…x……x…… ®…i… ¶…⁄±…Â* , ŒV…∫… ∂…‰±°Ú ™…… +±®……ƈ“ ®… V……‰ ∫……®……x… ƈJ…x…… Ωˆ…‰ =∫…EÛ“ ∫…⁄S…“ i…Ë™……ƈ EÛƈ ±…Â* , ®……‰]ˆ‰ EÛ…M…V… ∫…‰ {… ∫…±… §……ÏC∫… §…x……EÛƈ =∫… {…ƈ ƈΔM…“x… EÛ…M…V… ŒS…{…EÛ…EÛƈ §……ΩˆÆˆ ∫…‰ bˆ‰EÛ…‰Æ‰ˆ]ˆ EÛƈ ∫¥…™…Δ i…Ë™……ƈ EÛÆÂ˙* , ±……<•…‰Æˆ“ ®…‰Δ {…g¯x…‰ Ωˆ‰i…÷ ®…‰V…, EÛ÷∫…“«, Æ°Úˆ EÛ…M…V… ∫…‰ §…x…“ Uˆ…‰]ˆ“ bˆ…™…ƈ“, BEÛ Æˆ V…∫]ˆÆˆ, {…‰x…/{… ∫…±…, ƈJ…x…… ®…i… ¶…⁄±…Â* ™… n P…ƈ {…ƈ +J…§……ƈ ™…… EÛ…ÏŒ®…C∫… ƉˆM…÷±…ƈ {…g¯i…‰ ΩÈ˛ i……‰ =xΩ² ¶…“ BEÛj… EÛƈ ±…Â* ,  M…}]ıˆ ®…‰Δ  ®…±…“ {…÷∫i…EÂÚ ™……  °Úƈ §……V……ƈ ∫…‰ Y……x…¥…r«˘EÚ  EÛi……§…Â,  bˆC∂…x…ƈ“,  Ωˆxn“ M……<bˆ ±……EÛƈ ƈJ…Â* , EÛ®…Ɖˆ ®… ]¬ˆ™…⁄§… ±……<]ˆ ∫…“B°ÚB±… +…Ëƈ °ËÚx… EÛ… ∫…Ωˆ“ |…§…Δv… EÛƈEÛ‰ ƈJ…Â* , Uˆ…‰]ˆ‰ §…SS…… EÛ‰ Œ±…™…‰ ƈ…‰S…EÛ +…Ëƈ V……x…Eۅƈ“{…⁄h…«  J…±……Ëx…‰  V…∫…∫…‰ ¥…‰ ∫…“J… ∫…EÛ‰, B‰∫…‰ ŒJ…±……Ëx…… EÛ…‰ +{…x…“ Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ ®… +¥…∂™… ƈJ…Â* , n…‰∫i…… EÛ‰ ∫……l… J…‰±…x…‰ EÛ‰  ±…™…‰ EÛËƈ®…, ±…⁄bˆ…‰, ∫……Δ{…-∫…“fˆ“, ®…‰x]ˆ±… M…‰®∫… +… n J…ƈ“n˘ EÛƈ BEÛj… EÛƈ ±…Â* , {…“x…‰ EÛ‰ {……x…“ EÛ‰  ±…™…‰ ®…]ˆEÛ…, §……Ï]ˆ±… +…Ëƈ BEÛ  M…±……∫… +¥…∂™… ƈJ…Â* , ∂…‰±°Ú ®…‰b˜ §……ÏC∫… ™…… §…ËM… §…x……EÛƈ =∫…®… +{…x…“ {……ÏE‰Û]ˆ ®…x…“ V…®……EÛƈ ƈJ… +…Ëƈ V…®…… v…x… EÛ… |…™……‰M… +{…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ EÛ“ V…ØÛƈi… EÛ‰  ±…™…‰ EÛÆÂ˙* , +{…x…“ Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ EÛ“ ∫…Δ¶…¥… Ωˆ…‰ i……‰ ∫¥…™…Δ ∫…°Ú…<« EÛÆÂ˙* 

]ˆ…<®… ]ˆ‰§…±… B‰∫…“ V…M…Ωˆ ƈJ… i…… EÛ ¥…‰ +…∫……x…“ ∫…‰ i…÷®Ω² ŒnJ… ∫…EÛ‰*

Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ EÛ…‰ S……Æ˙… +…‰Æˆ Y……x…¥…r«˘EÚ S……]ˆ«¬∫… ŒS…j……‰Δ +…Œn ∫…‰ ∫…V……BΔ*

{… ∫…±… §……ÏC∫… ®… {…‰x…, {… ∫…±…, <ƉˆV…ƈ, ∂……{…«x…ƈ, ∫EÛ‰±… ƈ…‰V……x…… ™…⁄V… EÛ“ S…“V……‰Δ EÛ…‰ ∫…V……EÛƈ ƈJ…Â*

{…‰Œx]ˆM…, •…∂…, {…‰{…ƈ, GÚ…Ï}]ıˆ EÛ… ∫……®……x… +…Ëƈ BEÛ +…‰Æˆ ŒJ…±……Ëx…‰ ƈJ…Â*

™…Œn i…÷®Ωˆ…Ɖˆ P…ƈ ®…‰Δ EÛ…‰<« x™…⁄V… {…‰{…ƈ +…i…… ΩˆË ™…… i…÷®… ƉˆM…÷±…ƈ EÛ…ÏŒ®…C∫… J…ƈ“n˘i…‰ Ωˆ…‰ i……‰ =xΩ² ®…‰V… {…ƈ ∫…V…… EÛƈ ƈJ…Â* <∫…∫…‰ n…‰∫i……‰Δ +…Ëƈ x…xΩ² ∫…n∫™…… EÛ…‰ §…Ωˆ÷i… ®…V…… +…™…‰M……*

J…‰±…-J…‰±… ®…‰Δ x…xΩ² ∫…n∫™…… EÛ…‰ Œ∂…ŒI…i… EÛÆÂ˙* EÛ¶…“-EÛ¶…“ n…‰∫i…… EÛ‰ ∫……l… Œ®…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ ®…‰Δ ®……ËV…⁄n <x…bˆ…‰Æˆ M…‰®∫… ¶…“ J…‰±……‰, i…… EÛ {…fˆ…<« EÛƈi…‰EÛƈi…‰ i…÷®Ω² §……‰ŒÆˆ™…i… x…… ®…Ωˆ∫…⁄∫… Ωˆ…‰*

±……<•…‰Æˆ“ ∫…‰ {…÷∫i…EÛ {…g¯x…‰ +…Ëƈ EÛ…™…« EÛƈx…‰ EÛ‰ §……n ∫…Ωˆ“ ∫l……x… {…ƈ ƈJ…x…… ®…i… ¶…⁄±…Â*

+{…x…‰ ∂…‰±°Ú ®… +{…x…‰ n…‰∫i…… +…Ëƈ +{…x…‰ Uˆ…‰]ˆ‰ ¶……<« §…Ωˆx…… EÛ…‰ +{…x…‰ ±……<•…‰Æˆ“ ∫…‰ {…÷∫i…EÂÚ n‰EÛƈ =xΩ² ∫…n∫™… §…x……BΔ* <∫… |…Eۅƈ +{…x…“ ±……<•…‰Æˆ“ EÛ‰ ∫¥…™…Δ +v™…I… §…x…ÂM…‰ +…Ëƈ i…÷®Ωˆ‰Δ §…Ωˆ÷i… +…x…Δn +…™…‰M……*


sajay apne ghar ko.qxd

1/17/2006

5:54 PM

Page 2

b˜≈˜…<ΔM…∞¸®… <Δ]ı“ Æ˙™…Æ˙ <Δ]ı“ Æ˙™…Æ˙ BC∫…{…]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙

rashmi@dpb.in

Rashmi Dwivedi

¥……∫i…÷ BC∫…{…]«ı E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ

§…‰b˜∞¸®… EÚ“ n˘“¥……Æ˙… E‰Ú ±…B ∫…nˢ¥… Ω˛±E‰Ú ÆΔ˙M…… EÚ… Ω˛“ S…™…x… EÚÆÂ˙, C™…… EÚ Ω˛±E‰Ú ÆΔ˙M… ∫…EÚ…Æ˙…i®…E Ú |…¶……¥… n‰˘i…‰ ΩÈ˛

V…§… ¶…“ Ω˛®… EÚ∫…“ E‰Ú P…Æ˙ ®… |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i……‰ ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛®……Æ˙… ∫……®…x…… b˜≈˜…<ΔM…∞¸®… ∫…‰ Ω˛…‰i…… Ω˲ V……‰ =∫… P…Æ˙ ®… Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…… EÚ“ {…∫…Δn˘, =x…EÚ“ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ…‰ S…Δn˘  ®…x…]ı… ®… V…… Ω˛Æ˙ EÚÆ˙ n‰˘i…… Ω˲* ¥……∫i…÷ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ b˜≈˜…<ΔM… ∞¸®… =k…Æ˙ {…Œ∂S…®…  n˘∂…… ®… §…x……x…… S…… Ω˛B* <∫…®… x……ÆΔ˙M…“, Ω˛Æ˙… ™…… ±……±… ÆΔ˙M… EÚÆ˙¥……x…… =k…®… Ω˲* x……ÆΔ˙M…“ ÆΔ˙M… J…÷∂…“ +…x…Δn˘ EÚ… |…i…“EÚ Ω˲, Ω˛Æ˙… ÆΔ˙M… |…‰®…, ∫x…‰Ω˛, ∂……Δ i… ¥… ∫…Δi…÷±…x… EÚ… |…i…“EÚ Ω˲ i…l…… ±……±… ÆΔ˙M… =i∫……Ω,˛ ∂…ŒCi… EÚ… |…i…“EÚ Ω˲*

+…V…EÚ±… UÙ…‰]ı“ V…M…Ω˛ E‰Ú S…±…i…‰ b˜≈˜…<ΔM…∞¸®… +…ËÆ˙ b˜…Ï<Àx…M… ∞¸®… n˘…‰x…… EÚ…‰ +±…M…-+±…M… x… EÚÆ˙E‰Ú BEÚ Ω˛“ EÚÆ˙ n˘™…… M…™……* +…{… b˜≈˜…<ΔM…∞¸®… E‰Ú  ±…B Ω˛±EÚ… x…“±……, Ω˛±EÚ… M…÷±……§…“, Ω˛±EÚ… ®……‰¥… ÆΔ˙M… EÚ… S…™…x… EÚÆÂ˙, C™…… EÚ +M…Æ˙ V…M…Ω˛ UÙ…‰]ı“ Ω˲ i……‰ <x… ÆΔ˙M…… ∫…‰ n˘“¥……Æ˙… EÚ…‰ ÆΔ˙M…¥……x…‰ {…Æ˙ P…Æ˙ J…÷±……-J…÷±…… ±…M…‰M……* +…{… S……Ω‰˛ i……‰ ]‰ıC∫S…Æ˙ {…Â]ı ∫…‰ b˜≈˜…<ΔM…∞¸®… EÚ“ BEÚ n˘“¥……Æ˙ EÚ…‰ Ω˛…<«±……<]ı EÚÆ˙¥…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ b˜≈˜…<ΔM…∞¸®… +…ËÆ˙ ¶…“ J…⁄§…∫…⁄Æ˙i… x…V…Æ˙ +…BM……*

ÆΔ˙M…… ∫…‰ ∫…V……BΔ P…Æ˙ ÆΔ˙M…… ¶…Æ˙“ |…EfiÚ i… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ˙  V…∫… i…Æ˙Ω˛ Ω˛®……Æ˙…  n˘±… J…÷ ∂…™…… ∫…‰ ¶…Æ˙ V……i…… Ω˲ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ +{…x…“ {…∫…Δn˘ E‰Ú ÆΔ˙M…… ∫…‰ P…Æ˙ EÚ…‰ ∫…V……EÚÆ˙ Ω˛®… +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ…‰ J…÷ ∂…™…… ∫…‰ ¶…Æ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* i……‰ +…<B V……x…i…‰ ΩÈ˛ +…{…E‰Ú P…Æ˙ E‰Ú  ±…B EÚ…Ëx… ∫…‰ ÆΔ˙M… = S…i… Ω˲*

Æ˙Δ

M…… EÚ… Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… {…Æ˙ §…Ω÷˛i… M…Ω˛Æ˙… +∫…Æ˙ {…c˜i…… Ω˲* ∫…¶…“ ÆΔ˙M… ∫…¶…“ P…Æ˙ E‰Ú ∫…n˘∫™…… ¥… EÚ®…Æ˙… E‰Ú ±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰, V……‰ ÆΔ˙M… Ω˛®……Ɖ˙ V…“¥…x… ®… ∫…÷J… ∫…®…fi r˘ ¥… J…÷ ∂…™…… EÚ…‰ ±……B =∫…‰ Ω˛“ S…÷x…Â* +…<B V……x… ÆΔ˙M…… E‰Ú S…™…x… E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â*

§…‰b˜∞¸®…

¥……∫i…÷ BC∫…{…]«ı E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ §…‰b˜∞¸®… V…Ω˛…Δ Ω˛Æ˙ ¥™…ŒCi… +…Æ˙…®… EÚ“ x…”n˘ S……Ω˛i…… Ω˲ i…l…… {…⁄Ɖ˙  n˘x… EÚ“ l…EÚ…x… EÚ…‰  ®…]ı…x…… S……Ω˛i…… Ω˲ <∫… ±…B <∫… EÚ®…Ɖ˙ E‰Ú  ±…B {…⁄¥…«-=k…Æ˙ ®…Â Ω˛…‰ i……‰ =k…®… Ω˲* <∫…E‰Ú  ±…B x…“±…… ™…… §…ÈM…x…“ ÆΔ˙M… EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…… V™……n˘… +SUÙ… Ω˲* x…“±…… ÆΔ˙M… +…Æ˙…®…, S…Ëx…, ∫…÷J…-∫……v…x…, ∂……Δ i… |…™…, +…v™……Œi®…EÚ EÚ“ Æ˙…Ω˛, M…÷∫∫…… EÚ®…, ®…x… ®… {… ¥…j…i……, {…g¯…<« EÚ“ I…®…i…… EÚ…‰ §…g¯…i…… Ω˲ i…l…… x…”n˘ ∫…Δ§…Δ v…i…  ∂…EÚ…™…i… n⁄˘Æ˙ EÚÆ˙i…… Ω˲* §…ÈM…x…“ ÆΔ˙M… §…÷ r˘, i…‰V…, ∂……Δ i…, ∫…÷J… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… Ω˲*

<Δ]ı“ Æ˙™…Æ˙ BC∫…{…]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙

102 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

+…V…EÚ±… §…Ω÷˛i… ∫…‰ ±……‰M… +{…x…‰ §…‰b˜∞¸®… ®…Â Ω˛±EÚ… ∫…÷x…Ω˛Æ˙…, Ω˛±EÚ… {…“±…‰ ÆΔ˙M… EÚ… S…÷x……¥… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <x… ÆΔ˙M…… EÚ… S…±…x… EÚ…°Ú“ §…g¯… Ω˲* ¥…Ë∫…‰ Ω˛±EÚ… M…÷±……§…“ ¥… Ω˛±EÚ… Ω˛Æ˙… ÆΔ˙M… ¶…“ +…{…E‰Ú §…‰b˜∞¸®… E‰Ú ±…B +SUÙ… Ω˛…‰M……* §…‰b˜∞¸®… EÚ“ n˘“¥……Æ˙… E‰Ú  ±…B ∫…nˢ¥… Ω˛±E‰Ú ÆΔ˙M…… EÚ… Ω˛“ S…™…x… EÚÆÂ˙, Ω˛±E‰Ú ÆΔ˙M… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ i…l…… Ω˛®……Ɖ˙ ®…x…-®…Œ∫i…πEÚ {…Æ˙ M…Ω˛Æ˙… |…¶……¥… ¶…“ UÙ…‰c˜i…‰ ΩÈ˛*


i…… …… …‰ … …

… M…

sajay apne ghar ko.qxd

1/17/2006

5:55 PM

Page 3

§…SS…… EÚ… EÚ®…Æ˙… ¥……∫i…÷ BC∫…{…]«ı E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ +M…Æ˙ ®……i……- {…i…… EÚ…‰ ÀS…i…… Æ˙Ω˛i…“  EÚ =x…EÚ… §…SS…… ∫…Ω˛“ ∫…‰ {…g¯i…… x…Ω˛” i……‰ =∫…E‰Ú  ±…B =∫…EÚ… ∞¸®… {…⁄¥…«  n˘∂…… ®…Â Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B, <∫…E‰Ú  ±…B {…“±……, Ω˛Æ˙… ÆΔ˙M… EÚ… S…÷x……¥… EÚÆÂ˙* {…“±…… ÆΔ˙M… ΩΔ˛∫…®…÷J… §…x……i…… Ω˲ ¥… {…g¯…<« ®… ®…x… ±…M……i…… Ω˲* Ω˛Æ˙… ÆΔ˙M… ∫…÷Æ˙I…… ¥…  ¥…∑……∫… n‰˘i…… Ω˲ i…l…… §…÷ r˘ EÚ…‰ ¶…“ §…g¯…i…… Ω˲*

<Δ]ı“ Æ˙™…Æ˙ BC∫…{…]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +M…Æ˙ +…{…EÚ… P…Æ˙ §…c˜… Ω˲ i……‰ §…SS…… E‰Ú EÚ®…Ɖ˙ ®… M…Ω˛Æ‰˙ ÆΔ˙M… EÚ… S…÷x……¥… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +M…Æ˙ P…Æ˙ UÙ…‰]ı… Ω˲ i……‰ §…SS…… E‰Ú EÚ®…Ɖ˙ E‰Ú  ±…B Ω˛±E‰Ú ÆΔ˙M…… V…Ë∫…‰- x…“±……, M…÷±……§…“, §…ÈM…x…“, {…“±…… ÆΔ˙M… EÚ… S…÷x……¥… EÚÆÂ˙* §…SS…… E‰Ú EÚ®…Ɖ˙ EÚ…‰ BC∫…‰∫…Æ˙“V… V…Ë∫…‰- EÚ…]⁄«ıx…,  J…±……Ëx…‰ +… n˘ ∫…§…∫…‰ ∫…V……BΔ*

EÚS…x…

¥……∫i…÷ BC∫…{…]«ı E‰Ú ®…÷i…… §…EÚ  EÚS…x… Œ∫j…™…… EÚ“ ®…x…{…∫…Δn˘ V…M…Ω˛ Ω˛…‰i…“ Ω˲, C™…… EÚ ™…Ω˛…Δ {…Æ˙ ∫j…“ +{…x…… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ¥…Ci…  §…i……i…“ Ω˲*  EÚS…x… E‰Ú n˘“¥……Æ˙… E‰Ú  ±…B M…÷±……§…“ ÆΔ˙M…, ±……<«®… O…“x… EÚ… S…™…x… EÚÆÂ˙* M…÷±……§…“ ÆΔ˙M… |…‰®… x……Æ˙“i¥… EÚ“ ∂…ŒCi… EÚ…‰ §…g¯…i…… Ω˲ ¥… ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú ∫¥……∫l™… EÚ…‰ ¶…“ §…g¯…i…… Ω˲ i…l…… ±……<«®… O…“x… ÆΔ˙M… ™…Ω˛  S… EÚi∫…… l…ËƉ˙{…“ ®… EÚ…®… +…i…… Ω˲*

<Δ]ı“ Æ˙™…Æ˙ BC∫…{…]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚS…x… E‰Ú  ±…B +…Ï°Ú ¥……<]ı ™…… ¥……<]ı ÆΔ˙M… EÚ… S…÷x……¥… EÚÆÂ˙* Ω˛±E‰Ú ÆΔ˙M… EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰  EÚS…x… §…c˜… ±…M…‰M…… i…l…… +…{…EÚ…‰ ™…Ω˛ ∫……n˘M…“ ¥… ∂……Δ i… EÚ… BΩ˛∫……∫… ¶…“ n‰˘M……*

C™…… Ω˲ ]ı≈Âıb˜ ®… +…V…EÚ±… n˘“¥……Æ˙… {…Æ˙ ÆΔ˙M… EÚÆ˙¥……x…‰ EÚ… ]ı≈Âıb˜ EÚ…°Ú“ §…n˘±… S…÷EÚ… Ω˲* +§… BEÚ Ω˛“ EÚ±…Æ˙l…“®… EÚ… ]ı≈Âıb˜ +… S…÷EÚ… Ω˲* ]‰ıC∫…S…Æ˙ {…Â]ı EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ BEÚ n˘“¥……Æ˙ EÚ…‰ Ω˛…<«±……<]ı EÚÆ˙ EÚ®…Ɖ˙ EÚ…‰ ∫…V……™…… V……i…… Ω˲* ¥……ϱ… {…‰{…Æ˙ EÚ… S…±…x… §…‰Ω˛n˘ Ω˛“ §…g¯ S…÷EÚ… Ω˲* Ω˛Æ˙ ÆΔ˙M… ®… ={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ±……‰M… +{…x…‰ P…Æ˙ EÚ…‰ ¥……ϱ… {…‰{…Æ˙ E‰Ú V… Æ˙B J…⁄§…∫…⁄Æ˙i… §…x……i…‰ ΩÈ˛* <∫… ∫…®…™… M……‰±b˜ ¥… }±……‰Æ˙…‰∫…Â]ı EÚ±…Æ˙ V™……n˘… S…±… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* (∫……¶……Æ˙ : ¥……∫i…÷∂……∫j… +…∂…÷ i™……M…“ ¥… <Δ]ı“ Æ˙™…Æ˙  b˜V……<x…Æ˙  ∂…¥……x…“ EÚ… ±…™…… ∫…‰ §……i…S…“i… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…)


sadhana dharmkaram.qxd

shashikant@dpb.in

Shashikant ‘Sadaiv’

v…®…« EÚ®…«

5/10/2010

8:25 PM

Page 2

M…“i…… ®…x…“π…“ ∫¥……®…“ Y……x……x…xn˘ V…“ ®…Ω˛…Æ˙…V… ¥…∂¥…  ¥…J™……i… ∫…Δi… ®…Ω˛…®…hb˜±…‰∂¥…Æ˙ M…“i…… ®…x…“π…“ ∫¥……®…“ ∏…“ Y……x……x…xn˘ V…“ ®…Ω˛…Æ˙…V… EfiÚπh… ¶…ŒCi… E‰Ú {…™……«™… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* =x…E‰Ú <π]ı ¥… +…Æ˙…v™… ¶…M…¥……x… ∏…“EfiÚπh… ΩÈ˛* n‰˘∂…- ¥…n‰˘∂… ®… EfiÚπh… ¶…ŒCi… EÚ… =x… V…Ë∫…… ∫…∂…Ci… |…S……Æ˙EÚ ¥… |…∫……Æ˙EÚ EÚ…‰<« +x™… x…Ω˛” Ω˲* C™…… EÚ =xΩ˛…Âx…‰ EfiÚπh… ¶…ŒCi… EÚ“ +±…J… ∫……Æ˙“ n÷˘ x…™…… ®… V…M……<« Ω÷˛<« Ω˲* ¥…Ω˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ… |…i™…‰EÚ EÚ…™…« ∏…“EfiÚπh… EfiÚ{…… {…Æ˙ EÂÚ p˘i… Ω˲* ¥…∫i…÷i…: ¥…‰ {…⁄h…«i…: EfiÚπh…®…™… ΩÈ˛ * =x…EÚ“ ®……x™…i…… Ω˲  EÚ ¶…M…¥……x… ∏…“EfiÚπh… Æ˙∫…… E‰Ú ¶…“ Æ˙∫… ΩÈ˛* ∏…“EfiÚπh… Æ˙∫… E‰Ú ∫…®®…÷J… V…“¥…x… EÚ“  ¥… ¶…z…  ¥…π…®…i……BΔ x…M…h™… ΩÈ˛* ¥…Ω˛ ™…Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛  EÚ ∏…“EfiÚπh… EfiÚ{…… |…i™…‰EÚ ¥™…ŒCi… E‰Ú V…“¥…x…

®… Ω˲, {…ÆΔ˙i…÷ =∫…EÚ… +x…÷¶…¥… ∫…¶…“ x…Ω˛” EÚÆ˙ {……i…‰ ΩÈ˛* Ω˛®… ∏…“EfiÚπh… EÚ“ EfiÚ{…… EÚ…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ… ¥…∂¥……∫… §…x…… ±…‰x…… S…… Ω˛B* ∏…“EfiÚπh… EfiÚ{…… ∫…‰ +∫…Δ¶…¥… ¶…“ ∫…Δ¶…¥… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* ¥…Ω˛ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛, "®…⁄±…®…Δj… V…“¥…x… EÚ… {™……Æ˙…, ∏…“EfiÚπh… EfiÚ{…… +…v……Æ˙ Ω˛®……Æ˙…*' ®…Ω˛…Æ˙…V… ∏…“ V…“ EÚ… EÚΩ˛x…… Ω˲  EÚ Ω˛®… ¶…M…¥……x… ∏…“EfiÚπh… EÚ… ∫…nˢ¥… ∫®…Æ˙h… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B |…¶…÷ {…Æ˙…™…h… §…x…x…‰ EÚ… ∫…ΔEÚ±{… ±…‰x…… S…… Ω˛B* C™…… EÚ ±…“±…… {…÷Ø˚π……‰k…®… ¶…M…¥……x… ∏…“EfiÚπh… V…Ë∫…… +¥…i……Æ˙ +…V… i…EÚ <∫… {…fil¥…“ {…Æ˙ EÚΩ˛” ¶…“ x…Ω˛” Ω÷˛+… Ω˲* =xΩ˛…Âx…‰ ∫…®…∫i…  ¥…∂¥… EÚ…‰ |…‰®… ¥… ∫… Ω˛πh…÷i…… EÚ… ∫…Δn‰˘∂…  n˘™……* =x…EÚ“ ±…“±……+… ®… ∫…¥…«j… |…‰®… Ω˛“ |…‰®… o˘Œπ]ıM……‰S…Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲* V……‰ EÚ +…V… E‰Ú V…“¥…x… EÚ“

|…®…÷J… +…¥…∂™…EÚi…… Ω˲* ¥…Ω˛ ™…Ω˛ ¶…“ EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ EÚ V…Ω˛…Δ ∏…“EfiÚπh… ΩÈ˛ ¥…Ω˛…Δ  x…Œ∂S…i… Ω˛“  ¥…V…™… Ω˲* V…Ω˛…Δ ∏…“EfiÚπh… ΩÈ˛ ¥…Ω˛…Δ  ¥…{… k… EÚn˘… {… x…Ω˛” Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* ™…Ω˛“ M…“i…… EÚ… ∫……Æ˙ ∫…Δn‰˘∂… Ω˲*

=k…Æ˙…J…Δb˜ ®…Â §…∫…… BEÚ =k…Æ˙ ¥…fiΔn˘…¥…x…

=k…Æ˙…J…Δb˜ |…n‰˘∂… EÚ“ Ω˛Æ˙“-¶…Æ˙“ ∫…÷Æ˙®™… ¥…… n˘™…… ®… +±®……‰c˜… ¥…  {…l……ËÆ˙…M…g¯  V…±…… E‰Ú ®…v™… 7000 °Ú“]ı EÚ“ >ΔS……<« {…Æ˙ +±®……‰c˜… ∫…‰ 18  EÚ®…“. n⁄˘Æ˙  ®…Æ˙i……‰±…… O……®… ®… EÚ…∂…“  Ω˛xn÷˘  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú ¶…⁄i…{…⁄¥…« |……v™……{…EÚ i…l……  •…]‰ıx… E‰Ú BEÚ  ¥…J™……i…  ∂…I…… ¥…n Æ˙…‰x……±b˜  x…C∫…x… V……‰ ∫…x……i…x…  Ω˛xn⁄˘ v…®…« EÚ“ {…ÆΔ˙{…Æ˙…+… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∏…“ EfiÚπh… ¶…ŒCi… ∫…‰ + ¶…¶…⁄i… ∏…“ EfiÚπh… |…‰®… §…x… M…B l…‰, E‰Ú

u˘…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚ…π`ˆ ∫…‰  x…î…k… ∫…÷xn˘Æ˙ EfiÚπh… ®…Δ n˘Æ˙, {……`∂……±…… i…l…… M……Ë∂……±…… ∫…¶…“ E‰Ú +…EÚπ…«h… EÚ… EÂÚp˘ ΩÈ˛* ∏…“ EfiÚπh… +…∏…®… ®…  x…¥……∫…Æ˙i… M……ËÆ˙…ΔM… +ΔO…‰V…… E‰Ú ®……l…‰ {…Æ˙  i…±…EÚ,  ∫…Æ˙ {…Æ˙ ±…Δ§…“ S……‰]ı“, M…±…‰ ®… i…÷±…∫…“ ®……±…… {…Ω˛x…‰ Æ˙…v……-EfiÚπh…, Æ˙…v……-EfiÚπh… EÚ… V……{… EÚÆ˙i…‰ ∫…‰¥…… ¶……¥… EÚ“ |… i…®…⁄Ãi… §…x…‰ ∏…“ EfiÚπh… EÚ“  |…™… M……™…… EÚ…‰ P……∫…  J…±……i…‰, +§……‰v…  ∂…∂…÷+… EÚ…‰ +I…Æ˙ Y……x… EÚÆ˙…i…‰ ¥…  x…v…«x… Æ˙…‰ M…™…… EÚ“ ∫…‰¥…… ∫…÷∏…÷π…… EÚÆ˙i…‰ n‰˘J…… ∫…¶…“ EÚ… æ˛n˘™… ∏…r˘… ¶……¥… ∫…‰ x…i…®…∫i…EÚ Ω˛…‰ =`ˆi…… Ω˲* x…®…∫i…‰ ¥… M…÷b˜ ®……Õx…M… E‰Ú §…n˘±…‰ ∫…¶…“ "V…™… ∏…“ EfiÚπh…' E‰Ú ∫…Δ§……‰v…x… ∫…‰ +…M…÷xi…EÚ…Â EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ˙i…‰ ¥… =xΩ² ∫x…‰ Ω˛±… ¶……¥… ∫…‰  ¥…n˘… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ∏…“EfiÚπh… ¶…ŒCi… ¥… ∫…‰¥…… EÚ…‰ {…⁄h…«i…™…… ∫…®…Ã{…i… <∫…

=k…Æ˙ ¥…fiΔn˘…¥…x… +…∏…®… EÚ“ ∫l……{…x…… ¥…π…« 1929 ®… Ω÷˛<« V…§… ±…J…x…> ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú |…l…®… E÷Ú±…{… i… ∏…“ S…GÚ¥…i…‘ EÚ“ v…®…«{…ix…“ +±®……‰c˜… ®… +{…x…‰ {… i… E‰Ú BEÚ P… x…π`ˆ  ®…j… E‰Ú ™…Ω˛…Δ ∫¥……∫l™… ±……¶… E‰Ú v™…‰™… ∫…‰ +…<»* +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ™…Ω˛” EÚ“ §…x…EÚÆ˙ Æ˙Ω˛ M…<«* =xΩ˛…Âx…‰ ¥…ËÆ˙… M…™…… E‰Ú ¥…Ëπh…¥… ∫…Δ|…n˘…™… E‰Ú {… ¥…j… ®…i… EÚ“ n˘“I…… ±…‰EÚÆ˙ ∏…“ EfiÚπh… ¶…ŒCi… ∫…‰ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰ ™…Ω˛…Δ ∏…“ EfiÚπh… ®…Δ n˘Æ˙ E‰Ú  x…®……«h… EÚ… EÚ…™…« |……ÆΔ˙¶… EÚÆ˙  n˘™…… V……‰ 1931 ®… §…x…EÚÆ˙ i…Ë™……Æ˙ Ω÷˛+…* +…∏…®… EÚ“ ±…M…¶…M… 15 BEÚc˜ ¶…⁄ ®… ®…Â Ω˛“˛  x…EÚ]ı¥…i…‘ M……¥…… E‰Ú §……±…EÚ…Â E‰Ú  ±…B |……ÆΔ˙¶… ®… BEÚ |……l… ®…EÚ {……`ˆ∂……±……,  S… EÚi∫…… EÂÚp˘ ¥… {…÷π{……‰v……x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙ V…ΔM…±… ®… ®…ΔM…±… ∫…… o˘∂™… ={…Œ∫l…i… EÚÆ˙i…‰ ∫…‰¥…… EÚ…™……Á EÚ… ∏…“ M…h…‰∂…  EÚ™……*

|……S…“x… ∫…… Ω˛i™… ®…Â ∂…ŒCi… {…⁄V……

122 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

∫…x……i…x… Ω˛xn⁄˘ v…®…« ®… ∂…ŒCi… (n‰˘¥…“) EÚ“ {…⁄V…… EÚ… |…S…±…x… +i™…xi… |……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ Æ˙Ω˛… Ω˲* |……S…“x… ∫…… Ω˛i™… ®… ∂…ŒCi… EÚ…‰ x……Æ˙“ ∞¸{… ®… + ¶…¥™…Ci… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B =∫…E‰Ú  n˘¥™… ∫¥…∞¸{… EÚ…‰  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥…  n˘™…… M…™…… Ω˲* ∫…fiŒπ]ı EÚ“ Æ˙S…x…… ®… x……Æ˙“ EÚ… ®…Ω˛i¥… +¶…⁄i…{…⁄¥…« ®……x…… Ω˲* |……ÆΔ˙ ¶…EÚ ∞¸{… ®… ∂…ŒCi… EÚ…‰  ∂…¥… EÚ“ {…ix…“ =®…… ¥… {……¥…«i…“ E‰Ú ∞¸{… ®… V…M…VV…x…x…“ ¶…“ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲* ∂…ŒCi… +…ËÆ˙  ∂…¥… EÚ“ + ¶…z…i…… Ω˛®……Ɖ˙ v……î…EÚ ∫…®…x¥…™… B¥…Δ ∫… Ω˛πh…÷i…… EÚ… |…i…“EÚ Ω˲* EÚ…±……xi…Æ˙ ®… ∂…ŒCi… E‰Ú ∞¸{… ®… ∫l…… {…i… {……¥…«i…“, EÚ {…±……¥…Æ˙h……, EÚ…±…“, À∫…Ω˛¥…… Ω˛x…“, n÷˘M……«, ®…Ω˛…EÚ…±…“ §…x… M…<«* =±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ Ω˲  EÚ BEÚ n‰˘¥…i…… E‰Ú ∞¸{… ®…  ∂…¥… +…ËÆ˙  ¥…πh…÷ E‰Ú + i… Æ˙Ci… ∂…ŒCi… EÚ“ ®… Ω˛®…… +…ËÆ˙ M… Æ˙®…… S…Æ˙®… ∫…“®…… {…Æ˙ {…Ω÷Δ˛S…“* ∂…ŒCi… ={……∫…EÚ ¶…Ci… ∂……ŒCi… EÚΩ‰˛ V……x…‰ ±…M…‰*

∂…ŒCi… E‰Ú ¥… ¶…z… x……®… V…Ë∫…‰ EÚ…±…“, S……®…÷hb˜…,  ∂…¥……x…“, ∞¸p˘…h…“, ¶…¥……x…“ +… n˘ =x…E‰Ú  ¥…∂…‰π… ∫…Δ§…Δv… EÚ…‰ |…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙i…‰ Ω˲* ∫……l… Ω˛“ ∫…®…™… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∂…ŒCi… EÚ…‰ ±…I®…“, ¥…Ëπh…¥…“, •……¿“, <xp˘…h…“, ¥……Mn‰˘¥…“ E‰Ú ∞¸{… ®… ¶…“ |… i…Œπ`ˆi…  EÚ™…… V……x…‰ ±…M……* ®…v™…EÚ…±… i…EÚ ∂…ŒCi… EÚ“ ®… Ω˛®…… ∫…fiŒπ]ı, {……±…x… +…ËÆ˙ ∫…ΔΩ˛…Æ˙∞¸{…“ E‰Ú ∞¸{… ®… ∫l…… {…i… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ l…“* ∫…… Ω˛Œi™…EÚ |…®……h… ¶……Æ˙i… ®… +… n˘ ∂…ŒCi… EÚ… ∞¸{… |……M…Ë i…Ω˛… ∫…EÚ EÚ…±… ®…Â Ω˛“ ∫l…… {…i… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲* ¥…Ë n˘EÚ ∫…… Ω˛i™… ®… =®……, {……¥…«i…“, + ®§…EÚ…, Ω‰˛®…¥…i…“, ∞¸p˘…h…“ +…ËÆ˙ ¶…¥……x…“ V…Ë∫…‰ x……®…… EÚ… ∫{…π]ı =±±…‰J… Ω÷˛+… Ω˲* @ÒM¥…‰n˘ E‰Ú n˘∂…®… ®…Δb˜±… EÚ… BEÚ {…⁄Æ˙… ∫…⁄Ci… ∂…ŒCi… ={……∫…x…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… n‰˘¥…“∫…⁄Ci… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* V…M…i… E‰Ú =n¬˘¶…¥…, {……±…x… +…ËÆ˙ ∫…ΔΩ˛…Æ˙ EÚ“

EÚl…… V…∫…‰ n‰˘¥…“ ∫…‰ ∫…Δ§…Δv…  EÚ™…… V……i…… Ω˲, =∫…EÚ… ∫…⁄j… @ÒM¥…‰n˘ ®…  ®…±…i…… Ω˲* i…Ë k…Æ˙“™… +…ËÆ˙ ∂…i…{…l… •……¿h…… ®… ¶…“ +Œ®§…EÚ… EÚ… =±±…‰J…  EÚ™…… M…™…… Ω˲* E‰Úx……‰{… x…π…n˘ ®… =®…… EÚ…‰  ¥…t…n‰˘¥…“ EÚ… ∞¸{… ®……x…i…‰ Ω÷˛B Ω‰˛®…¥…i…“ EÚΩ˛… M…™…… Ω˲* |……ÆΔ˙¶… ®…  ∂…¥… +…ËÆ˙ ∂…ŒCi… EÚ“ |…v……x…i…… EÚ… n˘®… V…… i…™…… +…ËÆ˙ {…¥…«i…“™…  x…¥…… ∫…™…… ®… i…“μ…i……{…⁄¥…«EÚ Ω÷˛<«* |…EfiÚ i… EÚ“ ∂…ŒCi… EÚ…‰ ®…Ω˛i¥… |…n˘…x… EÚÆ˙E‰Ú =∫…‰ ®……™…… ∞¸{… ®… " x…i™…… ∂…ŒCi…' EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ“ M…<«*

∫…¶…“ ±…‰J…… EÚ…‰ +x™… Æ˙…‰S…EÚ V……x…EÚ… Æ˙™…… ∫… Ω˛i… {…⁄Æ˙… {…g¯ ∫……v…x…… {…l… E‰Ú +C]⁄ı§…Æ˙˙ +ΔEÚ ®…Â


travel.qxd

5/10/2010

6:24 PM

Page 2

Prachi Praveen

grehlakshmieditor@dpb.in

S…±……‰ S…±…Â P…⁄®…x…‰

EÚ±……, ∫…Δ∫EÛfiŒi…, x…fii™…, i™……‰Ωˆ…ƈ +…Ëƈ Œ¥…Œ¶…xx… {…™…]ˆ«EÛ ∫l…±……‰Δ EÛ‰ Œ±…™…‰ Œ¥…J™……i… ®…Œh…{…÷ƈ ®…‰Δ ∫…¶…“ P…⁄®…x…‰ +…i…‰ ΩˆËΔ*

108 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

J…⁄§…∫…⁄Æ˙i…“ +…ËÆ˙ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ“ v…Æ˙…‰Ω˛Æ˙- ®… h…{…÷Æ˙ Œh…{…÷Æ Æˆ…V™… EÛ“ J…⁄§…∫…⁄ƈi… ƈ…V…v……x…“ <®°Ú…±…, BEÛ B‰∫…… ∂…ΩˆÆˆ V…Ωˆ…Δ ∂……™…n Ωˆ“ EÛ…‰<« ®…Ωˆ“x…… B‰∫…… Ωˆ…‰, V…§… +…{…EÛ…‰ i™……‰Ωˆ…ƈ EÛ… ®……Ωˆ…˱… ¥…Ωˆ…Δ n‰J…x…‰ EÛ…‰ x… Œ®…±…‰* ®…÷J™… i™……‰Ωˆ…ƈ…‰Δ ®…‰Δ bˆ…‰±… V……j……, ±……<« Ωˆ…ƈ…+…‰§……, Ωˆ‰<EÛØÛ ŒΩˆ]ˆ…‰ΔM§……, ƈ…∫…±…“±……, n÷M……«{…⁄V……, EÛ⁄]ˆ, ±…÷<«-xM……<«-x…“ <i™……Œn ¥…Ωˆ…Δ EÛ‰ Œx…¥……Œ∫…™……‰Δ EÛ‰ ∫……l…-∫……l… {…™…«]ˆEÛ…‰Δ EÛ‰ ¶…“ ®…x… EÛ…‰ ®……‰Ωˆ ±…‰i…‰ ΩÈ˛* 22,327 ¥…M…«  EÛ±……‰®…“]ˆÆˆ I…‰j…°Ú±… ®… °ËÚ±…‰ ƈ…V™… EÛ“ V…x…∫…ΔJ™…… ±…M…¶…M… 22,93,896 ΩˆË* B‰Œi…Ωˆ…Œ∫…EÛ nfiŒπ]ˆ ∫…‰ ™…Œn ®…Œh…{…÷ƈ ƈ…V™… ŒV…∫…EÛ‰ Œ¥…π…™… ®…‰Δ EÛΩˆ… V……i…… ΩˆË 33 <«. ®…‰Δ {……J…Δ§…… x……®…EÛ ¥™…ŒCi… u…ƈ… |……ÆˆΔ¶… ¶……∫…x… EÛ…‰ =x…EÛ‰ ¥…Δ∂…V……‰Δ x…‰ 1891 i…EÛ Æˆ…V™…  EÛ™……* 1813 ®…Δ‰ •…Ωˆ¬®…… EÛ‰ ƈ…V…… x…‰ ®…Œh…{…÷ƈ {…ƈ EÛ§V…… EÛƈ Œ±…™…… =∫…EÛ‰ §……n 1890 ®…‰Δ +ΔO…‰V……‰Δ EÛ… ¶…“ +Œv…{…i™… <∫… ƈ…V™… {…ƈ ÆˆΩˆ…* =∫… ∫…®…™… EÛ‰ ƈ…V…… ∫…⁄ƈS…Δn EÛ…‰ =∫…EÛ‰ Œ¥…p…‰‰Ωˆ“ ¶……<« x…‰ M…q˘“ ∫…‰ =i……ƈ Œn™…… C™……‰Δ EÛ ∂……∫…x… EÛ… =ii…ƈ…Œv…Eۅƈ“ ™…÷¥…ƈ…V… =∫… ∫…®…™… ƈ…V™… EÛ‰ §……ΩˆÆˆ l…… * ¥…‰ ∫…‰x……{…Œi… EÛ…‰ =∫…EÛ‰ {…n ∫…‰ Ωˆ]ˆ…x…… S……Ωˆi…‰ l…‰ {…ƈxi…÷ ∫…‰x……{…Œi… x…‰ =∫…‰ {…EÛc˜¥…… EÚÆ˙ ®……ƈ bˆ…±……* +ΔO…‰V…“ ∫…‰x…… ®…Œh…{…÷ƈ ¶…‰V…“ M…<« 1891 ®…Δ‰ ™…÷r˘ ®…‰Δ

®…

¶……Æ˙i… E‰Ú Ω˛Æ˙ Æ˙…V™… BEÚ +{…x…“ +±…M… ∫…Δ∫EfiÚ i… ¥… EÚ±…… EÚ…‰ ∫…®…‰]‰ı Ω÷˛B ΩÈ˛* <xΩ˛” Æ˙…V™…… ®… ∫…‰ BEÚ Æ˙…V™… Ω˲ ®… h…{…÷Æ˙, V……‰ +{…x…“ J…⁄§…∫…⁄Æ˙i… {…Ω˛… c˜™…… ¥… ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ‰  ±…B V……x…… V……i…… Ω˲* C™…… +…{… V……x…x…… S……Ω²M…‰ ®… h…{…÷Æ˙ Æ˙…V™… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®…Â? i……‰ +…<B V……x…Â* ∫…‰x……{…Œi… +…Ëƈ ™…÷¥…ƈ…V… n…‰x……‰‰Δ ®……Ɖˆ M…™…‰* +xi… ®…‰Δ  EÛ∫…“ ¶……∫…EÛ EÛ‰ x…… ÆˆΩˆx…‰ {…ƈ =∫… ∫…®…™… +¥™…∫EÛ §……±…EÛ EÛ…‰ Ωˆ“ =∫… ∫…®…™… ¥…Ωˆ…Δ EÛ… ∂……∫…EÛ P……‰Œπ…i…  EÛ™…… M…™……* EÚ±……, ∫…Δ∫EÛfiŒi…, x…fii™…, i™……‰Ωˆ…ƈ +…Ëƈ Œ¥…Œ¶…xx… {…™…]ˆ«EÛ ∫l…±……‰Δ EÛ‰ Œ±…™…‰ Œ¥…J™……i… ®…Œh…{…÷ƈ ®…‰Δ ∫…¶…“ P…⁄®…x…‰ +…i…‰ ΩˆËΔ* C™…… n‰J…Δ‰ :- <®…… §……V……ƈ (J¥……<«Æ˙…®…§…Δn˘ §……V……Æ˙), EÛ±…… ¥… ∫…Δ∫EÛfiŒi… EÛ… EÛ‰xp˘ ∏…“ M……‰À¥…n˘ V…“ EÚ… ®…Δ n˘Æ˙, ƈ…V™… ∫…ΔO…Ωˆ…±…™…, EÛ‰<«§…±… ±…®…V……+…‰ x…‰∂…x…±… {……EÛ«, ±……‰EÛ]ˆEÛ Z…“±…, ±……ΔMl……§…±… {…Ωˆ…c˜“,  ¥…πh…÷ ®…Œxnƈ, x™…⁄

S…⁄bˆ…S……Δn{…÷ƈ, i…®…‰ΔM…±……ΔM…, Œ∫…ΔM…bˆ… §……Δv…, EÛ…ΔM…±……, ™…÷r˘ ∫®……ƈEÛ ¥… ¶……Ω˛“n˘ ®…“x……ƈ +…Œn*

®… h…{…÷Æ˙ EÚ±…… B¥…Δ ∫…Δ∫EfiÚ i… E‰Ú ∞¸{… ®… ¶…“! V…Ω˛…Δ ®… h…{…÷Æ˙ +{…x…‰ ∫……Èn˘™…« B¥…Δ +n˘¶…÷p˘i…… E‰Ú  ±…B V……x…… V……i…… Ω˲ ¥…Ω˛” ™…Ω˛…Δ E‰Ú ±……‰EÚ x…fii™… <∫…EÚ“ +n¬˘¶…÷i… ∫…¶™…i…… EÚ…‰ +i…i… >ΔS……<«™……Δ |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ Ω˲ ∫……l… Ω˛“ Æ˙…V™… ®… ∫…Δ∫EfiÚ i… +…ËÆ˙ {…ÆΔ˙{…Æ˙… E‰Ú ∫l……™…“i¥… EÚ“ EÚΩ˛…x…“ §…™……Δ EÚÆ˙i…‰ Ω˲ C™…… EÚ <∫… Æ˙…V™… E‰Ú ±……‰EÚ x…fii™…, +{…x…“ ¶……π…… ®…Â Ω˛“ {…⁄h…« Æ˙…V™… EÚ“ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ…‰ ∫…⁄™…« EÚ“ i…Æ˙Ω˛ >V……«, S…Δp˘®…… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ∂…“i…±…i…… i…l…… ∫…®…÷p˘ ∫…“ M…Ω˛Æ˙…<« |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®… h…{…÷Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛” + {…i…÷  EÚ∫…“ ¶…“ Æ˙…V™… ™…… n‰˘∂… EÚ“ ∫…Δ∫EfiÚ i… +{…x…‰ +…{… ®…Â Ω˛“ ∫…÷o˘g¯ Ω˛…‰i…‰ Ω˲ V……‰ {…⁄h…«i…:  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω˲  EÚ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ…‰  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ |…S…… Æ˙i…  EÚ™…… V……B  V…∫…∫…‰ ¥…Ω˛ Æ˙…V™… ™…… n‰˘∂… +…ËÆ˙ ∫l…… ™…i¥… {…… ∫…EÂÚ i……‰ ∂……™…n˘ ™…‰ +n˘®™… ∫……ËΩ˛…n«˘{…⁄h…« EÚ±…… ®… h…{…÷Æ˙“ ±……‰M…… EÚ…‰ ¶…±…“-¶……Δ i… +…i…“ Ω˲ V……‰ +{…x…“ {……ÆΔ˙{… Æ˙EÚ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ…‰ x…fii™… ∞¸{…“ f¯…ΔS…‰ ®… f¯…±…EÚÆ˙ n‰˘∂… Ω˛“ x…Ω˛” + {…i…÷ ∫…Δ{…⁄h…«  ¥…∑… ®… +{…x…“ ={…Œ∫l… i… n˘V…« EÚÆ˙…i…‰ ΩÈ˛* ®… h…{…÷Æ˙“ ∫…¶™…i…… EÚ…‰ =V……M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰  ¥… ∂…π]ı ±……‰EÚ x…fii™…*


travel.qxd

5/10/2010

6:24 PM

Page 3

®…x……™…… V……i…… ΩˆË ŒV…∫…EÛ… +…x…Δn ±…‰x…‰ Ωˆ‰i…÷ {…™…«]ˆEÛ +{…x…“ ∫…÷Œ¥…v……x…÷∫……ƈ EÛ¶…“ ¶…“ +… V…… ∫…EÛi…‰ ΩˆËΔ* ±…‰ EÛx… ™…Ωˆ…Δ EÛ… Œ¥…∂…‰π… +…EÚπ…«h… EÛ‰<«§…±… ±…®…V……+…‰ x…‰∂…x…±… {……EÛ« ΩˆË ŒV…∫…‰ n∂…«x…“™… Ωˆ‰i…÷ {…™…«]ˆEÛ x…¥…Δ§…ƈ ∫…‰ ®……S…« i…EÛ +¥…∂™… +…i…‰ ΩˆËΔ* 1954 ®…‰Δ ∫l……Œ{…i… <∫… {……EÛ« EÛ“ J……Œ∫…™…i… ΩˆË  EÛ ™…Ωˆ…Δ {……™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ ∫…ΔM……™… ¥… ΩˆŒÆˆh… ∫…ΔJ™…… ®…‰Δ ®……j… 50 Ωˆ…‰i…‰ Ωˆ÷™…‰ ∫…Δ∫……ƈ ®…‰Δ +…{…EÛ…‰ EÛΩˆ“Δ n‰J…x…‰ EÛ…‰ x…Ωˆ“Δ Œ®…±…‰ΔM…‰Δ* <®…±… ∫…‰ 46  EÛ±……‰®…“]ˆÆˆ n⁄ƈ Z…“±… ΩˆË ±……‰EÛ]ˆEÛ, ŒV…∫…EÛ… +…x…Δn ±…‰x…‰ x…¥…Œ¥…¥……ŒΩˆi… V……‰c‰˜ ™…Ωˆ…Δ +¥…∂™… +…i…‰ ΩˆËΔ*

EËÚ∫…‰ V……BΔ- <®°Ú…±… ∫…‰ 215 EÛ±……‰®…“]ˆÆˆ n⁄ƈ Œ∫l…i… n“®……{…÷ƈ, V…Ωˆ…Δ ™……j…“ §…∫… ¥… ]ˆËC∫…“ u…ƈ… 8 P…Δ]ˆ‰ ®…‰Δ +…∫……x…“ ∫…‰ <®°Ú…±… {…ΩˆΔ÷S… ∫…EÛi…‰ ΩˆΔË*{…⁄¥……‰«ii…ƈ EÛ… n⁄∫…ƈ… ∫…§…∫…‰ §…bˆ… Ωˆ¥……<« +bˆ¬bˆ… <®°Ú…±… +…<V……‰±…, M…÷¥……Ωˆ…]ˆ“, EÛ…‰±…EÛ…i……, Œ∫…±…S…ƈ ¥… x…<« Œn±±…“ ∫…‰ ¥……™…÷ ∫…‰¥…… u…ƈ… V…÷c˜ˆ… Ωˆ÷+… ΩˆË* ∂…“Q… Ωˆ“ <∫…‰ +Δi…Æ˙…«π]≈ı“™… nV……« n‰x…‰ EÛ… |……¥…v……x… ΩˆË* J…®§…… l……‰<§…“ x…fii™… ™…Ω˛ x…fii™… ®… h…{…÷Æ˙ ®…‰ + i… ±……‰EÚ |…™… Ω˲  V…∫…EÚ“ ®……x™…i…… Ω˲  EÚ {…÷Ø˚π… +…ËÆ˙ ®… Ω˛±…… E‰Ú V……‰c‰˜ ®…  EÚ™…… V……x…‰ ¥……±…‰ <∫… x…fii™… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… J…®§…… +…ËÆ˙ l……‰<§…“ x…‰ ¶…M…¥……x… l……ΔM…ÀV…M… E‰Ú ∫……®…x…‰ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ®… h…{…÷Æ˙ E‰Ú BEÚ M……Δ¥… ®… EÚ“ l…“ +…ËÆ˙  V…∫…EÚ… =q‰˘∂™… l…… ®… h…{…÷Æ˙ ®…‰ ∂……Δ i… B¥…Δ ∫……ËΩ˛…n«˘ EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B, ∫…¶™…i…… EÚ…‰ +…M…‰ §…g¯…x……*

{…÷ΔM… S……‰±…®… {…÷ΔM… +…ËÆ ®… h…{…÷Æ˙“ ®…finΔ˘M… EÚ…‰ ®… h…{…÷Æ˙ ∫…ΔEÚ“i…«x… ∫…ΔM…“i… +…ËÆ˙ C±…… ∫…EÚ±… ®… h…{…÷Æ˙ b˜…Δ∫… EÚ“ +…i®…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* ∫…¶…“ ∫……Δ∫EfiÚ i…EÚ +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ =i∫…¥…… ®… ™…Ω˛ x…fii™… ={…Œ∫l… i… n˘V…« EÚÆ˙…i…… Ω˲ ∫……l… Ω˛“ =i∫……Ω˛¥…v…«x… ¶…“ EÚÆ˙i…… Ω˲* ™…Ω˛ x…fii™… ®…÷J™…i…: ®…finΔ˘M… EÚ“ v¥… x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… Ω˲ V……‰  x…®x… v¥… x… ∫…‰ =SS… v¥… x… =SS… v¥… x… ∫…‰  x…®x… v¥… x… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… Ω˛…‰i…… Ω˲*

®… h…{…Æ÷ ˙ Ω˛“ x…Ω˛” + {…i…÷  EÚ∫…“ ¶…“ Æ˙…V™… ™…… n‰˘∂… EÚ“ ∫…Δ∫EfiÚ i… +{…x…‰ +…{… ®…Â Ω˛“ ∫…÷o˘g¯ Ω˛…‰i…‰ Ω˲ V……‰ {…⁄h…«i…:  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω˲  EÚ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ…‰  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ |…S…… Æ˙i…  EÚ™…… V……B  V…∫…∫…‰ ¥…Ω˛ Æ˙…V™… ™…… n‰˘∂… +…ËÆ˙ ∫l…… ™…i¥… {…… ∫…EÂÚ* ∂…÷Ø˚+…i… EÚ…°Ú“ x…®…« ∫…÷Æ˙ EÚ“ i…Æ˙Ω˛ EÚ…°Ú“ v…“®…‰ Ω˛…‰i…“ Ω˲* <∫… x…fii™… EÚ… {…Ω˛x……¥…… ¶…“ EÚ…°Ú“  ¥… ∂…π]ı Ω˲  V…∫…®… {…÷Ø˚π… |… i…¶……M…“ ∫…°‰Ún˘ M……‰±……EÚ…Æ˙ {…M…c˜“ §……Δv…i…‰ Ω˲* +…ËÆ˙ ®…finΔ˘M… EÚ“ l……{… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…fii™… EÚÆ˙i…‰ Ω˲  V…∫…‰ ®… h…{…÷Æ˙“ {……ËÆ˙… h…EÚ ∫……Δ∫EfiÚ i…EÚ ¥……t ™…Δj… {…÷ΔM… EÚΩ˛i…‰ Ω˲*

x…‰§…“ b˜…Δ∫… ™…Ω˛ x…fii™… ®…÷J™…i…: ®… h…{…÷Æ˙“ ¥……Ãπ…EÚ =i∫…¥… ±……<« v…Æ˙…‰§…… {…Æ ˙ EÚ™…… V……i…… Ω˲ ™…Ω˛ BEÚ |…EÚ…Æ˙ EÚ… ∫……®…⁄ Ω˛EÚ x…fii™… Ω˲ V……‰ {……ÆΔ˙{… Æ˙EÚ ¥…‰π…¶…⁄π…… ®…  EÚ™…… V……i…… Ω˲ V……‰ +…{…∫…“ ∫…n¬˘¶……¥… ™…… |…‰®… EÚ… t…‰i…EÚ Ω˲* <∫… x…fii™… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i…  x…®……«h… ®…÷p˘… ∫…‰ Ω˛…‰i…“ Ω˲ +…ËÆ˙ V……‰ O…Ω˛  x…®……«h… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ¥™…¥…∫……™…… EÚ…‰ ¶…“ n˘∂……«i…… Ω˲ V……‰  n˘J……i…… Ω˲  EÚ ®… h…{…÷Æ˙ Æ˙…V™… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ =i∫…¥… BEÚi…… ®… ∂…ŒCi… EÚ“ {…Ω˛S……x… Ω˲*

x…⁄{…… {……±…… x…{…… {……±…… V……‰ EÚ EÚÆ˙i…±… S……‰±…®… +…ËÆ˙  ∫…®§…±… b˜…Δ∫… E‰Ú x……®… ∫…‰ ¶…“ EÚ…°Ú“ |…S… ±…i… Ω˲* BEÚ |…EÚ…Æ˙ EÚ… ∫……®…⁄ Ω˛EÚ x…fii™… Ω˲ +…ËÆ˙ ®… Ω˛±…… |… i…¶……M…“ +{…x…‰ {…÷Ø˚π… |… i…¶…… M…™…… E‰Ú ∫……l… ∫……®…⁄ Ω˛EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ x…fii™… EÚÆ˙i…“ Ω˲* <∫… x…fii™… EÚ“

Æ˙…∫… ±…“±…… Æ˙…v…… +…ËÆ˙ EfiÚπh… |…‰®… EÚ…‰ n˘∂……«i…… ™…Ω˛ x…fii™… ®… h…{…÷Æ˙“ ±……‰M…… EÚ“ +…∫l…… EÚ…‰ Z…±…EÚ…i…… Ω˲* V……‰ EÚ {…⁄Æ˙“ Æ˙…i… ®…Δ n˘Æ˙ E‰Ú ∫……®…x…‰ EÚ±……EÚ…Æ˙ +{…x…“ EÚ±…… +…ËÆ˙ ¶…ŒCi… EÚ… {… Æ˙S…™… n‰˘i…‰ Ω˲ +…ËÆ˙ EfiÚπh… E‰Ú |… i… M……‰ {…™…… +…ËÆ˙ Æ˙… v…EÚ… ¶…ŒCi…¶……¥… EÚ…‰ n˘∂……«i…‰ Ω÷˛B ®… h…{…÷Æ˙“ {… Æ˙¥…‰∂… EÚ…‰ v……î…EÚ ∞¸{… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ∫……Ɖ˙ Ω˛“ EÚ…Æ˙h… Ω˛“ Ω˲ V……‰ ®… h…{…÷Æ˙ EÚ…‰ ∫…¶™…i…… +…ËÆ˙ ∫……Δ∫EfiÚ i…EÚ ∫i…Æ˙ EÚ…‰ +…ËÆ˙… ∫…‰ +±…M… ∫l……x… n‰˘i…‰ Ω˲ i…l…… ®…x… ®… BEÚ ±…±…EÚ V…M……i…‰ Ω˲  EÚ +M…±…“ U÷Ù^ı“ ®… ∫…®…™…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ ®… h…{…÷Æ˙ ®… {… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ∫……l… ∫…®…™… M…V……ÆÂ˙ +…ËÆ˙ ®… h…{…÷Æ˙“ ∫…¶™…i…… +…ËÆ˙ ∫…Δ∫EfiÚ i… EÚ…‰ ∫…®…Z…‰ +…ËÆ˙ +{…x…‰  ±…B +…n˘∂…« ∫l…… {…i… EÚÆÂ˙* EÛ§… V……BΔ- S…⁄Δ EÚ ™…Ωˆ…Δ 12 ®……Ωˆ i™……‰Ωˆ…ƈ

EÚΩ˛…Δ `ˆΩ˛ÆÂ˙-™…Ωˆ…Δ ™……Œj…™……‰Δ EÛ“ ∫…÷Œ¥…v…… Ωˆ‰i…÷ +x…‰EÛ ¥™…¥…∫l……BΔ Ω˲* J…÷®…ΔM… ±…®…{…EÛ ®…‰Δ ™…⁄l… Ωˆ…Ï∫]ˆ±…, l……M…±… §……V……ƈ ®…‰Δ ®……ƈ¥……c˜“ v…®…«∂……±……, ®…÷J™…®…Δj…“ +…¥……∫… E‰Ú {…“Uˆ‰ ƈ…V…EÛ“™… +Œi…Œl… M…fiΩˆ, <®°Ú…±… ƈ…V™… EÛ‰ {…™…«]ˆEÛ Œ¥…¶……M… EÛ“ +…‰Æˆ ∫…‰ +x…‰EÛ Ωˆ…‰]ˆ±…* +…Œn* M…Œ®…«™……‰Δ ®…‰Δ ™…Ωˆ…Δ EÛ… i……{…®……x… 32 ŒbˆO…“ i…l…… ∫…Œn«™……‰Δ ®…‰Δ 2 ŒbˆO…“ ∫…‰Œ±∫…™…∫… ÆˆΩˆi…… ΩˆË, i……‰ +M…ƈ +…{… +§… i…EÛ <®°Ú…±… x…Ωˆ“Δ M…™…‰ ΩˆË i……‰ BEÛ §……ƈ ¥…Ωˆ…Δ +¥…∂™… V……™…‰Δ +…Ëƈ ¥…Ωˆ…Δ EÛ‰ {…™…«]ˆEÛ ∫l…±… EÛ“ ∫…Ëƈ +¥…∂™… EÛƉˆΔ*


gift1.qxd

5/9/2010

4:12 PM

Page 2

=i∫…¥… ¥…∂…‰π……ΔEÚ

}±……¥…Æ˙ ¥… EÈÚ b˜±… ¥……∫… EÚ“®…i… : 990 Ø˚{…™…‰

M……‰±b˜ ¥… b˜…™…®…Δb˜ E‰Ú M…h…‰∂… V…“*

™…‰ ={…Ω˛…Æ˙ x…Ω˛”, Ω˲ {™……Æ˙ {™……Æ˙ EÚ…‰ V…… Ω˛Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…§…∫…‰ +SUÙ… i…Æ˙“EÚ… ={…Ω˛…Æ˙ Ω˛…‰i…… Ω˲, <∫… ±…B i™……ËΩ˛…Æ˙… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®… +{…x…‰ EÚ…‰ n¢ E÷ÚUÙ B‰∫…‰ ={…Ω˛…Æ˙ V……‰ Æ˙Ω‰˛ =x…E‰Ú  n˘±… E‰Ú EÚÆ˙“§…*

={…Ω˛…Æ˙ EÚ…‰ EÚ“®…i… ∫…‰ x…Ω˛”, §…Œ±EÚ {™……Æ˙ ∫…‰ i……‰±…Â*

M…h…‰∂… V…“ ®…finΔ˘M… ®…÷p˘… ®… EÚ“®…i… : +x…÷Æ˙…‰v… {…Æ˙

S……Δn˘“ EÚ“ {…⁄V…… l……±…“* EÚ“®…i… : 1700-4800 Ø˚{…™…‰

x…… Æ˙™…±… ∫…‰ §…x…‰  ¥…Px…Æ˙…V……* EÚ“®…i… : 1000 Ø˚{…™…‰

®…Ë]ı±… EÚ“ {±…‰]ı {…Æ˙ °⁄Ú±…… ∫…‰ ∫…÷∫…ŒVV…i… M…h…‰∂…-±…I®…“ V…“ (°Ú…‰]ı…‰ ∫……ËV…x™… : GÚB]ı ®……<Δb¬˜∫…, ±……b˜Æ˙…‰, +…ËÆ˙…, ®…ËM…{{……<«˜  n˘±±…“, B]ıΩ˛…‰®…- ®…÷Δ§…<«)

Arpana Yadav arpana@dpb.in

EÚ“®…i… : +x…÷Æ˙…‰v… {…Æ˙

EÚ“®…i… : 1500 Ø˚{…™…‰

72

x…Ë{… EÚx… Ω˛…‰±b˜Æ˙

M…fiΩ˛±…I®…“

EÚ“®…i… : 690 Ø˚{…™…‰

October 2010

¥…˱…¥…‰]ı, ±…‰n˘Æ˙ ¥… ®……‰®…§… k…™…… ∫…‰ ∫…V…… S……ÏEÚ±…‰]ı §……ÏC∫…

∫…±¥…Æ˙ ¥… O…“x… }±……Ï¥…Æ˙ E‰Ú ∫……l… S……ÏEÚ±…‰]ı ∫…‰ ∫…V…… Ω÷˛+…  M…}]ı +…<]ı®…*

EÚ“®…i… : 1500 Ø˚{…™…‰

EÚ“®…i… : 1200 Ø˚{…™…‰


tvyahar ka massam.qxd

niharika@dpb.in

Niharika Jaiswal

=i∫…¥… ¥…∂…‰π……ΔEÚ

5/8/2010

11:53 AM

Page 2

n˘“

{……¥…±…“, n÷˘M……«{…⁄V…… i…l…… x…¥…Æ˙… j… V…Ë∫…‰ J……∫… {…¥…« EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…Ω˛…Δ ®…x… ®… J…÷ ∂…™……Δ +…ËÆ˙ =®…ΔM… Æ˙Ω˛i…“ Ω˲ ¥…Ω˛” + v…EÚ J…S…« EÚ…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…x… ®… ÀS…i…… ¶…“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* ∫…§…∫…‰ V™……n˘… ÀS…i……  x…®x…¥…M…« ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…v™…¥…M…« i…EÚ EÚ“ Æ˙Ω˛i…“ Ω˲* =xΩ² +{…x…… Ω˛Æ˙ EÚn˘®… ∫……‰S…-∫…®…Z…EÚÆ˙ Æ˙J…x…… {…c˜i…… Ω˲, C™…… EÚ +…™… =x…EÚ“ ∫…“ ®…i… Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ J…S…Ê §…g¯ V……i…‰ ΩÈ˛ i……‰ B‰∫…‰ ®… ™…Ω˛ ∫……‰S…x…… §…‰Ω˛n˘ ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲  EÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……EÚ“ J…S……Á EÚ…‰ {…⁄Æ˙…  EÚ™…… V……B  EÚ =i∫…¥… E‰Ú ÆΔ˙M…… EÚ…‰* i……‰ B‰∫…‰ ®…ΩΔ˛M……<« E‰Ú V…®……x…‰ ®… +M…Æ˙ Ω˛®… E÷ÚUÙ §……i…… EÚ… J……∫… v™……x… Æ˙J… i……‰ Ω˛Æ˙ S…“V… EÚ… +…∫……x…“ ∫…‰ |…§…Δv…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* V……x…‰ EËÚ∫…‰-

§…V…]ı i…Ë™……Æ EÚÆÂ˙ +M…Æ˙ EÚ®… J…S…« ®… S……Ω˛i…“ ΩÈ˛ J…÷∂…Ω˛…±…“{…⁄h…« =i∫…¥… ®…x……x…… i……‰ =∫…E‰Ú ±…B §…V…]ı i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… §…Ω÷˛i… V™……n˘… V…∞¸Æ˙“ Ω˲, C™…… EÚ ™… n˘ +…{… {…Ω˛±…‰ ∫…“ +…{… +{…x…“ +…™… E‰Ú +x…÷∞¸{… §…V…]ı i…™… EÚÆ˙E‰Ú S…±…ÂM…‰ i……‰ +…M…‰ +…{…EÚ…‰ {…Ɖ˙∂…… x…™…… EÚ… ∫……®…x…… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… {…c‰˜M……* ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ i……‰

i™……ËΩ˛…Æ˙… EÚ… ®……Ë∫…®… ™……x…“ J…S…Ê EÚ… ®……Ë∫…®…, V…∫…EÚ“ ÀS…i…… ∂……™…n˘ +…{…EÚ…‰ ¶…“ +¶…“ ∫…‰ ∫…i……x…‰ ±…M…“ Ω˛…‰M…“, C™…… EÚ  V…∫… i…Æ˙Ω˛ ®…ΩΔ˛M……<« §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ Ω˲ J……∫…i……ËÆ˙ {…Æ˙ i™……ËΩ˛…Æ˙… E‰Ú ∫…®…™… i……‰ B‰∫…‰ ®… ™…Ω˛ i…™… EÚÆ˙ {……x…… §…‰Ω˛n˘ ®…÷Œ∂EÚ±… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲  EÚ =i…x…“ Ω˛“ ∫…“ ®…i… +…™… ®… EËÚ∫…‰ ∫…§… E÷ÚUÙ {…⁄Æ˙…  EÚ™…… V……B* i……‰ +…<™…‰ V……x… EËÚ∫…‰ EÚ®… §…V…]ı ®… §…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +…{… J…÷∂…Ω˛…±…“ ¶…Æ˙… i™……ËΩ˛…Æ˙*

+…{… ∫……®……x…… EÚ“ ∫…⁄S…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙ ±…Â* {…Ω˛±…“ ∫…⁄S…“ ®… +…{… +{…x…‰ Ω˛Æ˙ ®……Ω˛ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ J…S…Ê V…Ë∫…‰- §…SS…… EÚ“ °Ú“∫…, n⁄˘v…, Æ˙…∂…x… +…ËÆ˙ ¶…“ V…∞¸Æ˙i…… +… n˘ E‰Ú §……Ɖ˙ ®…  ±…J… ±… +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ =∫…®… ™…Ω˛ UÙ…Δ]ı ±…  EÚ +…{…EÚ“ EÚ…Ëx… ∫…“ V…∞¸Æ˙i… B‰∫…“ Ω˲ V……‰ +…x…‰ ¥……±…‰ +M…±…‰ ®……Ω˛ ®… ¶…“ {…⁄Æ˙“ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ Ω˲* <∫… i…Æ˙Ω˛ <∫…∫…‰ §…S…‰ {…Ë∫…‰ +…{… +{…x…“ =i∫…¥… EÚ“ V…∞¸Æ˙i…… ®… ±…M…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ˙“ ∫…⁄S…“ ®… +…{… i™……ËΩ˛…Æ˙ ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i… V…∞¸Æ˙i…… E‰Ú §……Ɖ˙ ®… ∫…⁄S…“ §…x…… ±…Â,  V…∫…®… +…{… EÚ{…c‰˜,  ®…`ˆ…<™……Δ, ∫…V……¥…]ı E‰Ú ∫……®……x… +… n˘ ∫…¶…“ S…“V…… EÚ…‰ ∂…… ®…±… EÚÆÂ˙* ∫…⁄S…“ EÚ…‰ J……∫… V…∞¸Æ˙i…… EÚ…‰ ∂…… ®…±… EÚÆÂ˙* ∫…V……¥…]ı E‰Ú ∫……®……x… ®… V™……n˘… {…Ë∫…‰ ¥™…l…« x… EÚÆÂ˙* <∫… i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ §…V…]ı i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ +…{…EÚ…‰ EÚ…°Ú“ ®…n˘n˘  ®…±…‰M…“* <x… ∫…¶…“ ∫……®……x…… EÚ“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ ∫…⁄S…“ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ +…{… BEÚ ™…… n˘…‰ §……Æ˙ ®… EÚÆÂ˙* <∫… i…Æ˙Ω˛ +…{… §……Æ˙-§……Æ˙ +…x…‰-V……x…‰ ®… ±…M…x…‰ ¥……±…… {…Ë∫…… §…S…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚ{…c˜… EÚ“

i™……ËΩ˛…Æ˙… EÚ… ®……Ë∫…®… ™……x…“ J…S…« EÚ… ®……Ë∫…®… •……Δb‰˜b˜ EÚ{…c˜… EÚ“ V…M…Ω˛ +…{… x……Ïx…•……Δb‰˜b˜ EÚ{…c‰˜ ¶…“ +…V…®…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

68 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010


tvyahar ka massam.qxd

5/8/2010

11:54 AM

J…Æ˙“n˘…Æ˙“ +…{… n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ {…Ω±…‰ Ω˛“ EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J… ±…Â, C™…… EÚ i™……ËΩ˛…Æ˙ E‰Ú x…V…n˘“EÚ +…i…‰ Ω˛“ ∫…¶…“ ¥…∫i…÷+… E‰Ú ®…⁄±™… +…∫…®……x… U⁄Ùx…‰ ±…M…i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… =i∫…¥… ∫…‰ ∫…Δ§…Δ v…i… +…ËÆ˙ ¶…“ S…“V… V…Ë∫…‰- {…⁄V…… ∫……®…O…“, ®…‰¥……, ∫…V……x…‰ EÚ… ∫……®……x… ™…Ω˛ §…“∫… ∫…‰ {…SS…“∫…  n˘x… {…Ω˛±…‰ ¶…“ J…Æ˙“n˘EÚÆ˙ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*

∫…‰±… EÚ… Æ˙…∫i…… +{…x……BΔ =i∫…¥…“ ®……Ë∫…®… ®… EÚ{…c‰˜, J……x…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ <±…ËC]ı≈ı…Ï x…EÚ S…“V…Â Ω˛Æ˙ S…“V… {…Æ˙ ∫…‰±… V…Ë∫…‰ +…Ï°ÚÆ˙ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲* i……‰ C™…… x… +…{… ¶…“ <∫…EÚ… {…⁄Æ˙… °Ú…™…n‰˘ =`ˆ…BΔ* ™…Ω˛ ∫…§… ∫…‰±… §…c˜“-§…c˜“ EΔÚ{… x…™…… EÚ“ Ω˛…‰i…“ Ω˲,  V…∫…®… +…{…EÚ…‰  b˜∫EÚ…=Δ]ı +…Ï°ÚÆ˙ E‰Ú ∫……l… BEÚ E‰Ú ∫……l… BEÚ £Ú“ +…ËÆ˙  M…}]ı {…ËEÚ ΩÈ˛{…Æ˙ V…Ë∫…‰ +…Ï°Ú∫…«  ®…±…ÂM…‰* +M…Æ˙ +…{…  EÚ∫…“ <±…ËC]ı≈ı…Ï x…EÚ ∫……®……x… J…Æ˙“n˘x…‰ EÚ“ ™……‰V…x…… §…x…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ i……‰ +…{… =∫…‰ n˘“{……¥…±…“ ®… S…±… Æ˙Ω‰˛  b˜∫EÚ…=Δ]ı +…Ï°ÚÆ˙ ®… J…Æ˙“n¢* <∫…E‰Ú +±……¥…… •…Âb˜ ¥……±…‰ EÚ{…b˜… EÚ“ V…M…Ω˛ +…{… ∫……v……Æ˙h… EÚ{…c‰˜ ¶…“ +…V…®…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… {…⁄V…x… ∫……®…O…“ ®… BEÚ j…i… {…⁄Æ˙… {…ËEÚ +…x…‰ ±…M…… Ω˲ i……‰ +±…M…-+±…M… {…⁄V…x… ∫……®…O…“ J…Æ˙“n˘x…‰ ∫…‰ +SUÙ… +…{… ™…Ω˛ {…ËEÚ J…Æ˙“n¢ V……‰ +…{…EÚ…‰ °‰ÚŒ∫]ı¥… ∫…‰±… +…Ï°ÚÆ˙ ®… EÚ…°Ú“ ∫…∫i……  ®…±…‰M……* ™…Ω˛ +…Ï°Ú∫…« V™……n˘…i…Æ˙ +…{…EÚ…‰ ®……ϱ… ®…Â Ω˛“  ®…±…‰M……* ®……ϱ… ®…  ∫…°«Ú =xΩ˛” S…“V…… EÚ“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ EÚÆÂ˙  V…∫…EÚ… ®…⁄±™… §……V……Æ˙ ®…  ®…±… Æ˙Ω‰˛ ∫……®……x…‰ E‰Ú ®…⁄±™…… ∫…‰ EÚ®… Ω˲ ™…… §…Æ˙…§…Æ˙ Ω˲* <∫…E‰Ú +±……¥…… +x……¥…∂™…EÚ S…“V…… EÚ“ J…Æ˙“n˘…Æ˙“ ∫…‰ §…S…Â*

J……x…‰ EÚ“ S…“V… P…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆÂ˙ i™……ËΩ˛…Æ˙… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®… ®…‰Ω˛®……x…… EÚ… +…x…… V……x…… i……‰ ±…M…… Ω˛“ Æ˙Ω˛i…… Ω˲ i……‰ B‰∫…‰ ®…Â Ω˛®……Æ˙… ∫…§…∫…‰ V™……n˘… J…S…« =x…E‰Ú ¶…¥… ∫¥……M…i… +…ËÆ˙ x……∂i…‰-{……x…“‰ ®…Â Ω˛…‰ V……i…… Ω˲ i……‰ B‰∫…‰ ®… J……x…‰-{…“x…‰ EÚ“ S…“V…… EÚ…‰ +…{… P…Æ˙ ®…Â Ω˛“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* V…Ë∫…‰- §……V……Æ˙ EÚ“ V…M…Ω˛ +…{… P…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ ®…`ˆ…<« i…Ë™……Æ˙ EÚÆÂ˙* ®……‰n˘EÚ, ±…b¬˜b⁄˜, §…˙°Ú‘, M…÷±……§…V……®…÷x… V…Ë∫…‰  ®…`ˆ…<™……Δ +…{… §…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ <∫…E‰Ú +±……¥…… +…{… +…ËÆ˙ ¶…“ EÚ<« x…<« S…“V… +…V…®…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛,  V…∫…E‰Ú  ±…B  EÚ∫…“ §…÷EÚ ™…… ®…ËMV…“x… EÚ… ∫…Ω˛…Æ˙… ¶…“ ±…‰ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ +…{… x…®…EÚ“x… ®… S…⁄b˜…, ®…⁄ΔM…°Ú±…“ +…ËÆ˙ b˜≈˜…™…£⁄Ú]¬ı∫… EÚ“  ®…C∫… x…®…EÚ“x…,

Page 3

n˘…±…®…⁄]ı, {……‰Ω˛…, Ω˛Æ˙™……±…“ EÚ§……§… +…ËÆ˙ ®…C∫… ¥…‰V…“]‰ı§…±… EÚ]ı±…‰]ı V…Ë∫…‰ x…®…EÚ“x… ¥™…ΔV…x…… EÚ…‰ ¶…“ P…Æ˙ ®… +…V…®…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… =i∫…¥… V…Ë∫…‰ ®……Ë∫…®… ®… {… Æ˙¥……Æ˙¥……±…‰ ¶…“ J……x…‰ ®… E÷ÚUÙ §…n˘±……¥… S……Ω˛i…‰ ΩÈ˛, J……∫…i……ËÆ˙ {…Æ˙ §…SS…‰, i……‰ B‰∫…‰ ®… §……Ω˛Æ˙ EÚ… J……x…… ∫…§…EÚ…‰ ∫…Ω˛“ +…Ï{∂…x… ±…M…i…… Ω˲* {…Æ˙ +…{… §……Ω˛Æ˙  b˜x…Æ˙ ™…… ±…ΔS… ±…‰x…‰ EÚ“ §…V……™… P…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ E÷ÚUÙ x…™…… ]ı≈ı…<« EÚÆÂ˙* V…Ë∫…‰Æ˙…V…∫l……x…“ EÚg¯“, +…±…⁄ b˜≈˜…™…£⁄Ú]¬ı∫… S……]«ı, S…x…… EÚ§……§…, EÚg¯…<« {…x…“Æ˙, M……‰¶…“ ®…x…S…⁄ Æ˙™…x…, EÚ]ıΩ˛±…  §…Æ˙™……x…“ +…ËÆ˙ §…SS…… E‰Ú  ±…B S…“V… ∫…Èb˜ ¥…S…, ¥…‰V… Æ˙…‰±…, {…x…“Æ˙ ®……‰®……‰V… V…Ë∫…‰ ¥™…ΔV…x… §…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ EÚ®… {…Ë∫…‰ ®… +…{… §…n˘±……¥… ¶…“ ±…‰ +…BΔM…‰ +…ËÆ˙ §……Ω˛Æ˙ E‰Ú ®…÷EÚ…§…±…‰ ∫……°Ú-∫…÷l…Æ˙… Ω˛…‰M……*

ΩÈ˛b˜®…‰b˜ S…“V…… ∫…‰ ∫…V……¥…]ı EÚÆÂ˙ Ω˛Æ˙ EÚ∫…“ EÚ… J¥……§… Ω˛…‰i…… Ω˲  EÚ =∫…E‰Ú J¥……§…… EÚ… +… ∂…™……x…… +…ËÆ˙ E‰Ú P…Æ˙ ∫…‰  §…±E÷Ú±… +±…M… x…V…Æ˙ +…B* J……∫…i……ËÆ˙ {…Æ˙ =i∫…¥…“ ®……Ë∫…®… ®…  V…∫…®… ∫…V……¥…]ı EÚ“ §…Ω÷˛i… +Ω˛®… ¶…⁄ ®…EÚ… Ω˛…‰i…“ Ω˲* +M…Æ˙ n‰˘J…… V……B i……‰ J……x…-{……x… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…V……¥…]ı ®… ¶…“ +SU‰Ù-J……∫…‰ {…Ë∫…‰ J…S…« Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ V…∞¸Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲  EÚ ®…ΩΔ˛M…‰-®…ΩΔ˛M…‰ ∫……®……x… ∫…‰ Ω˛“ P…Æ˙ EÚ…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ∫…V……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲* Ω˛®… +{…x…‰ Ω÷˛x…Æ˙ E‰Ú V… Æ˙™…‰ ¶…“ +{…x…‰ P…Æ˙ EÚ…‰ J…⁄§…∫…⁄Æ˙i… ∞¸{… n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* P…Æ˙ +…{… S……]«ı∫…“]ı EÚ… ±…È{… §…x……EÚÆ˙  V…∫…‰  ∫…i……Ɖ˙, UÙ…‰]‰ı-UÙ…‰]‰ı ∂…“∂…‰, {±……Œ∫]ıEÚ E‰Ú UÙ…‰]‰ı-UÙ…‰]‰ı P…Δ]‰ı ∫…‰ ¶…“ ∫…V……EÚÆ˙ ±…M…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* <∫…“ i…Æ˙Ω˛ +…{… ¥……ϱ… ΩÈ˛ÀM…M… §…x……EÚÆ˙ ∫…V……™…Â* ∫]ı…< ±…∂… EÈÚb˜±… EÚ“ V…M…Ω˛ n˘“™…‰ EÚ…‰ ∫]ı…< ±…∂… ∞¸{… n‰˘ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú  ±…B +…{… n“˘™…… EÚ…‰  ¥… ¶…z… ÆΔ˙M…… ∫…‰ ÆΔ˙M…EÚÆ˙ =∫…‰ ∂…“∂…‰ +…ËÆ˙  ∫…i……Æ˙… ∫…‰ ∫…V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +…]‰ı E‰Ú S……‰EÚÆ˙ EÚ…‰  ¥… ¶…z… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ÆΔ˙M…… ∫…‰ ÆΔ˙M…EÚÆ˙ ÆΔ˙M……‰±…“ §…x…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* +…]ı‘ °Ú ∂…™…±… S…“V…… EÚ“ V…M…Ω˛ +…{… °⁄Ú±…… ∫…‰ ¶…“ P…Æ˙ EÚ…‰ ∫…V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* „

+M…Æ˙ n‰˘J…… V……B i……‰ J……x…-{……x… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…V……¥…]ı ®… ¶…“ +SU‰ÙJ……∫…‰ {…Ë∫…‰ J…S…« Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, ±…‰ EÚx… ™…Ω˛ V…∞¸Æ˙“ x…Ω˛” Ω˲  EÚ ®…ΩΔ˛M…‰-®…ΩΔ˛M…‰ ∫……®……x… ∫…‰ Ω˛“ P…Æ˙ EÚ…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ∫…V……™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲ §…Œ±EÚ Ω÷˛x…Æ˙ E‰Ú V… Æ˙™…‰ ¶…“ +{…x…‰ P…Æ˙ EÚ…‰ J…⁄§…∫…⁄Æ˙i… ∞¸{…  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… Ω˲*


candel october.qxd

5/8/2010

5:49 PM

Page 2

V…∫…E‰Ú  §…x…… +v…⁄Æ˙… Ω˲ =i∫…¥…..

=i∫…¥… ¥…∂…‰π……ΔEÚ

M…h…‰∂…… ]ı≈ı“ n˘“™……

rashmi@dpb.in

Rashmi Dwivedi

EÚ“®…i… : 150 Ø˚{…™…‰

S……Æ˙… i…Æ˙°Ú V…±…i…‰ Ω÷˛B n˘“™…‰ +…ËÆ˙ EÈÚb˜±∫… =i∫…¥… EÚ…‰ V…M…®…M……i…“ Æ˙…Ë∂…x…“ +…ËÆ˙ =±±……∫… ∫…‰ ¶…Æ˙ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* |…∫i…÷i… Ω˲ E÷ÚUÙ B‰∫…‰ Ω˛“ n˘“™…‰ +…ËÆ˙ EÈÚb˜±∫… V…∫…EÚ‰  §…x…… +…{…EÚ… =i∫…¥… +v…Æ⁄ ˙… Ω˛Ë* ]‰ıCS…Æ˙ EÈÚb˜±…  ¥…n˘ M…h…‰∂…… l…“®… M……‰±b˜x…  ∫…±¥…Æ˙ EÈÚb˜±…  ¥…n˘ı  §…]¬ı∫…

Æ˙…‰V… n˘“™……

EÚ“®…i… : 1000 Ø˚{…™…‰

EÚ“®…i… : 30 Ø˚{…™…‰

+…V…EÚ±… §……V……Æ˙ ®… V…˱… EÈÚb˜±∫… EÚ“ V™……n˘… ®……ΔM… Ω˲ C™…… EÚ ™…Ω˛ Æ˙…Ë∂…x…“ E‰Ú ∫……l…-∫……l… +…{…E‰Ú P…Æ˙ EÚ“ ¶…“ ∂……‰¶…… §…g¯…i…‰ ΩÈ˛*

n˘“™…… ¥…n˘ +M…Æ˙§…k…“ ∫]Èıb˜ EÚ“®…i… : 150 Ø˚{…™…‰

±…I®…“-M…h…‰∂… n˘“™…… ∫…‰]ı EÚ“®…i… : 120 Ø˚{…™…‰

{…{…«±… l…“®… EÈÚb˜±… <x… ¥……Ï™…±…‰]ı EÚ“®…i… : 700 Ø˚{…™…‰

66 P M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

°Ú…‰]ı…‰ ∫……ËV…x™…- ±…I®…“ À∫…P…±…… ®……‰. 9871111388

§±…⁄ l…“®… ∂…‰±… EÈÚb˜±… EÚ“®…i… : 4000 Ø˚{…™…‰

®…±]ı“EÚ±…Æ˙ ∫…Èb˜ EÈÚb˜±…

∫]‰ı™…∫…« n˘“™……

EÚ“®…i… : 400 Ø˚{…™…‰

EÚ“®…i… : 25 Ø˚{…™…‰

EÚ“®…i… : 900 Ø˚{…™…‰


rangoli.qxd

=i∫…¥… ¥…∂…‰π……ΔEÚ

5/8/2010

6:01 PM

Page 2

<x…∫…‰ EÚ Æ˙B ±…I®…“ V…“ EÚ…

∫…÷∫¥……M…i…®… grehlakshmieditor@dpb.in

∫|…‰ ¥……±…“ ÆΔ˙M……‰±…“

{…‰{…Æ˙ ®…Ë∂…“ C±…‰ ÆΔ˙M……‰±…“

±……J… EÚ“ ÆΔ˙M……‰±…“

ÆΔ˙M……‰±…“ EÚ…‰ §…x……x…‰ E‰Ú ±…B ¥……Ï]ıÆ˙ EÚ±…Æ˙ EÚ… <∫i…‰®……±… ¶…“ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*

66 F M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

∂…˱… EÚ“ ÆΔM……‰±…“ °⁄Ú±…… ¥……±…“ ÆΔ˙M……‰±…“

Ω˛Æ˙ {…¥…« ¥… ∂…÷¶… EÚ…™…« ÆΔ˙M……‰±…“ E‰Ú §…x…… +v…⁄Ɖ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, +…ËÆ˙ <∫…EÚ…‰ §…x……x…… ∂…÷¶… ®……x…… V……i…… Ω˲* <∫… ±…B +M…Æ˙ +…{… ¶…“ +{…x…‰ P…Æ˙ E‰Ú +…ΔM…x… EÚ“ J…⁄§…∫…⁄Æ˙i…“ EÚ…‰ §…g¯…x…… V……i…‰ ΩÈ˛ i……‰ =∫…‰ ∫…V……BΔ <x… +…EÚπ…«EÚ ¥…  b˜V……™…x…Æ˙ ÆΔ˙M……‰±…“ ∫…‰*


modak recipe.qxd

¥™…ΔV…x…

4/29/2010

5:00 PM

Page 2

M…h…‰∂…V…“ EÚ…‰ ¶……‰M… ±…M……BΔ ®……‰n˘EÚ ∫…‰

arpana@dpb.in

Arpana Yadav

i™……ËΩ˛…Æ˙ Ω˛…‰ ™…… EÚ…‰<« ∂…÷¶… +¥…∫…Æ˙ ®…÷ΔΩ˛ ®…“`ˆ… EÚÆ˙…x…… ∂…÷¶… ®……x…… V……i…… Ω˲, <∫… ±…B n˘“{……¥…±…“ V…Ë∫…‰ {……¥…x… {…¥…« {…Æ˙ Ω˛®… ±……B ΩÈ˛ E÷ÚUÙ B‰∫…‰ ®……‰n˘EÚ,  V…∫…EÚ…‰ §…x……EÚÆ˙ n˘“{…… E‰Ú <∫… {…¥…« {…Æ˙ ®…“`‰ˆ EÚ… E÷ÚUÙ ∂…M…÷x… Ω˛…‰ V……B +…ËÆ˙ ∫……l… Ω˛“ l……‰c˜“ ∫…“  ®…`ˆ…∫… Ω˛®……Ɖ˙  Æ˙∂i…… ®… ¶…“ P…÷±… V……B*

®……‰n˘EÚ §…x……i…‰ ∫…®…™… ®……‰™…x… EÚ“ ®……j…… ®…Ën‰˘ ¥… ∫…⁄V…“ E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ Æ˙J… i…… EÚ ®……‰n˘EÚ ]⁄ı]‰ı x…Ω˛”*

M…÷±……§…“ {…x…“Æ˙ ®……‰n˘EÚ ∫……®…O…“ (EÚ¥…Æ˙ E‰Ú ±…B) : ®…Ën˘… 250 O……®…, S…÷EΔÚn˘Æ˙ 2, i…±…x…‰ E‰Ú  ±…B {…™……«{i… ®……j…… ®… i…‰±…* ¶…Æ˙…¥…x… ∫……®…O…“ : ∂…CEÚÆ˙ 250 O……®…, x…… Æ˙™…±… §…÷Æ˙…n˘… 1 §…c˜… S…®®…S…, P…“ 250 O……®…,  ®…±…“V…÷±…“ EÚ]ı“ ®…‰¥…… 1 UÙ…‰]ı“ EÚ]ı…‰Æ˙“, <±……™…S…“ {……=b˜Æ˙ 1 S…®®…S…, {…x…“Æ˙ 250 O……®…*

¥… v… : {…x…“Æ˙ EÚ…‰ EÚq›˘EÚ∫… EÚÆ˙E‰Ú =∫…®… ®…‰¥……, x…… Æ˙™…±… §…÷Æ˙…n˘…, <±……™…S…“ {……=b˜Æ˙ +…ËÆ˙ ∂…CEÚÆ˙  ®…±……EÚÆ˙ ¶…Æ˙…¥…x… ∫……®…O…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆÂ˙* S…÷EΔÚn˘Æ˙ EÚ…‰  EÚ∫… EÚÆ˙ UÙ±…x…“ ∫…‰ UÙ…x… ±… i…… EÚ =∫…EÚ… V…⁄∫… +±…M… Ω˛…‰ V……B* ®…Ën˘‰ ®… ®……‰™…x… +…ËÆ˙ S…÷EΔÚn˘Æ˙ V…⁄∫… b˜…±…EÚÆ˙ {…⁄c˜“ V…Ë∫…… M…⁄Δv… ±…Â* Æ˙…‰]ı“ E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ ±……‰<« ±…‰EÚÆ˙ =∫…®… i…Ë™……Æ˙ ¶…Æ˙…¥…x… ¶…ÆÂ˙ +…ËÆ˙ S…÷z…]Âı b˜…±…i…‰ Ω÷˛B §…Δn˘ EÚÆÂ˙* M…Æ˙®… i…‰±… ®… v…“®…“ +…ΔS… {…Æ˙ ∫…÷x…Ω˛Æ˙… Ω˛…‰x…‰ i…EÚ b˜“{… £Ú…<« EÚÆÂ˙*

S……ÏEÚ±…‰]ı“ ®……‰n˘EÚ ∫……®…O…“ (EÚ¥…Æ˙ E‰Ú ±…B) : ®…Ën˘… 250 O……®…, ∫…⁄V…“ 50 O……®…, ®……‰™…x… E‰Ú  ±…B P…“ 2 §…c‰˜ S…®®…S…, i…±…x…‰ E‰Ú  ±…B P…“ {…™……«{i… ®……j…… ®…Â*

¶…Æ˙…¥…x… ∫……®…O…“ : S……ÏEÚ±…‰]ı S…{∫… 100 O……®…, §……Æ˙“EÚ EÚ]‰ı EÚ…V…⁄ 50 O……®…* ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B : 100 O……®… b˜…E«Ú S……ÏEÚ±…‰]ı, 50 O……®… S……ÏEÚ±…‰]ı  S…{∫…*

92 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

¥… v… : ®…Ën˘… ®… ∫…⁄V…“ ¥… ®……‰™…x… b˜…±… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ M…⁄Δv…EÚÆ˙ +…v…‰ P…Δ]‰ı E‰Ú  ±…B Æ˙J… n¢* S……ÏEÚ±…‰]ı  S…{∫… +…ËÆ˙ EÚ…V…⁄ EÚ…‰ BEÚ ∫……l…  ®…±……BΔ* M…⁄Δv…‰ Ω÷˛B ®…Ën‰˘ ®… ∫…‰ UÙ…‰]ı“ ∫…“ ±……‰<« ±…‰EÚÆ˙ S…EÚ±…‰ {…Æ˙ §…‰±…Â* <∫…®… 1 S…®®…S… S……ÏEÚ±…‰]ı  S…{∫… +…ËÆ˙ EÚ…V…⁄ ¶…ÆÂ˙* S……Æ˙… +…‰Æ˙ {……x…“ ±…M……EÚÆ˙ S…÷z…]Âı n‰˘i…‰ Ω÷˛B §…Δn˘ EÚÆÂ˙* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ ∫……Ɖ˙ ®……‰n˘EÚ i…Ë™……Æ˙ EÚÆÂ˙* i…Ë™……Æ˙ ®……‰n˘EÚ…Â EÚ…‰ M…Æ˙®… i…‰±… ®… v…“®…“ +…ΔS… {…Æ˙ ∫…÷x…Ω˛Æ˙… Ω˛…x‰ …‰ i…EÚ i…±…Â* BEÚ {±…‰]ı ®… Æ˙J…EÚÆ˙ b˜…E«Ú S……ÏEÚ±…‰]ı EÚ…‰  {…P…±……EÚÆ˙ =x…E‰Ú >{…Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙ ∫…V……BΔ*


modak recipe.qxd

4/29/2010

5:00 PM

Page 3

S…±b˜ Æ˙§…c˜“ ®……‰n˘EÚ ∫……®…O…“ (EÚ¥…Æ˙ E‰Ú  ±…B) : ∫…⁄V…“ 250 O……®…, P…“ 1 §…c˜… S…®®…S…,  {…∫…“ ∂…CEÚÆ˙ 50 O……®…, <±……™…S…“ {……=b˜Æ˙ 1 UÙ…‰]ı… S…®®…S…*

¶…Æ˙…¥…x… ∫……®…O…“ : §……Æ˙“EÚ EÚ]ı“ ®…‰¥…… 1 UÙ…‰]ı“ EÚ]ı…‰Æ˙“* Æ˙§…c˜“ E‰Ú ±…B : °÷Ú±… GÚ“®… n⁄˘v… 1 ±…“]ıÆ˙, ∂…CEÚÆ˙ 2 S…®®…S…* ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B :  {…∫i…… EÚi…Æ˙x… 1 S…®®…S…, §……n˘…®… 8-10*  ¥… v… : ∫…⁄V…“ EÚ…‰ P…“ ®… M…÷±……§…“ ¶…⁄x…EÚÆ˙ ∂…CEÚÆ˙ +…ËÆ˙ 1  M…±……∫… {……x…“ b˜…±…EÚÆ˙ Ω˛±…¥…… i…Ë™……Æ˙ EÚÆÂ˙*  °ÚÆ˙ n⁄˘v… ®… ∂…CEÚÆ˙ b˜…±… +…ËÆ˙ i…§… i…EÚ =§……±… V…§… i…EÚ  EÚ ¥……‰ +…v…… x…… Æ˙Ω˛ V……B*  °ÚÆ˙ <∫…‰ `Δˆb˜… Ω˛…‰x…‰ n¢* BEÚ §…c˜… S…®®…S… Ω˛±…¥…… ±…‰EÚÆ˙ Ω˛l…‰±…“ {…Æ˙ °ËÚ±……BΔ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +Δn˘Æ˙ 1 S…®®…S… ®…‰¥…… Æ˙J…EÚÆ˙ S……Æ˙… +…‰Æ˙ ∫…‰ §…Δn˘ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ®……‰n˘EÚ EÚ… +…EÚ…Æ˙ n¢* <xΩ² |…“-Ω˛“]ı  EÚB +…‰¥…x… ®… 10  ®…x…]ı i…EÚ §…‰EÚ EÚÆÂ˙* +§… §…‰Cb˜ ®……‰n˘EÚ EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ Æ˙§…c˜“ ®… b˜…±…Â, >{…Æ˙ ∫…‰  {…∫i…… EÚi…Æ˙x… +…ËÆ˙ §……n˘…®… ∫…‰ ∫…V……BΔ*  £ÚV… ®…  S…±b˜ EÚÆ˙E‰Ú ∫…¥…« EÚÆÂ˙*

{…⁄Æ˙x… ®……‰n˘EÚ ∫……®…O…“ (EÚ¥…Æ˙ E‰Ú ±…B) : ®…Ën˘… 150 O……®…, M…‰Ω⁄Δ˛ EÚ… +…]ı… 100 O……®…, i…±…x…‰ E‰Ú  ±…B {…™……«{i… ®……j…… ®…‰ Δi…‰±…* ¶…Æ˙…¥…x… ∫……®…O…“ : S…x…‰ EÚ“ n˘…±… 150 O……®…,  {…∫…“ ∂…CEÚÆ˙ 50 O……®…, UÙ…‰]ı“ <±……™…S…“ {……=b˜Æ˙ ½ S…®®…S…, x…… Æ˙™…Æ˙ EÚ… §…÷Æ˙…n˘… 2 S…®®…S…, ∂…÷r˘ P…“ 1 S…®®…S…*

¥… v… : ®…Ën˘… ®… M…‰Ω⁄Δ˛ EÚ… +…]ı… +…ËÆ˙ ®……‰™…x…  ®…±……EÚÆ˙ Æ˙…‰]ı“ V…Ë∫…… +…]ı… M…⁄Δv… ±…Â* S…x…‰ EÚ“ n˘…±… ®… =i…x…… Ω˛“ {……x…“ b˜…±…  V…i…x…‰ ®… ™…Ω˛ M…±… V……B* M…Æ˙®… P…“ ®… <±……™…S…“ {……=b˜Æ˙, n˘…±…, ¥… ∂…CEÚÆ˙ b˜…±…EÚÆ˙  ®…∏…h… E‰Ú EÚc˜…Ω˛“ UÙ…‰c˜x…‰ i…EÚ {…EÚ…BΔ* `Δˆb˜… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ x…… Æ˙™…±… EÚ… §…⁄Æ˙…n˘…  ®…±……BΔ* +§… i…Ë™……Æ˙ +…]‰ı EÚ“ UÙ…‰]ı“-UÙ…‰]ı“ ±……‰<« §…x……BΔ =∫…®… {…⁄Æ˙x… ¶…Æ˙EÚÆ˙ S…÷z…]Âı n‰˘i…‰ Ω÷˛B §…Δn˘ EÚÆÂ˙  °ÚÆ˙ =∫…‰ M…Æ˙®… i…‰±… ®… ∫…÷x…Ω˛Æ˙… Ω˛…‰x…‰ i…EÚ i…±…Â* Ɖ˙ ∫…{…“ ∫…Δ™……‰V…x… ; |… i…¶…… +ŒMx…Ω˛…‰j…“


durga pooja.qxd

6:12 PM

Page 2

∂…ŒCi… +…ËÆ˙ ∫……v…x…… EÚ… {…¥…«- x…¥…Æ˙…j…

Shashikant ‘Sadaiv grehlakshmieditor@dpb.in

=i∫…¥… ∫{…‰∂…±…

5/7/2010

n˘x…… i…EÚ S…±…x…‰ ¥……±…… x…¥…Æ˙… j… EÚ… {…¥…« {…⁄Ɖ˙ ¶……Æ˙i…¥…π…« ®… §…c‰˜ Ω˛π……ʱ±……∫… B¥…Δ ∏…r˘… E‰Ú ∫……l… ®…x……™…… V……i…… Ω˲* ™…⁄Δ i……‰ <∫… {…¥…« ®… ®……Δ ¶…M…¥…i…“ EÚ“ {…⁄V……-+S…«x…… B¥…Δ μ…i… +… n˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…S…±…x… Ω˲ {…ÆΔ˙i…÷ <x… x……Ë  n˘x…… ®… ®……j… ¶…M…¥…i…“ EÚ“ Ω˛“ x…Ω˛” §…Œ±EÚ =x…E‰Ú x……Ë ∞¸{…… EÚ“  ¥… v…¥…i…¬ {…⁄V…… Ω˛“ <∫… μ…i… EÚ…‰ ∫……l…«EÚ §…x……i…“ Ω˲* ®……Δ E‰Ú EÚ…Ëx… ∫…‰ ∞¸{… EÚ…,  EÚ∫…  n˘x… {…⁄V…x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B, V…… x…B <∫… ±…‰J… ∫…‰-

x……Ë P…Æ˙ ®… ∂…ŒCi… EÚ“ i…“x… ®…⁄Ãi…™……Δ ¥…ÃV…i… ΩÈ˛ +l……«i…¬ P…Æ˙ ™…… {…⁄V……P…Æ˙ ®… n‰˘¥…“ EÚ“ i…“x… ®…⁄Ãi…™……Δ x…Ω˛” Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B*

56 M…fiΩ˛±…I®…“ October 2010

n÷˘M……« ∂…§n˘ EÚ… +l…« n˘ EÚ… +l…« Ω˲ V……‰ Œ∫l…Æ˙ Ω˲, ∞¸EÚ… Ω÷˛+… Ω˲ +…ËÆ˙ M… EÚ… +l…« Ω˲ V…∫…®… M… i… Ω˲ V……‰ S…±…i…… Ω˲* = EÚ… +l…« Ω˲ Œ∫l…Æ˙ +…ËÆ˙ M… i…®……x… E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…Δi…÷±…x… +…ËÆ˙ + EÚ… =l…« Ω˲ +V…x®…‰ <«∑…Æ˙ EÚ“ {…Æ˙®……i®…… EÚ“ ∂…ŒCi…, ™…… x… n÷˘M……« EÚ… +l…« Ω÷˛+… {…Æ˙®……i®…… EÚ“ ¥…Ω˛ ∂…ŒCi… V……‰ Œ∫l…Æ˙ ¶…“ Ω˲, M… i…®……x… ¶…“ Ω˲ +…ËÆ˙ ∫…Δi…÷±…x… ®… ¶…“ Ω˲ =∫…‰ n÷˘M……« EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* n÷˘ ∂…§n˘ EÚ… +l…« +Δv…EÚ…Æ˙ ¶…“ Ω˛…‰i…… Ω˲* n÷˘ EÚ… +l…« EÚ `ˆx……<« ¶…“ Ω˛…‰i…… Ω˲ +…ËÆ˙ n÷˘ EÚ… +l…« §…÷Æ˙…<« ™…… EÚπ]ı ¶…“ Ω˛…‰i…… Ω˲* M… EÚ… +l…« <«∑…Æ˙“™… V™……‰ i… ™…… x… |…EÚ…∂… i…l…… n÷˘:J……Â, {……{…… +…ËÆ˙ §…÷Æ˙…<™…… EÚ…‰ Ω˛Æ˙x…‰ ¥……±…… Ω˛…‰i…… Ω˲* + EÚ… +l…« +V…x®…… <«∑…Æ˙, +x…xi… {…Æ˙®……i®…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ ∂…ŒCi…* §…“S… ®… Ɖ˙°Ú ™…… x… Æ˙ EÚ… +l…« Ω˲ {…Ω˛±…‰ ∫…‰ n⁄˘∫…Ɖ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ ±…‰ V……x…‰ EÚ“ ∂…ŒCi…* i……‰ n÷˘M……« EÚ… +l…« Ω÷˛+… {…Æ˙®……i®…… EÚ“ ¥…Ω˛ ∂…ŒCi… V……‰ +Δv…EÚ…Æ˙, EÚ `ˆx……<™…… n÷˘:J……Â, §…÷Æ˙…<™…… ¥… EÚπ]ı… EÚ… x……∂… EÚÆ˙E‰Ú Ω˛®… |…EÚ…∂…, ∫…÷J… i…l…… +…x…xn˘ EÚ“ +…‰Æ˙ ±…‰ V……i…“ Ω˲ =∫…‰ n÷˘M……« EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛*

x…¥…Æ˙… j… EÚ… {…¥…« +…i…‰ Ω˛“ n‰˘∂… E‰Ú EÚ…‰x…‰-EÚ…‰x…‰ ®… J…÷ ∂…™……Δ ®…x……<« V……x…‰ ±…M…i…“ Ω˲* ±……‰M…… EÚ‰Ú +Δn˘Æ˙ x…<« >V……« EÚ… ∫…ΔS……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…… Ω˲* ¥…π…« ®… n˘…‰ §……Æ˙ x…¥…Æ˙… j… EÚ… {…¥…« ®…x……™…… V……i…… Ω˲* <∫…®… ∫…‰ + ∑…x… ®……∫… ®… ®…x……B V……x…‰ ¥……±…‰ x…¥…Æ˙… j… EÚ…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛k¥… Ω˲*  V…∫…®…‰ x……Ë  n˘x…… i…EÚ ®……Δ n÷˘M……« EÚ… {…⁄V…x…-+S…«x……  EÚ™…… V……i…… Ω˲*

∂…ŒCi… E‰Ú x……Ë ∞¸{… ΩË˛Δ x……Ë n÷˘M……« x…¥…Æ˙…j…… ®… ®……Δ E‰Ú x……Ë ∞¸{… EÚ…Ëx…-EÚ…Ëx… ∫…‰ ΩÈ˛ +…<B V……x…Â-

|…l…®… n÷˘M……« ∏…“ ∂…˱…{…÷j…“ +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… |…l…®… ∞¸{… ∏…“ ∂…˱…{…÷j…“ ΩÈ˛* {…¥…«i…Æ˙…V…  Ω˛®……±…™… EÚ“ {…÷j…“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰ ∂…˱…{…÷j…“ EÚΩ˛±……i…“ ΩÈ˛* x…¥…Æ˙…j… E‰Ú |…l…®…  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…v…x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* <x…E‰Ú {…⁄V…x… ∫…‰ ®…⁄±……v……Æ˙ S…GÚ V……O…i… Ω˛…‰i…… Ω˲,  V…∫…∫…‰ ∫……v…EÚ EÚ…‰ ®…⁄±……v……Æ˙ S…GÚ V……O…i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  ∫… r˘™……Δ ∫¥…i…: |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛*

u˘i…“™… n÷˘M……« ∏…“ •…¿S…… Æ˙h…“ +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ…  u˘i…“™… ∞¸{… ∏…“ •…¿S…… Æ˙h…“ ΩÈ˛* ™…Ω˛…Δ •…¿S…… Æ˙h…“ EÚ… i……i{…™…« i…{…∂S…… Æ˙h…“ Ω˲* <xΩ˛…Âx…‰ ¶…M…¥……x… ∂…ΔEÚÆ˙ EÚ…‰ {… i… ∞¸{… ®… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B P……‰Æ˙ i…{…∫™…… EÚ“ l…“* +i…: ™…‰ i…{…∂S…… Æ˙h…“ +…ËÆ˙ •…¿S…… Æ˙h…“ E‰Ú x……®… ∫…‰  ¥…J™……i… ΩÈ˛* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú  u˘i…“™…  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +S…«x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* <x…EÚ“ ={……∫…x…… ∫…‰ ®…x…÷π™… ®… i…{…, i™……M…, ¥…ËÆ˙…M™… ∫…n˘…S……Æ˙, ∫…Δ™…®… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“ Ω˲ i…l…… ®…x… EÚi…«¥™… {…l… ∫…‰  ¥…S… ±…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i……*

i…fii…“™… n÷˘M……« ∏…“ S…Δp˘P…Δ]ı… +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… i…fii…“™… ∞¸{… ∏…“ S…Δp˘P…Δ]ı… Ω˲* <x…E‰Ú ®…∫i…EÚ {…Æ˙ P…Δ]‰ı E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ… +v…«S…Δp˘ Ω˲* <∫…“ EÚ…Æ˙h… <xΩ² S…Δp˘P…Δ]ı… n‰˘¥…“ EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú i…fii…“™…  n˘x… <x…EÚ… {…⁄V…x… +…ËÆ˙ +S…«x…  EÚ™…… V……i…… Ω˲* <x…E‰Ú {…⁄V…x… ∫…‰


durga pooja.qxd

5/7/2010

6:12 PM

Page 3

∫……v…EÚ EÚ…‰ ®… h…{…÷Æ˙ S…GÚ E‰Ú V……O…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  ∫… r˘™……Δ ∫¥…i…: |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛ i…l…… ∫……Δ∫…… Æ˙EÚ EÚπ]ı… ∫…‰ ®…÷ŒCi…  ®…±…i…“ Ω˲*

S…i…÷l…« n÷˘M……« ∏…“ E⁄Úπ®……Δb˜… +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… S…i…÷l…« ∞¸{… ∏…“ E⁄Úπ®……Δb˜… ΩÈ˛* +{…x…‰ =n˘Æ˙ ∫…‰ +Δb˜ +l……«i…¬ •…¿…Δb˜ EÚ…‰ =i{…z… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <xΩ² E⁄Úπ®……Δb˜… n‰˘¥…“ E‰Ú x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙… V……i…… Ω˲* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú S…i…÷l…«  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…v…x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* ∏…“ E⁄Úπ®……Δb˜… E‰Ú {…⁄V…x… ∫…‰ +x……Ω˛i… S…GÚ V……O… i… EÚ“  ∫… r˘™……Δ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∏…“ E⁄Úπ®……Δb˜… EÚ“ ={……∫…x…… ∫…‰ ¶…Ci…… E‰Ú ∫…®…∫i… Æ˙…‰M…-∂……‰EÚ x…π]ı Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ“ ¶…ŒCi… ∫…‰ +…™…÷, ™…∂…, §…±… +…ËÆ˙ +…Æ˙…‰M™… EÚ“ ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“ Ω˲*

{…ΔS…®…¬ n÷˘M……« ∏…“ ∫EÚΔn˘®……i…… +… n˘∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… {…ΔS…®…¬ ∞¸{… ∏…“ ∫EΔÚn˘®……i…… ΩÈ˛* ∏…“ ∫EΔÚn˘ (E÷Ú®……Æ˙ EÚ…Ãi…E‰Ú™…) EÚ“ ®……i…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <xΩ² ∫EΔÚn˘®……i…… EÚΩ˛… V……i…… Ω˲* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú {…ΔS…®…¬  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…v…x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* <x…EÚ“ +…Æ˙…v…x…… ∫…‰  ¥…∂…÷r˘ S…GÚ E‰Ú V……O…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  ∫… r˘™……Δ ∫¥…i…: |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛ i…l…… ®…fii™…÷±……‰EÚ ®…Â Ω˛“ ∫……v…EÚ EÚ…‰ {…Æ˙®…¬ ∂……Δ i… +…ËÆ˙ ∫…÷J… EÚ… +x…÷¶…¥… Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…… Ω˲* =∫…E‰Ú  ±…B ®……‰I… EÚ… u˘…Æ˙ ∫¥…™…Δ ∫…÷±…¶… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲*

n‰˘¥…“ EÚ“ V…∫… ∫¥…∞¸{… EÚ“ +…Æ˙…v…x…… +…{… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ Ω˛… =x…E‰Ú ∫¥…∞¸{… EÚ… v™……x… ®…x… Ω˛“ ®…x… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛x…… S…… Ω˛B* n÷˘M……« E‰Ú {…⁄V…x… E‰Ú  ±…B {…÷π{… B¥…Δ {…÷π{… ®……±……, Æ˙…‰±…“, S…Δn˘x…, x…Ë¥…‰t, °Ú±…, n⁄˘¥……«, i…÷±…∫…“ n˘±… ±…‰x…‰ S…… Ω˛B*

π…π`ˆ®… n÷˘M……« ∏…“ EÚ…i™……™…x…“ +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… π…π`ˆ®…¬ ∞¸{… ∏…“ EÚ…i™……™…x…“ Ω˲Δ* ®…Ω˛Ãπ… EÚ…i™……™…x… EÚ“ i…{…∫™…… ∫…‰ |…∫…z… Ω˛…‰EÚÆ˙ +… n˘∂…ŒCi… x…‰ =x…E‰Ú ™…Ω˛…Δ {…÷j…“ E‰Ú ∞¸{… ®… V…x®…  ±…™…… l……* <∫… ±…B ¥…‰ EÚ…i™……™…x…“ EÚΩ˛±……i…“ ΩÈ˛* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú π…π`ˆ®…¬  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…v…x…… Ω˛…‰i…“ Ω˲* ∏…“ EÚ…i™……™…x…“ EÚ“ ={……∫…x…… ∫…‰ +…Y…… S…GÚ V……O… i… EÚ“  ∫… r˘™……Δ ∫……v…EÚ EÚ…‰ ∫¥…™…Δ |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛* ∏…“ EÚ…i™……™…x…“ EÚ“ ¶…ŒCi… +…ËÆ˙ ={……∫…x…… u˘…Æ˙… ∫……v…EÚ EÚ…‰ v…®…«, +l…«, EÚ…®…, ®……‰I…, S……Æ˙… °Ú±…… EÚ“ |……Œ{i… Ω˛…‰i…“ Ω˲* ¥…Ω˛ <∫… ±……‰EÚ ®… Œ∫l…i… Æ˙Ω˛EÚÆ˙ ¶…“ +±……Ë EÚEÚ i…‰V… +…ËÆ˙ |…¶……¥… ∫…‰ ™…÷Ci… Ω˛…‰ V……i…… Ω˲ i…l…… =∫…E‰Ú Æ˙…‰M…, ∂……‰EÚ, ∫…Δi……{…, ¶…™… +… n˘ ∫…¥…«l……  ®…]ı Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*

∫…{i…®… n÷˘M……« ∏…“ EÚ…±…Æ˙… j… +… n˘∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… ∫…{i…®…¬ ∞¸{… ∏…“ EÚ…±…Æ˙… j… ΩÈ˛* ™…‰ EÚ…±… EÚ… x……∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ΩÈ˛, <∫… ±…B EÚ…±…Æ˙… j… EÚΩ˛±……i…“ ΩÈ˛* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú ∫…{i…®…¬  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +S…«x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* <∫…  n˘x… ∫……v…EÚ EÚ…‰ +{…x……  S…k… ¶……x…÷ S…GÚ (®…v™… ±…±……]ı) ®… Œ∫l…Æ˙ EÚÆ˙ ∫……v…x…… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* ∏…“ EÚ…±…Æ˙… j… EÚ“ ∫……v…x…… ∫…‰ ∫……v…EÚ EÚ…‰ ¶……x…÷S…GÚ V……O… i… EÚ“  ∫… r˘™……Δ ∫¥…™…Δ |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛*

+π]ı®… n÷˘M……« ∏…“ ®…Ω˛…M……ËÆ˙“ +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… +π]ı®…¬ ∞¸{… ∏…“ ®…Ω˛…M……ËÆ˙“ ΩÈ˛* <x…EÚ… ¥…h…« {…⁄h…«i…: M……ËÆ˙ Ω˲, <∫… ±…B ™…‰ ®…Ω˛…M……ËÆ˙“ EÚΩ˛±……i…“ ΩÈ˛* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú +π]ı®…¬  n˘x… <x…EÚ… {…⁄V…x… +…ËÆ˙ +S…«x…  EÚ™…… V……i…… Ω˲* <∫…  n˘x… ∫……v…EÚ EÚ…‰ +{…x……  S…k… ∫……‰®…S…GÚ (=v¥…« ±…±……]ı) ®… Œ∫l…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ∫……v…x…… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* ∏…“ ®…Ω˛…M……ËÆ˙“ EÚ“ +…Æ˙…v…x…… ∫…‰ ∫……‰®… S…GÚ V……O… i… EÚ“  ∫… r˘™……Δ ∫¥…™…Δ |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛* <x…EÚ“ EfiÚ{…… ∫…‰ +±……Ë EÚEÚ  ∫… r˘™…… EÚ“ |……Œ{i… Ω˛…‰i…“ Ω˲** <x…EÚ“ ={……∫…x…… ∫…‰ +∫…Δ¶…¥… EÚ…™…« ¶…“ ∫…Δ¶…¥… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*

x…¥…®…¬ n÷˘M……« ∏…“ ∫… r˘n˘…j…“ +… n∂…ŒCi… ∏…“ n÷˘M……« EÚ… x…¥…®…¬ ∞¸{… ∏…“  ∫… r˘n˘…j…“ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…§… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  ∫… r˘™…… EÚ“ n˘…i…… ΩÈ˛, <∫…“ ±…B ™…‰  ∫… r˘n˘…j…“ EÚΩ˛±……i…“ ΩÈ˛* x…¥…Æ˙… j… E‰Ú x…¥…®…¬  n˘x… <x…EÚ“ {…⁄V…… +…ËÆ˙ +…Æ˙…v…x…… EÚ“ V……i…“ Ω˲* <∫…  n˘x… ∫……v…EÚ EÚ…‰ +{…x……  S…k…  x…¥……«h… S…GÚ (®…v™… EÚ{……±…) ®… Œ∫l…Æ˙ EÚÆ˙ ∫……v…x…… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* ∏…“  ∫… r˘n˘…j…“ EÚ“ ∫……v…x…… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∫……v…EÚ EÚ…‰ ∫…¶…“  ∫… r˘™…… EÚ“ |……Œ{i… Ω˛…‰ V……i…“ Ω˲* ∫…fiŒπ]ı ®… E÷ÚUÙ ¶…“ =∫…E‰Ú  ±…B +M…®™… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ V……i……*

n‰˘¥…“ {…⁄V…… E‰Ú x…™…®… +…ËÆ˙ ¥…V…«x……BΔ ∫……v…x…… n‰˘¥…“ E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ∫¥…∞¸{… EÚ“ {…⁄V…… EÚ“ V……B =∫…®… E÷ÚUÙ  x…™…®…… B¥…Δ ¥…V…«x……+… EÚ… v™……x… Æ˙J…x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰i…… Ω˲* 1. {…⁄V…… {……`ˆ, ∫……v…x…… B¥…Δ ={……∫…x…… E‰Ú ∫…®…™… ∫……V… ∏…ΔfiM……Æ˙, ∂……ËEÚ, ®……ËV… i…l…… EÚ…®…÷EÚi…… E‰Ú  ¥…S……Æ˙… ∫…‰ +±…M…˛ Æ˙Ω˛x…… S…… ΩB* 2. ®…Δj… V…{… |… i… n˘x…  x…™… ®…i… ∫…ΔJ™…… ®… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* EÚ¶…“ V™……n˘… ™…… EÚ¶…“ EÚ®… ®…Δj… V…{… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* 3.  EÚ∫…“ ¶…“ {…n˘…l…« EÚ… ∫…‰¥…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…⁄¥…« =∫…‰ +{…x…‰ +…Æ˙…v™… n‰˘¥… EÚ…‰ +Ã{…i… EÚÆÂ˙* =∫…E‰Ú §……n˘ Ω˛“ ∫¥…™…Δ O…Ω˛h… EÚÆÂ˙* 4. ®…Δj… V…{… E‰Ú ∫…®…™… ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ +ΔM… EÚ…‰ x…Ω˛”  Ω˛±……BΔ* 5. n÷˘M……« EÚ“ ={……∫…x…… ®… ®…Δj… V…{… E‰Ú  ±…B S…xn˘x… ®……±…… EÚ…‰ ∏…‰π`ˆ ®……x…… V……i…… Ω˲* 6. ®……i…… ±…I®…“ EÚ“ ={……∫…x…… E‰Ú  ±…B ∫°Ú ]ıEÚ ®……±…… ™…… EÚ®…±…M…^‰ı EÚ“ ®……±…… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* 7. §…Ë`ˆx…‰ E‰Ú  ±…B >x… ™…… EÚ®§…±… E‰Ú +…∫…x… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* 8. EÚ…±…“ EÚ“ +…Æ˙…v…x…… ®… EÚ…±…‰ ÆΔ˙M… EÚ“ ¥…∫i…÷+… EÚ…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… Ω˛…‰i…… Ω˲* EÚ…±…‰ ¥…∫j… B¥…Δ EÚ…±…‰ ÆΔ˙M… EÚ… +…∫…x… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* 9. n÷˘M……« +…Æ˙…v…x…… ®… +x…‰EÚ {…⁄V…x… ¥…∫i…÷+… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙ Ω˛…‰i…“ Ω˲* =xΩ² {…⁄¥…« ®…Â Ω“ BEÚ j…i… EÚÆ˙E‰Ú Æ˙J… ±…‰x…… S… Ω˛B* 10. n÷˘M……« +…Æ˙…v…x…… E‰Ú ∫…®…™… +{…x…… ®…÷J… {…⁄¥…« ™…… =k…Æ˙  n˘∂…… EÚ“ +…‰Æ˙ Æ˙J…x…… S…… Ω˛B* 11. +…{…  EÚ∫…“ ¶…“ n‰˘¥…“ EÚ“ +…Æ˙…v…x…… EÚÆ˙i…‰ Ω˛…‰ x…¥…Æ˙…j… ®… μ…i… +¥…∂™… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*

grehlakshmi magazine  
grehlakshmi magazine  

grehlakshmi magazine

Advertisement