Page 1

2017

OP DE WAL EN HET WATER

NEEM MEE

zeilen, varen, fietsen, wandelen, zonnen, drinken & eten, uitgaan en genieten in #zonniggrou


MAGAZINE GROU 2016

2


Editie 15 | 2017

3

GROU.NL


MAGAZINE GROU 2017

4


Veel leesplezier! Met gepaste trots presenteren wij je de 15de editie van het Magazine Grou. Het handige toeristisch magazine van Grou vol informatie. Niet alleen voor de inwoners van Grou zelf, maar vooral ook voor de tijdelijke inwoners die als toerist een of meer dagen in Grou verblijven.

I

n dit 132 pagina’s tellende magazine vind je veel nuttige informatie over het dorp, tips om je dag in te vullen met activiteiten en bezienswaardigheden, fiets-, wandel-, of vaarmogelijkheden. Schitterende foto’s maken het magazine tot een beleefnummer.

Deze inmiddels 15de editie is wederom met veel zorg en inzet samengesteld door vrijwilligers uit Grou. Ook zijn er weer veel bedrijven die het magazine mede mogelijk hebben gemaakt door een advertentie te plaatsen. Deze bedrijven bevelen we dan ook van harte bij iedereen aan.

Dit keer is het magazine nog internationaler van karakter dan voorgaande jaren. Er zijn namelijk veel landen die Grou ‘op de kaart’ hebben gezet en ook uit China komen toeristen die Grou zeer de moeite waard vinden om te bezoeken. Daarom heeft de redactie besloten om delen van dit magazine in het Chinees te vertalen.

Wij wensen je veel lees- en kijkplezier. Doe er je voordeel mee en neem de tijd om Grou en de omgeving te ontdekken. Mocht dat in één keer niet lukken -en die kans is aanwezig- dan zien we je daarna graag nog eens terug. Weet dat je altijd welkom bent in Grou.

5

Bijschrift, iets wat extra op moet vallen, een quote, of iets wat eruit gewoon even uit moet springen.

Groeten uit Grou!

Team Magazine Grou

GROU.NL


Colofon:

+ grouaktief.nl en grou.nl @zonniggrou

Oplage: 15.000 exemplaren. Gratis verkrijgbaar via verspreidingspunten in Grou en nabije omgeving. Redactie: Fenna Bijlstra, Matty Kloosterman, Monique Stelwagen en Anke Zijlstra. Tekstbewerking: Jan Zijlstra. Acquisitie: Marck Dorenbosch, Trinet Mulder en Annemarie Oost. Fotografie: Jikkie Cats en uit eigendom van verenigingen, stichtingen en particulieren. Vertaling: Elke Ploegsma-Guckler, Patrice Roeten en Janet Visser Druk & lay-out: MK+ project- en drukwerkbegeleiding & Lexed Services Magazine Grou is een jaarlijkse uitgave van Stichting Grou Aktief en Gastvrij Grou. Het uitbrengen van dit magazine is mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders die op pagina 127 vermeld staan. Ook (info over) adverteren of advertorial? Mail naar grouaktief@hotmail.com. Heeft u als adverteerder meer magazines nodig, mail het gewenste aantal en ze worden bij u bezorgd. Dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De uitgever/redactie stelt zich niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige gegevens. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

MAGAZINE GROU 2017

6


9

Inhoud 9 Welkom in Grou

74

LWD 2018 Grou

75

Haakcafé Grou

76

Sint Piter

21 Winkelen

78

De mooiste wandelroutes van Grou

22

83

Dokter Eeltsje Halbertsma

15

Grou… van oudsher

Haveninformatie

Welkom

28 Geen eigen boot en toch het water op?

84 Kunstwerken van Karianne Krabbendam

30

Brugtijden

86 De oude waterwegen en havens van Grou

31

Handige watersport-app

89

Wilhelminapark

91

Speeltuinen

92

Sportieve voorzieningen

95

Hondenspeeltuin

96

Musea in Grou

96

Hert fan Fryslân

98

Commandopost

99

Mineralogisch Museum

100

De Doopsgezinde Vermaning

32

Handige tips en vaarregels

35

Grou blijft actief en gastvrij!

38

VVV toeristisch informatiepunt

39

Evenementen 2017

47

Exposities

49

Merenloop

51

Roeisloepenrace

51

Mingd Koar Grou

52 KWV Frisia

101 De Sint Piterkerk Pontjesroute De 8 van Grou

Opening Watersportseizoen

106

Pontinformatie en vaartijden 2017

56

Sylkeninginne en hofdame

108

Nationaal Park De Alde Feanen

59

Vier De Alde Feanen

110

Vaartocht op pad met Freek Vonk

59

Slootjesdag I.V.N.

113

Vissen in Grou

60

Skûtsjewike

114

Kidspagina

62

Skûtsjesilen

117

Puzzel

119

Fotowedstrijd

1 19

Maak een "Groufie" en win!

1 21

Handige adressen

GWS schouwen

54

54 OPENING

Watersportseizoen

78 De mooiste

WANDELROUTES

68

Grouster Merke

69 70

Skipkesilen Grouster Zeilmarathon

1 27

Onze adverteerders

72

Grouster Nachtkuier

1 28

Plattegrond

73

Brassband Apollo 125 jaar

7

VVV Grou

toeristisch informatiepunt

103

53

38

GROU.NL

106 Pontinformatie en

VAARTIJDEN


MAGAZINE GROU 2017

8


Welkom in Grou Grou heeft als watersportcentrum bij de Pikmar, de Wide Ie en De Alde Feanen een naam opgebouwd die als een paal boven water staat. Van heinde en verre weten bezoekers het pittoreske plaatsje te vinden. Grou is dan ook zowel over het water, de weg als het spoor gemakkelijk te bereiken. En de Grousters blijven zich natuurlijk onverminderd inzetten om de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van ‘hun’ dorp voor toeristen en recreanten verder te vergroten. Ferd Crone - Burgemeester gemeente Leeuwarden

S

inds Grou deel uitmaakt van de gemeente Leeuwarden is dat enthousiasme alleen maar toegenomen, want er is gewoon meer mogelijk. Dat heeft zich al vertaald in een vernieuwd Halbertsma’s Plein, een herboren Wilhelminapark, een gemoderniseerd waterfront en een algehele upgrading van de voorzieningen. Het is een continu proces van verfraaiing en verbetering waar geen einde aan lijkt te komen.

9

Ondertussen wordt Grou zich, naast de eigen potentie, tevens bewuster van de kracht van de omgeving. Natuurlijk heeft het water daarin altijd al een hoofdrol gespeeld, maar er is meer. Neem bijvoorbeeld het nabijgelegen Nationaal Park De Alde Feanen, een ongeslepen diamant die zeker nog feller gaat schitteren. Of neem de Friese hoofdstad, waarvan Grou het toeristisch voorportaal is. Ook in 2018, als Leeuwarden de Culturele

Hoofdstad van Europa is, gaat Grou een belangrijke rol spelen. Grou staat al prominent op de kaart, maar alle mogelijkheden om het watersportcentrum nog nadrukkelijker te promoten, worden met beide handen aangegrepen. Dat is terecht, want in Grou komen alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie, een weekendje weg of een heerlijk dagje uit bij elkaar. Samen te stellen naar eigen keuze en voorkeur. Grou heet u van harte welkom.

Ferd Crone Burgemeester van Leeuwarden

GROU.NL


W

olkom yn Grou Grou hat as wettersportdoarp oan de Pikmar, de Wide Ie en de Alde Feanen in namme opboud dy’t sa fêst stiet as in hûs. Fan withoefier witte de besikers it pittoreske plakje te finen. Grou is dan ek likegoed oer it wetter, de dyk as it spoar maklik te berikken. En de Grousters dogge der fansels alles oan om de oantreklikens en gastfrijheid fan har doarp foar toeristen en rekreanten fierder te fergrutsjen. Sûnt Grou diel útmakket fan de gemeente Ljouwert is dy opteinens allinnich mar grutter wurden, want der kin gewoan mear. Dat hat him al fertaald yn it fernijen fan it Halbertsma’s Plein, in opknapt Wilhelminapark, in moderniseard wetterfront en it folslein opknappen fan de foarsjennings. It is in kontinu proses fan opkreazjen en ferbetterjen wer gjin ein oan liket te kommen. Mei dat alles wurdt Grou

har, neist de eigen potinsje, tagelyk bewuster fan de krêft fan de omkriten. Fansels hat it wetter altyd al in haadrol spile, mar der is mear. Nim bygelyks it tichteby “Nationaal Park De Alde Feanen”, in ûnbeslipe diamant, dy ’t grif noch fûler skitterje sil. Of nim de Fryske haadstêd, dêr ’t Grou it toeristysk foarportaal fan is. Ek yn 2018, as Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa is, sil Grou in wichtige rol spylje. Grou stiet al prominent op de kaart, mar alle mooglikheden om it wettersportsintrum noch mei mear klam te promoaten, wurde mei beide hannen oanpakt. En mei rjocht, want yn Grou komme alle yngrediïnten foar in slagge fakânsje, in wykein of in moaie dei fuort, byelkoar. Gear te stallen nei eigen kar en foarkar. Grou hjit jo hertlik wolkom. Ferd Crone Boargemaster gemeente Ljouwert

W

elcome to Grou It is clear that Grou has built quite a reputation as a water sports centre near the Pikmar, Wide Ie and De Alde Feanen. From near and far visitors know how to find the picturesque village, because Grou is easy to reach by boat, car and train. And of course, the people from Grou continuously work to increase the attractiveness and hospitality of 'their' village for tourists and recreational use. Since Grou has become part of the municipality of Leeuwarden, their enthusiasm only increased, because there are just more possibilities. This resulted already in a renewed Halbertsma's Square, a completely restructured Wilhelmina Park, a modernised waterfront and a complete upgrade of facilities. It is a continuous process of beautification and improvement. And the end is not yet in sight. In the meantime Grou

Ferd Crone Boargemaster gemeente Ljouwert Mayor of Leeuwarden Bürgermeister von Leeuwarden

MAGAZINE GROU 2017

10


becomes also more aware of the potentials of the surroundings. Besides its own potentials. Of course, the water has always played a leading role. But there is more. Take, for example, the nearby National Park De Alde Feanen; an uncut diamond which will certainly shine even more brightly in the future. Or take the Frisian capital, of which Grou is the touristic front yard. Grou will also play an important role in 2018, when Leeuwarden is the Cultural Capital of Europe. Grou has put itself literally on the map already, but new opportunities to promote the status of water sports centre will be seized with both hands. And that is absolutely right, because Grou is the place where all ingredients come together for a perfect holiday, a weekend break or a great day out. All compiled on base of your own choice and preference. Grou gives you a warm welcome! Ferd Crone Mayor of the municipality of Leeuwarden

H

erzlich Willkommen in Grou Grou hat sich als Wassersportzentrum, gelegen am Pikmar, Wide Ie und Alde Feanen, einen sehr guten Namen gemacht. Menschen von Nah und Fern kennen dieses malerische Plätzchen. Grou ist nicht nur am Wasserweg, am Landweg, sondern auch per Bahn sehr gut erreichbar. Außerdem bemühen sich die Grouster Einwohner unvermindert darum, die Anziehungskraft und Gastfreundlichkeit ihres „Dorfes“ für sowohl Touristen als auch Erholungssuchende zu vergrößern. Seitdem Grou zur Gemeinde Leeuwarden gehört, hat dieser Enthusiasmus sehr zugenommen, da aus diesem Grund mehr Mittel zur Verfügung stehen. Das ist zu sehen am renovierten Halbertsma’s Plein, einem wiedergeborenen Wilhelminapark, einer modernisierten Promenade und einem vollständigen Upgrade der öffentlichen

Einrichtungen. Diese Entwicklung unterliegt einem ständigen Prozess der Verschönerung und Verbesserung und sie scheint nicht enden zu wollen. Währenddessen wird sich Grou, neben seinem eigenen Potential, stets bewusster von der Macht seiner Umgebung. Das Wasser hat hierbei natürlich immer schon eine beträchtliche Rolle gespielt, aber es gibt noch mehr. Nehmen Sie zum Beispiel den nahegelegen Nationalpark Alde Feanen, ein ungeschliffener Diamant, der mit großer Sicherheit noch strahlender glänzen wird. Ein anders Beispiel ist die friesische Hauptstadt, wovon Grou der touristische Eingang ist. Auch 2018, wenn Leeuwarden die kulturelle Hauptstadt Europas sein wird, wird Grou eine bedeutende Rolle spielen. Grou steht bereits deutlich sichtbar auf der Landkarte, aber alle Möglichkeiten um das Wassersportzentrum noch besser zu fördern, werden ausgeschöpft. Das mit gutem Recht, denn in Grou findet man alle Zutaten für einen gelungenen Urlaub, einen Wochenendausflug oder einen herrlichen Tagesausflug. Zusammenstellbar nach eigener Wahl und Vorlieben. Grou heißt Sie herzlich Willkommen. Ferd Crone Bürgermeister der Gemeinde Leeuwarden

11

GROU.NL


B

Ferd J.M. Crone Maire de Leeuwarden 呂伐登市市長

ienvenue à Grou Grou est déjà bien connu comme centre des sports nautiques chez le Pikmar, le Wide Ie et le Parc National De Alde Feanen. Les visiteurs de la région ou de plus loin savent trouver ce village pittoresque. Grou est facilement accessible par l’eau, par le train et en voiture. Et les habitants du village font sans cesse des efforts pour agrandir l’attraction et l’hospitalité de ‘leur’ village pour les touristes et les vacanciers. Depuis que Grou fait partie de la municipalité de Leeuwarden, cette enthousiasme n’a cessé d’augmenter. Tout simplement parce qu’il est possible de faire plus. Cela s’est déjà traduite en renouvelation du Halbertsma’s Plein (Place Halbertsma), au Wilhelminapark qui à vécu une renaissance, au Waterfront modernisé et en mise à niveau général de toutes les dispositions.

MAGAZINE GROU 2017

Entretemps Grou devient plus conscient, aussi de la force des alentours que de sa propre puissance. Bien sûr l’eau a toujours joué la rôle principale, mais il y a encore plus. Par exemple le Parc National ‘De Alde Feanen’ qui est tout près, un diamant brut que va sûrement briller encore plus. Ou par exemple la capitale de la Frise, dont Grou est l’avantporte touristique. En 2018 aussi, quand Leeuwarden sera la Capitale Culturelle de l’Europe, Grou va jouer une rôle importante. Grou a déjà une position importante mais toutes les possibilités pour promouvoir encore de manière plus explicite seront saisi à deux mains. Et ça c’est justement, parce qu’à Grou toutes les parties des vacances réussis, d’un weekend où d’une journée se réunissent. À grouper selon vos choix et vos préférences. Grou vous souhaite la bienvenue. Ferd Crone Maire de Leeuwarden

迎来到格鲁

作为匹克河旁边的水上运 动中心,宽河(de Wide Ie)和 De Alde Feanen 国家公园让格鲁这座小 村镇无可争议地出了名。 来自四面八方的游客都会 发现这座风景如画的村 庄。 不论是陆路还是水 路,格鲁镇都四通八达, 交通方便。 格鲁镇的镇 民们当然完全没有离开镇 子的想法,因为他们想把 镇子的吸引力和镇民对游 客们的热情好客精神发扬 光大。 无可厚非的是, 自从格鲁镇变成了吕伐登 市的一部分,这种热情好 客的传统有增无减。 现 在这里已经脱胎换骨为新 建的浩博斯玛贵族广场, 也就是新的威廉敏娜公 园。这是一个有着现代化 的滨海和全面升级设施的 公园。 她的美化和改善 还在持续进行中。 同时,格鲁镇自己,除了 自身的潜力之外,也意 识到了环境的力量。 当

12


然,它的河水始终发挥着 主导作用,但还有更多值 得挖掘的部分。 就拿附 近的De Alde Feanen国 家公园来说,未切割的钻 石,光芒肯定会更亮。 或者拿弗里斯兰这座省 会来说,格鲁镇是他的 旅游门户。 同样在2018 年,由于吕伐登是欧洲的 文化中心,格鲁发挥着重 要的作用。 格鲁的地理 位置极具优势,所以如果 更加强调推动水上运动中 心这个亮点,也是非常具 有现实意义的。 这是正 确的,因为在格鲁,想要 成为一个完美的度假胜 地,不论是度过一个周末 或一整天的放松都是极 为合适的。 这完全看游 客如何选择以及他们自己 的偏好。 格鲁热情地欢 迎您。 吕伐登市市长, 费德•科隆

13

GROU.NL


MAGAZINE GROU 2017

14


Grou Grou is van oudsher een dorp van vissers, schippers en boeren. Doorsneden met vaarten en havens en alleen te bereiken over het water. Een schiereiland met scheepswerven, zeilmakerijen en andere watergebonden bedrijven.

M

et centraal als baken de Sint Piterkerk uit de 12de eeuw, genoemd naar de apostel Petrus, beschermheilige van vissers en schippers. Wandelend door de nauwe stegen en straatjes met namen van havens en baaien van weleer is het rijke historische karakter nog steeds volop te beleven. Ook was Grou ooit een bloeiend centrum van klokkenmakerijen. Het water rondom Grou en de geïsoleerde ligging heeft gezorgd voor prachtige verhalen en tradities.

15

Het Skûtsjesilen bijvoorbeeld, dat traditioneel ieder jaar begint in Grou. Of het Sint Piterfeest, dat op 21 februari wordt gevierd, in plaats van Sinterklaas in december. Aan de geïsoleerde ligging van Grou kwam pas in 1842 een eind door de aanleg van een pad in westelijke richting. Grou wordt wel de bakermat van de Friese cultuur genoemd. Dit is te danken aan een bijdrage aan de Friese taal door de Grouster gebroeders Halbertsma. Het Fries volkslied

bijvoorbeeld is geschreven door dokter Eeltsje Halbertsma. In het Museum Hert fan Fryslân is veel informatie te vinden over deze markante broers.

Grou wordt wel de bakermat van de Friese cultuur genoemd.

De unieke ligging van dit pittoreske dorp aan de Pikmar, een gezellig centrum met meer dan 50 winkels, gezellige café’s en restaurants, prima sanitaire voorzieningen, maken dat Grou tegenwoordig een druk bezochte watersportplaats is. Grou telt ca. 5700 inwoners.

GROU.NL


G

rou is fan âlds in doarp fan fiskers, skippers en boeren. Trochsnien mei fearten en havens en allinnich te berikken oer it wetter. In skiereilân mei skipswerven, seilmakkerijen en oare oan wetter bûne bedriuwen. Mei sintraal as beaken de Sint Pitertsjerke út de 12e ieu, neamd nei de apostel Petrus, beskermhillige fan fiskers en skippers. Kuierjend troch de nauwe stegen en stritsjes mei nammen fan havens en baaien fan alearen is it rike histoaryske karakter noch altyd folop te belibjen. Ek wie Grou ea in bloeiend sintrum fan klokmakkerijen. It wetter rûnom Grou en de isolearde lizzing hat soarge foar prachtige ferhalen en tradysjes. It Skûtsjesilen bygelyks, dat tradisjoneel noch elk jier yn Grou begjint. Of it Sint Piterfeest, dat op 21 febrewaris fierd wurdt

MAGAZINE GROU 2017

ynstee fan Sinteklaas yn desimber. Oan de isolearde lizzing fan Grou kaam earst yn 1842 in ein troch de oanlis fan in paad yn westlike rjochting. Faaks stie yn Grou de widze fan de Fryske Kultuer. Dit is te tankjen oan in bydrage oan de Fryske taal troch de Grouster bruorren Halbertsma. It Frysk Folksliet bygelyks is skreaun troch dokter Eeltsje Halbertsma. Yn it museum “Hert fan Fryslân” is in soad ynformaasje te finen oer dizze markante broers. De unike lizzing fan dit pittoreske doarp oan de Pikmar, in gesellich sintrum mei mear dan 50 winkels, gesellige kafees en restaurants, prima sanitêre foarsjennings, soargje derfoar dat Grou hjoed de dei in drok besocht wettersportplak is. Grou hat sawat 5700 ynwenners.

G

rou was traditionally a village of fishermen, skippers and farmers. The village was a peninsula which could only be reached by water. Most businesses were connected to water: shipbuilding, sail making and other water related businesses. And central in the middle the 12th century St. Peter church named after apostle Peter, the patron saint of fishermen and boatmen. Walking through the alleys and narrow streets with names of harbours and bays of yesteryear, you can still feel the rich historical character of this place. Also Grou was once a famous and thriving village of clocks manufacturers. The surrounding water of Grou and the isolated situation has resulted in wonderful stories and traditions. For example “Skûtsjesilen” which starts in Grou every year in July or the

16


“Sint Piterfeest” which is celebrated on the 21st of February instead of “Sinterklaas”. The celebration of Sinterklaas, common in the rest of the Netherlands, has never been celebrated in Grou. The isolated situation of Grou ended in 1842 because of the construction of the road in a westerly direction. Grou is known as the cradle of the Frisian culture. Thanks to a contribution by the brothers Halbertsma, born in Grou. The Frisian National Anthem, for example, has been written by Eeltsje Halbertsma. Information about this family can be found in the museum “Hert fan Fryslân”. The unique location of this picturesque village on the Pikmar with its cosy centre and more than 50 shops, bars and restaurants and excellent sanitary facilities ensure that Grou today is a popular water sports place. Grou has 5.700 inhabitants.

17

G

rou ist schon von alters her ein FischerSchiffer- und Bauerndorf, welches von kleinen Kanälen und Häfen durchkreuzt wurde, und nur über dem Wasserweg erreichbar war. Es liegt auf einer Halbinsel mit Schiffswerften, Segeltuchmachern und Betrieben die mit Wasser zu tun haben. Im Zentrum liegt die im 12.Jhd erbaute Sint Piter Kirche, die nach dem Apostel Petrus, dem Schutzherrn der Fischer und Schiffer, benannt ist. Wenn Sie durch die schmalen Stege und Straßen, die die Namen von Häfen und Buchten tragen flanieren, können Sie noch in vollen Zügen den historischen Charakter genießen. Da Grou von Wasser umgeben ist, und dadurch eine isolierte Lage hatte, entstanden wunderschöne Geschichten und Traditionen. Das “Skûtsjesilen”, das jedes Jahr in Grou von Start geht ist ein Beispiel hierfür.

Auch das Sint Piter Fest, das am 21. Februar statt des Sinter Klaas Festes im Dezember, gefeiert wird, ist ein weiteres Beispiel. Erst 1842 wurde die isolierte Lage von Grou durch den Bau einer Straße beendet. Grou gilt als Wiege der Friesischen Kultur. Zu danken ist das an die enormen Beiträge zur friesischen Sprache durch die Gebrüder Halbertsma. So etwa wurde das Friesische Volkslied von Dr. Eeltsje Halbertsma geschrieben. Im Museum “Hert fan Fryslan” kann man viel Wissenswertes über diese beiden Brüder erfahren.

Grou is bekend as de widze fan de Fryske kultuer. Grou is the birthplace of Frisian culture. Grou gilt als Wiege der Friesischen Kultur.

Die einzigartige Lage dieses malerischen Dorfes am “Pikmar”, das gemütliche Zentrum mit mehr als 50 Geschäften, Cafés, Restaurants und guten sanitären Einrichtungen, machen Grou zu einem sehr gut besuchten Wassersportdorf. Grou hat ca. 5700 Einwohner.

GROU.NL


Grou est classé le berceau de la culture frisonne.

G

rou Traditionnellement Grou est un village de pêcheurs, de capitaines et d’agriculteurs, traversé de canaux et de ports, seulement accessible par l’eau. Un presqu’île avec des chantiers navals et des voileries et d’autres entreprises liés à l’eau. Avec l’église Sint Piter (Saint Pière) comme balise central. Cette église, qui date du 12ième siècle, est nommé d’apres l’apôtre Pière,le patron des pêcheurs et des capitaines. En faisant une promenade dans les petites rues, qui portent les noms des ports et des baies d’autrefois, on sent toujours très fort le caractère riche et historique. La position isolé de Grou a procréé des histoires et des traditions merveilleuses. Comme le Skûtsjesilen, l’événement de voile traditionnelle, qui commence toujours à Grou. Ou la fête de Sint Piter (Saint Pière), qu’on fête le

MAGAZINE GROU 2017

格 21 février au lieu de la fête de Sinterklaas (Saint Nicolas) en décembre. Seulement en 1842 la position isolé du village était fini à cause d’une voie d’accès pavé. Grou est classé le berceau de la culture frisonne. C’est grâce à la contribution à la langue frisonne par les frères Halbertsma qui sont nés et ont grandi à Grou. Par exemple les paroles de l’hymne de la Frise sont écrits par le docteur Eeltsje Halbertsma. Dans le musée “Hert fan Fryslân” se trouve beaucoup d’information sur ces frères. La situation géographique unique de ce village pittoresque, situé au lac Pikmar, son centre animé avec plus de 50 magasins, ses cafés et restaurants, ses bons équipements sanitaires contribuent au fait que Grou est souvent visité. Le village compte environ 5700 d’habitants.

格鲁在传统上是渔民、水 手和农民的村庄。 与运河 相交, 港口只能通过水路到达。 格鲁有造船厂、帆船厂和 其他与河流相关的公司。 戈鲁镇的市中心是圣彼得 教堂,可以追溯到公元12 世纪,以使徒彼得的名字 命名。这座教堂几百年来 保护着渔民和船只。 漫步 在狭窄的小巷和街道,你 可以看到港口和昔日的海 湾,他们的名称都是从丰 富的历史人物得来的。 格 鲁还曾经是繁华的钟表制 造商的中心。 格鲁周围的河水把镇子孤 立起来,他们从而有了精 彩的故事和传统。 比如 说,Skûtsjesilen帆船赛 就是格鲁人民每年必须举 办的传统。 还有格鲁人 在2月21日庆祝圣彼得节

18


(圣尼古拉斯节),而不 是每年的12月份。 最终 因为格鲁孤立于河边,位 置偏远,只能在1842年建 设了向西延伸的道路。

格鲁 被稱為 弗里斯蘭文化 的搖籃。

格鲁被称为弗里斯兰文化 的摇篮。 这得益于由浩博 斯玛贵族对弗里斯兰语作 出的贡献。 弗里斯兰国歌 的作者就是浩博斯玛贵族 博士。 Hert fan Fryslân 弗里斯兰中心博物馆有很 多关于这些伟大人物的信 息。 格鲁镇坐落于匹克河边, 在美丽的镇中心有50多 个店铺,舒适的酒吧和餐 馆,具有良好的卫生条 件,这风景如画的村庄以 及她独特的地理位置使现 在的格鲁镇成为热门的水 上运动旅游胜地。 格鲁大 约有 5700名居民。

19

GROU.NL


Fysiotherapie Oedeemtherapie Marianne Nugteren tel.: 06 5118 5004 e-mail: info@focus-fysiotherapie.nl

www.focus-fysiotherapie.nl Achteraan: Willemijn, Irene (diĂŤtiste), Mariska, Hilda en Marije (ergotherapeute) Midden: Esther, Gea, Bettina, Klaas en Brecht Voor: Marianne (fysiotherapeute)

Buurtzorg Grou e.o.

Wij zijn inmiddels een vertrouwd gezicht in Grou en omstreken.

Verpleging en verzorging thuis Persoonlijk en professioneel Wij zijn 24 uur per dag rechtstreeks bereikbaar via

06-23 91 88 50 grou@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

Oedsmawei 18a

9001 ZJ Grou

Ruimte voor kunstbeleving Hoofdstraat 23 - www.hetpandgrou.nl

Voor vragen op gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of

t 0566 625 151

opvoeden van kinderen

i www.dorpenteam.nl

kunt u bij ons terecht. Dorpenteam is onderdeel van de CoĂśperatie Amaryllis

MAGAZINE GROU 2017

20


Winkelen

in schilderachtige straatjes

S

lenter door schilderachtige straatjes en romantische steegjes en laat je verrassen door het gevarieerde assortiment van de meer dan 50 bijzondere winkels en boetiekjes in Grou. Wissel het winkelen af met een gezellig terras of een hapje in één van de vele restaurants. Dat kan in het karakteristieke sfeervolle centrum van het dorp of met uitzicht over het water. De watersportsfeer, prachtige dorpsverhalen en de rijke historie maakt shoppen in Grou tot een dagje uit! Lokale lekkernijen en oude ambachten Lokale lekkernijen vind je bij de visboer, onze kwaliteitsslager, een echte Friese bakker, de delicatessenzaak en een slijterij met een uniek aanbod. Ja, het wordt je behoorlijk lastig gemaakt om te kiezen tussen al die heerlijke lekkernijen en Friese streekproducten. Voor de dagelijkse boodschappen beschikt Grou verder nog over drie supermarkten. Grou is ook een plek voor een hernieuwde kennismaking

21

met oude ambachten. De goudsmid bijvoorbeeld of de stoffeerderij. Nautische Trends Ook voor de laatste trends, water- en hengelsportartikelen, een nieuwe zeilgarderobe of misschien wel je nieuwe (zeil)boot, kun je prima terecht bij één van de vele watersport gerelateerde bedrijven. In het centrum óf (in de buurt van) het Aquaverium: Nederlands grootste Botenboulevard. Kunst en curiosa Het centrum en het water rondom Grou inspireert veel kunstenaars tot het maken van de mooiste kunstwerken. Verspreid over het dorp zijn meerdere open ateliers en galerieën te vinden waar je zo een middag kunt spenderen. Dat geldt ook voor de antieken curiosawinkels in en buiten het centrum. Het VVV-kantoor verstrekt je graag een overzichtskaart. Het centrum van Grou is op loopafstand van de havens en ook goed te bereiken met het openbaar vervoer of met de auto. Parkeren is altijd gratis en dichtbij.

GROU.NL


Haveninformatie Je bent van harte welkom in één van de vier moderne jachthavens in Grou. Alle havens zijn op loopafstand van de sfeervolle winkelstraten en de beste restaurants. De havens zijn van alle gemakken voorzien en de zeer vriendelijke en gastvrije havenmeesters denken graag met je mee om je verblijf in Grou zo relaxed mogelijk te maken.

H

Havenmeester Wybren Jorritsma

et maakt dan ook niets uit in welke haven je aanmeert. Of het nu de Pikmeerhaven, de Hellingshaven, de Nieuwe Kade of de Suderkade is, in alle havens zijn de sanitaire voorzieningen prima geregeld. Dit geldt ook voor de water- en elektriciteitsvoorzieningen. Bij de haven naast het Zeilcentrum is een zwemstrand en een speeltuin voor kinderen.

In het centrum onder de muziektent op het Halbertsma’s Plein Geopend van 07.00 tot 22.00 uur.

Sanitaire voorzieningen De openbare sanitaire voorzieningen vind je op de volgende locaties.

Afval en vuilwaterafvoer Huishoudelijk afval kun je kwijt in de afvalcontainers bij de toiletgebouwen van de jachthavens. Voor het legen van de vuilwatertank is plek bij steiger C in de Pikmeerhaven en de FRO kade in de Hellingshaven. Vuilwater kan ook afgepompt worden aan de H-steiger, nabij het Zeilcentrum.

In het havengebouw Havenhûs aan de Meersweg naast restaurant Het Theehuis Geopend van 07.00 tot 22.00 uur. Buiten deze tijden is het toilet alleen via een toegangscode te gebruiken. Op je overnachtingsbewijs vind je de toegangscode.

Havenmeester Etienne Bosman

Bij de Hellingshaven De toiletten zijn 24 uur per dag geopend. Voor het douchen kun je naar de muziektent op het Halbertsma’s Plein of naar het Havenhûs.

MAGAZINE GROU 2017

In de kelder van het Zeilcentrum aan de Wilhelminastraat Geopend van 07.00 tot 22.00 uur. Buiten deze tijden is het toilet alleen via een toegangscode te gebruiken. Op je overnachtingsbewijs vind je de toegangscode.

Gratis WiFi Tijdens je verblijf in de Pikmeerhaven, de Hellingshaven en aan de Nieuwe Kade beschik je over gratis WiFi.

Gebruik de groene leenfiets De groene leenfiets staat voor je klaar als je iets verderop in het dorp moet zijn. Bijvoorbeeld voor een boodschap bij de apotheek of een ritje naar de bibliotheek. Kost je helemaal niks. Service van de havens! Vraag de havenmeester naar de mogelijkheden. Liggeld Het liggeld voor een overnachting is € 1,16 per meter. De havenmeester is elke dag aanwezig in het havengebouw Havenhûs en komt aan het einde van de middag of het begin van de ochtend langs. Op de website www.leeuwarden.nl vind je het havenreglement. De havenmeester is aanwezig/doet zijn ronde op de volgende tijden: 1 april tot 1 juni 8:30-10:00 u - 14:00-19:00 u 1 juni tot 1 sept 8:30-11:00 u - 14:00-20:00 u 1 sept tot 1 nov 8:30-10:00 u - 14:00-19:00 u

22


H

aven ynformaasje Jim binne fan herte wolkom yn ien fan de fjouwer moderne jachthavens yn Grou. Alle havens binne op loopôfstân fan de sfearfolle winkelstrjitten en de bêste restaurants. De havens binne fan alle gemakken foarsjoen en de freonlike en gastfrije havenmasters tinke graach mei jim mei om it ferbliuw yn Grou sa goed mooglik nei ‘t sin te meitsjen. It makket ek neat út yn hokker haven ast oanleist.

As it no de Pikmarhaven, de Hellingshaven, de Nieuwe Kade of de Suderkade is, yn alle havens binne de sanitêre foarsjennings prima regele. Dit jildt ek foar de wetter- en elektrisiteitsfoarsjennings. By de haven njonken it Zeilcentrum is in swimstrân en in boarterstún foar bern. Sanitêre foarsjennings De iepenbiere sanitêre foarsjennings binne op de folgjende lokaasjes.

De havenmeester is telefonisch te bereiken via 06 53151298 De havenmaster is telefoanysk te berikken fia 06 53151298

Bereikbaarheid havenmeester De havenmeester is telefonisch te bereiken via 06 53151298 of via e-mail havenmeestergrou@ outlook.com. De activiteiten van de havenmeesters zijn ook te volgen via HavenGrou. Dit is ook een leuke manier om geïnformeerd te worden over actuele zaken en andere wetenswaardigheden.

23

GROU.NL


Yn it havengebou Havenhûs oan de Meersweg njonken restaurant Het Theehuis Iepen fan 07.00 oant 22.00 oere. Bûten dizze tiden om kin it toilet allinnich fia in tagongskoade brûkt wurde. Op it oernachtingsbewiis stiet de tagongskoade. The harbour master can be reached by telephone 0031(0)6 53151298.

By de Hellingshaven De toiletten binne 24 oeren deis iepen. Foar it dûsen kinne jim nei de muzyktinte op it Halbertsma’s Plein of nei it Havenhûs. Yn it sintrum ûnder de muzyktinte op it Halbertsma’s Plein Iepen fan 07.00 oant 22.00 oere. Yn de kelder fan it Zeilcentrum oan de Wilhelminastraat Iepen fan 07.00 oant 22.00 oere. Bûten dizze tiden om kin it toilet allinnich fia in tagongskoade brûkt wurde. Op jim oernachtingsbewiis stiet de tagongskoade.

MAGAZINE GROU 2017

Offal en smoarchwetterôffier Húshâldlik ôffal kin yn de ôffalcontainers by de toiletgebouwen yn de jachthavens. Foar it leegjen fan de smoarchwettertank is plak by steiger C yn de Pikmarhaven en de FRO-kade yn de Hellingshaven. Ek kin smoarchwetter ôfpompt wurde oan de H-steiger, tichteby it Zeilcentrum. Gratis WiFi As jimme yn de Pikmarhaven, de Hellingshaven en oan de Nieuwe Kade lizze, ha jim gratis WiFi ta jim foldwaan. Brûk de griene lienfyts De griene lienfyts stiet klear as jim wat fierderop yn de buorren wêze moatte. Bygelyks foar in boadskip by de apteek of nei de bibleteek. It kostet neat. Service fan de havens! Freegje de havenmaster nei de mooglikheden.

Lisjild It lisjild foar in oernachting is € 1,16 de meter. De havenmaster is elke dei oanwêzich yn it havengebou Havenhûs en komt oan ‘e ein fan de middei of moarnsbetiid del. Op de webside www.leeuwarden.nl stiet it havenreglemint. De havenmaster is oanwêzich/ makket syn rûntsje op de folgjende tiden: 1 april oant 1 juny 8:30-10:00 oere 14:00-19:00 oere 1 juny oant 1 sept 8:30-11:00 oere 14:00-20:00 oere 1 sept oant 1 nov 8:30-10:00 oere 14:00-19:00 oere

Berikberens havenmaster De havenmaster is telefoanysk te berikken fia 06 53151298 of fia e-mail havenmeestergrou@ outlook.com. De aktiviteiten fan de havenmasters binne ek nei te gean fia HavenGrou. De Facebookside is tagelyk in manier om ynformearre te wurden oer aktuele saken en oare nijsgjirrige dingen.

24


H

abour information You are very welcome in the modern marinas of Grou. All four marinas are within walking distance of the pleasant shopping streets and best restaurants. The marinas are fully equipped and the very friendly and welcoming harbourmasters are always ready to make your stay in Grou as relaxed as possible. So it doesn’t matter in what port you stay. Whether it is the Pikmeerhaven or the Hellingshaven, the Nieuwe Kade or the Suderkade, all marinas are provided with good sanitary facilities. This also applies for water and electricity. Nearby Zeilcentrum Grou is a swimming beach and a playground for children. Sanitary facilities Public sanitary facilities can be found at the following locations: In the port building Havenhûs on the Meersweg next to restaurant Theehuis Open from 07:00 to 22:00. When closed, access can be obtained via the access code which is on your overnight proof.

25

The Hellingshaven Toilets are open 24/7. For showering you can go to the bandstand on the Halbertsma's Plein (Square) or the Havenhûs. Under the bandstand on the Halbertsma ’s Plein Open from 07:00 till 22:00. In the basement of Zeilcentrum Grou on the Wilhelminastraat Open from 07:00 till 22:00. When closed, access can be obtained via the access code which is on your overnight proof. Garbage and drainage of foul water Household garbage can be deposited in the garbage containers at the toilet facilities on the harbours. You can empty your foul water tank on jetty C of the Pikmeerhaven and the FRO quay of the Hellingshaven. Foul water can also be drained on the H jetty of the Pikmeerhaven, near Zeilcentrum Grou. Free WiFi Free WiFi is available during your stay in the Pikmeerhaven, the Hellingshaven or the Nieuwe Kade.

Use the green bike Use the green bike for free if you need to go a bit further than the town centre. For example to visit the pharmacy or the library. Ask the harbourmaster for the possibilities. Harbour charges Harbour charges to moor overnight are € 1.16 per meter. The harbourmaster is present every day in the port building Havenhûs and comes along early in the morning or late in the afternoon. You can find the harbour regulations on www.leeuwarden.nl. The harbour master is present/comes along at:

April 1st to June 1st 2017 8:30 am-10:00 pm 14:00 pm-19:00 pm June 1st to Sept 1st 2017 8:30 am-11:00 pm 14:00 pm-20:00 pm Sept 1st to Nov 1st 2017 8:30 am-10:00 pm 14:00 pm-19:00 pm

Contact details harbour master You can contact the harbour master in by phone 0031(0)6 53151298 or by e-mail havenmeestergrou@ outlook.com. His activities can also be followed by havengrou

GROU.NL


H

Sie können den Hafenmeister telefonisch erreichen unter 0031(0)6 53151298.

afeninformation Herzlich Willkommen in einem der vier modernen Jachthäfen von Grou. Von allen Häfen aus sind die gemütlichen Einkaufsstraßen und die besten Restaurants zu Fuß leicht zu erreichen. Die Häfen sind mit allen Annehmlichkeiten gut ausgestattet und die sehr hilfsbereiten und gastfreundlichen Hafenmeister helfen Ihnen gerne wo sie können, um Ihren Aufenthalt in Grou so relaxed wie nur möglich zu machen. Ganz gleich in welchem Hafen Sie angelegen, ob es nun der Pikmeerhafen, der Hellingshafen, die Nieuwe Kade oder die Suderkade ist, in allen Häfen sind die Sanitäreinrichtungen sehr gut erreichbar. Das Gleiche gilt auch für Wasser- und Strom Anschlüsse. Beim Pikmeerhafen, neben dem Zeilcentrum gibt es einen Badestrand und einen Spielplatz. Sanitäreinrichtungen Die öffentlichen Sanitäreinrichtungen befinden sich an folgenden Orten: Im Hafen Gebäude Havenhûs am Meersweg neben dem Restaurant Het Theehuis Öffnungszeiten: 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Toilettengebäude mittels einem Zugangscode benutzbar. Auf Ihrem Übernacht-ungsschein können Sie diesen Code finden.

MAGAZINE GROU 2017

Beim Hellingshafen Die Toiletten sind 24 Stunden geöffnet. Um zu duschen können Sie die Duschen beim Musikpavillion am Halbertsma’s Plein oder im Havenhûs benutzten. Am Halbertsma’s Plein im Untergeschoss des Musikpavillions Öffnungszeiten: 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Im Kellergeschoss des Zeilcentrum in der Wilheminastraat Öffnungszeiten: 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Toilettengebäude mittels einem Zugangscode benutzbar. Auf Ihrem Übernachtungsschein können Sie diesen Code finden. Abfall- und Schmutzwasserabfuhr Hausmüll können Sie in den Abfallcontainern bei den Toilettengebäuden der Jachthäfen deponieren. Den Schmutzwassertank können Sie bei der Anlegestelle C im Pikmeerhafen und der FRO Anlegestelle im Hellingshafen leeren. Außerdem kann Schmutzwasser beim H Anlegesteg, in der Nähe des zeilcentrum abgepumpt werden. Gratis WiFi/ WLAN Während Ihres Aufenthalts im Pikmeerhafen, Hellingshafen und der Nieuwe Kade haben Sie gratis WiFi Zugang.

Machen Sie Gebrauch vom Grünen Leihfahrrad Das grüne Leihfahrrad steht für Sie bereit wenn Sie ein Stückchen weiter entfernt etwas zu erledigen haben. Sei es nun zum Beispiel um ein Medikament in der Apotheke zu holen oder einen Besuch an die örtliche Bibliothek zu machen. Und die Benutzung ist gratis! Ein Service der Häfen! Der Hafenmeister informiert Sie gerne. Hafengebühren Die Hafengebühr für eine Übernachtung beträgt Euro 1, 16 per Meter. Der Hafenmeister ist täglich im Hafengebäude Havenhûs anwesend und läuft am frühen Vormittag und am späten Nachmittag seine Runde. Auf der Website www.leeuwarden.nl können Sie die Hafenverordnung nachlesen. Anwesenheit des Hafenmeisters/macht seine Runde zu folgenden Zeiten: 1 April bis 1 Juni 8:30-10:00 U - 14:00-19:00 U 1 Juni bis 1 Sept 8:30-11:00 U - 14:00-20:00 U 1 Sept bis 1 Nov 8:30-10:00 U - 14:00-19:00 U

Erreichbarkeit des Hafenmeisters Der Hafenmeister ist telefonische erreichbar unter 06 51351298 oder via e-mail unter havenmeester @outlook.com.

26


Den Tätigkeiten des Hafenmeisters können Sie auch über HavenGrou folgen. Die Facebook-Seite ist auch praktisch um Informationen über Aktualitäten oder andere wissenswerte Dinge zu erhalten.

I

nformation sur le port Vous êtes les bienvenues dans un des quatres ports de plaisance à Grou. Tous les ports sont à proximité du centre commercial plein d’ambiance et des meilleurs restaurants. Les ports sont tous équipés de tout le confort possible et les capitaines de port, qui sont très accuillant et aimable, sont aussi très coopératifs pour faire votre séjour à Grou le plus relax possible. Aissi, vous pouvez amarrer dans tous les ports. Que se soit le Pikmeerhaven, le Hellingshaven, le Nieuwe Kade ou le Súderkade, dans chaque port les équipements sanitaires, et aussi l’eau et l’électricité sont bien réglés. Près du port à côté du Zeilcentrum il y a une petite plage ou les enfants peuvent se baigner et un jardin d’enfants. Les équipements sanitaires Les équipements sanitaires publiques se trouvent aux endroits suivants : Dans la capitainerie Havenhûs au Meersweg à côté du restaurant Het Theehuis. Ouvert de 07.00 à 22.00 heures.

27

Hors de ces horaires la toilette est seulement accessible avec un code d’acces. Vous trouverez votre code sur votre reçu de payement pour la nuitée. Au Hellingshaven Les toilettes sont ouverts 24h sur 24. Pour prendre une douche il est possible d’aller au Havenhûs ou sous le kiosque à musique. Dans le centre du village sous le kiosque à musique à la place Halbertsma’s Plein. Ouvert de 07.00 à 22.00 heures. Dans le Zeilcentrum qui se trouwe au Wilhelminastraat. Ouvert de 07.00 à 22.00 heures.Hors de ces horaires la toilette est seulement accessible avec un code d’acces. Vous trouverez votre code sur votre reçu de payement pour la nuitée. Déchêts et décharge de l’eau usée Vous pouvez jeter vos ordures dans les boîtes à ordures à côté des bâtiments sanitaires des ports. Pour vider votre réservoir à eau usée vous allez au quai FRO dans le Hellingshaven et au débarcadère C dans le Pikmarhaven. Vous pouvez aussi pomper l’eau usée au quai H, près du Zeilcentrum. L’accès à internet gratuit Vous désirez utiliser l’internet gratuitement? Cela est bien possible dans les trois premiers ports nommés ci-dessus.

L’utilisation du vélo vert Le vélo vert est à votre disposition pour aller un peu plus loin en village. Par exemple pour aller à la pharmacie ou la bibliothèque. C’est une service gratuite. Demandez le capitaine du port pour les possibilités. Les taxes portuaires Le tarif pour passer la nuit dans un port est € 1,16 par mètre. Le capitaine du port est présent tous les jours dans la capitainerie Havenhûs. Il passera aussi vous voir à la fin d’après midi ou au début de matinée. Vous trouverez le règlement portuaire au www.leeuwarden.nl. Le capitaine du port est présent/ fait son tour aux horaires suivants: 1 avril au 1 juin 8:30-10:00 h - 14:00-19:00 h 1 juin au 1 sept 8:30-11:00 h - 14:00-20:00 h 1 sept au 1 nov 8:30-10:00 h - 14:00-19:00 h Accessibilité du capitaine du port Vous pouvez aussi joindre le capitaine du port par +31 6 53151298 ou par e-mail havenmeestergrou@ outlook.com. En plus les activités du capitaine sont à suivre par HavenGrou. La page Facebook est aussi une manière agréable de s’informer sur les actualités de Grou et d’autres curiosités.

GROU.NL


Geen eigen boot en toch het water op?

B

eschik je zelf niet over een boot, maar wil je toch graag het waterrijke gebied rond Grou ontdekken? Dat kan! Bij verschillende watersportbedrijven in Grou kun je een sloep of zeilboot huren, maar ook kano’s of grotere schepen voor meerdere dagen. Wie graag wil leren zeilen, kan terecht bij de Grouster zeilscholen. Of misschien wil je wel suppen. Staand peddelen op een surfboard; de nieuwe rage op watersportgebied. Liever niet zelf aan het roer? Laat je dan varen door aan boord te stappen van een rondvaartboot, praam of skûtsje.

N

Watersport als team-building of personeelsuitje Watersport biedt een prachtige kans voor teambuilding, bedrijfstraining of het organiseren van je personeelsuitje. Zeker in combinatie met echte Friese tradities zoals fierljeppen en kaatsen. Of wat te denken van een tochtje aan boord van de lokale beroepsvisser. Leeg samen met hem de netten voor een voortreffelijke culinaire afsluiter van de dag. Het kan allemaal in Grou! Vraag de lokale ondernemers naar de mogelijkheden. Je vindt hun contactgegevens achterin dit magazine of loop even langs het VVV-kantoor.

Wettersport as teambuilding of personeelsútstapke Wettersport biedt in prachtige kâns foar teambuilding, bedriuwstraining of it organisearen fan dyn personeelsútstapke. Wis yn kombinaasje mei echte Fryske tradysjes lykas fierljeppen en keatsen. Of wat te tinken fan in tochtsje oan board fan de lokale beropsfisker. Leegje tegearre mei him de netten foar in skoandere kulinêre ôfsluter fan de dei. It kin allegear yn Grou. Freegje de lokale ûndernimmers nei de mooglikheden. Fynst har kontaktgegevens achteryn dit magazine of rin even by it VVV-kantoar lâns.

MAGAZINE GROU 2017

et in eigen boat en lykwols wol it wetter op? Hast sels net in boat, mar wolst wol graach it wetterrike gebiet om Grou hinne ûntdekke? Dat kin! By ûnderskate wettersportbedriuwen yn Grou kinst in sloep of sylboat hiere, mar ek kano ’s of gruttere skippen foar meardere dagen. Wa ’t graach silen leare wol, kin terjochte by de Grouster sylskoallen. Of miskien wolst wol suppe. Steand peddelje op in surfboard; de nije rage op wettersportgebiet. Sels leaver net oan it roer? Lit dy dan farre en stap op foar in boattocht of op in pream of skûtsje.

28


N

o boat and still want to go boating? If you don’t own a boat, but you still want to explore the wetland area around Grou? No problem! At several water sports companies in Grou you can rent a boat or sailing boat. Or canoes and even larger vessels for several days. If you want to learn to sail, just contact one of the sailing schools in Grou. Or maybe you want to go supping. Stand-up paddleboarding on a surfboard; the new craze to have fun on the water. If you prefer not to sit at the helm yourself, step aboard a canal boat, a barge or skûtsje and enjoy a beautiful day on the water. Water sports as Team-Building or Corporate Outing Water sports offers a great opportunity for team-building, corporate training or outing. Especially in combination with real Frisian traditional sports such as fierljeppen en kaatsen. Or what about a ride on board of the local commercial fisherman. Help him empty the nets for an exquisite culinary end of the day. This experience is possible in Grou! Ask our local entrepreneurs about the possibilities. You can find them at the back of this magazine or visit the Tourist Office for more information.

S

ie haben kein eigenes Boot aber wollen doch aufs Wasser? Steht Ihnen kein eigenes Boot zur Verfügung und wollen Sie trotzdem gerne die wasserreiche Umgebung von Grou entdecken? Kein Problem! Bei verschie-denen Bootsverleihen in Grou können Sie eine Schaluppe oder ein Segelboot mieten, außerdem können Sie auch Kanus oder größere Boote für mehrere Tage mieten. Wenn Sie gerne Segeln lernen wollen, können

29

Sie das bei einer der Segelschulen in Grou tun. Oder wollen Sie vielleicht Stand Up paddeln-SUP? Auf einem Board stehend paddeln; die neue Trend-sportart am Wasser. Wollen Sie lieber selbst nicht ans Ruder? Sie können auch mit einem Rundfahrtenboot, einem Flachbodenschiff oder einem Skûtsje eine Rundfahrt machen. Wassersport als Team- building oder als Personalausflug Wassersport bietet eine hervorragende Möglichkeit zur Teambildung oder um Ihren Personalausflug zu planen. Sicherlich in Kombination mit einer echten friesischen Traditionssportart dem „Fierljeppen“ (Stabhochsprung über einen Wassergraben) oder „Keatsen“ (Ballsport). Eine andere Möglichkeit wäre eine Fahrt an Bord eines örtlichen Fischers. Leeren Sie gemeinsam mit ihm die Netze um den Tag kulinarisch abzuschließen. Das Alles können Sie in Grou! Fragen Sie lokale Unternehmer nach den Möglichkeiten. Die Kontaktadressen können Sie im hinteren Teil des Magazins nachlesen oder Sie besuchen die Touristeninformation VVV.

P

as de propre bateau et quand même passer du temps sur l’eau? Vous ne disposez pas d’un bateau mais vous voulez tout de même découvrir la zone humide aux alentours de Grou? Il y a plusieurs loueurs de bateaux chez qui vous pouvez louer une chaloupe ou un voilier mais aussie des canots ou des bateaux plus grands pour plusieurs jours. Ceux qui désirent à apprendre la voile peuvent se joindre aux écoles de voile à Grou. Mais le stand up paddle est aussi une possibilité. Être debout sur une planche de surf; na nouvelle mode dans le monde des

sports nautiques. Et si vous préférez de ne pas naviguer vous-même c’est aussi possible d’embarquer un bateau-mouche, un prame ou un “skûtsje”.. Des sports nautiques comme consolidation d’esprit d’équipe ou comme excursion d’équipe professionnel Les sports nautiques donnent une chance unique pour des activités de consolidation d’esprit d’équipe, des entrainements pour des entreprises ou des excursions d’équipe professionnel. Surtout en combinaison avec des vraies traditions Frisonnes comme le fierljeppen (sauter à la perché) et le kaatsen (un jeu de balle qui ressemble au jeu de pelote). Et que pensez vous d’une excursion à bord d’un pêcheur professionnelle locale. Videz ensemble les filets de pêche pour finir la journée d’une façon culinaire excellent. Tout ça est possible à Grou. Demandez les commerçants du village pour les possibilités. Vous trouverez leurs coordonnées dans les derniers pages de cette magazine, ou vous passez par le Point d’Information Tourisique.

GROU.NL


Brugtijden De meeste bruggen in Fryslân worden van 19 maart tot 30 oktober bediend van 09.00 tot 19.00 uur (in juni, juli, augustus tot 20.00 uur). Daarna alleen op afroep. Daarnaast zijn er bruggen die op afstand worden bediend. Mocht je naar Leeuwarden willen varen tussen 16.00 en 18.00 uur, houd dan rekening met beperkte openingstijden van de bruggen tijdens de spits.

B

rêgetiden De measte brêgen yn Fryslân wurde fan 19 maart oant 30 oktober betsjinne fan 9.00 oant 19.00 oere (yn juny, july, augustus oant 20.00 oere). Dêrnei allinnich op ôfrop. Dêrneist binne der brêgen dy’t op ôfstân betsjinne wurde. Soest nei Ljouwert farre wolle tusken 16.00 en 18.00 oere, rekkenje dan mei slutingstiden fan de brêgen.

L

es horaires des ponts La service de la plupart des ponts en Fryslân est du 19 mars jusqu’au 30 octobre de 09.00h à 19.00h (aux mois de juin, juillet et août à 20.00h). En dehors de ces horaires c’est seulement possible à demande.

MAGAZINE GROU 2017

B

rückenöffnungszeiten Die meisten Brücken in Fryslân werden vom 19. März bis 30. Oktober von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Juni, Juli und August bis 20:00 Uhr) bedient. Danach nur auf Abruf. Darüber hinaus werden einige Brücken automatisch bedient. Sollten Sie nach Leeuwarden fahren wollen, denken Sie bitte an die „Sperrzeit“ der Brücken.

B

ridge openings Many bridges in Friesland are operated from March 19 to October 30 at 09.00 till 19.00 (in June, July and August till 20.00). After that they are only on call. Also there are remote bridges. If you are sailing to Leeuwarden between 16.00 and 18.00 watch out for the curfew times.

En outre il y a des ponts qui sont commandés à distance. Les ponts de la ville de Leeuwarden sont fermés entre 16:00 et 18:00.

30


Handige

Watersport-app W

atersporters in Fryslân gebruiken de handige ‘Watersport-app’. De app biedt allerlei wetenswaardigheden over watersport in Fryslân. Zo heb je altijd actuele informatie over brugtijden, aanlegplaatsen, stremmingen en bijvoorbeeld veilige zwemplaatsen bij de hand. De app is gratis verkrijgbaar. Voor meer informatie over de Friese wateren kun je terecht op www.fryslan. frl/ watersport. Hier is ook een uitgebreide watersportbrochure te downloaden. Handige Wettersport-app Wettersporters yn Fryslân brûke de handige ‘Wettersport-app'. De app biedt ferskate nijsgjirrige saken oer wettersport yn Fryslân. Sa hast altyd aktuele ynformaasje oer brêgetiden, oanlisplakken, opkearingen en bygelyks feilige swimplakken by de hân. De app is fergees te krijen. Foar mear ynformaasje oer de Fryske wetters kinst terjochte op www.fryslan.frl/watersport. Hjir is ek in wiidweidige wettersportbrosjuere te downloaden.

31

Water sport app Water sports enthusiasts in Fryslân can make use of the handy 'watersport-app'. This offers much information about watersport in Fryslân. You can find actual information over, bridge opening times, moorings, obstructions also safe places to swim. The app is free. More information over Frisian waters can be found at www. fryslan.frl/watersport There is a complete brochure to download. Nützliche App für Wassersportler Wassersportler in Fryslân verwenden die nützliche „Wassersport- App“, mit allerlei Wissenswertem über den Wassersport in Fryslân. So haben Sie immer alle aktuellen Informationen über Brückenzeiten, Anlegeplätze, Sperrungen und sichere Badeplätze zur Hand. Diese App ist gratis erhältlich. Für weitere Informationen über die friesischen Wasserwege öffnen Sie bitte: www.fryslan.frl/ watersport. Hier können Sie auch eine ausführliche Wassersportbroschüre downloaden.

Une application pratique pour les visiteurs qui font du sport nautique Les gens qui font du sport nautique peuvent utiliser l’application pratique “Watersport”. Cette application vous offre toutes sortes de choses à savoir sur le sport nautique en Fryslân. Comme ça vous aurez toujours l’information actuelle sur les horaires des ponts, les débarcadères, les encombrements et les endroits ou l’on peut se baigner en toute sécurité. Cette application peut être obtenu gratuitement. Pour plus d’information sur les eaux frisonnes vous pouvez visiter www.fryslan.frl/watersport. Ici vous pouvez aussi télécharger une brochure détaillé sur le sport nautique.

GROU.NL


Weet je het nog? Handige tips en vaarregels Bron: Provincie Fryslân

Elk jaar komen veel toeristen naar Grou om te genieten van ons prachtige watersportgebied. Tijdens de seizoensdrukte op het water kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Om je hierbij een klein beetje te helpen, hebben we een aantal tips en vaarregels.

MAGAZINE GROU 2017

32


Tips • Verander niet plotseling van koers. • Zorg dat je rondom goed zicht hebt en kijk regelmatig achterom. • Voer tijdig de juiste navigatieverlichting. • Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater. • Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen. • Blijf uit de buurt van visnetten. Deze zijn gemarkeerd met vlaggetjes of een bord met een rood/witte ruit. Passeer de visnetten altijd aan de witte kant van het bord. • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan. • Een vaarbewijs is verplicht voor het besturen van snelle motorboten. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. • De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snel varende boten die langer zijn dan 15 meter.

 oofdvaarwater gaat voor nevenvaarwater. •H Schepen die stuurboordswal (rechts) houden in het hoofdvaarwater hebben voorrang op andere schepen, ongeacht de lengte en grootte.

Wie heeft voorrang? • Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten. • Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking vragen van een ander klein schip.

Minimumleeftijd besturen boot •S nelle motorboot: 18 jaar (vaarbewijs). Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar. •M otorboot korter dan 7 meter die niet sneller kan dan 13 km/u: 12 jaar. •Z eilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimumleeftijd. Bootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen minimumleeftijd.

33

Snelheid •D enk om je vaarsnelheid en die van de overige scheepvaart. Een vrachtschip vaart soms sneller dan je verwacht. •V oor de meeste wateren in Fryslân geldt een maximum vaarsnelheid van 6 of 9 km/u. • I n havens en in de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 6 km/u. •O p het Van Harinxmakanaal, het Prinses Margrietkanaal en het Johan Frisokanaal geldt een maximumsnelheid van 12,5 km/u. •S nelvaren mag in Fryslân alleen in vijf speciale snelvaargebieden. Kijk voor de gebieden en regels op www.fryslan.frl/snelvaren.

GROU.NL


De Grouster de online krant van Grou Dagelijks zo’n 5000 lezers!

Ook op je mobiel of iPad

WWW.HETWOONHUYSGROU.NL 0566 622490 MODE - SCHOENEN - INTERIEUR

www.degrouster.nl

De Thuiskamer met haar 400 jaar oude charme is kleinschalig en besloten, de unieke locatie voor: • Overnachten • Als vakantiehuis • Vergaderingen • Presentaties • Coaching & Trainingssessies • Besloten diners vanaf 6 pers.

• Workshops • Borrels • Friese Kaasproeverij • Port proeverij • High Wine • High Tea

Heeft u een speciale wens? Vraagt u gerust naar de mogelijkheden. Hier bent u UIT en toch THUIS!

De Thuiskamer - Hoofdstraat 31, 9001 AP Grou M 06 - 226 082 47 | E info@dethuiskamer.nl www.dethuiskamer.nl

MAGAZINE GROU 2017

De Muldyk 5 9001 XV Grou The Netherlands +31(0)566 62 05 76 +31(0)6 21 576 345 www.hjfdekoning.nl Scheepsstoffering - Meubelstoffering - Horecaspecials

34


Grou blijft actief en gastvrij! Grouster (vrijwilligers)organisaties werken samen aan activiteiten en evenementen voor de inwoners en gasten van Grou. Dit onder de noemer ‘Grou Breed’, met de gemeente als belangrijke partner. We maken plannen om Grou nog mooier te maken.

B

ijvoorbeeld de opwaardering en verfraaiing van de entree en het centrum van Grou. Samen zorgen we er ook voor dat er altijd wat te beleven is in Grou en dat er goede voorzieningen zijn voor zowel de inwoners als voor onze gasten. Goede voorzieningen dragen bij aan een gastvrij ontvangst. Gastvrij Grou is inmiddels een begrip dat ervoor zorgt dat bezoekers graag terugkomen. Om een paar voorbeelden te noemen: > Stichting Promotie Grou heeft het toeristisch informatiepunt (VVV) Grou in het centrum geopend > op het nieuwe LED-scherm bij de entree van het dorp worden alle activiteiten in Grou uitnodigend gepresenteerd > door het nieuwe herkenningspunt bij de entree van het dorp kan het je straks niet meer ontgaan dat je GROU hebt bereikt > de nieuwe bewegwijzering geeft je, wandelend langs het waterfront, straks alle informatie over en routing naar interessante locaties in het dorp.

35

Evenals voorgaande jaren zal de entree bij de rotonde en het centrum van Grou worden opgefleurd met mooie bloemen. Ook de nieuwe fiets- en voetgangerspont Gastvrij Grou, als onderdeel van de pontjesroute De 8 van Grou, is een resultaat van deze samenwerking. Inmiddels werken gemeente en alle ‘Grou Breed’-partners aan de plannen voor 2018 en daarna. Ambities genoeg! Want Grou blijft actief en gastvrij, voor al onze gasten, maar ook voor alle inwoners van Grou.

GROU.NL


Hip en onderscheidend ! Cadeau Lifestyle & Workshops

Hoofdstraat 21 grou

Hardhout…

www.toffezakenstore.nl

en hechttechniek...

Nailtra heeft altijd

dé oplossing

MAGAZINE GROU 2017

www.nailtra.nl

36


(Advertorial)

Gerrit met Hout:

kom eens langs in mijn showroom.

Gespecialiseerd in landelijke meubels gemaakt van eikenhout.

I

k werk graag met dit eerlijke hout dat door zijn grillige nerf een robuuste uitstraling heeft.

Wil je een stoere tafel met bijpassende stoelen of klepbank, kom dan eens kijken in mijn showroom aan de Garde Jagerswei 22 in Grou. Dikke kans dat ik in de werkplaats bezig ben met het maken van een nieuwe tafel of mooie, landelijke keuken. Want ook die maak ik op maat. Voor meer informatie kijk op: www.gerritmethout.nl

(Advertorial)

Consulinn Grou O

nder begeleiding van coach Nadine de Vries en met de producten van Straight away wordt er toegewerkt naar jouw streefgewicht om dat vervolgens ook te behouden. Net als sommige andere maaltijdvervangers zitten ze bomvol vitamines, mineralen en essentiĂŤle vetten. Maar wat de producten van Straight away echt uniek en bijzonder maakt is dat ze gezoet zijn met Stevia : geen aspartaam te bekennen! Wat Consulinn (en dus de resultaten) succesvol

37

maakt is de bijzondere en doeltreffende, wekelijkse (gratis) coaching, schrijfopdrachten om inzicht te krijgen en later niet te vervallen in je oude patroon. Tips, trucs en onvoorwaardelijke steun! Daarnaast zijn er heel veel verschillende programma’s, dus voor ieder wat wils. Als je jouw doel bereikt hebt bouw je onder begeleiding van Nadine rustig weer op naar een normaal eetpatroon en kom je nog een aantal keren daarna gratis langs voor nacontroles.

Consulinn heeft al zes jaar ruime ervaring, een professionelere coach vind je niet! Consulinn Grou is te bereiken via telefoonnummer 0619618699 of per mail: nadine@consulinn.nl Adres: Oedsmawei 18a ,9001 ZJ Grou.

GROU.NL


VVV Grou, het toeristisch

informatiepunt van Grou

Heb je vragen over één van de vele activiteiten, bezienswaardigheden, attracties, overnachtingsmogelijkheden of over eten en uitgaan in Grou en omgeving, stap dan binnen bij het VVV-kantoor aan het Halbertsma’s Plein. De medewerkers van het VVV helpen je graag! Openingstijden Vanaf 24 oktober tot 1 mei op vrijdag en zaterdag van 10.00 - 14.00 uur. Vanaf 1 mei tot 1 oktober dagelijks geopend van 10.00 - 14.00 uur.

H

#zonniggrou

et VVV wordt gerund door Grouster vrijwilligers; echte ambassadeurs voor Grou. Naast informatie over mooie wandel-, vaar- en fietsroutes, culturele informatie, geven ze je graag uitleg over alles wat er te doen is. Je kunt er ook terecht voor een dorpsplattegrond, de evenementenagenda, voor verschillende cadeaubonnen, typische Grouster producten en andere leuke hebbedingetjes. Naast informatie over Grou is er ook veel informatie te vinden over het aan Grou grenzende Nationaal Park

MAGAZINE GROU 2017

De Alde Feanen. Kortom, een bezoek aan het VVV is zeker een aanrader! Op de website van het VVV www.grou.nl vind je ook de activiteitenkalender en informatie over de leukste uitjes in en rondom Grou. Ook is het VVV te volgen op Facebook,Twitter @zonniggrou en Instagram.

VVV Grou Halbertsma’s Plein 12 9001 AH Grou T: +31 (0)566 - 659933 e-mailadres VVV@grou.nl www.grou.nl zonniggrou @zonniggrou zonnig_grou Stichting Promotie Grou is opgericht door Grou Breed, een netwerk van Pleatslik Belang Grou, Business Club Grou, Skûtsje Kommisje Grou, Feriening Foar Folksformaken, Stichting Sportcentrum Grou en Grou Aktief. Samen met de gemeente Leeuwarden wordt gewerkt aan Gastvrij Grou.

Kom ook kennis maken met het VVV-kantoor Grou, je bent van harte welkom!

38


Evenementen 2017 Voor actuele informatie zie www.grou.nl en www.degrouster.nl MAART 4 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte

APRIL 1 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte

6 H aakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 11 Merenloop Wandeltocht van 16 of 24km. www.merenloop.nl 12 47e Merenloop hardlopen 5-10-14 km en Kidsrun. www.merenloop.nl 13 H aakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 18 Arthur Japin Sint Piterkerk, 15.00 uur Deze succesvolle schrijver vertelt over eigen werk. 19 Kofferbak Sale van 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân bij het Aquaverium. www.kofferbaksalegrou.nl 2 0& 27 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 30 Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

1&2

deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur.

3 3-9

 e Bunker Commandopost Grou is D open voor publiek van 11.00 - 15.30 uur. Burstumerdyk 1

Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur

 ationale museumweek N Informeer naar de activiteiten in de

Grouster musea. 8&9 Waterfestival Ontdek Meer Met (watersport) activiteiten van Het Theehuis tot het Zeilcentrum en terug. Beide dagen vanaf 12.00 tot 18.00 uur. 8&9 Voorjaarsconcert Muziekclub

THC Oostergoo Op zaterdagavond 8 april om 20.00 uur en

9

zondagochtend 9 april om 11.00 uur. Toegang gratis. Info: www.muziekgroepthcoostergoo.nl

verderop meer info

Voorjaarsconcert Koperkids Apollo kijk voor meer info op www.apollogrou.nl

11 & 12 MAART Merenloop

39

deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur.

19 MAART Kofferbak Sale

GROU.NL


21 APRIL Start vaarseizoen pontjes

6 & 7 MEI Voorjaarszeilwedstrijden

9 Sint Piterkerk concert: Stabat Mater van G.B. Pergolesi met Judith Pranger sopraan, Eske Tibben alt en als begeleidingsensemble HetConsort3.0. Dit werk kan gezien worden als de alternatieve Mattheus Passion. Aanvang 16.00 uur. Info: sintpiterconcerten@gmail.com 10 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 17 Kofferbak Sale Van 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân bij het Aquaverium. www.kofferbaksale.nl 21 Start vaarseizoen pontjes fietsroute

De 8 van Grou

Kijk voor de vaartijden van de pontjes op www.de8vangrou.nl 24 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 27 Vrolijke Vrijmarkt op Koningsdag van 10.00 - 15.00 uur rond de Sint Piterkerk, organisatie buurtvereniging “Om ‘e Toer”. Theetuin aanwezig. 27 Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee. 29 19e Roeisloepenrace Grou over een afstand van ruim 20 km met deelnemende teams uit alle windstreken, zowel dames als heren. www.roeiracegrou.nl

MAGAZINE GROU 2017

MEI

1 H aakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 4 Nationale Dodenherdenking Om 19.30 uur kranslegging bij het monument aan de Stationsweg. Aansluitend stille tocht naar de begraafplaats met bloemlegging bij de graven van gevallen Grousters. De stille tocht eindigt om 20.45 uur in de Sint Piterkerk met een herdenkingsdienst. 6 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur. 6&7 Voorjaarszeilwedstrijden voor alle Open Klassen op Pikmar en Wide Ie www.kwvfrisia.nl 6&7 D e Bunker Commandopost Grou is

8 14 15

open voor publiek

van 11.00 - 15.30 uur. Burstumerdyk 1

H aakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur

M ingd Koar Grou: premièreconcert

“’t Is letter as men tinkt”, een compositie van Jan de Jong op gedichten van de Grouster dichteres Rixt en “The Passion of Prometheus”, een cantate van Sipke Hoekstra met als uitgangspunt de klassieke Griekse tragedie Prometheus. 1ste concert 14.30 uur, 2de concert 16.30 uur, Sint Piterkerk. www.grousterkoar.nl

H aakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur

40


11 JUNI Oud Hout

19,20&21 Combi noord jeugdzeilwedstrijden

op Pikmar en Wide Ie

www.kwvfrisia.nl Feestelijke Opening 19,20&21

Watersportseizoen Grou

www.grouaktief.nl 19,20&21 Kermis tijdens Opening

Watersportseizoen

Drie dagen lang kermis in het centrum van Grou 19 Aankomst Zeilkoningin en hofdame op het Grouster Skûtsje aan de Kade bij hotel Oostergoo en opening van het Watersportseizoen. Zie voor het programma www.grouaktief.nl 19 Drakenbootrace 20 Opening van de nieuwe GWS haven 20 Pink Floyd Project één van de beste tributebands van Europa, geeft een Open Air XL show in de kom bij het Zeilcentrum. Zie www.pinkfloydproject.nl 20&21 Verschillende watersportactiviteiten zie voor het programma www.grouaktief.nl 21 Kofferbak Sale Van 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân bij het Aquaverium. www.kofferbaksale.nl 21 Grote braderie in centrum met muziek en kinderactiviteiten, zie voor het programma www.grouaktief.nl 21 SUPAway Grou organiseert de Grouster SUP Tour met verschillende routes en afstanden door Nationaal Park De Alde Feanen. Start om 10.00 uur bij het Zeilcentrum.

41 EVENEMENTEN 2017

17 JUNI Promsconcert Brassband Apollo

20&21

21

Vier De Alde Feanen-Fête de la Nature

Een groot aantal ondernemers in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud. Het programma is te vinden op www.np-aldefeanen.nl/ en op vierdealdefeanen.

O pen dag Nationaal Park De Alde Feanen 12.00 – 16.00 uur 2 2&29 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur

JUNI

3 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur. 3-5 Pinkster 3-daagse hardzeilen met GWS Schouwen 12 Voetsjollen - Valken - Lasers/Piko’s - 16m2 - Larken - Optimisten - Randmeren e.a. op Pikmar en Wide Ie. Organisatie GWS, www.grouwsterwatersport.wordpress.com 4 Friese Kampioenschappen vissen

junioren

10

De jeugd vist dit jaar weer in de wateren op het Industrieterrein bij Grou. Opgave via www.sportvisserij.frl Slootjesdag voor kinderen van 6 tot 9 jaar van 10.00 - 12.00 uur. Ontdek de wondere waterwereld met IVN De Lege Midden. Beleef- en avonturentuin ter hoogte van Súdfinne10. Opgave 0566 840503.

GROU.NL


14 JULI Buitenconcert

10&11

Orgelconcerten

25 & 26 JULI Opstapdag met de MS “Markol”

 e Bunker Commandopost Grou is D open voor publiek

van 11.00 - 15.30 uur. Burstumerdyk 1 11 Oud Hout Friesche Competitie Rond- en Platbodems. Met deelname van Tjotters - Friesche Jachten - Boeiers - GWS Schouwen op Pikmar en Wide Ie. Organisatie: KZV Oostergoo, www.kzvoostergoo.nl 12 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 14 Nationale Buitenspeeldag speeltuinengrou/events/ 17 Promsconcert Brassband Apollo m.m.v. Elske DeWall & Soulblender, van 20.30 - 23.00 uur, locatie terras Steiger 18 van Waterhostel “Oer ’t Hout”. www.apollogrou.nl 19 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 25 Kofferbak Sale Van 10.00 - 15.00 uur. De grootste Kofferbak Sale van Fryslân bij het Aquaverium. www.kofferbaksale.nl 26 Haakcafé MFC Friesma State van 14.00 - 16.00 uur 29 Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

MAGAZINE GROU 2017

JULI

1 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur. 1 Bezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur.

1&2 De Bunker Commandopost Grou is

open voor publiek

van 11.00 - 15.30 uur. Burstumerdyk 1 1&2 170e Open Wedstrijden en 57e 5&8 8&9 10

Nationale Princenhoftocht

Valken - 16m2 - 30m2 - Larken - 12 Voetsjollen - GWS Schouwen e.a. op de Pikmar en Wide Ie. Organisatie KZV Oostergoo i.s.m. WV de Meeuwen, info www.kzvoostergoo.nl

B ezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning 13.30 - 17.00 uur

DNK

District Noord Kampioenschap op de Pikmar en Wide Ie Info www.kwvfrisia.nl.

O rgelconcert m.m.v. Matthias Havinga uit Amsterdam

St. Piterkerk, 20.00 uur 12 B ezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 14 B uitenconcert Brassband Apollo

en KoperKids bij Roordastate

19.30 uur

42


29 JULI Splashtival

15 Bezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 17 Orgelconcert m.m.v. Gerrie Meijers

uit Haarlem

St. Piterkerk, 20.00 uur 19 Bezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 19,20&21 De Bunker Commandopost Grou is

open voor publiek

van 13.00 - 16.00 uur. Burstumerdyk 1 22 Bezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 25&26 Opstapdag met de MS “Markol” vaarevenement voor mensen met een beperking. 13.00 - 16.30 uur. Markolsteiger a.d. Oedsmawei. Opgave www.msmarkol.nl 26 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning 13.30 - 17.00 uur 26,27&28 De Bunker Commandopost Grou is 27

open voor publiek

van 13.00 - 16.00 uur. Burstumerdyk 1

Bingo

De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

43 EVENEMENTEN EVENEMENTEN 2017

30 JULI PrikMar

28 (Orgel-) Bachconcert m.m.v. Carl Visser uit Grou i.s.m. met Amicaal (Bachhap). Sint Piterkerk, aanvang: 21.38 uur! Reserveren via carl1681@hotmail.com 28-6/8 Skûtsjewike Grou nautische activiteiten. Fietsen, varen, zeilen en genieten. skutsjewike 29 B ezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 29 Splashtival met veel muziek en leuke activiteiten. Bij Zeilcentrum, Wilhelminastraat. Info: facebookpagina@splashtivalgrou 30 PrikMar foodfestival met foodtrucks op het festivalterrein bij het Zeilcentrum 29&30 B oomsma Regenboog zeilwedstrijden op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl 31 N autische fiets- en vaartocht Een verrassende route voor het hele gezin met een varende oversteek.

AUGUSTUS 1 Matchracen wedstrijdzeilen tussen twee gelijkwaardige boten om de fel begeerde Skûtsjewike KWV Frisia Matchrace-bokaal.

2 Sloepentocht een tocht met muziek, acts, gekkigheid en cabaret

GROU.NL


5 AUG Start SKS Skûtsjesilen

16 & 17 AUG GWS kampioenszeilwedstrijden

2 Bezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 2,3&4 De Bunker Commandopost Grou is

open voor publiek

9 B ezichtiging Sint Piterkerk en

Doopsgezinde Vermaning

13.30 - 17.00 uur 9,10&11 D e Bunker Commandopost Grou is

open voor publiek

van 13.00 - 16.00 uur. Burstumerdyk 1 van 13.00 - 16.00 uur. Burstumerdyk 1 3 Praamzeilen voor teams Deelname voor 12 B ezichtiging Sint Piterkerk en bedrijven, vriendengroepen, buren enz. Doopsgezinde Vermaning 3 Muzikale vaartocht 13.30 - 17.00 uur Een vaartocht met pramen met een muzikale 14 O rgelconcert m.m.v. Jamie de Goei omlijsting op en rond de Pikmar. uit Den Bosch. St. Piterkerk, 20.00 uur. 4 Opening van het SKS Skûtsjesilen 2017 16 B ezichtiging Sint Piterkerk en met ’s avonds de loting op het Doopsgezinde Vermaning Halbertsma’s Plein. 13.30 - 17.00 uur 4 Optreden van Shantykoor 16&17 G WS kampioenszeilwedstrijden 2017 De Pikbroeken ’s avonds in centrum Grou. op Pikmar en Wide Ie. www.grouwsterwatersport.nl 5 Bezichtiging Sint Piterkerk en 16,17&18 Doopsgezinde Vermaning D e Bunker Commandopost Grou is 13.30 - 17.00 uur open voor publiek 5 Start SKS Skûtsjesilen in Grou van 13.00 - 16.00 uur. Burstumerdyk 1 om 14.00 uur op de Pikmar, www.skutsjesilen.nl 19 B ezichtiging Sint Piterkerk en 5 Prijsuitreiking Skûtsjesilen Doopsgezinde Vermaning met aansluitend feest op het Halbertsma’s Plein. 13.30 - 17.00 uur 6 Schippersdienst 21 O rgelconcert m.m.v. Mannes Hofsink 10.00 uur in de Doopsgezinde Vermaning, uit Meppel. St. Piterkerk, 20.00 uur. kerkdienst met een maritiem karakter. 23&26 Bezichtiging Sint Piterkerk en 6 Simmerdei grote braderie in Grou van Doopsgezinde Vermaning 11.00 - 17.00 uur. www.grouaktief.nl 13.30 - 17.00 uur 7 Orgelconcert m.m.v. Dirk S. Donker 26&27 4 4e Zeilevenement voor Rond- en uit Sneek. St. Piterkerk, 20.00 uur. Platbodems - Tjotters - Friese Jachten Boeiers - GWS Schouwen, op de Wide Ie bij De Veenhoop. Info www.kzvoostergoo.nl

MAGAZINE GROU 2017

44


8 t/m 11 SEPT Grouster Merke

30 Bezichtiging Sint Piterkerk en Doopsgezinde Vermaning 13.30 - 17.00 uur 31 Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee. 30-2 sept Activiteitenweek Mineralogisch museum met workshops werken met textiel, Leechlân 22, Grou. Voor openingstijden en info www.mineralengrou.nl

SEPTEMBER 2 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte 2 6 8t/m11 9 9&10 16&17

14 OKT 4 Grouster Zeilmarathon e

18 K laverjasclub “Oan’e Mar” organiseert

23 28

haar jaarlijkse klaverjastoernooi

Nadere informatie jvoosten@wxs.nl, tel. 06 53938771

Jeugdzeilweekend

met GWS Schouwen op Pikmar. Organisatie SKS/IFKS. Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur.

OKTOBER 1 Laatste vaardag pontjes fietsroute De 8 van Grou

13.30 - 17.00 uur

Bezichtiging Sint Piterkerk

Merketimmerjen voor kinderen speeltuinengrou/events

Grouster Merke dorpsfeest van Grou Bezichtiging Sint Piterkerk 13.30 - 17.00 uur

157e Hardzeildagen

merkewedstrijden op Pikmar en Wide Ie, www.kwvfrisia.nl

 WS kampioenschappen en G Valkenevenement

Voor GWS Schouwen - 12 Voetsjollen - Valken - Lasers/Piko's - 16m2 – Larken - Optimisten Randmeren, op Pikmar en Wide Ie. Organisatie GWS i.s.m. Valkenkring. Info www.grouwsterwatersport.nl

45 EVENEMENTEN 2017

Info www.grouaktief.com 7 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur 7&8 Vaarwelkom van de Splash Sailing

Tour op Pikmar en Wide Ie

door WV De Meeuwen i.s.m. KWV Frisia, www.kwvfrisia.nl

14 4e Grouster Zeilmarathon prestatietocht van 50 km met open zeilboten. Info www.grousterzeilmarathon.nl 26 Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

GROU.NL


9 & 10 dec Proef Grou

1 jan Nieuwjaarsduik

NOVEMBER 4 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte

23 DEC Kerst Sing In

deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur 4 Grouster Nachtkuier Een unieke wandeling van 10 km mét entertainment door en langs bijzondere locaties in Grou voor het goede doel, www.degrousternachtkuier.nl 18 Jubileumconcert Brassband Apollo 125 jaar 20.00 - 22.00 uur, Sint Piterkerk . Receptie en reünie Brassband Apollo, 13.00 – 18.00 uur. Steiger 18 in Waterhostel “Oer ’t Hout”. www.apollogrou.nl 30 Bingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

DECEMBER 2 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte 9&10

deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur

Proef Grou

culinaire heerlijkheden op het Halbertsma’s Plein en lekker winkelen in kerstsfeer.

23 Kerst Sing In van 19.00 - 21.30 uur in de Sint Piterkerk. Samen zingen met het koor "Damesakkoord" en activiteiten rond de kerk voor een goed doel.

MAGAZINE GROU 2017

28 B ingo De UVV organiseert een gezellige bingo in het restaurant van Friesma State. Start om 14.30 uur. Deelname kost € 2,50 p.p., inclusief koffie/thee.

JANUARI 2018 (Om alvast te noteren) 1 Nieuwjaarsduik

www.nieuwjaarsduikgrou.nl 6 Haak mee aan ‘De grootste gehaakte deken van de wereld’ voor LWD2018 Haakcafé MFC Friesmastate, 10.00 - 12.00 uur

BRIDGE EN KLAVERJASSEN Half september 2017 – half april 2018 •K laverjascompetitie klaverjasclub “Oan’e Mar” op donderdagavond De Bierhalle. Aanvang 20.00 uur. Nieuwe deelnemers welkom. • Bridgedrives bridgeclub “BC Grou” op maandagavond in het Theehuis. Er worden 4 competities gespeeld van 6 of 7 avonden. Aanvang 20.00 uur.

Oktober 2017

Bridge voor beginners en opfriscursus. Bridgeclub “BC Grou”. Informatie: jvoosten@wxs.nl, tel. 06-53938771.

46


Exposities MUSEUM HERT FAN FRYSLÂN 2017 Stationsweg 1, Grou. Voor openingstijden en info www.museumhertfanfryslân.nl Kijk voor de vaste exposities op de website van het museum. t/m 10 sept.: “Halbertsma Hou(d)t Grou op Stoom”

125 jaar Halbertsma Houtfabrieken en met name de stoom- en krachtinstallaties i.s.m. J.P. Rottiné. Expositie van aquarellen en attributen over de historie van de stoommachines en over de rijke historie van de Halbertsmafabrieken. 1915 impressie Stork stoommachine

13 t/m 28 mei: expositie over de beroemde Grouster dichteres Rixt i.s.m. het Mingd Koar Grou

Rixt is het pseudoniem van Hendrika Akke van Dorssen (1887 –1979). Haar werk kenmerkt zich door de persoonlijk getinte liefdesgedichten en is van grote invloed geweest in het Friese taalgebied. Voor haar enige bundel 'De Gouden Rider' uit 1952, werd Rixt in 1953 de 'Gysbert Japicxpriis' toegekend, de hoogste Friese literaire onderscheiding.

MINERALOGISCH MUSEUM GROU Leechlân 22, Grou. Voor openingstijden en info www.mineralengrou.nl 1 juli t/m 29 okt.: “Met gesteenten op reis”

Een uitgebreid overzicht van gesteenten die tijdens de IJstijd door het ijs uit Scandinavië naar Nederland gereisd zijn. Rangschikking op herkomstgebied.

2 juli t/m 2 sept.: “Parels van grenzeloze inspiratie”

Textielwerk van Tiny Koppens. Zij legt in haar werk de verbinding tussen de eeuwenoude hardheid van mineralen, parels van de natuur en de voelbare zachtheid van textiel, waarin de kleur, textuur en vorm van de mineralen terug te vinden zijn.

HET PAND GROU

7 okt. t/m 19 nov.: jubileumexpositie over 125 jaar Brassband Apollo De expositie schetst een schitterend tijdsdocument van 125 jaar (muzikaal) Grou.

Het Pand Grou in de Hoofdstraat exposeert wisselende tentoonstellingen van schilderijen, beelden, protex kunst, keramiek, foto’s, sieraden, glaskunst en mooie en exclusieve hebbedingen. Deze worden ingebracht door kunstenaars uit Grou en omgeving.

47 EVENEMENTEN 2017

GROU.NL


Video en Audio producties Beheer website | facebook| twitter | instagram

Dit voorjaar open Halbertsma's Plein 3

Walter & Thomas Miedema info@wmgproducties Ekemahof 33 Grou 06-50505528

GROUSTER

cadeaubon

Te besteden bij de Grouster ondernemers herkenbaar aan de sticker op het raam met “Wij doen mee”.

Verkrijgbaar bij het Informatiepunt, Bruna Grou en Silersshop

MAGAZINE GROU 2017

48


t.en zo Za

editie Merenloop

Voorjaarsklassieker uitgegroeid tot tweedaags evenement

D

oor het enorme succes van de afgelopen jaren is de 47ste editie van de Merenloop uitgegroeid tot een tweedaags evenement van formaat. Voor jong en oud met live muziek, verrassing en vertier. Zaterdag 11 maart is de schitterende wandeltocht in en rond Grou en zondag 12 maart de kidsrun, de trimloop en de 14 km lange hardloopwedstrijd voor echte bikkels.

zaterdag 11 maart

Vernieuwd: de Rabobank Wandeltocht Zaterdagmorgen 11 maart start de vernieuwde Rabobank Wandeltocht met live muziek op het gezellige Halbertsma's Plein. De tocht voert je vervolgens langs de mooiste plekken en natuur in en rond Grou. Langs en zelfs óver het water. Want de route (16 of 24 km) loopt dit jaar voor het eerst voor een deel over het prachtige eiland ‘De Burd’.

Verrassing en vertier

Langs de route wordt gezorgd voor verrassing en vertier, zodat deze wandeltocht een ware belevenis wordt. Voor koffie en thee wordt gezorgd en beide afstanden eindigen op het Halbertsma's Plein waar je door de organisatie verwelkomd wordt met een welverdiende ambachtelijke kop snert.

zondag 12 maart

De 1.1 en de 2.5 km Kidsrun (4 tot 12 jaar) Na een gezamenlijke muzikale warming-up op het Halbertsma's Plein begint de “Kinderopvang Friesland” kidsloop. Altijd weer een prachtig gezicht. Zeker na de finish: trotse koppies (niet alleen van de kids), een medaille en ook nog een lekkere verrassing toe. Vind je het leuk om met je leeftijdsgenoten mee te doen aan een heuse hardloopwedstrijd, dan kun je meedoen aan de 2.5 km Jeugdloop. Voor de nummers één, twee en drie staat er per afstand een beker klaar. Daarna de hardloopschoenen uit en de springkussens op!

49

n.

47

ste

11& 1 2m

aart

20 1 7

De 5 of 10 km Merenloop (vanaf 12 jaar) De Merenloop is een trimloop over 5, 10 of 14 km. Alle afstanden starten in het gezellige centrum van Grou. De route van ‘De Vijf’ voert je langs de haven en gaat via het dorp en het Prinses Margrietkanaal weer terug naar de finish. De grootste obstakels van de 14 worden je op deze afstand bespaard. ‘De Tien’ is de klassieke Merenloop in het klein. Inclusief een klein stukje onverhard voor het echte Merenloopgevoel. Daarna moet je het aquaduct voor de tweede keer bedwingen. De 14 km Merenloop (‘De Bikkel’ vanaf 12 jaar) Voor de echte bikkels is er de 14 km trimloop of wedstrijd. Deze voorjaarsklassieker gaat langs de Pikmar, het PM kanaal en dan op naar het aquaduct. Heb je dit pittige hoogteverschil doorstaan dan verandert het wegdek in een onverhard parcours met de nodige obstakels. Probeer dan je ritme maar eens vast te houden. Daarna terug over de polderdijk en langs het kanaal om voor de tweede keer het aquaduct te bedwingen. Het laatste stuk verhard brengt je terug naar het oude centrum van Grou waar de finish en de voldoening liggen te wachten. Kijk voor starttijden, info en inschrijven op www.merenloop.nl en op merenloop Tot ziens op 11 en 12 maart in Grou! En mocht je in 2018 mee willen doen aan de Merenloop, reserveer dan alvast 10 en 11 maart in je agenda voor deze tweedaagse voorjaarsklassieker!

GROU.NL


Altijd uitstekend bereikbaar! Te voet, met de fiets, op de schaats, aanmeren met de boot of kiest u voor de auto? Jumbo Grou is altijd uitstekend bereikbaar. Bovendien parkeert u geheel gratis op ons grote terrein en kunt u gratis aanmeren aan onze steiger. Wij beschikken over een geldautomaat. Dat betekent voor u gemakkelijk en voordelig boodschappen doen!

Hallo

Grou: Stationsweg 38-F

Elke zondag open 12.00-17.00

HEMA Grou

MAGAZINE GROU 2017

50


te r d a Za g

Roeisloepenrace

29 apr i

l

20 1 7

D

e Stichting Roeisloepenrace Grou organiseert voor de 19e keer de Grouster Roeisloepenrace. Een klassieker in de roeiwereld met een afstand van ruim 20 km! Het belooft opnieuw een feestelijke wedstrijddag te worden met deelnemende teams uit alle windstreken. Alle klassen dames en heren zijn aanwezig. Dus na verwachting ruim 70 sloepen op de Grouster wateren. Kom 29 april naar Grou en moedig de roeiteams aan vanaf de Kade en geniet van deze sfeervolle dag. Voor meer informatie kijk op www.roeiracegrou.nl of op roeirace.

Mingd Koar Grou O

51

n Zo

d ag

p zondag 14 mei 2017 geeft het Mingd Koar Grou twee concerten, één om 14.30 uur en één om 15.30 uur. Plaats is de Sint Piter. Het programma bestaat beide keren uit:

14 mei

• “ ’t Is letter as men tinkt”, een lietesyklus foar in mingd koar, solisten en in lyts ensemble. Het is een compositie die in opdracht van het Mingd Koar Grou is geschreven door Jan de Jong bij gedichten van de Grouster dichteres Rixt, pseudoniem van Hendrika Akke van Dorssen.

• “ The Passion of Prometheus”, een cantate voor koor, solisten en een klein ensemble. Deze compositie is in opdracht van het Mingd Koar Grou geschreven door de Friese componist Sipke Hoekstra. Hij nam hiervoor de klassieke Griekse tragedie Prometheus als uitgangspunt.

GROU.NL


Net zo leren zeilen als Olympisch Kampioen en meervoudig medaillewinnaar Marit Bouwmeester? Het kan bij KWV Frisia. De vereniging waar dit talent is begonnen.

v

Koninklijke Watersportvereniging Frisia ,za.,Zo. r.

ei 19,20,21 m

E

n Marit is niet het enige actieve Frisia-lid dat bovenin de Nederlandse top meezeilt. Bijzonder trots is KWV Frisia dan ook op haar Jeugdcommissie ‘Lyts Begjin’. De Jeugdcommissie stimuleert het jeugdzeilen en maakt de jeugd enthousiast voor het wedstrijdzeilen. Al is Frisia meer dan wedstrijdzeilen alleen. Tal van activiteiten Doel van de vereniging is om de watersport in en rondom Grou te bevorderen. Zo leren kinderen en volwassenen zeilen en worden tal van watersportactiviteiten georganiseerd. Naast het verzorgen van de wedstrijdleiding voor diverse evenementen, organiseert de activiteiten-

commissie het Skipkesilen, wekelijkse clubwedstrijden voor kajuitjachten en open boten, het Single handed weekend, Pub avonden met lezingen, de Grouster Zeilmarathon en nog veel meer. Zeilen met een beperking, Alles Is Mooglik Om het zeilen voor mensen met een beperking mogelijk te maken, is binnen KWV Frisia de commissie ‘Alles Is Mooglik’ (AIM) opgericht. Het streven van deze commissie is om iedereen met een beperking, van jong tot oud, te laten genieten van de zeilsport. Hiervoor heeft AIM de beschikking over vier aangepaste Hanze 303 zeilboten en de voorzieningen van het nieuwe Zeilcentrum.

MAGAZINE GROU 2017

Zeilcentrum Grou Het Zeilcentrum Grou is een multifunctionele rolstoelvriendelijke accommodatie en uitgerust met een tillift en botenlift. Douches en toiletten zijn ook toegankelijk voor havengasten. De horeca is van prima kwaliteit en een visitekaartje van de vereniging. Daarnaast beschikt Frisia over goed materiaal en deskundige goed opgeleide vrijwilligers. Het materiaal wordt ook ingezet voor de activiteiten van zusterverenigingen. Koninklijk Zeilvereniging Frisia werd op 28 september 1860 opgericht. Tijdens het 100-jarig jubileum verleende het Koninklijk Huis de vereniging het predikaat “Koninklijk”. Meer informatie over KWV Frisia, aanmeldingen en activiteiten vind je op: www.kwvfrisia.nl

52


GWS schouwen,

te r d a g za

machtich moai om te sjen!

20 mei

De ijzeren GWS schouwen van de Vereniging Grouwster Watersport, met hun karakteristieke spriettuig, zeilen regelmatig wedstrijden. Dit is echt machtich moai om te sjen!

W

il je de GWS schouwen in actie zien, dan kan dat. Bijvoorbeeld op 20 mei tijdens de officiële ingebruikname van de nieuwe GWS haven met ruim 210 ligplaatsen voor GWS leden. Andere hoogtepunten zijn o.a. de Pinkster 3-daagse (3 t/m 5 juni) en de GWS kampioenschappen op 16 & 17 september. “De gewone man” De vereniging Grouwster Watersport is opgericht in de jaren dertig om “de gewone man” uit Grou en omgeving aan een betaalbare vaste ligplaats aan het Pikmeer te helpen, om te zorgen voor aanlegmogelijkheden in het buitengebied en om zeilwedstrijden voor eenvoudige bootjes te organiseren. De vereniging heeft zo’n 600 leden en is als officiële klassenorganisatie met ca. 90 wedstrijdschouwen aangesloten bij het Watersportverbond.

53

Jeugdtraining skûtsjesilen GWS schouwen worden ook ingezet om Friese jeugd met belangstelling voor het skûtsjesilen te trainen. Dit gebeurt, onder auspiciën van de Vereniging van Schippers en Bemanningen (VSB), door fanatieke jonge skûtsjesilers uit de SKS en IFKS. Bekende namen uit het skûtsjesilen zoals Wietse Bandstra, Alco Reijenga, Lisette Brundel en Wytse Heerschop verlenen hier hun medewerking aan. Kijk voor meer informatie en de wedstrijdkalender op www.grousterwatersport.nl of @klassecommissiegws

GROU.NL


Spetterende Opening

v

Welkom in Grou!

,za.,Zo. r.

ei 19,20,21 m

Watersportseizoen Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei viert Grou de Opening van het Watersportseizoen met een weekend vol activiteiten voor jong en oud. In het centrum, op de kades en op het water!

V

rijdagavond meert de nieuwe Sylkeninginne en hofdame met het Grouster Skรปtsje aan bij Hotel Oostergoo. Samen met burgemeester Crone opent zij het Watersportseizoen. Hierna volgt een feestelijk weekend vol activiteiten.

Iedereen kan meedoen: jong of oud, ervaren of niet ervaren (opgeven in teamverband). De races worden gehouden op de Rjochte Grou. Een waar spektakel, niet alleen voor de deelnemers maar zeker ook voor het publiek dat eerste rang zit op de Nieuwe Kade. Drakenbootrace Na de opening door Sylkeninginne kun je genieten van de spectaculaire Drakenbootraces. Teams strijdend op het water tegen elkaar, altijd weer een prachtig gezicht.

MAGAZINE GROU 2017

54


Pink Floyd Project Dat er op zaterdagavond een muzikale invulling is, ben je waarschijnlijk wel van ons gewend. Maar dit jaar is wel heel bijzonder. Pink Floyd Project, één van de beste tributebands van Europa, komt dan namelijk naar Grou voor een Open Air XL show. Wat is er nou mooier dan aan het water te genieten van deze geweldige band! Kaarten zijn al in de voorverkoop verkrijgbaar.

Braderie door het hele centrum van Grou Vast onderdeel van het weekend is de braderie op zondag door het hele centrum van Grou. Vanaf 11.00 uur staan standhouders weer voor je klaar en zijn de winkels geopend. Geniet ondertussen van muziek en andere activiteiten. Na het shoppen kun je heerlijk relaxen op een gezellig terras. Actie(f) op het water

Wil je meer weten, kijk dan op www.pinkfloydproject.nl of op @pinkfloydprojectnl Voorjaarskermis

Ook dit jaar is er het hele weekend Voorjaarskermis op het Halbertma’s Plein. Het plein staat weer goed gevuld met attracties met voor elk wat wils. Van autoscooters tot de vliegtuigjes en van oliebollenkraam tot de zweef, kortom een kermis die je niet mag missen. Straattekenwedstrijd Wat is er fleuriger dan een prachtige kleurige straat? Daarom ook dit jaar de straattekenwedstrijd voor kinderen.

In het hele weekend wordt volop gezeild op de Pikmar en de Wide Ie. De combi wedstrijden van de Flits klasse bijvoorbeeld; erg leuk om te zien al die gekleurde bootjes op het water. Neem vooral een kijkje! Naast al dit moois op het water is op zaterdag ook de feestelijke opening van de nieuwe GWS-steigers. En wil je op zondagochtend de dag sportief beginnen, doe dan mee aan de SUPaway tocht vanaf het Zeilcentrum. Mocht je zelf niet in het bezit zijn van een boot, maar toch graag even het water op willen, dan kan dit op zondag. Aan de Nieuwe Kade liggen diverse schepen voor je klaar, om op te stappen voor een vaartochtje. Opening Watersportseizoen, een feestelijk weekend vol activiteiten. Je bent van harte welkom! Kijk voor het volledige programma op www.grouaktief.nl. Of volg ook op @openingwatersportseizoengrou. Tot ziens in Zonnig Grou!

55

GROU.NL


ij vr

dag.

Sylkeninginne en hofdame 2017

19 mei

Geen opening Watersportseizoen zonder ‘Sylkeninginne en hofdame’. Dat is al zo sinds 1970. Een mooie traditie die veel Grousters elk jaar naar de Nieuwe Kade bij Hotel Oostergoo trekt. Want daar meert de Sylkeninginne en haar hofdame aan met het Grouster Skûtsje en worden ze welkom geheten door burgemeester Crone.

P

as dan wordt hun strikt geheim gehouden identiteit bekend. Na deze feestelijke ontvangst opent de Sylkeninginne het watersportseizoen. In Grou is het een eer om een jaar lang Sylkeninginne te zijn. Het is een bijzondere functie waarvoor je door een speciale commissie wordt gevraagd. De Sylkeninginne mag zelf bepalen wie haar hofdame wordt. Beiden zijn officieel aanwezig bij verschillende evenementen, zoals de prijsuitreiking van de eerste SKS wedstrijd Skûtsjesilen, het Skipkesilen en de activiteiten tijdens Simmerdei en het Merkewykein. Ontvangst door burgemeester Crone op de Nieuwe Kade Terugblik 2016 Traditiegetrouw volgt in dit magazine een terugblik op het afgelopen watersportseizoen dat geopend werd door Sylkeninginne Nynke Sinnema met haar hofdame Hanneke Visser. Het kledingontwerp van Sylkeninginne en hofdame was dit jaar van Eef van der Mei.

MAGAZINE GROU 2017

56


Aankomst met het Grouster skûtsje

onder muzikale begeleiding

Proosten op de 3e Hansa ‘IJsvogel’ geschonken door de familie Rijke. van Alles is Mooglik,

t Opening van heGrou in r oo nt ka VV VGrouster waarbij we eengst an tv on hoed in . mochten nemen

Gezelligheid op de braderie

Samen met Eef van der die onze kleren heeft ontMei van Eefstyling worpen. Tijdens de opening van het VVV-kantoor in Grou met alle vrijwilligers

Sylkeninginne en hofdame op het Grouster skûtsje Prijsuitreiking mei ‘n tút op it wang voor de skipper van het winnende Drachtster skûtsje

57

GROU.NL


BOUWEN IN VERTROUWEN

Jister 1, 9001 XX Grou | T 0566 62 20 88 | M 06 53 414 848 | www.dijkstrabouw.nl MAGAZINE GROU 2017

58


.& zat zo n.

Fête de la Nature – Vier De Alde Feanen

20 & 21 m

ei

O

p 20 en 21 mei 2017 vinden er in en rondom het Nationaal Park De Alde Feanen diverse activiteiten plaats onder de vlag van het landelijke festival Fête de la Nature. Ondernemers uit Earnewâld, Grou, Warten, Oudega en De Veenhoop openen hiervoor gezamenlijk hun deuren. Met het thema Vier De Alde Feanen worden bezoekers uitgenodigd om op een feestelijke manier van de natuur te genieten.

z

Het festival vindt tegelijkertijd plaats met de Open Dag van het Bezoekerscentrum en de opening van het watersportseizoen in Grou. Het programma van Vier De Alde Feanen wordt midden april bekend gemaakt. De activiteiten van Vier De Alde Feanen zijn goed bereikbaar via de pontjesroute De 8 van Grou.

erdag at

ni u j 0 1

Houd vierdealdefeanen in de gaten voor meer informatie.

Slootjesdag:

word een echte slootjesexpert!

L

ekker spetteren met water, ha!… nu mag het. Ontdek de wondere waterwereld met IVN De Lege Midden. Aan de slag met schepnetten, microscoop, loepjes en zoekkaarten en neem een kijkje in de wereld van bootsmannetjes, kokerjuffers en schaatsenrijders. En kikkers, stekelbaarsjes en salamanders niet te vergeten. Hoe zien ze er precies uit? Wat eten ze? IVN stelt het materiaal beschikbaar en helpt je om een echte slootjesexpert te worden. Deze activiteit is voor kinderen van 6 tot 9 jaar die samen met hun (groot)ouders willen ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot. 10 juni van 10.00 tot 12.00. Locatie: Beleef- en Avonturentuin ter hoogte van Súdfinne 10.

Je bent van hart e welk om! 59

Meer info: www.ivn.nl/afdeling/de-lege-midden Opgave: 0566 840503 • Kosten: geen

GROU.NL


van

6 aug 28 jul t/m

Skûtsjewike boordevol activiteiten!

Beleef het in Grou! Varen, zeilen, fietsen en genieten. Vrijdag 28 juli begint de Skûtsjewike in Grou. Ook dit jaar zit de Skûtsjewike weer boordevol gezellige nautische activiteiten. Tien dagen lang genieten en meedoen aan bijvoorbeeld het Preamsilen, het Matchracen, de nautische fietstocht, de grote sfeervolle braderie of genieten van de beste livemuziek.

H

oogtepunt van de Skûtsjewike is de openingswedstrijd van het SKS-skûtsjesilen. Op zaterdag 5 augustus strijden 14 skûtsjes om de dagoverwinning op het water bij Grou. 's Avonds is de prijsuitreiking in de feesttent op het Halbertsma’s Plein en kun je de schippers en bemanningen ontmoeten. Daarna is er volop muziek en gezelligheid in het dorp. Programma Het programma van de Skûtsjewike kun je vinden op www.skutsjewike.nl. Dit is ook de plek voor opgave van de activiteiten. Let op! Soms is er een ingelaste activiteit. Mis dit niet, dus check regelmatig de website. En wil je altijd als eerste op de hoogte zijn, volg ons dan op skutsjewike of @Skutsjewike op Twitter. Via deze kanalen wordt namelijk ook de start van de inschrijving van de populaire culturele sloepentocht bekend gemaakt. Veel plezier toegewenst tijdens de zevende editie van de Skûtsjewike!

Terrasse navond met acts Tijdens d e terrasse navond he erlijk gen ieten op één va nd terrassen e vele in Grou. Gezelligh eid tijd! Versc kent geen hil zorgen vo lende acts or e e n verrassen de avond .

MAGAZINE GROU 2017

cht, Muzikale vaar to stus gu au 3 g da donder de pramen en In de avond mer rden wo en de aan bij de ka or de vo kt aa m ge ed ze gere ze De t. ch muzikale vaar to ikale uz m et m t ch leuke vaar to en iedere omlijsting is voor plaats op en dt vin en kt hi gesc . rond de Pikmar

60


rdag, 29 juli Splashtival zate uziek r met heerlijke m ie Een dag vol plez n! ite ite tiv leuke ac aan het water en s kt veel bezoeker tre al tiv sh Het Spla trum en ilc Ze j bi in rre lte naar het festiva jes in het zand, Grou. Met de voet zon en muziek. genieten van de de er, de verschillen Het prachtige we er en rg zo merse beats optredens en zo al tiv sh la Sp prachtig voor dat het een wordt. en of alvast Wil je meer wet n, kijk dan op le el st kaar ten be . splashtivalgrou

Nautische fi etstocht Dé activiteit om met het gehele gezin te beleven. Deze fietstoc ht gaat via een verrassen de route in en rondom G rou. Vast ingrediënt van de tocht is ee n varende over steek. Fiets en vaar mee en geniet!

PrikMar Foodfestival Prikmar laat iedereen genieten van de heerlijke hapjes, pizza’s, verrassende broodjes en nog veel meer. Deze lekkernijen en gerechten worden verzorgd door verschillende foodtrucks op het festivalterrein bij Zeilcentrum Grou.

Matchracen, dins dag 1 augustus Matchracen is een spectaculaire manier van wedstri jdzeilen tussen twee gelijkwaardig e boten. Boot tegen boot, te am tegen team. Een spel vol tactiek, skills en soms een beetje bluf. De eerste die over de finish komt, gaat door naar de volgende ronde. Tot er twee boten overblijven voor de grot e finale om de fel begeerde Sk ûtsjewike KW V Frisia Matchrace-b okaal! Het matchracen sta at niet alleen voor de deelnemer s garant voor een prachtige avon d. Ook de toeschouwers, die ieder jaar weer massaal op dit evenement afkomen, hebben op het gezellige terras van het Zeilc entrum een topavond. Op de din sdagavond ‘the place2B’.

61

Sloepentoch t vo Een unieke er l verrassingen varing vol ve rra muziek, moo ie acts, gekki ssingen. Een tocht met gheid en cab tocht met je aret. Vaar de eigen sloep of kom als op boord. Meld stapper aan je wel snel a an want de sl erg populair oepentocht en snel volg is eboekt.

Praamzeilen voor teams Ga dit jaar de strijd aan tegen de elementen en doe met je bedrijf, je vriendengroep, de buren, spor tilen! Praamzeilen is vereniging, etc. mee aan het praamze t: veel plezier en sterke een echte teamspor t. Met als resultaa passeren. n zulle vaak verhalen die de revue nog

Simmerdei zondag 6 augustus Op de zondag na de eerste wedstrijd va n het SKS Skûtsjesil is in het centrum va en n Grou een grote br aderie met vele kr muziek en gezellig aampjes, heid! Kijk voor mee r info www.grouak tief.nl Schippersdienst zondag 6 augustus Deze bijzondere dienst vindt plaats in de Doopsgezinde Vermaning in het centrum van Grou. Deze kerkdienst, de dag na de eerste wedstrijd van het skûtsjesilen, is een dienst met een maritiem karakter. De kerk is als vanouds versierd met de wimpels van de eerdere edities van SKS-Skûtsjesilen.

Genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud van programma wijzigingen. Het programma is te vinden op www.skutsjewike.nl.

GROU.NL


Skûtsjesilen Grou Zaterda

5 aug

g

Zaterdag 5 augustus is de eerste wedstrijd van het SKSkampioenschap Skûtsjesilen. Dit jaarlijks terugkerend evenement kun je in Grou van start tot finish beleven. Traditiegetrouw liggen de 14 skûtsjes een uur voor de start in het sfeervolle centrum van het dorp.

ustu

s

20 1 7

D

an worden de skûtsjes in één lange sleep door een sleepboot naar de start gebracht voor de wedstrijd op de Pikmar en Wide Ie. Niet alleen de wedstrijd maar ook de sleep naar de start trekt ieder jaar opnieuw duizenden bezoekers. Ook op het water is het dan beregezellig en na de wedstrijd is het in Grou één groot feest. Schitterende traditie sinds 1854 Al in 1854 werden wedstrijden voor beurt- en vrachtschepen gehouden in Grou. Toen werd vooral gezeild wanneer de schippers geen vracht hadden om op die manier nog wat te verdienen. De zeilverenigingen Oostergoo en Frisia verzorgden deze wedstrijden. Later werd in 1929 de Kommisje Skûtsjesilen Grou opgericht die de wedstrijden ging organiseren. De Skûtsje Kommisje kocht in navolging van Earnewâld en Sneek in 1957 zelf een skûtsje. Zo is het traditionele

MAGAZINE GROU 2017

wedstrijdzeilen met historische vrachtschepen behouden en uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend zeilkampioenschap tussen 14 watersportdorpen en – steden. Met schippers aan het roer, afstammend in rechte lijn van ‘skûtsje families’ die in de vorige eeuw tenminste tien jaar in Fryslân hun brood hebben verdiend met een vrachtschip. Wordt ‘It Doarp Grou’ opnieuw SKS-kampioen? Douwe Visser staat sinds 2005 aan het roer van het Grouster Skûtsje. In zijn

eerste seizoen werd Visser met z’n bemanning van ‘It Doarp Grou’ kampioen van de SKS. Dit herhaalde hij in het zeilseizoen van 2009. In 2011, 2012 en 2013 werd hij tweede. In 2014 werd Visser opnieuw kampioen en in 2015 en 2016 behaalde hij de derde plek. Of It Doarp Grou dit jaar opnieuw wordt beloond met de kampioenswimpel van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen, weten we na de laatste wedstrijd die vrijdag 18 augustus op de Snitser Mar wordt gezeild.

62


Wedstrijddata SKS kampioenschap 2017: Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Woensdag Donderdag Vrijdag

5 augustus Grou 7 augustus De Veenhoop 8 augustus Earnewâld 9 augustus Terherne 10 augustus Langweer 11 augustus Elahuizen 12 augustus Stavoren 14 augustus Woudsend 16 augustus Lemmer 1 17 augustus Lemmer 2 18 augustus Sneek

SKS Skûtsjesilen

Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur.

IFKS Skûtsjesilen

N

aast het SKS-kampioenschap zijn er de ‘Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen’ (de IFKS). Dit kampioenschap is voor 60 tot 65 IFKS goed-gekeurde schepen in vier verschillende klassen. De IFKS is opgericht omdat veel skûtsje eigenaren niet werden toegelaten tot de SKS. De IFKS start jaarlijks op het IJsselmeer bij Hindeloopen, in de week na afloop van het SKS-Skûtsjesilen. Dit jaar op zaterdag 19 augustus. 26 augustus is de laatste wedstrijd bij Lemmer. De wedstrijden van de IFKS beginnen ’s ochtends 09.15 uur. De A-klasse start om 14.30 uur. Meer info via www.skutsjesilen.nl, www.grousterskutsje.nl en www.ifks.nl. Lees alles over de historie van het Skûtsjesilen op www.skutsjehistorie.nl

63

IFKS programma 2017: Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag

19 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 25 augustus 26 augustus

Hindeloopen Stavoren Heeg Sloten Lemmer Lemmer (Finale)

GROU.NL


S

kûtsjesilen Grou 5 augustus Sneon 5 augustus is de earste wedstriid fan it SKSkampioenskip Skûtsjesilen. Dit jierlikse evenemint kinst yn Grou fan start oant finish belibje. Tradysjegetrou lizze de 14 skûtsjes in oere foar de start yn it sfearfolle sintrum fan it doarp. Dan wurde de skûtsjes yn ien lange sleep troch in sleepboat nei de start brocht foar de wedstriid op de Pikmar en Wide Ie. Net allinnich de wedstriid, mar ek de sleep nei de start lûkt elk jier op ‘e nij tûzenden besikers. Op it wetter is it dan ek altyd hiel gesellich en nei de wedstriid is it yn Grou ien grut feest. Prachtich moaie tradysje sûnt 1854 Yn 1854 waarden yn Grou al wedstriden foar beurt- en frachtskippen holden. Doe waard der foaral syld as de skippers gjin fracht hiene om sá noch wat te fertsjinjen.

De sylferienings Oostergoo en Frisia hiene noed foar dizze wedstriden. Letter waard yn 1929 de Kommisje Skûtsjesilen Grou oprjochte, dy ’t de wedstriden organisearde. De Skûtsje Kommisje kocht yn neifolging fan Earnewâld en Snits yn 1957 sels in skûtsje. Sa is it tradysjonele wedstriidsilen mei histoaryske frachtskippen bewarre en útgroeid ta in jierliks sylkampioenskip tusken 14 wettersportdoarpen en – stêden. Mei skippers oan it roer, ôfstamjend yn rjochte line fan ‘skûtsjefamyljes’ dy ’t yn de foarige ieu minstens tsien jier yn Fryslân har brea fertsjinne ha mei in frachtskip. Wurdt ‘It Doarp Grou’ wer SKS-kampioen? Douwe Visser stiet sûnt 2005 oan it roer fan it Grouster Skûtsje. Yn it earste seizoen waard Visser mei syn bemanning fan ‘It

I

FKS Skûtsjesilen Neist it SKS-kampioenskip binne der de ‘Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen’ (IFKS). Dit kampioenskip is foar 60 oant 65 IFKS goedkarde skippen yn fjouwer ferskate klassen. De IFKS is oprjochte omdat in protte skûtsje eigners net talitten waarden ta de SKS. De IFKS start jierliks op de Iselmar by

MAGAZINE GROU 2017

Doarp Grou’ kampioen fan de SKS. Dit herhelle hy yn it sylseizoen fan 2009. Yn 2011, 2012 en 2013 waard hy twadde. Yn 2014 waard Visser op ‘e nij kampioen en yn 2015 en 2016 behelle hy it tredde plak. Of ‘It Doarp Grou’ dit jier op ‘e nij beleanne wurdt mei de kampioenswimpel fan de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen, witte we nei de lêste wedstriid, dy ’t freed 18 augustus op de Snitsermar syld wurde sil.

Hynljippen, yn de wike nei ôfrin fan it SKS-Skûtsjesilen. Dit jier op sneon 19 augustus. 26 augustus is de lêste wedstriid by de Lemmer. De wedstriden fan de IFKS begjinne moarns om 09.15 oere. De A-klasse start om 14.30 oere.

64


S

kûtsje Segeln Grou 5. August Samstag, den 5. August findet die erste Regatta der SKS- Meisterschaft Skûtsjes Segeln statt. Diese jährlich stattfindende Regatta können Sie in Grou von Start bis Finish verfolgen. Traditionsgemäß liegen die 14 Skûtsjes eine Stunde vor dem Start im charmanten Zentrum des Dorfes. Danach werden die Skûtsjes in einem langen Troß von einem Schleppboot zum Start des Wettbewerbs auf dem Pikmar und Wide Ie geschleppt. Nicht nur die Regatta selbst, sondern auch das Schleppen zum Startplatz, zieht jedes Jahr aufs Neue tausende Zuschauer an. Natürlich ist es dann auch auf dem Wasser sehr vergnüglich und nach Ende des Wettkampfes wird in Grou ausgiebig gefeiert. Einzigartige Tradition seit 1854 Schon 1854 wurden in Grou Regatten für Linien- und Frachtschiffe abgehalten. Damals wurde vor allem gesegelt, wenn die Schiffer keine Fracht hatten. Auf diese Weise konnten sie sich etwas dazu verdienen. Die Segelclubs Oostergoo und Frisia organisierten diese Regatten. 1929 wurde die Kommisje Skûtsjessilen gegründet, die ab diesem Zeitpunkt die

Wettkämpfe organisierte. Die Kommisje Skûtsjessilen erwarb 1957 ein eigenes Skûtsje. Zuvor hatten Earnewâld und Sneek bereits ein Skûtsje angeschafft. So hat sich diese traditionelle Regatta historischer Frachtschiffe zu einer jährlich wiederkehrenden Segelmeisterschaft zwischen 14 Wassersport Dörfern- und Städten entwickelt. Am Ruder stehen Skipper, die in direkter Linie von Skûtsje Familien abstammen, die im vorigen Jahrhundert mindestens 10 Jahre hindurch, mit Frachtschifffahrt in Friesland, ihr Brot verdient haben. Wird It Doarp Grou erneut SKS-Meister? Douwe Visser ist seit 2005 Steuermann des Grouster Sktûsje. In seiner ersten Saison wurde er mit seiner Mannschaft van It Doarp Grou Sieger der SKS. Das gelang ihm auch in der Saison 2009. 2011, 2012 und 2013 erreichte er den zweiten Platz. 2014 wurde er erneut Sieger und 2015 und 2016 wurde er Dritter. Ob It Doarp Grou dieses Jahr wieder den Titel der Sintrale Kommisje Skûtsjesilen SKS holt, wissen wir nach dem letzten Wettkampf, der am 18. August in Sneek am Snitser Mar gesegelt wird.

Weitere Informationen finden Sie auf www.skutsjesilen.nl, www.grousterskutsje.nl und www.ifks.nl Lesen Sie alles über die Geschichte des Skûtsjesilen auf www.skutsjehistorie.nl

65

I

FKS Skûtsjesilen Abgesehen von der der SKS Meisterschaft gibt es auch noch die "Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen"- IFKS. An dieser Meisterschaft können 60 bis 65 durch die IFKS genehmigte Boote in 4 verschiedenen Klassen teilnehmen. Die IFKS wurde gegründet, da viele Skûtsje Eigentümer nicht zur SKS zugelassen wurden. Die IFKS startet jährlich am IJsselmeer bei Hindeloopen, in der Woche nach Ablauf des SKS- Skûtsjesilen. Dieses Jahr am 19. August. Die letzte Regatta findet am 26. August in Lemmer statt. Die Regatten der IFKS starten jeweils um 9:15 Uhr. Die A-Klasse startet um 14:30 Uhr.

GROU.NL


S

kûtsjesilen Grou Augustus 5 Saturday, August 5, is the first race of the SKS Skûtsjesilen championship. You can experience this annual event from start to finish in Grou. Traditionally, the 14 skûtsjes will moor one hour before the start in the charming village center. Then the skûtsjes will be brought to the start, in a long drag, by a tug for the race on the Pikmar and Wide Ie. Not only the race but also the trail to the start attracts every year again thousands of visitors. During the race it's very nice to be on the water and when the race is over Grou is the party place to be. A beautiful tradition since 1854 The first races for cargo ships were already organized in 1854 in Grou. Those days races were mainly held when the sailors had no cargo and that way they still were able to earn some money. The sailing clubs Oostergoo and Frisia organized these competitions. Later on, in 1929, the Kommisje Skûtsjesilen Grou was founded and this committee organized the races from that moment on. In 1957 the Skûtsje Kommisje bought a skûtsje. Just like Eernewâld and Sneek This way, the traditional racing with historical cargo ships was preserved and became an annual sailing championship between 14 water sports villages and cities. With skippers at the helm descended in a straight

MAGAZINE GROU 2017

line from 'skûtsje families’ who earned their living with a cargo ship in Fryslân for at least ten years in the last century. Will It Doarp Grou once again be the SKS-champion? Douwe Visser is helmsmen of the Grouster Skutsje since 2005. In his first season, Visser and his crew became SKS champion with It Doarp Grou. He repeated this performance in the sailing season of 2009. In 2011, 2012 and 2013 Visser finished second. In 2014, Douwe Visser became champion again and in 2015 and 2016 he finished third. After the last race on de Snitser Mar, which will be sailed on August 18, we will know If It Doarp Grou will be rewarded again with the Champion pennant of the Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

I

FKS Skûtsjesilen Besides the SKS championship there are the ‘Open Frisian Championships Skûtsjesilen’ (the IFKS). This championship is for 60 to 65 IFKS approved vessels in four different classes. The IFKS was founded because many skûtsje owners were not admitted to the SKS. The IFKS starts annually on the IJsselmeer in Hindeloopen, the week after the SKS Championship; this year on Saturday August 19. August 26 is the last race at Lemmer. The races of the IFKS start in the morning at 09:15. The A-Class starts at 14:30.

S

kûtsjesilen Grou le 5 août Samedi 5 août il y aura le premier match du championnat SKS Skûtsjesilen. À Grou, vous pouvez éprouver cet événement annuel, du départ jusqu’à la fin. Traditionnellement les 14 skûtsjes (des navires de charge) sont ammarés dans le centre du village une heure devant le départ. Puis ils seront remorqués au départ par un bateau remorqueur pour le match au Pikmar et Wide Ie. Non seulement pour le match mais aussi pour le remorquage des milliers de visiteurs viennent chaque année. Sur l’eau dans les bateaux des visiteurs il ya une ambiance sociable et après le match on fait la fête au village. Tradition splendide depuis 1854 Déja en 1854 il y avait des matches à Grou pour les navires de charge et les bateaux effectuant un service régulier. À l’époque c’était surtout parce que comme ça les bateliers pouvaient gagner quelques sous quand ils n‘avaient pas de charge. Les associations de voile Oostergo et Frisia organisaient ces matches. Plus tard, en 1929, le comité Skûtsjesilen Grou était fondé pour organiser les matches. En 1957, le comité, comme avaient déjà fait Earnewâld et Sneek, à acheté un Skûtsje lui-même. C’est comme ça que les courses de voiliers traditionnelles avec des navires de charges

66


historiques sont conservés et se sont même développés en championnat annuelle entre 14 villes et villages nautiques. Avec, comme capitaine, des hommes qui sont d’origine des vrais familles de bateliers qui ont gagné leur vie avec un navire de charge pendant au moins 10 ans. Le skûtsje de Grou, sera-t-il de nouveau le champion du SKS? Douwe Visser est déjà capitaine du Skûtsje de Grou depuis 2005. Dans sa première saison il est devenu champion du SKS avec son équipage sur le bateau ´It Doarp Grou´. Il a répété ça en 2009. Dans les années 2011, 2012 et 2013 il a fini en deuxième. En 2014 il était de nouveau champion et en 2015 et 2016 il a fini troisième. Est-ce que ‘It Doarp Grou’ gagnera encore une fois le banderole du champion SKS? On le saura après le dernier match, qui aura lieu le vendredi 18 août au ‘Snitser Mar’ (le lac de Sneek).

I

FKS Skûtsjesilen Outre le championnat SKS il y a aussi le championnat IFKS (Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen). Ce championnat est pour 60 à 65 bauteaux approuvés dans 4 classes différentes. Le IFKS a été fondu parce que beaucoup de propriétaires des skûtsjes n’étaient pas admises au SKS. Chaque année, le début du IFKS est sur le lac IJsselmeer près de Hindeloopen, dans la semaine qui suit le SKS. Cette année ce sera samedi le 19 août. Le 26 août il y aura le dernier match près de Lemmer. Les matches IFKS commencent le matin à 9.15. Sauf la classe A, qui commence à 14.30. Pour avoir plus d’informations regardez www.skutsjesilen.nl, www.grousterskutsje.nl et www.ifks.nl Pour trouver tout sur l’histoire regardez le site-web www.skutsjehistorie.nl

鲁的Skûtsjesilen帆船赛在8月5日举行 8月5日,周六是Skûtsjesilen帆船赛总冠 军赛的第一场比赛。 您可以在格鲁从头到尾体验一 年一度的帆船赛盛事。 按照传统,14艘帆船在比赛 开始前的一小时,就会在迷人的村庄中心汇合。 然 后,火车拖着比赛的帆船到达比赛场地匹克河以及 宽河。 不光是因为比赛,火车也会每年吸引成千上 万的游客。 在水边漫步是多么的温馨,在比赛结束 以后,格鲁镇会有一个盛大的聚会。

这是从1854年以来就有的特别精彩的传统 从1854年开始就有了格鲁镇驳船和货船的比赛。 在那个时候,船上都是没有货物的,他们通过这 个方式来赚一些钱。 帆船俱乐部奥斯特古和弗 里斯兰负责举办这些比赛。 后来,在1929年以 后,格鲁的Kommisje帆船公司来举办这些比赛。 Kommisje帆船公司于1957年收购了颚尔华德和斯 内克公司,并且在这一年成立了自己的帆船公司。 因此, 14个水上运动村镇之间,每年的传统帆船 锦标赛 — 货赛船会一直延续下去。 许多格鲁掌舵 的船员遵循着“帆船赛家族”代代相传的传统,在 过去的一个世纪里面,至少有十年赢得货船赛的奖 金。 ‘It Doarp Grou’队还能获得SKS帆船赛的冠军 吗? 自2005年以来,杜威•维瑟就在格鲁的帆船上掌 舵。 在第一季里面,维瑟就带领了大名鼎鼎的“It Doarp Grou”船队获得了SKS比赛的冠军。 在 2009年,他重复了自己的辉煌。 2011、2012和 2013年他获得了亚军。 2014年,他终于又重新夺 得冠军。2015和2016年他分别获得了第三名。 It Doarp Grou队能不能在今年再次获得Sintrale Kommisje Skûtsjesilen比赛冠军,就让我们在8月 18日星期五的最后一场比赛中,拭目以待。 所有的 比赛于下午2点开始。

I

FKS帆船赛 除了SKS冠军赛,还有“榆树弗里斯兰冠军赛” (简称“IFKS”)。 这个冠军赛是60至65 只帆船 经过IFKS批准的四种不同等级的比赛。 该IFKS成立 是因为许多船主们没有参加SKS冠军赛的资格。 该 IFKS在欣德洛彭艾瑟尔湖开始,每年在SKS帆船冠 军赛的后一周举行。 今年的比赛时间是周六,8月 13日。 8月20日会在列美尔举行最后一场比赛。 IFKS的比赛于早上9:15开始。 A级的比赛开始于 下午2:30。

更多信息,请参考www.skutsjesilen.nl www.grousterskutsje.nl 和 www.ifks.nl。 更多关于格鲁的帆船历史,请参考 www.skutsjehistorie.nl

67

GROU.NL


st v a n ee

f

Grouster /m 11 sept Merke 7 t 2017 I

eder jaar in het tweede weekend van september is het een lang weekend feest in Grou! Dit feest, in de volksmond de Grouster Merke genoemd, wordt al bijna 100 jaar georganiseerd door de Feriening Foar Folksformaken (FFF). Het thema van dit jaar is “Ik hou van Holland”. Naast de grote kermis op het plein worden er meerdere muzikale evenementen en spelletjes georganiseerd voor alle leeftijden. Één van de hoogtepunten van de Grouster Merke is de Stappersparade op de zondagavond. Tijdens deze optocht trekken tal van versierde wagens in een grote stoet door het dorp en is er aansluitend een groot feest in het centrum. Kijk voor meer informatie op onze website www.fffgrou.nl of volg ons via groustermerke of @groustermerke.

Grou

grijpt je vast...

“Tsiisferdûnsers”

MAGAZINE GROU 2017

D

…en laat je niet meer gaan!

e scheldnaam voor de Grousters is “tsiisferdûnsers” of “tsyskedûnsers”: de “kaasverdansers”. Het verhaal hierachter is dat een groepje feestvierende Grouster jongelui geen geld meer had voor de speelman.

Toen kwam één van de dansers met een grote nagelkaas uit het pakhuis van zijn vader op de proppen. De speelman, die de kaas graag als beloning aannam, speelde weer, zodat het feest door kon gaan.

68


pte 20 1

Het Skipkesilen is een schitterende Grouster traditie. Al sinds 1907 worden er zeilwedstrijden gehouden voor de jeugd met zelfgemaakte modelscheepjes. En nog steeds strijden jaarlijks meer dan 70 jeugdige deelnemers (en hun ouders, pake’s en beppe’s) in verschillende categorieën om de podiumplaatsen. Dit jaar gebeurt dit op zaterdag 9 september. Bij het Skipkesilen wordt er gezeild in diverse klassen. De oudste klassen die aan de start verschijnen zijn de “klompen” en de “Holle en Folle plankstukken”. In die klassen doen skipkes mee die meer dan 100 jaar oud zijn. De nieuwere klassen bestaan uit “de Meteoor” en “het Frisia jachtje”. In het museum Hert fan Fryslân kun je nog veel meer historische achtergrondinformatie krijgen over het Skipkesilen.

69

Voor de enthousiaste bouwer heeft “Jong Frisia” een compleet bouwpakket met bouwinstructies samengesteld. Het gaat om het Frisia Jachtje, een ontwerp uit 1939 van de heer L. Stelwagen. Voor het bouwen van een Frisia jachtje hoef je geen scheepstimmerman te zijn. Met een beetje handigheid en creativiteit maak je het mooiste skipke voor jezelf, je kind of kleinkind. Het bouwpakket bestaat uit een polyester romp, kiel, mast/giek, setje zeilen en beslag. Je moet wel zelf zorgen voor het afwerken (schuren, lijmen, verf, stickers, touwtjes voor de verstaging).

g

Skipkesilen

9 se

za te r d a

mbe

r

7

Zelf meedoen? Het Skipkesilen 2017 wordt gehouden tijdens de Grouster Merke, op zaterdag 9 september van 09.30 tot 11.30 uur, vanaf het terras van Waterhostel Oer’t Hout. Ook zijn we met een leuk spel aanwezig tijdens de feestelijke opening van het watersportseizoen 2017. Kijk voor actuele informatie over het Skipkesilen én het voor het bestellen van een bouwpakket op: www.kwvfrisia.nl/skipkesilen

GROU.NL


e rd a g

Grouster

za t

14 okto b

Zeilmarathon

er

20 1 7

Zaterdag 14 oktober is de tocht der tochten: de Grouster Zeilmarathon. Deze uitdagende 42 km lange (wedstrijd)tocht is een ware monstertocht. De beste zeiler is namelijk niet per definitie de winnaar.

N

ee, het is de combinatie van tactiek, spierkracht en vooral veel doorzettingsvermogen van de bemanning die bepalend is om deze heroïsche tocht te winnen. Er mag namelijk ook geboomd, gejaagd en gepeddeld worden. Alles om na bijna zes uur strijd als eerste terug te zijn bij de finish. De route gaat na de start in Grou naar Wergea, Warten en

MAGAZINE GROU 2017

door het mooie natuurgebied De Alde Feanen richting de Wide Ie. Vervolgens via Pean naar Akkrum en terug naar de finish bij het Zeilcentrum in Grou. Na de finish volgt de prijsuitreiking en is er tijd voor de sterke verhalen onder het genot van een hapje, drankje en live muziek in het Zeilcentrum Grou. Want naast het leveren van de prestatie is plezier een belangrijk onderdeel van de Grouster Zeilmarathon.

De Grouster Zeilmarathon is een initiatief van watersportvereniging KWV Frisia in samenwerking met de watersportverenigingen uit Wergea, Warten en Akkrum. Meedoen? Dat kan in elke ‘open zeilboot met een strijkbare mast’. Opgave vanaf 1 mei via de website. Zie voor meer info en een foto impressie van 2016 op: www.grousterzeilmarathon.nl

70


R

eacties deelnemers:

71

GROU.NL


Nachtwandeling Grou Op zaterdag 4 november 2017 wordt in Grou de Grouster terdag Nachtkuier georganiseerd. Een unieke wandeling van Za 10 km voor 10 euro mét entertainment door en langs ber 4 novem bijzondere locaties in Grou voor het goede doel. 20 1 7

E

en unieke herfstavondwandeling door Grou waarbij je langs de route wordt verrast door muziek, kleinkunst, dans, toneel, poëzie en andere ludieke en unieke activiteiten. Al wandelend kom je door bedrijven en instellingen en langs bijzondere plekjes van Grou. De Nachtkuier is voor jong en oud, sportief of ongetraind, alleen of met familie, vrienden of collega’s. Gezelligheid staat voorop.

MAGAZINE GROU 2017

De wandeling start vanaf 20 uur vanaf het Halbertsma’s Plein in Grou. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 1500. Informatie over de Grouster Nachtkuier, de goede doelen voor 2017 en het inschrijven vindt u op www.degrousternachtkuier.nl of op Facebook.

72


18 no vemb er g

Grouster Brassband Apollo 125 jaar

Zaterda

20 1 7

Grouster Brassband Apollo zorgt al 125 jaar voor de perfecte muzikale omlijsting van de vele feestelijke activiteiten in Grou en omgeving. De muzikale trots van Grou, in 2015 nog tweede op het Nederlands kampioenschap, viert dit jaar het 125 jarig jubileum met een aantal bijzondere jubileumconcerten en een expositie. Een gevarieerd programma met voor elk wat wils!

P

romsconcert met Elske DeWall & Soulblender 17 juni is het genieten geblazen tijdens het Promsconcert op het terras achter Waterhostel Oer ‘t Hout . Dit evenement is groots opgezet op een podium op het water met medewerking van Elske DeWall en de band Soulblender. Gegarandeerd een groot feest waarbij iedereen grote moeite zal hebben om stil te blijven staan! Wil je blijven slapen, boek dan een promsconcert arrangement bij Waterhostel Oer ’t Hout. Jubileumconcert en reünie 18 november wordt het jubileumjaar in stijl afgesloten met het jubileumconcert en een reüniefeest met denderende afterparty.

73

Het jubileumconcert is voor iedereen toegankelijk en belooft een waar spektakel te worden. Expositie 125 Apollo 125 jaar Apollo is niet ongemerkt voorbij gegaan. Vandaar de Expositie 125 jaar Apollo die van 7 oktober t/m 19 november te zien is in het museum Hert fan Fryslân. De expositie schetst een schitterend tijdsdocument van 125 jaar (muzikaal) Grou. Kijk voor andere concerten zoals het buitenconcert bij Roordastate (met Koperkids) en het voorjaarsconcert van de Koperkids op 9 april op www.apollogrou.nl of check de evenementenkalender voorin dit magazine.

GROU.NL


LWD 2018 Grou Grou 2018, het Halbertsmajaar! In 2018 is Leeuwarden de ‘Culturele hoofdstad van Europa’. Grou zal het hele culturele jaar 2018 in het teken staan van de Halbertsma’s en cultuur. Met een gevarieerd programma, voor elk wat wils. Dit alles met als thema de vier gebroeders Halbertsma, iconen van de Friese taal en cultuur.

G

rou is Halbertsma. Natuurlijk vanwege de Houtfabriek maar ook omdat Grou de bakermat is voor de verhalen en gedichten die de Halbertsma’s hebben geschreven. De verzameling Rimen en Teltsjes van Joost, Eeltje en Tjalling Halbertsma is het fundament van de Friese literatuur, met het personage Gabe Skroar als icoon.

Heidelberg, Edinburgh en Dublin. Leeuwarden is de Europese hoofdstad in 2018. Dan kunnen de Halbertsma’s niet ontbreken. De culturele invloed en wisselwerking van Joost, Tjalling, Eeltje en Binnert Halbertsma zal centraal staan in Grou/Fryslân in 2018, en zal een hoogtepunt worden in dit prachtige culturele jaar.

Het werk van de gebroeders Halbertsma is van groot belang geweest voor de Friese taal en cultuur en klinkt tot vandaag de dag nog door. Zo is het Friese volkslied geschreven door Eeltje Halbertsma (‘de âlde Friezen’). Maar er is meer, veel meer. De culturele invloed van de broers reikte verder dan Grou, verder dan Friesland, verder dan Nederland. Ze gingen op reis en wisselden ideeën uit met mensen in Parijs, Londen, Rome, Napels, Frankfurt en

Programma Halbertsmajaar Het programma voor het Halbertsmajaar staat voor een groot deel in de steigers. Wat te denken van een groot Iepenloftspul Gabe Skroar. En een speciale expositie in Museum Hert fan Fryslân. Diverse lezingen met opvallende gasten. En een ontbijt voor 300 man op het Starteiland, ’s ochtends om half vijf. Ook het Mingd Koar Grou zingt Halbertsma en alle Grousters krijgen een bijzonder cadeau.

MAGAZINE GROU 2017

Ook Stifting Grou (een Halbertsma-avond) en de Krite Grou (RUR met Halbertsma-gasten en gastheer Freark Smink) worden bij de plannen betrokken, net als de Business Club Grou. Halbertsmajaar 2018, Grou zal klinke & daverje! Kijk voor actuele informatie op www.klinkeendaverje.nl

De geplande locatie van het iepenloftspul Gabe Skroar.

74


Haakcafé Grou haakt aan @LWD2018 Eind 2015 heeft het Haakcafé het dekenproject van de Paletgroep “geadopteerd”. Met honderden andere haaksters uit Fryslân en zelfs ver daarbuiten, wordt samengewerkt om in 2018, wanneer Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa is, het wereldrecord te breken van de grootste gehaakte deken. Haakcafé uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor iedereen met een liefde voor handwerken. Van beginners tot gevorderden, jong en oud, iedereen is van harte welkom om aan te schuiven. Waar: restaurant Eten & Zo, MFC Friesma State Wanneer: iedere maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur Voor meer informatie kijk op haakgroepgrou Of mail: haakcafegrou@gmail.com

R

uim 8000 dekens van 140 x200 cm zijn hiervoor nodig! Vind je het leuk om mee te werken aan dit project, of heb je hulp nodig bij je eigen haakproject? Kom gerust langs; je bent van harte welkom.

75

Iedereen is welkom Het Haakcafé is een aantal jaren geleden ontstaan door een paar dames die hun enthousiasme voor haken deelden. Op zaterdagochtend spraken ze af om samen te gaan haken in MFC Friesma State. Al snel schoven er meer dames aan en is het

GROU.NL


Geheimen en Gewoonten van

Grou & Sint Piter Is het de broer van Sinterklaas, een overblijfsel van de Lentefeesten of is het Petrus de Beschermheilige? Er gaan veel verhalen over Sint Piter. Logisch, want de geschiedenis geeft geen absoluut antwoord. Maar wat we wel weten: Sint Piter komt ieder jaar naar Grou en niet Sinterklaas.

A

ls het in februari zover is, zijn de Grouster kinderen én volwassenen helemaal in de ban van deze Sint en zijn vriend Pyt. Met z’n allen maken de Grousters er een prachtig feest van. Februari? Jazeker! Dat is al een eerste verschil met Sinterklaas. Die komt in november en vertrekt zonder aankondiging na zijn verjaardag op 5 december. Sint Piter komt altijd naar Grou op de zaterdag in de week voor 21 februari. Heel het dorp loopt dan uit om hem te ontvangen, weer of geen weer. Ook oudGrousters komen speciaal terug voor de intocht.

Sint Piter weet precies wat er speelt in Grou. Want zijn vriend Pyt heeft in de week daarvoor in het dorp rondgelopen en heeft alles gehoord over alle Grousters. En zodra hij dat weet, haalt hij Sint Piter op en kunnen Sint en Pyt met een gerust hart een poosje in Grou logeren. Sint Piter en Pyt komen met de boot. Eenmaal aan wal wordt hij ontvangen door de burgemeester en rijdt hij op zijn Friese paard in een grote stoet door het dorp. Hij kijkt goed om zich heen en neemt de Grousters goed in zich op. Want tijdens zijn verblijf bezoekt hij niet alleen kinderen op scholen en bejaarden in het verzorgingstehuis. Hij heeft voor iedereen een warm woord, maar kan, als het echt moet, ook wel eens iemand op zijn nummer zetten. Het is een prachtige traditie. Tijdens zijn aanwezigheid wordt er van alles georganiseerd. Bijvoorbeeld het Sint Piter

MAGAZINE GROU 2017

sjoernaal, dat op de scholen te zien is, www.sintpiter.nl of op Sint Piter Grou. Bezoek ook het museum Hert fan Fryslân voor de permanente expositie over Sint Piter. En natuurlijk bij de Grousters thuis, want ook daar staat alles in het teken van de heiligman: tekeningen aan de muur, pakjeskamers waar niemand mag komen, gekreun omdat het dichten zo moeilijk gaat en in de snoeplaadjes liggen natuurlijk Grouster pipernuten en marsepein. Kortom: in februari is Grou in de ban van Sint Piter. Dan blijf je je afvragen waarom Grou, net als het dorpje van Asterix en Obelix, de enige plek in ons land is waar Sint Piter naar toe komt? Hoogstwaarschijnlijk was Sint Piter de beschermheilige van het vroegere vissersdorpje Grou. Hij liep mee in de optochten van de Lentefeesten en gaf fruit en snoep aan de kinderen. Misschien is daarom later de Sint Piter Kerk in Grou gebouwd.

76


En vieren de kinderen op school op 21 februari Sint Piterdag. En dat is tegenwoordig ook de dag waarop de heiligman weer vertrekt en wordt uitgezwaaid. Wat een feest! En broer of niet, natuurlijk wordt Sint Piter vergeleken met Sinterklaas. Maar anders dan Sinterklaas heeft hij maar één Pyt die alles ziet. Een slimme, vriendelijke makker, waar Sint Piter echt niet zonder kan. Een ander verschil zit ‘m in de kleren. Hij draagt een witte tabberd. In Grou is men er van overtuigd dat Sint Piter ook beter Fries spreekt dan Sinterklaas. Dat komt mooi uit, want alle Sint Piter-liedjes worden in het Fries gezongen, zoals ook het Sint Piter-sprookje in het Fries wordt opgevoerd. En ook al spreken kinderen thuis Nederlands, iedereen begrijpt precies wat er wordt gezegd en gezongen. Met Sint Piter heeft Grou een prachtige traditie die door het hele dorp wordt gedragen: jong, oud, geboren en getogen inwoners, nieuwe Grousters. Iedereen doet mee. Want alle Grousters houden van Sint Piter en zijn vriend Pyt. Dat deden ze eeuwen geleden al en zullen ze tot in de verre toekomst doen.

77

GROU.NL


De mooiste

wandelroutes van Grou Tijdens een bezoek aan het historische pittoreske centrum van Grou kun je veel moois ontdekken. Trek je wandelschoenen aan en ga op ontdekkingsreis door de smalle, soms verscholen straatjes en steegjes van het

oude centrum van Grou. Grou kent meerdere wandelroutes die je zelf of onder leiding van een gids kunt lopen. Informeer bij het VVV en museum Hert fan Fryslân naar de wandelgidsen.

Terug in de tijd “Paad troch Grou”

S

tap eens terug in de tijd en volg de wandelroute uit het boekje ‘Paad troch Grou’. Een wandelroute die je langs mooie, oude en soms monumentale panden voert. Dit poortje (1665) sloot de tuin af tot de binnenplaats van het adellijk huis aan de Grouster “Komerk”. De eigenaar was Benedictus van Velsen, gerechtsschout van de Friese Nassouse regimenten. Hij was getrouwd met Sophia van Roorda, de zuster van Carel van Roorda, die van 1635 tot 1670 grytman (burgemeester) van de gritenij (gemeente) Idaarderadeel was.

De tuin had een vrije uitgang naar de Hôfsgrêft. Links en rechts van dit pand staan de diaconiewoningen van de Nederlands Hervormde kerk. In 1752 is het bezit van de familie Van Velsen in vier percelen verkocht.

MAGAZINE GROU 2017

Het boekje “Paad troch Grou” is verkrijgbaar bij de Bruna, het VVV en het museum Hert fan Fryslân. Er staat een plattegrond in met alle bezienswaardigheden en vele “nijsgjirrige” weetjes.

78


Wandelroute door Grou, museum Hert fan Fryslân

Onder leiding van een dorpsgids

G

D

eze wandelroute start en eindigt bij het museum Hert fan Fryslân en neemt je mee langs bezienswaardigheden in het oude Grou. De wandeling duurt ongeveer een uur. Bezoek je onderweg ook de kerken en na afloop het museum, dan duurt de wandeling uiteraard wat langer. In het boekje wordt naast de routebeschrijving ook iedere bezienswaardigheid op een informatieve manier beschreven.

a met één van de dorpsgidsen op stap en steek ondertussen veel op van de geschiedenis van Grou. Over hoe Grou aan het water ligt met alle interessante straatjes en pandjes. Ja, het water liep vroeger zelfs door tot in de haarvaten van het soms zeer nauwe centrum! Nu bijna onvoorstelbaar.

Ook bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, een kijkje te nemen in de voormalige raadzaal die nog steeds dienst doet als trouwzaal. De gidsen van museum Hert fan Fryslân bezorgen je graag een informatieve, genoeglijke en vermakelijke rondwandeling. Kosten: 2 euro pp (min 15 euro per groep).

Wandelen langs foto's van het oude Grou

Z

ie je in het centrum een mooi oud of markant gebouw, dan is de kans groot dat er op de gevel een foto hangt met tekst en uitleg. De prachtige foto’s geven het beeld weer van het pand in vroeger tijden. Vaak ook foto’s van oude straatbeelden en bij elke foto staat een stukje geschiedenis van het gebouw of de plek waar je je bevindt. Er is geen route, maar je ontdekt ze vast. Zeker nu je weet dat het in het centrum gaat om ruim 20 foto’s!

Het boekje is te koop bij het VVV, museum Hert fan Fryslân en bij de Bruna.

79

GROU.NL


MAGAZINE GROU 2017

www.melkerson.nl

meubelstoffering

Atelier Melkerson

Raadhuisstraat 11 - 9001 AG Grou Telefoon: 0566 623459 dinsdag t/m vrijdag geopend

80


Puzzeltocht“Lytse Eeltsje” S

peciaal voor de kinderen is er de wandelpuzzeltocht “Lytse Eeltsje”. Kleine Eeltsje neemt je mee terug in de tijd. Terug naar Grou in het jaar 1810 toen het dorp een levendige handelsplaats was aan de Pikmar. Ontdek waar Eeltsje woonde, naar school ging en speelde. De puzzeltocht is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar, maar ook voor ouders of begeleiders erg interessant!

De puzzeltocht kost € 1,50 en is verkrijgbaar bij museum Hert fan Fryslân.

Wandelen buiten het centrum en op de Burd

W

il je je wandeltocht verleggen van het dorp naar het water? Ook dat kan. Vanaf hotel Oostergoo tot aan het Zeilcentrum kun je wandelend over de steiger langs de waterkant. Blijf je langs het water lopen, dan kom je uit bij het Prinses Margrietkanaal. Halverwege het kanaal staat een prachtig bankje, waar je even kunt uitrusten en genieten van het zicht op het water.

Loop je het pad helemaal af dan kom je door het bos uit bij de sportvelden van Grou. Wat ook een leuke route is, is de oversteek vanuit de Hellingshaven naar de overkant. Dit kan met de fiets-en voetgangerspont ‘Gastvrij Grou’. Vanaf de overkant kun je doorlopen om met de pont over te steken naar het prachtige eiland De Burd. Geniet daar van het weidse uitzicht, het cultuurhistorisch landschap, bijzondere planten en talrijke vogels.

81

Informeer bij het VVV ook naar de wandelmogelijkheden van het wandelnetwerk op basis van knooppunten. Een vergelijkbaar netwerk als het fietsroutenetwerk.

GROU.NL


DE SPECIALIST... ... op het gebied van tapijt | vinyl | pvc vloeren | laminaat gordijnen | shutters | zonwering | behang | carpetten

Elk verhaal een eigen kraal

ĤÁ\ĤıŒPÕĥ GÃ؂´ŒğŒqÀıŒç íĽğ´íæ‚ÃĤqÁįĶį´P洌ç Ļ—±ř -

Trollbeads Rabinovich Daniel Vior Clic Creations Citizen

and many more

MAGAZINE GROU 2017

82


Dokter Eeltsje Halbertsma (1797 – 1858) De vraag is natuurlijk waarom een huisarts, die meer dan 150 jaar geleden z’n praktijk had in Grou, is vereerd met een standbeeld. Welnu, dokter Eeltsje was een goede vriend van veel Grousters. En dat heeft diverse redenen. Dokter Eeltsje was een zeer sociaal voelend mens. Een mensenvriend met een groot hart. Hij weigerde eigenlijk nooit iemand medische hulp, ook al wist hij dat de rekening niet altijd kon worden betaald.

O

ndanks de vele nare levensbedreigende ziekten in die tijd hield dokter Eeltsje er een bijzondere en positieve levenshouding op na. Hij staat bekend om zijn vele grappen en anekdotes die nog steeds worden verteld. Lachen is gezond, humor doet evenveel als een drankje en de natuur is de beste genezer, aldus de dokter. Dokter Eeltsje was één van de eersten die zijn patiënten kinine tegen de koorts toediende, wat later algemeen werd gebruikt. Privé ging het dokter Eeltsje niet makkelijk af. Eeltsje is geboren te Grou op 8 oktober 1797 als vierde zoon in het gezin van Hidde Halbertsma. Zijn geboortehuis stond aan het (huidige) Halbertsma’s Plein, op de plaats waar nu het Halbertsmahûs is. Als Eeltsje 12 jaar is, overlijdt eerst zijn vader en kort daarna zijn moeder. In 1810 wordt hij leerling aan de Latijnse school in Leeuwarden en in 1814, als 17-jarige, gaat hij naar Leiden om medicijnen te studeren. De studie verloopt voortvarend en in 1818 vervolgt Eeltsje zijn studie in het Duitse Heidelberg. Ondanks de romantische sfeer in Duitsland, verlangt hij weer naar zijn vaderland en in oktober 1818 promoveert hij in Leiden op een dissertatie over het lichaamsgewicht van de mens in verhouding tot zijn temperament. Daarna vestigt hij zich in Purmerend als huisarts, maar na anderhalf jaar keert hij terug naar Grou. Hier voelt hij zich thuis. Hij neemt de praktijk van zijn oom Johan Römer over en hij krijgt onderdak in de herberg het “Hof van Brussel” aan het Oerhaelspaad.

83

Eeltsje logeert af en toe bij zijn broer Joast, die Doopsgezind dominee in Bolsward is. Hier leert hij zijn toekomstige vrouw kennen, Baukje Fockens, dochter van de Bolswarder burgemeester. Op 18 juni 1823 wordt het huwelijk gesloten en het echtpaar krijgt vier kinderen, waarvan er drie op jeugdige leeftijd komen te overlijden. Het leven en werk kan dokter Eeltsje niet meer bekoren na deze zware verliezen. Het huwelijk van Eeltsje en Baukje is niet geslaagd; twee karakters die niet bij elkaar passen. Ook drinkt Eeltsje soms teveel. Zoon Hidde neemt in 1853 de praktijk over. Naast huisarts was Eeltsje ook schrijver en dichter. Tijdens zijn studie in Heidelberg leerde hij de Duitse Romantiek kennen, die op zijn muzikale vorming een duidelijk stempel zou drukken. Eeltsje dichtte woorden op Duitse liederen, zo ook “De Alde Friezen”, dat in 1875 werd uitgeroepen tot Frysk Folksliet.

GROU.NL


KUNST werken

Karianne Krabbendam (Den Haag, 1951)

De Baanveger (brons, 1991)

terwijl de baanveger de baan op het ijs veegt, onderbreekt hij zijn werk om een beloning in ontvangst te nemen. Dit beeld is bij het 50-jarig bestaan van de IJswegencentrale Idaarderadeel aan de Grouster bevolking geschonken. Het beeldje staat in de Hoofdstraat voor boekhandel Friso.

Skûtsjemonument (brons 2001)

dit beeld herinnert aan het Skûtsjesilen, dat jaarlijks in Grou van start gaat. Op de sokkel staat: “Grou, it fûnemint fan it Skûtsjesilen”. Het beeld staat bij de Hellingshaven.

MAGAZINE GROU 2017

84


In de Zon (steen 1987)

een liggend figuur, genietend van de zon. Dit beeld staat aan de Meersweg.

De Kuiper (brons 1991)

de kuiper is bezig met het maken van een botervat. Het beeld is door de beide Halbertsmafabrieken aan de gemeente Boarnsterhim geschonken t.g.v. het 100-jarig bestaan. In de fabriek werd oorspronkelijk gestart met het maken van kuiphout voor botervaten. Het beeld staat aan de oostzijde van het Halbertsma’s Plein.

Drie Zeilers (brons 1988)

dit beeldje herinnert aan het 140-jarig bestaan van de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo. Zowel de jaarlijkse zeilwedstrijden als de jaarvergadering worden in Grou gehouden. Het beeldje staat aan het begin van de Nieuwe Kade, bij hotel Oostergoo.

De Leugenbank (brons 1986)

twee dorpsbewoners bespreken dagelijkse gebeurtenissen en slaan de manoeuvres van de watersporters gade. Dit beeld staat aan de Suderkade bij de ophaalbrug.

85

GROU.NL


De oude waterwegen en havens van Grou Grou is voor een groot deel omringd door water. Geen wonder dat water hier altijd een belangrijke rol heeft gespeeld en nog speelt. Nu is de watersport van grote betekenis voor het dorp, terwijl vroeger het vervoer over water de manier was om Grou te bereiken. Ook in het dorp waren tal van haventjes en waterwegen voor het vervoer in het dorp. Deze zijn grotendeels verdwenen of verkleind, nadat de auto zijn intrede had gedaan.

H

et is moeilijk voor te stellen dat in Grou alle verkeer over het water ging. Het dorp was slechts over één slechte weg bereikbaar, maar via het water had het hele goede verbindingen met alle belangrijke steden en dorpen. Een schouw was hier het ideale vervoermiddel. Het enige wat overgebleven is van de watertjes en haventjes, zijn de namen hiervan. 1. De Hellingshaven

We beginnen bij de passantenhaven die de naam Hellingshaven heeft gekregen. De naam herinnert aan de scheepshelling van Ernst Wester. Later verplaatste hij zijn helling naar de overkant van het vaarwater De Grou

(1918). Op de plaats van de oude helling kwam de machinefabriek van Van der Made en De Vries (later Volma en Stork). De haven liep vroeger helemaal door tot vlak bij de Sint Piter kerk. 2. De Hôfsgrêft De Hôfsgrêft is het straatje dat begint naast de kerk (vroeger kerkhof) en uitkomt bij de Nieuwe Kade. De boeren uit de wijde omgeving kwamen met hun bootjes naar de kerk. Deze gracht is al rond 1880 gedempt.

Tussen het grote huis rechts en de twee pakhuizen met puntdaken links liep vanaf De Grou de Hôfsgrêft richting kerk. De Nieuwe Kade was toen nog niet aangelegd. Deze werd in 1920 aangelegd.

MAGAZINE GROU 2017

Kaartje van Grou uit 1718 met alle vaarwateren rondom, van Schotanus à Sterringa 3. De Waachshaven De Waachshaven dankt haar naam aan de haven die vanuit De Grou het dorp inliep. Op het Halbertsma’s Plein heeft heel lang een waag gestaan. De boeren brachten hun zuivelproducten varend naar de waag. En de kooplieden voerden deze producten ook weer varend af, o.a. naar Engeland. De Waachshaven had haar functie aan het einde van de 19e eeuw verloren. Fryslân kreeg toen haar zuivel-

86


De Waachshaven fabrieken en de melk ging rechtstreeks naar de fabriek en werd daar tot boter en kaas verwerkt. De waag was dus niet meer nodig. In 1889 werd De Waachshaven gedempt. In de huizen op de foto linksboven op deze pagina, woonde de gegoede stand. Deze huizen zijn allen voorzien van een fraaie dakkapel. 4. De Gedempte Haven (vroeger de Ald Haven) De straat loopt grotendeels parallel met de Hoofdstraat en buigt dan af naar de Pikmar. Dit laatste stuk werd de Boerewâl genoemd. Ald Haven Deze haven werd veel gebruikt door de schouwen en kleine bootjes. De Doopsgezinde kerk had aan de achterkant een ingang, zodat de kerk ook varend was te bereiken. 4ba De Grûndaam Het water de Grûndaam liep vanaf het Pikmeer linksaf dwars door het dorp naar de Baai en kwam zo weer uit in De Grou. Het water rechtdoor was de Ald Haven, dit water werd ook wel de Rozengracht genoemd.

87

De Gedempte Haven

De Boerewâl

5. De Boerewâl De haven werd vooral gebruikt door boeren om hun producten naar het dorp te brengen. Over deze haven liep een ‘Heechhout’. 6. De Baaishaven Via de ophaalbrug over de Baaishaven, het vaarwater door Grou, was “de Buorren” nu Hoofdstraat te bereiken. Dit water verbond de Baai met de Pikmar dat verderop Grûndaam heette. Het laatste stuk is er nog en heet nog de Grûndaam. In het dorp stond dus een boerderij. Op deze plaats is nu de Hema. Het grote huis op de achtergrond staat er nog steeds. Hierin is nu de Bruna gevestigd.

De Baaishaven

1) De Hellingshaven

2) De Hôfsgrêft

3) De Waachshaven

6) De Baaihaven Dam

5) Boerenwâlshaven

4) De Gedempte Haven (vroeger Ald Haven) 4a) Grûndaam

GROU.NL


STUDIO ANNELOES TRANSFER ESQUALO AAIKO HV POLO K E Y-W ES T ISLA IBIZA FOLLIEDIGARDO N A K E TA N O

Waachshaven 4 | Grou (schuin tegenover Hotel Oostergoo)

MAGAZINE GROU 2017

88


Wilhelminapark E

en wandeling door het 120 jaar oude Wilhelminapark mag bij een bezoek aan Grou niet ontbreken. Zeker niet nu het park compleet is opgeknapt en verfraaid. Waterpartijen en borders zijn gedeeltelijk teruggebracht in oorspronkelijke ‘Roodbaardstijl’, de dieren beter gehuisvest en de paden zijn verhard en daardoor voor ieder toegankelijk. Door het nieuwe bruggetje dichtbij Friesma State is het park veel beter bereikbaar vanuit het woonzorgcentrum. Ook de in verval geraakte brug naar de begraafplaats is in deze restauratieklus meegenomen. Parel midden in het park De nieuwe brug midden in het park is een pareltje geworden. Dit kunstwerk, ontworpen door Grouster architect Rein Hofstra, vormt samen met de brug over het vlakbij gelegen Nij Djip een twee-eenheid. Twee boogvormige kunstwerken op steenworp afstand van elkaar. Liefhebbers van moderne architectuur zullen dit zeker weten te waarderen.

89

voor jong en oud

Dierenverblijf Voor kinderen is het park een ware attractie. Dit komt door de vele dieren in het park van stichting Hoannepôle. Trek gerust een uurtje uit voor de herten, pauwen, kippen, schapen, geitjes, konijnen, verschillende soorten volièrevogels en nog veel meer. Ook erg leuk om de dieren te volgen via WilhelminaparkGrou. Ontwerp Gerrit Vlaskamp, in ‘Roodbaard-stijl’ Het Wilhelminapark is een ontwerp van Gerrit Vlaskamp. Vlaskamp heeft in de tweede helft van de 19de eeuw meer dan 325 tuinen en parken in Noord-Nederland ontworpen en aangelegd. Met slingerende paden en bruggetjes over prachtige waterpartijen, bekend van de beroemde tuinarchitect Lucas Roodbaard. Want dat Gerrit Vlaskamps vader veel heeft samengewerkt met de beroemde Roodbaard, is goed terug te zien. Mede hierdoor is het Wilhelminapark - vroeger in de volksmond ook wel een beetje oneerbiedig “het plantsoen” genoemd - een ware aanrader voor liefhebbers van ons groene erfgoed.

GROU.NL


• Woning- en utiliteitsbouw • Waterbouwkundige werken • Restauratie en renovatie • Onderhoud en verbouw • Badkamer renovatie • Tegelwerken • Diverse diensten - 24-uurs service - WMO aanpassing - zomer-/winterklaar service vakantiewoningen

De Seize 9, Grou Tel. 0566 - 62 1579 www.dejongdewal.nl info@dejongdewal.nl

MAGAZINE GROU 2017

90


Speeltuinen

Schommels, glijbanen en veel meer

S

chommels, glijbanen en duikelrekken zijn op verschillende plekken te vinden in Grou. Nee, aan speeltuinen in Grou geen gebrek. Zo is er voor kinderen van 0-4 jaar een schitterende speeltuin in de Koningin Julianastraat. Mooi beschut tussen de huizen.

Ook voor wat oudere kinderen is dit een fijne speeltuin. Er is een klimtoestel met glijbaan, een schommel en natuurlijk zand! Bij mooi weer zo nu en dan even een frisse duik nemen en je dan lekker laten opdrogen op het strand… heerlijk toch!

En wat te denken van de onlangs aangelegde speeltuin op de Súdfinne. Een prachtige nieuwe speeltuin waar beleving op de eerste plaats staat. De kinderen worden gestimuleerd hun fantasie te gebruiken; ze kunnen er heerlijk klimmen en klauteren en met schepnetjes op zoek naar waterdiertjes! Op deze plek is ook een prachtig beachvolleybalveld.

Naast de speeltuinen worden er in Grou leuke en spannende activiteiten georganiseerd voor kinderen. Sommige activiteiten keren jaarlijks terug, zoals het ‘merketimmerjen’ (6 september, net voor de Grouster Merke) en de Nationale Buitenspeeldag (14 juni). Ook de spokentocht is ieder jaar weer een daverend succes: vorig jaar maar liefst 400 deelnemers!

De speeltuin bij het Grouster strandje is een aanrader.

Voor meer activiteiten, zoals het Waterspektakel, check speeltuinengrou/events

91

GROU.NL


Sportieve

vrij voorzieningen, toegankelijk Tennis

W

ie het leuk vindt om in de vakantie een balletje te slaan, is van harte welkom op de tennisbanen van Tennisvereniging Grouw! Onze vereniging beschikt over 4 kunstgrasbanen, waarop het gehele jaar door gespeeld kan worden. De banen zijn gelegen aan de Burstumerdyk 1a (langs de A32). Banen zijn te huur voor € 10.- per uur via B. Tuinstra, T. 0031(0)566 623485 • M: 0031(0)6 49715335

Kaatsmuur

D

e kaatsvereniging It Wetterlân heeft sinds kort een kaatsmuur. Leuk om deze typisch Friese sport eens uit te proberen tegen de muur. De kaatsmuur op het kaatsveld aan de Burstumerdyk is voor iedereen vrij toegankelijk. Neem wel je eigen zachte rubberen ballen mee.

Pannakooi

V

ind je voetbal leuk? Bij de Grouster basisscholen kun je een balletje trappen in de pannnakooi. De pannakooi is vrij toegankelijk en vind je aan de Burstumerdyk.

MAGAZINE GROU 2017

92


Waterpret

I

n Grou naar het strand om even lekker te zwemmen of te spelen? Bij het Zeilcentrum is een zwemstrandje met speeltoestellen. Let op: er is geen strandwacht dus zwemmen is op eigen risico. Uitgezwommen maar nog niet uitgespeeld? Steek dan bij het zwemstrandje de Prinses Wilhelminastraat over en loop via de Koningin Julianastraat naar een openbare, groene en avontuurlijke speelplaats voor kinderen. Er zijn diverse speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. De speeltuin ligt beschut tussen de woningen. (Advertorial)

Zeilcentrum Grou Meet&Eat Gelegen aan het Pikmeer bij het strandje vind je Zeilcentrum Grou Meet&Eat. Deze horecagelegenheid heeft een uitstekende locatie om de boot aan te meren, de fiets te stallen of de wandeling te onderbreken om te genieten op ons prachtige terras.

J

e kunt bij ons terecht voor heerlijke verse koffie met gebak, luxe tosti's, wraps en burgers, maar ook voor plates en pannenkoeken. Of je geniet van een drankje, een speciaal bier of een goed glas wijn met diverse borrelhapjes.

All day menu! Wij hanteren één kaart en maken geen onderscheid tussen lunch of dinergerechten. Je bestelt wat je wilt, wanneer je dat wilt! Wat wij daarin zeker kunnen aanraden is het delen van gerechtjes.

Proeven maar!

Pr. Wilhelminastraat 3, 9001 KE Grou • 0566 65 36 69 • meeteat.zeilcentrumgrou.nl

93

GROU.NL


TELECOM NETWERKEN ALARMSYSTEMEN CAMERASYSTEMEN BRANDBEVEILIGING GLASVEZELNETWERKEN info@avai.nl - www.avai.nl

T (+ 3 1 ) 5 6 6 - 8 4 0 1 4 0

SERVICE BOUWMARKT VERFSPECIALIST WATERSPORTSHOP Stationsweg 86 9001 EJ Grou Tel: 0566 62 34 63 grou@multimate.nl - www.multimate.nl

MAGAZINE GROU 2017

94


Hondenspeeltuin Grou Losloopterreinen Grou 2014

TeLosloopterreinen rreinen, bakken en bebordGrou ing

Terreinen, bakken en bebording 40 39

H

et prachtig aangelegde veld met aansluitend losloopgebied biedt tal van mogelijkheden om samen met je trouwe viervoeter te wandelen, te sporten en te snuffelen. Het veld heeft door het losloopgebied ineens een hele andere uitstraling gekregen. Er zijn hoogte- en breedte sprongen, tunnels, slalompalen, balansblokken en boomstammen geplaatst. Er kan naar hartelust gegraven worden in een royale zandbak en door de glooiing van de ondergrond is de kans dat er wat water zal blijven staan op bepaalde plekken. Het graszaad is inmiddels weer gezaaid en de beplanting wordt aangelegd. Ook zal er nog beplanting worden aangebracht, zodat het veld meer een besloten karakter krijgt. Alle ingrediĂŤnten voor een ontspannen uitje met je

95

hond zijn dus aanwezig. De hondenspeeltuin is wandelend langs het PMkanaal en door het bos te vinden bij de voetbalvelden. Bijen- en bloemenweide De bijen- en bloemenweide, vlak naast de tennisbaan, ligt er prachtig bij. De weide is opnieuw gefreesd en ingezaaid. Dus dat wordt weer een bloeiende en kleurrijke zomer. Genieten maar!

Gedogen hondenlosloopterrein totdat bedrijven zich vestigen

41

Hondenlosloopterrein Blauwe bak met klep

42

Gepp-bak Afvalbak

41

Bebording losloopterrein

41 40 42

39 41

GROU.NL


Musea in Grou Wetter yn it Hert fan Fryslân Beleef de rijke historie van Grou en kom alles te weten over typisch Friese en Grouster thema’s in museum Hert fan Fryslân. Water in Fryslân bijvoorbeeld. Misschien wel het meest kenmerkende wat Fryslân te bieden heeft. Zeker in Grou, dat lange tijd alleen over water bereikbaar was.

I

n de verrassende expositie ‘Wetter yn it Hert’ wordt het thema water van alle kanten belicht: skûtsjesilen, scheepsbouw, zeilmakerijen, turfwinning, watervogels, drinkwater, zwemmen, schaatsen, fierljeppen, waterrecreatie en schilderijen met zicht op Grou vanaf het water. Luister naar de vogelgeluiden en kijk naar foto’s en filmpjes van vroeger en nu. Voel je onderdeel van het prachtige Friese waterland. De Halbertsma’s Belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Grou zijn de beroemde gebroeders Halbertsma. De Halbertsma’s hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opwaardering van het Fries.

Eeltsje Halbertsma is de schrijver van het Fries Volkslied. Joost, Eeltsje en Tjalling zijn vooral bekend van hun Friese gedichten, liederen en verhalen. Het boek ‘Rimen en Teltsjes’ (1871) wordt tot op de dag van vandaag verkocht en gelezen. De vierde broer, Binnert, was bakker en koopman. Zijn kleinzoon stichtte in 1891 de Halbertsma’s ‘houtsjefabryk’, waar veel mensen uit Grou en omgeving werkten. De oude stoomfluit van de fabriek is in het museum te zien en te horen. In het kader van het jubileum 125 jaar Halbertsmafabrieken in Grou is ook een speciale expositie ingericht. Dit mede als opmaat voor een grote Halbertsmaexpositie in 2018, het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is.

de gebroeders Halbertsma

MAGAZINE GROU 2017

96


‘Pronkjen’ Naast de vaste expositie over water en de Halbertsma’s zijn er kleinere tentoonstellingen over Sint Piter, architect Kropholler en ‘Pronkjen’. ‘Pronkjen’ omvat een flinke collectie porselein, goud, zilver, sieraden en textiel, vaak afkomstig uit schenkingen of in bruikleen van particulieren. Het legaat van Atje Gaastra was in 1956 zelfs de aanleiding om het museum -toen nog gemeentemuseum- te stichten.

Puzzeltocht en dorpswandeling, ook voor kinderen Speciaal voor kinderen vanaf ca. 8 jaar is er een puzzeltocht ‘Lytse Eeltsje’. Deze tocht neemt je mee naar het Grou van 1810. Trouwens, ook voor de ouders interessant. Voor groepen is de dorpswandeling met gids een aanrader evenals een rondleiding in het museum en het vroegere raadhuis.

Architect Kropholler Omdat het museum gevestigd is op de benedenverdieping van het monumentale voormalige raadhuis in Grou, is een kleine expositie ingericht over het werk van Alexander J. Kropholler (1881-1973), de architect van dit gebouw uit 1942.

Informeer bij het museum naar de mogelijkheden. Ook dit jaar worden enkele tijdelijke exposities ingericht. Check daarom regelmatig onze website.

Ook bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, een kijkje te nemen in de oude raadzaal die nog steeds dienst doet als trouwzaal.

97

Museum Hert fan Fryslân

Stationsweg 1, Grou | T 0031(0)566 623911 Geopend woensdag t/m zondag van 13.30 - 17.00 uur info@museumhertfanfryslan.nl www.museumhertfanfryslan.nl hertfanfryslan

GROU.NL


De Bunker van Grou Commandopost Grou

Wel eens in een echte bunker geweest uit de tijd van de Koude Oorlog? Het kan in Grou! De bunker aan de Burstumerdyk 1 is namelijk één van de grootste BB Commandoposten van Nederland mét museumstatus.

K

oude Oorlog De Commandopost van de voormalige Bescherming Bevolking - in de volksmond ‘de Bunker’ genoemd - is midden jaren zestig gebouwd ten tijde van de Koude Oorlog die heel Nederland in zijn greep hield. Uniek in Nederland De Bunker is uniek in Nederland vanwege de vier aparte commandostructuren. Deze waren bedoeld om

de provincie te kunnen blijven besturen na een mogelijke atoomaanval op de vliegbasis Leeuwarden. De Bunker is 1100 m² groot en zó ingericht dat er 150 mensen twee weken lang konden leven en werken. Welkom in de jaren 60 Bezoek de Commandopost Grou en waan je in no-time terug in de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit kan in het voor- en naseizoen in de weekenden en tijdens de zomervakantie op woensdag t/m vrijdag. Een rondleiding duurt een uur en om de toegangsprijs hoef je een bezoekje aan de Commandopost Grou niet te laten. Kijk voor de exacte openingstijden op www.museumbeschermingbevolking.nl of check de evenementenkalender in dit magazine.

MAGAZINE GROU 2017

98


Mineralogisch Museum Vitrines vol met prachtig gekleurde en zelfs fluoriderende mineralen, imposante bergkristallen, amethisten, pyriet, zwavel, en de mooiste woestijnrozen. En natuurlijk echte diamanten en robijnen.

N

aast mineralen en edelstenen zijn er vitrines met andere thema’s, zoals versteend hout, dendrieten, geoden, meteorieten en zwerfstenen. Ontdek hoe al dit moois is ontstaan en waar je ze zelf kunt vinden. Voor de kinderen is er een speurtocht en ook de puzzel in het zand is een spannende uitdaging! In ons winkeltje is een ruime sortering aanwezig van zowel ruwe mineralen als bewerkte mineralen en sieraden. In juli en augustus exposeert Tiny Koppens haar textiele kunstwerken: ‘Parels van grenzeloze inspiratie’. Tiny legt in haar kunstwerken de verbinding tussen de hardheid van mineralen, parels van de natuur, en de voelbare zachtheid van textiel waarin kleuren, vormen en textuur van mineralen herkenbaar zijn. In het kader van deze expositie worden er van 30 augustus t/m 2 september werken-met-textiel workshops georganiseerd.

99

Openingstijden 2017: 1 juli t/m 31 augustus op dinsdag t/m zondag van 11:00 – 17:00 uur en van 1 september t/m 29 oktober op zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur. Kom je met een groep, dan is een rondleiding een aanrader. Voor meer info: www.mineralengrou.nl of bel 0566 623636. Bezoekadres: Leechlân 22 (halverwege Grou en Warten). Vanuit Grou is het museum ook goed te bereiken met de fiets over het nieuwe fietspad.

GROU.NL


De Doopsgezinde Vermaning,

het best bewaarde geheim van Grou

C

entraal in de Hoofdstraat van Grou ligt de Doopsgezinde Vermaning (schuilkerk) van de gemeente Mid-Fryslân. Het is een prachtige schuilkerk, een rijksmonument, waar je zomaar aan voorbij loopt omdat de entree van de kerk er vanaf de straatzijde uitziet als elk ander pand. Eenmaal binnen wacht een verrassing: een mooie ontvangstruimte en daarachter een prachtige kerk. Toonbeeld van een Doopsgezinde Vermaning. De achterkant van de kerk grenst aan de Gedempte Haven. Vroeger was dit een open vaarwater en de kerkgangers die per boot kwamen, konden hier afmeren en via de achteringang naar binnen gaan.

Eenieder die de vermaning wil bekijken kan dat doen in de zomermaanden. De kerk is dan op woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur open voor bezichtiging. Daarnaast ben je altijd welkom bij de wekelijkse diensten die op zondag om 10.00 uur beginnen. Na afloop is er altijd tijd voor een kop koffie en een goed gesprek. Meer informatie vind je op onze website www.dgmidfryslan.doopsgezind.nl Je bent van harte welkom!

MAGAZINE GROU 2017

100


De Sint Piterkerk, beeldbepalend voor Grou De beeldbepalende Sint Piterkerk in het hart van Grou is tussen 1120 en 1140 gebouwd. Toen de Rjochte Grou nog in verbinding stond met de Middelzee en het gebied nauwelijks bewoonbaar was door het moerassige veen en het hoge waterpeil.

I

n een tijd dat het gebied eerst moest worden opgehoogd met klei voordat er veilig op gebouwd en gewoond kon worden. Dat gold ook voor de Sint Piter en omliggende bebouwing en verklaart het hoogteverschil tussen het gebied rondom de kerk en de rest van het dorp. Voor de bouw werden grote rode tufstenen gebruikt die vanuit Noord Duitsland werden aangevoerd. Nu nog het mooist zichtbaar in de ronde buitenmuur aan de oostkant. In het begin van de 13e eeuw is de kerk een stukje verhoogd. De tufsteen was toen al vervangen door bakstenen. Dit is het duidelijkst te zien aan de Noordzijde. De kerk is gebouwd als Rooms Katholieke kerk. Na de reformatie in de zestiende eeuw is de kerk en kerkgemeenschap Protestants geworden. De toren is rond 1430 los van de kerk gebouwd en rond 1520 “vastgezet” aan de kerk. Na de 80 jarige oorlog is tussen 1648 en 1700 veel veranderd aan de kerk.

101

Bijvoorbeeld de ramen in de zuidelijke muur die vervangen zijn door grote gotische ramen. Rechtspraak In Grou werd ook recht gesproken. Alleen gebeurde dit niet altijd op de daarvoor bedoelde plaatsen. Vaak was de herberg ‘het toneel’ van de rechtspraak en dat pikten de Friese Staten niet. Grietman Carel van Roorda werd hierop aangesproken en dat was de reden dat het koorgedeelte van de kerk werd omgebouwd tot Rechthuis.

Met op de verdieping de recht kamer en ondergronds de gevangenis. In de duistere crypte uit de begintijd van de kerk. Rechtszittingen moesten destijds worden aangekondigd met klokkengelui. Vandaar dat Carel van Roorda het klokkentorentje op het koor liet bouwen. Uiteraard voorzien van z’n naam, wapen, wapenspreuk en het jaartal 1653. In het vaantje op het torentje zit nog altijd het Van Roorda familiewapen. Omstreeks 1832 verloor het Rechthuis z’n functie.

GROU.NL


> vervolg van De Sint Piterkerk, beeldbepalend voor Grou

Begraafplaats Het grasveld rondom de kerk was tot 1879 in gebruik als begraafplaats. In die tijd werden veel begraafplaatsen namelijk geruimd wegens hygiĂŤne. De grafstenen werden in de vorm van puin gebruikt om toegangspaden naar boerderijen te verharden. In de muur van de Sint Piter staan nog altijd de rijnummers van de graven.

Bijzondere verhalen Over de Sint Piterkerk zijn tal van bijzondere verhalen te vertellen. Over de laatste rustplaats van de gebroeders Halbertsma bijvoorbeeld. Of de slaapkamer van Sint Piter, de bijzondere zonnewijzer en de klokken.

Nieuwsgierig? Ga dan tijdens de zomermaanden op woensdag- of zaterdagmiddag eens langs en vraag om een rondleiding.

Altijd al eens willen spelen op een heus kerkorgel? Het zeer fraaie Van Dam orgel uit 1853 is uiteraard elke zondagochtend tijdens de dienst of tijdens de zomerconcerten te beluisteren.

Maar er is niks mooiers dan zelf op zo’n indrukwekkend instrument te spelen. Misschien een lang gekoesterde wens? Het kan in de Sint Piterkerk. Jong of oud, iedereen is welkom! Check voor de mogelijkheden de site voor meer info www.pkngroujirnsum.nl.

MAGAZINE GROU 2017

102


Pontjesroute

,

een belevenis die je niet mag missen! Voor wie de prachtige omgeving van Grou wil ontdekken en beleven, biedt de fietsroute De 8 van Grou volop mogelijkheden. De 8 van Grou is een prachtige fietsroute; het ene moment fiets je door het afwisselende waterrijke landschap van het Nationaal Park De Alde Feanen en het andere moment passeer je een schilderachtig dorpje. Om vervolgens verder te fietsen door weidse bloemrijke weilanden, genietend van de natuur.

H

et bijzondere aan deze fietsroute is dat je onderweg regelmatig bij een vaarwater komt, waar vrijwilligers met de pont gereed staan om je naar de overkant te varen. Varen met de pont geeft een extra dimensie aan je fietstocht. Een belevenis die je niet mag missen! De 8 van Grou telt ondertussen 12 pontjes en wordt ook wel de “pontjesroute” genoemd. Je kunt kiezen uit verschillende afstanden en routes, variërend van 28 tot 45 kilometer. De route van De 8 van Grou volgt het knooppuntensysteem van het fietsroutenetwerk. Via de nummers op de borden fiets je van knooppunt naar knooppunt. Deze nummers zijn te herkennen aan een rechthoekig groen-wit bord met omcirkelde nummers. Op de kaart is ook te zien hoe De 8 van Grou aan zijn naam komt.

103

Pontjesroute door het Nationaal Park De Alde Feanen Start in Grou vanaf de Hellingshaven. Hier ligt de pont Gastvrij Grou waarmee je naar de overkant vaart om vervolgens via pont De Burd over het gelijknamige eiland te fietsen naar pont De Snoekcbears. Geniet ondertussen van een prachtige tocht door een deel van het Nationaal Park De Alde Feanen waar je veel weidevogels aantreft, zoals de kievit, grutto en tureluur. Maar ook roofvogels zoals de havik, buizerd en torenvalk of eenden, zwanen, ganzen en (zilver)reigers. Ja, zelfs reeën, hazen, vossen, marters en bunzingen zijn geen uitzondering. Vanaf pont De Snoekcbears heb je twee opties: via pont De Grietman naar de Veenhoop, Nij Beets, Aldeboarn, Akkrum naar Grou. Of op naar Earnewâld met pont Hin & Wer en pont De Oerhaal via Warten terug naar Grou.

GROU.NL


Nieuwe pont in de route: Fietsa Versa Terherne Deze pont vaart over het PMkanaal tussen het dorp Terherne en jachthaven Sneekerhof. Een prachtige vaartocht van ruim 10 minuten! Vanuit Grou pak je het fietspad naar Jirnsum. Dan dóór het dorp om vervolgens bij Ald Skou af te slaan richting Terherne. Dus langs het PM-kanaal. Daarna bij Sneekerhof met de pont over naar Terherne om door te fietsen naar pont Nije Skou en via Akkrum terug naar Grou. Pont De Snoekcbears en pont Gastvrij Grou Stichting Grou Aktief heeft twee pontjes in eigendom. Fietspont Gastvrij Grou vaart tussen de Hellingshaven en de Seinpôle. De andere pont De Snoekcbears vaart over De Grêft bij het eiland De Burd. De schippers op beide pontjes, allen vrijwilligers, zetten je graag over.

MAGAZINE GROU 2017

Gids De 8 van Grou De 8 van Grou heeft een eigen fietsgids waarin de routes, ligging en vaartijden zijn beschreven. Ook rust- en e-fiets oplaadpunten worden vermeld. Verder worden toeristische bezienswaardigheden aangegeven die je onderweg tegenkomt, zoals kerken en musea. De gids is te koop bij het VVV, een aantal verkooppunten in Grou en bij verschillende adressen aan de route. De verkoopadressen zijn te vinden op www.de8vangrou.nl. Actuele informatie over De 8 van Grou is te vinden op www.de8vangrou.nl pontjesroute en @De8vanGrou.

Stichting Grou Aktief wenst je veel fietsplezier!

104


F

erry route , an experience not to be missed!

For those who want to explore and experience the beautiful surroundings of Grou, De 8 van Grou offers plenty of opportunities. De 8 van Grou is a wonderful bike trail; one moment you're cycling through the varied watery landscape of the National Park De Alde Feanen and the next moment you passing a picturesque village. Then continue cycling through vast flowery meadows, enjoying passing the varied nature. What makes this route so special, is that you will have to cross several waterways. Where volunteers are ready to bring you to the other side with a ferry. The ferries give an extra dimension to your ride; an experience not to be missed! Meanwhile De 8 van Grou counts 12 ferries and is also called “de Pontjesroute”. You can choose different distances and routes, ranging from 28 to 45 kilometers. De 8 van Grou follows the system of the cycle route network. Using the numbers on the signs you cycle from node to node. These numbers are identified by rectangular green and white signs with circled numbers. The map also explains how De 8 of Grou got its name. Ferry route through the National Park De Alde Feanen The route begins at Grou from the Hellingshaven. Here lies the ferry Gastvrij Grou which brings you to the other side. Cycle to the ferry De Burd and cross the island with identical name to the ferry De Snoeckbears. Meanwhile, enjoy a tour through a part of the National Park De Alde Feanen where you will find many grassland birds such as the lapwing, godwit and redshank. But also raptors like hawks, kestrel and buzzard. Or ducks, swans, geese and (silver) herons. Yes, even deer, hares, foxes, martens and polecats are no exception. From the ferry De Snoekcbears you have two options: via ferry De Grietman to De Veenhoop, Nij Beets via Aldeboarn, Akkrum and Grou. Or to Earnewâld with the ferry Hin & Wer and ferry De Oerhaal via Warten back to Grou.

105

New ferry in Terherne: Fietsa Versa New in the route is the bicycle ferry Fietsa Versa in Terherne. This ferry takes you across the PM-Kanaal between the village and marina Sneekerhof. A wonderful cruise of more than 10 minutes! From Grou you take the bicycle path to Jirnsum. Then through the village to make the turn at Ald Skou towards Terherne. Along the PM-Kanaal. Then at Sneekerhof you take the ferry over to Terherne. Continue the route to ferry Nije Skou and after that via Akkrum back to Grou. Ferry De Snoekcbears and ferry Gastvrij Grou The foundation Grou Aktief owns and operates two ferries: bicycle ferry Gastvrij Grou between the Hellingshaven and the Seinpôle and De Snoekcbears which sails over De Grêft on the island De Burd. The ferryman on both ferries, all volunteers, love to bring you to the other side. Route Guide “De 8 van Grou” De 8 van Grou has its own guide with routes, operating times and the locations (list of) the ferries timetables. Also listed in the guide: places to recreate or to charge your e-bike. Further indicated: tourist attractions along the way, such as churches and museums. The guide is on sale at the Tourist Office, a number of outlets in Grou and at several addresses on route. Sales addresses can be found on www.de8vangrou.nl Up-to-date information on De 8 van Grou is available at www.de8vangrou.nl pontjesroute and @De8vanGrou.

Stichting Grou Aktief wishes you lots of cycling fun!

GROU.NL


Pontinformatie en vaartijden 2017 1

Grou Pont Gastvrij Grou vaart over de Rjochte Grou tussen Hellingshaven en Seinpôle. Van 21 april t/m 24 sept. dagelijks van 10.00-18.00 uur Van 3 juli t/m 27 aug. dagelijks van 10.00-22.00 uur 10.00-18.00 uur Vr 29, za 30 sept. en zo 1 okt. van Tarief € 1,00. Kinderen < 12 jaar € 0,50 10-rittenkaart € 8,Voor het overzetten van groepen buiten de reguliere vaartijden: tel. 06 50646248

2

Grou Pont De Burd vaart over het Prinses Margrietkanaal naar De Burd. Vaart het gehele jaar. 06.45-12.30, 13.30-18.30 en 19.30-00.00 uur ma t/m do wo 06.45-10.00, 11.15-12.30, 13.30-18.30 en 19.30-00.00 uur vr 06.45-12.30, 13.30-18.30 en 19.30-02.00 uur za 08.00-12.30, 13.30-18.30 en 19.30-02.00 uur zo- en feestd 08.00-12.30, 13.30-18.30 en 19.30-00.00 uur Tarief € 1,60

3

Sitebuorren Pont de Snoekcbears vaart over De Grêft tussen De Burd en Sitebuorren. Van 21 april t/m 24 sept. Vr 29, za 30 sept. en zo 1 okt. Dagelijks van 10.00-18.00 uur Tarief € 1,00. Kinderen < 12 jaar € 0,50 10-rittenkaart € 8,Voor het overzetten van groepen buiten de reguliere vaartijden: tel. 06 50646248

5

Suwâld Zonnepont Schalkediep vaart over het Prinses Margrietkanaal tussen Suwâld richting Garyp. Van 21 april t/m 7 mei dagelijks Vr, za en zo 12/13/14 mei en 19/20/21 mei Do 25 mei t/m 1 oktober Vaartijden 10.00-18.00 uur Tarief € 1,00 en een 12-rittenkaart € 10,00 Voor het overzetten van groepen buiten de reguliere vaartijden info: Veerhuis tel. 06 7571586. Bij de pont is een theeschenkerij.

MAGAZINE GROU 2017

4

H ooidammen

Pont De Grietman

vaart over de Wide Ie/Grietmansrak tussen De Veenhoop en De Hooidammen Dagelijks van 1 april t/m 1 oktober Vaartijden 10.00-20.00 uur Tarief € 1,50 Voor het overzetten van groepen buiten de reguliere vaartijden: tel. 06 57991511

106


6

Warten Zonnepont De Oerhaal vaart over het Prinses Margrietkanaal tussen Warten en Earnewâld. Van 21 april t/m 7 mei Vr, za en zo 12/13/14 mei en 19/20/21 mei Do 25 mei t/m zo 17 sept. Vr, za en zo 22/23/24 sept. Vr, za en zo 29/30 sept. + 1 okt. Vaartijden 10.00-18.00 uur Tarief € 1,00 en een 10-rittenkaart € 7,50 Voor het overzetten van groepen buiten de reguliere vaartijden: tel. 06 30788864

7

8

vaart over it Wiid in Earnewâld. 7 april t/m 8 juli zo t/m do 10.00-18.00 uur, vr en za 10.00-21.00 uur 9 juli t/m 29 juli zo t/m do 10.00-21.00 uur, vr en za 10.00-23.00 uur 30 juli t/m 27 aug. ma t/m zo 9.00-23.00 uur 28 aug. t/m 3 sept. zo t/m do 10.00-21.00 uur, vr.en za 10.00-23.00 uur 4 sept. t/m 1 okt. zo t/m do 10.00-18.00 uur, vr en za 10.00-21.00 uur 2 okt. t/m 12 okt. geen vaart 13 okt. t/m 29 okt. zo t/m do 10.00-18.00 uur, vr en za 10.00-21.00 uur Tarief € 1,00 en een 10-rittenkaart € 7,00 Voor informatie tel. 06 12142631

Nije Skou Pont Nije Skou

vaart over de Nieuwe Vaart. Zelfbediening, gehele jaar toegankelijk.

11

L uinjeberd/ Tjalleberd

Fietspont De Deelen

vaart over de Hooivaart. Zelfbediening, gehele jaar toegankelijk.

12

W yns

Pont De Wynser Oerset

Terherne Zonnepont Fietsa Versa vaart over het Prinses Margrietkanaal tussen Terherne en De Sneekerhof. Dagelijks van 1 april t/m 15 oktober 1 t/m 30 april 10.00-18.00 uur 1 mei t/m 15 sept. 10.00-20.00 uur 15 sept t/m 15 okt. 10.00-18.00 uur Tarief € 1,50 Voor meer informatie www.terhernsterveer.nl

107

N ij Beets

Pont Jeltsje

Earnewâld Pont Hin & Wer

vaart over it Deel. Dagelijks van 1 april t/m 15 oktober 1 t/m 30 april 10.00-18.00 uur 1 mei t/m 15 sept. 10.00-20.00 uur 15 sept t/m 15 okt. 10.00-18.00 uur Tarief € 1,00 Bij de pont is een theeschenkerij. Voor informatie tel. 06 57430693 of 0566-651533.

9

10

vaart over de Dokkumer Ee. Vanaf Pasen tot 1 okt. elke za. en zo. van 10.30-18.30 uur Van 15 mei tot 15 sept. alle werkdagen van 13.00-17.30 uur Tarief: € 0,80. Kinderen € 0,30 Overzetten van groepen buiten de reguliere vaartijden: 058-2561136.

GROU.NL


Grou, toegangspoort naar het

Nationaal Park De Alde Feanen! Grou is een belangrijke toegangspoort naar het Nationaal Park De Alde Feanen. Dit is een prachtig waterrijk gebied met een zeer afwisselend landschap. Met water in alle mogelijke variaties: van besloten petgaten, smalle vaarten tot open meren.

G

eniet van de weidse uitzichten over uitgestrekte graslanden en wuivende rietvelden, of van de beschutting van de sprookjesachtige moerasbossen. Deze enorme landschappelijke variatie zorgt voor een rijke natuur: maar liefst meer dan 450 plantensoorten en ruim honderd verschillende vogelsoorten. Ook ree, vos, otter en boommarter voelen zich hier prima thuis.

Op pad… Eén van de mooiste manieren om dit waterrijk te verkennen is per boot. Op de open plassen kan heerlijk gezeild worden, terwijl de smalle vaarten en petgaten het beste per (motor) boot verkend kunnen worden. En wie echt in alle rust wil genieten huurt een elektrische fluisterboot of stapt in de kano. Ook voor de wandelaar en fietser is er genoeg te ontdekken.

MAGAZINE GROU 2017

Met name aan de oostkant van Nationaal Park De Alde Feanen bevinden zich een aantal prachtige gemarkeerde wandelroutes. Voor de fietser is de pontjesroute “De 8 van Grou” een aanrader. De route voert je via een aantal pontjes langs de mooiste plekken in het gebied.

108


Bezoekerscentrum Een prima startpunt voor een bezoek aan Nationaal Park De Alde Feanen is het bezoekerscentrum aan De Koaidyk 8a te Earnewâld. Met een prachtige expositie over het gebied. De doe- en beleeftuin biedt met name voor kinderen tal van mogelijkheden, net als het vlakbij gelegen Pettebosk. De enthousiaste vrijwilligers aan de balie helpen je graag op weg met de mooiste routes of het boeken van activiteiten en excursies. Het centrum is van april t/m oktober en tijdens schoolvakanties dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Activiteitenaanbod Vanuit het bezoekerscentrum worden vrijwel elke dag excursies en activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Ga eens mee met een vaarexcursie met de fluisterstille ‘Blaustirns”. Die vaart op zonne-energie.

109

Of ervaar de duisternis tijdens een volle maan tocht: een bijzondere belevenis. In het bezoekerscentrum is een jaarkalender verkrijgbaar met ruim 150 activiteiten!

Meer info over al deze activiteiten is te vinden op www.np-aldefeanen.nl.

Speciaal voor kinderen Het bezoekerscentrum organiseert jaarrond tal van leuke en interessante excursies en activiteiten voor kinderen. Van een uitdagende rugzakroute in de natuur tot braakballen pluizen of nestkastjes timmeren in het bezoekerscentrum. Een spannende en uitdagende activiteit is de survivalbaan over het water. Nieuw dit jaar zijn de “outdoordagen” i.s.m. De Twirre en Outdoor Veldboom. Loop in een bal over het water en roetsj op je buik over de zeepbaan. En voor de echte durfal is er een hoge klimtoren. In het bezoekerscentrum is een speciale folder verkrijgbaar met alle mogelijkheden voor een bijzondere activiteit met het hele gezin.

GROU.NL


Vaartocht op pad met Freek Vonk

Varen met Freek Vonk Freek Vonk. Dat is toch die enthousiaste bioloog op TV? Klopt! Samen met It Fryske Gea heeft hij speciaal voor Nationaal Park De Alde Feanen een audiovaarroute gemaakt. Via de app TOURtoDO (tourcode: PodcastFreekVonk) is deze gratis te downloaden. Huur een boot of stap in je eigen vaartuig en ga samen met Freek op expeditie door De Alde Feanen!

MAGAZINE GROU 2017

110


In het Nationaal Park leven wel 100 verschillende diersoorten. Denk aan otters, roerdompen, ijsvogels en bittervoorns… Freek heeft twee vaarroutes voor je uitgestippeld. Het is altijd spannend welke dieren je onderweg tegenkomt!

rr...

Later

Ga je mee op AVONTUUR?

Vaar mee met Freek Vonk Android/iOS 1. D ownload de app TOURtoDO via: • Google Play (Android) • App Store (iOS) 2. Voer de tourcode in: PodcastFreekVonk of PodcastFreekVonk-zonder-gps 3. Vaar de route en laat je verrassen!

111

Windows Ga naar http://www.np-aldefeanen.nl/ boomingbusiness, klik op: ‘Audiovaarroute Freek Vonk’.

De podcast is onderdeel van

GROU.NL


Dealer van Batavus, Sparta en Gazelle

WWW.JOOPZANDBERG.NL Oedsmawei 14 | 9001 ZJ Grou 0566-624123 | info@joopzandberg.nl Joop Zandberg Rijwielen

TIENSTRA ORGANISATIE NAUTISCHE OPLEIDINGEN

INCLUSIEF GRATIS BOEK!!

VAARBEWIJS DEEL 1/2

Tijdloze boottenten voor moderne en klassieke schepen Gedempte Haven 24 - Grou 06-28648522 - www.ktso.nl

MAGAZINE GROU 2017

BASISCERTIFICAAT MARIFOON MARCOM B MARCOM A W: WWW.T-O-N.NL

M: 06 21 65 32 79

112


Grou heeft het mooiste viswater van Nederland Steeds meer sportvissers ontdekken in Grou de mooiste visstekken van Nederland. Bijvoorbeeld op één van de vele steigers aan de Pikmar of op de strekdam langs het PM-kanaal.

E

hengelsport. Hier kun je ook terecht voor een weekvergunning.

Bruisende watersportsfeer De bruisende watersportsfeer met het karakteristieke dorp op de achtergrond maakt je viservaring compleet. Of je nu komt voor die metersnoek, een nieuw karper PR, een unieke vliegviservaring struinend in de polders of ‘gewoon’ met de kinderen lekker relaxed langs de waterkant op alles wat voorbij zwemt, het mooiste viswater vind je in Grou.

Vispas Voor wie er na een week geen genoeg van krijgt, is er de VISpas. Die krijg je door lid te worden van bijvoorbeeld HSV Idaarderadeel. Zo mag je het hele jaar door in bijna heel Nederland vissen en steun je de activiteiten van de hengelsportverenigingen zoals het uitzetten van jonge vis of de activiteiten die regelmatig worden georganiseerd voor jong tot oud. Informatie over deze activiteiten vind je op de website www.hsvidaarderadeel. mijnhengelsportvereniging.nl of hsvidaarderadeel.

n wat te denken van de makkelijk toegankelijke visvijvers in de kom van het dorp (ook voor minder validen geschikt) of vroeg in de ochtend langs de nog in nevelen gehulde poldersloten in de directe omgeving.

Trailerhellingen Kom je met je boot op een trailer dan zijn er in Grou twee ruime trailerhellingen: aan het begin van de Garde Jagerswei bij de brug of aan de Prinses Wilhelminastraat. Traileren kost je helemaal niets. Materiaal en weekvergunning Aan het materiaal hoeft het niet te liggen. Dierenspeciaalzaak "Jan en Japke", in het centrum van Grou, heeft alles op het gebied van

113

Handige apps Ook handig: de VISplanner App van Sportvisserij Nederland. Check eenvoudig met je smartphone waar je mag vissen, waar de trailerhellingen zijn in Grou, de hengelsportzaak en meer. Zo wordt vissen in Grou nog leuker en wil je weten welke vis je hebt gevangen, dan is er de Vissengids App. Beide Apps zijn gratis te downloaden.

Veel visplezier! Niets staat een geweldige visdag in Grou in de weg. HSV Idaarderadeel wenst je dan ook veel visplezier met uiteraard respect voor vis en omgeving. En vergeet niet een mooie foto te maken van je vangst om de vis daarna zo snel mogelijk weer terug te zetten uiteraard. Want ook in Grou zijn we voor het principe van catch & release.

GROU.NL


Spelletjes voor aan boord of in je dorp

KIDS pagina

Een groeiverhaal Om de beurt voegt iemand een zin toe aan een verhaal. Er was eens een stoere schipper die Sake heette. Die zat op een boot. De boot was lek. En Sake was op zoek naar een pechservice. Gelukkig kwam hij aan in het dorp Grou. Hoe gekker het verhaal hoe beter. Je kunt er zelf nog een schepje bovenop doen.

Een woordkett ing Je kiest een w oord, daarna m de volgende ee oet n woord kiezen da t iets te m aken heeft met Blauwe boten? het eerste woo rd. B ijvoorbeeld: au Wie ziet er als eerste een blauwe to, wiel, rond, ba l, strand, zon,… boot, een zeilboot, een zwemmer, Je kunt ook iedereen steeds een vis, een fietser, een pont, een meneer het hele rijtje laten herhalen met een pet, een vlag van Grou, voordat hij/zij een nieuw woo een vrachtauto. rd mag noemen .

KIJKGLAS Benodigd: grote jampot en een stevige ansichtkaart. Je vult een grote, gladde jampot met water. Je zoekt een ansichtkaart uit waarop echt wat te zien is. Je steekt hem in de pot en buigt hem. Succes verzekerd. De kaar t blijft prachtig staan en… krijgt een extra dimensie.

MAGAZINE GROU 2017

Chill!

mee… is en neem e r p o a g “Ik nborstel” aan toe: een tande t er iets

de voeg ee…. De volgen n ne e m m e is oek”. re p o “Ik ga een handd ordt n e l te rs o nb toe en zo w een tande voeg t iets r n le e p s re eler die éé Iede nger. De sp la s d e te s de rij it de rwerpen u , is af. van de voo m te noe en p o t e e rg rij ve n blijft er da Uiteindelijk ver. ar o één winna

114


Tijd ppen o m r o vo gt ar. Hij zaa

hela ft ook er is gooc h. Hij hee ‘Mijn vad ‘O .’ n e d oormid zusjes.’ meisjes d ie?’ ‘Ja, twee half jes il dat meis nog fam : ‘Wist je n e de g t n g e jo e’, z gen ens?’ ‘Ne Meisje te g n el?’ jo w n je a zijn d je: ‘Zie is e M ’. t slimmer nie at wist ik jongen, ‘d

1 = ien 2 = twa 3 = trije 4 = fjouwer 5 = fiif 6 = seis

115

7 = sân 13 = trettjin 8 = acht 14 = fjirtjin 9 = njoggen 15 = fyftjin 10 = tsien 11 = elf 12 = tolve

Spreek maar Fries! Praat mar Frysk! Goedendag Goeie Tot ziens Oant sjen Laten we gaan Sille we mar Waar ga je heen? Wer giest hinne? Ik ga naar school Ik gean nei skoalle Kan ik hier iets drinken? Kin ik hjir wat drinke? Karnemelk of melk Sûpe of molke Lust jij pindakaas Meisto nútsjesmoar op brood? op ‘e bôle? Wil je met me spelen? Wolst mei my boartsje? Familie Famylje jongens en meisjes jonges en famkes vader en moeder heit en mem opa en oma pake en beppe kleinkinderen pake- en beppesizzers oom en tante omke en muoike Kun je me helpen? Mijn schoenen zijn kapot Waar is de WC Jouw jas is vies

Kinst my helpe? Myn skuon binne stikken Wer is it húske Dyn jas is smoarch

Weet je waar een slager is? Friese droge worst Ik zal je een kaart sturen Je hebt het goed gedaan!

Witst wêr ‘t in slachter is? Fryske droege woarst Ik stjoer dy in kaart Hast it goed dien!

Hier kun je paardrijden Daar lopen koeien en schapen in de wei Voor het vissen heb je wormen nodig

Hjir kinst hynsteride Dêr rinne kij en skiep yn it lân Om te fiskjen moast wjirms brûke

GROU.NL


Bij administratieve, opruim-, archief(spoed)klussen o.i.d.?

Heeft u in

Grou soms assistentie nodig ?

Website

Zoals :

Controleer werk

updaten Opschonen dossiers

Facturatie

Afspraken maken

SOMS-SECRETARESSE-NODIG.NL

Flexibele en betaalbare assistentie uit Grou Tel. 06-4995 4513

MAGAZINE GROU 2017

116


Puzzel dactie, Beste re

. t pa kket ud van he et de in ho m ij bl n ingen Ik be e herinn er bben go ed jaar geleden he ik en w t 55 n Mijn vrou ou w heef nselen va u. Mijn vr u de begi aan G ro ool in G ro ch ils ze op de n geleerd. het zeile oot in onze zeilb en we m et Vaak hebb n G ro u gelegen. va gen de ha ven G ro u 3 da e van uit rken d. hebben w ve ts ar ja fie g r pe Vo ri omge ving ge ving . heerlijk de n G ro u en de om va G en oten e groet, Ha rtelijk jerink Hans Mei

1. WAT KUN JE BIJ WATERHOSTEL “OER ’T HOUT” LEREN? 2. WIE IS DE ARCHITECT VAN HET VOORMALIG RAADHUIS, WAARIN HET MUSEUM IS GEVESTIGD? 3. WIE VIERT OP 21 FEBRUARI ZIJN VERJAARDAG? 4. HOE HEET HET MUSEUM AAN DE STATIONSWEG? 5. WAT IS DE NAAM VAN DE (ACTIVITEITEN-)WEEK, VOORAFGAANDE AAN HET SKÛTSJESILEN? 6. WAT VINDT ER IEDER JAAR OP 23 DECEMBER PLAATS? 7. WELK MUSEUM STAAT ER TUSSEN GROU EN WARTEN? 8. NOEM EEN ANDERE NAAM VOOR DOOPSGEZINDE KERK. 9. WAT WAS ER IN DE BUNKER GEVESTIGD? 10. IN WELKE MAAND START HET SKÛTSJESILEN?

Oplossing: de letters in de rode vakjes vormen van boven naar beneden een spreuk. Stuur uw oplossing naar grouaktief@hotmail.com. Over de oplossing wordt niet gecorrespondeerd.

Prijswinnaar puzzel 2016 Afgelopen jaar hebben we weer veel inzendingen ontvangen met de juiste oplossing voor de puzzel. De oplossing van de puzzel was “skûtsjesilen”. Wij bedanken iedereen voor het insturen van de oplossing en de leuke complimenten over ons magazine. Onder alle inzenders is een leuke prijs verloot en die is dit jaar voor Hans Meijerink uit Gorssel. Gefeliciteerd!

117

GROU.NL


www.msmarkol.nl www.facebook.com/msmarkol www.twitter.nl/SGWGrou

[t]huis op én rond het water

Ligplaatsen te huur. Toplocatie in Grou!

Van utiliteitsbouw tot woningbouw. Van projectmatige bouw tot bouw op maat. Van renovatie tot uitbreiding. Plannen realiseer je tenslotte samen. Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden?

http://jachthavendeoerhaal.nl 06 51 494 189

Grou & Groningen Bel (0566) 654444, of bezoek www.shp.nl

MAGAZINE GROU 2017

118


Fotowedstrijd:

actiefoto

Prijswinnaar fotowedstrijd 2016 Afgelopen jaar hebben we meerdere prachtige foto’s ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank. We hebben besloten de mooiste foto te plaatsen.

 joerd Spijkstra uit Grou, S “De beste stuurlui staan aan wal”

Maak een “Groufie” en win! O

ok dit jaar staat op de Hellingshaven een prachtig bord met de tekst “Groeten uit Grou”. Leuk om daar je eigen “Groufie” te maken en hiermee kans te maken op een mooie prijs. Deze prijs, een overnachting in Grou, wordt net als vorig jaar aangeboden door Hotel Oostergoo. Mail je foto met een korte toelichting en adresgegevens voor 1 oktober 2017 naar grouaktief@hotmail.com. Alvast bedankt en de groeten uit Gastvrij Grou.

119

De winnaar van 2016 De winnaars van de “Groufie 2016” zijn Marianne Spanjaar en haar zoon Danny Feenstra uit Heemskerk die vorig jaar een Groufie instuurden met een mooi verhaal over hun bezoek aan Grou. 15 augustus 2016

“Vorige week in Grou geweest met onze huur kampeersloep. Heerlijk gegeten op plein en bij bakkertje ontbeten. En lekker geshopt. Ik kom dus graag een x terug. Groet Marianne Spanjaard en zoontje Danny Feenstra uit Heemskerk. PS. ook keurige douchegelegenheid overigens”.

GROU.NL


44 /48 FB

40/44 /48 OC

Oedsmawei 2 9001 ZJ Grou Nederland 40/44 /48 AC

T +31(0)566-621719 E info@pikmeerkruiser.nl I www.pikmeerkruiser.nl

Verkoop | Aankoop | Taxaties | Advies Hoofdstraat 5 9001 AM Grou Tel: 0566-621316 www.bruna.nl

ING-servicepunt

Parkstraat 7 Grou Tel 0566 650617 www.hooghiemstermakelaars.nl

PostNL postkantoor

www.afslankstudiogrou.nl Berino the art of Beauty Biensma 28 Grou 0566-620233 info@berino.nl

MAGAZINE GROU 2017

Wat wil jij bereiken? 120


Tourist info NUTTIGE ADRESSEN • USEFUL ADDRESSES • NÜTZLICHE ADRESSEN • LES ADRESSES UTILES ALARM | 112 Alarm national BRANDWEER FIREBRIGADE, FEUERWEHR, SERVICE D’INCENDIE | 112 Alarm national POLITIE POLICE, POLIZEI, POLICE | 112 Alarm national | Stationsweg 35 | local 0031(0)900 8844 SPOEDLIJN EMERGENCY NUMBER, NOT-LINIE, SERVICE D’ URGENTE | 0031(0)566 621122 DOKTERSWACHT DOCTORSWATCH, ARZT-WARTE, MEDICIN DE GARDE | 0031(0)900 1127112 HUISARTS FAMILYDOCTOR, HAUSARZT, MEDICIN DE FAMILLE

Huisartsenpraktijk | Oostergoostraat 53 | 0031(0)566 621310 | huisartsenpraktijkgrou.nl

ZIEKENHUIZEN HOSPITALS, KRANKEN-HÄUSER, HOPITALS

Leeuwarden: MCL | Henri Dunantweg 2 | 8934 AD Leeuwarden | 0031(0)58 2866969 | mcl.nl Heerenveen: Tjongerschans | Thialfweg 44 | 8441 PW Heerenveen | 0031(0)513 685685 | tjongerschans.nl

APOTHEEK CHEMIST’S, APOTHEK, PHARMACIE

Oostergoostraat 53 | 0031(0)566 622695 | info@apotheekmidfryslan.nl | apotheekmidfryslan.nl

TANDARTSEN DENTISTS, ZAHNÄRZTE, DENTISTES

De Huys Tandarts | Oedmawei 24 | 0031(0)566 820028 | spoeddienst 0900 2153111 | dehuystandarts.nl Ter Pelkwijk | Allingawier 39 | 0031(0)566 624850 | tandartsengrou.nl Tilon | Biensma 31a | 0031(0)566 620494 | tandartsenpraktijktilon.nl

AED’s

Atelier Michel Koene | De Seize 4 | 0031(0)566 621056 | michelkoene.nl GAVC Kantine | Burstumerdyk 2 | 0031(0)566 622728 | gavc.nl Hotel Oostergoo | Nieuwe Kade 1 | 0031(0)566 621309 | oostergoo.nl Huisartsenpraktijk | Oostergoostraat 53 | 0031(0)566 621310 | huisartsenpraktijkgrou.nl Kantine TVG | Burstumerdyk 1a | 0031(0)566 623580 | tvgrouw.nl Motorschip De Markol | Ligplaats Oedsmawei | msmarkol.nl Omnimed | Oedsmawei 24 | 0031(0)566 820020 | omnimed.nl Pont De Burd | Yn ‘e Lijte Regiobank | Parkstraat 7 | 0031(0)566 651020 | Regiobank.nl (de AED hangt buiten aan de muur naast de voordeur en is 24 uur beschikbaar)

Supermarkt Lidl | Stationsweg 38D | 0031(0)800 5435463 | lidl.nl Supermarkt Poiesz | Parkstraat | 0031(0)566 622012 | poiesz-supermarkten.nl Zeilcentrum Grou | Pr. Wilhelminastraat 3 | 0031(0)6 15585795 | zeilcentrumgrou.nl

121 TOURIST INFO

GROU.NL


PRAKTISCHE INFORMATIE • WORKING INFORMATION PRAKTISCHE INFORMATION • RENSEIGNEMENT BANKEN GELDAUTOMATEN, BANKS, BANQUES

ING | Brunawinkel | Hoofdstraat 5 | 0031(0)566 621316 Jumbo | geldautomaat | Stationsweg 38F | 0031(0)566 625760 Rabobank | Hoofdstraat 11 | 0031(0)513 521500 Regiobank | Parkstraat 7| 0031(0)566 651020

BIBLIOTHEEK LIBRARY, BIBLIOTHEK, BIBLIOTHEQUE Burstumerdyk 6 | 0031(0)566 621493

FIETSVERHUUR RENT A BIKE, FAHRRADVERLEIH, LOUER BICYCLETTE

Joop Zandberg Fietsplezier | Oedsmawei 14 | 0031 (0)566 624123 | joopzandberg.nl

GAS

Gascentrum Noord Nederland BV | Stationsweg 92 | 0031(0)566 625800 | gascentrumgrou.nl

KERKEN

Sint Piterkerk | Kerkstraat | PKN gemeente. Elke zondag kerkdienst om 9.30 uur. In de maanden juli en augustus koffiedrinken na de dienst. | pkngroujirnsum.nl Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân | Hoofdstraat 44 | Elke zondag kerkdienst om 10.00 uur met koffiedrinken na de dienst. | dgmidfryslan.doopsgezind.nl

KOOPAVOND LATE NIGHT OPENING, VERKAUFSOFFENER ABEND, SOIR MARCHAND vrijdag/friday/Freitags/vendredi 19.00 - 21.00 uur in de maanden juni/juli/aug.

MUSEA

Commandopost Grou | Burstumerdyk 1 | 0031(0) 6 53419233 | nccb.nl Hert fan Fryslân | Stationsweg 1 | 0031(0)566 623911 | museumhertfanfryslan.nl Mineralogisch Museum Grou | Leechlân 22 | 0031(0)566 623636 | mineralengrou.nl

POSTKANTOOR POSTOFFICE, POSTAMT, BUREAU DES POSTES Brunawinkel | Hoofdstraat 5 | 0031(0)566 621316

RECREATIE RECREATION, ERHOLUNG, RECREATION

TVG tennisvereniging Grou | Burstumerdyk 1a | 0031(0)566 623580 | tvgrouw.nl (huur een baan) Yoga state | Parkstraat 26 | 0031(0)6 29578684 | yogastate.nl Zwem- en speelplaats | Pr. Wilhelminastraat | (nabij Zeilcentrum Grou)

TAXI | Direct Taxi Leeuwarden | de Jol 6 | 0031(0)6 40187955 TOURIST INFORMATIE PUNT VOOR GROU

Halbertsma’s Plein 12 | 0031(0)566 65 99 33 | grou.nl Museum Hert fan Fryslân | Stationsweg 1 | 0031(0)566 623911 | museumhertfanfryslan.nl

WEEKMARKT WEEK-MARKET, WOCHENMARKT, MERCHE À LA SEMAINE Halbertsma’s Plein | donderdag/thursday/Donnerstag/jeudi

MAGAZINE GROU 2017

122


WATERSPORTVOORZIENINGEN WATERSPORT SUPPLIES • WASSERSPORTEINRICHTUNGEN SPORT NAUTIQUE SATISFACTION HAVENKANTOOR HARBOUR-OFFICE, HÄFEN-BÜRO, BUREAU DE PORT

Havenhûs Meersweg (naast het Theehuis) | 0031(0)6 53151298 | havenmeestergrou@outlook.com

PASSANTENHAVENS PASSING TRAVELLER HARBOURS, PASSANTEN-HÄFEN, PORTS DE PASSAGE

Hellingshaven, Volmaweg | Nieuwe Kade | Pikmar, Pikmeerhaven | Suderkade

TANKSTATIONS FILLING-STATIONS, TANKSTELLEN, TANKSERVICES It Molelân 8 Meersweg 9a Stationsweg 86

TOILETGEBOUWEN LAVATORIES, SANITÄRE ANLAGEN, EDIFICES DE TOILETTE Havengebouw, Meersweg | Hellingshaven, Volmaweg Muziektent, Halbertsma’s Plein | Zeilcentrum, Pr. Wilhelminastraat 3

TRAILERHELLINGEN SLIPS, SLIPANLAGEN, CALES Garde Jagersweg Pr. Wilhelminastraat 3

VUILWATERAFVOER DRAINAGE OF DIRTY WATER, ABWASSERABFLUSS, EVACUATION D’ EAU Hellingshaven, Volmaweg | Zeilcentrum, Pr. Wilhelminastraat 3

BOOT- EN KANOVERHUUR • BOAT OR CANOE RENTAL • BOOT UND KANU VERLEIH • LOCATION DE BATEAU ET CANOË JACHTEN

GJS HW Yachtcharter | Jister 13a | 0031(0)566 624062 | hwyachtcharter.nl Jachtverhuur H. Hofstra | Biensma 3 | 0031(0)6 31960238 | jachtverhuurhofstra.nl Jachtwerf De Groot | Oedsmawei 2 | 0031(0)566 621719 | pikmeerkruiser.nl

SLOEPEN

AT Boot Singel 28 | 0031(0)566 620572 | atboot.nl Berend Mink Watersportservice | Muldyk 12 | 0031(0)566 621111 | berendmink.nl Hotel Restaurant Oostergoo | Nieuwe Kade 1 | 0031(0)566 621309 | oostergoo.nl Waterpark Yn ‘e Lijte | Yn ‘e Lijte 1 | 0031(0)566 621487 | ynelijte.nl Watersportbedrijf Anja | Meersweg 9a | 0031(0)566 621373 | wsbanja.nl

ZEILBOTEN

Watersportbedrijf Anja | Meersweg 9a | 0031(0)566 621373 | wsbanja.nl

123 TOURIST INFO

GROU.NL


RONDVAARTEN & ZEILTOCHTEN • CIRCULAR TRIP & SAILING TRIPS • RUNDFAHRTEN & SEGELFAHRTEN • TOURES EN BATEAU & TOURS DE VOILE Berend Mink Watersportservice | Muldyk 12 | 0031(0)566 621111 | berendmink.nl Grouster skûtsje | Lyts Blijema 19 | 0031(0)6 42472940 | grousterskutsje.nl Moai Fuort Sloeprondvaarten | Oerhaelspaed 5 | 0031(0)566 623420 | moaifuortgrou.nl Rederij Aktievaart | Oedsmawei 18 | 0031(0)566 622124 | aktievaart.nl Rondvaarten Grou | Hellingshaven | 0031(0)6 57639552 | rondvaartengrou.nl Skûtsjevaart Grou | 0031(0)566 621977 | skutsjevaartgrou.nl Skûtsjezeilen Grou | Seinpôle 49 | 0031(0)566 622662 | skutsjezeilengrou.nl

ZEILSCHOLEN SAILINGSCHOOLS, SEGELSCHULEN, ÉCOLES NAUTIQUE

KZV Frisia | Kwvfrisia.nl SUPAway Grou | 0031(0)6 53318760 | supawaygrou.nl Watersporthostel Oer ‘t Hout | Raadhuisstraat 18 | 0031(0)566621528 | nedhostel.nl Zeilcentrum Grou | Wilhelminastraat 3 | zeilcentrumgrou.nl

WATERSPORTSERVICE • WATER SPORTS SERVICE WASSER-SPORT-SERVICE • SERVICE DES SPORTS D’EAU Aqua Marina Jachtbemiddeling | Meersweg 26 | 0031(0)566623180 | aquamarina.nl Aquaverium | De Finnen 1 | 0031(0)6 22980313 | aquaverium.nl Berend Mink Watersportservice | Muldyk 12 | 0031(0)566 621111 | berendmink.nl Bert de Jong Technische Scheepsservice | Garde Jagerswei 14 | 0031(0)566 623234 tssbertdejong.nl BJ-Boten | Oedsmawei 24 h | 0031(0)6 11591875 | bj-boten.nl Bootcentrum Geertsma | Jister 5d | 0031(0)566 623850 | bootcentrum-geertsma.nl Cornelder Scheepstechniek | Oedsmawei 18 | 0031(0)566 653000 | cornelderscheepstechniek.nl Scheepsstoffering H.J.F. de Koning | De Muldyk 5 | 0031(0)566 620576 | hjfdekoning.nl De Schiffart Technische Watersportservice | Kerkstraat 30 | 0031(0)566 621388 | schiffartgrou.nl GJS HW Yachtcharter | Jister 13a | 0031(0)566 624062 | hwyachtcharter.nl Goos Watersport & Scheepstechniek | Singel 24 | 0031(0)566 621084 | gooswatersport.nl Grouwster Vlet | Oedsmawei 4 | 0031(0)566 622410 | grouwstervlet.nl Hager Groothandel en Techniek | Oedsmawei 18 | 0031(0)566 622 209 | hagerbv.com Jachthaven De Oerhaal | Garde Jagerswei 10 | 0031(0)6 51494189 jachthavendeoerhaal@gmail.com

Jachtwerf Albert Wester en Zn. | Gardejagerswei 2 | 0031(0)566 623160 | albertwester.nl Jachtwerf De Blieken | Garde Jagerswei 4-5 | 0031(0)566 621335 | jachtwerfdeblieken.nl Jachtwerf De Groot | Oedsmawei 2 | 0031(0)566 621719 | pikmeerkruiser.nl KTSO boottenten | Gedempte Haven 24 | 0031(0)6 2864 8522 | ktso.nl Redzwa Watersport B.V. | Garde Jagerswei 21 | 0031(0)6 53857070 Sloepenbouwers | Burstumerdyk 1 | 0031(0)6 25531568 | sloepenbouwers.nl Sloepenmarkt | Singel 12 | 0031(0)566 688816 | sloepenmarkt.nl Tienstra Nautische Dienstverlening | Doorbraak 3 | 0031(0)6 21653279 tienstranautischedienstverlening.nl

MAGAZINE GROU 2017

124


HANDIGE USEFUL • GÜNSTIGER • PRATIQUE WEBSITES grou.nl | grouaktief.nl | grouster.nl | meteogrou.nl | omroepleo.nl pbgrou.nl | sportingrou.nl | weerstationgrou.nl

WATERSPORTSERVICE • WATER SPORTS SERVICE WASSER-SPORT-SERVICE • SERVICE DES SPORTS D’EAU Warber Jachtservice | Singel 10j | 0031(0)566 623370 | warberjachtservice.nl Wels watersportwinkel Aquaverium | De Finnen 1 | 0031(0)566 840817 | allesaandek.nl Wi-Ja | Oedsmawei 10 | 0031(0)566 622454 | wi-ja.nl Yacht Wrapping | De Muldyk 11b | 0031(0)566 602757 | yachtwrapping.nl Zeilmakerij Dijkstra | Jister 6 | 0031(0)566 623434 | zeilmakerijdijkstra.nl Zeilmakerij Molenaar | Kerkstraat 31 | 0031(0)566 621313 | zeilmakerijmolenaar.nl

OVERNACHTEN • ACCOMMODATION ÜBERNACHTEN • ACCOMMODATION BED & BROCHJE BED & BREAKFAST, ZIMMER FREI, CHAMBRES D’HÔTES

AT Boot | Singel 28 | 0031(0)566 620572 | atboot.nl Bennema-State | de Burd 13 | 0031(0)566 623367 | bennema-state.nl (ook 3-pers. appartement) De Thuiskamer | Hoofdstraat 31 | 0031(0)6 22608247 | dethuiskamer.nl (ook 5-pers. vakantiehuis) Eureka Grou | De Tichtset 13 | 0031(0)6 39800915 | eurekagrou.nl Huize Groenveld | It Swurd 5 | 0031(0)566 621943| huizegroenveld.nl Loftbenb | de Setangel 48 | 0031(0)6 11867995 | loftbenbgrou.nl Vakantiestudio | Molenstraat 16 | 0031(0)6 22048102 | vakantiestudiogrou.com

CAMPINGS

Minicamping De Alde Stjelp | Leechlân 5| 0031(0)566 623414 | minicampingdealdestjelp.nl Waterpark Yn ‘e Lijte | Yn ‘e Lijte 1 | 0031(0)566 621487 | ynelijte.nl

GROEPSACCOMMODATIE

Watersporthostel Oer ‘t Hout | Raadhuisstraat 18 | 0031(0)566 621528 | nedhostel.nl

HOTEL

Hotel Restaurant Oostergoo | Nieuwe Kade 1 | 0031(0)566 621309 | oostergoo.nl

Openbaar Vervoer

Grou heeft een ‘eigen’ NS-station Grou-Jirnsum aan de spoorlijn Leeuwarden Zwolle. Het station ligt ongeveer op 1,5 kilometer van het centrum van het dorp. Ga je liever met de bus, dan kun je vanuit Grou met lijnbus 28 naar o.a. Heerenveen of Leeuwarden. In Grou zijn meerdere haltes. Kijk voor de trein- en bustijden op de website 9292.nl.

125 TOURIST INFO

GROU.NL


ETEN & DRINKEN • EAT & DRINK • ESSEN & TRINKEN MANGER & BOIRE • RESTAURANTS EETCAFÉS EN RESTAURANTS

Café Biljart De Bierhalle | Hoofdstraat 7 | 0031(0)566 621320 | bierhalle.nl Chinees Indisch restaurant Kota Radja | Hoofdstraat 74 | 0031(0)566 621442 | kotaradjagrou.nl Grootcafé Treemter | Doorbraak 1 | 0031(0)6 51112741 | treemter.nl Hotel Restaurant Oostergoo | Nieuwe Kade 1 | 0031(0)566 621309 | oostergoo.nl Norma Serveert Grilled & Tapas | Gedempte Haven 13 | 0031(0)6 23865812 | normaserveert.nl Restaurant De Vrijheid | Seinpôle 4 | 0031(0)566 621578 | restaurantdevrijheid.nl Restaurant Het Theehuis | Meersweg 9 | 0031(0)566 621630 | het-theehuis.nl Restaurant Oan ‘t Wetter | Yn’e Lijte 2 | 0031(0)566 622305 | oantwettergrou.nl Restaurant ‘t Kofschip | Wijdesteeg 10 | 0031(0)566 622155 | kofschipgrou.nl Restaurant Trije Hûs | aan PM kanaal | 0031(0)566 621443 | trijehus.nl (per boot of watertaxi bereikbaar) Steiger 18 | Raadhuisstraat 18 | 0031(0)566 621528 | steiger18.nl Taverne De Kade | Nieuwe Kade 10 | 0031(0)6 51977646 | dekadegrou.nl Thai Restaurant Siam | Stationsweg 47 | 0031(0)566 621825 Wijn, Tap & Eethuis Amicaal | Halbertsma’s Plein 14 | 0031(0)566 623030 | amicaalgrou.nl Zeilcentrum Meet & Eat | Wilhelminastraat 3 | 0031(0)6 15585795 | meeteat.zeilcentrumgrou.nl

PIZZERIA’S

Pizzeria & Steakhouse Mio Amore | Wijde Steeg 23 | 0031(0)566 624692 | pizzeriagrou.nl

SNACKBARS

Cafetaria Tamarinde | Doorbraak 5 | 0031(0)566 621727 Snackbar De Roef | Hoofdstraat 29 | 0031(0)566 623135 | anytyme.nl

THEESCHENKERIJ GALERY

Bennema-State | de Burd 13 | 0031(0)566 623367 | bennema-state.nl (open tijdens vaartijden pontjes)

IJSSALON

IJssalon Scoop Icecream | Halbertsma’s Plein 9 | 0031(0)566 653715 | scoopicecream.nl

MAGAZINE GROU 2017

126


Magazine Grou is mede mogelijk gemaakt door: • Atelier Melkerson meubelstoffering • Atelier Vlieger • Avai Beveiliging • Bakkerij Andringa • Berend Mink Watersportservice • Beter Wonen • Bibliotheek • Bruna Boek- en Kantoorboekhandel • Buurtzorg Grou e.o. • Chinees Indisch Restaurant Kota Radja • Consulinn • Cornelder Scheepstechniek • De Bierhalle • De Boatte Goudsmid • De Grouster• De Jong & De Wal Bouwbedrijf • De Schiffart Technische Watersportservice • De Theaterwinkel • De Thuiskamer B&B • Dijkstra's Bouw- & Aannemersbedrijf • Dorpenteam • Eethuis Amicaal • EP: Leistra • Feestkleding Grou • Focus Fysiotherapie • Gemeente Leeuwarden • Gerrit met Hout • GJS HW Yachtcharter • Grouster cadeaubon • Habbekrats • Hager Groothandel &Techniek • Hebbes Kidsfashion • Hema • Herenkapper Offenga • H.J.F. de Koning Scheepsstoffering • Het Pand • Het Theehuis • Het Woonhuys • Hooghiemster Makelaars • Hotel Restaurant Oostergoo • Jachtbemiddeling Aqua Marina • Jachthaven De Oerhaal • Jan en Japke Hengelsport & Dierenspeciaalzaak • Janki Juwelier en Edelsmid • Joop Zandberg Fietsplezier! • Jumbo Supermarkten • Kapsalon Bertina • Kapsalon Studio S • Korfbal Grou • KTSO Boottenten Grou • Lexed Services • Makelaardij Mid-Fryslân • Markol • Mitra Breeuwsma • MK+ Project- en Drukwerkbegeleiding • Moai Mode • Mode- en Sporthuis It Beaken • Multimate Bouwmarkt • Nailtra Hardhout Hechttechniek • Nationaal Park de Alde Feanen • Norma Serveert • Overstag Damesmode • Pikmeerkruiser Grou • Restaurant De Vrijheid • Restaurant Oan't Wetter • Restaurant 't Kofschip • SHP Bouwbedrijven • Silersshop Slijterij/Wijnhandel/Geschenken • Snackbar Tamarinde • Soms-secretaresse-nodig.nl • Taverne De Kade • Technische Scheepsservice Bert de Jong • Tienstra Nautische Dienstverlening • Toffe Tante Eetwinkel • Toffe Zaken • Treemter • Walter & Thomas Miedema Video en Audio producties • Watersportbedrijf Anja • Yacht Wrapping • IJssalon Scoop • Yoga State • Zeilcentrum Grou Meet & Eat

Wilt u ook een advertentie of advertorial in het MAGAZINE GROU 2018? Mail voor 1 oktober 2017 naar grouaktief@hotmail.com Advertentiekosten zijn op vraagbaar. Verschijningsdatum: januari 2018 Oplage: 20.000 ex. Formaat 1: 1/8 pagina-adv. 86 mm BR x 57 mm H Formaat 2: 1/4 pagina-adv. 86 mm BR x 115 mm H Formaat 3: 1/2 pagina-adv. 175 mm BR x 116 mm H (ook advertorial) Hele pagina-advertentie van 175 mm BR x 235 mm H (3 opties) nl.: Formaat 4: binnenwerk (ook advertorial mogelijk) Formaat 5: binnenkant voor- of achterpagina Formaat 6: achterpagina

127 TOURIST INFO

GROU.NL


MAGAZINE GROU 2017

128


129

GROU.NL


VERHUUR VAN: - Sloepen - Valken - Zeiljachten

VERKOOP VAN: - Diesel - Benzine - Mengsmering

NIEUW! ZEILABONNEMENT Een jaar lang onbeperkt aantal keer zeilen voor maar â&#x201A;Ź450,-* *Kijk voor de voorwaarden en andere abonnementen op onze website

Meersweg 9a 9001 BG Grou 0566-621373 info@wsbanja.nl www.wsbanja.nl

Bibliotheek Grou: iedereen welkom!

B

ibliotheek Grou: een fijne plek die voelt als een boekhandel! Met gratis wifi en met kranten en tijdschriften om te lezen. Boeken lenen? Dat kan met het pasje van uw eigen bieb! Verder geeft de bibliotheek toegang tot o.m. activiteiten, e-books en e-music. Het adres is Burstumerdyk 6. Voor meer info & openingstijden: www.sbmf.nl

MAGAZINE GROU 2017

130


Beleef Het Theehuis

HET THEEHUIS Meersweg 9 • Grou • 0566-621630 info@hettheehuis.nl • www.hettheehuis.nl Onze keuken is elke dag open van 11.00 tot 21.00 uur 131

GROU.NL


Ook online in onze webshop!

Lokale producten Bezorgdienst ook havens/camping 400+ Wijnen 400+ Whisky's Webshop (Friese) Geschenken

MA DI WO DO VR ZA ZO

12:00 ­ 18:00 09:00 ­ 18:00 09:00 ­ 18:00 *Koopzondag in 09:00 ­ 18:00 juni/juli/augustus 09:00 ­ 21:00 09:00 ­ 17:00 13:00 ­ 17:00* 

Genieten doe je zo...

Magazine Grou 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you