Page 1

Kultura

SEPTEMBER, JULIJ,OKTOBER AVGUST 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

GLASILO OBČINE GROSUPLJE | LETNIK XXXVIII | 9,10 - 2012

Grosuplje v jeseni

str. 6

1


2

Oglasi

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

do 25. 11. 2012

EKSKLUZIVNI DEKORATIVNI IZDELKI

70%

DO E CENEJ

ˇ ODLICNA IDEJA ZA DARILO

www.spar.si

Grosuplje


Oglasi

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Prihranite najmanj

LONovo priporočilo Ob praznovanju 20-letnice vam za priporočilo prijateljem in znancem podarimo: -

brezplačno vodenje računa plačevanje položnic brez provizije višjo obrestno mero za depozite in varčevanja najugodnejši izredni limit, brez stroškov odobritve

Nagradili bomo tudi priporočene stranke.

Ker tudi svojim prijateljem privoščite najboljše. Vabljeni v našo poslovalnico v Grosupljem – z obiskom lahko le pridobite! Poslovna enota GROSUPLJE, Kolodvorska 3, T: 01 32 05 510

www.lon.si info@lon.si

40 EUR

3


Kazalo Nagovor Ĺžupana / 5 Iz obÄ?inske hiĹĄe / 6 Politika / 17 Turizem / 18 Ekologija /19 Socialno varstvo in zdravje / 21 Kultura / 31 Ĺ port / 38 Spominske slovesnosti / 39 DruĹĄtva / 40 Spomini in zahvale / 45 Razpisi in sploĹĄne objave / 47 Razvedrilo / 49 Napovednik dogodkov / 52

Uvodnik SpoĹĄtovana bralka, spoĹĄtovani bralec Grosupeljskih odmevov! Kot novi urednik te najprej prisrÄ?no pozdravljam, v upanju, da bova dobro sodelovala in se trudila, da postane to naĹĄe skupno glasilo ĹĄe boljĹĄe. Na zaÄ?etku bi se rad zahvalil vsem, ki so me podprli in upam, da bom opraviÄ?il izkazano zaupanje. Vsak zaÄ?etek je nekoliko teĹžak, zato bom vesel vsake pobude in predloga, ki bo prispeval k zanimivejĹĄi vsebini in obliki naĹĄega glasila, ravno tako pa bom vesel vsake pomoÄ?i dosedanje v. d. urednice Jane RoĹĄtan. Kot sem napisal Ĺže v prijavi na razpis za odgovornega urednika, je moja Ĺželja, da se v glasilu predstavijo vse krajevne skupnosti z vsemi vasmi in zaselki, kajti iz lastnih izkuĹĄenj vem, da premalo poznamo lepote in posebnosti naĹĄih krajev. ÄŒe bi izvedli anketo o krajevnih skupnostih v naĹĄi obÄ?ini, dvomim, da bi znali naĹĄteti vseh deset, kaj ĹĄele vseh 67 imen naselij. PrepriÄ?an sem, da je mogoÄ?e povedati veliko zanimivega o vsakem naĹĄem kraju. V poletnih mesecih sem nekoliko veÄ? kolesaril po naĹĄi obÄ?ini in bil prijetno preseneÄ?en nad urejenostjo vasi, priznam, da sem za nekatere sliĹĄal prviÄ? ali pa nisem vedel, da so del naĹĄe obÄ?ine. Prosim oziroma Ĺželim, da bi iz vsakega, tudi najmanjĹĄega kraja v obÄ?ini, pridobil vsaj eno osebo, ki bi bila nekakĹĄen Âťpredstavnik za stike z javnostjoÂŤ posamezne vasi, se pravi, da bi lahko kadarkoli poklical urednika ali obratno oziroma bi komunicirali preko elektronske poĹĄte (brane.petrovic@siol.net). Ĺ˝elim si tudi, da preko Ä?asopisa zaÄ?nemo vzpodbujati k pozitivnem razmiĹĄljanju, zato se bomo v najveÄ?ji moĹžni meri izogibali tem, ki ljudi delijo. Sem privrĹženec uspeĹĄnih zgodb druĹĄtev, podjetij in posameznikov, Ä?eprav je vÄ?asih tudi tu problem, saj smo Slovenci znani po tem, da nas uspeh soseda velikokrat bolj prizadene kot veseli, a poizkusimo to preseÄ?i, pa bo za vse bolje. Pozitivno razmiĹĄljanje in dejanja se slej ko prej vrnejo v taki ali drugaÄ?ni obliki. Oktober je mesec poĹžarne varnosti, zato je v tej ĹĄtevilki veÄ? prispevkov s tega podroÄ?ja, nekaj pa jih bomo povzeli tudi v prihodnji, med njimi tudi veÄ?jo gasilsko vajo v tunelu stare avtoceste v Ĺ marju - Sapu, ki si jo je med drugimi ogledal tudi obrambni minister AleĹĄ Hojs. Na uspeĹĄno sodelovanje, Brane PetroviÄ?, urednik Grosupeljskih odmevov NAVODILA Ă˝ODQNLQDMERGRQDSLVDQLLQSRVUHGRYDQLYHOHNWURQVNLREOLNLYSURJUDPX:RUGL]MHPRPDMLKODKNRSRVUHGXMHWH YURNRSLVX=DUDGLYHOLNHJDĂŁWHYLODSULVSHYNRYLQ]DUDGLĂĽHOMHXUHGQLĂŁWYDGDĂžLPYHĂžMHPXĂŁWHYLOXOMXGLRPRJRĂžL SRYHGDWLVYRMHPQHQMHERPRREMDYOMDOLSULVSHYNHGROJHGRQDMYHĂžWLVNDQLKYUVWLF FFD]QDNRY 9VD EHVHGLODPRUDMRELWLSRGSLVDQDVSROQLPLPHQRPLQSULLPNRP'LJLWDOQHIRWRJUDÂżMHQDMQHERGRYVWDYOMHQHPHG EHVHGLORDPSDNQDMERGRSRVUHGRYDQHVDPRVWRMQR.IRWRJUDÂżMDPMH]DĂĽHOHQRGDSRVUHGXMHWHWXGLEHVHGLOR SRGQDSLV LQREYH]QRDYWRUMDIRWRJUDÂżMH8UHGQLĂŁWYRVLSULGUĂĽXMHSUDYLFRGDĂžODQNHXVWUH]QRVNUDMĂŁDLQYSULPHUXĂžHYVNODGXVSURJUDPVNR]DVQRYRĂžDVRSLVDQHVRGLMRYQREHQRRGUXEULNQHREMDYL9XUHGQLĂŁWYXQLVPR ]DYH]DQLGDVH]YVHPLSULVSHYNLWXGLVWULQMDPR ',0(1=,-(,1'2'$71$1$92',/$=$35,35$922*/$629FHORVWUDQVNLSRNRQĂžQL[PP OHĂĽHĂžL[PPSRNRQĂžQL[PPOHĂĽHĂžL[PP9VLRJODVLVREDUYQL)RUPDW GDWRWHNHQDMER 3')DOL -3* *52683(/-6.,2'0(9,Âą*/$6,/235(%,9$/&(92%Ă˝,1(*52683/-( 8VWDQRYLWHOMĂžDVRSLVD2EĂžLQVNLVYHW2EĂžLQH*URVXSOMH‡9GRGJRYRUQLXUHGQLN%UDQH3HWURYLĂž‡8UHGQLĂŁNL RGERU 7DPDUD %DULĂž 5HQDWR %HGHQH PDJ %DUEDUD 3DQFH -DQH] 3LQWDU 0DULMD 6DPHF 0DWMDĂĽ 7URQWHOM ‡ 1DVORY XUHGQLĂŁWYD 2EĂžLQD *URVXSOMH *URVXSOMH 7DERUVND KLĂŁQD FHQWUDOD   ‡ (OHNWURQVNL QDVORYRGPHYL#JURVXSOMHVL‡/HNWRULUDQMH0DULMD6DPHF RJODVLLQUD]SLVLQLVROHNWRULUDQL ‡2EOLNRYDQMHLQWLVN 3$571(5*5$)GRR.RORGYRUVND*URVXSOMH

Vabljeni k soustvarjanju obÄ?inskega glasila. VaĹĄe prispevke priÄ?akujemo do 30. novembra na e – naslov: odmevi@grosuplje.si


Nagovor župana Spoštovani! Občina Grosuplje je prejemnica certifikata Zlati kamen za leto 2012/2013. Certifikat Zlati kamen izdvaja občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Občine s certifikatom sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. Občina Grosuplje se po tem indeksu med 210 občinami v slovenskem merilu uvršča po stopnji razvitosti na 4. mesto, po stopnji poselitve na 12. mesto, po številu prebivalcev na 18. mesto, po skupnem številu podjetij na 19.mesto, po prihodku podjetij na 23. mesto in po površini svojega ozemlja na 48. mesto. Takšnega priznanja smo veseli, hkrati pa za nas predstavlja spodbudo in odgovornost pri našem nadaljnjem delu v občini. Poleg vsebinskih projektov na področju družbenih dejavnosti in komunalne infrastrukture, ki predstavljajo osnovo za primeren standard življenja v občini, prispeva k dobremu počutju v občini tudi druženje. Letos smo osrednjo prireditev Grosuplje v jeseni organizirali drugič, potekala je predzadnjo soboto v septembru in po odzivu občank in občanov lahko sklenemo, da je več kot uspela. Kolodvorska in Taborska cesta sta oživeli, na stojnicah se je mimoidočim predstavilo veliko več društev kot lansko leto, poskrbljeno je bilo za najmlajše, v popoldanskem delu pa ni manjkalo dobre glasbe, jedače in pijače. Pa še vreme je bilo prijetno jesensko toplo in ožarjeno s soncem. Zahvalil bi se rad vsem društvom in organizacijam, ki so se odzvali našemu povabilu, vsem, ki so pomagali pri organizaciji, ter vsem nastopajočim, ki so popestrili dopoldansko dogajanje na odru s svojimi točkami. Na občini si prizadevamo, da bi se čimbolj odprli navzven in okrepili sodelovanje med občinami, v regiji in tudi širše. Poleg tajvanskega in makedonskega veleposlanika smo pred kratkim gostili angleškega veleposlanika gospoda Andrewa Pagea, ki je z zanimanjem prisluhnil našim razvojnim projektom.Veleposlanika smo popeljali po naši občini, med drugim si je ogledal Tabor Cerovo, kot enega lepše ohranjenih protiturških taborov v Sloveniji. Obisk smo sklenili s skupno ugotovitvijo, da ima naša občina velike potenciale v turizmu, pri tem pa nam je obljubil tudi nadaljnjo pomoč, saj, kot je sam dejal, je človek, ki ga na koncu takega obiska vedno najbolj zanima »follow up«. Pri organizaciji obiska nam je zelo pomagal naš občan, olimpionik gospod Miro Cerar, za kar se mu prav lepo zahvaljujem. Takšnih stikovin obiskov si v prihodnje še želimo. Zato vas vabim, da nam sporočite, če poznate ljudi, podjetja ali institucije, s katerimi bi lahko občina navezala koristne stike v dobro razvoja naše občine. Kjer se konča Ljubljana in prične mehkoba dolenjskih gričev in zelenih dolin, kjer se mestni utrip prepleta s podeželjem, kjer vas pričakata topel pozdrav in prijazen stisk roke, tam je doma naša občina Grosuplje. Želim si, da bi bila Občina Grosuplje prepoznana v slovenskem in tudi širšem prostoru!

Dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje


6

Iz občinske hiše

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Grosuplje v jeseni Živahno in pestro dogajanje je v soboto, 22. septembra 2012, popolnoma prevzelo Kolodvorsko in Taborsko cesto v Grosupljem. Ponovno je zaživela prireditev Grosuplje v jeseni, za katero sta župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave Dušan Hočevar v svojih nagovorih dejala, da si želita, da bi postala tradicionalna in da bi bila vsem nam v veselje. Prireditev je slavnostno odprl Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje. Sledil je bogat kulturni program. Z lepo zapetimi pesmimi se nam je predstavilo več pevskih zborov, manjkalo ni niti igre in plesa. Nastopili so: Ženski pevski zbor Biser, Plesni studio Tina, Ženski pevski zbor Magdalena, Ljudski pevci Mlada zarja, Mladinska folklorna skupina Račna, otroci Podružnične šole Št. Jurij, Ženski pevski zbor Lastovke in Mešani oktet Polica.

S svojimi vragolijami je naše najmlajše zabaval klovn Žare.

Na stojnici so se nam predstavile in kasneje tudi zaplesale članice Plesnega studia Tina.

Prav tako na prireditvi nismo mogli mimo stojnic, na katerih so se nam na zanimiv in izviren način predstavila številna turistična, kulturna, športna in druga društva: Županova jama - turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Turistično društvo Šmarje-Sap, Turistično društvo Magdalenska gora, Turistično društvo »Županova jama« Št. Jurij, Kolesarsko društvo Grosuplje, Konjeniški klub Grosuplje, Nogometni klub Brinje, Rokometni klub Grosuplje, Smučarsko skakalni klub Račna, Strelsko društvo Grosuplje,

Slovenski klub za bernske planšarske pse, Kinološko društvo Grosuplje, Študentski ki klub Groš, Območno združenje enje Rdečega križa Grosuplje, Župnijska Karitas Grosuplje, Društvo podeželskih žena Sončnica, Strojni krožek Kmetovalec, Čebelarsko društvo Grosuplje, Društvo tabornikov rod Louis Adamič Grosuplje, Univerza za tretje življenjsko obdobje Grosuplje in grosupeljski skavti. Svojo stojnico so zavzeli tudi Javno komunalno podjetje Grosuplje, Osnovna šola Brinje Grosuplje, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, VVZ Kekec Grosuplje, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Grosuplje in Balon-cvet art, Brigita Lah, s.p. Našo pozornost pa je prav gotovo pritegnila tudi pravljična vasica, v kateri so s konjički in oslički prebivali skrivnostni Podlomarji. Na svoj račun so na prireditvi zagotovo prišli naši najmlajši. S svojimi vragolijami sta jih zabavala klovn Žare in Teater Cizamo »Skoraj najboljši cirkus«. Lahko so se zapeljali z vlakcem, se pozabavali v napihljivem gradu ali se posladkali s sladkorno peno. Na avtobusu 3G pa jih je pričakal zmajček Ferdo. Na dan prireditve se je zaključil tudi Evropski teden mobilnosti, ki smo ga v Grosupljem obeležili na prav poseben način. Z zmajčkom Ferdom smo se lahko sprehodili po avtobusu 3G, si ogledali nov portal »Gremo na pot« in prisluhnili predstavitvi izletov po osrednjeslovenski regiji. Organiziran je bil tudi pohod Po poti kulturne dediščine v Šmarju-Sapu, za kolesarske navdušence pa kolesarski izlet »Grosupeljski družinski krog«.

Na stojnici se nam je predstavilo Strelsko društvo Grosuplje.

Župan dr. Peter Verlič je ob tednu mobilnosti obiskovalcem prireditve pripravil presenečenje in skupaj z direktorjem občinske uprave Dušanom Hočevarjem med obiskovalce razdelil lepo šte-


Iz občinske hiše

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

vilo vrednostnih kartic Urbana, s katerimi se bodo lahko popeljali z avtobusno linijo 3G in z njimi prestopali tudi na vse ostale linije ljubljanskega mestnega potniškega prometa. Dopoldanski program je spretno povezoval Grega Javornik, za sladko presenečenje vseh nastopajočih pa je poskrbela Pekarna Grosuplje. Prijetno druženje se je nadaljevalo tudi v popoldanskih urah, ko so nas ob dobri hrani in pijači zabavali zvoki Hišnega ansambla Avsenik.

Veselo popoldne s Hišnim ansamblom Avsenik.

Prireditev je uspela in med obiskovalce prinesla številne nasmehe na obrazu in veliko pozitivne energije. Pa naj zaključimo z besedami direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja: »Vidimo se ob letu osorej in vsa nadaljnja leta.« Jana Roštan

Evropski teden mobilnosti 2012 Letošnji teden mobilnosti, ki se je pričel v nedeljo, 16. septembra 2012, je potekal pod sloganom »Prava smer je gibanje«. Slogan izpostavlja predvsem željo, da bi živeli v mestih s čistim zrakom, z manj hrupa, da bi bila kakovost življenja večja. Tednu mobilnosti so se pridružile številne slovenske občine, med njimi tudi občina Grosuplje. V sredo, 19. septembra 2012, se je v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom tudi v Grosupljem pričela akcija »LPP INFO MARJETICE: Delimo 200.000 shem linij LPP!«. Pri bencinskem servisu Petrol v Grosupljem je bila zasajena velika rumeno zelena marjetica, ki nas je opozarjala na to, da lahko na bencinskem servisu Petrola dobimo brezplačno shemo linij LPP. Osnovni namen akcije je bil, da se potencialne potnike s shemami linij LPP čim bolje seznani z mrežo linij, z možnostmi intermodalnega potovanja ter z novostmi v mreži linij LPP. Zadnji dan tedna mobilnosti smo v soboto, 22. septembra 2012, vključili še prireditev Grosuplje v jeseni, na kateri sta župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave Dušan Hočevar občane spodbujala z vrednostnimi karticami Urbana k še večji uporabi okolju prijaznega javnega potniškega prometa že tako uspešne linije 3G.

V prizadevanjih za trajnostno mobilnost Uvedba območnega plačilnega sistema je potnikom iz primestnih občin, med njimi tudi potnikom iz občine Grosuplje, omogočila cenejša potovanja. Dodana vrednost poenotenega plačilnega in območnega sistema sta tudi terminska vozovnica, s katero lahko potniki prestopajo v vseh območjih neomejeno, in vrednostna vozovnica, s katero lahko potniki prestopajo na vse mestne in integrirane linije v roku 90 minut brez doplačila. Z uvedbo območnega plačilnega sistema v treh območjih mreže linij LPP potniki iz primestnih območij danes za prevoz na mestnih, podaljšanih mestnih in integriranih linijah na poti v Ljubljano in nazaj domov plačujejo manj, kot so plačevali v preteklosti na isti relaciji na medkrajevnih linijah. Pred uvedbo območnega plačilnega sistema je potnik, ki je potoval iz Grosupljega v Ljubljano z medkrajevnim avtobusom, najprej kupil mesečno vozovnico za potovanje iz Grosupljega v Ljubljano, nato pa še vozovnico za mestni potniški promet, ko je želel potovati znotraj Ljubljane.

Z zmajčkom Ferdom na avtobusu 3G.

Danes je potnikom omogočeno potovanje z enotno terminsko vozovnico v treh območjih, z usklajenimi voznimi redi z medkrajevnim prometom in za nižjo ceno. Prav tako lahko potniki pri ugodnejšem plačilu enkratnega potovanja z vrednostno vozovnico prestopajo na vse mestne, podaljšane mestne in integrirane linije v roku 90 minut, brez doplačila. Potniki so prednosti integriranih linij dobro sprejeli, kar se kaže v porastu potovanj. Dober pokazatelj je prav linija 3G, kjer smo od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 zabeležili 382.000 potovanj. Od 1. 9. 2011 pa do 31. 8. 2012 pa se je število potovanj povečalo na 528.000, kar pomeni povišanje števila potovanj za 38,2%. Načrti Občine Grosuplje se na področju javnega prometa in trajnostne mobilnosti s tem projektom ne zaključujejo. S Slovenskimi železnicami bomo v prihodnje poskušali vpeljati isto vozovnico za mestni promet in za vlak. Za boljše in zdravo počutje bomo pričeli tudi z urejanjem kolesarskih poti po občini in s kolesarsko transverzalo prijateljstva med sosednjimi občinami. Jana Roštan

7


8

Iz občinske hiše

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Poročilo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje V sredo, 3. oktobra 2012, je bila v prostorih Družbenega doma Grosuplje 13. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Dnevni red je tokrat obsegal kar 22 točk. Občinski svetniki so med drugim odločali o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, o denarnih socialnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje, o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij ter o Zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2011. Občinski svetniki so na seji imenovali štiri elektorje za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet in enega kandidata za člana državnega sveta. Na tokratni seji pa smo dobili tudi novega odgovornega urednika lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi, Branka Petroviča, ki se je na seji vsem prisotnim občinskim svetnikom osebno predstavil. Povedal nam je nekaj podrobnosti iz svojega življenja ter o svojih izkušnjah, ki mu bodo kot odgovornemu uredniku gotovo koristile. Zaupal nam je svoje zamisli o vsebini in izgledu novih Grosupeljskih odmevov, izvedeli pa smo tudi, da Branko Petrovič ljubiteljsko že več let aktivno deluje in spremlja družbeno življenje v naši občini. Sklep o imenovanju odgovornega urednika lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi Zaradi odstopa odgovornega urednika lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi Jožeta Mikliča je bila na 9. redni seji Občinskega sveta, dne 15. 2. 2012, za obdobje največ šest mesecev imenovana v.d. urednice lokalnega časopisa Jana Roštan. Konec meseca junija je bil objavljen Razpis za odgovornega urednika lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi, na podlagi katerega so občinski svetniki na 13. redni seji občinskega sveta, dne 3. 10. 2012, za odgovornega urednika lokalnega časopisa

Grosupeljski odmevi za štiriletno mandatno obdobje imenovali Branka Petroviča.

Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo BIBA Šmarje - Sap Občinski svetniki so sprejeli Sklep o določitvi cene programov v Zasebnem vrtcu Biba Šmarje – Sap. Glede na to, da bo Zasebni vrtec Biba posloval s koncesijo Občine Grosuplje, je moral Občinski svet Občine Grosuplje, glede na zakonska določila, sprejeti ceno vzgojno varstvenih storitev za prvo starostno skupino otrok v tem vrtcu, ki je izračunana po predpisani metodologiji.

13. redna seja Občinskega Sveta Občine Grosuplje

Na predlog Odbora za družbene dejavnosti, da se zaradi boljše operativnosti pri sestavi oddelka doda še cena za otroke drugega starostnega obdobja in da se ceni za obe starostni obdobji poenotita s cenami v ostalih zasebnih vrtcih s koncesijo v občini Grosuplje, je Občinski svet sprejel ceno v višini 519,00 EUR za otroke starostnega obdobja od 1 do 3 let in ceno v višini 410,00 EUR za otroke starostnega obdobja od 3 do 6 let.

Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje Občinski svetniki so soglasno potrdili nov Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje, ki sedanjim kriterijem


Iz občinske hiše

za dodelitev štipendije, to so učni uspeh, izvenšolske dejavnosti in deficitarnost poklica, dodaja še kriterij socialnega položaja kandidata. Na tej osnovi se oblikuje seznam upravičencev do štipendije, ki v skladu s pravilnikom prejemajo enako visoke štipendije. Izhodiščna vrednost je 100 EUR, višina pa se določa za vsako leto posebej ob sprejemanju proračuna. Ob istem obsegu letnih proračunskih sredstev bo lahko na tej osnovi podeljenih bistveno več štipendij.

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

pravno podlago in vir sredstev koncesijske dajatve, v drugi točki so navedeni ukrepi, za katere se namenijo sredstva koncesijske dajatve in način porabe sredstev, pod zadnjo točko pa je opredeljen način objave in pričetek veljavnosti odloka.

dobja 2010-2014 potrebno imenovati novega člana nadzornega odbora. Občinski svetniki so za člana nadzornega odbora imenovali Gregorja Zvera.

Sklep o prenehanju funkcije in imenovanju predstavnika ustaPravilnik o spremembah in do- novitelja v svetu javnega zavoda polnitvah pravilnika o merilih za VVZ Kekec Grosuplje določitev podaljšanega obrato- Predstavnica ustanovitelja v svetu zavovalnega časa gostinskih obratov da VVZ Kekec Grosuplje Maria Ana Slak in kmetij, na katerih se opravlja Trontelj je dne 13.8.2012 zaradi nezdrugostinska dejavnost na območju žljivosti funkcije podala odstopno izjaobčine Grosuplje vo, zato je bilo potrebno za čas do konca

Pravilnik o denarnih socialnih po- Soglasno je bil pod naslednjo točko dnev- mandatnega obdobja 2009-2013 imenomočeh iz proračunskih sredstev Ob- nega reda potrjen Pravilnik o spremem- vati novega predstavnika ustanovitelja. Za čine Grosuplje bah in dopolnitvah pravilnika o merilih predstavnico ustanovitelja v Svet javnega Gre za denarno pomoč, ki se upravičencem podeli enkrat letno kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilca. Sredstva se namenjajo za šolske potrebščine, ozimnico, kurjavo in za premostitev trenutne socialne stiske ali za delno kritje stroškov zdravljenja odvisnosti v komunah. Novosti, ki jih pravilnik prinaša, so, da bo o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči odločala občinska uprava in ne več Center za socialno delo Grosuplje, ugotavljanje dohodka pa se prilagaja novi socialni zakonodaji, uvaja se enotno 40% preseganje cenzusa, ki se oblikuje na podlagi osnovnega minimalnega dohodka (260 EUR).

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06- odl. US in 17/08) v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča. Občini nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev pa je občina dolžna urediti z odlokom.

za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Grosuplje.

zavoda VVZ Kekec Grosuplje je bila imenovana Barbara Černe Strgar.

Sklep o imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih Večina lokalov na območju občine Grosu- interesov v državni svet in Sklep plje sodi v kategorijo lokalov, ki se nahaja- o imenovanju kandidata za člana jo v stanovanjskih delih naselja in katerih državnega sveta – predstavnika podaljšan obratovalni čas je opredeljen od lokalnih interesov nedelje do četrtka najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure (bari, okrepčevalnice, lokali, ki gostom nudijo enostavne jedi in pijače…). Podaljšani obratovalni čas navedenih gostinskih lokalov se s spremembo pravilnika ne spreminja oz. ne podaljšuje. Sprememba se poleg uskladitev določil z veljavnimi predpisi nanaša le na obratovalni čas gostinskih lokalov s hitro prehrano, opredeljuje pa tudi merila, ki jih občina upošteva pri podelitvi soglasja za obratovanje lokalov v podaljšanem obratovalnem času in možnost preklica soglasja. Pred odobritvijo podaljšanja obratovalnega časa vseh lokalov pa bo občina po ustaljeni praksi preverjala kršitve obratovalnega časa in javnega reda in miru pri pristojnih nadzornih službah.

Na dnevnem redu je pod 11. točko sledilo imenovanje elektorjev za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet in imenovanje kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov. Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta 4 predstavnike oz. 4 elektorje ter določi 1 kandidata za člana državnega sveta. Na seji občinskega sveta so občinski svetniki z javnim glasovanjem za elektorje imenovali Mihaela Hočevarja, Uršo Leah Predalič, Tomaža Škrjanca in Petro Zakrajšek. Za kandidatko za članico državnega sveta pa je bila imenovana Violeta Trontelj.

V predlagani obliki in vsebini so bili nadalje soglasno v paketu Občinski svetniki so v predlagani obliki in sprejeti vsi sklepi o pridobitvah in vsebini sprejeli Zaključni račun proraču- ukinitvah statusa grajenega javnega dobra, na dnevnem redu od na Občine Grosuplje za leto 2011. točke 12 do točke 21. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinski svetniki so tako pod 6. točko člana nadzornega odbora Video posnetke sej si lahko ogledate na dnevnega reda sprejeli Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje, ki v splošni določbi navaja vsebino odloka,

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2011

Članica nadzornega odbora Tamara Kek je dne 10.9.2012 podala odstopno izjavo s funkcije članice nadzornega odbora, zato je bilo za čas do konca mandatnega ob-

www.grosuplje.si.

Jana Roštan

9


10

Iz občinske hiše

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Otvoritev otroških igral v VVZ Kekec Grosuplje Naši malčki so se novih otroških igral v kar šestih enotah Vzgojno varstvenega zavoda Kekec Grosuplje, in sicer v enotah Kekec, Tinkara, Pastirček, Mojca, Rožle in Pika, razveselili že v mesecu juliju, v Tednu otroka od 1. do 7. oktobra pa smo jih pod sloganom »radosti in stiske odraščanja« tudi svečano predali v uporabo. V enoti vrtca Kekec smo prenovljeno otroško igrišče odprli že v torek, 2. oktobra 2012, v vseh ostalih enotah so odprtja sledila še v istem tednu.

Kot je še dejala Majda Fajdiga, gre za največjo investicijo v obnavljanje vrtcev v zadnjih 10 letih. Postavili so 45 novih igral in sanirali okoli 850 varnostnih podlag. Gre predvsem za peščene podlage, ki so zelo varne in uporabne v vseh letnih časih. Vse prisotne, še posebno pa naše najmlajše, ki so se tokrat predstavljali kot Žabice, Smrkci, Bibe, Žirafice, Sovice, Srčki, Pikapo-

Prerez traku in otvoritev novih igral v vrtcu Kekec.

Vse prisotne je pozdravila in nagovorila ravnateljica VVZ Kekec Grosuplje Majda Fajdiga, veselemu dogodku pa so med drugimi prisostvovali župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave Dušan Hočevar in občinska svetnica Zdenka Cerar. Po besedah ravnateljice Majde Fajdige se je s tem svečanim dnevom pričelo praznovanje 60-letnice delovanja VVZ Kekec Grosuplje. Otroški vrtec Grosuplje je namreč Občinski ljudski odbor ustanovil daljnega leta 1953, natančneje 5. marca. Majda Fajdiga je nadalje povedala, da »igrišča s svojimi peščenimi, zelenimi in asfaltnimi površinami, z igrali, pravzaprav tvorijo ce-

Kostanjčkovo popoldne z otvoritvijo novih igral v vrtcu Pika.

lonice, Zajčki, Medvedki, Ribice in Ptički, je pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič. Zaupal nam je, da je bil sam kot otrok najbolj navdušen nad gugalnico in toboganom, ob tem pa otroke povabil, da tisto igralo, ki jim je najljubše, tudi narišejo. Pet najlepših risbic bomo razstavili na Občini, objavili na občinski spletni strani in v Grosupeljskih odmevih ter še dodatno nagradili. »Jaz se vaših risbic že vnaprej veselim, ker vem, da ste čudoviti ustvarjalci, ne le risbic, ampak tudi naše bodočnosti,« je še dodal župan.

Otroški živ žav v vrtcu Kekec.

loto igralnega prostora in dopolnjujejo ves tisti prostor, ki ga imajo otroci za igro tudi v notranjih prostorih. Predvsem pa omogočajo veliko pogojev za gibanje, učenje, spoznavanje, krepitev socialnih vezi, sproščanje čustvenih napetosti in še marsikaj drugega«.

S pesmico se nam je predstavila skupinica Zajčki.

Vsi skupaj smo zapeli veselo Kekčevo pesem, naši najmlajši pa so na igrišču uprizorili pravi otroški živ žav. Jana Roštan


Iz občinske hiše

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Dom starejših občanov Grosuplje z novim prizidkom Dom starejših občanov Grosuplje je plod velike želje iz leta 1982, ko so začeli graditi temelje obstoječega doma, svoja vrata je dom slovesno odprl leta 1984. Z letošnjim letom pa je s številnimi novimi sobami ter tudi več apartmaji in servisnimi prostori dom postal bogatejši še za dobrih 1000 kvadratnih metrov. V sredo, 12. septembra 2012, smo novo pridobitev Doma starejših občanov Grosuplje slavnostno odprli. Vse prisotne je pozdravila in nagovorila direktorica Doma starejših občanov Grosuplje mag. Marta Gašparovič. V svojem govoru nam je povedala, da se je ideja o novem prizidku pojavila pred približno dvema letoma, ko so leta 2010 končali z obnovo vitalnih delov doma s kurilnico, kuhinjo in drugimi skupnimi prostori. Takrat so se ozrli tudi po sobah stanovalcev in ugotovili, da jih bo potrebno obnoviti, saj več stanovalcev doma živi v podstandardnih sobah, torej v sobah z nižjimi standardi, kot jih predpisuje zakonodaja. Kot najustreznejša rešitev se je pokazala izgradnja prizidka. Investicija je znašala dobrih 1,5 milijona evrov, polovico sredstev je zagotovilo pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, polovico dom iz lastnih virov. »S prizidkom se sedaj prištevamo k sodobnejšim domovom. Nismo več tisti iz leta 1984, ampak smo se posodobili za današnje čase,« je še povedala mag. Marta Gašparovič. Vse prisotne je pozdravil župan dr. Peter Verlič. V svojem imenu in v imenu direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja je direktorici doma pa tudi vsem ostalim zaslužnim za novo pridobitev iskreno čestital, stanovalcem doma pa zaželel, da bi se v novih prostorih prijetno počutili. Župan je dejal, da se tudi Občina trudi, da bi bilo počutje stanovalcev doma kar se da prijetno. Pri Domu starejših občanov Grosuplje je bilo pred kratkim urejeno novo avtobusno postajališče z imenom »Dom starejših«. Domači bodo tako stanovalce doma lažje obiskovali, stanujoči v domu pa bodo lažje potovali. Ker smo ta dan govorili ravno o novem prizidku in se ga veselili, nam je župan zaupal nedavno sprejeto odločitev na Občini o še enem, za vse nas zelo pomembnem prizidku k Zdravstvenemu domu Grosuplje. To je prvenstvena in prednostna naloga za naslednji dve leti.

Župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave Dušan Hočevar, direktorica Doma starejših občanov Grosuplje mag. Marta Gašparovič, vodja sektorja za upravljanje izvajalske mreže na Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Milena Kočina, predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Boris Koprivnik.

Ob slovesnem dogodku sta zbrane pozdravila in nagovorila tudi Milena Kočina, vodja sektorja za upravljanje izvajalske mreže na Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ter Boris Koprivnik, predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Na slovesnosti so nastopili Alenka Gotar, Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje in Moški pevski zbor Šentjurski fantje.

Stabilizacija brežine na lokalni cesti Perovo - Polica Na lokalni cesti Perovo - Polica so izvedli stabilizacijo brežine, ki je že dalj časa plazela in povzročala nevarnost, da bi na lokalno cesto zdrsnila v večji količini. Brežina je sestavljena iz več vrst zemljine, med trdnejšo skalo se pojavlja mehkejša zemljina. Sanacijo so zato izvedli s kamnito zložbo in mrežo s sidranji v kombinaciji z armirano zemljino. Vrednost del po pogodbi je znašala cca. 42.300 evrov. Jana Roštan

Jana Roštan

11


12

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Iz občinske hiše

Obisk veleposlanika Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske V četrtek, 11. oktobra 2012, je Občino Grosuplje obiskal Njegova ekscelenca gospod Andrew Page, veleposlanik Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. V občinski hiši sta ga prijazno sprejela župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave Dušan Hočevar, srečanju je prisostvoval tudi naš olimpionik Miro Cerar. Naj ob tem spomnimo, da je bilo glavno mesto Velike Britanije letošnje poletje središče športnega sveta, saj so se v Londonu odvile že 30. olimpijske igre, Miro Cerar pa se lahko pohvali s kar tremi prejetimi medaljami v zgodovini olimpijskih iger. Župan dr. Peter Verlič je britanskemu veleposlaniku približal občino Grosuplje s turističnimi in drugimi zanimivostmi, predstavil pa mu je tudi pomembnejše projekte v naši občini. Gre za projekt ureditve centra Grosupljega, kjer bo nastal nov poslovno stanovanjsko storitveni center z novim kulturnim domom in garažno hišo, projekt ureditve centra Šmarja – Sapa, kjer bodo urejene nove parkovne površine in nov poslovni stanovanjski kompleks, ter projekt Športni park Grosuplje. Župan je veleposlanika seznanil z gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Grosuplje in gradnjo nove šole na Polici.

Župan dr dr. Peter Verlič in veleposlanik Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Andrew Page.

Po krajši predstavitvi in ogledu naše občine Grosuplje so se zapeljali še do Tabora Cerovo, ki je eden redkih protiturških taborov, ohranjenih do današnjih dni. Tam sta jih pričakala župnik Anton Hostnik in vodička Andreja Grablovic, ki sta jih popeljala skozi zgodovino tega pomembnega kulturnozgodovinskega spomenika. Jana Roštan

Učenci Osnovne šole Brinje Grosuplje obiskali občinsko upravo Učenci 8. a razreda Osnovne šole Brinje Grosuplje so v petek, 5. oktobra 2012, v sklopu predmeta državljanska vzgoja in etika obiskali občinsko upravo Občine Grosuplje, kjer jih je sprejel župan dr. Peter Verlič. Župan je naše osnovnošolce lepo pozdravil in jim podal nekaj zanimivih in predvsem koristnih informacij. Župan je učencem razložil, da je občina organizirana skladno z zakonom. Zakon, ki ureja delovanje občine, je Zakon o lokalni samoupravi. V Sloveniji je kar 212 občin, najmanjša je občina Hodoš v Prekmurju, šteje le okoli 300 prebivalcev. Naša občina se z okoli 19.000 prebivalci uvršča med večje občine. Župan je učencem pojasnil funkcijo župana, funkcijo občinskega sveta, ki ga v naši občini sestavlja 25 občinskih svetnikov in občinskih svetnic, ter delo in naloge občinske uprave. Vsi skupaj so se nato po posameznih uradih občinske uprave tudi sprehodili, župan pa jim je povedal, kakšne so naloge posameznega urada in katera področja pokriva. Ob obisku so učenci županu postavili tudi nekaj zanimivih vprašanj. Zanimala jih je starost naše občine, kdaj se začne delovni dan župana, zakaj se je župan dr. Peter Verlič odločil za kandidaturo za župana, kdo vse lahko kandidira za župana, ob vseh zastavljenih vprašanjih pa so učenci izrazili tudi željo, da bi v naši občini zgradili bazen. Obisk je učencem približal demokratično delovanje lokalne oblasti in jih navdušil za aktivno državljanstvo. Jana Roštan


Iz občinske hiše

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Podpis Pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje Župan dr. Peter Verlič in direktor družbe Javna razsvetljava, d.d., Stanko Furlan sta v sredo, 17. oktobra 2012, podpisala Pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje (javno zasebno partnerstvo). Način izvajanja javne službe v občini Grosuplje ni bil posebej predpisan, zato so na podlagi dogovora z javno razsvetljavo upravljale Krajevne skupnosti, Občina pa je na osnovi zahtevkov posamezne krajevne skupnosti refundirala stroške električne energije, stroške vzdrževanja. 16. novembra 2011 so občinski svetniki na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje sprejeli Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje. S tem odlokom se je določil način izvajanja te javne službe z namenom trajnega nemotenega ter brezhibnega delovanja javne razsvetljave, zmanjšanja porabe električne energije ter zagotavljanja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. V skladu z Odlokom je bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje, na podlagi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Javna razsvetljava.

V sredo, 17. oktobra 2012, je bila tako med Občino Grosuplje in podjetjem Javna razsvetljava, za določen čas 20 let sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Grosuplje. S tem je bil narejen tudi prvi korak k energetsko učinkoviti prenovi javne razsvetljave v občini Grosuplje, kar pomeni zamenjavo starih in gradnjo novih, bolj učinkovitih naprav, žarnic, svetil, regulatorjev in druge opreme. Jana Roštan

Delovno srečanje županov Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« Občine Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Škofljica in Mestna občina Ljubljana so 1. februarja 2008 podpisale sporazum o pristopu v Lokalno akcijsko skupino (LAS) LEADER Sožitje med mestom in podeželjem. Sporazum je bil podpisan z namenom uresničevanja skupnih interesov na področju razvoja podeželja po pristopu LEADER. Pristop LEADER namreč kot ukrep Evropske strukturne politike omogoča črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V ponedeljek, 8. oktobra 2012, je v Družbenem domu Grosuplje potekalo delovno srečanje Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem z županom občine Grosuplje dr. Petrom Verličem, županom občine Ig Janezom Cimpermanom, županom občine Ivančna Gorica Dušanom Strnadom in županom občine Škofljica Ivanom Jordanom. Predsednica upravnega odbora Lokalne akcijske skupine Marjana Marn je na srečanju županom in strokovnim sodelavcem iz občin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Škofljica in Mestne občine Ljubljana predstavila izvajanje pristopa LEADER na območju omenjenih občin in tako prisotnim podala poročilo o tem, kaj se je v programskem obdobju 2007-2013 že naredilo, razpravljali pa so tudi o zadnjih možnostih porabe sredstev v omenjenem obdobju.

Za občino Grosuplje je pomemben in aktualen projekt preureditve zunanjega otroškega igrišča v Šmarju – Sapu. Zunanje otroško igrišče, ki je v sklopu Podružnične šole Šmarje – Sap, namreč Občina Grosuplje prijavlja na razpis za pridobitev evropskih sredstev preko programa LEADER LAS. Z uspešno prijavo bi lahko igrišče preuredili in posodobili že prihodnje leto. Jana Roštan

13


14

Iz občinske hiše

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Seznanitev vojaških obveznikov z dolžnostmi in pravicami Predstavniki Ministrstva za obrambo so v torek, 11. septembra 2012, vojaške obveznike, državljane letnika 1994, ki prihajajo z območja naše občine, seznanili z njihovimi dolžnostmi in pravicami. Vojaške obveznike so seznanili z vojaško dolžnostjo v miru in ob neposredni vojni nevarnosti. Predstavili so jim možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka, sodelovanje v pogodbeni rezervi in zaposlitev v Slovenski vojski. Vojaške obveznike je ob tej priložnosti pozdravil in nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič. Kot je dejal, smo lahko veseli, da imamo svojo državo, če bi bilo potrebno, pa bi njeno suverenost znali tudi zaščititi. V časih, ko je Slovenija članica Evropske unije, članica zveze NATO, nam takšne nevarnosti verjetno ne pretijo več. Kljub temu so možni izzivi in tudi v miru lahko pride do naravnih nesreč, kot so potresi, poplave. V takšnih trenutkih se Občina najprej ozre po gasilcih, civilni zaščiti, če to ni dovolj, se mora obrniti na Slovensko vojsko. Jana Roštan

2%ý,1$*52683/-(

URAD ZA PROSTOR Taborska cesta 2 1290 Grosuplje Tel: 01/7888-750 Fax: 01/7888-764 info@grosuplje.si http://www.grosuplje.si

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12, bo Občina Grosuplje pričela s sprejemanjem pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje (v nadaljevanju: SD OPN). V skladu z zakonom pozivamo zainteresirano javnost, da poda pobude za postopek SD OPN. Občina bo osnutek pripravila v skladu z 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa, da se osnutek SD OPN pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga prostorski akt obravnava, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Postopek priprave in sprejema SD OPN je predpisan z zakonom. Javnost je v postopek SD OPN vključena s tem javnim pozivom in v teku postopka spremembe prostorskega akta v času javne razgrnitve ter javne obravnave. O terminih le-teh bomo javnost obveščali preko medijev. Za posredovanje razvojnih potreb zainteresirane javnosti je občina pripravila obrazec: Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča, ki je dostopen na spletni strani občine Grosuplje www.grosuplje.si ali na vložišču Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. Več informacij lahko pridobite na Uradu za prostor Občine Grosuplje. Pobude na priloženem obrazcu z obvezno grafično prilogo bomo zbirali v času od 1. oktobra do vključno 30. novembra 2012 pisno po pošti na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje ali osebno oddano na vložišču občine Grosuplje. Grosuplje, 5. september 2012 Št. zadeve: 3505 - 3/2012 Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič


Iz občinske hiše

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Terenski ogledi po krajevnih skupnostih V septembru in oktobru sta se župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave Dušan Hočevar sestala s predstavniki krajevnih skupnosti Račna, Ilova Gora in Mlačevo. Na območju omenjenih krajevnih skupnosti sta si ogledala tekoče delovne projekte in se seznanila z nadaljnjimi aktivnostmi na območju posamezne krajevne skupnosti. Na obisku v Krajevni skupnosti Mlačevo se jim je pridružil tudi pooblaščenec župana Iztok Vrhovec. Na obisku v Krajevni skupnosti Račna Kot kaže, bodo krajani Račne kmalu postali bogatejši za novo športno igrišče za različne športne dejavnosti. Novo igrišče nastaja ob kulturnem domu, kjer bodo krajani pridobili nov prostor za rekreacijo in športno preživljanje prostega časa.

Predsednik Krajevne skupnosti Jožef Tkalec in član Sveta Krajevne skupnosti Alojz Jamnik sta župana dr. Petra Verliča in direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja popeljala po območju Krajevne skupnosti Ilova Gora in ju seznanila z aktivnostmi in deli, ki so se na območju krajevne skupnosti že postorila, pa tudi z deli in potrebami, ki bi jih bilo, kot menita, prav tako potrebno še postoriti in realizirati. Ob pohajkovanju po krajevni skupnosti so se ustavili tudi na razgledni točki, ki ponuja čudovit razgled na okoliške kraje, prav vsi pa bi si želeli njeno vrednost bolje izkoristiti. Jana Roštan

Na obisku v Krajevni skupnosti Mlačevo

Na obisku v krajevni skupnosti Račna.

Gradbišče novega športnega igrišča sta si ogledala tudi župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave Dušan Hočevar, predsednik Krajevne skupnosti Račna Rajko Palčar pa ju je ob tem seznanil z nadaljnjimi delovnimi aktivnostmi. Razkazal jima je lepo prenovljene prostore, v katerih se sestaja svet Krajevne skupnosti Račna, uporabljajo pa jih tudi različna druga društva. Prav tako so si vsi skupaj pogledali rekonstrukcijo tamkajšnje lokalne ceste.

Da bi vasi na območju Krajevne skupnosti Mlačevo dodobra spoznali, smo se z županom dr. Petrom Verličem, direktorjem občinske uprave Dušanom Hočevarjem in pooblaščencem župana Iztokom Vrhovcem sprehodili po vaseh ter si pogledali infrastrukturo in pokopališče Boštanj. Na ta način smo dobili boljši vpogled v to, kaj je v krajevni skupnosti v okviru infrastrukture še potrebno narediti. Vsi smo se strinjali, da je najprej potrebno urediti krajevno cesto od glavne ceste Mlačevo – Krka do železniške postaje Mlačevo, vključno s pločnikom in avtobusno postajo v križišču pri železniški postaji.

Jana Roštan

Na obisku v Krajevni skupnosti Ilova Gora

Na obisku v krajevni skupnosti Mlačevo.

Pot nas jevodila na Radensko polje, kjer smo se ustavili pri Grosupeljščici, ki priteka iz čistilne naprave Grosuplje. Ogledali smo si tudi novi vrtec na Velikem Mlačevem. Po končanem obisku lahko ugotovimo, da se bo za Krajevno skupnost Mlačevo dalo vsaj nekaj narediti. Sedanje občinsko vodstvo ima posluh in sposobnosti za napredek krajevnih skupnosti in občine same. Na obisku v krajevni skupnosti Ilova Gora.

Janez Svetek, predsednik KS Mlačevo

15


16

Oglasni članek Oglasi

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Kruh iz domačih krajev s tradicijo Dolenjci bi najraje jedli mešani kruh iz pšenične, koruzne in ovsene moke

V Mercatorju smo se v sodelovanju s Pekarno Grosuplje, sicer tudi Mercatorjevo domačo pekarno, odločili, da poskusimo ponovno obuditi zanimanje za krušno kulturno dediščino. V sodelovanju s kupci in z znanjem naših mojstrov pekov iz Pekarne Grosuplje smo jo želeli prenesti v prihodnost. S tem namenom smo za posamezno regijo pripravili izbor treh novih vrst kruha glede na regionalne posebnosti in tradicijo in k sodelovanju povabili tudi naše kupce. Ti so na naših prodajnih mestih lahko glasovali za kruh, ki ga v prihodnje želijo kupovati v svoji lokalni trgovini. V dolenjski regiji je največ glasov prejel mešani kruh iz pšenične, koruzne in ovsene moke. Izbira novih vrst kruha po tradicionalnih značilnostih Pestra ponudba in kakovost sta tudi pri izbiri kruha ključni. Prav zato Mercator že vseskozi nudi pester izbor najrazličnejših vrst kruha, ki je sinonim za kakovost in tradicijo. Način peke kruha in njegove sestavine se v več tisočletjih, odkar kruh poznamo, niso bistveno spremenile. Se pa nedvomno spreminja naš okus. Beli kruh, ki je nedavno veljal za prvo izbiro pri nakupu kruha, se vedno pogosteje zamenjuje z bolj tradicionalnimi vrstami, kot so na primer polnozrnat, ajdov ali rženi.Tudi med posameznimi slovenskimi regijami so precejšnje razlike. Kruh, ki je, denimo prodajni hit v eni regiji, skoraj ni zanimiv za drugo. Tudi zato smo naše kupce v projekt vključili glede na značilnosti in preference potrošnikov posameznih regij.

Zmagovalne vrste kruha po vašem izboru Na svetovni dan hrane, 16. oktobra, so bili znani zmagovalni kruhi, za katere je glasovaloveč kot 50 tisoč kupcev. Mercatorjevi kupci iz posameznih slovenskih regij so tako izbrali nove vrste kruha s tradicionalnimi značilnostmi in sestavinami, ki bodo od 2. polovice novembra naprej tudi na policah Mercatorjevih prodajaln. V dolenjsko regijo je največ glasov s strani kupcev prejel mešani kruh iz pšenične, koruzne in ovsene moke, ki je bil na izbiro poleg krompirjevega in koruznega mešanega s prosom. Mešani kruh iz pšenične, koruzne in ovsene moke bodo v Pekarni Grosuplje zamesili iz teh, za Dolenjsko značilnih sestavin, dodali pa mu bodo tudi ovsene kosmiče in kislo testo, ki zaokrožita okus, dajeta svežino in sočnost. Izdelek bo imel rahlo sivkasto rumeno sredico in nežno zlato skorjico, posuto z moko.

Štajerci bi rženega z bučnim oljem, Primorci pa takega s suhim paradižnikom Zanimive pa so tudi zmagovalne vrste kruha ostalih slovenskih regij.

Na Primorskem je zmagal kruh s suhim paradižnikom, Gorenjci so izbrali pšeničnega polnozrnatega z orehi, Štajerci rženega, mešanega z bučnim oljem, Korošci pa rženega z ajdo. V osrednji Sloveniji bodo po novem lahko kupovali čebulni kruh, na Notranjskem pirinega s krompirjem, v Prekmurju pa mešanega pšeničnega s prekmursko zaseko. Vsem, ki so glasovali, se zahvaljujemo za sodelovanje, prav vse pa vabimo, da izbrani novi regijski kruh poskusite tudi sami. Dolenjski izbrani kruh bo na voljo tudi v Hiši kruha v Grosupljem.


Politika

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Članice in člani OO SDS Grosuplje na zborovanju v podporo dr. Milanu Zveru V soboto, 6. oktobra, se je v mariborski dvorani Tabor odvilo Vseslovensko zborovanje v podporo kandidaturi dr. Milana Zvera. Močne in globoke besede podpore predsedniškemu kandidatu dr. Milanu Zveru so izrekli soproga kandidata dr. Andreja Valič Zver, predstavnika Slovencev iz zamejstva, Damjan Terpin iz Trsta in Vladimir Smrtnik iz avstrijske Koroške, ministri aktualne vlade iz vrst SDS in NSi, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter predsednica NSi Ljudmila Novak in predsednik vlade ter predsednik SDS Janez Janša. 4000 glavo množico pa je ob koncu prireditve nagovoril tudi sam predsedniški kandidat dr. Milan Zver. Dogodka se je udeležilo tudi več članov OO SDS Grosuplje. Odlično vzdušje, optimizem, predvsem pa obljubljene spremembe na bolje so nas prepričale, da je predsedniški kandidat dr. Milan Zver zagotovo tista prava izbira, predsedniški kandidat, ki združuje, predsedniški kandidat, ki povezuje, predsedniški kandidat, ki vidi dlje. Predsedniški kandidat dr. Milan zver je v svojem nagovoru uvodoma dejal: »Tukaj sem zato, da uresničim pričakovanja in upe vseh tistih, ki imate vrednote osamosvojitve in demokracije za najpomembnejše v slovenski zgodovini in vseh tistih, ki si želite za predsednika nekoga, ki bo končno politično združeval, ne pa ideološko delil.« Dr. Milan Zver je prepričan, da v zadnjih dveh desetletjih nismo izkoristili vseh svojih razvojnih potencialov. »Tranzicijski, pajdaški kapitalizem je preprečil pravično prerazporeditev družbenega imetja, zdravo podjetnost, večjo solidarnost in boljšo kakovost življenja za vse. Povzročil pa socialne razlike in apatijo,« je dejal. A vendar je neomajen v prepričanju, da bo Slovenija izšla iz te krize še bolj varna, še bolj pravna, mirna, solidarna, ugledna, moderna, učinkovita, stabilna in še bolj vključujoča, kot država, v kateri bo lahko vsak posameznik izkoristil svoje potenciale. »Pot do tja vodi preko treh mostov: politične stabilnosti,

gospodarske učinkovitosti in utrjene nacionalne identitete,« je še dejal. Dr. Milan Zver je nadaljeval z besedami, da se kot predsednik ne bo zaprl v predsedniške dvore v Ljubljani ali na Brdu, da bi se srečeval samo z zmagovalci, dobitniki medalj ali nagrad. »Predsednik mora pokazati svoj odnos tudi do ljudi, ki so obtičali na robu, ki izgubljajo. A danes je še posebej pomembno biti solidaren, pomagati pomoči potrebnim, da niso sami v teh težkih časih,« je rekel. Obljubil je, da se bo »boril za to, da bo čez čas na vaših licih tudi kakšna solza sreče in zadovoljstva, radosti in ponosa, saj boste spoznali, da gre vam, vaši družini in Sloveniji vse bolje in bolje«. »Naj živi naša Slovenija!«, je z navdušujočimi besedami zaključil dr. Milan Zver. Dušan Hočevar, predsednik OO SDS Grosuplje

17


18

Politika / Turizem

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Borut Pahor v Grosupljem predlagal politično premirje! Borut Pahor je v okviru projekta „SKUPAJ SMO SPOSOBNI DOSEČI NEPREDSTAVLJIVO” 18. septembra spregovoril v Mestni knjižnici Grosuplje. Politična beseda se je družila z glasbo, za katero je poskrbel kantavtor Jazz, na koncu pa je Jasmina Zupančič zaigrala še na harmoniko. Večer pa ni minil brez smeha. Darilo, ki ga je Borutu Pahorju po zaključku podarila Nevenka Zaviršek, je bil simbol mesta Grosuplje – konj! Nekdanji predsednik Državnega zbora in nekdanji premier Borut Pahor je že na šestem večeru pred zbranimi spregovoril o poti, po kateri stopa naša država. Pred nami je okno, ki nam lahko omogoči, da premagamo krizo in iz bitke s sovražnikom stopimo kot zmagovalci. Po njegovih besedah se ponavlja zgodba, ki se je pisala pred 22 leti, v času Demosove vlade. Tudi takrat smo se namreč Slovenci prepirali o pravi poti, a nam je uspelo. “Gre za vprašanje, ali bomo Slovenci ostali gospodarji svoje usode ali bomo hlapci!” K temu je še dodal: “Nimam vseh odgovorov, a uspemo lahko samo, če bomo stopili skupaj, in propadli bomo, če se ne bomo uspeli dovolj poenotiti.” Geslo večera v Grosupljem, ki ga je spremljala napolnjena dvorana Mestne knjižnice Grosuplje, je bilo politično premirje. Slednje se mora zgoditi že v septembru ali začetku oktobra, saj je

to način, da bi lahko rešili krizo. “Politično premirje ne pomeni suspenza demokracije, ampak odločitev, da bomo vse korake v boju s krizo presojali kot skupno poslanstvo, ki presega strankarske interese.” Z zbranimi je Borut Pahor podelil še dve nosilni misli, v katerih pravi, da se je potrebno osredotočiti na krizo kot osrednji problem ter se skupaj poenotiti o rešitvah. Slovenci namreč moramo ostati v jedru najbolj razvitih evropskih držav. Zavedati se moramo, da smo preživeli težko stoletje. Presekali sta ga dve svetovni vojni in nesluten tehnološki napredek, a hkrati je bilo 20. stoletje tudi stoletje, v katerem je nasilne smrti umrlo največ ljudi. Zato moramo za prihodnost iti v boj, ki je zahteven. Zahteva vsakega posameznika in samo SKUPAJ nam bo uspelo! Služba za stike z javnostmi SD

Na izletu v Bolgariji smo se spomnili prevajalca Toneta Potokarja iz Predol Organizatorka Malči Šturm je v okviru Županove jame – turističnega in okoljskega društva Grosuplje in Turistične agencije Tur tur popeljala skupino Grosupeljčanov v Bolgarijo. Taki izleti v dežele, ki jih posplošeno štejemo med manj razvite, podirajo tabuje in dokazujejo, da so ogleda vredne. Naša prva postaja je bil Beograd, kjer smo si ogledali cerkev sv. Save in Kalemegdan. Glavno mesto Bolgarije Sofija je sodobno mesto z gostim prometom in dobrimi avtomobili, lepimi novimi in mogočnimi starimi stavbami ter bogato zgodovino. Naslednji dan smo videli samostan Rilo s cerkvijo, poslikano znotraj in zunaj. Plovdiv je lepo mesto s starim jedrom ter ostanki rimskega gledališča in stadiona. Nismo mogli mimo doline vrtnic v Kazanlaku, ki je v jesenskem času, ko vrtnice ne cvetijo, manj opazna. Vezi s temi kraji je vzpostavljal že grof Rihard Blagaj, po rodu z Boštanja, ki je vabil k sebi bolgarske strokovnjake za rožno olje in ga destiliral, orodje pa je ohranjeno v polhograjskem muzeju. Zanimive so bile tračanske grobnice iz 4. stoletja pred našim štetjem in ruska spominska cerkev pod prelazom Šipka. V hribih je vas Koprivštica z ohranjeno vaško arhitekturo iz 17. in 18. stoletja. Na poti nazaj smo se ustavili še v srbskem samostanu Ravanica. Večina Bolgarov živi v mestih, vasi so prazne, zemlja povečini neobdelana in na podeželju skoraj da nismo videli avtomobilov, ampak konjske vprege. Standard je precej nižji kot v Sloveniji, cene v mestih pa evropske, toda dežela je lepa in vredna ogleda. Med potjo smo spoznavali tudi bolgarsko književnost. Kulturni stiki med Bolgari in Slovenci imajo dolgo zgodovino. Že med

Grosupeljčani na ulici starega Plovdiva.

obema vojnama in po drugi svetovni vojni je bolgarske avtorje prevajal tudi naš rojak Tone Potokar iz Predol. Rojen je bil 13. septembra 1908, umrl pa je 14. maja 1985. Končal je prometno šolo v Beogradu in služboval kot železniški uradnik. Za medsebojno spoznavanje jugoslovanskih narodov je napisal več tisoč književnih poročil, prevajal pa je tudi iz bolgarščine. Marija Samec


Ekologija/ Ekologija Turizem

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Prva poroka v Ĺ˝upanovi jami V soboto, 8. septembra 2012, je Ĺ˝upanova jama dobila malce drugaÄ?ne obiskovalce kot sicer ob Âťuradnih urahÂŤ ali ko jo obiĹĄÄ?ejo pevski ansambli. DoĹživeli smo prvo poroko v Ĺ˝upanovi jami. Mladi par iz Grosupljega, Anja Zrimec KriĹžman in AndraĹž Levec, sta se odloÄ?ila dahniti svoj ÂťdaÂŤ na galeriji v najlepĹĄi dvorani Ĺ˝upanove jame. V akustiÄ?ni dvorani ob svetlikajoÄ?ih se kapnikih in zvokih mladega ansambla smo doĹživeli prav posebno ceremonijo mladoporoÄ?encev, ki jo je v dvorani pred galerijo spremljalo tudi veliko svatov. PoroÄ?ni obred je za Anjo in AndraĹža v navzoÄ?nosti matiÄ?arke opravil Ĺžupan dr. Peter VerliÄ?. V Ĺ˝upanovi jami se je obrnil nov list, z novim, prvim dogodkom. MogoÄ?e pa to pomeni, da se za kraĹĄko lepotico odpira novo poglavje in lahko v njej priÄ?akujemo ĹĄe veÄ? tako lepih, posebnih in sveÄ?anih dogodkov, kot je poroka. foto: Marjan Trobec

Jana RoĹĄtan

KANALIZACIJA V GROSUPLJEM - Kaj ne sodi vanjo? Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki je upravljavec in vzdrĹževalec javnega kanalizacijskega sistema na obmoÄ?ju obÄ?ine Grosuplje, v zadnjem Ä?asu opaĹža poveÄ?ano koliÄ?ino stvari in tekoÄ?in, ki ne sodijo v kanalizacijo.

Zgoraj navedene stvari oziroma tekoÄ?ine ustrezno loÄ?ite v vaĹĄe zabojnike oziroma oddajte v center za ravnanje z odpadki v CERO Ĺ paja dolina. V primeru neupoĹĄtevanja zgornjih navodil ima lahko vaĹĄe nepremiĹĄljeno ravnanje hude posledice. PovzroÄ?ite lahko motnje v delovanju kanalizacijskega sistema, resno ogrozite zdravje drugih, posredno pa tudi lastno zdravje.

V kanalizacijske odtoke NE SMEMO metati oziroma zlivati: t0%1"%/*)0-+*//"'5/*)%&3*7"507 t(3"%#&/*)0%1"%,07 NBMUF DFNFOUB EFTL t#"37 501*- %&;*/'&,$*+4,*)43&%45&7 ,*4-*/ Za vse dodatne informacije nam piĹĄite na elektronsko poĹĄto FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, ZDRAVIL, t53%/*0%1"%,07 UFLTUJMKB ESPCOJIQMBTUJĘŠOJIQSFENFUPW info@jkpg.si ali pokliÄ?ete na telefonsko ĹĄtevilko 01/7888-924. embalaĹže, kavnih in Ä?ajnih filtrov, izdelkov za osebno higieno), Javno komunalno podjetje Grosuplje t03("/4,*)0%1"%,07 PTUBOLPWISBOF MJTUKB USBWF

t74&#*/*;(3&;/*$

Akcija ÂťOdpadke loÄ?ujem, okolje varujemÂŤ je v polnem zamahu V petek, 19. 10. 2012, in v soboto, 20. 10. 2012, so v CERO Ĺ paja dolina v sklopu akcije ÂťOdpadke loÄ?ujem, okolje varujemÂŤ potekali dnevi odprtih vrat. Petek je bil namenjen otrokom iz vrtcev in osnovnih ĹĄol. Obiskalo nas je 170 otrok iz Temenice, Ĺ entvida pri StiÄ?ni in Grosupljega. Otroci so si ogledali zbirni center, deponijo in sortirnico meĹĄane embalaĹže, kjer jih je sprejela Nevenka Murovec. Podjetje ZEOS je v Ĺ paji dolini v Ä?asu dnevov odprtih vrat parkiralo svoje vozilo E-transformer, ki nudi zanimive informacije o ravnanju z odpadno e-opremo. Vsi otroci so si v vozilu ogledali kratek film na to tematiko. Prikazali smo jim praznjenje zabojnikov s smetarskim vozilom. Za konec smo

skupaj ustvarjali na odpadke (odpadni karton) in z odpadki (z odpadnimi plastenkami). Na ta naÄ?in so nastale lepe slike dreves v jeseni. Nastale umetnine smo razstavili v soboto in jih pokazali vsem obiskovalcem dneva odprtih vrat. Otroke smo pogostili z roladico pa tudi Ĺžejni niso bili. Sobotni dan je bil namenjen vsem ostalim obÄ?anom. Organizirali smo dva vodena ogleda (ob 9.00 in ob 11.00). Oglede je vodil direktor TomaĹž Rigler. Obiskovalcem smo predstavili zgodovino CERO Ĺ paja dolina, trenutno stanje in naÄ?rte o nadaljnjem razvoju. Ogledali so si zbirni center, telo odlagaliĹĄÄ?a in ostale naprave v centru, med drugim tudi novo Ä?istilno napravo

19


20

Ekologija

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

za izcedne vode. Nevenka Murovec iz podjetja Gor, d.o.o., je vodila ogled sortirnice meĹĄane embalaĹže, MatjaĹž Rus iz podjetja Roks recikliranje, d.o.o., pa je obiskovalce seznanil s postopkom kompostiranja na kompostarni v Ĺ paji dolini. Vsi obiskovalci so lahko domov odnesli tudi vreÄ?ko komposta. Na koncu smo vse obiskovalce pogostili. V mesecu oktobru se akcija pospeĹĄeno izvaja tudi v vrtcih. V drugi polovici oktobra smo obiskali matiÄ?ne vrtce v Dobrepolju, Grosupljem in IvanÄ?ni Gorici z ZmajÄ?kom Ferdom in Kosom in otrokom odigrali predstavo o pravilnem loÄ?evanju odpadkov. Predstava je nastala v sodelovanju z Radiem Zeleni val in Petro Bor. Vse ostale vrtce je obiskal Kos (naĹĄa maskota) in si ogledal eko-otoÄ?ke, ki so jih pripravili otroci skupaj z vzgojiteljicami. Na potovanju Kosa po vseh enotah vrtcev smo spoznali, da so otroci odliÄ?ni ambasadorji loÄ?evanja odpadkov. Njihovo znanje na tem podroÄ?ju je zelo veliko, za kar gre prav gotovo zahvala vzgojiteljicam in ostalim delavcem vrtcev. Upamo, da bodo otroci z loÄ?evanjem ÂťokuĹžiliÂŤ tudi svoje starĹĄe. V sklopu akcije je JKP Grosuplje izdalo knjiĹžico z vsemi potrebnimi informacijami za loÄ?evanje odpadkov z naslovom ÂťKam in kako z odpadki iz gospodinjstev?ÂŤ KnjiĹžica je izĹĄla v nakladi 15.000 izvodov, prejela so jo vsa gospodinjstva v obÄ?inah Dobrepolje, Grosuplje in IvanÄ?na Gorica. JKP Grosuplje informira o loÄ?evanju tudi na razliÄ?nih prireditvah. S svojo stojnico smo se predstavili na prireditvah Grosuplje v jeseni, na Obrtno-podjetniĹĄkem sejmu v IvanÄ?ni Gorici in na prireditvi Pozdrav jeseni na trĹžnici v IvanÄ?ni Gorici in vsem, ki so pravilno loÄ?ili pripravljene odpadke, podelili majÄ?ko s sloganom akcije. Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v mesecu novembru, ko bomo 22. 11. 2012 izvedli zakljuÄ?ek kviza, ki poteka v osnovnih ĹĄolah. Organizirali bomo okroglo mizo o problematiki loÄ?evanja odpadkov na drĹžavnem nivoju v Ä?etrtek, 15. 11. 2012, v DruĹžbenem domu v Grosupljem z udeleĹženci z ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje, Ĺžupani obÄ?in Dobrepolje, Grosuplje in IvanÄ?na Gorica in drugimi.

Kos, zmajÄ?ek Ferdo in Petra na obisku v vrtcih.

Podrobnosti o poteku akcije lahko spremljate tudi na spletni in facebook strani JKP Grosuplje (www.jkpg.si in http://www.facebook.com/JavnoKomunalnoPodjetjeGrosuplje). Upamo, da smo se z aktivnostmi v akciji dotaknili tudi vas in lahko skupaj reÄ?emo: ÂťOdpadke loÄ?ujem, okolje varujem!ÂŤ UrĹĄka Rus, JKP Grosuplje

Nagrade v sklopu akcije ÂťOdpadke loÄ?ujem, okolje varujemÂŤ podeljene V sklopu akcije ÂťOdpadke loÄ?ujem, okolje varujemÂŤ smo podelili nagrade ZBIRATELJEM ODPADNE ELEKTRIÄŒNE IN ELEKTRONSKE OPREME, ODPADNIH SIJALK TER ODPADNIH BATERIJ IN AKUMULATORJEV. Omenjeni odpadki sodijo med okolju nevarne in ĹĄkodljive odpadke. Javno komunalno podjetje Grosuplje jih zbira, druĹžba Zeos pa poskrbi za pravilno obdelavo teh odpadkov. Vsi, ki so med 15. 9. 2012 in 15. 10. 2012 oddali OEEO v CERO Ĺ paja dolina so lahko izpolnili nagradni kupon. V Ä?asu, ko je potekala nagradna igra, smo zbrali naslednje koliÄ?ine odpadkov: tLHNBMJIHPTQPEJOKTLJIBQBSBUPW tLHUFMFWJ[PSKFWJONPOJUPSKFW tLHIMBEJMOP[BNS[PWBMOJIBQBSBUPWJOPTUBMJIWFMJLJIHPspodinjskih aparatov, tLHPEQBEOJITJKBMLy

Nagradna igra se je zakljuÄ?ila z Ĺžrebanjem, ki smo ga izvedli v soboto, 20. 10. 2012 ob 11. uri, na Dan odprtih vrat CERO Ĺ paja dolina. Nagrade prejmejo: 1. nagrada: hladilnik – Maja ZupanÄ?iÄ?, KriĹĄka vas; 2. nagrada: vodeni ogled po Radenskem polju in kosilo za dve osebi - Janez BorĹĄtnik, KriĹĄka vas; 3. nagrada: vodeni ogled po Radenskem polju in kosilo za eno osebo – Jernej Jerman, Grintovec. Nagrajencem Ä?estitamo. O prevzemu nagrade bodo pisno obveĹĄÄ?eni. Akcija je potekala v okviru slovenske osveĹĄÄ?evalne kampanije za ravnanje z OEEO in osveĹĄÄ?evalne akcije JKP Grosuplje o ravnanju z odpadki. Javno komunalno podjetje Grosuplje


Socialno varstvo in zdravje

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

D R O B T I N I C A - Malo je … VELIKO Ob 16. oktobru, svetovnem dnevu hrane, smo v okviru Območnega združenja Rdečega križa Grosuplje letos že četrtič izvedli akcijo zbiranja pomoči za topel obrok otrok iz socialno ogroženih družin našega območja. Ob 16. oktobru, svetovnem dnevu hrane, smo v okviru Območnega združenja Rdečega križa Grosuplje letos že četrtič izvedli akcijo zbiranja pomoči za topel obrok otrok iz socialno ogroženih družin našega območja. V trgovskih centrih Mercator, Tuš in letos tudi Spar so v soboto, 13. oktobra dopoldne, prostovoljci Rdečega križa zbirali prispevke, ki jih namenjamo osnovnim šolam Brinje in Louis Adamič v Grosupljem. Z zbranimi sredstvi bodo zagotovili kosilo tistim otrokom, ki bi sicer morali lačni domov, kjer pa tudi živijo v stiski in pomanjkanju. Iskrena zahvala vsem, ki so ob naših stojnicah ustavili svoj korak in pobrskali po denarnici, čeprav tudi sami doživljajo krizo, varčevalne ukrepe ali strah pred prihodnostjo. Otrokom so namenili 950 € pomoči! Hvala tudi vsem trgovinam, ki so nam omogočile izvedbo Drobtinice v njihovih prostorih in darovale kruh ter tudi Slaščičarni Kovačič za donacijo peciva. Zbiranje sredstev pa ne bi bilo mogoče

brez pogumnih in vztrajnih prostovoljk in enega prostovoljca, ki so žrtvovali svoj čas in dobro voljo za druge! Anica Smrekar, sekretarka OZRK Grosuplje in Franc Horvat, predsednik OZRK Grosuplje

Zahvala krvodajalcem Območno združenje Rdečega križa Grosuplje se iskreno zahvaljuje vsem udeležencem tridnevne jesenske krvodajalske akcije! Veseli smo, da se je vabilu odzvalo rekordno število krvodajalcev: v Grosupljem 172 krvodajalcev, v Ivančni Gorici 220 in v Vidmu- Dobrepolje 106, skupaj v treh dneh 498 krvodajalcev.

Hvala tudi vsem, ki darujete kri na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, hvala vsem šolam, ki dajo na razpolago prostore, in vsem prostovoljcem, ki pomagajo pri izvedbi krvodajalskih akcij, da skupaj rešujemo življenja!

Upamo, da bo večina izmed 71 krvodajalcev, ki so kri darovali prvič, vztrajala v tej humani drži tudi v bodoče!

Anica Smrekar, sekretarka OZRK Grosuplje in Franc Horvat, predsednik OZRK Grosuplje

Poročilo o srečanju starejših in invalidov na Kopanju V nedeljo, 7.10.2012, je na Kopanju potekalo srečanje ostarelih in invalidov župnije Kopanj. Ob 10. uri je bila v župnijski cerkvi sveta maša za vse bolne in ostarele, po maši pa je bilo v župnišču organizirano druženje s pogostitvijo. Srečanja se je udeležilo 20 krajanov, ki so izrazili zadovoljstvo nad tem, da se lahko vsaj enkrat letno srečajo in nekoliko pozabijo na vsakdanje težave. Pogostitev je financiral Rdeči križ, pripravili pa so jo prostovoljci KORK Račna in člani ŽPS Kopanj. Ob tem ne smemo pozabiti tudi gostoljubja novega kopanjskega župnika Janeza Kebeta, ki je za potrebe pogostitve odstopil prostore v župnišču ter z zapeto napitnico poskrbel za dobro vzdušje med prisotnimi. Za KO RK Račna Marjan Kastelic

21


22

Socialno varstvo in zdravje

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Zahvala za elektronske proteze Urbanu so se uresničile sanje Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš, če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi. (Tone Pavček) Minilo je ravno eno leto, odkar smo začeli z zbiralno akcijo starega papirja in zamaškov, da bi omogočili Urbanu lažje življenje. Z vašo pomočjo smo zbrali dovolj denarnih sredstev, da je razigrani fant že poleti dobil elektronske proteze, se z njimi v Soči naučil hoditi, ter z novimi močmi zakorakal v deveti razred osnovne šole.

ISKRENO SE ZAHVALJUJEM VSEM ZBIRALCEM ZAMAŠKOV IN PAPIRJA, VSEM VAM, DRAGI OTROCI, UČENCI, KI STE ZBIRALI ZAMAŠKE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012, VSEM VAM, DOBRIM LJUDEM, KI STE ZBIRALI STAR PAPIR. PRISRČNA IN ISKRENA ZAHVALA TUDI VSEM DONATORJEM, DAROVALCEM, SORODNIKOM, PRIJATELJEM, KI STE Z DENARNIM PRISPEVKOM PRISPEVALI ZA ELEKTRONSKE PROTEZE, KI URBANU OMOGOČAJO VARNEJŠO HOJO IN GIBANJE BREZ INVALIDSKEGA VOZIČKA.

Posebna zahvala pa velja Urbanovim bratrancem in sestričnam in vsem sorodnikom, ki ste z nesebično pomočjo skrbeli za organizacijo in prevoze zbranih zamaškov in papirja ter vsa ostala skrita dobra dela. Bog naj vam vsem bogato povrne in še enkrat ISKRENA HVALA! Urban Babič z družino

Skupine za samopomoč v Grosupljem za ljudi s čustvenimi težavami Obveščamo vas, da DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE v Grosupljem organizira dopolnilno mentalno zdravljenje – skupine za samopomoč pod vodstvom izkušenega terapevta. Terapije potekajo v Kulturnem domu Grosuplje, dva-krat mesečno, ob 18. uri. Udeležba je brezplačna. Če ste razočarani, depresivni, nevrotični, žalujete, imate socialno ali kakšno drugo fobijo, psihosomatske motnje ali kakšne druge čustvene težave, Vas vabimo, da nas pokličete na tele-

fonsko številko 031/643-782, da se dogovorimo o vaši prisotnosti v skupini. Vljudno vabljeni! Zlatko Jajčanin, predsednik Društva za mentalno zdravje


Socialno varstvo in zdravje

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Manca v vrtcu Jurček Smo dokaj običajna petčlanska družina: oče, mati in tri hčerke. Ker pa je včasih življenje nepredvidljivo in polno presenečenj, nam je v letu 2009 poslalo prav posebno darilo. To darilo je bila srednja punčka Manca, ki se je rodila s cerebralno paralizo. Manca je krasna punčka, kot tudi njeni sestrici, le da ne more hoditi, govoriti in je popolnoma odvisna od naše pomoči. K sreči pa sva midva kot starša to posebno življenje sprejela in ne dramatizirava, temveč se trudiva, da bi Manci omogočila čim bolj prijazno in ljubeče okolje, v katerem se bo počutila dobro in predvsem sprejeto. Zato sva se v letošnjem letu odločila, da Manco premestimo v redno skupino vrtca (do sedaj je bila v razvojnem vrtcu), vendar pa je nisva hotela dati kamor koli, ampak samo v vrtec Jurček v Malo vas pri Grosupljem, saj nikoli nisva dvomila v njihovo kvaliteto in prijaznost, ker sva jim eno leto prej zaupala najmlajšo in so se odlično odrezali. Sliši se zelo preprosto, vendar še zdaleč ni tako. Najprej se je bilo seveda potrebno dogovoriti s Katarino Mohar, ki pa se je z velikim veseljem odzvala na najino prošnjo. Bilo ji je v čast, da jim zaupamo v varstvo otroka s posebnimi potrebami. Tu pa se je vse skupaj začelo: nove odločbe o usmerjanju, pregledi, kup papirjev in mnenj strokovnjakov, kolikšna je Mančina gibalna in duševna prizadetost. Po pol leta nam je končno uspelo. V veliko pomoč nam je bila seveda gospa Mohar, ki je pripomogla, da smo končno dobili vse papirje. Preverjali so tudi, če vrtec ustreza njihovim pogojem (Zavod za šolstvo in URI Soča), da ni nobenih arhitekturnih ovir za voziček in ostale Mančine potrebe. Potrebno je bilo zaposliti tudi nekoga, ki bo neprestano poleg Mance, saj je odvisna od pomoči drugih. Oba sva mnenja, da smo dobili super spremljevalko, ki naredi veliko in še več, da bi se Manca dobro počutila in da bi predvsem uživala v otroštvu, kolikor se da, saj je že

tako za marsikaj prikrajšana. Včasih se res ne zavedamo, kako malo je potrebno, da je otrok zadovoljen. Vse preveč kompliciramo in se ne zavedamo, da otrok, kot je Manca, lahko veliko nauči tako otroke kot odrasle. Zato bi se v imenu naše družine zahvalila najprej Emi Furlan, ki tako lepo skrbi za našo Manco v vrtcu, prav tako pa tudi celotnemu kolektivu vrtca Jurček, saj so pokazali, kaj pomeni biti dober in odprt do drugačnosti. Hvala Vam za vso ljubezen in varnost, ki jo dajete vsem našim otrokom, kateri so Vam zaupani. Res hvala, najboljši ste! Martin, Mateja, Zala, Manca in Nika Zorman

TEDEN OTROKA – Radosti in stiske odraščanja Svetovni dan otroka se po priporočilih Združenih narodov praznuje vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru, Zveza prijateljev mladine Slovenije pa je ta dan obeležila s svojim programom »Teden otroka«, ki se prav tako začne prvi ponedeljek v oktobru in traja 7 dni. Letos se je odvijal pod geslom »radosti in stiske odraščanja«. V tednu otroka organizirajo različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke, širšo javnost pa opozarjajo na ranljiva otroška leta in kršenje otrokovih pravic. Slovenska demokratska mladina ob tednu otroka V občinskem odboru Slovenske demokratske mladine Grosuplje se zavedamo, da so otroci v teh prihajajočih jesenskih in zimskih dneh zaradi slabše vidljivosti na cesti še posebej izpostavljeni nevarnosti na poti v šolo in domov. Zato smo v tednu otroka, v soboto, 6. oktobra 2012, med naše najmlajše prebivalce občine Grosuplje razdelili odsevne kresničke, da bodo bolj vidni ter da bomo vozniki še toliko bolj pozorni nanje. Po uspešno zaključeni akciji zbiranja šolskih potrebščin za socialno šibke družine, ki smo jo izvedli v mesecu juliju in avgustu, smo si obljubili, da na naše najmlajše ne bomo pozabili in tudi

tokrat naleteli na odličen odziv občanov. Vsekakor obljubljamo, da bomo v tem duhu s svojimi aktivnostmi nadaljevali. Urša Leah Predalič, predsednica OO SDM Grosuplje

23


24

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Socialno varstvo in zdravje

Na obisku v Hiši zavetja Palčica Predstavnice Ženskega odbora SDS Grosuplje smo ob tednu otroka obiskale Krizni center za otroke - Hišo zavetja Palčica, kjer nas je prijazno sprejela socialna delavka in vodja hiše Manuela Ham. Hiša zavetja Palčica je namenjena otrokom, pri katerih pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zanje nujno, da se nemudoma umaknejo iz zanje ogrožujočega oz. neprimernega okolja in je nujna takojšnja namestitev. Namenjen je otrokom v predšolskem obdobju do 6. leta starosti, bivanje v Palčici pa je omejeno na tri tedne. Kot je povedala Manuela Ham, se nam mogoče zdi to obdobje kratko, vendar pa je za otroke bolje, da ne ostanejo dlje, ker se po treh tednih začnejo navezovati in je tako njihov odhod iz hiše zavetja še težji. Pomembno je, da se otroci v teh treh tednih v Palčici odpočijejo od vsega hudega in začutijo varnost. Pristojni center za socialno delo v tem času najde primerno rejniško družino, lahko pa se otrok vrne tudi domov, če se razmere doma med tem časom uredijo.

Manuela Ham nam je v prijetnem pogovoru med drugim zaupala, da jim pri delu večkrat priskočijo na pomoč prostovoljci, nekaj jih prihaja tudi iz naše občine Grosuplje. Kljub temu pa potreba po prostovoljcih še vedno ostaja, tako da smo vsi, ki bi bili malčkom pripravljeni pomagati, da bi lažje prebrodili to težko obdobje, toplo vabljeni, da se zaposlenim v Hiši zavetja Palčica pridružimo kot prostovoljci. Kontaktne podatke lahko najdete na spletni strani http://www.kco-palcica.si/ ali pokličete Manuelo Ham na 040 194 180. Obisk Hiše zavetja Palčica je v nas pustil zares prijetne občutke. Videle smo, da je tam za otroke, ki so doživeli težko in bolečo izkušnjo, lepo in ljubeče poskrbljeno, predstavnice Ženskega odbora SDS Grosuplje pa Palčico gotovo še obiščemo. Ženski odbor SDS Grosuplje

Teden otroka na POŠ Žalna V tednu otroka so na šoli v Žalni potekale mnoge dejavnosti, obiskali so nas zanimivi ljudje, bili smo ustvarjalni in naučili smo se veliko novega. Na naše povabilo se je prijazno odzval Boštjan Dobovšek, očenaše prvošolke. Pripovedoval nam je o svojem otroštvu, predvsem pa o dogodivščinah v šoli, ko je bil v letih naših prvošolčkov. Med zanimivim pripovedovanjem smo izvedeli, da je bilo v tistih časih res drugače kot danes. Predvsem nas je zanimalo, česa se je takrat najbolj veselil in če ga je mogoče kdaj kaj skrbelo.

Povedal je, da ga je najbolj razveselila dobra hrana njegove mame in to, kadar sta bila z bratom sama doma. Najbolj ga je skrbelo takrat, če je v šoli dobil slabo oceno. Doma ga je mama natepla po riti, oče pa je uporabil vzgojno kazen - s krtačo je moral očistiti mamine in očetove čevlje. Če se je kazni upiral, je moral vajo ponoviti. Naročil nam je, naj beremo in se radi učimo iz knjig, kajti le tako bomo v življenju kaj dosegli – za kar je dokaz tudi sam. Boštjan Dobovšek nas je v tednu otroka obiskal še enkrat. Ta dan je z nami oblikoval posodico iz gline. Skupaj smo preživeli prijetni urici in z zadovoljstvom ustvarili uporaben izdelek, ki nam bo še dolgo krasil naš dom. Z obiskom nas je razveselila tudi knjižničarka Sabina Vidmar iz

grosupeljske centralne šole. Povedala nam je pravljico o volku, ki je lovil ribe. Ker nam je bila tako všeč, nam je povedala kar še eno. Tretješolci smo obiskali ekokmetijo, kjer nas je prijazno sprejela ga. Ivica Pucihar, ki nam je v petek vrnila obisk in prišla v šolo. Pripovedovala nam je o svojih doživetjih v otroštvu, o šoli, učiteljih, igrah in nas, podobno kot Boštjan Dobovšek, popeljala v preprostejši čas njene mladosti. V 4. in 5. razredu smo izvedli anketo. Babice in dedke smo povprašali o igračah in igrah, ki so jim v otroštvu krajšale čas. Vsako jutro smo prebirali Bevkovo knjigo Lukec in njegov škorec, ki nas je v mislih popeljala v stare čase. Ugotavljali smo, da so otroci nekoč drugače živeli, kot živimo danes. Pri razredni uri smo spoznali nekaj starih iger in ugotovili smo, da so bili nekoč zelo domiselni, niso potrebovali nobenih posebnih pripomočkov in igrač, pa so se vseeno zelo zabavali. Pri likovnem pouku smo risali na temo »druženje z očetom/mamo«, najbolj pa smo se razveselili petkove


Oglasi

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

25


Oglasi

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

V preteklih treh letih smo dobrosrËnost 35.600 darovalcev delili z mnogimi. Z zbranimi sredstvi smo omogoËili nakup 45.800 dodatnih prehranskih paketov in pomagali iZk^ac^bYgj ^cVb^cedhVbZoc^`db v stiski.

Hvala, ker ste delili. @Zg_Z`g^oVk ^ka_Zc_Vbcd\^]aZidhoVgZoVaVZ\adW_Z!_ZiZk^adYgj ^c^cedhVbZoc^`dk! `^edigZWj_Z_dcVdedbdÓ!ZkZa^`dkZÓ_Z# Zato se z akcijo “Lepo je deliti¿edcdkcddWgVÓVbdcVkhZ!`^hiZ_^bedhkd_^]bdÓZ]eg^egVka_Zc^edbV\Vi^#

ZobV_]c^beg^heZk`dbaV]`dedbV\ViZ Hkd_eg^heZkZ`aV]`dcV`V ZiZheaVÓ^ac^bdWgVoXZbJECcVIGG/%(&%%"&&&&&&''%-!gZ[ZgZcXV%%".(,%(, Va^eVeda_ZiZHBHh`a_jÓcdWZhZYd¾H@JE6?¿YVgj_ZiZ&:JGdo^gdbV¾H@JE6?*¿YVgj_ZiZ*:JGcV&.&.. Studio KVADRAT

26

=kVaVoVYdWgdhgÓcdhik^bZcjkhZ]!h`ViZg^b^WdhiZYZa^a^#GYZÓ^`g^ HadkZc^_Z KZÓ^c[dgbVX^_dV`X^_^aV]`dcV_YZiZcVlll#g`h#h^$h`jeV_ IZaZ`dbHadkZc^_Z!H^bdW^a^cIjbdW^ahZdYgZ`V_dkhZbeg^]dY`db^ocVhadkVhidg^ikZHBH9dcVX^_VoVGYZÓ^`g^ HadkZc^_Z# JedgVWc^`^oHBHhedgdÓ^adbYdc^gViZ&:JGVa^*:JG#

¾EgkZhikVg^hbdoVÓZa^YZa^i^oYgj\^b^ Zkdigdikj in od takrat si jih z enako dobrim obËutkom delimo vedno veË.”

Lepo je deliti.


Oglasi

NOVO !

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

OKREP^EVALNICA @AR Nudimo vam jedi z žara N

Vsak petek in soboto ob 12h Sveže pečeni odojek ica

Okrepčevalnica Žar Adamičeva 26, 1290 Grosuplje Tel: 070 400 607

n Trž

OKREP^EVALNICA @AR

MASAŽNE STORITVE Ajda Grašič s.p. Mala Stara vas 14

IZDELAVA IN MONTAŽA – plise zavese, komarniki, notranje in zunanje žaluzije, rolete in ostala senčila SENČILA OVEN, Pot v resje 1, 1295 Ivančna Gorica GSM: +386 31 679 079 www.sencila-oven.si

Z vrhunsko terapijo do hitrega okrevanja.

Klasična ročna masaža Limfna ročna drenaža

Kupon za 20% popust na kombinacijo masaže hrbta

Tel:+38640431845 E-mail:ajda.grasic@telemach.net Spletna stran:https;//sites.google.com/site/masaznisalonajda/

NOVO: Bownova terapija Manualna terapija Fizioterapija Terapevtske masaže Bioresonanca TERAPEVTSKE VADBE: Terapevtski pilates, WTS - skupinska vadba z utežmi, Vadba za nosečnice, Metoda feldenkrais, Joga, Delavnica magičnost gibanja NOVO: Terapevtska vadba za seniorje ( jesen 2012). MASAŽE : BIORESONANCA : FIZIOTERAPIJA

Fizioterapija Grosuplje d.o.o. Brezje pri Grosupljem 70, 1290 Grosuplje tel.: 01 7863 135; Info@fizioterapija-grosuplje.si www.fizioterapija-grosuplje.si

27


28

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

 

    

Oglasi


Socialno varstvo in zdravje

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

novice, da čez vikend ne bo treba delati domačih nalog. Pisanje nalog smo v tem tednu preložili kar na starše, ki so se zelo izkazali. Vabimo vas, da si njihove naloge pridete prebrat kar v šolo, kjer so razstavljene. URŠKA, 1. R.: ”OTROŠTVO JE TAKRAT, KO SI MLAD IN SE ZABAVAŠ.” JOŠT, 1. R.: ”TAKRAT IMAŠ VEČ ČASA KOT STARŠI.” ŽAN, 1. R.: „KO SI OTROK, LAHKO DELAŠ VELIKO PO SVOJE.” MATIC, 1. R.: „KO SI OTROK, TI NI TREBA TOLIKO BRAT. TAKRAT LAHKO GLEDAŠ RISANKE.” EMA, 1. R.: „OTROŠTVO JE TAKRAT, KO HODIŠ V ŠOLO.” V tednu otoka smo tudi v podaljšanem bivanju pri učiteljici Meti delali razne stvari: se igrali, brali stare pravljice, zgodbe, pesmi, uganke, si ogledovali stare knjige in se pogovarjali o starih časih. Gledali smo fotografije naših starih šol in šolskih potrebščin. Manca je v šolo prinesla zelo staro knjigo. Izdelali smo si tudi vrtavko iz gumba. Učenci, ki so bili dlje časa v PB, so naredili še plakat starih zbadljivk in izštevank. Teden je minil prehitro.

Učenci PŠ Žalna

Teden otroka na POŠ Šmarje - Sap Ob tednu otroka se je na naši šoli dogajalo marsikaj zanimivega. Učiteljice smo otrokom pripravile najrazličnejše likovne delavnice, kjer so ustvarjali izdelke iz jesenskih plodov, semen in listja, risali in slikali na temo prijateljstva, izdelovali sončnice, lutke, plakate … V sklopu športne vzgoje so učenci spoznali igre naših dedkov in babic (razbojniki in žandarji, kozo biti, zemljo krasti, ristanc…), veliko časa pa smo namenili tudi socialnim, gibalno-rajalnim, športnim in družabnim igram, ob katerih so se otroci razvedrili in sprostili. V tednu otroka smo se tudi veliko pogovarjali, prepevali in brali. Oddelka 2. razreda sta drug za drugega pripravila gledališko predstavo na prebrano pravljico. V sredo

smo imeli športni dan. Dan je bil sončen in čudovit, prav takšno je bilo tudi naše razpoloženje. Igrali smo se družabne igre v naravi, se družili, razmigali in nadihali svežega zraka. Petek je bil še posebej zabaven, saj smo se takoj po prvi uri odpravili v Kulturni dom Grosuplje, kjer smo si ogledali predstavo Lutkovnega gledališča Maribor »Ko je šel Šlemih v Varšavo«. Predstava je bila izvrstna, otroci so se iz srca nasmejali in bili navdušeni. Ogled predstave je otrokom omogočila Občina Grosuplje. Petkov dan je po predstavi zaznamovala tudi menjalnica igrač. Vsak učenec je v šolo prinesel uporabno igračo, katero je bil pripravljen zamenjati. Igrače smo razstavili v avli in učenci so si izbrali drugo. V sklopu podaljšanega bivanja so učenci ustvarjali, rajali ob glasbi, se sproščali na igrišču, risali s kredami, gledali risanke …V tem tednu so predstavniki šolske skupnosti medse odprto sprejeli prvošolce, ki so obljubili, da se bodo pridno učili, spoštovali pravila šolskega reda, se kulturno vedli in bili pripravljeni na pomoč drugim. V tem tednu smo praznovali svoj dan tudi učitelji, a glavni so bili seveda učenci, saj je bil to vendar njihov teden. Glavna dejavnika, ki v obdobje odraščanja pogosto prinašata tako radosti, kot stiske, sta vzgoja in okolje, v katerem otrok odrašča. Odraščanje za otroke ni enostavno obdobje. Mladi si v tem času iščejo prostor v družbi, se družijo s prijatelji, se upirajo družbi ali ji podležejo, spoznavajo sebe, lastne interese, spreminjajo zunanjost, spoznavajo odgovornost, si ustvarjajo cilje za prihodnost in si že postavljajo cel kup vprašanj o svetu odraslih. Odrasli moramo biti pozorni na to, kakšne smernice dajemo otrokom, predvsem pa jim moramo nameniti svoj čas. Otroci odrastejo in odidejo v svet odraslih z vsem, kar smo jih naučili, jim pokazali, torej z zgledom, ki so ga dobili od nas. Tudi starejši bi se lahko česa naučili od mlajših, upoštevali njihove predloge, rešitve, predvsem pa jim prisluhnili, kot enakovrednim članom družbe, saj bodo preko odraščanja to tudi kmalu postali. Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo velika. Vanje spravijo vse, kar vidijo, in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih. (neznani vir) Barbara Zorc

29


30

Socialno varstvo in zdravje

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Vaja evakuacije in obisk gasilcev na Osnovni ĹĄoli Ĺ marje-Sap Evakuacija iz prostorov zgradbe je potrebna v primeru nevarne situacije (poĹžar, potres, eksplozija‌), ki vpliva na varnost vseh, ki se nahajajo v objektu. Da bi v primeru nevarnosti znali ustrezno ravnati, smo v soboto, 29. 9. 2012, na podruĹžniÄ?ni ĹĄoli Ĺ marje- Sap izvedli poĹžarno vajo, oziroma vajo evakuacije. Ko se je oglasila opozorilna sirena, so se uÄ?enci v kolonah za razredniki mirno odpravili ven iz ĹĄole, proti igriĹĄÄ?u, kjer so nas Ĺže Ä?akali gasilci Prostovoljnega gasilskega druĹĄtva Ĺ marje - Sap. Prijazno so nas nagovorili, predstavili svoje delo in nas seznanili z ustreznim ravnanjem v primeru poĹžara. Povedali so, da sprva skuĹĄamo poĹžar pogasiti sami, z gasilnimi aparati, ko pa to ni veÄ? mogoÄ?e, pokliÄ?emo gasilce na ĹĄtevilko 112. Na konkretnem primeru gorenja kuhinjske jeklenke so nam pokazali pravilno uporabo gasilnih aparatov in nas opozorili tudi na nevarnost. Prostovoljci med uÄ?enci so lahko tudi sami pogasili zaÄ?etne poĹžare. UÄ?enci razredne stopnje so si lahko ogledali opremo gasilskega avta in tovornjaka. Prijazni gasilci so otrokom dovolili, da so se usedli v gasilski avto in tovornjak, priĹžgali luÄ?i in sirene ter jim tako priÄ?arali pravo gasilsko akcijo. Nekateri so se v tovornjaku celo peljali. UÄ?enci razredne stopnje so lahko preizkusili tudi gasilno brizgo. Bili so zelo navduĹĄeni in menim, da bo marsikdo postal Ä?lan mladih gasilcev.

Namen vaje je bil preizkusiti, kakĹĄna je organizacijska in tehniÄ?na pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz objekta in obenem praktiÄ?no usposobiti uÄ?ence in zaposlene. Strokovni delavci PĹ Ĺ marje - Sap menimo, da je bila vaja evakuacije uspeĹĄno izvedena, hkrati pa se zahvaljujemo PGD Ĺ marje – Sap za sodelovanje in prijaznost. Barbara Zorc

Zasebni vrtec Biba - najmanjĹĄi vrtec v obÄ?ini Grosuplje Z veseljem in ponosom smo pred kratkim odprli Zasebni vrtec Biba z enim oddelkom prve starostne skupine otrok (od 1. do 3. let). Nahaja se v Ĺ marju-Sapu in je obogatitev za kraj, v katerem je bil do sedaj vrtec samo za otroke drugega starostnega obdobja. Vrtec BIBA s koncesijo se je razvil iz Vzgojno varstvene druĹžine Biba, ki jo je pred tremi leti na svojem domu organizirala vzgojiteljica Darinka Marn z vizijo: v domaÄ?em kraju razviti vrtec po meri otrok, starĹĄev in strokovnih delavk. Nahaja se v namensko zgrajenem prizidku k druĹžinski hiĹĄi, ki ustreza vsem veljavnim standardom in normativom. Ima veliko, svetlo in z barvami ter didaktiÄ?nimi sredstvi bogato igralnico, ki otrokom omogoÄ?a neodvisno raziskovanje in gibanje ter dopuĹĄÄ?a njihovo spontanost in muhavost v tempu, v katerem lahko sami postorijo stvari. Vrtec ima ĹĄe sanitarni prostor za nego otrok, kuhinjo in garderobo. Tudi igriĹĄÄ?e je prilagojeno najmlajĹĄim, opremljeno z igrali, ki otroke s svojimi gibalnimi izzivi vodijo k motoriÄ?nemu napredku, vsestranskemu razvoju in brezskrbnemu uĹživanju. Zunanje povrĹĄine so travnate, gumirane in asfaltirane s pokritim prostorom, ki otro-

kom nudi senco v vroÄ?ih in zatoÄ?iĹĄÄ?e v deĹževnih dneh. Prehrana v naĹĄem vrtcu je prilagojena starosti otrok. Dnevno je sveĹže pripravljena, zdrava, uravnoteĹžena in pestra. Kosila nam pripravljajo v vrtcu Pika, Ĺ marje-Sap, za vse ostale obroke pa poskrbimo sami. Prednosti vrtca: tEPNBĘŠFPLPMKFJOTPCJWBnje z druĹžino Marn; tPUSPLPNOVEJNPQPTUPQOPJOTLSCOPOBÄ?rtovano uvajanjev Ä?asu, ko poteka obÄ?utljivo obdobje loÄ?evanja med otrokom in mamo - ta proces omogoÄ?imo obema; tJNBNPTFO[JCJMFOJOPE[JWFOLBEFS LJTF zmore in zna vĹživeti v otrokova Ä?ustva, potrebe in stiske, ki razume otrokova razvojna nihanja in jih sprejema; tTLSCJNP[BWTBLPEOFWOPCJWBOKFJOHJCBnje na prostem; tVQPSBCMKBNPWFMJLWP[JĘŠFL TLBUFSJNĂ?JSJmo uÄ?no okolje; t QSPHSBN J[WBKBNP QP WFMKBWOFN LVSJLVlumu za vrtce; tQSJMBHBKBNPTFEFMPWOFNVĘŠBTVTUBSĂ?FW

NaĹĄa vizija: Varnost, zdravje, samostojnost, nove izkuĹĄnje in kakovost so naĹĄe vodilo; igra, dobro poÄ?utje otrok ter luÄ?ke v oÄ?eh pa zagotovilo. Vstopamo v novo obdobje. Z ljubeznijo in voljo, znanjem in izkuĹĄnjami bomo sledili najmlajĹĄim, jih opogumljali, vzpodbujali in se z njimi veselili. Kontakt: Zasebni vrtec Biba, Ljubljanska cesta 54a, 1293 Ĺ marje-Sap, darinka.marn@gmail.com Kolektiv vrtca BIBA


Kultura

SEPTEMBER, JULIJ,OKTOBER AVGUST 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Polharske veselice in Peršinova Noč med dolenjskimi polharji – pred pol stoletja V našo zavest se je vtisnil opis polha in polšjega lova že iz Valvasorjeve Slave, predvsem pa še iz šolskih beril izstopajoči odlomek iz Jurčičeve Jesenske noči med dolenjskimi polharji, ki jo je sestavljal od leta 1862 in nato objavil v celovškem Janežičevem Slovenskem glasniku. Strastnemu zapisovalcu ljudskih pripovedi se je s tem delom posrečil izjemen zapis občutja in skrivnostnosti noči in polšjega lova, ki so se mu odzvali tudi turistični delavci v Grosupljem pred pol stoletja. V nedeljo, 7. oktobra 1962, so tako člani Turističnega društva Grosuplje organizirali že drugo polharsko noč, ki je posebej ostala v spominu. Tedaj so namreč bile veselice ob nedeljah. Polharska veselica je bila na pobočju Koščakovega hriba, na poti proti Zdravstvenemu domu, kot so zapisali v tedanjem Tovarišu, ob dišeči gostiji, ki so jo sestavljali na žaru pečeni polhi, polharska malica, pečeni odojki in stiške pečenice. Za prireditev so angažirali kar profesionalnega scenarista in povabili polharje, folklorno skupino France Marolt, godce, lovce, pevske zbore, poklicne igralce iz Ljubljane, baletnike, gasilce, otroke, ob zagnanih domačih močeh. Celo zelenega hudiča s polhi so gostili, pa Krjavlja, ki je pokazal, kako neustrašno je hudiča presekal. Gnadljivi gospod Valvasor pa so ob leščerbi na rezervoarju prebrali svoj spis o polhih v tedanjem Ruplovem prevodu: ''Je pa na Kranjskem čudna živalca, ki jo je težko videti v drugih evr opskih deželah, tu v naši deželi pa se najde v prav veliki množini in se po kranjsko imenuje pouh. O naših polhih je treba povedati še, da so lepo rejeni in imajo veliko več masti ko mesa; zato jih je najbolje peči. Mnogi plemenitaši in meščanje se branijo te jedi, posebno ženske. Eni pravijo, da se jim graja, ker te živali vrag vardeva in pase, drugi, ker so tako podobne podganam. Kmečkemu človeku pa se tako malo upirajo, da jih nasoli polne lonce.'' Zapisali so, da je prireditev kljub obisku pet tisoč izletnikov potekala na visoki kulturni ravni, a društvo je v blagajni vseeno imelo izgubo. Tedanje vzdušje in priprave na polharske noči (zvrstile so se kar tri, tudi pri Županovi, tedanji Taborski jami), so pripomogle, da se je tematika dotaknila tudi odločujočih mož. Pri organizaciji so društvu pomagali direktorji grosupeljskih podjetij, kolikor je kdo mogel. Najbolj opazno pa se je odzval direktor Stanovanjsko kreditne banke v Grosupljem, France Zaviršek, ki je angažiral akademskega slikarja Franceta Peršina. V tedanji novi stavbi banke (na Kolodvorski 4) je upodobil skrivnostno noč polšjega lova in po svoje prelil Jurčičevo pripoved v likovno stvaritev, ki nas še danes ponese v svet preteklosti. Dve stenski sliki, glavna z motivom ''Noč med slovenskimi polharji'', nasprotna pa s kontrastom jutra, sončnega vzhoda in petelinjega petja, sta izdelani v kombinirani tehniki sečninskih smol in sinkolitov

Slika polšjega lova na stopniščni steni stavbe na Kolodvorski 4 v Grosupljem.

in skupaj zavzemata kar 60 m² površine stene na stopnišču. Predstava noči vsebuje vse elemente pripovedi, od skrivnostnosti, noči, vraga, ki goni past kar trop desetih polhov, sovo ter polharja s košem in že pripravljenimi pastmi z vzmetmi na palicah. Ob pripovedi in upodobitvi kar slišimo dogajanje v gozdu, ki mu začimbo dodaja strah v temni noči. Po Jurčiču je tudi Peršin povzel za moto stvaritvi ljudsko uganko: Jaz imam eno zver, ki teče ko hudir, ima dolge mustafe pa hude zobe. Tu imamo tudi njegov polni podpis in datacijo upodobitve – leto 1962. Kasneje se podpisuje le kot Fr. Peršin. Delavci Turističnega društva so se vedno trudili po svojih močeh, vsi pa bi jim morali pomagati pri prezentaciji svojega okolja. Tu imamo posrečeno kombinacijo prepletanj, ki segajo v naš čas. Drago Samec

Zabojček knjig Na plano je pokukal nov projekt Zavoda Drevored z imenom "Zabojček knjig". Veseli ga boste vsi knjižni navdušenci in tisti, ki vam kak kupček knjig po nepotrebnem zaseda polico. Ideja o projektu “Zabojček knjig” se je porodila na našem sejmu knjig in druženja Knjige in malinov’c, po katerem nam je ostal kar zajeten kup podarjenih knjig. Veliko je bilo obiskovalcev, ki so nam želeli podariti še več knjig, zato smo si zamislili projekt, s katerim bi številnim knjigam poiskali nove bralce. Naj knjige krožijo in nam delajo družbo ob kavi, v čakalnici … V ta namen smo pripravili lesene zabojčke, v katerih bodo knjige na voljo vsem, ki si jih želite. Kako deluje? Knjigo preprosto vzamete, jo kasneje vrnete ali pa tudi

ne. Seveda lahko v zabojček prinesete tudi vaš kupček knjig, ki ga ne potrebujete več. Kje ga najdete? Zabojčki knjig so že razporejeni po različnih javnih prostorih po občini Grosuplje. Lokacije bomo sproti dodajali, zaenkrat pa jih najdete v Grosupljem: Pupa Pub, Torpedo bar, Via Pizza, Železniška postaja in v Šmarju-Sapu v piceriji Brajda. Predlagajte prostor za zabojček tudi vi. Če bi želeli podariti večje količine knjig ali imate idejo, kam še postaviti zabojček knjig, nam to sporočite na info@drevored.si. Več o projektu na www.drevored.si. Irena Gantar, Zavod Drevored

31


32

Kultura

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Koline na filmu dr. Borisa Kuharja v Škocjanu Doktorja Borisa Kuharja vežejo na Škocjanske hribe mnogi spomini. Tu je z ekipo etnologov raziskoval tvarno in netvarno kulturno dediščino in napisal najprej doktorsko disertacijo, ki jo je priredil za knjižno izdajo z naslovom Odmirajoči stari svet vasi. Pet let je delal na televiziji kot novinar in je tudi sam snemal. Nabral si je dovolj izkušenj, da je s snemanji nadaljeval tudi, ko je postal direktor Etnografskega muzeja v Ljubljani. Nastalo je več deset filmov, posnetih še s kamero, ki jo je bilo treba vrteti ročno. Ker ni več naprav, da bi te filme vrteli, od 70 do 80 filmov je še ohranjenih, so avtor dr. Kuhar, Etnografski muzej in arhiv televizije presneli filme na digitalni medij. V soboto, 6. septembra 2012, smo v Škocjanu videli 10 filmov: enega iz Afrike, nekaj posnetkov zadnjih obrtnikov po Sloveniji, za Škocjan pa je bil najzanimivejši posnetek kolin v Zabukovju pri Baldkovih. Dogajanje je komentiral klavec Ivan Sever, sicer posnet na film samo nekaj deset let kasneje. Na posnetku je bil kot klavec še mlad fant. Do 30 prašičev je zaklal vsako zimo. Klati ga je nau-

čil oče. Med pomočniki pri klanju smo opazili tudi tedaj mladega učitelja Leopolda Severja. Najprej smo videli kratek posnetek klanja pri Severjevih doma. Prašiča so opauhali ali ošupali – ogulili so dlake s kože - ker so porabili tudi kožo za klobase kožarice. Pri Baldkovih pa so kožo odrli in jo prodali, da so za ta denar kupili riž in čreva. V klobase so sicer dajali predvsem tisto, kar so pridelali doma: proseno kašo in ješprenj. Zanimivo je bilo poslušati besede, ki smo jih že skoraj pozabili, za postopke pri klanju: prašiča obesijo, ga odprejo - prerežejo trebuh, dajo čreva ven, oderejo kožo, razkosajo, nogo dajo stran za sušit, meso dajo v salamurjo. Lepo je bilo podoživeti stare čase ob kolinah in poslušati prijetno zvenečo škocjansko govorico. Doktor Kuhar je vse dogajanje pokomentiral na svoj prijeten in duhovit način. Na violino je zaigral talentirani violinist Matic Bavdek. Turistično društvo Škocjan se je kot vedno potrudilo tudi za družabni del večera. Marija Samec

Letošnje knjige dr. Eda Škulja ter spomin na Štefana Zrnca Neumorni pisec dr. Edo Škulj je letos izdal že štiri knjige. Kot priznani organolog nadaljuje z raziskovanjem slovenskih orglarskih delavnic in njihovih orgel po cerkvah v Sloveniji in izven njenih meja. Z letnico 2012 sta izšli dve, in sicer Baročne orglarske delavnice in Goriške orglarske delavnice. V knjigi Slovenski duhovniki v Argentini je predstavil z življenjepisi slovenske duhovnike, ki so delovali med Slovenci in domačini v Argentini. V knjigi srečamo tudi avtorja knjige dr. Eda Škulja in njegovega sorodnika Karla Škulja iz Dobrepolja. Te tri knjige so domoznanske po dveh plateh: avtor je škocjanski župnik dr. Edo Škulj in izdala jih je Župnija Škocjan pri Turjaku. V soboto, 29. septembra 2012, pa je dr. Škulj po dveh predstavitvah, v Grosupljem in Škocjanu na Dolenjskem, končno predstavil še v domači fari svojo knjigo Škocjani in cerkve sv. Kancijana, ki je izšla ob srečanju Škocjanov 2012 in jo je izdala Krajevna skupnost Škocjan pri Turjaku. Dvorana v šoli se je napolnila z domačini, ki so se hoteli seznaniti s knjigo tudi preko žive besede avtorja dr. Eda Škulja, ki je obnovil legendo in zgodovinsko resnico o mučencih dveh bratih Kanciju in Kancijanu, sestri Kancijanili in njihovem učitelju Protu iz okolice Ogleja, ki so izgubili življenje zaradi globoke vere, ki je niso hoteli zatajiti. Sedem krajev je povzelo ime po zavetnikih kraja sv. Kancijanih, med njimi je tudi Škocjan pri Turjaku. Za te svetnike se je dr. Škulj začel zanimati, ko je leta 2005 prevzel župnijo, za knjigo pa je vsebino le razširil in dopolnil. V župni cerkvi so relikvije sv. Kancijanov, drobni koščici, za katere je dr. Škulj prepričan, da so res pripadale svetnikom, saj so njihove grobove odkrili in raziskali. Bogato ilustrirana knjiga s fotografijami Marjana Smerketa in z zemljevidi Jožeta Mikliča je že razprodana. Z avtorjem knjige se je pogovarjala Marija Samec, prireditev pa so popestrili recitatorji Kulturnega društva Škocjan.

Dr. Edo Škulj

Spomin na Štefana Zrnca Del sobotne slovesnosti je Kulturno društvo Škocjan posvetilo spominu na sredi poletja preminulega svojega člana Štefana Zrnca, ki se nam je najbolj vtisnil v spomin kot »Trubar«, ki ga je zaigral vsako leto na prireditvi Stati inu obstati. Duhovito ga je predstavil prijatelj Janez Sever. Štefan je igral v njegovem ansamblu in je bil velik šaljivec, saj je zabaval poslušalce in člane ansambla. Glasbi in šali je ostal zvest do konca. Zadnja leta je prepeval s harmonikarjem Dragom Elikanom, Trubarjevo besedo je znal pa tudi s šalo zabeliti, da njegov nastop ni bil nikoli dolgočasen. Tisti, ki so ga poznali, so obujali spomine na njegove šale, da se je smeh razlegal še dolgo po končani prireditvi. Lepše ohranitve spomina si verjetno tudi sam Štefan Zrnec ne bi mogel zamisliti. Drago Samec

Glasbenik Janez Sever se spominja prijatelja Štefana Zrnca.


Kultura

SEPTEMBER, JULIJ,OKTOBER AVGUST 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Prva premiera - Molièrovega Priložnostnega zdravnika

Gledališka skupina KD sv. Mihaela Grosuplje je s svojo premiero v oktobru 2012 odprla gledališko sezono društev ZKD Grosuplje, saj bomo v jubilejni sezoni imeli rekordnih 8 premier: 4 otroške predstave, 1 najstniško in 3 predstave za odrasle. Jean-Baptiste Poquelin, bolj znan pod umetniškim imenom Molière, je s svojimi komedijami v Pariz prinesel nekaj novega, pristno gledališkega, saj

je v svojem delu združil kulturo vladajočega razreda z ljudskimi elementi in živim jezikom. Meščan, ki se je dolga leta kalil na francoskem podeželju, se je v svojih delih rogal takrat popularnim plemiško-aristokratskim preciozam, jezikovnim puhlicam, baročnim modnim muham oblačenja in ličenja, gizdalinski estetiki in neumnosti literarnega donkihotizma. Pomemben podatek je, da je ugleden igralec in komediograf užival veliko podporo Ludvika XIV, t. i. sončnega kralja. K izvedbi KD sv. Mihaela Grosuplje lahko dodamo, da so ohranili in nam zabavno podali kar nekaj plemiško-aristokratskih precioz, nas s kostumi in igro prestavili v čas kar nekaj stoletij nazaj. Da pa ne bi bila predstava samo slika preteklosti, so situacijsko komedijo mestoma zasolili še z našim, grosupeljskim narečjem. Smeha v publiki, skoraj polni dvorani, je bilo dovolj. Prepričani smo, da bo mlada ekipa s ponovitvami, ki jih je že predvidel režiser in organizacijski vodja ekipe Marjan Adamič, samo še bolj intenzivno izvajala skorajda nemogoče situacijske preobrate omenjene komedije. Lep gledališki začetek sezone! Redakcija Info ZKD Grosuplje

Začetek jeseni v Mestni knjižnici Grosuplje V septembru je v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje razstavljala slikarka Maja Mlakar pod naslovom Svetloba ženske duše v pokrajini. Razstavljene severne pokrajine so nastale po spominih in skicah s štirih škotskih potovanj. V četrtek, 4. oktobra 2012, nam je v kavarni Mestne knjižnice Grosuplje priredila kavarniški večer pesnica in kantavtorica Katarina Kalaba. Predstavila je svoji pesniški zbirki Midva sva najin dom in Sem, kakršna sem. Njene osebne izpovedi obujajo fragmente življenja, ki jih najpogosteje prevevajo ljubezen, družina, preganjanje tegob starosti, upanje in življenjska radost. Marija Samec

Prva pravljična ura za otroke Za začetek pravljičnih ur, 2. oktobra 2012, je v Mestno knjižnico Grosuplje prišel 'visoki' obisk – velikan s svojimi škrati. Kipi so nastali v avgustu na delavnicah Kulturnega društva Grosuplje – mesto kipov pod Boštanjem. Ker jim je bilo v knjižnici všeč, bodo

v njej prezimili. Pridite vsi, ki imate radi pravljična bitja in jih poiščite v skritih in tudi ne tako skritih mestih v knjižnici. Marija Samec

33


34

Kultura

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Pravljični svetovi v ilustracijah Alenke Bošnak Miklavžin V želji, da bi umetnost knjižne ilustracije kvalitetno predstavili kot samostojno likovno zvrst, ki ima pomembno mesto v okviru slovenske umetnosti zlasti zato, ker nagovarja najmlajše gledalce, v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje nadaljujemo s serijo samostojnih razstav slovenskih ilustratorjev. Tako smo v torek, 16. oktobra 2012, odprli razstavo ilustracij arhitektke, grafične oblikovalke in ilustratorke Alenke Bošnak Miklavžin, ki je pravzaprav domačinka, saj že šest let z družino živi v Spodnjem Blatu pri Grosupljem. Alenka je otroštvo in mladost preživela v Prekmurju, kjer se prepletata slovenska in madžarska kultura. Bogato izročilo je vtisnilo sled tudi v Alenkino umetnost, saj je vzpodbujalo njeno domišljijo in ustvarjalnost. Otroško veselje do risanja je preraslo v poklic. Po končani gimnaziji v Murski Soboti je študij nadaljevala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomirala na Oddelku za grafično oblikovanje pod mentorstvom Janeza Suhadolca. Danes je zaposlena kot grafična oblikovalka

na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v Ljubljani. Izkušnje pri poklicnem delu stopajo z roko v roki z ilustracijo, ki ostaja njeno največje veselje. Alenkine prve ilustracije so bile objavljene v madžarskih časopisih in revijah. Kasneje so njene ilustracije našle svoje mesto v številnih učbenikih, otroški reviji Zmajček in drugih ter v slikanicah. Ilustriranje tako različnih publikacij kaže na njen širok ustvarjalni razpon, saj vsaka zahteva drugačen pristop. Kot večina slovenskih ilustratorjev tudi Alenka ne more mimo tradicije starejših generacij, zlasti pravljičark, katerih vpliv je močno zaznamoval slovensko knjižno ilustracijo. V letih ustvarjanja, neprestanega risanja, nabiranja izkušenj in znanja pa je Alenka izoblikovala svojstven ustvarjalni pristop in tako njene ilustracije ohranjajo njen izvirni podpis. Najraje ustvarja v tehniki tempere, ki jo kombinira s svinčnikom in barvicami, dela pa tudi z akvarelom, ki pa je bolj občutljiv za tisk. Njene ilustracije odlikujejo živahne, tople barve, ki se v igrivih kontrastih prepletajo med seboj v pisano, a ubrano celoto. Obrazi njenih junakov so individualizirani, na njih z nekaj potezami poustvari njihova razpoloženja. Včasih nariše kar obraze svojih prijateljev ali ljudi, ki jih opazuje na ulici. Alenkin likovni svet je poln detajlov ter majhnih vzporednih anekdot, ki pritegnejo oko in ilustraciji dodajo humorno noto. To je prijazen svet, v katerem se prepletajo resnični in pravljični elementi. Otrok ga zlahka razume in se vanj vživi. Ilustracija pomeni otroku prvi stik s svetom podob, zato ima ilustrator veliko odgovornost, da s kvalitetnim likovnim delom in pravilnim pristopom ta svet otroku čimbolj približa. Alenka meni, da dobra ilustracija nagovarja otroka s svojo čustveno dimenzijo. Z otrokom komunicira v jeziku barv in oblik in ga tako pritegne v zgodbo, ki jo pripoveduje. Na ta način otrok oblikuje tudi svoj lasten notranji svet. Spodbuja njegovo domišljijo in ustvarjalnost in ga s tem notranje bogati. Vabimo vas, da se sprehodite po pravljičnih svetovih Alenke Bošnak Miklavžin do 24. novembra 2012 v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje v času odprtosti knjižnice. Darija Kovačič

Otroški abonma 2012/2013: Z Njofkom v zgodbe najlepših slovenskih pravljic! Zaradi velikega zanimanja za otroški abonma podaljšujemo vpis do naslednje predstave, ki bo v četrtek ,15. novembra 2012. Zaradi razprodane abonmajske predstave ob 17. uri, dodajamo še eno ob 18.30, da bo še dovolj vstopnic tako za nakup abonmaja kot za izven. Ker v sezoni 2012/2013 praznuje ZKD Grosuplje zaokroženo obletnico delovanja, je vaše zaupanje, ki ste nam ga izkazali z velikim zanimanjem, pokazatelj, ki kaže na pravo usmeritev našega dela. Prav zaradi praznovanja 40 let delovanja bomo do naših abonentov še posebej pozorni: s polovično ceno vstopnic za predstavo Sneguljčica produkcije ZKD Grosuplje Veseli decem-

ber 2012 v izvedbi Gledališča Hiška (in že tradicionalno možnostjo obdaritve vašega malčka prav iz rok dobrega starega dedka Mraza) ter z dvema brezplačnima predstavama v mesecu kulture, februarju 2013, prvo domačo lutkovno predstavo Mavrična ribica v okviru projekta Gledališča GGNeNi KD Teater ter predstavo z nekaj festivalskimi nagradami Martin Krpan v izvedbi Lutkovnega gledališča Uš. Še enkrat hvala za podporo. Vsi skupaj bomo uživali v zgodbah junakov najlepših slovenskih pravljic. Redakcija Info ZKD Grosuplje


Kultura

SEPTEMBER, JULIJ,OKTOBER AVGUST 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Otvoritev razstave čebelarske kulturne dediščine V petek, 19. oktobra 2012, je v Šmarju-Sapu odprl vrata nov čebelarski muzej. Zahvala gre čebelarju Tonetu Koželju in njegovi soprogi Vidi, ki sta v odprtje muzeja vložila veliko svojega časa, predvsem pa truda. Otvoritve so se udeležili številni njuni prijatelji čebelarji in drugi gostje, ki so Tonetu in Vidi Koželj namenili veliko pohvalnih besed ter njima izrekli iskrene čestitke. Čestitkam se je v imenu Občine Grosuplje pridružil tudi direktor občinske uprave Dušan Hočevar s soprogo mag. Janjo Garvas Hočevar, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pa je Tonetu Koželju v imenu Čebelarske zveze Slovenije podelil tudi priznanje za zasluge na področju ohranjanja čebelarske kulturne dediščine. Med gosti velja omeniti podpredsednika Svetovne čebelarske organizacije Apimondije, Philipa McCabea iz Irske, ki nam je med drugim zaupal, da nam drugod po svetu našo čebelarsko dediščino kar malo zavidajo. Tone Koželj je že pred leti začel zbirati stare predmete in vso mogočo literaturo v povezavi s čebelarstvom, pri tem pa mu je pomagala soproga Vida. V čebelarskem muzeju si tako lahko ogledamo bogato zbirko čebelarske literature, stoletja in več stara točila in drugo opremo, ki se je uporabljala v čebelarstvu. Sredi sobe je razstavljen star, lepo restavriran, lesen voz, ki nas popelje v čas 18. stoletja, ko so čebelarji z lojtrniki in konji vozili čebele na pašo. Čebelarski muzej zagotovo predstavlja velik korak k ohranitvi čebelarske kulturne dediščine. Jana Roštan

Nova sezona za slikarje Palete Neustavljivi vir idej in želje po vedno novem učenju nas je, člane Likovne skupine Paleta, ki delujemo pod okriljem Kulturnega društva Teater Grosuplje, poklical v šolske klopi že v sredini septembra 2012. Resno in z vso odgovornostjo smo se lotili letošnjega programa učenja, ki ga je za nas pripravil naš mentor Klemen Benedik. Pred nami sta dva pomembna dogodka. Prvi dogodek je razstava na temo Tihožitje, ki bo v avli Kulturnega doma Grosuplje decembra 2012. Drugi za nas pomemben dogodek pa je razstava v Galeriji Mestne knjižnice Grosuplje, ki bo predvidoma aprila 2013. Ta razstava, ki trenutno še nima imena, je vsakoletni prikaz učenja preteklega leta in kot taka za nas tudi najpomembnejša. V zadnjih letih smo ustvarili kar lepo število del, ki so združena v tematske sklope, tako da z njimi nastopamo na različnih lokacijah daleč izven meja domače občine. Naše udeležbe na natečajih Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in mednarodnih ex-temporih so vedno opažene in često tudi nagrajene, kar nam daje motivacijo za še bolj kvalitetno delo. Alenka Rožac, vodja skupine Paleta

35


36

Kultura

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Pozdrav Slovenski popevki ŽePZ Magdalena KD Vokal se nam je predstavil z izborom najlepših iz venca zimzelenih slovenskih popevk. Pri tem so jim pomagali še gostje iz MePZ Gorišnica s štajerskega konca. Izvajani program je izbral in za dobro izvedbo poskrbel zborovodja Emil Kovačec. Poleg nekoliko pomlajenega zvena zbora (tudi zaradi novih pevk) so dogodku čar z žarom in organizacijskim stilom dodale še Magdalenke. Redakcija Info ZKD Grosuplje

Moški pevski zbor Šmarje-Sap s celovečernim koncertom proslavil 65 let delovanja V petek, 26. oktobra 2012, se je v avli Podružnične šole Šmarje-Sap odvil koncert Moškega pevskega zbora Šmarje-Sap z gosti »Z mano se ozri«. Moški pevski zbor Šmarje-Sap nas s svojo glasbo razveseljuje že 65 let, na koncertu ob 65 letnici delovanja sta se jim kot gosta na odru pridružila tudi Mešani oktet Polica in Vokalni sekstet Komplet. Priča smo bili prijetnemu večeru z bogatim raznovrstnim repertoarjem vokalne glasbe. Kljub slabemu vremenu je bila prireditev dobro obiskana, med obiskovalci koncerta je bil tudi župan dr. Peter Verlič s soprogo Barbaro Tekavec Verlič, predsednik Krajevne skupnosti Grosuplje Marjan Jakopin, predsednik Krajevne skupnosti Šmarje-Sap Janez Tomažin in več občinskih svetnikov. Moški pevski zbor Šmarje-Sap deluje v okviru Kulturnega društva Šmarje Sap neprekinjeno že 65 let. V vseh teh letih je zbor vodilo 12 zborovodij, v njem pa prepevalo preko 80 pevcev. Sedanja zborovodkinja Mojca Jevnikar-Zajc vodi zbor 8 sezono, v njem pa trenutno prepeva 18 pevcev. Zbor nastopa na vseh prireditvah v kraju, občini, po Sloveniji in tudi v tujini. Letošnjo pomlad je pevce pot zanesla celo v Makedonijo. Vsako leto se udeležijo območne revije pevskih zborov in leta 2007 je bil zbor izbran tudi na regijsko tekmovanje Sozvočenja v Zagorju, kjer je prejel plaketo za dobro izbran program. Prav tako se pevci redno udeležujejo Tabora pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, kjer bodo nastopili že 40 krat. Za svoje delovanje je zbor leta 2004 prejel srebrni znak Obči-

ne Grosuplje, leta 2007 pa Jurčičevo priznanje. Repertoar zbora je zelo raznolik, od slovenskih narodnih in umetnih pesmi, do pesmi drugih narodov. Tako je leta 2010 izvedel koncert dalmatinskih pesmi ob spremljavi tamburaškega orkestra iz Vrhpolja. Najpomembnejše od vsega pa je, da so člani zbora prijetna družba veselih ljudi, ki jih druži veselje do petja. Ob častitljivi obletnici šmarskega zbora so njegovi člani s strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ivančna Gorica, prejeli tudi priznanja za dolgoletno petje pri zboru. Pevec z najdaljšim neprekinjenim petjem pri zboru je Srečo Pucihar, ki poje že 51 let. Sledita mu Slavko Zaviršek in Janez Ahlin s 43 leti petja, Ljubo Vilar z 41 leti, Franci Vidic in Brane Petrovič s 36 leti, omeniti pa velja tudi Tomaža Vidica s 26 leti petja ter Rudija Mišmaša in Srečota Suša s 25 leti petja. Pevci upajo, da bodo skupaj z odlično in prizadevno pevovodkinjo Mojco Jevnikar Zajc, ki jih vodi že osmo leto, uspešno delali vsaj še toliko let. Brane Petrovič


Kultura

SEPTEMBER, JULIJ,OKTOBER AVGUST 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Srečanje ljudskih pevcev in godcev v Račni Kulturno društvo Račna je ob sodelovanju Občine Grosuplje in Zveze kulturnih društev Grosuplje organiziralo srečanje ljudskih pevcev Fantje po polj' gredo. Ker ljudska pesem ni več spremljevalka našega vsakdanjega življenja, so poskušali poiskati druge načine, da bi živela naprej. Zato so taka pevska srečanja še posebej pomembna. Na 15. srečanje so povabili dolenjske pevske skupine, ki večinoma že od vsega začetka sodelujejo z Zarjo – ljudskimi pevci iz Račne. To so: Fantje s Preske pri Boštanju, Ljudske pevke Žejno iz Čateža ob Savi, Koledniki iz Bušeče vasi pri Cerkljah, dekleta Raglje iz Trebnjega in Fantje z vasi iz Škocjana na Dolenjskem. Večinoma so člani teh skupin starejši pevci in pevke, vendar mlade Raglje iz Trebnjega in Mlada Zarja iz Račne dajejo upanje, da bo ljudska pesem živela še naprej. Napovedovalka večera je bila mlada Mateja Ceglar. Zarja – ljudski pevci iz Račne so začeli koncert z domačo pesmijo En hribček prijazen stoji, ki poje o Kopanju. Potem pa so k nastopu posamezne skupine vabili z verzi: Trikrat tri je devet, vsak zdaj mora svojo pet', ali (vodja zbora) jo mora začet'. Na ljudske instrumente so zaigrali Čušperški godci, petčlanska Mlada zarja, dve pevki in violinistki ter trije pevci in instrumentalisti, so navdušili z zvonkimi mladostnimi glasovi in dobro glasbo.

ličnih slovenskih narečjih in pripovedovanjem je navdušila poslušalce in jih znala tudi zanimirati, da so ji pomagali peti. Vsem nastopajočim se je zahvalila Olga Gruden, posebej pa so vsi čestitali vodji ljudskih pevcev Zarja Jožici Poderžaj in se ji zahvalili, ker gosti v svoji hiši tudi vse vaje zbora. In kot je rekel eden od pevcev: ''Če nas Bog poživi in smrt potrpi, se drugo leto spet vidimo.''

Posebna gostja večera je bila zbirateljica ljudskega izročila, svobodna umetnica iz Cerknice Ljoba Jenče. S petjem v raz-

Marija Samec

Uvrstitve na regijska srečanja Da bomo letos slišali kar še nekaj dobrih vokalnih dogodkov, ŽePZ Magdalena in MoPZ Šmarje-Sap so nam peli v zadnjem tednu oktobra, pa napoveduje tudi uvrstitev dveh zborov zveze na SOZVOČENJA 2012, regijsko revijo s tematsko zaokroženimi sporedi pevskih zborov JSKD. Na Vrhniki, v nedeljo, 18. novembra 2012, nas bosta v okviru dveh koncertov Osrednje Slovenije zastopala dva zbora. To so Šentjurski fantje KD Šentjurski oktet pod umetniškim vodstvom Tomaža Tozona s programskim sklopom »Po poteh Egija Gašperšiča« ter MoPZ Corona KD Pesem z zborovodjem Jernejem Kraljem in sklopom »Sonce, voda, zrak svoboda!« Izbrana sta bila

zaradi izvirnih programskih sklopov in dobre ocene na medobmočnem srečanju. Na regijskem srečanju Ljudskih pevcev in godcev v organizaciji JSKD pa se je predstavila skupina Zarja, Kulturnega društva »France Prešeren« Račna pod vodstvom Jožice Poderžaj. Na zaključno regijsko razstavo JSKD se je uvrstila tudi Valentina Ljubotina, članica Likovne skupine Paleta, KD Teater Grosuplje, ki jo vodi Klemen Benedik. Vsem izbranim čestitamo in jim še naprej želimo uspešno in polno ustvarjanje! Redakcija Info ZKD Grosuplje

Nastop najmlajših baletk na 9. državnem srečanju Pika miga 2012 Velenje V petek, 12. oktobra 2012, je najmlajša skupina baletk TeGIBlo 1-2, pod mentorstvom Brine Vidmar, nastopila na 9. državnem srečanju »MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN« v Velenju, ki ga vsako leto organizira JSKD RS in se ga je udeležilo 37 plesnih skupin. Skupina baletk TeGIBlo 1-2, ki vključuje devet deklic, starih od pet do šest let, se je iz medobmočnega srečanja »MIGAM 2012«, ki je potekalo v Cerknici, uvrstila na državno srečanje v Velenje. Uvrstitev

na državnem srečanju plesnih skupin je za našo baletno dejavnost že četrto leto zapored; prejšnja tri leta se je na srečanje uvrstila starejša baletna skupina TeGIBlo 5, ki deluje pod mentorstvom Špele Repar. Za naše skupine in nas, ki delamo v baletno plesni dejavnosti v Kulturnemu društvu Teater Grosuplje, je to velik napredek in tudi velika motivacija za nadaljnje delo. To je potrditev, da smo na pravi poti. Ana Kastelec, predsednica baletnih skupin TeGIBlo

37


38

KulturaKultura / Šport

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Likovna skupina Paleta in Gledališče GGNeNi gostujeta v Ljubljani Likovna skupina Paleta KD Teater v novembru s svojo razstavo gostuje v Ljubljani, v galerijskem prostoru Kafetarije Raj, nasproti Plave Lagune, kjer lahko obiskovalci uživajo v ambientu naših likovnih ustvarjalk vse do 1. decembra 2012. Mladi člani KD Teatra oz. Gledališča GGNeNi, ki aktivno ustvarjajo tudi na filmskem področju, bodo svoj zadnji izdelek, kratki akcijski film Poslednji klic, predvajali v okviru projekta Dizajn v mestu, v mesecu oblikovanja (18. oktober - 18. november 2012), ki ga organizira Zavod BIG. Njihov film

se bo predvajal v LP Baru na Novem trgu. S predstavo Jadran Krt so mladi igralci Gledališča GGNeNi KD Teater prvič v zgodovini ZKD Grosuplje, v okviru tedna otroka 2012, privabili učence zadnje tirade in 6. r. OŠ Mirana Jarca iz Ljubljane. Poleg dobro odigrane mladinske predstave so ljubljanski osnovnošolci imeli priložnost spoznati tudi nekaj igralskih veščin osnovnega urjenja za igralce. Redakcija Info ZKD Grosuplje

Sneguljčica v veselem decembru Veseli december 2012, produkcija ZKD Grosuplje, izvedba Gledališča Hiška OŠ LA Grosuplje & KD Teater Grosuplje, bo letos, ob 200-letnici prvega izida zbirke pravljic bratov Grimm, oživil vsem znano Sneguljčico. Po izbiri besedila so zdaj aktualne avdicije za posamezne vloge. Mladih igralcev, želnih igre, je tudi letos več kot dovolj. Mentorica Irena Žerdin bo res težko izbrala najboljše med zelo

dobrimi. Ker je avdiciji prisostvovala tudi strokovna služba ZKD Grosuplje, lahko popolnoma mirno rečemo, da je pred nami spet lepa gledališka predstava s polno igro nadarjenih otrok. Redakcija Info ZKD Grosuplje

Priprave na praznovanje že 40-letnice ZKD Grosuplje ZKD Grosuplje se pospešeno pripravlja na svoje praznovanje v letu 2013, saj bo to leto, ki bo zaokrožilo 40 let delovanja. V sklop praznovanja, kamor sodijo tako izbran profesionalni program in tudi vse produkcije skupin društev ZKD Grosuplje, sodi tudi nekaj novih osnovnih tehničnih dodatkov odrske tehnike in opreme. Krona vsega bo izid Zbornika ZKD Grosuplje, ki se bo po novih odločitvah osredotočil le na zadnjih 5 let delovanja, ko je zveza dosegala svoje

največje uspehe. Zbornik bo nastajal skupaj z JSKD OI Ivančna Gorica. Vzporedno z njim bomo nekoliko posodobili internetno stran ter dodali nekaj prevodov v angleščini. Veseli bomo, če nam bo ob tem, tako kot vsa leta do sedaj, ob strani stala Občina Grosuplje kot naš glavni financer skupaj z našimi stalnimi sponzorji. Redakcija Info ZKD Grosuplje

Rokometni klub Grosuplje v septembru in oktobru S tekmami so v novi sezoni začele že vse selekcije. Člani so v 1. B ligi odigrali tri tekme in dosegli eno zmago. Za uvod so na Škofljici v tekmi, kjer sta imeli obe ekipi slabo obrambo, izgubili z 39:42. Nato so v dvorano Brinje prišli rokometaši RK Slovenj Gradec 2011 in premagali Grosupeljčane po neodločni igri domačih na koncu prvega in začetku drugega polčasa s 35:27. V tretjem krog jim je le uspelo doseči prvo zmago, ko so v gosteh s 30:25 premagali RD Moškanjci Gorišnica. Na tej tekmi so pokazali več borbenosti kot v prejšnjih in tudi po slabšem začetku drugega polčasa zanesljivo zmagali.

Mladinska ekipa, ki nastopa v 1. mladinski ligi, po treh tekmah zaseda 6. mesto. Premagali so RD Ribnica Riko Hiše (37:32), remizirali z RK Ajdovščina (34:34) in izgubili z RK Cimos Koper (33:39). Kadeti so na petih tekmah zmagali trikrat - boljši so bili od Črnomlja s 40:28, Metlike s 25:17 in Kočevja s 36:13, izgubili pa so dvakrat - s Svišem iz Ivančne Gorice z 31:32 in Krko iz Novega mesta s 25:30. Starejši dečki še niso dosegli zmage. Brez točk so ostali na tekmah proti Svišu (23:43), Metliki (21:22) in Slovanu (20:34). Prav tako so brez točk še mlajši dečki B, ki so poraza doživeli proti Ribničanom (12:24) in Črnomeljčanom (25:29). Miha Majetič NOVI ČLANI VABLJENI Vse otroke, ki jih zanima rokomet, vabimo, da se pridružijo ekipam in se preizkusijo v tem hitrem in atraktivnem športu. Več informacij na www.rk-grosuplje.si/prijava ali na telefon 031/362-389.


Društva Spominske slovesnosti

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Spominska slovesnost v Teharjah Teharje - V spominskem parku na Teharjah je bila v nedeljo, 3.10.2012, tradicionalna spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Sveto mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval upokojeni koprski škof Metod Pirih. Maše in spominske slovesnosti se je udeležila tudi ministrica v vladi, odgovorna za Slovence po svetu in v zamejstvu, Ljudmila Novak, in predsedniški kandidat strank SDS in NSi dr. Milan Zver. Upokojeni škof je v nagovoru poudaril, da ohranjati živ spomin na pobite na Teharjah in drugod ni samo zgodovinska, ampak tudi moralna zahteva. Za več kot tretjino žrtev se po Pirihovih besedah sploh ni smelo trditi, da so bili ubiti. Zanj je pravica do pokopa in do negovanja spomina ena od osnovnih civilizacijskih pridobitev. V nadaljevanju je v nagovoru dejal, da imamo na Slovenskem evidentiranih več kot 100 grobišč, vendar ni politične volje, da se to razišče. Več kot 30.000 ljudem je bila odvzeta pravica do spomina, do pokopa in groba. „Omalovaževanje in potiskanje žrtev v pozabo je nedopustna krivica. To je hudo kršenje človekovih pravic,“ meni Pirih. „Dovolj je vojne, zgradimo mir. In potrebno je dejavno delati, da bi porušili pregrade in prepreke, ki preprečujejo uresničenje miru. Mir je skupen poklic vsakega človeka in vseh narodov, mir je naše poslanstvo,“ je še dejal. V nadaljevanju spominske slovesnosti je med ostalimi govorniki predstavnik Nove slovenske zaveze Boštjan Zadnikar ocenil, da je stanje duha v slovenski družbi postalo neznosno. Tako po njegovih besedah kot narod ne moremo več naprej. Nujno bi potrebovali takojšnjo duhovno-moralno arbitražo od zunaj, je dodal. Spomnil je, da je nemški kanclerWilly Brandt leta 1970 padel na kolena v Varšavi

kot znak velikega kesanja in spoštovanja do 56.000 žrtev varšavskega geta, ki so jih leta 1943 pobili nacisti. Ob tem se je Zadnikar vprašal, kdaj bomo mi dočakali podoben padec na kolena tu, na Teharjah, ali v Kočevskem Rogu. Na Teharjah so med drugo svetovno vojno Nemci zgradili vojaško taborišče, ob koncu vojne pa so tam zaprli ujetnike, ki so sodelovali pri obrambi Celja. Po koncu vojne je bilo taborišče krajši čas opuščeno. Po ocenah je šlo skupaj za okoli 5000 ljudi, ki jih je povojna oblast brez sojenja usmrtila mesec ali dva po koncu druge svetovne vojne v Evropi. Slovesnosti se je udeležilo tudi večje število naših občank in občanov občine Grosuplje ter vodstvo Občinskega odbora Nove Slovenije (NSi) Grosuplje. Občinski odbor Nove Slovenije Krščansko ljudske stranke Grosuplje

Na Ilovi Gori smo obujali spomine Tako kot vsako leto so se na Ilovi Gori tudi letos zbrali preživeli borci Cankarjeve in Ljubljanske brigade, pohodniki in številni člani Združenja borcev za vrednote NOB. Zveza kulturnih društev Grosuplje je pod vodstvom Simone Zorc Ramovš pripravila zelo kvaliteten kulturni program, ki so ga izvedli člani Pihalnega orkestra Glasbene šole Grosuplje, MoPZ Corona, MoPZ Šentjurski oktet, vokalna skupina Brinke, recitatorja gledališča GGNeNi, Ana Makovec in Miha Srdinšek. Ob zvokih koračnic se je pričel polniti prostor pred spomenikom in grobnico nad vasjo Velika Ilova Gora. Pohodniki Planinskega društva Grosuplje so prišli s prvega dela pohoda po Radenskem polju in se priključili zbrani množici. Prapori borcev za vrednote NOB in veteranov vojne za Slovenijo so se sklanjali nad grobnico okrog 70 partizanskih borcev, padlih v bojih z nemškim okupatorjem v prvih novembrskih dneh leta 1943.

Veliko padlih je bilo iz Ljubljane, zato je zbrane nagovoril župan mesta Ljubljane Zoran Jankovič. Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, se je, žal, tudi letos opravičil. Častna straža slovenske vojske je počastila spomin na vse padle ob polaganju vencev predstavnikov borcev in župana Jankoviča. Voditeljica Simona Zorc Ramovš je s prefinjenim umetniškim občutkom osvetlila dogodke v tistih usodnih časih in v program najprej vključila slavnostnega govornika Zorana Jankoviča. Izpostavil je pomen NOB in obljubil, da bo storil vse, da bodo krivice, ki jih dela sedanja vlada borcem in spominu na NOB, popravljene. Organizator prireditve, predsednik ZB NOB Grosuplje, Franc Štibernik, je izpostavil negativno delovanje politike, ki želi spreminjati zgodovino NOB. Zgodovina za to obdobje je že napisana, zato ne potrebujemo pisunov, ki za dobro plačilo skušajo to zgodovino potvoriti. Izrazil je tudi razočaranje nad nepripravljenostjo grosupeljskih šol, da bi učence pripeljali tudi na takšne zgodovinske ure v naravi. Po prireditvi so se prisotni zbrali pred gasilskim domom na Veliki Ilovi Gori, kjer je organizator s pomočjo sponzorjev in domačih gasilcev pripravil skromno pogostitev za nastopajoče in ostale goste. Pohodniki so nadaljevali z drugim delom pohoda po zgodovinskih poteh Ilove Gore, vsi pa smo se strinjali, da so takšne prireditve še kako potrebne, zato nasvidenje spet drugo leto. Več slik na:https://picasaweb.google.com/111698099907432924668/ POHODPORADENSKEMPOLJUINILOVIGORI?authuser=0&feat =directlink Franc Štibernik

39


40

Društva

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Selitev in jesenski zbor Po enajstih letih smo se taborniki rodu Louis Adamič poslovili od naše taborniške sobice v osnovni šoli na Adamičevi cesti, na katero nas veže veliko lepih spominov. Avgusta smo se preselili v naše nove prostore v Gasilskem centru Grosuplje. Dela ni bilo malo, a pridne taborniške roke so vso taborno in pisarniško opremo ter pisarniški material preselile na novo lokacijo. Da bi bilo vse nared za novo taborniško leto, smo vse pregledali, počistili in skrbno uredili. Posebna zahvala gre ob tem Dušanu Hočevarju in Francu Vidmarju – Nanetu, ki sta s svojo zavzetostjo močno pripomogla k naši selitvi. Kot je že običaj, smo taborniško leto začeli z jesenskim zborom. Po uvodnem zboru, ki sta ga vodila načelnik rodu Peter Virant in vodja programa Tina Vatovec, so naši člani tekmovali v različnih igrah, starši pa so medtem dobili nekaj informacij o taborništvu nasploh in delu med letom na sestanku, ki sta ga vodili Jana Škrjanec, starešina rodu, in Nina Kušar. Ob koncu programa so se otroci okrepčali z miškami in sokom, čakala pa nas je še razdelitev po vodih in dogovor o terminih vodovih sestankov med letom. Ob vrednotenju naše prve akcije v tem letu smo bili vsi navdušeni nad velikim številom udeležencev - skupaj nas je bilo približno 120, od tega približno 80 otrok.

A to še ni bilo vse za september, sodelovali smo tudi na prireditvi Grosuplje v jeseni, kjer smo svojo dejavnost predstavili širši javnosti. Mimoidoče smo povabili, da z nami postavijo ognje iz grisinov, smokijev in bobi palčk, na koncu pa so lahko svojo umetnino pojedli. Z naravo k boljšemu človeku. Za Društvo tabornikov rod Louis Adamič zapisala starešina rodu Jana Škrjanec

Krajani Št. Jurija na izletu v Beli krajini V soboto, 8. septembra 2012 je Turistično društvo Županova jama Št. Jurij organiziralo izlet v Belo krajino. Krajani smo se zbrali pri novi OŠ v Šentjuriju, nato pot nadaljevali proti Grosuplju in naprej do Ivančne Gorice in Muljave proti Žužemberku in Dvoru ob dolini reke Krke do Bele krajine. Ob prihodu v Belo krajino se nam je odprl pogled na razgibano pokrajino, kjer se med vinogradi belijo hiše in zidanice, obdane z višjimi kraškimi enotami: Gorjanci, Kočevskim Rogom in Poljansko dolino. Pot smo nadaljevali do Črnomlja, proti Adlešičem, kjer smo si ogledali Šokčev dvor – domačijo v Žuničih, ki predstavlja posebno stavbno dediščino, ki je bila značilna predvsem za območje ob Kolpi, zaprte štiristranične domačije z osrednjim dvoriščem – dvorom. Ob sprejemu so nas pogostili z belokranjsko pogačo. Sledila je vožnja do Metlike, kjer smo si ogledali vinsko klet Metlika, po ogledu pa je sledila degustacija vina in pogostitev z belokranjsko pogačo. Ob poti proti Semiču smo naredili postanek za ogled letala DC-3, ki je postavljeno v spomin belokranjskim in drugim slovenskim letališčem v času narodnoosvobodilnega boja. Sledila je vožnja do Semiča, kjer smo imeli kosilo. Po kosilu je sledil ogled izvira reke Krupe, ki predstavlja največji izvir v Beli krajini. V popoldanskih urah smo se vrnili v Semič, kjer smo na Mladici obiskali glasbenika Slavka in Antona Pluta. Ob prihodu je sledi topel sprejem z dobrodošlico. Glasbenika sta tudi zaigrala, nato pa predstavila Tončkovo hišo, ki je posvečena njunemu očetu Tončku Plutu, legendarnemu ljudskemu pevcu in godcu, ki je nastopal po Sloveniji in tujini z igranjem na bršljanov list.

Po prijetnem druženju in spoznavanju dežele prijaznih in gostoljubnih ljudi smo se proti večeru odpravili proti domu, kjer smo po poti že snovali načrte za naslednji izlet, ki ga bomo organizirali naslednje leto v deželo sonca in grozdja. Tanja Kadunc


Društva

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Člani študentskega kluba GROŠ! V imenu celotnega upravnega odbora Študentskega kluba Groš se zahvaljujem vsem članom kluba, ki ste nam s svojo včlanitvijo v Študentski klub GROŠ izkazali veliko zaupanje. Kot predsednik Študentskega kluba GROŠ se že od samega začetka s celotnim upravnim odborom trudim povečati prepoznavnost našega kluba kot društva, za katerega si želim, da bi vsi dijaki in študenti s ponosom dejali, da so njegovi člani, še z večjim veseljem pa bi se naših projektov tudi udeleževali. Člani, ki ste letos postali oz. podaljšali svoje članstvo v Študentskem klubu GROŠ za šolsko leto 2012/2013, ste nam izkazali najlepšo zahvalo. Naš trud je bil poplačan, saj smo letos prvič že v dobrem mesecu presegli magično številko 500 članov. To nam daje navdih, da se trudimo še naprej in da z zanimivimi projekti aktiviramo še več mladih na našem območju. Prepričani smo, da v današnjem času vsak projekt, ki ga po ugodnih cenah ali celo brezplačno omogočimo našim članom, pripomore k večji aktivnosti mladih in jim omogoči bolj polno in kvalitetno življenje. Ob včlanitvi smo vse člane že nagradili z brezplačno karto za ogled predstave v Koloseju in z brezplačno letno članarino v Mestni knjižnici Grosuplje, veliko ugodnih projektov pa lahko od nas pričakuje-

te tudi v prihodnje. Naj na tem mestu omenim le nekaj dogodkov in ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas, da vam popestrijo vsakdanje dogajanje še pred koncem letošnjega leta: - fitnesiraj z GROŠem za samo 35 evrov na mesec, - Martinovanje v Goriških Brdih, - GROŠevo brucovanje, - za novo leto v Beograd. Več informacij o vseh naših projektih in ostalih ugodnostih dobite na e-mailu studentkiklub.gros@gmail.com, na naši spletni strani www.klub-gros.com ali na uradnih urah v prostorih ŠK GROŠ, na Industrijski c. 1g v Grosupljem, vsak ponedeljek, med 17.-19. uro in vsako sredo med 18.-20. uro. Če si dijak ali študent in še nisi član Študentskega kluba Groš, to z obiskom na naših uradnih urah še vedno lahko postaneš, prav vsi člani pa ste lepo vabljeni, da se naših projektov udeležite, ne bo vam žal. Uroš Vodopivec, predsednik UO Študentskega kluba GROŠ

Zažigamo že 40. leto Za tabornike rodu Louis Adamič bo letošnje leto posebno, saj se bliža naš okrogli jubilej. Septembra naslednje leto bomo upihnili že štirideset svečk. Naše misli, ki so navadno usmerjene v prihodnost, bodo ob tej priložnosti večkrat ušle tudi k preteklim dosežkom in pripetljajem. V prihodnjih mesecih se bomo z bralci Grosupeljskih odmevov sprehodili skozi zadnjih deset let, odkar smo nazadnje praznovali. A spodobi se, da popotovanje začnemo prej – tam, kjer se je vse skupaj začelo. Septembra 1973. Taborništvo je bilo v Sloveniji takrat že razširjeno, zato se je peščica najdrznejših zbrala tudi v družbenem domu v Grosupljem. Začeli so pisati zgodbo, ki jo danes nadaljujemo mlajše generacije. Pod okriljem republiške zveze tabornikov so ustanovili odred in ga poimeno-

vali po rojaku, pisatelju Louisu Adamiču. V naslednjih letih in desetletjih je rod rasel. Taborili in zimovali smo v Sloveniji in včasih tudi onkraj meja, hodili na izlete in tekmovanja, ustvarjali smo in se učili vedno novih taborniških veščin. Taborjenja so sčasoma dobila svoj stalni dom ob Kolpi, kamor še vedno najraje zahajamo. Pridno se udeležujemo različnih tečajev Zveze tabornikov Slovenije, nacionalne skavtske organizacije, v zadnjih 15 letih pa se z odpravami pogosto odpravljamo tudi na mednarodne dogodke, kjer svoje znanje in ideje delimo s taborniki z vsega sveta. Vse to nam pomaga, da svoje aktivnosti popestrimo in nadgradimo. Za društvo tabornikov rod Louis Adamič zapisali Jana Škrjanec in Nina Kušar

Na Velikem Mlačevem položili temeljni kamen za nov gasilski dom V četrtek, 22. oktobra 2012, smo na Velikem Mlačevem svečano položili temeljni kamen za gradnjo novega gasilskega doma. Slovesnosti so se udeležili župan dr. Peter Verlič, pooblaščenec župana Iztok Vrhovec, direktor občinske uprave Dušan Hočevar, predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, predsednik Krajevne skupnosti Mlačevo Janez Svetek, seveda pa na dogodku, pomembnem za Prostovoljno gasilsko društvo Veliko Mlačevo, sam kraj Veliko Mlačevo in tudi celotno krajevno skupnost Mlačevo, niso manjkali tamkajšnji gasilci ter ostali krajani. »Starega gasilskega doma ni več,« so povedali gasilci PGD Veliko Mlačevo, »pred nami pa je ogromno načrtov, projektov za gradnjo novega«. Gasilci PGD Veliko Mlačevo so se ob tem nekoliko ozrli v

41


42

Društva

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

preteklost in nam zaupali, da so se pogovori o gradnji prvega gasilskega doma na Velikem Mlačevem začeli leta 1955, leta 1957 so se začele kopati prve tri jame za gašeno apno. 10 let kasneje je bil dom zgrajen do podstrehe. Skozi ves ta čas, vse do nedavnega, se je dozidavalo po potrebi. Najprej se je zgradila garaža za nov kombi, zaradi aktivnega delovanja gledališke skupine Kulturnega društva Veliko Mlačevo pa so dozidali še gledališki oder, kurilnico, sejno sobo, mladinsko sobo in sanitarije. Gonilna sila projekta, predsednik PGD Veliko Mlačevo Tone Sterle, nam je povedal, da je v društvu pred 4 leti, ko ga je prevzela nova ekipa, zapihal nov veter. Že takrat se je porajala ideja o adaptaciji starega gasilskega doma. Ko pa so začeli seštevati, kaj vse je potrebno narediti in koliko bo potrebnih stroškov za to, so kmalu prišli do zaključka, da adaptacija gasilskega doma ne pride v poštev in se odločili za gradnjo novega. Leta 2011 je upravni odbor PGD Veliko Mlačevo zaradi nefunkcionalnosti in dotrajanosti gasilskega doma predlog za

gradnjo novega tudi potrdil. Odločitev je bila kasneje soglasno in z navdušenjem potrjena tudi na občnem zboru. Prijazen pozdrav in besede podpore so gasilcem PGD Veliko Mlačevo in tamkajšnjim krajanom izrekli predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, predsednik Krajevne skupnosti Veliko Mlačevo Janez Svetek ter v svojem imenu, v imenu pooblaščenca župana Iztoka Vrhovca ter v imenu direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja, tudi župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič. Kot je poudaril, gre za racionalen projekt, ki ga kraj resnično potrebuje. Temeljni kamen novega gasilskega doma smo nato svečano položili na svoje mesto, gradnja gasilskega doma pa se je s tem simboličnim dejanjem tudi pričela. Jana Roštan

Gasilci iz Malega Mlačevega bogatejši za opremljeno gasilsko vozilo V soboto, 13. oktobra, je predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec simbolično predal ključe gasilskega avtomobila Mateju Podržaju, poveljniku Prostovoljnega gasilskega društva Malo Mlačevo. Vozilo je sicer rabljeno, je pa zelo dobro ohranjeno in opremljeno za potrebe gašenja in prevoza posadke. S tem se je bistveno povečala požarna varnost na področju KS Mlačevo in sorazmerno tudi v občini. Prisotne je najprej nagovoril predsednik gasilskega društva Tadej Garbas, ki je pozdravil prisotne, predstavnike sosednjih gasilskih društev: Čušperk, Gatina, Veliko Mlačevo in Zagradec pri Grosupljem, s katerimi dobro sodelujejo, predstavnike gasilskega društva Andraž nad Polzelo, od katerega so vozilo kupili ter seveda predsednika GZ Grosuplje Andreja Bahovca, predsednika KS Mlačevo Janeza Svetka in župnika Andreja Šinka, ki je vozilo kasneje tudi blagoslovil. Predstavil je delo društva v zadnjih letih ter način, kako so prišli do omenjenega vozila. Andrej Bahovec je članom društva čestital za pridobitev, jih pohvalil za aktivno delo v društvu, jim obljubil finančno pomoč tudi v prihodnjem letu ter jim zaželel uspešno delo naprej. Tudi predsednik KS Mlačevo je članom čestital za pridobitev in pohvalil njihovo prizadevnost na vseh področjih.

PGD Malo Mlačevo je bilo ustanovljeno že leta 1914, o čemer pričajo vpisi prvih članov v matično knjigo društva. Največji projekt društva v zadnjem času je bil izgradnja novega gasilskega doma. Z deli so pričeli leta 2011 in jih s pomočjo članov društva, vaščanov Malega Mlačevega in prijateljev gasilstva ter ob podpori Gasilske zveze Grosuplje, KS Mlačevo in Občine Grosuplje še v istem letu zaključili in dom tudi uradno odprli. Članom PGD Malo Mlačevo gre vsa pohvala, saj je napredek društva v zadnjih letih res velik. Pred kratkim so zgradili nov gasilski dom, uredili okolico z igriščem, nabavili kar nekaj opreme, čeprav rabljene, a v dobrem stanju. Pomembno novo opremo pa predstavlja tudi nov gasilski avtomobil. Ker se bliža 100-letnica društva, načrtujejo v naslednjem letu pripraviti zbornik o delovanju društva, že letos pa bodo obnovili stari gasilski voz, ki je zapuščina predhodnikov. Brane Petrovič


Društva

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Gasilci veterani PGD Grosuplje državni prvaki PGD Grosuplje Iztok Vrhovec, ki je tudi pooblaščenec župana. Predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec nam je uvodoma zaupal, da veteranska ekipa društva aktivno deluje že 15 let. Gasilci veterani pa niso aktivni le na področju gasilskih tekmovanj in vaj, ampak tudi na vseh ostalih področjih gasilstva, prav tako pa zasedajo pomembne položaje v vodstvenih funkcijah društva. Ne zamudijo skoraj nobene tekme in v tekmovanja vlagajo veliko svojega prostega časa. So pa letos v Velenju postali državni prvaki že drugič, prvič so namreč naslov državnega prvaka osvojili leta 2002 v Moravskih Toplicah.

V zadnjih letih je ekipa starejših gasilcev – veteranov Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje dosegla veliko lepih uspehov. V društvu so na vse njihove dosežke izredno ponosni, med dosežki pa prav gotovo izstopa naziv državnega prvaka, ki so ga osvojili v letošnjem letu. Gasilci veterani so svoje uspehe proslavili na družabnem srečanju v petek, 12. oktobra 2012, v prostorih PGD Grosuplje. Na srečanju so jih pozdravili in jim ob doseganju odličnih rezultatov iskreno čestitali župan dr. Peter Verlič, predsednik Krajevne skupnosti Grosuplje Marjan Jakopin, predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc in predsednik

Gasilce veterane je nagovoril tudi župan dr. Peter Verlič. Gasilci veterani predstavljajo pomemben steber gasilstva, to so izkušnje, ki so mlajšim gasilcem še kako potrebne. »Še nas zastopajte, še zmagujte in še ponesimo Grosuplje na državni nivo,« je s svojimi besedami zaključil župan in gasilcem veteranom iskreno čestital. Čestitkam sta se pridružila tudi predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec in poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc. Andrej Bahovec je ob tem poudaril, da so prav gasilci veterani PGD Grosuplje pravi ambasadorji Gasilske zveze Grosuplje, da je zaradi njih poznana daleč naokoli. Vsem izrečenim čestitkam je sledilo prijetno druženje. Večer je bil namreč namenjen gasilcem veteranom in njihovim soprogam, da se ob doseženih uspehih v vseh teh letih poveselijo in si začrtajo nove cilje za prihodnost. Jana Roštan

"Grad gori ..." in gozd v okolici V petek, 12. oktobra, okoli 17. ure, so gasilci s PGD Malo in Veliko Mlačevo ter Gatina in Zagradec pri Grosupljem v mesecu požarne varnosti izvedli skupno vajo na boštanjskem hribu. Zagradčani so imeli nalogo, da črpajo vodo neposredno iz potoka in jo po enem kraku dovajajo v gasilski verigi do višje postavljene malomlačevske črpalke, z enim krakom pa so gasili gozd na vzhodu. Malomlačevci so nato prek trojaka razvili dva napada in se požarišča, ki je bilo označeno z belo-rdečim trakom, lotili od spodaj in delno z zahoda. Gatinci so prišli z obema voziloma. Z avtocisterno so zapeljali kar na grad in se z zahoda približali požaru. Tam je tudi "že gorelo" eno od stanovanj v gospodarsko-stanovanjskem objektu v neposredni bližini gozda, zato so morali vstopati z dihalnimi aparati. Velikomlačevci so dva napada izvedli s hidranta na gradu na ta način, da so priključili najprej B cev, takoj nato pa prehodno spojko in z A sesalno cevjo prek svoje motorne črpalke "vlekli" vodo in povečevali pritisk na ročnikih. Pri gašenju "si je zlomil nogo" eden od gasilcev. Zato so ga morali najprej imobilizirati (za preveze so uporabili kar gasilske opasače) in ga prenesti v dolino, kamor bi (lahko) prišel reševalec. Gatinci pa so z drugim vozilom in delom moštva pripeljali še eno brizgalno, saj je med gašenjem »pihal močan jugovzhodnik« in je

gasilcem na vzhodu delal precej težav. Zato so s svojo brizgalno (Johstadt ZL 1500, enakega tipa, kot je zagraška) razvili še dva napada – enega z južne in drugega z vzhodne strani. Ker je vrsta za organizacijo vaje letos pripadala PGD Veliko Mlačevo, so po končani vaji imeli zbor pri dan prej blagoslovljenem "temeljnem kamnu", kjer je poveljnik zveze Janez Pezdirc vajo komentiral v spodbudnem duhu in se je kritično dotaknil le pogovorov po radijskih zvezah. Jože Miklič

43


44

Društva

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Vaja gasilk GZ Grosuplje "Požar Županova jama" V petek, pozno popoldne, 5. oktobra 2012, so gasilke v GZ Grosuplje izvedle vajo "Požar Županova jama". Nosilke vaje so bile gasilke PGD Ponova vas v sodelovanju s komisijo za delo z gasilkami v GZ Grosuplje. V vaji je ob pomoči 25 sotovarišev sodelovalo 64 gasilk iz 11 prostovoljnih gasilskih društev (od 18) v GZ Grosuplje. V vaji so uporabile 20 vozil različnih kapacitet od GVC do GVM. Za gašenje so uporabile vodo iz vodovodnega omrežja, del vaje v sami kraški Županovi jami so izvedle v suhi izvedbi, za vstopanje v zadimljene prostore nekdanjega gostišča pa so poleg visokega tlaka uporabile tudi dihalne aparate. Pri tem so reševale kar tri ponesrečence in jim nudile prvo pomoč. Ker je prostor ob nekdanjem gostišču in do vhoda v Županovo jamo omejen, so morali na dostopni cesti ustaviti promet in se natančno držati načrtov in navodil po radijskih zvezah, da je bilo ukrepanje pravočasno in učinkovito. Vodja intervencije je bila članica PGD Ponova vas Marija Mehle nižja gasilska častnica, glede na obširnost zastavljene naloge pa so se ob prihodu do štaba vse gasilke razporedile v dva sektorja.

Zbor gasilk (in gasilcev) po končani vaji.

pohvalil discipliniranost gasilk in hudomušno pripomnil, kam bo šlo tako zagnano delo gasilk v prihodnje, saj bo treba v občini Grosuplje zgraditi vsaj še kakšno novo in višjo stolpnico, da se bodo gasilke lahko na njej izkazale.

Naj pa k temu dodamo še, da je bila to že četrta vaja gasilk v GZ Grosuplje in da je poveljnik GZ Grosuplje Janez Pezdirc na koncu

Jože Miklič

Srečanje gasilk z GZ Grosuplje v Zagradcu V soboto, 13. oktobra 2012, so zagraške gasilke ob pomoči manjšega števila moških tovarišev organizirale srečanje gasilk z GZ Grosuplje. Glede na to, da smo načrtovali na začetku srečanja ogled bližnjega kraškega Radenskega polja, smo ga zaradi slabega vremena odpovedali in zato v dvorani ob uvodnih nagovorih zavrteli okoli 100 fotografij na digitalnem projektorju. Srečanje je začel s pozdravom domači predsednik Matic Miklič in je zaželel vsem prijetno počutje. Naša predsednica komisije za delo z gasilkami Cvetka Kadunc je nato povedala, da so gasilke v Zagradcu, čeprav še maloštevilne, že dolgo dejavne, saj že vrsto mandatov skrbijo za blagajniške in druge odgovorne posle ter sodelujejo v odborih in komisijah. Udeležujejo se tudi raznih srečanj. Članice A (od 18 do 30 let) so se pomerile tudi na občinskem gasilskem tekmovanju in niso bile zadnje. Mlajše gasilke pa so v zadnjih dveh mandatih sodelovale na različnih meddruštvenih, občinskih, regijskih in celo državnih gasilskih tekmovanjih in prinesle domov kar nekaj pokalov. Sodelovanje gasilk je prav tako nepogrešljivo pri urejanju gasilskega doma in okolice, še posebej pa na veselicah in drugih prireditvah. Aktivno sodelujejo tudi pri zadnjih slovesih članov. V nadaljevanju je predsednica komisije za delo s članicami Majda Kastelic (PGD Polica) ob pozdravih in dobrih vtisih nanizala nekaj podatkov iz dela komisije oziroma članic v zvezi. Dela je veliko, pa tudi zelo različno je. Nekatere se bolj ukvarjajo v posameznih društvih z osnovno gasilsko dejavnostjo, druge z administracijo, tretje s preventivnimi dejavnostmi, četrte z mladino, pete nekaj več s kulturnimi dejavnostmi, šeste z organiza-

cijo raznih srečanj in podobno. V nadaljevanju se je predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec gasilkam zahvalil za vse njihovo delo. Nato smo članicam v živo predstavili še spletno stran PGD Zagradec pri Grosupljem: http://pgd-zagradec.si/. Ob zaključku smo že v trdni temi pred vhodom v gasilski dom skupaj v krogu zapeli tisto najbolj znano ljudsko v Slakovi priredbi V dolini tihi in še nekaj drugih, nekatere najbolj zagrete pa so ob zvokih frajtonerice in kitare celo zaplesale. Jože Miklič


Spomini in zahvale

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Mar prav zares odšla je tja v neznano? Kako je mogla, ko smo mi še tu? Nositi moramo vsak svojo rano, molče, da ji ne zmotimo miru.

ZAHVALA Mnogo prezgodaj je odšla v tišino in mir naša ljubljena žena, mami, babi in tašča

JOŽEFA MUSTAR (10.9.1947 – 3.10.2012) iz Velike Loke. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za podporo, izrečena sožalja, cvetje in sveče, darovane svete maše in darove za cerkev. Iskrena hvala gasilcem PGD Velika Loka za lepo opravljen pogreb ter vsem prisotnim gasilcem in gasilkam iz drugih društev. Zahvalo izrekamo tudi pevskemu zboru Samorastnik, pogrebnemu zavodu Perpar za opravljene storitve ter gospodu župniku Andreju Šinku za lepo opravljen pogrebni obred in mašo.

Spomini in zahvale

Zahvaljujemo se tudi vsem njenim bivšim sodelavcem iz Slovenskih železnic (Ivančna Gorica), ki so se ji prišli poklonit in jo pospremili na njeni zadnji poti. Pojdi z Bogom in počivaj v miru.

Žalujoči: vsi njeni.

Tebi Dedi naš v spomin. Naj Ti ptički vsak dan pojejo, naj Te naše misli vedno grejejo, naj Ti družbo delajo in naj Te naše rožice objemajo. Vedno boš z nami.

ZAHVALA Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedija

JELENKA ADJANSKEGA, dr. med., spec. ginekolog, (01.03.1935 – 08.09.2012) iz Grosupljega,

se najlepše zahvaljujemo dragim sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki sočustvujete z nami ter vsem, ki ste nam izrekli ustna in pisna sožalja. Najlepša hvala osebju Zdravstvenega doma Grosuplje in osebju Onkološkega inštituta Ljubljana ter prijateljici Jolandi za srčen odnos, skrb in pomoč našemu dragemu dediju. Lepa hvala tudi Tenis klubu Grosuplje za poklon v njegov spomin. Od našega dragega dedija smo se poslovili v ponedeljek, 10. 09. 2012, v Grosupljem, v najožjem družinskem krogu.

Žalujoči: žena Vida, hčerka Rada z možem Dušanom, hčerka Goca z možem Tomom ter njegovi vnuki Ela, Rok, Žiga in Matic.

Tiho nas je zapustil ustanovitelj in prvi predsednik Teniškega kluba Grosuplje

DR. JELENKO ADJANSKI. Bil je dolgoletni ugledni občan Grosupljega, uveljavljen zdravnik v domačem kraju, istočasno pa prizadeven in spoštovan animator na področju športa. Leta 1984 je bil z njegovo močno in trdno voljo do športa ustanovljen Teniški klub Grosuplje. Od KS je bilo po takrat možnih postopkih pridobljeno zemljišče, na katerem sta bili zgrajeni dve peščeni igrišči za letno igranje tenisa. Tako se je tudi v občini Grosuplje pričel razvoj priljubljene športne dejavnosti, sprejemljive za vse starostne skupine. Doktor, kot so ga imenovali teniški kolegi, je bil izvoljen za prvega predsednika kluba. Ves svoj prosti čas je posvetil razvoju teniške dejavnosti. Dr. Jelenko Adjanski je vedno budno spremljal in vzgojno deloval pri vseh dogodkih v zvezi s tenisom od pričetka izgradnje igrišč, organizacije delovanja društva in pri razvojnih projektih, kot so: nakup balona za zimsko igranje, izgradnja tretjega teniškega igrišča ter gradnja klubskega objekta. Po zaslugi Doktorja je danes Teniški klub Grosuplje postal priznano društvo v Sloveniji, ki se ponaša z urejenostjo, dobro organizacijo, s številnim članstvom in številno skupino mladih perspektivnih tenisačev. Za vsa njegova prizadevanja in dosežene uspehe v Teniškem klubu Grosuplje smo mu izredno hvaležni in se mu iskreno zahvaljujemo, še posebno, ker je v to vložil veliko prostega časa, večkrat tudi na račun odrekanja. Njegova plemenita dejanja bodo ostala za vedno zaznamovana, zato smo mu dolžni spoštljiv in globok poklon. Razumevajoči ženi Vidi, hčerkama Goci in Radi ter vnukom izrekamo iskreno sožalje. Zelo ga bomo pogrešali, zato bomo na poseben način še naprej živeli z njim. Teniški klub Grosuplje

45


46

Spomini in zahvale

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

Mnogo prezgodaj od nas si odšel, naša srca s seboj si vzel, le nekaj nam je za tabo ostalo, kar nam bo poguma dajalo. Bolečino se da skriti, tudi solze včasih zatajiti. A ti ne veš, naš dragi Branko, kako zelo boli, ker tebe v naši bližini zdaj več ni.

ZAHVALA ob mnogo prerani izgubi dragega očeta, sina, brata in strica

Srce je omagalo, dih je zastal, a nate spomin, bo večno ostal.

ZAHVALA

V 91. letu je tiho zaprla knjigo svojega življenja naša draga mama, babica in prababica

JOŽEFA TROŠT (03.11.1921 – 19.09.2012) iz Perovega pri Grosupljem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, vaščanom in zdravniškemu osebju za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

BRANKA KOŽELJA (1966 – 2012)

Žalujoči: vsi njeni.

iz Grosupljega.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom iz Seliškarjeve ceste in sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter daritve za sveto mašo in cerkev. Najlepša hvala g. župniku Janezu Šketu za opravljen cerkveni obred in pevcem moškega pevskega zbora Samorastnik za zapete pesmi ob slovesu. Prav lepa hvala tudi Tonetu Adamiču za organizacijo pogreba. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter ga pospremili na prerani zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

Prazen dom in dvorišče, naše oko zaman te išče. Ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas, bolečina in samota sta pri nas. Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš, a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA V 58. letu starosti nas je mnogo prezgodaj in nepričakovano zapustil naš dragi in ljubljeni mož, ati, dedi, brat in stric

JANEZ KOZLEVČAR (23.10.1954 – 24.08.2012). Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, ki so nam stali ob strani, sodelavcem iz podjetja Jošt hotel Interier, župniku Slavku Kimovcu iz Trebnjega za lepo opravljen obred, pevskemu zboru Polica, g. Finku za solo petje, Emilu za zaigrano Tišino ter vaščanom in podjetju Jošt hotel Interier za izrečena govora. Hvala vsem za svete maše, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi.

ZAHVALA Ob boleči izgubi drage žene, mame in babice

JOŽICE ŽUGIČ (12.08.1945 – 24.08.2012),

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Mijanovič in dr. Vukelič ter medicinski sestri Sonji Podržaj. Ob pogrebu zahvala g. župniku, moškemu pevskemu zboru Šmarje – Sap, cerkvenim pevcem ter Ljubu Vilarju za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje, jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni.

Odšel si, a si še vedno tu. Ostal si v srcih nas, ki te imamo radi.

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je za vedno zapustil naš mož, oče, dedi, tast in stric

VLADIMIR ZAVIRŠEK (Tončkov Lado) (1933 – 2012) iz Cikave.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darovano cvetje, sveče, darove za cerkev in svete maše. Hvala župniku g. Korošaku za opravljen cerkveni obred in cerkvenemu pevskemu zboru Šmarje – Sap. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: vsi njegovi.

Zdaj nič več se pesmica ne sliši, za vasjo nihče več ne igra, v zapuščeni tam samotni hiši je utihnila harmonika. (Lojze Slak – Marjan Roblek)

ZAHVALA V 74. letu starosti nas je zapustil brat

JANEZ ZAJC.

ZAHVALA V 77. letu življenja se je od nas za vedno poslovil mož, oče in dedi

RUDI TRONTELJ

(22.08.1935 – 29.08.2012) iz Gatine.

Iskreno se ti zahvaljujemo za vse, kar si dobrega naredil.

Sestra Ana z družino

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za cerkev. Osebno se zahvaljujemo tudi Vinku in Majdi Trontelj za pomoč pri pripravi pogreba, kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, PGD Gatina za organizacijo in izvedbo pogreba, Jerneju Kozlevčarju za poslovilni govor, pevskemu zboru Samorastnik za lepo petje in Mihu Kaduncu z glasbeno zasedbo trobil za izvedene žalostinke. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: žena Angela in hči Irena z družino.


Razpisi

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Po licih solza se spusti in v srcu bolečina tli. A v mislih le eno nam živi, da enkrat skupaj bomo vsi.

Oh kako boli, ko ljuba mama več te ni. Ostali so sledovi tvojih pridnih rok, katere cenil bo pozni rod. Ponosna, trdna kakor skala, ljubezen in sebe si nam dala. Za vse, prav vse, ti še enkrat hvala.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka

V 101. letu je prenehalo biti srce drage mame, stare mame, prababice, tašče in tete

ALOJZIJA FURLANA

FRANČIŠKE TRONTELJ (Korenove mame) (1912 – 2012) iz Brvac.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, svete maše ter darove za Cerkev. Posebno se zahvaljujemo dr. Fani Grabljevec Miklavčič in patronažnima sestrama Andreji in Jani za pomoč. Hvala tudi g. Šketu, g. kaplanu ter g. Adamiču za lep poslovilni obred. Žalujoči: vsi njeni.

(1928-2012). Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam ob slovesu staliob strani, izrekli besede sočutja, darovali cvetje, sveče, darove za cerkev in svete maše. Hvala župniku g. Šketu za opravljen cerkveni obred in pevcem za čutne pesmi slovesa.Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi.

2%ý,1$*52683/-(

XVIII. JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2012

Občina Grosuplje objavlja na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva (Ur. list RS, št. 94/05 in 113/07), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. list RS, št. 65/07), v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07 in 61/08), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012 (Ur. list RS, št. 19/2011, 96/11 in 22/12)

Vsebina in pogoji razpisa: 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. 2. Predmet javnega razpisa je dodelitev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva. 3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 2.500,00 EUR. 4. Maksimalna višina dodeljene denarne pomoči je za dijake 540,00 EUR, za študente dodiplomskega študija 750,00 EUR, za študente podiplomskega študija pa 950,00 EUR. V primeru večjega števila prosilcev so vrednosti sorazmerno manjše. 5. Za dodelitev enkratne denarne pomoči lahko zaprosijo dijaki in študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, vključeni v izobraževalne programe na področju kmetijstva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Med upravičence ne sodijo dijaki agroživilske in veterinarske smeri ter študenti veterinarske smeri. 6. Za sredstva enkratne denarne pomoči lahko zaprosijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - da imajo stalno bivališče na območju občine Grosuplje, - da imajo študenti status rednega študenta ali izrednega študenta ob pogoju, da niso zaposleni, - da so predvideni prevzemniki kmetije, kar se v postopku ugotovi na podlagi pisne izjave staršev ali samega upravičenca, kar potrdi z mnenjem kmetijska svetovalna služba, - da je kmetijsko gospodarstvo, na katerega se nanaša izjava iz prejšnje alineje tega razpisa, aktivno. 7. K vlogi za dodelitev enkratne občinske pomoči mora biti priložena naslednja dokumentacija: - potrdilo o vpisu v kmetijski izobraževalni program, - pisna izjava staršev ali samega upravičenca o predvidenem prevzemu kmetije,

- dokazila o površini kmetijskih zemljišč in staležu živali na kmetijskem gospodarstvu za tekoče leto (fotokopija vloge za subvencijo), na katerega se nanaša izjava iz prejšnje alineje, - mnenje kmetijske svetovalne službe, - zadnje šolsko spričevalo oz. fotokopija potrdila o opravljenih izpitih, - izjavo, da niso zaposleni, če imajo študenti status izrednega študent. 8. Prošnje za dodelitev enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva morajo prispeti na sedež Občine Grosuplje do ponedeljka, 19.11.2012, do 15. ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev denarne pomoči na naslov:Občina Grosuplje, Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, Grosuplje, kjer lahko zainteresirani v času uradnih ur dobijo vse dodatne informacije pri Martini Cingerle, razpisni obrazec pa lahko dobijo na vložišču Občine Grosuplje ali internetni strani občine. Vloge morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti označena z »NE ODPIRAJ – ENKRATNA DENARNA POMOČ ZA IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU KMETIJSTVA«. 9. Odpiranje vlog bo v sredo, 21.11.2012, ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (v pritličju). 10. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno s sklepom občinske uprave najkasneje v 20-ih dneh od poteka roka za vložitev prošenj. Sklep bo prosilcem posredovan v 8-ih dneh po sprejemu. 11. Medsebojna razmerja med Občino Grosuplje in dobitniki proračunskih sredstev bodo urejena s pisno pogodbo. Šifra zadeve: 603-2/2012 Datum: 24.10.2012

OBČINA GROSUPLJE ŽUPAN dr. Peter Verlič

47


48

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

2%ý,1$*52683/-( JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2012 Občina Grosuplje objavlja v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07 in 61/08), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012 (Ur. list RS, št. 19/2011, 96/11 in 22/12)

Vsebina in pogoji razpisa:

ZIMSKA SLUŽBA – ODSTRANITE OVIRE ZA LAŽJE PLUŽENJE Naprošamo krajane Krajevne skupnosti ŠT.JURIJ, ki prebivate na mestih, kjer so javne poti ozke, zamejene s škarpami ograjami in živimi mejami, da odstranite morebitne ovire kot so skale, dodatni stebri tik ob javni poti, vejevje, ki se ob snegu lahko povesi nad javno pot in podobno. Ob sneženju umaknite svoja vozila z javnih poti in jih ne puščajte tik ob cesti. Tako boste omogočili pravočasno, kvalitetno in varno pluženje poti, ki jih uporabljate. Krajevna skupnost Št. Jurij, predsednik sveta Milan Kumše

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2012. 3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 2.000 EUR. 4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije največ do višine 30% cene storitve. V primeru večjega števila prosilcev se storitev prosilcem sofinancira sorazmerno manj. 5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo stalno bivališče na območju občine Grosuplje, - sterilizacija ali kastracija živali je bila opravljena v obdobju od 1.1.2012 do 30.11.2012. 6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: - za pse dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali, - za mačke račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež Občine Grosuplje do ponedeljka, 3.12.2012, do 15. ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev denarne pomoči na naslov:Občina Grosuplje, Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, Grosuplje, kjer lahko zainteresirani v času uradnih ur dobijo vse dodatne informacije pri Martini Cingerle, razpisni obrazec pa lahko dobijo na vložišču Občine Grosuplje ali internetni strani občine. Vloge morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti označena z »NE ODPIRAJ – sofinanciranje sterilizacije in kastracije«. 8. Odpiranje vlog bo v torek, 4.12.2012, ob 8. uri v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (v pritličju). 9. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno s sklepom občinske uprave. Sklep bo prosilcem posredovan v 8-ih dneh po odločitvi. 10. Medsebojna razmerja med Občino Grosuplje in dobitniki proračunskih sredstev bodo urejena s pisno pogodbo. Šifra zadeve: 410-148/2012 Datum: 24.10.2012

Razpisi

OBČINA GROSUPLJE ŽUPAN dr. Peter Verlič

Obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode v Veliki Loki Krajevna skupnost Žalna obvešča uporabnike pitne vode iz Velike Loke, da morajo vodo iz krajevnega vodovoda pred uporabo v prehrambene namene obvezno prekuhati. Ukrep velja do preklica. Navodilo o prekuhavanju vode si uporabniki lahko preberejo na spletni strani JKP Grosuplje v zavihku »pitna voda« in podzavihku »kakovost pitne vode. Krajevna skupnost Žalna

Obvestilo o javnem razpisu za pridobitev štipendije Občine Grosuplje za šolsko leto 2012/2013 Vse študente in dijake Občine Grosuplje obveščamo, da je odprt javni razpis za podelitev štipendij Občine Grosuplje. Javni razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Občine Grosuplje (htth://www. grosuplje.si) pod rubriko »Razpisi«. Vse informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo na Občini Grosuplje, Uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, Grosuplje v času uradnih ur ali na telefon št. 7888 –784. Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2012 Občina Grosuplje se z zapuščenimi živalmi, predvsem psi in mačkami, aktivno ukvarja že vse od uveljavitve Zakona o zaščiti živali. V skladu s tem zakonom je občina Grosuplje podpisala koncesijsko pogodbo z zavetiščem za zapuščene živali v Trebnjem, ki na območju naše občine opravlja dejavnosti zavetišča in poskrbi za zapuščene domače živali. Ker pa se vsako leto pojavljajo novi izgubljeni, predvsem pa zavrženi mačke in psi, je Občina Grosuplje na pobudo Odbora za kmetijstvo, pripravila nov, spremenjen javni razpis za izvajalca del in nalog zavetišča za zapuščene živali ter ob tem uspela prihraniti znaten del sredstev. Ta sredstva smo namenili v reševanje problematike na samem začetku, da bi tako imeli čim manj zapuščenih živali. Najboljša preventiva je sterilizacija in kastracija psic in psov, ter mačk in mačkov. Ker pa ob tem nastanejo določeni stroški, ki predvsem v teh kriznih časih marsikomu predstavljajo oviro za odločitev za operacijo, smo se na Odboru za kmetijstvo, kamor ta problematika spada, in Občini Grosuplje odločili, da z denarjem, ki smo ga prihranili na račun zavetišča, pomagamo našim občanom in jim sofinanciramo del stroška sterilizacije in kastracije. Vsem lastnikom psov in mačk, steriliziranih in kastriranih v letu 2012, bomo povrnili del stroškov na podlagi vloge, ki mora prispeti na naslov Občine Grosuplje, do ponedeljka 3.12.2012, do 15.ure, natančna navodila pa so objavljena v Javnem razpisu za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2012. Verjamemo, da bomo s tem ne samo pomagali našim občanom, ampak tudi zmanjšali število nezaželenih mladičev in s tem že na začetku poskrbeli za problematiko zapuščenih živali, za kar je po Zakonu o zapuščenih živalih Občina tudi obvezana. Odbor za kmetijstvo Občine Grosuplje, predsednik Marjan Kastelic, dr.vet.med.


Razvedrilo

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

ra burkelj Dva para jen voljen Povsem zadovol Žena: »Ljubi moj, jutri grem za teden dni k mami. Ali kaj potrebuješ za ta čas?« Mož: »Ne hvala, to bo zadostovalo.« Neprimeren za igro Zdolgočaseni dedek bi se rad zabaval v krogu vnukov, zato predlaga: »Otroci, igrajmo se Indijance!« Vnuki ga začudeno pogledajo in odvrnejo v en glas: »Dedek, kako Indijance, saj si vendar brez skalpa!« Sorodni duši »Ne zdržim več«, pove žena, spakira najnujnejše in odide k svoji mami. Toda zvečer je že nazaj. »Tako hitro«, se s pritajenim smehom začudi mož? Žena pa s kislim obrazom nazaj: »Je povsod enako. Tudi moja mama se je ujezila in odšla nazaj k svoji mami.« Vse je za nekaj dobro Znanki se srečata na cesti: »Zadnjič sem videla tvojega moža - krasen človek. Le kako si ga spoznala?« Zelo enostavno. S prvim možem pešačiva po cesti, kar pripelje mimo sedanji mož in ga po nesreči povozi. In tedaj se je začela moja nova velika ljubezen.

Kdor kaj zna - ta velja (KVIZ, KI SKUŠA BITI ŠALJIV) 1. Katera vas nas spominja na deževno vreme? a) Gradišče b) Šmarje c) Blato 2. Kdaj so naši predniki plačevali s krajcarji? a) v Napoleonovi Franciji b) v Habsburški Avstriji c) v Karađorđevićevi Jugoslaviji 3. Hitrost upodobljenega vozila merimo? a) z vrvmi b) z vozli c) z zankami 4. Koliko prstov so imeli Rimljani v času Rimskega imperija? 5. V katerem poklicu si najmanj bel? a) v mlinarskem b) v dimnikarskem c) v zdravniškem d) krojaškem

Kako je mojster Feliks delavce pri čuječnosti ohranjal Mojstri stare šole so bili strah in trepet vajencev, pomočnikov in sploh vseh podrejenih. Tak je bil tudi Feliks, ki pa se je v nečem le razlikoval od njih – bil je milejšega srca, zato ni delil ostrih opominov in klofut nerodnežem in prestopnikom. Kadar je videl, da kateri od delavcev v nočni izmeni dremlje, nagnjen na delovni pult ob stružnici, je stopil zraven, prestopnika opomnil in je zaleglo. Toda učinek je bil kratkotrajen, ker so podrejeni kmalu začeli izkoriščati njegovo dobrosrčnost in malo je manjkalo, da bi si pri direktorju zapravil ves ugled in zaupanje. Dolgo je tuhtal, kaj naj napravi, da bo volk sit in koza cela, a se ni nič pametnega domislil. Potem pa mu je prišel v roke star indukcijski telefon, tak na vrtljivo ročico. Ko je ročico zavrtel in prijel za žico, ga je pošteno sunilo. Ob električni iskri se je Feliksu posvetilo tudi v glavi. Že prvo nedeljo je odšel v obrat, v svoji sobici instaliral indukcijski telefon in žice skrivoma povezal z delovnimi pulti. Naslednje mesece je skrbno škilil skozi nadzorno okence. Ko je zapazil kakega kinkajočega »garača« je njegovo mizo povezal s svojo »elektrarno« in spustil nekaj kratkih sunkov. Da bi videli, kako je sleherni poskočil in odhitel skrbno nadzorovat delovni stroj. Ob novem letu so pri obračunu ugotovili, da je Feliksov oddelek opazno presegel normo, zato so delavci dobili teden dni nagradnega dopusta, mojster pa še enkrat toliko. No, pa recite, če mojster Feliks ni bil dobra duša – in pameten, nič kako pameten. Leopold Sever

49

Odgovori: 1. c, 2. b, 3. b, 4. dvajset, 5. b.


50

GROSUPELJSKI ODMEVI | SEPTEMBER, OKTOBER 2012

VTIQXKPC\COCNGæKXCNK in salon za nego psov $GDPLÄ€HYDFHVWD*URVXSOMH 7HO--PDLOLQIR#GRJPDQLDVL ZZZGRJPDQLDVL

NOVO PRI NAS PO UGODNIH CENAH Bosch Adult SLäĀDQHF 15 kg samo 29,90€ ; 

Oglasi


Oglasi

SEPTEMBER, OKTOBER 2012 | GROSUPELJSKI ODMEVI

Prenovljena spletna trgovina

Nudimo vam: Ĺ?RTQFCLQKPK\FCLQ OGFKEKPUMQVGJPKĂ”PKJ RTKRQOQĂ”MQXPCPCTQĂ”KNPKEQ Ĺ?QTVQRGFUMQQDWVGX\CQFTCUNG Ĺ?RTGJTCPUMCFQRQNPKNC Ĺ?PCTCXPQKPQTICPUMQMQ\OGVKMQ C Ĺ?K\FGNMG\CQUGDPQPGIQ Ĺ?Ĺ?$+1JTCPQKPPCRKVMG0181

Ĺže 20 let

Ĺ?Ĺ?XGNKMQK\DKTQĂ”CLGX\GNKÄ?Ă”KPVKPMVWT XGNKMQK XG X Ĺ?GMQNQÄ?MCĂ”KUVKNC Ĺ?RTKRQOQĂ”MK\CÄ?RQTVKPTGMTGCEKLQ KR RQOQĂ” R Ĺ?MPLKIG0181 PLKIG0181 KIG018

AdamiÄ?eva 8, 1290 Grosuplje 6ĹŒ) KPHQ"CRQVGMCPCVWTCUKĹŒwww.apoteka-natura.si

Ĺ?UKUVGOG\CRTGĂ”KÄ?Ă”GXCPLGXQFG0181 Pogodbeni dobavitelj medicinsko-tehniÄ?nih pripomoÄ?kov

Vse sladkorne Vs sladko orn rne bolnike e obveĹĄÄ? obveĹĄÄ?amo, ĹĄÄ?amo, da pri ri nas nas

NI DOPLA DOPLAÄŒILA LAÄŒILA ÄŒILA LA za izdaj izdajo ajo listiÄ?ev na naroÄ?iln naro naroÄ?ilnico roÄ?ilnic ico o VLJUDNO VA VL VABLJENI LJENI !

51


Napoved dogodkov Datum / ura

Dogodek

Lokacija

Organizator

sobota, 10. november 2012 ob 16.30 uri sobota, 10. november 2012 ob 10.00 uri sobota, 10. november 2012 ob 19.00 uri četrtek, 15. november 2012, ob 17.00 in 18.30 uri petek, 16. november 2012, ob 18.00 uri sobota, 17. november 2012, ob 15.00 uri sobota, 17. november 2012, ob 17.30 uri sobota, 17. november 2012, ob 20.00 uri nedelja, 18. november, ob 16.00 uri petek, 23. november 2012, ob 18.00 uri sobota, 24. november 2012, ob 19.00 uri sobota, 24. november 2012, ob 21.00 uri četrtek, 29. november, ob 19.00 uri četrtek, 29. november 2012, ob 21.00 uri petek, 30. november 2012, ob 18.00 uri sobota, 1. december 2012, ob 17.30 uri sobota, 1. december 2012, ob 20.00 uri sobota, 8. december 2012, ob 20.00 uri sobota, 15. december 2012, ob 17.30 uri sobota, 15. december 2012, ob 20.00 uri

Z LUTKO V SVET, Delavnica izdelave in animacije lutk LIKOVNA DELAVNICA, različne tehnike, tema: božič in novoletni prazniki

Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje Garderoba Kulturni dom Grosuplje

Kulturno društvo Grosuplje - mesto kipov; info: kd.grosuplje.mestokipov @gmail.com, 031 707 730 Likovna skupina PaletaKD Teater, ZKD Grosuplje; udeležba za člane Likovne skupine Paleta brezplačna, za nečlane 10 €

ODBOJKA (1. liga – 6. krog) ATK GROSUPLJE - ALIANSA

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

Po motivih Ferija Lainščka: MIŠEK MIŠKO IN BELA- Kulturni dom MIŠKA, senčna - lutkovna predstava Grosuplje

Lutkovno gledališča Ljubljana, ZKD Grosuplje: Otroški abonma 2012/2013

Tematsko predavanje: Boštanj od pradavnine do danes ter Gradišča, gradovi in cerkve ob Radenskem polju

Galerija Boštanj

Turistično društvo Boštanj

KOŠARKA - ženske (1. liga – 6. krog) GROSUPLJE - TRIGLAV

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

KOŠARKA - moški (1. liga – 5. krog) GROSUPLJE - SLOVAN

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

ROKOMET (1. B liga – 7. krog) GROSUPLJE - SLOVAN

Športna dvorana Brinje Grosuplje

Zveza športnih organizacij Grosuplje

Jean-Baptiste Molière, prev. Tone Partljič: PRILOŽNOSTNI ZDRAVNIK

Kulturni dom Grosuplje

Gledališka skupina KD Sv. Mihaela Grosuplje, ZKD Grosuplje

Tematsko predavanje: Zgodovinske meje čez in ob Radenskem polju

Galerija Boštanj

Turistično društvo Boštanj

ODBOJKA (1. liga – 8. krog) ATK GROSUPLJE - FORMIS

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

Veliko GROŠevo Brucovanje

Pivnica Anton

Študentski klub Groš

Pogovorni večer: IZBIRA, sociološko-filozofski aspekti izbiranja z avtorico knjige Renato Salecl

Kulturni dom Grosuplje

Literarna skupina KD Teater, ZKD Grosuplje

KOŠARKA - ženske (1. liga – 8. krog) GROSUPLJE – SUBRINA ILIRIJA

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

Tematsko predavanje: Kulturne in druge organizacijske dejavnosti ob Radenskem polju ter o pomembnih ljudeh, Galerija Boštanj ki so se rodili, živeli in delovali na in ob Radenskem polju

Turistično društvo Boštanj

KOŠARKA - moški (1. liga – 7. krog) GROSUPLJE – HOPSI POLZELA

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

ROKOMET (1. B liga – 9. krog) GROSUPLJE – MOKERC IG

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

ODBOJKA (1. liga – 10. krog) ATK GROSUPLJE – ZGORNJA GORENJSKA

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

KOŠARKA - moški (1. liga – 9. krog) GROSUPLJE – LTH CASTINGS MERCATOR

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

ROKOMET (1. B liga – 11. krog) GROSUPLJE – CERKLJE-DAMAHAUS

Športna dvorana Zveza športnih organizacij Brinje Grosuplje Grosuplje

Grosupeljski odmevi  

November 2012

Grosupeljski odmevi  

November 2012

Advertisement