Page 1

NORTH WALES GOGLEDD CYMRU

2011 / 2012

ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH www.groundworkgogleddcymru.org.uk


Groundwork – mae’n helpu pobl a sefydliadau i wneud newidiadau i greu gwell cymdogaethau, adeiladu sgiliau a rhagolygon swyddi ac i fyw a gweithio mewn modd mwy gwyrdd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda phobl leol, cyrff cyhoeddus, cwmniau preifat a sefydliadau eraill y sector gwirfoddol i roi grym i gymunedau, i greu hyder a chynaladwyedd, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol. Mae Ffederaswin Groundwork yn ymestyn dros Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gan gynnig miloedd o brosiectau lleol ar draws y DU.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cael effaith pwysig ar gymunedau lleol ar draws Gogledd Cymru gan newid mannau a bywydau er gwell. Yn 2011/ 12, roedden ni’n llwyddo i gyflawni’r canlynol:

5,748 diwrnod o wirfoddoli gan bobl ifanc 11,566 diwrnod o wirfoddoli gan oedolion

114,640 metr sgwâr o dir wedi’u gwella 140,803 metr sgwâr o dir wedi’u cynnal

2,489 coeden wedi’u plannu

C

02

2

728 Tunnell fetrig o wastraff wedi’u dargyfeirio o dirlenwi

111 ysgol wedi cymryd rhan 20 sefydliad cymunedol wedi’u cefnogi

107 Tunnell fetrig o ollyngiadau CO2 wedi’u harbed neu eu hosgoi

45 swydd wedi’u creu 56 swydd wedi’u diogelu

498 cymhwyster wedi’u hennill 487 wythnos o hyfforddi wedi’u darparu 64 llwybr datblygu (gan gynnwys gwirfoddoli, addysg a chyflogaeth)

115 prosiect wedi’u cyflawni

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU


Bu Groundwork Gogledd Cymru’n dathlu ei ben blwydd yn 20 oed eleni a bu’n flwyddyn brysur, gyffrous a chynhyrchiol. O bersbectif ein timau, bu’n un o’r blynyddoedd mwyaf pleserus a gwerthfawr yn hanes yr Ymddiriedolaeth ac mae nifer o’n partneriaid, gwirfoddolwyr a’n buddiolwyr yn ymddangos fel petaen nhw’n meddwl hynny hefyd! Rydym yn ddiolchgar iawn iddyn nhw ac i gymunedau Gogledd Cymru am y rolau y maen nhw wedi’u chwarae yn yr effeithiau a gawsom arnyn nhw. Eleni, mae ein hystod amrywiol o raglenni a gwasanaethau wedi esgor ar ddeilliannau sylweddol ar draws Gogledd Cymru. Dylid nodi’n arbennig ein rhaglenni cyflogadwyedd sydd wedi cefnogi nifer o bobl ifanc wrth iddyn nhw chwilio am swyddi. Llwyddwyd i ennill 498 o gymwysterau ffurfiol. Roedd rhai o’n cyfranogwyr ILM yn cael profiad gwaith ymarferol ochr yn ochr â’n Tîm Mannau Gwyrdd ym Mhlas Pwˆer i ddatblygu ein canolfan addysg. Roedd hyn yn cynnwys dylunio ac adeiladu cyfleusterau ystafell ddosbarth awyr agored gwych a Thyˆ Crwn Celtaidd newydd. Mae’r Tyˆ Crwn yn rhoi cefndir dilys i’n rhaglen addysg Geltaidd. Mae plant ac athrawon fel ei gilydd wedi mwynhau hon!

Yn gwbl haeddiannol, rydw i a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn hynod o falch o’r gwaith y mae staff ymroddedig a phroffesiynol yr Ymddiriedolaeth yn ei wneud bob blwyddyn. Hoffwn ddiolch i bob un o’r rhai sydd wedi cefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth, ein partneriaid

Hefyd, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd ymestyn ein tîm Ynni Gwyrdd wrth i gartrefi yn Wrecsam, Gwynedd ac Ynys Môn fod yn fwy ymwybodol o effeithlonrwydd ynni drwy ein cynllun Meddyg Gwyrdd. Mae’r tîm hefyd wedi cefnogi nifer o sefydliadau ar draws Gogledd Cymru i weithredu safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd. Fel Ymddiriedolaeth, rydyn ni hefyd yn falch ac yn fodlon ein bod ni wedi ennill achrediad lefel 4 yn y safon honno. Wrth edrych yn ôl ar 2011/2012, hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch ac i gydnabod gwaith caled ac ymrwymiad nid yn unig tîm Groundwork Gogledd Cymru a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac ymgynghorwyr ond y gwirfoddolwyr ymroddedig, sy’n ariannu, y gwirfoddolwyr a’n cymunedau lleol sydd wedi helpu ein tîm i gyflawni rhai canlyniadau cwbl bendant. Fel Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, edrychaf ymlaen, gyda’ch cefnogaeth barhaus, at adeiladu ar ein hanes llwyddiannus ymlaen i’r flwyddyn nesaf.

cymunedau a grwpiau cymuned y mae eu cefnogaeth i’n gwaith wedi bod yn hollbwysig. Rydym yn parhau’n ddiolchgar am gefnogaeth gyson ein partneriaid sy’n ein hariannu ac edrychwn ymlaen at gael eu cefnogaeth eto i newid mannau a bywydau drwy gydol 2012/13.

Karen Balmer CPFA Cyfarwyddwr Gweithredol, Groundwork Gogledd Cymru

John Troth, OBE Cadeirydd, Groundwork Gogledd Cymru

2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

03


Mae Groundwork Gogledd Cymru’n dod â rhwydwaith o sefydliadau at ei gilydd i gyflawni ystod eang o brosiectau a rhaglenni ar draws Gogledd Cymru, i gefnogi pobl, busnesau a chymunedau i symud tuag at fyw a gweithio’n gynaliadwy. 04

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU


Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu’r canlyniadau gorau i’n cymunedau gan wella ansawdd yr amgylchedd lleol, bywydau pobl leol a llwyddiant busnesau gan ddelio â phroblemau go iawn sy’n wynebu cymunedau bob dydd. Drwy gydol y llynedd, roedden ni’n sicrhau atebion arloesol yn y meysydd canlynol; • Diweithdra, sgiliau a hyfforddiant • Effeithlonrwydd ynni ac adnoddau • Iechyd a lles • Gwella cymunedau a mannau gwyrdd • Ymgysylltu â ac addysgu pobl ifanc

Sut mae Groundwork Gogledd Cymru’n cael ei ariannu Bob blwyddyn, mae Groundwork Gogledd Cymru’n codi arian angenrheidiol o amrywiaeth eang o ffynonellau – oddi wrth gyrff y llywodraeth, awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau elusennol a busnesau.

£182,987 £1,632 £206,003

Llywodraeth Cymru Cynghorau Cymuned Ysgolion a’r Sector Preifat

£59,006

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

£6,000 £17,068

Amgylchedd Cymru Ymddiriedolaethau Elusennol

£131,347

Y Loteri Fawr *

£254,349

Awdurdod Lleol

£513,725

Ariannu Ewropeaidd

£1,183,531 £14,934

Llywodraeth y DU Arall *wedi'i addasu ar gyfer incwm a ohiriwyd (derbynwyd £ 185,288)

£2,570,582

Y cyfanswm incwm ar gyfer 2011- 2012 2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

05


MANNAU GWYRDD Mae’r tîm Mannau Gwyrdd yn gweithio gyda phobl leol i gefnogi cymdogaethau ar draws Gogledd Cymru i ddatblygu balchder yn eu cymunedau, i’w gwneud yn lanach, gwyrddach a diogelach. Ein rôl yw helpu pobl leol i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ac mewn gwelliannau ymarferol yn eu cymdogaethau wrth ddatblygu eu sgiliau a gwella ansawdd eu bywydau. 06

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU


Llain Fowlio Bradley Roedd ein Tîm Mannau Gwyrdd yn gweithio gyda chlwb bowlio Bradley ger Wrecsam i greu’r llain bob tywydd swyddogol cyntaf yng Ngogledd Cymru.

Ysgol Cae Top Mae Groundwork wedi gweithio gyda garddwyr ifanc brwdfrydig o Ysgol Cae Top Bangor, Gwynedd i ddatblygu eu prosiect rhandir eu hunain. Roedd gan yr ysgol ardal wyllt eang nad oedd yn cael ei ddefnyddio’n gynhyrchiol. Drwy weithio gyda’r disgyblion, yr athrawon a’r gymuned, roedden ni’n datblygu cynllun ar gyfer y safle. Gweithiodd y disgyblion yn galed i symud llawer o chwyn a mieri ac i ddatblygu gardd lysiau. Crëwyd rhandiroedd i alluogi disgyblion a’r gymuned i ddysgu sgiliau garddwriaethol newydd ac i hybu bwyta’n iach. Hefyd, datblygwyd trefn tyfu llysiau ac mae’r ysgol yn cynllunio beth i’w dyfu yno drwy gydol y flwyddyn. Plannu 210 coeden Gwella neu gynnal a chadw 1,4235 metr sgwâr o dir Pobl ifanc yn gwirfoddoli am 282 diwrnod

Roedd Clwb Bowlio Parc Bradley wedi bod yn gweithredu’n llwyddiannus am nifer o flynyddoedd; fodd bynnag, ym 1999 gorfodwyd y clwb i chwalu. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, ffurfiwyd tîm prosiect oedd yn cynnwys Groundwork Gogledd Cymru i ganolbwyntio ar geisio arian ac i ail-sefydlu’r llain fowlio ddiffaith. Roedden ni’n llwyddo i helpu’r clwb i ymgynghori â’r gymuned leol am y cyfleusterau oedd eu hangen ac i sicrhau arian. Erbyn hyn, mae gan y clwb gyfleusterau rhagorol gyda thyˆ clwb newydd, llain hygyrch artiffisial bob tywydd sy’n addas ar gyfer pob gallu. Mae cyfleusterau’r clwb yn unigryw yn yr ardal ac nid oes cyfleusterau tebyg o fewn 40 milltir. Sicrhawyd arian oddi wrth Gronfa’r Ardoll Agregau, Cyngor Cymuned Gwersyllt a Chyngor Chwaraeon Cymru.

Marine Lake y Rhyl Ariannwyd y gwelliannau amgylcheddol ym Marine Lake y Rhyl gan Marks & Spencer, rhan o’r prosiectau Mannau Byw Gwyrddach gydag elw ei gynllun codi 5p am fagiau cario. Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Fforwm Defnyddwyr Marine Lake i ddatblygu’r ardal o gwmpas Marine Lake, atyniad poblogaidd gyda’r gymuned leol a gyda thwristiaid. Yn awr, mae gan lan y llyn lwybrau natur ac etifeddiaeth ddeniadol sy’n cynyddu bioamrywiaeth y safle. Hefyd, mae’r grwˆp wedi datblygu Llwybr Ffitrwydd i’r Gymuned i annog y bobl leol i wneud ymarfer corff ysgafn.

‘Mae’r gwaith a wnaed gan wirfoddolwyr Groundwork Gogledd Cymru wedi trawsnewid tir diffaith yn erddi deniadol a charedig i natur. Bydd y gwaith o fudd i’r gymuned gyfan a bydd ein cyfarpar Llwybr Ffitrwydd newydd yn denu ymwelwyr a defnyddwyr newydd.’ Bet Smith, Grŵp Amgylcheddol Marine Lake

80 diwrnod o wirfoddoli Gwella neu gynnal a chadw 3,316 metr sgwâr o dir 2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

07


SGILIAU GWYRDD Rydyn ni’n helpu pobl ar daith tuag at gyflogaeth - o greu hyder i ail-hyfforddi a dysgu sgiliau newydd. Rydym yn eu cefnogi i gael profiad gwaith o wirfoddoli strwythuredig hyd at leoliadau ffurfiol gyda chyflogwyr lleol. Rhaglen gyflogaeth Cyflawnodd Groundwork ddwy raglen gyflogaeth ar y cyd Y Farchnad Lafur Drosiannol /Cronfa Swyddi’r Dyfodol, yn llwyddiannus ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru yn 2011/12 ar ran WCVA ac Arian Cymdeithasol Ewrop. Drwy weithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth o bartneriaid y sector gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat, llwyddwyd i osod 104 o unigolion mewn gwaith cyflogedig. Roedden nhw’n ennill profiad ymarferol o’r amgylchedd gwaith gan sicrhau eu bod yn barod i gael swydd ar ddiwedd y rhaglen ynghyd â’u bod wedi ennill cymwysterau ffurfiol. Roedd unigolion hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau cyflogadwyedd rheolaidd i’w helpu i ennill hyder, datblygu eu CV a ffurflenni cais, ymarfer technegau cyfweliad a dysgu sut i chwilio am swyddi’n effeithlon. 08

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU

Creu 104 o swyddi newydd Roedd 97% yn swyddi gwyrdd Ennill 166 cymhwyster Hyfforddiant Mae Groundwork Gogledd Cymru’n awr yn cyflenwi ystod eang o gyrsiau cymorth cyntaf cymeradwy Iechyd a Diogelwch ar gyfer cymunedau a busnesau lleol. Cysylltwch â’n swyddog Hyfforddiant ar 01978 757524 i gael manylion.


Astudiaeth achos: Roedd Siân Jones, 23 oed o Wrecsam yn ei chael hi’n anodd cael swydd er iddi gymhwyso fel athrawes yn 2010. Ymunodd â rhaglen gyflogaeth Groundwork yn 2011 fel Cynorthwy-ydd Chwarae ar gyfer y Fenter - cynllun chwarae lleol oedd wedi ennill gwobr.

Dywedodd Siân: “Ar ôl gadael y Brifysgol, roeddwn i’n ei chael hi’n anodd iawn yn methu â chael hyd i swydd ac roedd hyn yn effeithio ar fy hyder. Roedd Rhaglen gyflogaeth Groundwork yn rhoi cyfle i mi ddangos fy sgiliau a’m profiad i gyflogwr ac roeddwn wrth fy modd pan oedden nhw’n cynnig swydd amser llawn i mi.”

Porth Ymgysylltu Ystâd y Faenol Mae gennym ddau brosiect Porth i Waith yng Ngogledd Orllewin Cymru, un yn Ystâd y Faenol ger Bangor. Mae’r prosiect hwn yn cefnogi datblygu pobl ddi-waith leol ac yn rhoi profiad gwaith iddyn nhw drwy raglen wirfoddoli i wneud gwaith amgylcheddol ymarferol ar draws Ystâd y Faenol a’r ardal o gwmpas. Mae’r gwirfoddolwyr wedi dysgu sgiliau hanfodol wrth gyflawni tasgau ymarferol yn yr Ystâd. Maen nhw hefyd yn derbyn sesiynau cyflogadwyedd wythnosol mewn llunio CV a llenwi ffurflenni cais, technegau cyfweliad ynghyd â thechnegau chwilio am swydd.

774 diwrnod o wirfoddoli Roedd y cynllun yn cefnogi un cyfranogwr, Dylan Owen, oedd wedi bod yn ddi-waith, yn ôl i gyflogaeth lawn fel Cynorthwy-ydd Cegin mewn gwesty lleol. Roedd Dylan yn elwa o gefnogaeth cyflogaeth berthnasol a dwys a chyfleoedd i gyfrannu at brosiectau adfywio lleol ar draws yr ardal.

15 cymhwyster ffurfiol Ymgysylltu â 44 o wirfoddolwyr Plannu 99 coeden Gwella 2,580 metr sgwâr o dir 2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

09


YNNI GWYRDD Mae’r tîm Ynni Gwyrdd yn helpu pobl i fyw a gweithio mewn modd mwy gwyrdd drwy gefnogi camau ymarferol i ddelio â newid hinsawdd a thlodi tanwydd. Hefyd, rydym yn cefnogi busnesau i ostwng gollyngiadau CO2 i fod yn fwy ynni effeithlon ac felly gostwng costau. 10

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU


Y Meddyg Gwyrdd Bu Groundwork yn cynnal cynllun arloesol mewn rhannau o Ogledd Cymru sy’n delio â Thlodi Tanwydd. Ariennir hwn gan Ebico, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth Meddyg Gwyrdd yn helpu i dargedu tlodi tanwydd drwy wella ynysu cartrefi a gostwng biliau tanwydd. Mae’r Meddyg Gwyrdd yn ymweld â chartrefi i ddarparu cyngor arbed ynni a gosod mesurau ynni-effeithlon syml. Drwy ddefnyddio cyfuniad o fesurau technegol a rhai nad sy’n dechnegol, o osod rhimynnau drafft i ddarparu monitorau’r defnydd o ynni, mae bob cartref yn arbed tua £100 bob blwyddyn a hefyd yn gostwng gollyngiadau CO2 hyd at 3.6 tunnell fetrig i bob cartref bob blwyddyn ar gyfartaledd.

Y Ddraig Werdd Mae’r Ddraig Werdd yn safon fesul cam sy’n cydnabod rheolaeth amgylcheddol effeithlon ac yn cynnig system rheolaeth amgylcheddol sy’n gwobrwyo gweithrediadau a gyflawnir i sicrhau gwelliannau effeithlonrwydd amgylcheddol ac adnoddau. Gall Groundwork Gogledd Cymru gynnig hyfforddiant, cefnogaeth ac ardystiad i sefydliadau i weithredu Safon y Ddraig Werdd gydag arian gan Ganolfan Gydweithredol Cymru. Y llynedd, roedden ni’n hyfforddi ac yn cefnogi 42 o sefydliadau yng Nghymru i ennill Lefel 2 Safon y Ddraig Werdd ac i wella eu perfformiad amgylcheddol a lleihau gwastraff, gostwng biliau ynni a lleihau eu hôl troed carbon.

Cysylltwch â’n Tîm Ynni Gwyrdd ar 01978 757524 os gallwn ni helpu eich sefydliad i arbed ynni a charbon.

Drwy Raglen Canolfan Gydweithredol Cymru roedden ni’n sicrhau bod:

C

2

720 tunnell fetrig o CO2 wedi’u harbed 180 tunnell fetrig o Wastraff yn cael eu dargyfeirio i dirlenwi 2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

11


ADDYSG A PHOBL IFANC Mae gennym fwy na 20 mlynedd o brofiad yn llunio a gweithredu prosiectau amgylcheddol ar gyfer ysgolion a phobl ifanc. Cynigiwn ystod eang o raglenni a gwasanaethau sy’n enwog am eu hansawdd a’u gwerth i ysgolion, rhieni a darparwyr addysg. Rhaglen Ysgolion - Celtiaid Rydym yn cynnal rhaglenni amgylcheddol ac etifeddiaeth ar gyfer ysgolion ar draws Gogledd Cymru. Yr un mwyaf poblogaidd yw ein Rhaglen Celtiaid. Mae’r diwrnod yn ymchwilio i ddiwylliant ac etifeddiaeth gyfoethog y Celtiaid. Mae’r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ac o gwmpas ein Tyˆ Crwn Celtaidd fel gwehyddu, 12

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU

plethwaith a dwb, gwneud tariannau a photiau clai. Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle gwych i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ymgysylltu gyda Chwricwlwm Cenedlaethol Hanes.

Roedd dros 1060 o ddisgyblion yn troi’n Geltiaid am ddiwrnod y llynedd.


Clwb Gwyliau Groundwork Rydym yn ffodus o gael safle gwyrdd ac eang mewn coedlan ym Mhlas Pwˆer lle gallwn gynnal ein Canolfan Addysg Amgylcheddol. Pob gwyliau ysgol, byddwn yn cynnal ein Clwb Gwyliau pob tywydd sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored ac antur i blant 8 - 13 oed. Mae’r clwb gwyliau’n unigryw, gyda nifer o’r gweithgareddau’n cael eu cynnal yn y coed a’r ddôl ar ein safle. Mae’r plant yn

mwynhau rhyddid ac annibyniaeth na allai unrhyw glwb gwyliau y tu mewn eu darparu.

“Dyma’r clwb gwyliau gorau, rydw i wrth fy modd yn adeiladu cuddfan a bod allan drwy’r dydd.” Katie Williams 8 oed, Bwlchgwyn, Wrecsam

Ysgol y Fforestydd Lansiwyd ein rhaglen Ysgol y Fforestydd y llynedd ac roedd dysgwyr o 3 i 18 oed yn gweithio gydag Arweinydd cymwys Ysgol y Fforestydd a’u hathro eu hunain dros gyfnod o amser mewn coedlannau lleol. Mae Ysgol y Fforestydd yn arbennig o lwyddiannus yn symbylu pobl ifanc a all fod yn ymdrechu mewn amgylchedd dosbarth. Maen nhw’n dilyn eu cwricwlwm arferol ond mewn cyd-destun awyr agored, defnyddio strategaethau dysgu ac addysgu sy’n cynyddu hunan-barch a hyder gan ddatblygu annibyniaeth, iaith a sgiliau cyfathrebu. Mae Ysgol y Fforestydd yn helpu plant sy’n well ganddyn nhw elfen ymarferol addysgu, gan sicrhau lefelau llwyddiant uwch. Bu adborth Athrawon i’r rhaglenni hyn yn rhagorol:

“Mae’n wych eu gweld y tu allan, maen nhw mor wahanol i fod yn yr ystafell ddosbarth ac maen nhw wrth eu bodd.” “Roedd yr holl weithgareddau’n sesiynau ymarferol ac roedd y dosbarth yn eu mwynhau’n fawr. Roedd yn hwyliog a phleserus i bob un o’r plant a byddai’n anodd gwneud hyn mewn amgylchedd ysgol, felly diolch yn fawr iawn am y profiad.” “Roedd y plant yn dysgu llawer yn Ysgol y Fforestydd. Roedd yn rhoi hyder a chyffro i ddysgu mewn rhai plant na fyddwch yn eu gweld mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. Roedd yn dda iawn ar gyfer datblygu addysgu’r ‘plentyn cyfan’. 2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

13


BYW'N WYRDD Mae’r tîm Byw Gwyrdd yn cyflawni prosiectau yn y cymunedau sy’n canolbwyntio ar wella iechyd a lles pobl drwy gymryd rhan mewn ymarfer corff a phrosiectau bwyta’n iach.

14

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU


Rhwydwaith Gerddi Cymuned Ariennir prosiect Rhwydwaith Gerddi Cymuned Groundwork ar draws Wrecsam a Sir y Fflint gan y Loteri Fawr a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’r rhaglen yn helpu cymunedau i ymestyn potensial eu gerddi presennol ac yn cefnogi gosod a datblygu Gerddi Cymuned newydd. Mae’r prosiect yn dod â phobl leol, cymunedau a gwirfoddolwyr at ei gilydd i dyfu planhigion, ffrwythau a llysiau ac i rannu’r canlyniadau. Mae’r prosiect hefyd yn galluogi’r gwirfoddolwyr i ennill sgiliau newydd mewn garddwriaeth, diet a maeth a phan fydd yn bosibl cysylltu’r gerddi i gynlluniau cydweithredol bwyd lleol.

Mae buddiolwyr a chymunedau’n elwa o weithio y tu allan, dysgu sgiliau newydd, cyfarfod pobl o’r un bryd ac yn bwysig iawn rhannu a bwyta llysiau a ffrwythau tymhorol lleol mwy ffres. Mae gan Ardd Gymuned Caeglas yn Sir y Fflint ardd cegin, perllan a gardd fforest. Mae’r prosiect Gardd Gymuned yn cynnal sesiynau rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr bob wythnos lle mae’r gwirfoddolwyr lleol yn tyfu ffrwythau a llysiau ac yn rhannu’r cynnyrch. Mae gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi mewn sgiliau garddwriaethol gwahanol ac rydym newydd brynu peiriant gwasgu afalau ar gyfer yr ardd fel bod y gymuned yn gallu mwynhau sudd afal yn yr hydref a hyd yn oed fragu seidr! Trawsnewidiwyd tir gwastraff yn Ystâd Mostyn yn Sir y Fflint yn ardd lysiau furiog, gynhyrchiol Fictorianaidd sy’n gwerthu cynnyrch i gaffis a thai bwyta lleol ac yn darparu lleoliad unigryw i wirfoddolwyr ddysgu sgiliau garddwriaethol newydd.

Plannu 801 coeden Gwella 1339 metr sgwâr o dir 156 diwrnod o wirfoddoli gan oedolion a phobl ifanc 2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

15


Pŵer Pedal yw ein gwasanaeth beicio pob gallu ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alyn yn Wrecsam. Mae’r gwasanaeth yn darparu cyfleoedd beicio iach a hwyliog i bobl sy’n wynebu rhwystrau corfforol, amgylcheddol ac agweddau rhag cyfranogi mewn gweithgareddau corfforol. Mae Pwˆer Pedal yn dwyn buddion iechyd, pleser a hwyl beicio i bobl na fyddai efallai wedi cael y cyfle i fynd ar gefn beic. Mae’r gwasanaeth yn darparu beiciau arbennig fel tandemau, treisiclau ochr yn ochr â thandemau cyd-beilot ynghyd â’r holl gyfarpar diogelwch perthnasol a staff a gwirfoddolwyr cymwys. Mae’r amrywiaeth o gyfarpar sydd ar gael yn sicrhau y gellir cael hyd i feic addas.

Yn ystod y ddwy flflyynedd a hanner ddiwethaf, cynhaliwyd 6000 o deithiau beiciau. 16

GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU


GWIRFODDOLI Gall Groundwork Gogledd Cymru greu cymaint o effaith, diolch i’n tîm o wirfoddolwyr ymroddedig. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth, hyfforddiant a phrofiad i’n gwirfoddolwyr ac yn eu helpu i ennill gwobrau a chymwysterau perthnasol. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli yn Groundwork o helpu gyda gardd lysiau gymuned neu wneud gwahaniaeth drwy helpu grwˆp pob gallu i fwynhau gweithgareddau awyr agored fel beicio Pwˆer Pedal.

Y llynedd, roedd Groundwork Gogledd Cymru’n elwa o 17,314 diwrnod o amser Gwirfoddolwyr gwerth £525,618* i’n Sefydliad. *ar sail canllawiau ESF ar gyfer amser gwirfoddoli

Eleni, rydyn ni’n gweithio tuag at ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr.

Cysylltwch â’ch Swyddog Gwirfoddoli ar 01978 757524 neu gallwch ymweld â www.groundworknorthwales.org.uk i ddarganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael.

“Dechreuais wirfoddoli gyda Groundwork Gogledd Cymru yn un o’u Gerddi Cymuned yn Sir y Fflint yn 2011 gan helpu i adfywio’r gerddi cegin. Roedd hyn yn rhoi profiad ymarferol gwych i mi ac yn arwain at gyfle i gael swydd ran amser newydd i mi yn rheoli nifer o erddi a rhedeg fy nhîm i fy hun o wirfoddolwyr.” Libby Hughes Gwirfoddolwr Groundwork 2011- 12

2011 / 2012 ADRODDIAD BLYNYDDOL EFFAITH

17


Groundwork yng Nghymru Groundwork Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol yng Nghymru sy’n cefnogi’r Ymddiriedolaethau lleol gan ddarparu arweiniad strategol i raglenni cenedlaethol gan ymchwilio i gyfleoedd ariannu newydd a datblygu partneriaethau newydd ar draws Cymru. Mae gan Groundwork Cymru hanes llwyddiannus o weithio mewn ardaloedd trefol a gwledig gan helpu Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a chyrff cenedlaethol eraill i gyflawni ei ofynion. Y pedair Ymddiriedolaeth Groundwork sy’n gweithredu ar draws Cymru yw • Groundwork Pen y Bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot • Groundwork Caerffili • Groundwork Merthyr a Rhondda Cynon Taf • Groundwork Gogledd Cymru

WALES H WALES ALES CYMRU DD CYMRU CYMRU

Groundwork Gogledd Cymru Mae Groundwork North Wales/ Swyddfa Caernarfon Swyddfa Wrecsam Gogledd Cymru yn gwmni 4 Stryd y Plas Plas Pŵer cyfyngedig drwy warant ac wedi’i Caernarfon 3-4 Ffordd Plas Pŵer gofrestru yn Lloegr Gwynedd Tan-y-fron Rhif Cofrestru’r Elusen 1004132 Wrexham Office Swyddfa Wrecsam 01978 757524 Wrexham Office / Swyddfa Wrecsam 01978 757524 Rhif Cofrestru’r Cwmni 2614714 Office / /Swyddfa Wrecsam 01978 757524 LL55 1RR WrecsamWrexham Caernarfon Office Swyddfa Caernarfon 01286 674803 Ffôn:Caernarfon 01286 674803 LL11 5SZCaernarfon Caernarfon Office / Swyddfa Caernarfon 01286 674803 Office / /Swyddfa 01286 674803 Ffacs: 01286 67181 Ffôn: 01978 757524 www.groundworknorthwales.org.uk www.groundworknorthwales.org.uk www.groundworknorthwales.org.uk Ffacs: 01978 722 402

www.groundworkgogleddcymru.org.uk www.groundworkgogleddcymru.org.uk www.groundworkgogleddcymru.org.uk www.groundworkgogleddcymru.org.uk info@groundworknorthwales.org.uk info@groundworknorthwales.org.uk info@groundworknorthwales.org.uk

18

Groundwork Adroddiad Blynyddol Effaith  

Groundwork Adroddiad Blynyddol Effaith

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you