Page 1

Lokalne volitve 2010 13-24 in 26-49

stran

O kom/čem pišemo? 100 let Ivane Gačnik Gačnikove mame stran

59

Dva lepa cerkvena praznovanja v Škocjanu

stran

Maruša Mišmaš

60 in 61

peta na 1. mladinskih Olimpijskih igrah v Singapurju stran

70

Glasilo prebivalcev občine Grosuplje - letnik XXXVI - avgust/september - 8/9 - 2010

Poplave

18. in 19. 9. 2010 so bile v grosupeljski občini velike poplave, kakršnih ljudje (skoraj) ne pomnijo. (Največje na Radenskem polju so bile leta 1933, ko je v Zagradcu Rozmanovo leseno gospodarsko poslopje voda dvigovala s kamnitih temeljev. Po oceni je ta vodna gladina segala še 1 m višje kot so bile tokratne poplave.) Poplave v občini Grosuplje so bile nato še leta 1969, 1973, 1990, 1991, 1993, 2004, pa verjetno še kakšne nekoliko bolj lokalne vmes. Danes so te poplave vedno pogostejše. Prav na to gostoto poplav in ob njih še drugi dogodki (toča, viharji in velike količine snega ter izredno visoke in nizke temperature) pa poleg klimatskih sprememb vpliva to, da se je nižinski svet (predvsem v mestu Grosuplje) pozidal in poasfaltiral, nekaj le-tega pa se je tudi zasulo - agromelioriralo. Pozidave so se začele že koncem petdesetih let, intenzivneje pa z gradnjo Dvorov pod Brinjskim gradom v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zato na naslovnico v razmislek, koliko smo danes kljub raznim priseganjem k napredku zares »doumeli naravo«, prilagam zložbo več različnih tematik na nekdanji skoraj 200 let star franciscejski katastrski načrt za območje Grosupeljščice (Velikega potoka) od avtoceste do železniške proge proti Novem mestu. 200 let stari zidani objekti v Grosupljem so narisani rdeče z debelo črno obrobo, s svetlo modro/cian so obarvana območja pogostih poplav po ARSO podatkih, temnomodro pa območja katastrofalnih poplav. Svetlo rdeč prozorni ton s poudarjeno rdečo zunanjo črto predstavlja območje današnje pozidanosti. Ugotavljam, da je voda to pot že segala na območja katastrofalnih poplav in da pred 200 leti ni bilo nobenega zidanega objekta v poplavnem območju, razen vodnih mlinov. Jože Miklič


2

oglasi

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

lokalne volitve 2010

3

iz uredništva Lokalne volitve »2010« Volivcem Grosupeljskih odmevov V skladu z Aktom o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10) in razpisom rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 86/06) Občinska volilna komisija Občine Grosuplje obvešča vse občanke in občane občine Grosuplje, da bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010, potekale redne lokalne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

Skladno z rokovnikom volilnih opravil bo potekalo tudi predčasno glasovanje, ki je namenjeno vsem tistim, ki bodo na dan glasovanja odsotni, in sicer 5. 10., 6. 10. in 7. 10. 2010, od 9.00 do 17.00, v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (sejna soba, pritličje).

svet in svet krajevne skupnosti). Za volitve v občinski svet, kjer se odloča o listah kandidatov, in župana lahko volilec glasuje le za eno listo oziroma enega kandidata za župana. Pri glasovanju za občinski svet lahko volilec v poseben prazen prostor poleg liste kandidatov, za katero glasuje, odda tudi preferenčni glas, tako da vpiše zaporedno številko kandidata ali ime in priimek kandidata iz te liste. Preferenčni glas daje možnost volilcem, ob izpolnitvi drugih zakonskih pogojev (25 % volilcev, ki so glasovali za listo, mora oddati preferenčni glas, pri čemer mora kandidat dobiti vsaj 10 % preferenčnih glasov ob izpolnitvi prvega pogoja), da vplivajo na vrstni red kandidatov oziroma na razdelitev mandatov znotraj list kandidatov. Pri volitvah v svete krajevnih skupnosti volilec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti krajevne skupnosti

Volilci lahko glasujejo tudi pošti, vendar morajo do četrtka, 30. 9. 2010, vložiti zahtevo Vsa ostala obvestila in informacije v zvezi za glasovanje po pošti pri Občinski volilni z lokalnimi volitvami so in bodo objavljena na spletni strani Občine Grosuplje (www. komisiji. grosuplje.si) pod rubriko »lokalne volitve«. Na Volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti spletni strani bodo objavljeni tudi razglasi in na volišču in želijo glasovati na domu, in volilci, rezultati volitev. ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, morajo svojo namero Vabljeni tudi na internetno stran Državne sporočiti Občinski volilni komisiji najkasneje volilne komisije www.gov.si/rvk/. do četrtka, 7. 10. 2010. Vse dodatne informacije lahko dobite pri Vsi volilni upravičenci bodo na dom prejeli OBČINSKI VOLILNI KOMISIJI, ki ima sedež obvestilo o glasovanju, na katerem bo tudi na OBČINI GROSUPLJE, Taborska cesta 2, naslov volišča, kjer bodo lahko oddali svoj telefon: (01) 7888-786 ali 762 in GSM 051 647 glas. 779. Vsak volilni upravičenec bo na volišču prejel tri glasovnice (za volitve župana, občinski

Občinska volilna komisija

Nadaljevanje na strani 13

ob koncu mandata

Mandat sedanjemu županu, občinskemu svetu (in tudi uredništvu Grosupeljskih odmevov) se izteka. Samo še nekaj dni je do trenutka, ko naj bi po starem latinskem reku 'vox populi vox dei' (glas ljudstva je božji glas) volivci demokratično izvolili novo lokalno oblast. Na volitve smo se (kot v večini drugih slovenskih medijih) pripravili tudi v uredništvu Grosupeljskih odmevov. Povečane dejavnosti političnih strank, nekaterih društev in civilnih iniciativ ter posameznikov, ki so se nato odločili, da bodo kandidirali na politična mesta za župana in občinske svetnike, smo v uredništvu začutili že sredi mandata, še posebej pa od lanske jeseni. Predvidevali smo tudi, da bo predčasna predvolilna kampanja v Grosupljem dokaj ostra in nepredvidljiva. Zato smo v skladu z veljavno zakonodajo pripravili Sklep o obsegu časopisnega prostora v Grosupeljskih odmevih v času uradne volilne kampanje, ki ga je sprejel občinski svet. Sklep je oblikovan tako, da je mogoče s čim manj negativnega politiziranja kandidate za župane in svetniške liste predstaviti enakovredno. Še posebej je to pomembno zato, ker v mesečniku ni mogoče zagotoviti takojšnjih, po zakonu obveznih popravkov oziroma odgovorov prizadetih. O vzporednih pripombah nekaterih predstavnikov političnih strank in drugih na delo urednika in uredniškega odbora pa se prav zaradi želje, da s svojim odgovorom ne vplivamo na odločitve volivcev na izbiro kandidatov, ne bomo odzivali, saj smo prepričani, da se bodo volivci kljub vsemu sami najbolj prav odločili. Volivce pozivamo le, naj se volitev udeležijo. Vaš glas odloča! Jože Miklič, odgovorni urednik Grosupeljskih odmevov


4

poplave

Nadaljevanje z naslovnice

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

P o p l av e

Ob intervenciji v poplavah sem se pogovarjal z mnogimi pristojnimi in prisotnimi v intervenciji: med drugim z županom Janezom Lesjakom, poveljnikom Gasilske zveze Grosuplje Janezom Pezdircem, direktorjem Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Tomažem Riglerjem, vodjem intervencije Borisom Njenjićem in številnimi predstavniki prostovoljnih gasilskih društev. Nekaj njihovih izjav, poročil in pogovorov ali samo kot pripise k fotografijam, ki sem jih posnel od sobote zjutraj, 18. 9., pa do srede popoldne, 22. 9, pa objavljam v nadaljevanju. Jože Miklič

Kako je poplavljalo?

Voda pri gostilni Lovor je v soboto, ob 9.03, segla do vrha plošče na mostičku. Več je ni moglo steči proti zadrževalniku.

Fotoreportaža poplav v občini Grosuplje: Opomba: Pri navedbah ob fotografijah je napisan čas nastanka fotografije, same poplave ali drugo vzporedno dogajanje pa se je lahko začelo tudi že nekoliko prej.)

Zato je voda ubrala nižjo točko na cesti proti Pecam in se razlila po travnikih za Ponovo vasjo.

Dotok vode proti mostu na slivniški cesti in vzporedni železniški progi je bil 18. 9., ob 9:11, še vedno znosen in v soboto dopoldne še ni poplavljalo čistilno napravo.

Pri mostu v predelu Ob Grosupeljščici je bila (ob 9.15 že spet kot leta 2004) poplavljena cesta in bližnja okolica.

Pretok vode pod železnico ni bil oviran.

Most na križišču pri Malem Mlačevem pa je bil v tem času, ob 9.33, že zalit do vrha in je voda še odtekala proti Bubnovki pod Malim Mlačevem v sotočje s Podlomščico.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

Gasilski center Grosuplje in dvorišče pred njim sta bila v nedeljo, 19. 9.. ob 0.24, povprečno zalita že z 20 do 50 cm vode.

S potopno črpalko na hodniku gasilskega centra.

Grosupeljskim gasilcem so na pomoč prihiteli gasilci z različnih koncev - 16 gasilskih društev.

poplave

5

Gasilcem je vodo ponoči uspelo odvrniti od Gasilskega centra Grosuplje s prekopi in nasipi z vrečami peska. (fotografirano 19. 9., ob 9.34).

V nedeljo zjutraj je bil tudi avtocestni podvoz pri Hotelu & Casino Kongo pod vodo in je prav tako dopoldne voda že odtekla. (9.38).

Podvoz za Paradišče je bil 9.55 zalit s pol metra vode. Šmarski in slivniški gasilci (fotografirano 19. 9., ob 0.56) so v Sončnih dvorih črpali iz kanalizacijskih jaškov, skozi katere je voda vdirala v naselje.

Potopljen hodnik med pisarnami, komandno sobo, sanitarijami in garažami. V hišo, ki stoji na samem ob cesti proti Podgorici, je voda ponoči po dolini drla na vse kriplje, da so jo domači s pomočjo šmarskih gasilcev komaj odvrnili stran od hiše z opažnimi elementi in vrečami peska.

Na križišču za Malo Mlačevo v hiši družine Rozman (na nekdanji lokaciji boštanjskega mlina) je voda že grozila spodnjim prostorom.

Zato so družini ob 1.15 pomagali malomlačevski gasilci preseliti pohištvo v gornje prostore.

Okoli 10. ure je bila sesta proti Troščinam že »skoraj« prevozna.

>


6

>

poplave

V nedeljo je bil ob 10.13 šmarski avtocestni priključek približno 2,5 m pod vodo.

Cesta proti Dobrepolju je bila že v nedeljo zjutraj zaprta.

Grosupeljski odmevi

V zgornjem predelu Radenskega polja (med slivniško železniško postajo in Malim Mlačevim) se je voda ob 10.40 že razlezla po vseh nižinskih travniških in njivskih površinah in grozila nižje ležečim gospodarskim poslopjem in stanovanjskim zgradbam na Malem Mlačevem.

Poplave so vedno bolj silile na območje osrednje grosupeljske čistilne naprave - v nedeljo popoldne jo je poplavilo, kot tudi nekaj okoliških industrijsko-obrtniških obratov (Omaplast…). Fekalije so plavale vspovsod!

V Veliko in Malo Loko se je dalo priti le skozi križišče Na šoli v Lučah, saj je bila cesta med Žalno in Veliko Loko Pri križu poplavljena približno 1 m, iz višnjegorske smeri pa je bila zaradi plazu na Peščeniku zasuta. Poplave so bile tudi v Lučah.

Hiše ob cesti na Zgornjih logovih med Grosupljem in Velikim Mlačevem so imele vodo tik pred vrati.

V odlagališču odpadkov Špaja dolina so se nenormalno povečale izcedne vode.

Zato so iz Špaje doline izcedne vode odvažali z veliko cisterno in jih spuščali v kanalizacijo pri Sončnih dvorih. (19. 9., ob 10.21). (Vprašljivo?)

avgust/september - 8/9 - 2010

Povzetek poročila o intervencijah ob poplavah od 18. do 20. 9. 2010

Zaradi vztrajnih padavin je v zgodnjih jutranjih urah 18. 9. začela močno naraščati Grosupeljščica in prestopati bregove neposredno ob ulici Ane Galetove in Ob Grosupeljščici. Ob približno 5. uri je bilo zalite cca 100 m ceste od mostu pri starem gasilskem domu proti nogometnemu igrišču. Na telefonski poziv Republiškega centra za obveščanje (ReCO) je poveljnik PGD Grosuplje Boris Njenjič opravil ogled in oceno situacije. Ob 7.04 je bila preko pozivnikov aktivirana gasilska enota PGD Grosuplje, ob 7.17 pa še enota PGD Šmarje - Sap. Obe enoti sta takoj pričeli pripravljati in postavljati vreče s peskom za zavarovanje ogroženih hiš. Ker se je stanje poslabševalo, so bile postopoma aktivirane še druge enote iz GZ Grosuplje, in sicer: PGD Spodnja Slivnica, Zagradec, Polica, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Ponova vas, Žalna, Čušperk, Gatina, Luče, Mala Ilova Gora, Račna, Št Jurij, Velika Ilova Gora in Velika Loka.

Poleg različnih lokacij v Grosupljem (naselje Marles/Prešernova, Rožna dolina, Sončni dvori, pri starem gasilskem domu …) so gasilske enote posredovale tudi na območju Šmarja - Sapa, Velikega in Malega Mlačevega, Št. Jurija, Zagradca … V številnih intervencijah so izvedle naslednje: - 72 x črpanje vode in zavarovanje objektov z vrečami peska, Nekoč je bil poleg mostu ob Bregu pri Velikem Mlačevem še večji propust Ø80, ki je skrbel, da - 1 x odstranjevanje podrtega drevesa s se je razlita voda v depresiji za strugo potoka cestišča, prelivala naprej pod cesto proti Radenskemu - 3 x izvlek vozil iz vode, polju. Ob gradnji pločnika in sočasne gradnje - 1 x reševanje osebe iz potopljenega vozila, vzdolžne kanalizacije za odvodnjavanje ceste na - 2 x črpanje vode, pomešane s kurilnim tem mestu ter poznejšega zasipavanja bližnje oljem (odpeljalo podjetje Kemis 21. 9. 10) parcele, je bil propust zasut in ni omogočal - 2 x zavarovanje plazu (obveščeno Javno pretoka vode od novozgrajenih hiš in dostopne ceste. Nedvomno bi bile poplave v bližnjih šestih komunalno podjetje Grosuplje in Policijska postaja Grosuplje), stanovanjskih hišah, če bi propust ne bil zasut, - 1 x čiščenje mostu (odstranjevanje vej, precej manjše (19. 9., ob 11.04).


avgust/september - 7/9 - 2010

poplave

Grosupeljski odmevi

7

drevesnih stebel in ostalih naplavin), - 2 x izdelava začasnega zaščitnega nasipa iz gramoza, - 2 x strojno čiščenje struge potoka.

Poleg dela gasilcev in gasilske tehnike so bili v intervenciji uporabljeni tudi drugi delovni stroji (bager, rovokopači, viličar, traktorji, osebni avtomobili in prikolice, potopne Ob polnoči je Grosupeljščica prestopila bregove v Rožni dolini in po cesti kot hudournik črpalke in motorne žage v zasebni lasti …). drla v smeri gasilskega centra in ga poplavila. To je povzročilo velike logistične težave v vodenju intervencije, istočasno pa je bilo potrebno nekaj enot prerazporediti v reševanje gasilskega centra. Vse gasilske enote kot tudi posamezni operativci so se z velikimi napori in požrtvovalnostjo upirali sili narave, ki je bila na momente močnejša. Kljub temu lahko ugotovimo, da je bilo narejeno vse, da bi v največji možni meri omilili škodo. Intervencijo je odlično in uspešno vodil poveljnik PGD Grosuplje Boris Njenjić, ki se v svojem imenu in v imenu PGD Grosuplje zahvaljuje vsem gasilcem GZ Grosuplje, Franciju Glaviču iz podjetja Motvoz, dežurnemu s policijske postaje Grosuplje in vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali in olajšali vodenje intervencije.

Pregled gasilskih enot na intervencijah:

Zaradi poplavljenih cest in dela gasilcev je bilo izvedenih 9 cestnih zapor.

ŠT. GASILCEV

ŠT. UR

GAS. VOZILA

ČRPALKE AGREGATI

GROSUPLJE, MLAČEVO

41

820

4

4

ŠMARJE-SAP

GROSUPLJE, ŠMARJE, MLAČEVO, ŠT. JURIJ

31

650

3

2

ČUŠPERK

GROSUPLJE, RAČNA

20

120

2

1

GATINA

GATINA, PRAPROČE

13

105

1

1

LUČE

LUČE, ŽALNA

7

35

1

MALA ILOVA GORA

GROSUPLJE

4

25

1

1

MALO MLAČEVO

MLAČEVO, GROSUPLJE

9

90

1

1

Poveljnik GZ Grosuplje Janez Pezdirc

POLICA

GROSUPLJE, POLICA

12

93

1

2

PONOVA VAS

GROSUPLJE

13

115

2

2

Iz intervencijskega poročila PGD Zagradec

RAČNA

GROSUPLJE, RAČNA

15

90

2

1

SPODNJA SLIVNICA GROSUPLJE

11

104

2

2

ŠT JURIJ

13

115

3

1

VELIKA ILOVA GORA GROSUPLJE

4

22

1

1

VELIKA LOKA

VELIKA LOKA

28

290

1

2

VELIKO MLAČEVO

GROSUPLJE, MLAČEVO

15

150

1

1

ZAGRADEC

GROSUPLJE, ZAGRADEC, MLAČEVO

7

70

1

1

ŽALNA

GROSUPLJE, ŽALNA, MLAČEVO

16

130

2

1

SKUPAJ

259

3024

29

24

GASILCI PGD

OBMOČJE INTERVENCIJE

GROSUPLJE

GROSUPLJE, ŠT. JURIJ

Porabili smo: 8000 VREČ (40 x 60 cm), 270 ton oziroma cca. 135 m³ GRAMOZA (80 m³ za vreče, ostalo za izdelavo začasnih zaščitnih nasipov), 8 x 1 m³ cisterna (plastična 1 x 1 x 1 m, za nevarne snovi).

Zaključek intervencij: 20. 9. 2010, ob 17. uri. V imenu GZ Grosuplje in v svojem imenu se zahvaljujem vsem gasilcem, ki so sodelovali v intervenciji ob poplavah in s srčnostjo in požrtvovalnostjo nesebično pomagali občanom v nesreči. Hvala Borisu za odlično vodenje intervencije in tudi občanom, ki so sodelovali z gasilci in nam pomagali. Če so kakršnikoli pomisleki ali očitki na delo gasilcev, dobronamerne kritike oz. predloge, ki bi nam koristili v nadaljnjem delu, posredujte na naslov GZ Grosuplje. Mogoče nismo uspeli pomagati vsem v okviru pričakovanj, vendar verjemite, da smo se trudili dati največ.

poveljnik Gregor Novljan Za nekoliko lažje razumevanje del ob intervencijah v poplavah, ki so jih opravili gasilci, prilagam povzetek poročila svojega domačega društva. - Jože Miklič Prva akcija – sobota, 18. 9.: Na osebno sporočilo člana društva, da je padlo drevo na pot zaradi sunka vetra in obilnega deževja med križiščem za na grad Boštanj in nižje ležečim kompleksom Boštanj, je v intervencijo s

>


8

poplave

kombi vozilom GVM ob 13. uri odšlo 6 članov, ki so drevo z dvema motornima žagama razžagali in odstranili s ceste. Po intervenciji so odšli na bencinsko črpalko in napolnili vozilo in motorno brizgalno z gorivom. Spotoma so se oglasili v Gasilskem centru Grosuplje in povprašali, ali je glede na slabe vremenske razmere potrebna pomoč. Dejali so, da zaenkrat ne. Druga akcija – sobota, 18. 9., in nedelja 19. 9.: Ob 22.25 je poklical po radijski zvezi Boris Njenjić, da postajajo poplavne razmere na območju Gasilskega centra Grosuplje in Rožne doline kritične. V intervencijo je odšlo 7 članov s kombi vozilom, motorno brizgalno in pripadajočo opremo. Na kraju intervencije so se razdelili v tri skupine: - Ena ekipa je odšla k Domu obrtnikov, kjer so pomagali pri oskrbi/gradnji nasipa. - Druga ekipa je gradila z vrečami peska nasipe pred vhodi v stanovanjske bloke ob Grosupeljščici (Ahmetaj).

- Vmes so intervenirali v vasi Zagradec (Stane Miklič), kjer meteorna kanalizacija ni uspela pretočiti vse padavinske vode in je voda povratno prek dvorišča vdirala v kletne prostore in kurilnico – dostava manjše potopne črpalke (črpanje 3 ure) in pomoč pri zaščiti z vrečami peska.

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

- Ena ekipa je z motorno črpalko črpala vodo iz gasilskega centra. Motorna brizgalna je črpala vodo 4,5 ure. - Druga ekipa je nato pomagala pri polnjenju vreč s peskom tudi »za potrebe« drugih gasilskih društev do 5. ure zjutraj. (Razvoz vreč s peskom sta opravljala dva gasilca. Na lokaciji Pod gozdom so ugotovili, da je potrebno črpanje vode, saj gradnja nasipa ni prišla v poštev, ker je voda v stanovanjsko hišo vdirala po kanalizaciji. Na pomoč so klicali PGD Polico, ki je dostavila potopno črpalko. 3 avtomobilske prikolice peska so po naročilu zapeljali v Rožno dolino, kjer so utrdili nasip in pomagali prebivalcem dodatno zaščititi hiše. 1 prikolico peska so odpeljali k poplavljenim hišam pri lokalu Metulj na križišču Veliko Mlačevo. - Tretja ekipa je pomagala umikati opremo v gasilskem centru in polagala gasilske cevi v predele z nižjim vodostajem vode. Z GVM vozilom so napravili približno 60 km, z osebnim avtomobilom in prikolico pa 70 km vožnje.

- Ostali člani so šli v Veliko Mlačevo, kjer so 5 ur črpali vodo z ulice med šestimi poplavljenimi stanovanjskimi hišami. Nato so odšli v gasilski center, kjer so pomagali pri čiščenju (umikali so vreče peska ter čistili naplavine na asfaltu in jaške…)

- 2 člana so odpeljali v Sončne dvore, kjer sta črpala z izposojeno manjšo motorno črpalko vodo iz energetskih in telekomunikacijskih jaškov, ker je ob kablih voda vdirala v kletne prostore.

Po radijski zvezi je bilo društvom postavljeno vprašanje, ali ima kdo prosto motorno črpalko. Prijavili so se in odšli črpat vodo v podjetje Omaplast - Grosuplje.

V Zagradcu je popoldne voda že naraščala do kritične točke, kjer je najnižje ležeča hiša družine Toneta Zupančiča že bila ogrožena. Zato so pripeljali nove vreče peska in jih zložili ob fasadi. Voda je okoli 16. ure segala že v sredino vasi, ki se je še dvigovala in se Tretja akcija – nedelja 19. 9.: Poziv so je približevala garaži gasilskega doma ter prejeli ob 9.00. V akcijo je odšlo 8 članov. grozila sosednjim hišam.

Motorna brizgalna je črpala precej umazano vodo 6 ur. Potem so se vrnili v Zagradec, kjer so nadaljevali z dodatno zaščito z vrečami peska pri poplavljeni hiši.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

Vozilo GVM je opravilo 50 km, traktor (5 voženj do Grosupljega) pa 50 km. Motorna brizgalna Vatrosprem – Beograd (licenca Rosenbauer) je stara 28 let. Po končanem delu ni več potegnila vode. Problem: batno črpalko za izčrpavanje zraka je društvo že pred to poplavo dalo večkrat popravljati ustreznim strokovnjakom (Gasilska brigada Ljubljana …), a so popravila bolj začasnega značaja. Zato bo društvo nujno moralo nabaviti novo motorno brizgalno. Z delom so zaključili ob 18.00.

Četrta akcija – ponedeljek, 20. 9.: Voda na Radenskem polju je še vedno naraščala, zato je poleg najnižje hiše v Zagradcu ogrožala še dve sosednji (Kristina Koncilja in Franc Koncilja). Nadaljevali so z zaščito ogroženih hiš in si sposodili več večjih potopnih črpalk. V akciji je sodelovalo 8 članov, napravili so 10 km z GVM, 50 km s traktorjem in 50 km z osebnim avtomobilom in prikolico.

Voda je segla točno do praga garaže gasilskega doma in je na sifonskem jašku že vdirala v notranji prostor garaže.

Iz poročila povzel Jože Miklič gasilski častnik 1. stopnje

poplave

9

Poplave v Sloveniji ...

… in v občini Grosuplje

V tokratnih poplavah je bilo prizadetih po oceni nekaj več kot 10 % vseh prebivalcev Slovenije, čeprav smo iz nekaterih medijev zasledili, da nekateri celo številko maqnipulirajo in jo hočejo prikazati manjšo. (Le v čigavem interesu? Si predstavljate za kakšno številko gre? »V Agenciji za okolje (ARSO) pravijo, da je zagotavljanje sredstev za urejanje voda večleten in v zadnjem času glede na stanje vodne infrastrukture tudi skrb zbujajoč problem. Za redno vzdrževanje vodne infrastrukture je letos v proračunu rezerviranih dobrih 10 milijonov € (v prvotnem proračunu je bilo še 2 milijona več, a so v rebalansu znesek zmanjšali), prihodnje leto pa 12 milijonov €. A vrednost objektov vodne infrastrukture znaša nekaj več kot 724 milijonov €. Zato bi za njihovo letno vzdrževanje ter vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč potrebovali skoraj 14,5 milijona €, pravijo na ARSO in dodajajo, da v zadnjih desetih letih nikoli ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, da bi se zagotovilo ustrezno vzdrževanje objektov vodne infrastrukture. Ob tem še poudarjajo, da zgolj redno vzdrževanje vodne infrastrukture ni dovolj, ampak so potrebna tudi sredstva za naložbe, ki pomagajo k izboljšanju poplavne varnosti. Na postavki »upravljanje vod« je sicer v letošnjem rebalansu proračuna zagotovljenih 31 milijonov €, v prihodnjem letu skoraj 40 milijonov.« (Dnevnik, 21. 9. 2010) Različni raziskovalci in strokovnjaki pa poleg tega opozarjajo, da se je v Sloveniji naredilo v zadnjih 50 letih vse preveč napak pri regulacijah vodotokov in širitvi pozidanih območij. Vodotoki se v zadnjih 20 letih sploh ne (ali pa zelo slabo) vzdržujejo, kar je v odtočnih predelih (pod naselji) marsikje usodno. Ponekod nad naselji pa je to celo dobrodošlo, saj voda nekoliko počasneje priteka na območja naselij in zato ne poplavlja tako hitro. Mnogokrat na počasno reševanje vplivajo tudi predolgi upravno-administrativni postopki. Je pa še ena stvar pri tem zelo pomembna! Če bi se kdo na državi zavedal, kako pomembno je urejanje okolja, bi ne bili (pred)zadnji štirje ministri vse drugo, samo poznavalci okoljskega področja ne. Tudi zato bi bilo najbrž na področju poplavne zaščite narejenega kaj več. Poleg tega se kaže prav tako že skoraj vse od osamosvojitve Slovenije dalje problem v tem, da ni nikogar od vidnejših slovenskih politikov, ki bi resneje prevzel to področje, kar kaže na pomanjkanje politične volje za reševanje tako kompleksne problematike. Državni sekretarji in sekretarke ter vodje direktoratov in njihovi projektantje na ministrstvih pa že desetletja »prekladajo« le papirje in besede. Da bi pa se kdo zares zagrizel v delo in bi te papirje in besede v »meso spremenil«, ga pa ni.

Zdaj glede poplav v občini Grosuplje imamo, kar imamo! In s tem je treba računati! Vendar se je po mojem mnenju v bodoče potrebno še bolj organizirati tako, da bodo ukrepi za zaščito (in morebitno) reševanje usmerjeni predvsem v preventivo in ne v kurativo. Morda s tega vidika niti ni tako slabo, da se občinski prostorski načrt še ni sprejel, saj bo o in v poplavnih področjih po mojem globokem prepričanju (in po dvajsetletnih izkušnjah v gradbeništvu in urbanizmu) treba doreči še marsikaj, kar do zdaj ni bilo dorečeno. Na območjih, kjer so desetletja (nekdanje) občine izdelovale prostorske plane (po novem načrte), ministrstva dajala soglasja, upravne enote pa podeljevale gradbena dovoljenja, je zato treba nekaj ukreniti, saj je nedopustno, da se ljudi pri takih katastrofah prepušča zgolj požrtvovalnosti prostovoljnim gasilcem in njihovi lastni iznajdljivosti. Preventivo v občini Grosuplje vidim predvsem v sanaciji obstoječih vodotokov, gradnji vsaj še enega zadrževalnika, nasipov, izboljšanju (vodotesnosti) kanalizacijskih sistemov, namestitvi »žab« (nepovratnih ventilov) na kanalizaciji v poplavnih območjih protipoplavni zaščiti čistilne naprave(!) ter še nekaterih drugih ukrepih. Nadalje menim, da je poplava povzročila tudi veliko škodo, ki jo bodo nosile zavarovalnice, še več pa posamezni prizadeti, kar v širšem pogledu prav tako predstavlja velik del »narodovega« premoženja. Že samo v intervencije je bilo vloženega ogromnega dela (Kaj: Dela? – Garanja!), ki so ga tudi to pot opravili številni gasilci (in gasilke!) iz 17 gasilskih društev v Gasilski zvezi Grosuplje ter pridruženi posamezniki v akcijo. Se kdo sploh zaveda, kako zgleda brodenje gasilcev v 50 cm globoki in deroči vodi, ki nima več kot 10 °C, ko v njej vztrajajo uro, dve ali tudi več? Mokri in preznojeni na dežju! Kakšno je danes njihovo zdravje in kakšno bo čez 10 let? Če bi to ovrednotili, bi bili veliko večji vložki tako v državnih kot občinskih proračunih v preventivne ukrepe verjetno lažje razumljeni in sprejeti. Poleg tega je bila »sreča v nesreči« tudi to, da je bilo večina gasilcev preko vikenda prostih in s tem niso dodatno trpela še podjetja in ustanove, kjer so zaposleni. O (ne)gradnji zadrževalnika Veliki potok in poplavah smo v Grosupeljskih odmevih že večkrat pisali. Občinski svet, župan, civilna iniciativa so opozarjali … Pa nič! Morda s(m) o bili pri tem v občini Grosuplje le premalo vztrajni, povezani in odločni? Poleg tega osebno kljub pripombam posameznih lahkomiselnih in politikanstkih Grosupeljčanov, ki med drugim trdijo, da je urednik Grosupeljskih odmevov gasilec in da preveč piše o gasilcih, ugotavljam, da smo o njih pisali komaj dovolj. Sem pa ponosen, da sem že 45 let v teh vrstah, ki so ob takih in podobnih katastrofah EDINE v Sloveniji sposobne ponuditi (prostovoljno!) kolikor toliko zadovoljivo pomoč. Vse drugo je bolj za kuliso kot kaj uporabnega. In take pomoči bodo tudi v bodoče, če ne bomo v Sloveniji in v občini Grosuplje hitro ukrepali, še kako in vedno bolj pogosto potrebne. Jože Miklič

(komentar)


10

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

foto Jože Miklič

>

Zadrževalnik Bičje deluje Močno deževje je v preteklih dnevih po nekaterih krajih Sloveniji povzročilo poplave, kot jih ljudje ne pomnijo. V vodarski stroki se govori o poplavah s povratno dobo oziroma vodostaju na nivoju n letnih vod. Namenoma se izogibam številkam, saj uradnega podatka v teh dneh ni izrekel nihče. Verjetno ga pristojni niti ne vedo, saj je stroka iz vodarstva že zdavnaj odšla. Pa ne samo stroka, tudi finančna sredstva. Ni denarja za vzdrževanje vodotokov, ni denarja za projekte, študije, gradnje vodarskih objektov. Tudi za zadrževalnike, ki bi v teh dneh lahko umilili prenekatero preplavljanje vod.

In kako je bilo v teh dneh pri nas ? Pred dvema letoma je Občina Grosuplje začela graditi zadrževalnik Bičje, enega od najmanj treh pomembnih zadrževalnikov visokih vod, ki varujejo kraško polje grosupeljske kotline pred poplavami. Poleg omenjenega sta za gradnjo predvidena tudi zadrževalnika Veliki potok na severu in Podlom na jugovzhodu občine. Gre za objekte, ki predstavljajo vodnogospodarsko infrastrukturo državnega pomena, kar pomeni, da te objekte načrtuje, gradi in z njimi upravlja država. In ker smo že uvodoma poudarili, da stroke na tem področju ni, je logična posledica, da tudi denarja za to pomembno panogo ni. Zato je občinski svet občine Grosuplje potrdil pobudo župana Janeza Lesjaka in zagotovil denar za izgradnjo zadrževalnika Bičje kot nujni ukrep varovanja

novo zgrajene stanovanjske soseske Sončni dvori, ter bližnjih gospodarskih območij pred poplavami. Zadrževalnik Bičje se razprostira na 118 hektarih pretežno močvirnih kmetijskih zemljišč. Na njegovem severnem delu je 400 metrov dolg zemeljski nasip z jedrom, v katerega je biio vgrajenega okoli 18.000 m3 zemljine in kamenja. Nasip ima na sredini strojnico, s katero se upravlja tablasta kotalna zapornica. Pod zemeljskim nasipom sta dva betonska izpusta. Bočni služi pretoku stranskega selskega potočka, medtem ko skozi glavni, sredinski izpust, odteka voda potoka Bičje. Škatlasti izpust velikosti 5m x 3m zagotavlja pretok 1000 letnih vod, varnostni preliv na vrhu zemeljskega nasipa pa ob odprti zapornici pretok tako imenovanih 5.000 letnih vod. Zadrževalnik ima ob največji zajezitvi prostornino 1,38 miljona m3 vode. Osnovna naloga zadrževalnika Bičje je zadrževanje vode na razlivnem polju pred zapornico, kadar potok Bičje pri Brezju preseže pretok 15 m3/s. Ob stoletnih vodah bi se torej pretok iz 45 m3/s zmanjšal na 15 m3/s, s čimer se zagotavlja varnost pred poplavami. Podatke o vodostajih na referenčni točki pri Gumi ter pred zapornico v območju zadrževalnika Bičje vseskozi javljata merilni sondi. Delovanje zapornice avtomatsko ali v ročnem režimu krmili procesor, ki se napaja z električno energijo in pomožnim električnim napajanjem. Podatki o stanju naprave in meritvah nivojev vode ter zapornici se prego GSM naprav prenašajo upraviteljem zadrževalnika. Nedavne poplave so predstavljale tudi prvi

vroči test novo zgrajenega zadrževalnika Bičje. Z njim upravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje, saj ga država ni hotela prevzeti v upravljanje. Meritve vodostajev in delovanje zaporničnega objekta je bilo vseskozi nadzorovano, prav tako se je nadzorovalo tudi stanje zemeljskega nasipa in zejezenega območja. V soboto, 18. 9. okoli 13. Ure, je vodostaj pri Gumi presegel 15 m3/s, zato je zapornica prešla v fazo zapiranja. Slaba vremenska napoved je bila povod odločitvi, da se zapornica popolnoma zapre in tako onemogoči preplavitev potoka Bičje. V nedeljo ob 14. uri je gladina vode v zadrževalniku dosegla najvišji dovoljeni nivo, 331,10 m nad morjem. Ker je bil vodostaj na mostu pri gumi zaradi izjemnega dotoka iz Šmarja še vedno previsok, se je zajezitvena višina v zadrževalniku zvišala še za 14 cm. S tem se je zagotovo preprečilo poplavljanje večjega pozidanega območja južnega dela Grosupljega ter v največji možni meri zmanjšal odtok vode proti Radenskemu polju. S prenehanjem padavin je nastopila druga faza, ki predstavlja nadzorovano izpraznitev zadrževalnika. Ker je Radensko polje kraško polje, se je poplavljanje začelo z veliko časovno zakasnitvijo. Nivo vode je začel naraščati v nedeljo popoldne, ko so vse ostali vodotoki začeli upadati. Zaradi izjemno hitrega naraščanja vodostaja so naseljem Velika in Mala Račna ter Zagradcu grozile katastrofalne poplave. Praznjenje zadrževalnika je bilo zato zaustavljeno, vodostaj se je zaustavil na najvišji dovoljeni višini. Šele v sredo se je na Radenskem polju vodostaj ustalil.

>

Letalski posnetek foto: Ahlin Franc


>

avgust/september - 7/9 - 2010

>

poplave

Grosupeljski odmevi

Ob pisanju tega prispevka (četrtek 23. 9. zjutraj) je že znana napoved vnovičnih padavin za konec tedna, tako da bo potrebno takoj pričeti z nadzorovanim praznjenjem zadrževalnika. Ocenjujemo, da bo za izpraznjenje potrebno okoli 60 ur, pri odtočni količini 8 m3/s. S tako nadzorovanimi odtočnimi količinami bi zagotavljali normalno pretočnost potoka Bičje ter nadzorovali dotok v poplavljeno Radensko polje. V času poplav je služba Javnega komunainega podjetja Grosuplje vseskozi sodelovala z gasilci, civilno zaščito in županom Janezom Lesjakom, ki je vodil koordinacijo reševanja in nadzor nad prizadetimi območji. Kljub neprespanim nočem in strahom pred nepredvidenimi težavami je pri vseh sodelujočih čutiti olajšanje in zadovoljstvo. Zadrževalnik je v popolnosti odigral svojo vlogo. Objekti in oprema so delovali po predvidevanjih načrtovalcev. Že prvi preizkus je bil opravljen v katastrofalnih razmerah, ob vodostaju, ki ga sam ocenjujem na stopnji 3050 letne povratne dobe. Žal sta poplavljala Grosupeljščica in Radensko polje. Verjetno bi izgradnja zadrževalnika Veliki potok dodatno ublažila posledice obilnih padavin. Menim pa, da bi bilo potrebno razmišljati tudi o drugih ukrepih, še posebej ob dejstvu, da leži Grosuplje na kraškem polju dolenjskega krasa, kjer je nevarnost poplav zaradi nepredvidenih podzemnih hidroloških razmer največja možna. Zato bo potrebno v prihodnje temu dejstvu posvetiti veliko več pozornosti, tako na lokalnem, kot tudi na državnem nivoju. Vodarski stroki pa bo takoj potrebno zagotoviti in vrniti stroko in denar. In to takoj!! Tomaž Rigler, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje

Obvestilo: Prijava škode ob poplavah Občina Grosuplje obvešča občane, da v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 20. 9. 2010, zbira vloge oškodovancev, ki so zaradi posledic poplav v času med 16. septembrom in 20. septembrom 2010 utrpeli škodo na stvareh. Prijavo škode oškodovanci oddajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, na internetni strani občine in na sedežih lokalnih gasilskih društev. Obrazcu prijave škode je potrebno priložiti dokazila o nastali škodi (fotomaterial). Če je nepremičnina zavarovana po zavarovalni polici zavarovalnice, je obrazcu prijave škode potrebno priložiti tudi fotokopijo škodnega zapisnika zavarovalnice. Oprema prostorov ni predmet prijave škode. Prijavo škode je potrebno oddati najkasneje do 8. oktobra 2010, na sedežu Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje. OBČINA GROSUPLJE, Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance

11

Podpora na domu za prebivalce občine Grosuplje Na podlagi javnega razpisa Občine Grosuplje za sofinanciranje redne dejavnosti in programov društev, ki delujejo na področju preventive in interesnih dejavnosti za leto 2010, zavod TAMAL-A organizira podporo in različne oblike pomoči prebivalcem občine Grosuplje. Pomoč je namenjena: mladim mamicam v poporodnem obdobju, starejšim občanom, dolgotrajno bolnim, hendikepiranim, osebam s težavami v duševnem zdravju. Kaj ponujamo: podporo v poporodnem obdobju, druženje, varstvo starejših na domu, pomoč pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih, pomoč pri skrbi za osebno nego, pomoč pri razgibavanju, spremstvo k zdravniku, na sprehod, v trgovino ... Na vašem domu vas obiščejo strokovnjakinje s področja psihologije, socialnega dela, fizioterapije, zdravstvene nege, socialne oskrbe – odvisno od pomoči in podpore, ki jo želite oziroma potrebujete. Program delno sofinancira Občina Grosuplje. V mesecu oktobru pa ponujamo tudi možnost brezplačnega druženja mladih mamic in starejših v dopoldanskem času, s poudarkom na pridobivanju in vzdrževanju psihofizične kondicije (vadba za mamice z dojenčki in vadba za starejše). Pokličite 051 369 900 ali 051 626 003 in se dogovorite za termin! Več informacij tudi na e-mail: info@zavod-tamala.si vodja programa: mag. Andreja Troppan

Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec

se najlepše zahvaljuje

Milanu Vehovcu (Lobček 2)

za podarjeno omaro za sušenje gasilskih zaščitnih in drugih oblek ter zaščitne opreme (rokavice, škornji, čelade, vrvi ...), ki nam jo je doniral po nedavni naravni katastrofi, ko smo imeli tudi v občini Grosuplje velike poplave in se je naše društvo dejavno vključilo v reševanje zasebnega in javnega premoženja. Možnost uporabe sušilne omare: prostor za sušenje 6 -15 (gasilskih) oblek, - integrirani nosilci za sušenje do 12 parov rokavic, - - perforirana polica za sušenje gasilskih cevi, škornjev in čevljev. Tehnični podatki - omara je opremljena z: - ventilacijo in gretjem, katerega je možno ločeno regulirati, - UV-svetilkami za dezinfekcijo zraka, analogno uro, ki omogoča enostavno programiranje časa delovanja omare. -

Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo podjetje GLADEK TECHNIK, g.m.b.h., Švica. Kontakt: 00417 96 591 875 (slovensko govoreči prodajalec). Navedena sušilna omara nam bo pri operativnem delu našega društva v veliko tehnično pomoč. Operativna skupina PGD Zagradec pa v primeru zanimanja ostalih gasilskih društev in drugih zainteresiranih ponuja možnost ogleda in prikaza delovanja omare, ki je novost v slovenskem in celo evropskem prostoru. - Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zagradec


12

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Pogovor na koncu tretjega mandata z županom Janezom Lesjakom Pogovor opravil odgovorni urednik Jože Miklič prav tako ob koncu tretjega mandata. Jože Miklič: Spoštovani župan! Ob koncu tretjega mandata, ste se morali srečati še z eno resnejšo preizkušnjo, ki nas je doletela ob nedavnih padavinah. O tem sem se že pogovarjal z nekaterimi pristojnimi, ki so že odgovorili v svojih prispevkih ali v informacijah, kar sem potem sam zapisal. Vas pa sprašujem o sredstvih, ki jih je morala občina nameniti v nekaj preteklih letih, da je bil zgrajen zadrževalnik Bičje, ki je nedvomno ob tej povodnji rešil vsaj Sončne dvore. Poleg tega pa je njegov vpliv bilo čutiti tudi nizvodno, saj bi bile poplave še hujše, če ga ne bi bilo. Na kratko obnoviva nekaj osnovnih parametrov, kako se je gradil zadrževalnik in ostale njegove osnovne značilnosti! Župan Janez Lesjak: Velikokrat sem že ponovil v zadnjem času - če sem že kakšne investicije vesel, je prav ta zadrževalnik. Čeprav take objekte po zakonodaji gradi država, nismo vztrajali, da čakamo na državo. Že leta 1999 smo naredili prve študije zaradi spremembe projekta, ko je bilo treba »premakniti« zadrževalnik od Kadunčeve ceste za vas Brezje. Stroka je to lokacijo preverila in dala zeleno luč. Druge zadeve z gradnjo so v glavnem občanom več ali manj znane. Zanimivo pa je, da smo uporabno dovoljenje po montaži vseh potrebnih instalacij dobili letos spomladi, kar pomeni »tik pred zdajci«. Investicija ni bila majhna - vse skupaj od projektov, odkupov zemljišč pa do izgradnje je izključno Občino Grosuplje zadrževalnik stal okroglo milijon €. Država je pomagala samo pri izpeljavi postopkov javnih razgrnitev. Jože Miklič: Kako je zadrževalnik »prestal prvi preizkus v živo«? Župan Janez Lesjak: Že v petek popoldne, (17. 9.), sem ga šel pogledat, od sobote zjutraj pa smo bili vseskozi budni in opazovali, kaj se dogaja z vodo v akumulaciji. Vse to je trajalo tudi z nedelje na ponedeljek in tudi zdaj, ko se zadeve umirjajo (pogovarjala sva se v četrtek, 23. 9.), ga vseskozi dejavno spremljamo. Pripravili smo tudi tabelo in jo skrbno izpolnjujemo z vsemi podatki o prispevnih vodah v območju zadrževalnika in nizvodno.

mostu ter Rožna dolina že večkrat poplavljeni. Do vrha struge jo je ob tem naselju manjkalo še približno 20 cm. Trdim pa, da je treba najprej zgraditi zadrževalnik, nato pa se lotiti tudi protipoplavne zaščite skozi naselje od spodaj navzgor. S tem nasprotujemo ideji, ki jo nam ponuja ministrstvo, da je treba najprej reševati protipoplavnost skozi naselje, šele nato graditi zadrževalnik. Jože Miklič: Se pravi: Rožno dolino poplavlja zato, ker je padec v strugi manjši, kot je v predelu Jerove vasi do nogometnega igrišča. Župan Janez Lesjak: Poleg tega pa so v tem delu tudi razni ovinki, ki prav tako ovirajo pretočnost. Za Citroenovem servisom so še Italijani zgradili bazen. Tam je bila tudi zapornica, s katero so vzdrževali vodostaj zaradi mlinov (Roksov, Finkov, Brinje in v Jerovi vasi). Zdaj pa so se razmere glede zadrževanja vode popolnoma spremenile in je treba poiskati druge rešitve. Že zaradi tega ni možno pristati na rešitve, da bi v samem naselju zadrževali 100-letne vode, saj bi gradnja take zaščite pomenila tudi degradacijo tega okolja. Že osnovna logika pravi, da je treba poplavne vode zadrževati oziroma jih speljati izven naselij. Verjamem tudi strokovnjakom, da 800.000 m3 vode, kolikor naj bi se je zadržalo v zadrževalniku Veliki potok, ne bi rešila vseh katastrofalnih poplav, bi pa nedvomno na ta način imeli bistveno manj težav v naselju. Z dodatnimi poglobitvami struge in drugimi posegi pa bi nedvomno tudi ta problem lahko rešili brez povišanja brežin potoka, katere so predvideli vzdolž struge za približno 1,5 m. Jože Miklič: Pri tem naj še pojasniva predvideno lokacijo zadrževalnika. Jez bi bil zgrajen približno nasproti križišča ceste, ki gre proti Troščinam in se odcepi za Dole in Pance. Pri najvišjih vodah bi voda segala do nekdanje Liznikove kmetije oziroma območja, kjer je bil začasno peskokop in nato je imelo privatno podjetje tam sortirnico odpadkov. Župan Janez Lesjak: Višina brane je trenutno predvidena 13 m nad obstoječim terenom.

Našim bralcem pa bi vendarle še kot župan povedali, v kakšnem stanju zapuščate Občino novi prihajajoči ekipi, občinskim svetnikom in novemu izvoljenemu županu? Župan Janez Lesjak: Menim, da je bilo najino sodelovanje, ki je pomembno za občino in občane, dobro. Osebno imam nekaj zadržkov v zvezi z nekaterimi vsebinami, ki ste jih objavljali, kar pa v tem trenutku ni več tako pomembno. Prav tako se tudi jaz zahvaljujem za sodelovanje, ki sva ga imela na vseh teh občinskih zadevah. Bilo je dokaj v redu in korektno. Kar pa se stanja Občine tiče, imam težavo v tem, ker mi čas prehitro beži. Kar nekaj projektov je še zastavljenih. Delo v občini je bilo zelo intenzivno in jo zapuščam bistveno drugačno, kot sem jo prevzel. Pri tem moram reči, da ne gre samo za moje zasluge. Kljub temu da politično nismo bili z občinskim svetom preveč usklajeni vse tri mandate in da je bilo včasih kakšne ideje zelo težko »spraviti skozi«, (včasih je bilo tudi nekaj nenačelnega nagajanja), pa se lahko pohvalim in zahvalim tudi ostalim, da smo »občino peljali« vsaj tam, kjer je bilo najpomembneje, naprej. Poleg zadrževalnika smo rešili precej šolskih problemov, selitev Romov, obvozno cesto pri gasilskem centru. Prav ti so bili najtežji. Precej smo poskrbeli tudi za mlade in njihove dejavnosti, zgradili knjižnico, vrsto poslovilnih objektov. Ne glede na očitke, da nismo zgradili še vseh osnovnih šol in vrtcev, pa so prej našteti projekti nedvomno izboljšali kakovost življenja občanom. Za rešitev investicije v šolstvo in sočasno tudi vrtca občina potrebuje sredstva v približni višini 2,5 milijona €. Za nekaj teh sredstev je možno poskrbeti že v naslednjem letu, vse pa po mojem ne. Pri tem je treba vedeti, da bo treba nato vsako leto k temu znesku prišteti še približno 1 milijon € za delovanje sistema (plače, vzdrževanje, kurjava...). Jože Miklič: Ali lahko poveva bralcem, kakšen je trenutni delež vseh fiksnih stroškov, katere jo Občina dolžna zagotavljati, da sistemi delujejo? Župan Janez Lesjak: Gre za približno 60 do 70 % zakonsko določenih sredstev: šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo, kultura, šport, delno sociala, pa vzdrževanje določenih infrastrukturnih objektov in občinska uprava z vsem političnim sistemom. Zaradi tega imamo v občini izrazito podhranjene investicije v infrastrukturne objekte. Dediščina, ki pa je nisem vesel, pa je, da nismo nakazali rešitve ureditve središča mesta Grosuplje ter gradnje osrednje čistilne naprave in kanalizacijskih sistemov. Zaradi pomanjkanja sredstev tako na občini kot državi najbrž ti objekti ne bodo mogli biti zgrajeni do postavljenega roka. Je pa v tem trenutku zastavljenih še kar nekaj projektov, a o tem bo odločalo naslednje vodstvo občine.

Jože Miklič: In kako bi ocenili posredovanje gasilcev? Župan Janez Lesjak: Gasilci so se močno trudili. Prišli so z vso razpoložljivo opremo. V reševanje je bilo vključenih veliko mladih, pa tudi gasilk.

Jože Miklič: Kaj bi se naredilo s sedanjo cesto? Župan Janez Lesjak: Cesta bi bila za nekaj ur poplavljena, naselja pa imajo možnost dostopa po obvozih. Obstaja pa tudi možnost, da bi se cesta dvignila nad nivo najvišjih zadržanih vod.

Jože Miklič: Nadalje se dotakniva še nerešene problematike protipoplavne zaščite Grosupljega. Zadrževalnik Veliki potok ter idejna rešitev, ki nam jo je ponujalo pred kratkim ministrstvo! Kateri rešitvi bi dali prednost tudi s to zadnjo poplavno izkušnjo? Župan Janez Lesjak: Ob povodnjih sem že nekajkrat opazoval tudi vodo ob novem naselju Jerova vas. Naselje je ostalo večkrat popolnoma suho, čeprav sta bili cesta Ob Grosupeljščici pri

Jože Miklič: Ob koncu naj rečem še naslednje. Verjetno je bil to najin zadnji pogovor na teh funkcijah. Obema se izteka tretji mandat. Ob tej priložnosti se zahvaljujem za sodelovanje, za katerega menim, da je bilo v glavnem dobro in kooperativno. Seveda: Nekaj je bilo tudi prask (če jih tako poimenujem), ki so nastale ob kakšnem nesporazumu ali različnem razumevanju posameznih tem. Zato bi se, če se nisem (ali Jože Miklič: Hvala za pogovor in srečno v »tretjem življenjskem obdobju«! nismo v uredništvu) pravilno odzval, opravičil.


avgust/september - 7/9 - 2010

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE

Datum: 04..08.2010

13

Številka: 041-0001/2010

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB 1), je Občinska volilna komisija Občine Grosuplje na 1. seji, dne 04.08.2010 sprejela

SKLEP

O DOLOČITVI VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, ŽUPANA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE GROSUPLJE Na območju občine Grosuplje se določijo naslednja volišča, sedeži in območja volišč, pri čemer se volilne enote nanašajo zgolj na volitve članov svetov krajevnih skupnosti:

I.

01.

GROSUPLJE I. VOLILNA ENOTA A

Družbeni dom Taborska c. 1, Grosuplje

Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D, Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom c. III/ 26 in 28), Stritarjeva c.

02.

GROSUPLJE II. VOLILNA ENOTA B

Družbeni dom Taborska c. 1, Grosuplje

Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od št. 1a do 15, Kadunčeva c., Kolodvorska c., Levstikova c., Partizanska c. od št. 4 do 16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 (razen 17, 19, 21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 13), Industrijska cesta 3, 5 in 9

Osnovna šola L.Adamiča Tovarniška 14, Grosuplje

Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 42, Cesta na Krko, Hribska pot, Jurčičeva c od št. I do III, Jurčičeva pot, Partizanska c. od št. 18 do 39 (razen 19 in 21), Pod hribom c. I-III, Prečna pot od št. 1 do 15 (neparne št.), Pri nadvozu, Rožna dolina, Taborska c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška c., Trubarjeva c. 13 in 17, Veselova c. I do III, Jakhlova c., Obrtniška c., Župančičeva c., Kovačičeva c., Kersnikova c., Gasilska c., Industrijska c. 1a, 1 g 1j in 1k, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta

Osnovna šola Adamičeva cesta 29, Grosuplje

Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in neparne št. od 25 do 57, Brinje c. I in II, Ljubljanska c. od št. 1 do 50 (razen 43, 45, 49), Ob Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, Partizanska c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Prečna pot od št. 2 do 12 (parne št.), Pri mostu, Stranska pot I do III (razen Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Za gasilskim domom, Murnova c., Ulica Ane Galetove, Kajuhov dvor, Metelkov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova c., Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Hribarjeva c. 17, 19, Pod gozdom cesta III/26 in 28

03.

04.

GROSUPLJE III. VOLILNA ENOTA C

GROSUPLJE IV. VOLILNA ENOTA D

05.

GROSUPLJE V. VOLILNA ENOTA E

Dom obrtnikov Grosuplje Ob Grosupeljščici 1 B,

Ljubljanska c. od št. 43 do 83 (razen št. 44, 46, 48, 50), Ob Grosupeljščici 1 B in od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 6, 6A in 8, 8A), Perovo, Jerova vas, Erjavčeva c., Hribarjeva c od št. 1 do 14., Kozakova c., Kozinova c., Prešernova c., Rodetova c., Seliškarjeva c., Šuligojeva c., Vodnikova c., C. Cankarjeve brigade, Hrastje pri Grosupljem, Pod jelšami, Maistrova ulica, Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8

06.

SPODNJE BLATO VOLILNA ENOTA F

Čebelarsko društvo Grosuplje Spodnje Blato 20 a

Spodnje Blato, Spodnje Duplice, Gatina, Praproče pri Grosupljem

07.

ILOVA GORA 1 VOLILNA ENOTA

Gasilski dom Velika Ilova Gora 10 a

Mala Ilova Gora, Velika Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori

08.

VELIKO MLAČEVO Gasilski dom VOLILNI ENOTI A IN B Veliko Mlačevo 6 a

Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo

09.

ZAGRADEC PRI Gasilski dom Zagradec pri GROSUPLJEM Grosupljem 33 VOLILNI ENOTI C IN D

Zagradec pri Grosupljem, Lobček

10.

VELIKA STARA VAS VOLILNA ENOTA B

Jože Ahlin Velika Stara vas 4 a

Velika Stara vas, Mala Stara vas, Dobje, Gradišče, Dole pri Polici

11.

POLICA VOLILNE ENOTE A,C,IN D

Osnovna šola Polica 37

Polica, Blečji Vrh, Kožljevec, Peč, Zgornje Duplice, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Mali Konec, Troščine

>


>

14

lokalne volitve 2010

12.

RAČNA Družbeni dom Račna VOLILNE ENOTE A, B, Velika Račna 24 b C IN D

Velika Račna, Predole, Mala Račna, Čušperk

13.

SPODNJA SLIVNICA 1 VOLILNA ENOTA

Zadružni dom Spodnja Slivnica 16

Spodnja Slivnica

14.

ŠKOCJAN 1 VOLILNA ENOTA

Gasilski dom Škocjan 1

Škocjan, Male Lipljene, Velike Lipljene, Železnica, Medvedica od 10 - 21 (razen 17), Rožnik

15.

PONOVA VAS VOLILNA ENOTA E

Gasilski dom Ponova vas 27

Ponova vas, Cerovo

16.

ŠT.JURIJ VOLILNA ENOTA A,B,C IN D

Osnovna šola Št. Jurij

Št.Jurij, Mala vas pri Grosupljem, Udje, Vino, Bičje, Podgorica pri Podtaboru, Pece, Vrbičje, Gornji Rogatec, Medvedica od št. 1 - 9

17.

ŽALNA Krajevna skupnost Žalna VOLILNI ENOTI A IN B Žalna 37a

Žalna, Plešivica pri Žalni

18.

VELIKA LOKA VOLILNA ENOTA C

Gasilski dom Velika Loka 2

Velika Loka, Mala Loka pri Višnji Gori

19.

LUČE VOLILNA ENOTA D

Gasilski dom Luče Luče 22

Luče

20.

ŠMARJE-SAP I. VOLILNA ENOTA D

Osnovna šola Šmarje-Sap, Ljubljanska c. 49

Ljubljanska c. od 1 do 19, razen št. 18, Nad predorom, Rimska c., Mali Vrh pri Šmarju, Veliki Vrh pri Šmarju, Gajniče, Tlake

Osnovna šola Šmarje-Sap, Ljubljanska c. 49

Aškerčeva c. 20, 22, 24, 26, 28,29, 30, 32 in 34, Gregorčičeva c., Jurčičeva c., Lahova c., Ljubljanska c. od št. 18 do 56 (razen 19) in od št. 57 do 71 (neparne), Murnova c., Partizanska c. od. št. 2 do 20A (razen 3, 5), Pokopališka c., Šuligojeva c., Trdinova c., Huda Polica, Lipoglavska c. od 21do 29

Osnovna šola Šmarje-Sap, Ljubljanska c. 49

Adamičeva c., Aškerčeva c. od št. 1 do 11, Jakhlova c., Kračmanova c., Lipoglavska c. od 1 do 19., Ljubljanska c. od št. 58 do 70 (parne) in št. 72 do 127, Partizanska c. št. 1, 3 in 5, Trubarjeva c., Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Cikava, Sela pri Šmarju, Zgornja Slivnica

21.

22.

ŠMARJE-SAP II. VOLILNA ENOTA A IN DELNO B

ŠMARJE-SAP III. VOLILNA ENOTA C, E IN DELNO B

II. Občinska volilna komisija določa tudi posebna volišča, in sicer:

volišče št. 23 za predčasno glasovanje, dne, 05., 06. in 07.10.2010 s sedežem na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje volišče št. 24 – volišče dostopno invalidom s sedežem Družbeni dom, Taborska cesta 1, Grosuplje III.

Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje in objavi v lokalnem glasilu in na spletni strani občine Grosuplje. PREDSEDNIK OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE Andrej Krašek, univ.dipl.prav.

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010


avgust/september - 7/9 - 2010

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

15

Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji dne, 21.09.2010, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB 3 in 45/08) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1 in 54/08 – odločba Ustavnega sodišča RS), sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.grosuplje.si) objavi:

RAZGLAS seznama kandidatov

za volitve v svete krajevnih skupnosti občine Grosuplje dne, 10. 10. 2010 KRAJEVNA SKUPNOST

GROSUPLJE

(13)

ŠT. VE

ŠT. ČL.

ZP. ŠT.

A

2

1

Stranska pot I/1A, 1B, 1C, 1D, Pod gozdom c. I. do VIII (razen Pod gozdom c. III/ 26 in 28), Stritarjeva cesta Brezje pri Grosupljem, Brvace, Adamičeva c. od št. 1a do 15, Kadunčeva c., Kolodvorska c., Levstikova c., Partizanska c. od št. 4 do 16 (parne št.), Taborska c. od št. 1 do 24 (razen 17, 19, 21, 23), Trubarjeva c. od št. 1 do 15 (razen 13), Industrijska cesta 3, 5 in 9 Adamičeva c. št. 24A in parne št. od 26 do 42, Cesta na Krko, Hribska pot, Jurčičeva c od št. I do III, Jurčičeva pot, Partizanska c. od št. 18 do 39 (razen 19 in 21), Pod hribom c. I-III, Prečna pot od št. 1 do 15 (neparne št.), Pri nadvozu, Rožna dolina, Taborska c. 17, 19, 21, 23 in od 25 do 50, Tovarniška c., Trubarjeva c. 13 in 17, Veselova c. I do III, Jakhlova c., Obrtniška c., Župančičeva c., Kovačičeva c., Kersnikova c., Gasilska c., Industrijska c. 1a, 1 g 1j in 1k, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta Adamičeva c. od št. 16 do 24B (razen 24 A) in neparne št. od 25 do 57, Brinje c. I in II, Ljubljanska c. od št. 1 do 50 (razen 43, 45, 49), Ob Grosupeljščici 1, 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 8A in 19, Partizanska c. od št. 1 do 21 (neparne št.), Prečna pot od št. 2 do 12 (parne št.), Pri mostu, Stranska pot I do III (razen Stranska pot I 1A, 1B, 1C in 1D), Za gasilskim domom, Murnova c., Ulica Ane Galetove, Kajuhov dvor, Metelkov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova c., Slomškova ulica (razen št. 1, 4, 6, 8), Hribarjeva c. 17, 19, Pod gozdom cesta III/26 in 28

Franc Potokar, roj. 02.01.1945, Pod gozdom cesta VI/5, Grosuplje Marija (Marina) Rački, roj. 04.06.1959, Pod gozdom c. IV/2, Grosuplje Ivan Janežič, roj 31.01.1946, Pod gozdom cesta V/23, Grosuplje

2 3 B

C

D

E

2

3

3

2

Ljubljanska c. od št. 43 do 83 (razen št. 44, 46, 48, 50), Ob Grosupeljščici 1 B in od št. 3 do 28 (razen 2, 4, 6, 6A in 8, 8A), Perovo, Jerova vas, Erjavčeva c., Hribarjeva c od št. 1 do 14., Kozakova c., Kozinova c., Prešernova c., Rodetova c., Seliškarjeva c., Šuligojeva c., Vodnikova c., C. Cankarjeve brigade, Hrastje pri Grosupljem, Pod jelšami, Maistrova ulica, Slomškova ulica 1, 4, 6 in 8

F

1

PREDLAGATELJ SD Andrej Selan in ostali LDS

1

Jure Zadel, roj. 12.06.1975, Brvace 17, Grosuplje

Marjan Jakopin in ostali

2

Marjan Jože Kralj, roj. 04.09.1951, Brezje pri Grosupljem 23, Grosuplje

SLS

1

Jakob Muller, roj. 01.03.1941, Jakhlova cesta 14a, Grosuplje

SLS

2

Primož Primec, roj. 02.10.1980, Rožna dolina 5a, Renato Bedene in Grosuplje ostali

3

Aleš Medved, roj. 02.07.1974, Župančičeva cesta LDS 28, Grosuplje

4

Andraž Zrnec, roj. 15.01.1974, Obrtniška cesta 4a, Grosuplje

5

Matjaž Pirc, roj. 10.01.1978, Kersnikova cesta 9, Andraž Zrnec in Grosuplje ostali

1

Marjan Jakopin, roj. 27.08.1960, Ljubljanska cesta 4d, Grosuplje

Branka Mijatovič in ostali

2

Anton Žitnik, roj. 28.06.1940, Za gasilskim domom 6, Grosuplje

SLS

3

Bojan Trontelj, roj. 21.07.1961, Ljubljanska cesta 4F, Grosuplje

LDS

4

Andrej Selan, roj. 03.06.1963, Pri mostu 1, Grosuplje

Marija Rački in ostali

1

Iztok Spreizer, roj. 28.09.1970, Seliškarjeva cesta 17, Grosuplje

LDS

2

Danica Novak, roj. 27.04.1955, Cesta Cankarjeve LDS brigade 19, Grosuplje

3

Andrej Omahen, roj. 25.12.1976, Ob Grosupeljščici 14/a, Grosuplje

Janez Omahen in ostali

4

Marjan Boštjančič, roj. 25.03.1964, Perovo 11, Grosuplje

Patricija Šašek in ostali

5

Marijan Trobec, roj. 02.09.1938, Rodetova cesta 1, Grosuplje

Minka Grablovic in ostali

6 Gatina, Sp. Blato, Sp. Duplice, Praproče pri Grosupljem

KANDIDATI

1

Marjan Jakopin in ostali

Tomaž Novak, roj.19.06.1977, Kozinova cesta 19, SD Grosuplje Alojz Zajc, roj.26.06.1938, Gatina 25, Grosuplje

SD

>


16

>

lokalne volitve 2010

ILOVA GORA

(5)

Grosupeljski odmevi

5

Mala Ilova Gora, Velika Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori

POLICA

(9)

Peč, Zgornje Duplice Velika Stara Vas, Mala Stara vas Dobje, Gradišče, Dole pri Polici

1

Jožef Tkalec, roj. 25.09.1976, Gabrje pri Ilovi Gori 4, Grosuplje

Frančiška Godec in ostali

2

Vinko Zajc, roj. 25.06.1967, Velika Ilova Gora 12, Grosuplje

Slavka Cimerman in ostali

3

Tomaž Žnidaršič, roj. 06.02.1948, Velika Ilova Gora Jožef Anžič in ostali 23, Grosuplje

4

Jožef Anžič, roj. 21.11.1948, Velika Ilova Gora 25, Grosuplje

Terezija Žnidaršič in ostali

5

Vesna Mehle, roj. 06.06.1977, Velika Ilova Gora 1, Grosuplje

Frančiška Godec in ostali

6

Anton Perko, roj. 10.01.1971, Velika Ilova Gora 14, Irena Oražem in Grosuplje ostali

7

Alojz Jamnik, roj. 25.01.1963, Mala Ilova Gora 14, Grosuplje

Frančiška Godec in ostali

8

Janko Pajk, roj. 16.12.1975, Mala Ilova Gora 30, Grosuplje

Franci Oražem in ostali

A

1

1

Mitja Gioahin, roj. 12.01.1964, Peč 13, Grosuplje

Janko Gioahin in ostali

B

2

1

Branko Kamnikar, roj. 06.11.1965, Dole pri Polici 3a, Grosuplje

Rosana Kamnikar in ostali

2

Igor Žitnik, roj. 29.04.1973, Mala Stara vas 12a, Grosuplje

SLS

1

Andrej Ferjan, roj. 11.11.1960, Dolenja vas pri Polici 3b, Grosuplje

Jožica Strojinc in ostali

2

Marjan Kastelic, roj. 11.09.1958, Mali Konec 6, Grosuplje

Anton Vidic in ostali

3

Anton Zupančič, roj. 20.05.1948, Kožljevec 8, Grosuplje

Sebastjan Regula in ostali

4

Jernej Strojinc, roj. 25.08.1987, Gorenja vas pri Polici 100, Grosuplje

Andrej Ferjan in ostali

1

Mirjana Savić, roj. 15.06.1982, Blečji Vrh 15, Gregor Steklačič in Grosuplje ostali

2

Uroš Meden, roj. 26.08.1977, Polica 44, 1290 Grosuplje

Andrej Bregar in ostali

3

Alojz Kastelic, roj. 10.07.1976, Polica 7, 1290 Grosuplje

Matevž Vidic in ostali

4

Gregor Steklačič, roj. 04.06.1980, Polica 8a, 1290 Grosuplje

Vlasta Strmljan in ostali

5

Vlasta Strmljan, roj. 27.10.1959, Polica 46b, 1290 Grosuplje

Ludvik Kokole in ostali

6

Marjan Makše, roj. 20.07.1963, Polica 66, 1290 Grosuplje

Marjan Kastelic in ostali

7

Matevž Vidic, roj. 09.09.1943, Polica 1a, 1290 Grosuplje

Ciril Dežman in ostali

8

Franc Kragl, roj. 07.06.1938, Polica 68, 1290 Grosuplje

Henrik Heine in ostali

9

Jože Vidic, roj. 04.11.1962, Polica 17, Grosuplje

Amalija Vidic in ostali

C

3

Troščine, Kožljevec, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Mali Konec

D

Polica, Blečji Vrh

avgust/september - 8/9 - 2010

3


avgust/september - 7/9 - 2010

MLAČEVO

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

(9)

A

3

1

Franc Skubic, roj. 11.02.1972, Veliko Mlačevo 67, Grosuplje

Ivan Bučar in ostali

2

Janez Svetek, roj. 22.09.1961, Veliko Mlačevo 21, Grosuplje

Valentina Vehovec in ostali

3

Ivan Bučar, roj. 14.02.1965, Veliko Mlačevo 42, Grosuplje

Franc Skubic in ostali

4

Gregor Žnidaršič, roj. 14.08.1975, Veliko Mlačevo 77, Grosuplje

Milan Vehovec in ostali

1

Jure Janežič, roj. 16.10.1978, Malo Mlačevo 4, Grosuplje

Valentina Vehovec in ostali

2

Benjamin Steklačič, roj. 08.07.1980, Malo Mlačevo Milan Vehovec in 40, Grosuplje ostali

Veliko Mlačevo

B

2

Malo Mlačevo

Zagradec pri Grosupljem

C

2

1

Branko Marjan Zorenč, roj. 30.09.1946, Zagradec pri Grosupljem 12A, Grosuplje

Valentina Vehovec in ostali

D

2

1

Valentina Vehovec, roj. 29.05.1945, Lobček 2, Grosuplje

Martina Saje in ostali

2

Matej Kocjančič, roj. 20.09.1978, Lobček 33, Grosuplje

Martina Saje in ostali

1

Rajko Palčar, roj. 19.04.1967, Velika Račna 45, Grosuplje

Alojz Kovšca in ostali

2

Aleš Kastelic, roj. 10.07.1976, Velika Račna 37a, Grosuplje

Franci Škoda in ostali

3

Dušan Erjavec, roj. 18.10.1964, Velika Račna 4, Grosuplje

Aleš Kastelic in ostali

1

Milan Perko, roj. 29.09.1953, Mala Račna 29 A, Grosuplje

Jožef Valentinčič in ostali

2

Jožef Valentinčič, roj. 03.02.1967, Mala Račna 50, Grosuplje

Marija Zaviršek Gortnar in ostali

1

Janez Starec, roj. 02.04.1963, Predole 13A, Grosuplje

Janez Ahčin in ostali

2

Franci Fink, roj. 10.10.1970, Predole 3, Grosuplje

Alojzij Starc in ostali

1

Milena Pestotnik, roj. 07.02.1952, Čušperk 26, Grosuplje

Jože Sever in ostali

2

Jaka Okorn, roj. 15.04.1985, Čušperk 4B, Grosuplje

SD

3

Jože Berdajs, roj. 28.03.1973, Čušperk 4a, Grosuplje

Dušan Cimerman in ostali

4

Lojze Verbajs, roj. 05.12.1961, Čušperk 3a, Grosuplje

Marko Erčulj in ostali

1

Tibor Gazi, roj. 14.09.1973, Spodnja Slivnica 101, Grosuplje

Renata Hočevar in ostali

2

Dejan Bavdek, roj. 26.12.1981, Spodnja Slivnica 107, Grosuplje

Alojz Bavdek in ostali

3

Alojz Bavdek, roj. 15.09.1955, Spodnja Slivnica 107, Grosuplje

SLS

4

Primož Mehle, roj. 16.07.1977, Spodnja Slivnica 30, Grosuplje

Alojzija Grden in ostali

5

Janez Debeljak, roj. 11.12.1950, Spodnja Slivnica 93, Grosuplje

Marija Hren in ostali

Lobček

RAČNA

(9)

A

3

Velika Račna

B

2

Mala Račna

C

2

Predole

D

2

Čušperk

SP. SLIVNICA

(5)

17

5

Spodnja Slivnica

>


18

>

lokalne volitve 2010

ŠMARJE-SAP

(11)

Gregorčičeva c., Jurčičeva c., Lahova c., Ljubljanska c. od 18-

127

A

B

Grosupeljski odmevi

2

2

Aškerčeva c. od 1-34, Murnova, Partizanska c. od 1-20a, Pokopališka c., Šuligojeva c., Trdinova, Adamičeva c., Jakhlova c., Kračmanova c., Lipoglavska c., Trubarjeva c., Huda Polica

C

3

Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Cikava, Sela pri Šmarju

D

3

Ljubljanska c. od 1 do 17, Nad predorom, Rimska c., Mali Vrh pri Šmarju, Veliki Vrh pri Šmarju, Gajniče, Tlake

E

1

avgust/september - 8/9 - 2010

1

Iztok Žvegla, roj. 16.10.1978, Jurčičeva cesta 17, Božidar Alojzij Gabrijel Šmarje Sap in ostali

2

Jakob Perovšek, roj. 26.06.1952, Jurčičeva cesta SD 20, Šmarje Sap

3

Peter Šlajpah, roj. 08.01.1957, Lahova cesta 10, Šmarje Sap

SLS

4

Franci Jambrovič, roj. 29.09.1956, Ljubljanska cesta 88, Šmarje Sap

LDS

5

Marjan Štrubelj, roj. 04.05.1954, Ljubljanska cesta 70, Šmarje Sap

Marijana Tomažin in ostali

1

Janez Pintar, roj. 13.12.1967, Adamičeva cesta 6, Šmarje Sap

Dr. Peter Verlič in ostali

2

Jožef Muhič, roj. 24.10.1948, Trdinova cesta 11, Šmarje Sap

SD

3

Anica Zobec, roj. 19.07.1976, Trdinova cesta 20, Šmarje Sap

Tomaž Zobec in ostali

4

Goran Černe, roj. 15.07.1977, Huda Polica 9, Šmarje Sap

LDS

1

Uroš Vodopivec, roj. 04.12.1989, Sela pri Šmarju SLS 14a, Grosuplje

2

Jože Kikelj, roj. 27.07.1956, Podgorica pri Šmarju 20, Šmarje Sap

Antonija Potokar in ostali

3

Stanko Žvegla, roj. 07.04.1951, Podgorica pri Šmarju 11, Šmarje Sap

SD

4

Robert Baratač, roj. 14.11.1971, Sela pri Šmarju LDS 11, Grosuplje

5

Alojz (Slavko) Mehle, roj. 24.05.1964, Cikava 9 A, Dr. Peter Verlič in Grosuplje ostali

6

Andrej Struna, roj. 26.12.1954, Sela pri Šmarju 1A, Grosuplje

Jože Mehlin in ostali

1

Elizabeta Simonič, roj. 24.11.1950, Veliki Vrh pri Šmarju 50, Šmarje Sap

LDS

2

Janez Tomažin, roj. 17.12.1968, Veliki Vrh pri Šmarju 2, Šmarje Sap

Matjaž Trontelj in ostali

3

Renata Križman, roj. 24.06.1956, Rimska cesta 27, Šmarje Sap

SD

4

Milan Jurij Cimprič, roj. 24.11.1935, Veliki Vrh pri Šmarju 14, Šmarje Sap

SD

5

Janko Ferdinand Vidic, roj. 12.10.1974, Tlake 24, LDS Šmarje Sap

6

Peter Strajnar, roj. 14.05.1977, Tlake, 14, Šmarje Sap

Dr. Peter Verlič in ostali

7

Franci Škerlj, roj. 02.04.1968, Rimska cesta 10 A, Šmarje Sap

Dr. Peter Verlič in ostali

8

Darinka (Darja) Štibernik, roj. 28.10.1952, Rimska cesta 32 A, Šmarje Sap

Dr. Peter Verlič in ostali

9

Aleš Strežek, roj. 25.03.1977, Mali Vrh pri Šmarju 32, Šmarje Sap

Antonija Potokar in ostali

10

Matija Bregar, roj. 17.11.1984, Rimska cesta 23, SLS Šmarje Sap

1

Sonja Boh, roj. 26.04.1948, Zgornja Slivnica 17, Šmarje Sap

LDS

2

Darko Bregar, roj. 22.12.1979, Zgornja Slivnica 29, Šmarje Sap

Matjaž Trontelj in ostali

Zgornja Slivnica


avgust/september - 7/9 - 2010

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

ŠT. JURIJ

(11)

A

2

Bičje, Podgorica pri Podtaboru, Pece

Vrbičje, Gornji Rogatec, Medvedica od 1-9

B

1

1

Tomaž Koščak, roj. 11.10.1978, Bičje 7, Grosuplje SLS

2

Janez Kozlevčar, roj. 12.07.1954, Podgorica pri Podtaboru 8, Grosuplje

Jože Trontelj in ostali

3

Miha Janežič, roj. 01.10.1975, Pece 28, Grosuplje

Peter Vito Gril in ostali

4

Dušan Štrus, roj. 08.08.1956, Pece 2, Grosuplje

Drago Mihalič in ostali

1 2

C

3

1 2

Št. Jurij, Mala vas

3 4 5 6 7 8 9 D

2

Udje, Vino

E

3

1

Milan Kumše, roj. 22.05.1952, Vino 21, Škofljica

3

Anton Korošec, roj. 04.11.1961, Vino 3 c, Škofljica Jože Trontelj in ostali

1 2 3 4

(5)

Škocjan, Male Lipljene, Velike Lipljene, Železnica, Medvedica (od 10-21 razen 17), Rožnik

5

Slavko Jeršin, roj. 16.12.1944, Vrbičje 4 A, Drago Mihalič in ostali Grosuplje Anica Doblekar, roj. 21.12.1958, Vrbičje 3, Jože Trontelj in ostali Grosuplje Stanislav Bogovič, roj. 27.04.1971, Št. Jurij 89, Andrej Grm in ostali Grosuplje Irena Koritnik, roj. 29.08.1959, Št. Jurij 153, SD Grosuplje Maja Kastelic, roj. 25.01.1979, Št. Jurij 96, Drago Mihalič in ostali Grosuplje Samo Marinčič, roj. 15.10.1964, Št. Jurij 8, Drago Mihalič in ostali Grosuplje Zdenka Horvat, roj. 05.03.1962, Mala vas pri Janez Kozlevčar in Grosupljem 3 D, Grosuplje ostali Simona Živic, roj. 20.11.1965, Št. Jurij 41, SD Grosuplje Niko Mihičinac, roj. 08.05.1950, Št. Jurij 62, Drago Mihalič in ostali Grosuplje Slavko Plevnik, roj. 07.05.1969, Št. Jurij 101, Jože Trontelj in ostali Grosuplje Franc Nose, roj. 28.09.1958, Št. Jurij 144, SD Grosuplje Daniel Sušnik, roj. 20.09. 1959, Udje 2a, Janez Kozlevčar in Grosuplje ostali

2

Ponova vas, Cerovo

ŠKOCJAN

19

Milan Rojc, roj. 04.01.1963, Ponova vas 15 A, Grosuplje Darja Devetak, roj. 30.01.1970, Ponova vas 48, Grosuplje Branko Griz, roj. 16.06.1959, Ponova vas 3, Grosuplje Jernej Goršič, roj. 20.10.1953, Ponova vas 6 B, Grosuplje

Drago Mihalič in ostali

Janez Kozlevčar in ostali Janez Kozlevčar in ostali SLS Jože Trontelj in ostali

1

Darko Siard, roj. 31.03.1962, Velike Lipljene 52, Turjak

SD

2

Simona Kaplan, roj. 30.04.1966, Velike Lipljene 13 A, Turjak

Gabrijela Krašovec in ostali

3

Janez Kraljič, roj. 09.03.1952, Velike Lipljene 13a, Polde Blatnik in ostali Grosuplje

4

Jožef Krašovec, roj. 04.01.1946, Škocjan 4, Turjak Jožef Marolt in ostali

5

Miran Koprivec, roj. 20.11.1962, Male Lipljene 23 Andrej Adamič in A, Turjak ostali

6

Martin Tomažin, roj. 16.03.1967, Rožnik 3, Turjak Lado Virant in ostali

7

Igor Podlogar, roj. 08.03.1965, Škocjan 8, Turjak

Svetozar Marolt in ostali

>


20

>

lokalne volitve 2010

ŽALNA

(9)

A

Grosupeljski odmevi

3

Žalna

1 2 3

Plešivica pri Žalni

B

1

1

C

3

1

Velika Loka, Mala Loka pri Višnji Gori

2 3 D

2

1

Luče 2 Številka: 041-1/2010 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE

avgust/september - 8/9 - 2010

Martin Javornik, roj. 14.09.1976, Žalna 29, Grosuplje Zdenka Pajk, roj. 05.01.1967, Žalna 33 D, Grosuplje Franc Marinčič, roj. 01.09.1969, Žalna 7, Grosuplje Boštjan Omahen, roj. 12.06.1973, Plešivica pri Žalni 5B, Grosuplje Danijela Pirman, roj. 06.11.1965, Mala Loka pri Višnji Gori 5, Grosuplje Andrej Zakrajšek, roj. 19.12.1978, Velika Loka 43 A, Grosuplje Milan Štibernik, roj. 03.03.1978, Velika Loka 47, Grosuplje

Jožica Kadunc in ostali Janez Kalar in ostali Jože Gorše in ostali Janez Kalar in ostali Dragica Poreber in ostali Janez Kalar in ostali

Drago Gnidovec in ostali Marjan Potokar in Lazar Dragaš, roj. 26.03.1976, Luče 18, Grosuplje ostali Franc Zaviršek, roj. 05.09.1965, Luče 4, Grosuplje Janez Duša in ostali

Datum: 21.09.2010 PREDSEDNIK: Andrej Krašek, univ. dipl.prav.

Društvo delovnih invalidov Grosuplje obvešča in vabi k udeležbi v programih druženja in programih za ohranjanje zdravja:

8. 9. in 10. oktober 2010 - po dolini Neretve in Medžugorje 90 €.

Vse informacije in prijave v pisarni društva ali na telefon 041 799 998. Na vse naše programe vabljeni tudi nečlani društva. Socialna komisija

Vabilo na jesenski pohod Krajevna skupnost Št. Jurij in Turistično društvo »Županova jama« Št. Jurij vabita na jesenski pohod pod naslovom »SPOZNAJ SOSEDNJO VAS«, ki bo v nedeljo, 3. oktobra 2010, ob 13. uri, zbirno mesto pri novi osnovni šoli v Št. Juriju. Pohod po potekal po trasi: Št. Jurij, Velike Lipljene, Rožnik, Sp. Slivnica, Cerovo, Ponova vas – Kobiljek in povratek v Št. Jurij, kjer bo zaključek in družabno srečanje.

Vabilo na otvoritev razstave

Krajevna skupnost Št. Jurij in Turistično društvo »Županova jama« Št. Jurij vabita na otvoritev razstave ob jubileju fotografa g. Toneta Podržaja, ki bo v petek, 15. 10. 2010, ob 18. uri, v Kulturnem domu v Mali vasi. Na razstavi bo predstavljeno ustvarjanje avtorja skozi čas. Ob otvoritvi bo tudi predavanje etnologa prof. dr. Janeza Bogataja z naslovom: »Kako razumeti kulturno dediščino v sodobnem turizmu?« Razstava bo odprta od petka, 15. 10. 2010, do nedelje, 24. 10. 2010. Lepo vabljeni!

>


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

lokalne volitve 2010

21

Občinska volilna komisija Grosuplje Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji dne, 21.09.2010, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB 1 in 54/08 – odločba Ustavnega sodišča RS), sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.grosuplje.si) objavi:

RAZGLAS

je na seji dne, 21.09.2010, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB 1 in 54/08 – odločba Ustavnega sodišča RS), sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje (www.grosuplje.si) objavi:

RAZGLAS

seznama kandidatov za volitve župana Občine seznama list in kandidatov za volitve 24 članov Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne, 10.10.2010 Grosuplje,dne 10. 10. 2010 1. IZTOK VRHOVEC, roj. 10.11.1976, GROSUPLJE Jakhlova cesta 13, DIPLOMIRANI EKONOMIST, VODJA POSLOVALNICE Predl.: ALOJZ KOVŠCA IN SKUPINA VOLILCEV

>

2.

MARJAN ADAMIČ, roj. 08.04.1955, GROSUPLJE Praproče pri Grosupljem 9, MAGISTER ORGANIZACIJSKIH ZNANOSTI, DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE Predl.: ANTON POTOKAR IN SKUPINA VOLILCEV

3. PAVLE ŠTRUBELJ, roj. 18.06.1956, ŠMARJE-SAP Paradišče 9, STROJNI TEHNIK, DIREKTOR Predl.: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 4. MILAN VEHOVEC, roj. 13.01.1946, GROSUPLJE Lobček 2, INŽENIR STROJNIŠTVA, UPOKOJENEC Predl.: DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 5.

Dr. PETER VERLIČ, roj. 13.12.1962, ŠMARJE-SAP Tlake 22 c , DR. ZNANOSTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA POSLANEC V DZ RS Predl.: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6. JASMINA ZUPANČIČ, roj. 13.10.1972, GROSUPLJE Pod hribom cesta II/30, PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA RAVNATELJICA OSNOVNE ŠOLE Predl.: SD – SOCIALNI DEMOKRATI 7.

ANDREJ BAHOVEC, roj. 11.05.1958, GROSUPLJE Čušperk 16, UNIV. DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA VODENJE PROJEKTOV INVESTICIJ SŽ Predl.: JOŽKO KOCJAN IN SKUPINA VOLILCEV

8.

MARKO PODVRŠNIK, roj. 27.07.1964, GROSUPLJE Brezje pri Grosupljem 91, UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK DIREKTOR UPRAVE OBČINE GROSUPLJE, Predl.: JANEZ LESJAK IN SKUPINA VOLILCEV

Številka : 041-1/2010 Datum : 21.09.2010 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA PREDSEDNIK Andrej Krašek, univ.dipl.prav.

I. Ime liste: SAMOSTOJNA LISTA ZA

BOLJ PRIJAZNO OBČINO GROSUPLJE

1. BRIGITA JAKOPIN, ROJ. 03.09.1973, GROSUPLJE. TABORSKA 2A, POSLOV. SEKRETAR, SVETOVALKA ZA ZAVAROVANJA 2. DARKO MARINČIČ, ROJ. 09.08.1955, ŠMARJE CIKAVA 37, DIPL.ING. PROMETA, PODJETNIK 3. MOJCA STRNAD, ROJ. 22.09.1983, GROSUPLJE PRI MOSTU 14, ŠTUDENTKA PEDAGOŠKE FAKULETE 4. JOŽE SKUBIC, ROJ. 25.04.1972, ŠMARJE-SAP ADAMIČEVA 1, PROMETNI TEHNIK, VODJA VZDRŽEVANJA 5. MOJCA PEROVŠEK, ROJ. 26.01.1982, ŠMARJE-SAP LAHOVA 24, TURISTIČNI TEHNIK, POSLOVNA SEKRETARKA 6. VILJEM VESEL, ROJ. 01.03.1957, GROSUPLJE VINO 32, MONTER VODOVODNIH .INSTALACIJ, MONTER 7. MATJAŽ MARINČIČ , ROJ. 02.07.1980, ŠMARJE-SAP CIKAVA 37, DIPL. EKONOMIST, KOMERCIALIST LOGISTIKE 8. EMINA NUHANOVIĆ, ROJ. 30.07.1972, GROSUPLJE TABORSKA C. 2A, TRGOVEC, PRODAJALKA 9. DUŠAN SODJA, ROJ. 08.02.1963, ROŽNIK ROŽNIK, 4, KOVINAR VARILEC, OBDELOVALEC KOVIN

II. Ime liste: DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1. VALENTINA VEHOVEC, roj. 29.5.1945, LOBČEK LOBČEK 2, GRADBENI TEHNIK, UPOKOJENKA 2. MARJAN TROBEC, ROJ. 02.09.1938, GROSUPLJE RODETOVA 1, KOMERICALIST, UPOKOJENEC 3. JOVAN MARKOV, ROJ. 02.09.1946, GROSUPLJE POLICA 63, GRADB. DELOVODJA, UPOKOJENEC 4. ELIZABETA CERKVENIK, ROJ. 21.09.1944, GROSUPLJE POLICA 62, EKONOMSKI TEHNIK, UPOKOJENKA 5. FRANČIŠEČ GORENC, ROJ. 09.01.1935, GROSUPLJE SPODNJA SLIVNICA 15, STROJ. KLJUČAVNIČAR, UPOKOJENEC 6. LADO JERŠIN, ROJ. 08.11.1959, GROSUPLJE PONOVA VAS 13 A, MIZAR, UPOKOJENEC 7. TATJANA ČUK, ROJ. 31.03.1956, GROSUPLJE PREČNA POT 5A, ADMIN. TEHNIK, UPOKOJENKA 8. PETAR JORGIĆ, ROJ. 26.03.1954, GROSUPLJE POLICA 125, PROMETNI TEHNIK, UPOKOJENEC 9. MARTIN METELKO, ROJ. 05.11.1933, GROSUPLJE POLICA 51 , ŠOFER, UPOKOJENEC 10. VERONIKA DRAGAR, ROJ. 31.07.1940, GROSUPLJE LEVSTIKOVA 26, DELAVKA, UPOKOJENKA 11. JOŽE MIROSLAV MIŠIGOJ, ROJ. 15.11.1942, GROSUPLJE VELIKO MLAČEVO 80, TEKSTILNI TEHNIK, UPOKOJENEC

>


22

>

lokalne volitve 2010

12. MARIJA KADUNC, ROJ. 04.10.1942, GROSUPLJE POD HRIBOM C. II/5, GOSTIN. DELAVKA, UPOKOJENKA 13. ANTON RAUH, ROJ. 26.05.1936, GROSUPLJE JURČIČEVA C. II/9 , TRGOV. POTNIK, UPOKOJENEC 14. ELIZABETA KAJTEZOVIĆ, ROJ. 26.09.1933, GROSUPLJE TRUBARJEVA 14, ZDRAVSTVENA DELAVKA, UPOKOJENKA 15. ANDREJ RUDOLF, ROJ. 16.11.1939, ŠMARJE-SAP VELIKI VRH PRI ŠMARJU 67, MIZAR, UPOKOJENEC 16. JOŽICA KOLENC, ROJ. 21.01.1952, GROSUPLJE PRAPROČE PRI GR. 19, DELAVKA, UPOKOJENKA 17. PAVEL RUS, ROJ. 11.01.1932, GROSUPLJE BRINJE C. I/18, GRADB. DELOVODJA, UPOKOJENEC 18. TEREZA MARKOV, ROJ. 09.10.1946, GROSUPLJE POLICA 63, KEMIJSKI TEHNIK, UPOKOJENKA 19. STANISLAV SKLEPIČ, ROJ. 27.05.1938, GROSUPLJE SP. SLIVNICA 59, GOSTIN. DELAVEC, UPOKOJENEC 20. ŠTEFKA MAV BRADAČ, ROJ. 26.07.1951, GROSUPLJE LUČE 44, FRIZERKA-ADMINISTRATORKA, UPOKOJENKA 21. MIRKO TIBAUT, ROJ. 23.09.1931, GROSUPLJE BEVKOVA 3, STROJNIK-BAGERIST, UPOKOJENEC 22. ANA VIDMAR, ROJ. 27.05.1942, GROSUPLJE TRUBARJEVA 14, DELAVKA, UPOKOJENKA 23. ANTON TIHOLE, ROJ. 19.05.1942, ŠMARJE-SAP TRDINOVA 10, ŠOFER, UPOKOJENEC 24. MARIJA ZUPANČIČ, ROJ. 31.12.1943, GROSUPLJE VELIKO MLAČEVO 86, ŠIVILJA, ADMINISTRATORKA, UPOKOJENKA

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

19. URŠULA JAKOPIN, ROJ. 15.09.1981, GROSUPLJE MAISTROVA 3, DIPL. EKONOMISTKA, DIREKTORICA 20. TOMAŽ ROZMAN, ROJ. 13.06.1964, GROSUPLJE BRINJE C. I/48, KOMERCIALIST, TEHNIČNO PRODAJNI SVETOVALEC 21. ANA GREGORIČ,ROJ. 10.11.1986, TURJAK MALE LIPLJENE 11A, DIPL. VZGOJITELJICA, VZGOJITELJICA 22. ALEKSANDER ŠIRCELJ, ROJ. 10.01.1967, GROSUPLJE OB GROSUPELJŠICI 1A, ELEKTROTEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK 23. TOMAŽ ZOBEC, ROJ. 31.12.1974, ŠMARJE-SAP LJUBLJANSKA C. 43, ELEKTROTEHNIK, DIREKTOR PODJETJA 24. TAMARA KEK, ROJ. 11.12.1971, GROSUPLJE, PEROVO 5A, DIPL. PRAVNICA, SVETOVALKA USTAVNEGA SODIŠČA

IV. Ime liste: LIBERALNA

DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS

1. ZDENKA CERAR, roj. 17.09.1941, GROSUPLJE STRITARJEVA C. 5 , DIPL. PRAVNICA, PODPREDSEDNICA LDS 2. SAŠO JALŠOVEC, roj. 28.3.1972, GROSUPLJE KOVAČIČEVA C. 10, ING. MULTIMEDIJE, DIREKTOR PODJETJA 3. FRANC ŠTIBERNIK, roj. 24.11.1943, GROSUPLJE POD GOZDOM C. IV/17, STROJNI TEHNIK, PREDSEDNIK ZB NOB GR IN PREDSEDNIK PLANINSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE 4. VIOLETA TRONTELJ, roj. 11.01.1964, GROSUPLJE LJUBLJANSKA C. 4F, DIPL. UPRAVNA ORG., DAVČNA SVETOVALKA 5. ALEŠ MEDVED, roj. 02,07,1974, GROSUPLJE ŽUPANČIČEVA C. 28, DIPL. UPRAVNI ORG., SAMOSTOJNI PODJETNIK 6. SONJA BOH, roj. 26.04.1948, ZG. SLIVNICA ZG. SLIVNICA 17, KMETICA, VODENJE KMETIJE Ime liste: RAD IMAM GROSUPLJE 7. BOŽIDAR ALOJZIJ GABRIJEL, roj. 02.03.1944, ŠMARJE-SAP 1. IZTOK VRHOVEC, ROJ. 10.11.1976, GROSUPLJE Jurčičeva c. 16, UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE, PODŽUPAN OBČINE GR., JAKHLOVA C. 13, DIPLOMIRANI EKONOMIST, VODJA POSLOVALNICE UPOKOJENI RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE 2. BRANKA MIJATOVIĆ, ROJ. 19.07.1973, GROSUPLJE 8. MILAN HOJČ, ROJ. 28.12.1957, GROSUPLJE OBRTNIŠKA 4A, TRGOVKA, ROKOMETNA TRENERKA JEROVA VAS 29, STEKLAR, SAMOSTOJNI PODJETNIK 3. ALOJZ KOVŠCA, ROJ. 13.09.1965, GROSUPLJE 9. ELIZABETA SIMONIČ, roj. 24.111950, ŠMARJE-SAP VELIKA RAČNA 48, DIPL. OBRAMBOSLOVEC, DIREKTOR PODJETJA VELIKI VRH PRI ŠMARJU 50, DIPL. EKONOMISTKA, 4. PATRICIJA ŠAŠEK, ROJ. 12.11.1973, GROSUPLJE SAMOSTOJNA PODJETNICA, KADROVSKA SVETOVALKA PEROVO 13, DIPL. FILOZOFINJA, KOMUNIKACIJSKA STRATEGINJA 10 JOŽEF KRAŠOVEC, roj. 04.01.1946, TURJAK ŠKOCJAN 4, AVTOMEHANIK, UPOKOJENEC 5. RENATO BEDENE, ROJ. 13.09.1969. GROSUPLJE 11. DANICA NOVAK, ROJ. 27.04.1955, GROSUPLJE JURČIČEVA POT 3, VZGOJITELJ, DIREKTOR PODJETJA CESTA CANKAR. BRIGADE 19, EKONOMISTKA, UPOKOJENKA 6. MAJA ZADEL, ROJ. 23.03.1976, GROSUPLJE 12. ALOJZ GABRŠČEK, ROJ. 06.04.1936, GROSUPLJE BRVACE 17, MAG. GENETIKE, SPEC. MEDIC. BIOKEMIJE POD GOZDOM C. IV/32, ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC 7. PETER VITO GRIL, ROJ. 09.04.1967, GROSUPLJE 13. BARBARA JAKOPIČ, roj. 30.03.1966, GROSUPLJE PECE 29, ING. GRADBENIŠTVA, PROKURIST PODJETJA ADAMIČEVA C. 8, UPRAVNI ORGANIZATOR, STROJEPISKA 8. KSENIJA ŠTIBERNIK, ROJ. 21.03.1981., GROSUPLJE 14. MIHA NOVAK, roj. 11.11.1987, ŠMARJE-SAP VELIKA LOKA 47, MAG. PRAVA, DIREKTORICA ZAVODA ZG. SLIVNICA 17, ŠTUDENT, ŠTUDENT 9. MATJAŽ FURLAN, ROJ. 31.10.1961, GROSUPLJE, 15. IVAN JANEŽIČ, ROJ. 31.01.1946, GROSUPLJE LEVSTIKOVA C. 8, EKONOMIST IN GRADB. TEHNIK, DIREKTOR POD GOZDOM C. V/23, DELOVODJA, UPOKOJENEC 10. MATJAŽ VIDIC, ROJ. 25.12.1969, GROSUPLJE 16. JANKO FERDINAND VIDIC, ROJ. 12.10.1941, ŠMARJE-SAP POLICA 1, TRGOVEC, SAMOSTOJNI PODJETNIK TLAKE 24, TRGOVSKI POSLOVODJA, UPOKOJENEC 11. MIRJAM KALIN, ROJ. 21.09.1966, GROSUPLJE, 17. ANA FABJAN, roj. 22.09.1944, ŠMARJE-SAP PEROVO 18, OPERNA PEVKA, SOLISTKA V OPERI NAD PREDOROM 7, UČITELJICA RAZRED. POUKA, UPOKOJENKA 12. TIBOR GAZI, ROJ. 14.09.1973, GROSUPLJE 18. ROBERT BARATAČ, ROJ. 14.11.1971, GROSUPLJE SPODNJA SLIVNICA 101, STROJNI TEHNIK, DIREKTOR PODJETJA SELA PRI ŠMARJU 11, OBLIKOVALEC KOVIN, SAMOSTOJ. PODJETNIK 13. ANDRAŽ ZRNEC, ROJ. 15.01.1974, GROSUPLJE 19. FRANCI JAMBROVIČ, ROJ. 29.09.1956, GROSUPLJE OBRTNIŠKA 4A, TRGOVEC, DIREKTOR PODJETJA LJUBLJANSKA C. 88, UPRAVNI TEHNIK, UPOKOJENEC 14. JOŽE ŠKRJANC ml., ROJ. 27.10.1971, GROSUPLJE 20. MARTIN JESIH, ROJ. 02.04.1935, GROSUPLJE MURNOVA C. 7, ELEKTROTEHNIK, RTV SLO-TEHNIČNA PODPORA OB GROSUPELJŠČICI 17, GRADBENI TEHNIK, UPOKOJENEC 15. JANEZ KOŠČAK, ROJ. 24.01.1967, GROSUPLJE 21. MAJA ŠANJUG, ROJ. 15.06.1988, ŠMARJE-SAP PARTIZANSKA C. 4, DIPLOMIRANI PRAVNIK, ODVETNIK MALI VRH 38, ŠTUDENTKA, ŠTUDENTKA 16. GREGOR HRIBAR, ROJ. 05.08.1968, GROSUPLJE 22. TOMAŽ ŽNIDARŠIČ, ROJ. 06.02.1948, VIDEM-DOBREPOLJE PONOVA VAS 87, METALURŠKI TEHNIK, ZAVAROV. ZASTOPNIK VELIKA ILOVA GORA 23, DELOVODJA, UPOKOJENEC 17. DAMJANA TISELJ, ROJ. 20.12.1963, GROSUPLJE, 23. VILKO VOZLIČ, ROJ. 15.07.1970, GROSUPLJE BRVACE 19, FRIZERKA VIZAŽISTKA, DIREKTORICA STRANSKA POT I/8, GRADBENI TEHNIK, DELOVODJA 18. MARKO POTOKAR, ROJ. 07.01.1961, GROSUPLJE 24. PETER POTOKAR, roj. 12.06.1968, GROSUPLJE ŽALNA 36, UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE, UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE ROŽNA DOLINA 15, UNIV. DIPL. INŽ. KEMIJE, VODJA INFORMATIKE

III.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

lokalne volitve 2010

23

V. Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS

VII. Ime liste: NOVA

1. PAVLE ŠTRUBELJ, ROJ. 18.06.1956, ŠMARJE-SAP PARADIŠČE 9, STROJNI TEHNIK, DIREKTOR 2. JANEZ DOLINŠEK, roj. 25.06.1956,GROSUPLJE PEČ 6, AVTOMEHANIK,UPOKOJENEC 3. BERNARDA VALENTINČIČ, roj. 17.11.1957, BIČJE BIČJE 15, GIMNAZIJSKI MATURANT, FINANČNI KNJIGOVODJA 4. UROŠ VODOPIVEC, ROJ. 04.12.1989, ŠMARJE-SAP SELA PRI ŠMARJU 14 A, ŠTUDENT EKONOMSKE FAKULTETE, ŠTUDENT 5. MIRIJAM ČERNE PRELOVŠEK, ROJ. 14.01.1978, GROSUPLJE BREZJE PRI GR. 76, DR. VET. MEDICINE, PRODUKTNI VODJA 6. BOŽIDAR PERKO, ROJ. 01.02.1965, GROSUPLJE ČUŠPERK 12, STROJNI TEHNIK, VODJA VZDRŽ. OBJEKTOV 7. ANTON RIGLER, ROJ. 22.05.1948, ŠMARJE-SAP MALI VRH PRI ŠMARJU 90, GRADBENI INŽENIR, UPOKOJENEC 8. ANITA KNEZ, ROJ. 16.12.1982, GROSUPLJE PRAPROČE PRI GR. 1, DIPL. UPRAV. ORGANIZATOR 9. JOŽE PODERŽAJ, ROJ. 08.01.1955, GROSUPLJE ČUŠPERK 2, STROJNI KLJUČAV., REF.ZA POŽARNO VARNOST 10. ANTON ŽITNIK, roj. 28.06.1940, GROSUPLJE ZA GASILSKIM DOMOM 6, ELEKTRO INŽENIR, UPOKOJENEC 11. URŠKA MEHLE, ROJ. 29.05.1979, GROSUPLJE SLOMŠKOVA 1, UNIV. DIPL. EKONOMIST, VODJA RAČUNOVODSTVA 12. ANTON PERME, roj. 03.10.1956, PRAPROČE PRAPROČE PRI GR. 1, AVTOMEHANIK, KMET 13. DANIJELA PIRMAN, ROJ. 06.11.1965, GROSUPLJE MALA LOKA 5, DIPL. PRAVNICA, SVETOVALKA 14. IVAN MEHLE, roj. 28.07.1939, PONOVA VAS PONOVA VAS 25, TRGOVEC, UPOKOJENEC 15. ALOJZIJA FINK, ROJ. 04.12.1962, GROSUPLJE ČUŠPERK 4D, DIPL. MED. SESTRA, UČITELJICA 16. ROK JAKETIČ, ROJ. 02.11.1973, GROSUPLJE ŽALNA 25, KMETOVALEC, KMET 17. KLEMEN ŠKUFCA, ROJ. 20.01.1974, GROSUPLJE PONOVA VAS 43, ELEKTROTEHNIK, KMET 18. DARJA GIOAHIN, ROJ. 06.02.1964, GROSUPLJE PEČ 13, MEDICINSKI TEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK 19. BRANKO GRIZ, ROJ. 16.06.1959, GROSUPLJE PONOVA VAS 3, ELEKTROTEHNIK, ELEKTRO DELA 20. DARE LAMPRET, ROJ. 29.03.1970. GROSUPLJE GATINA 23, KOVINAR IN KMETIJSKA ŠOLA, KMET 21. LEOPOLD KADUNC, ROJ. 07.01.1950, GROSUPLJE MALO MLAČEVO 25, STROJNI INŽENIR, UPOKOJENEC 22. PETER ŠLAJPAH, ROJ. 08.01.1957, ŠMARJE-SAP LAHOVA C. 10, UNIV.DIPL.ING. ELEKTROTEH. UČITELJ FIZIKE 23. IVANKA ŠIRCELJ ŽNIDARŠIČ, roj. 22.12.1945, GROSUPLJE VELIKA RAČNA 34, PROF. SLOV. IN RUŠČINE, UPOKOJENKA 24. MATEVŽ VIDIC, ROJ. 09.09.1943, GROSUPLJE POLICA 1A, RAČUNAL. PROGRAMER, UPOKOJENEC

1. MATJAŽ TRONTELJ, ROJ. 28.05.1970, ŠMARJE SAP, GREGORČIČEVA C. 12A, DIPL. ORG. DELA-MANAGER, VODJA ODDELKA 2. MARJAN KASTELIC, DR. VET. MED, ROJ. 25.07.1970, GROSUPLJE ROŽNA DOLINA 5, DR. VET. MEDICINE, DIREKTOR VET. AMBULANTE 3. DARINKA VIRANT, ROJ. 15.03.1958, ŠKOCJAN ŠKOCJAN, 14, EKONOMSKI TEHNIK, UPOKOJENKA 4. DARKO STARC, roj. 05.11.1964, GROSUPLJE PREČNA POT 7, ING. STROJNIŠTVA, USL. VELEPOSLANIŠTVA 5. JANEZ TOMAŽIN, roj. 17.12.1968, VELIKI VRH PRI ŠMARJU VRH PRI ŠMARJU 2, INŽ. STROJNIŠTVA, KOMERCIALIST 6. MARIA ANA SLAK TRONTELJ,ROJ. 25.01.1970 ŠMARJE-SAP GREGORČIČEVA C. 12A UNIV. DIPL. EKONOMIST, INŠTR. ŠPANSKEGA JEZIKA 7. JANEZ KOZLEVČAR, roj. 12.07.1954, PODGORICA PRI PODTABORU PODGORICA PRI PODTABORU 8, LESARSKI TEHNIK, KOMERCIALIST 8. JANEZ SVETEK, ROJ. 22.09.1961, GROSUPLJE VELIKO MLAČEVO 21, ELEKTRO INSTALATER, SAMOST. PODJETNIK 9. BARBARA ČERNE STRGAR, ROJ. 09.02.1981, ŠMARJE-SAP RIMSKA C. 21, UNIV. DIPL. BIOLOG, STROKOV. SODELAVEC 10. DR. PETER HOSTNIK, roj. 19.01.1960, GROSUPLJE POD HRIBOM C. II/24A, DR. VET. MEDICINE, IZREDNI PROF. NA UNIVERZI 11. DRAGO ZAKRAJŠEK, roj. 30.09.1952, VELIKA LOKA VELIKA LOKA, 43 A, GRAFIČNI TEHNIK, TISKARSTVO 12. GOJKA JEKOŠ, ROJ. 03.10.1950, GROSUPLJE PONOVA VAS 77, UNIV.DIPL. EKONOMIST, DIPLOMATSKO DELO 13. JANEZ GERL, ROJ. 01.11.1968, GROSUPLJE PONOVA VAS 17, ELEKTROTEHNIK, KLIMATIZACIJA 14. MILAN PAJK, ROJ. 09.11.1960, GROSUPLJE LUČE 37 A, ELEKTRO INSTALATER, GASILEC 15. MATEJA DUŠA, ROJ. 25.12.1974, GROSUPLJE VELIKO MLAČEVO 19, POSLOV. SEKRETAR, STROKOVNI SODELAVEC 16. ANTON ZUPANČIČ, roj. 20.05.1948, KOŽLJEVEC KOŽLJEVEC 8, PROMETNI TEHNIK, UPOKOJENEC 17. TOMAŽ PETAK, ROJ. 26.03.1977, ŠMARJE-SAP MALI VRH PRI ŠMARJU 53, ZDRAVSTVENI TEHNIK, ZASTOPNIK 18. TINA STAREC, roj. 10.10.1983, GROSUPLJE ŽALNA 4, PROF. ANGLEŠČINE, UČITELJ ANGLEŠČINE 19. DAVID KASTELEC, ROJ. 12.03.1990, GROSUPLJE VELIKO MLAČEVO 6, ŠTUDENT 20. TATJANA BAVDEK, roj. 14.01.1961, GROSUPLJE SPODNJA SLIVNICA 107, EKONOMIST, RAČUNOVODJA 21. DAMJANA GERL, ROJ. 01.10.1970, GROSUPLJE PONOVA VAS 17, VIŠJA UPRAVNA DEL, DAVČNI KONTROLOR 1 22. SMILANA NOSE, ROJ. 13.07.1962, GROSUPLJE SELIŠKARJEVA 15, DIPL. ORG. DELA, UČITELJ STROK. PREDMETOV 23. MARJAN PESTOTNIK, ROJ. 23.08.1949, GROSUPLJE ČUŠPERK 26, KOMERCIALIST, INŠTRUKTOR KVALITETE KRZNA 24. MARJETA PRIJATELJ, ROJ. 05.11.1976, ŠKOCJAN ŠKOCJAN 34, GOSTINSKI TEHNIK, KOMERCIALIST

VI. Ime liste: KRŠČANSKO

VIII. Ime liste: SLOVENSKA

1. MIHAEL KADUNC, ROJ. 25.09.1948, GROSUPLJE MALA VAS 22, MEHANIK DVIGAL, PODJETNIK 2. SREČO GRUM, ROJ. 22.06.1957, GROSUPLJE PREŠERNOVA 82, AVTOMEHANIK, RECEPTOR 3. LIDIJA ŽNIDARŠIČ, ROJ. 01.11.1957, GROSUPLJE LJUBLJANSKA C. 4D, PRIZERKA, POSLOVODJA LOKALA 4. JERNEJ OKOREN, ROJ. 20.09.1949, GROSUPLJE PONOVA VAS 75, EL. TEHNIK, VODJA VZRŽEVANJA 5. SLAVKO ZAJC, ROJ. 03.08.1964, GROSUPLJE LUČE 3, AVTOMEHANIK, VZDRŽEVALEC STROJEV 6. JOŽEFA ZUPANČIČ, ROJ. 30.03.1940, GROSUPLJE ŠT. JURIJ 35, EKONOMSKI TEHNIK, UPOKOJENKA

1. dr. PETER VERLIČ, ROJ. 13.12.1962, ŠMARJE-SAP TLAKE 22C, DOKTOR ZNANOSTI, POSLANEC V DZ RS 2. DUŠAN HOČEVAR, roj. 06.03.1975, ŠMARJE-SAP TLAKE 66, SPEC. JAVNE UPRAVE, VODJA SEKTORJA 3. MOJCA GLOBOKAR ANŽLOVAR, roj. 02.02.1980, GROSUPLJE LUČE 38/G, UNIV.DIPL.GEOGRAF., VIŠJA SVETOVALKA 4. JANEZ PINTAR, roj. 13.12.1967, ŠMARJE-SAP ADAMIČEVA C. 6, PROF. FIZIKE, UČITELJ 5. MIHAEL HOČEVAR, roj. 28.02.1981, GROSUPLJE BREZJE PRI GR. 74, EKON.-KOMERC. TEHNIK, VODJA PRODAJE

DEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

>


24

>

lokalne volitve 2010

6. PETRA ZAKRAJŠEK, roj. 04.12.1984, ŠMARJE-SAP VELIKI VRH PRI ŠMARJU 23, UNIV. DIPL. POLITOLOG, DELO V ADMIN. 7. MAG. BOŽO PREDALIČ, roj. 04.12.1957, GROSUPLJE PREČNA POT 2, MAG. ZNANOSTI, 8. TOMAŽ ŠKRJANEC, roj. 17.12.1975, GROSUPLJE BRINJE C. I/44, DIPL.EKON., DIREKTOR PODJETJA 9. URŠA LEAH PREDALIČ, roj. 29.12.1984, GROSUPLJE PREČNA POT 2, TEHNIK ZDRAV. NEGE, MEDICINSKA SESTRA 10. JANEZ MERVIČ, roj. 08.02.1941, GROSUPLJE ADAMIČEVA C. 11, DR. MEDICINE (ZDRAVNIK), DIREKTOR ZD GROSUPLJE 11. MIHA SMREKAR, roj. 22.09.1952, GROSUPLJE HRIBARJEVA 19, UNIV.DIPL.EKON., DIREKTOR PODJETJA 12. MARIJA (MARINA) RAČKI, ROJ. 04.06.1959, GROSUPLJE POD GOZDOM C. IV/2, PTT TEHNIK, REFERENTKA 13. VINCENCIJ LIKOVIČ, roj. 13.01.1939, GROSUPLJE POD GOZDOM C. V/8, EKONOMIST, UPOKOJENEC 14. JANEZ JAVORNIK, ROJ. 27.01.1933, GROSUPLJE POD HRIBOM C. II/10, KOVINAR, UPOKOJENEC 15. LOJZE VERBAJS, roj. 05.12.1961, GROSUPLJE ČUŠPERK 3 A, SLIKOPLESKAR, VODENJE DRUŽ. PODJETJA 16. INGRID RUPČIČ, ROJ. 04.09.1986, ŠMARJE SAP TLAKE 37, ŠTUDENTKA 17. SILVA PREDALIČ, roj. 31.12.1959, GROSUPLJE BRINJE C. I/55, UNIV.DIPL.ING. RAČUNAL., SAMOSTOJ. STROKOVNA SODELAVKA 18. JOŽEF PERME, ROJ. 06.10.1940, GROSUPLJE VESELOVA C. III/14, DIPL. EKONOMIST, UPOKOJENEC 19. IVAN BUČAR, roj. 14.02.1966, GROSUPLJE VELIKO MLAČEVO 42, INŽ. KMETIJSTVA, DIREKTOR DRUŽBE 20. KLEMEN MARINČIČ, ROJ. 18.08.1983, GROSUPLJE STRITARJEVA C. 13, UNIV. DIPL. SOCIOLOG, KADROVIK 21. DARKO MEZNARIČ, ROJ. 15.02.1962, GROSUPLJE LJUBLJANSKA C. 41, PROMETNI TEHNIK, DELAVEC V LOGISTIKI 22. ANDREJ SELAN, roj. 03.06.1963, GROSUPLJE PRI MOSTU 1, DIPL. MENEDŽER, VIŠJI SVETOVALEC 23. KAROLINA MARTA LAVRIH, ROJ. 29.10.1941, GROSUPLJE HRIBARJEVA C. 1, KNJIGOVODKINJA, UPOKOJENKA 24. MOJCA RAZDRIH, ROJ. 29.03.1970. GROSUPLJE BREZJE PRI GR. 98, VIŠJA UPRAV.DEL., VODJA KABINSKE POSADKE

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

10. JORDAN DROBNIČ, ROJ. 07.02.1984, GROSUPLJE SP. SLIVNICA 20, ŠTUDENT, PROSTOVOLJEC 11. ZUHDIJA (VESO) RAMIĆ, ROJ. 27.03.1963, GROSUPLJE TRUBARJEVA C. 17, POKLICNI VOZNIK, ŠOFER AVTOBUSA 12. ANA ANASTAZIJA VIDIC, ROJ. 08.12.1977, GROSUPLJE ŠT. JURIJ 15, UPRAVNA TEHNICA, POSLOV. SEKRETARKA

X. Ime liste: SOCIALNI

DEMOKRATI – SD

1. JASMINA ZUPANČIČ, roj. 13,10.1972, GROSUPLJE POD HRIBOM C. II/30, PROF. RAZRED. POUKA, RAVNATELJICA 2. NEVENKA ZAVIRŠEK, roj. 19.10.1952, ŠMARJE-SAP TRDINOVA 13, UNIV. DIPL. PRAVNICA, UPOKOJENKA 3. STANKO ŽVEGLA, roj. 07.04.1951, ŠMARJE-SAP PODGORICA PRI ŠMARJU 11, STROJNI TEHNIK, UPOKOJENEC 4. FRANC ZORKO, ROJ. 04.04.1952, GROSUPLJE JURČIČEVA C III/8, USLUŽBENEC 5. VIDA TRILAR, ROJ. 15.06.1967, GROSUPLJE BREZJE PRI GR. 56, UNIV. DIPL. PEDAGOG IN PROF. SOCIOLOG, SVETOVALKA 6. NATAŠA CINGERLE, ROJ. 19.09.1978, GROSUPLJE BREZJE PRI GR. 89, PROF.RAZRED. POUKA, UČITELJICA 7. MITJA VILAR, ROJ. 04.05.1967, ŠMARJE-SAP VELIKI VRH PRI ŠMARJU 11, OBLIKOVALEC, PODJETNIK 8. FRANC NOSE, roj. 28.09.1958, ŠT. JURIJ ŠT. JURIJ 144, DIPL. ING. TEHNOLOG , TEHNOLOG 9. HELENA KOZLEVČAR, ROJ. 17.02.1936, GROSUPLJE POD GOZDOM C. VI/30, KNJIGOVEZ, UPOKOJENKA 10. ZDENKA HRIBAR, roj. 03.08.1952, PONOVA VAS PONOVA VAS 7B, GIMN. MATURANT, UPOKOJENKA 11. JOŽE SKUBIC, ROJ. 02.02.1967, GROSUPLJE UDJE 2, PRAVNIK, SINDIKALNI POVERJENIK 12. IVAN GAJIĆ, ROJ. 29.11.1952, GROSUPLJE KOZAKOVA 7, UNIV. DIPL. EKONOMIST, SVETOV. V MARKETINGU 13. ROK KEJŽAR, ROJ. 20.08.1975, GROSUPLJE MAISTROVA 10, EKON.-KOMERC. TEHNIK, SKRBNIK KONČ. KUPCEV 14. MARJAN AHLIN, ROJ. 20.12.1938, GROSUPLJE PEROVO 37, ING. GRADBENIŠTVA, UPOKOJENEC 15. DAVORIN MARINČ, roj. 18.07.1958, GROSUPLJE PARTIZANSKA CESTA 16, GIMN. MATURANT, SAMOST. PODJETNIK 16. MAGDALENA KEBER KOLENC, ROJ. 09.05.1945, GROSUPLJE MAISTROVA 8, KEMIJSKI TEHNIK, UPOKOJENKA Ime liste: ZARES – 17. FRANC MARN, roj. 21.09.1955, ŠMARJE-SAP NOVA POLITIKA JURČIČEVA CESTA 6, ING. GRADBENIŠTVA, SAMOST. PODJETNIK 1. ZVONKA MILOJEVIĆ, roj. 03.06.1953, GROSUPLJE 18. JAKA OKORN, ROJ. 15.04.1985, GROSUPLJE BREZJE PRI GR. 83, SOCIALNA DELAVKA, UPOKOJENKA ČUŠPERK 4B, ŠTUDENT, MAG. ŠTUDIJ POLITOLOGIJE 2. UROŠ GRUDEN, ROJ. 01.07.1967, GROSUPLJE 19. TOMAŽ NOVAK, ROJ. 19.06.1977, GROSUPLJE MALA VAS PRI GR. 16, SAMOSTOJ. PODJETNIK, SVETOVALEC KOZINOVA 19, SAMOSTOJNI PODJETNIK 3. DEJAN VUGA, ROJ. 23.08.1969, GROSUPLJE 20. ALOJZ ZAJC, ROJ. 26.06.1938, GROSUPLJE ADAMIČEVA 3A, PLOVBNI TEHNIK, UČITELJ NORDIJSKE HOJE GATINA 25, LESNI TEHNIK, UPOKOJENEC 21. MILAN JURIJ CIMPRIČ, ROJ. 24.11.1935, ŠMARJE-SAP 4. ANDREJA KEBER, ROJ. 11.11.1970. GROSUPLJE SPODNJE BLATO 19A, USNJAR-KEMIJ. TEHNICA, KEMIJSKA VELIKI VRH PRI ŠMARJU 14, VARNOSTNI INŽENIR, UPOKOJENEC 22. DARKO LAMPREHT, ROJ. 20.04.1956, GROSPLJE TEHNOLOGINJA POD GOZDOM C. VI/27, PRAVNIK, UPOKOJENEC 5. RAFKO DROBNIČ, ROJ. 30.08.1956, GROSUPLJE 23. MARIJA POTOKAR, ROJ. 07.06.1968, GROSUPLJE SPODNJA SLIVNICA 20, UNIV. DIPL. PRAVNIK, PRAVNIK MALA LOKA PRI VIŠNJI GORI 3, ADMINISTRATOR, ZAPISNIKAR 6. BOGDAN KULIĆ, ROJ. 17.04.1971, GROSUPLJE 24. FRANC LAMBERGER, ROJ. 21.09.1927, ŠMARJE-SAP VALVAZORJEV DVOR 3, AGRONOM, PODJETNIK ZGORNJA SLIVNICA 3 A, UPRAVNI DELAVEC, UPOKOJENEC 7. VANJA ŽELEZNIKAR, ROJ. 10.02.1973, ŠMARJE-SAP MALI VRH PRI ŠMARJU 46, FRIZERKA, SAMOSTOJ. PODJETNICA Datum: 21.09.2010 Številka: 041-1/2010 8. MILAN GAČNIK, ROJ. 23.12.1970, GROSUPLJE PONOVA VAS 53A, PARKETAR, SAMOSTOJNI PODJETNIK OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA, 9. RALF ČEPLAK MENCIN, ROJ. 12.06.1955, GROSUPLJE PREDSEDNIK Andrej Krašek, univ.dipl.prav. POD ZODOM C. II/16, DIPL. ETNOLOG IN PSIHOLOG, KUSTOS

IX.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

Srečanje ljudskih pevcev in godcev

FANTJE PO POLJ' GREDO

bo v soboto, 9. 10. 2010, ob 18. uri, v Kulturnem domu Račna. Vabljeni!

Drobtinica: malo … je veliko 16. oktobra 2010, na svetovni dan hrane, bomo zbirali prispevke za topel obrok za šolarje iz socialno šibkih družin. Obiščite naše stojnice in prispevajte po svojih močeh! Območno združenje RK Grosuplje

Območno združenje Rdečega križa Grosuplje vabi na

Krvodajalsko akcijo v ponedeljek, 11. 10. 2010, od 7. do 12. ure, v Osnovni šoli Dobrepolje, VidemDobrepolje, v torek, 12. 10. 2010, od 8. do 12. ure, v Osnovni šoli Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, v sredo, 13. 10. 2010, od 7. do 13. ure, v Osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosupljem, v četrtek, 14. 10. 2010, od 7. do 13. ure, v Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo.

Daj delček sebe za dobro drugega!

oglasi

25


26

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

5


Pavle Štrubelj, avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

3

27

kandidat za župana občine Grosuplje Moje ime je Pavle Štrubelj in sem kandidat SLS Slovenske ljudske stranke za župana občine Grosuplje. Prihajam iz gospodarstva. Sem ustanovitelj in lastnik zasebnega podjetja Klimatizacija Štrubelj d.o.o.. Po 36-ih letih delovne dobe, od tega 26 let kot zasebni podjetnik, želim svoje znanje in izkušnje ponuditi vsem občankam in občanom občine Grosuplje. Za župana kandidiram, ker smo pred velikimi izzivi. Nujne investicije na področjih otroškega varstva, osnovnošolskega izobraževanja, cestne infrastrukture, zdravstvenega varstva, čistilne naprave in ostalih področjih, daleč presegajo možnosti občinskega proračuna. Enostavno je voditi projekt, ko imaš zagotovljena vsa razpoložljiva sredstva za celotno izvedbo. Povsem nasprotno pa je, ko si pred dejstvom, zagotoviti izvajanje zakonskih obveznosti, istočasno pa se soočaš s pomanjkanjem sredstev v občinski blagajni. Večkrat sem že slišal misel, saj ni denarja in nič ne moremo storiti. To misel odločno zavračam. Kjer je jasno postavljen cilj, tam je tudi uspeh. Moje stališče je, in to zahteva tudi zakonodaja, da je za vsako investicijo, ki se financira iz javnih sredstev, izdelan finančni načrt. Preudarno in zelo natančno bo potrebno opredeliti smer razvoja naše občine. Meni poznana stališča ostalih političnih strank mi vlivajo optimizem, da bo lahko doseči dogovor, saj smo vsi zelo enotni v bistvenih programskih usmeritvah. Na osnovi dogovorjenih in usklajenih razvojnih programov želim sistemsko reševati projekt za projektom. Moje dosedanje izkušnje s področja gradenj in investicij mi bodo v veliko pomoč, saj mi je znano kako, kje in na kakšen način je potrebno voditi posamezno investicijo, da bo dokončana kvalitetno, v dogovorjenih rokih in v okviru pogodbenih vrednosti. V zadovoljstvo mi bo, če bodo na javnih razpisih investicijskih del v občini Grosuplje, uspešna medsebojnega poslušanja, dogovarjanja in podjetja iz naše občine. spoštovanja, da bomo kos izzivom, ki so pred Sem velik zagovornik razvoja gospodarstva. nami. Samo močno in dobro razvito gospodarstvo bo nudilo občanom kvalitetna delavna Spoštovane volivke in spoštovani volivci. To mesta. Pomembno področje je kmetijstvo, ki je moja ponudba. Vsem vam, ki me boste na zagotavlja zdravo hrano, istočasno pa prispeva volitvah podprli, se iskreno zahvaljujem. k lepemu izgledu celotne krajine. S spoštovanjem! Izbral sem si geslo »poslušajmo se in Kandidat za župana občine Grosuplje Pavle Štrubelj uspeli bomo«. Resnično bo potrebno veliko

Poslušajmo se in uspeli bomo!


28

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

ČAS JE ZA ŽUPANJO IN S TEM SPREMEMBE

NA BOLJE

Za realizacijo teh nalog morajo biti seveda izpolnjeni določeni pogoji. Kateri, mislite, da so najpomembnejši ? Najpomembnejše bo sodelovanje z občinskim svetom in njihova podpora. Zagotovo pa bo potrebno uspešno sodelovati tudi s sosednjimi občinami in državnimi organi. Kraji v občini Grosuplje so v zadnjih letih doživeli korenito preobrazbo. Žal pa spremembi zunanje podobe ni sledila tudi kvaliteta življenja njenih občanov. Življenje jim grenijo mnoge skrbi in problemi, pa najsi gre za pomanjkanje prostora v vrtcih in nekaterih šolah ali neurejena prometna in druga infrastruktura ter mnoga druga, v preteklosti preveč zapostavljena področja. Da bi presegli ta razvojni razkorak, bo potrebno pri vodenju občine narediti korenite spremembe. Socialni demokrati občine Grosuplje so zato sklenili zaupati opravljanje najodgovornejše funkcije v občini, to je funkcije županje, osebi, ki ima znanje, izkušnje in sposobnost prisluhniti sleherni občanki in občanu. Sklenili so kot kandidatko za županjo občine Grosuplje predlagati Jasmino Zupančič, leta 1972 rojeno pedagoginjo z dolgoletnim izkušnjami, sedaj ravnateljico ene od ljubljanskih šol, ter domačinko s širokim pogledom na probleme občine in izostrenim posluhom za težave soljudi. Kateri so ključni problemi občine in kako se namerava spopasti z njimi, pa naj pove kar sama. Gospa Jasmina, ali se strinjate z ugotovitvami, navedenimi v uvodu, in katere so tiste prioritetne naloge, ki se jih boste, če boste izvoljeni, kot županja lotili najprej ? Z ugotovitvami se v celoti strinjam. Prioritetne naloge so opredeljene v izhodiščnih točkah mojega programa, in sicer: - Za vse otroke enak dostop do vzgoje in izobraževanja.

-

Internet v vsako vas.

-

Nadaljevanje izgradnje infrastrukture v občini.

-

Skrb za šport in rekreacijo občanov.

-

Izboljšave na področju osnovnega zdravstvenega varstva in varstva starejših občanov. Seveda bo nalog, ki se jih bom lotila, še mnogo več.

Ob podpori in sodelovanju Občinskega sveta je seveda najpomembnejše financiranje zastavljenih projektov. Kje nameravate. razen v občinskem proračunu. še iskati potrebna sredstva ? Z vso resnostjo se bom lotila pridobivanja evropskih kohezijskih sredstev, ki do sedaj v naši občini niso bila izkoriščena. Hkrati bomo poskrbeli za pravočasno prijavljanje na domače razpise za nepovratna sredstva. Izkoristili pa bomo tudi možnosti. ki jih nudi javno-zasebno partnerstvo. Kaj pa občinska uprava? Menite, da predstavlja dovolj strokoven in kompetenten potencial za uresničevanje vaših načrtov ? Ne dvomim v strokovnost zaposlenih v občinski upravi. Kot županja se bom potrudila, da zagotovim, da bo vsa potrebna dokumentacija strokovno in pravočasno pripravljena. Sicer pa je eden mojih ciljev tudi občanom prijazna občinska uprava. Kako boste kot županja vzdrževali neposredne stike z občani ter se tako seznanjali z njihovimi problemi? Moja vrata bodo občanom vedno odprta. Uporabila bom tudi vse možnosti, ki jih ponujajo sodobna komunikacijska sredstva, posebno pozornost bom posvečala neposrednim stikom s predstavniki krajevnih skupnosti, društev, javnih zavodov in drugih organizacij. In za konec. Ali bi želeli občanom in občankam sporočiti še kaj? Z odločnostjo in pogumom se odpravljam na novo pot s kandidiranjem za županjo. Z izkušnjami na vodstvenem področju, predvsem pa pri delu z ljudmi, je čas, da storim za občino Grosuplje tisto, kar pogrešam jaz kot občanka in kar pogrešate znanci, prijatelji, občani. To so bili odgovori in pogledi gospe Jasmine Zupančič, kandidatke SD občine Grosuplje za županjo. Upamo, da ste bralci prepoznali njen potencial, ki izvira iz njene mladostne zagnanosti in hkrati izkušenosti ter s tem zagotavlja premik na bolje v občini Grosuplje. Franci Zorko

6


avgust/september - 7/9 - 2010

2

Grosupeljski odmevi

29

Mag.

Marjan Adamič Spoštovane občanke in občani! Predstavljam se Vam kot neodvisni kandidat za župana občine Grosuplje na letošnjih lokalnih volitvah, hkrati pa izrekam iskreno zahvalo vsem podpornikom moji kandidaturi. Rodil sem se pred 55 leti, kot tretji otrok kmečkim staršem v Prapročah pri Grosupljem. Tam sem si tudi ustvaril svoj dom in živim s svojo družino. Poklicna pot me je vodila od Instalacij Grosuplje, Iskre Avtomatike, Sodišča, GPG Grosuplje, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, do SISTEM-ing, d.o.o., kjer izvajam poslovno-ekonomske svetovalne storitve v večjih gospodarskih družbah ter v okviru razvojnih in investicijskih projektov s področja energetike za ustanove RS. Vsa leta poklicnega dela sem se tudi formalno izobraževal in pripravljam doktorat s področja regulacije elektroenergetskega sistema RS. Mojo dosedanjo družbeno dejavnost predstavlja prostovoljno gasilstvo v okviru PGD Gatina, kjer sem en mandat predsedoval društvu. Kot predsednik PGD sem zastopal interese sokrajanov v dolgoletnem spornem procesu urejanja lokacije za regijsko deponijo komunalnih odpadkov na Stehanu. V svojem kraju sem

organiziral in vodil delo dveh gradbenih odborov. Po en mandat sem bil predsednik sveta staršev v VVZ Grosuplje in sveta staršev OŠ Brinje. V okviru Občine sem bil po en mandat član odbora za kulturo in odbora za varstvo okolja ter predsednik komisije za določitev alternativne lokacije za regijsko deponijo komunalnih odpadkov. V Župniji Grosuplje sem bil več mandatov član ŽPS, sem dolgoletni član cerkvenega pevskega zbora in sodelavec v več župnijskih skupinah. Sem dejavni član Bratovščine odraslih katoliških skavtinj in skavtov Grosuplje ter predsednik Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje, kjer vodim pripravo gledališke uprizoritve Žižkove Miklove Zale.

profesionalnega podžupana, ki bo s svojimi pooblastili moj najožji sodelavec. Kot župan se bom zavzemal za družbeni dialog in pravičnost, za gospodarski, komunalni in kulturni napredek v občini ter za pravice in blagor slednjega občana. Zagovarjal bom spodbujanje mladih in številčnejših družin. Podpiral bom človekoljubne, kulturne, vzgojne in športno-rekreativne dejavnosti. Zagotavljal bom učinkovitost občinske uprave ter si prizadeval za tvorno sodelovanje z državnimi oblastmi – zlasti za pridobitev finančnih sredstev RS in EU za občinske komunalne, kmetijske, kulturne, izobraževalne in socialne projekte.

V primeru izvolitve za župana občine Grosuplje bom najprej opravil analizo Vztrajal bom v osebni drži, ki jo nakazuje stanja občinskih financ, aktualnih modrost bl. A. M. Slomška: projektov in organizacije občinske stoj na svojem administracije. Poleg tega bom opravil »Pošteno sintezo programov razvoja občine vseh mestu, govori resnico in političnih subjektov v občini, pri čemer pravico, kar je potreba in bom posamezne programske postavke prioritetno razvrstil po njihovi aktualnosti prav, in se nikogar ne boj!« in stvarnosti. Tako oblikovani program bo osnova mojemu županovanju in povabilo vsem občinskim svetnikom k službi za blagor občine Grosuplje. Izmed krajanov Šmarja-Sap bom imenoval

mag. Marjan Adamič – kandidat za župana


30

N E O D V I S N I K A N D I DAT

A N D R E J B A H O V E C  Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Z A Ž U PA N A G R O S U P L J E G A

1. Z različnimi projekti (evropska in druga sredstva) zagotavljati ENAKOMEREN RAZVOJ MESTA IN PODEŽELJA v občini Grosuplje. 2. V dogovoru s kompetentnimi predstavniki v občini doreči PRIORITETE delovanja v tem mandatu. 3. Omogočiti DOSTOJNO ŽIVLJENJE VSEM OBČANOM (v sodelovanju z obrtniki in podjetniki odpirati nova delovna mesta, omejiti revščino in zagotavljati socialne pravice). 4. Zagotoviti mladim družinam VRTEC za otroke. 5. Poskrbeti za VARNO POT otrok v šolo. 6.Podpirati izobraževanje mladih v SODOBNIH ŠOLSKIH PROSTORIH in spodbujati usposabljanje starejših. 7. Zagotoviti STAREJŠIM OBČANOM  kvalitetno preživljanje jeseni svojega življenja (doma ali v domu). 8. Približati ZDRAVSTVENE STORITVE  vsem občanom. 9. Posodobiti INFRASTRUKTURO v mestu in na podeželju.

STOPIMO SKUPAJ IN URESNIČIMO NAŠE ŽELJE!       

10. Spodbuditi mlade k AKTIVNEMU PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA. 11. Spodbuditi delovanje RAZLIČNIH ORGANIZACIJ (npr. gasilstva, športa). 12. Povečati rekreativne površine (tudi kolesarske        steze)

Rojen sem 11. 5. 1958, stanujem v Čušperku 16a. Imam družino in tri čudovite hčere. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Zaposlen sem na upravi Slovenskih železnic, kjer že vrsto let opravljam številne vodilne in vodstvene naloge (kot direktor področja nabave v SŽ, šef proizvodnje v CD Ljubljana, vodja projektov investicij v infrastrukturo SŽ). Že kot začetnik - pripravnik na SŽ sem prejel nagrado za inovacijo. Kot aktiven gasilec sem bil pred 15 leti izvoljen za predsednika Gasilske zveze Grosuplje, ki jo uspešno vodim še danes. V tem obdobju so gasilci, tako starejši kot mladina, postali med najaktivnejšimi in najbolj uspešnimi v državi (številna odličja). Vrsto let sem bil predsednik volilne komisije v KS Račna, član sveta KS Račna, predsednik Odbora za gradnjo cest v vaški skupnosti Čušperk, opravljal pa sem še vrsto drugih pomembnih nalog. V svojem prostem času se aktivno ukvarjam z različnimi kulturnimi dejavnostmi. Občina Grosuplje mi je podelila: ZLATO NAGRADO OBČINE GROSUPLJE, BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE, številna GASILSKA PRIZNANJA, GALLUSOVA PRIZNANJA ter drugo. Kot župan občine Grosuplje in domačin želim graditi na KONSTRUKTIVNEM DIALOGU med krajani, organizacijami, političnimi strankami in vsemi drugimi, vpetimi v delovanje občine.

13. Ohranjati in promovirati NAŠO GROSUPELJSKO KULTURNO DEDIŠČINO. 14. Oživiti UTRIP GROSUPLJEGA in spodbujati KULTURNE DEJAVNOSTI. Zavedam se, da določenih nalog ni možno realizirati v času mandata, zato si bom prizadeval, da postanejo del dolgoročnega razvoja občine.

7


avgust/september - 7/9 - 2010

31

Grosupeljski odmevi

4


32

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

8


avgust/september - 7/9 - 2010

33

Grosupeljski odmevi

1


34

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

lokalne volitve 2010

35

4


36

Grosupeljski odmevi

BLIZU LJUDEM S POSLUHOM ZA VSE Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka (NSi), je demokratična politična stranka, ki želi povezovati vse občanke in občane občine Grosuplje. Stranka izhaja iz bogate dediščine krščanskega socialnega gibanja na Slovenskem z začetki v 19. stoletju, na čelu z Janezom Evangelistom Krekom, ter iz dediščine njene naslednice, to je stranke Slovenskih krščanskih demokratov. To je dediščina socialne pravičnosti v družbi, ki temelji na medsebojni porazdelitvi bremen in tveganj, s posebnim poudarkom na osebni odgovornosti vsakega posameznega člana te družbe. Zavezani smo odgovornemu delovanju v prid vsem občankam in občanom ter tudi drugim ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in solidarnost. Stranka je odprta za vse dobro misleče, poštene in odgovorne ljudi iz vseh družbenih plasti. NSi stoji na strani vseh tistih, ki potrebujejo pomoč in solidarnost za človeka vredno življenje. Pomoč šibkim je naša krščanska in politična dolžnost. Prizadevamo si za pravičnost in enake možnosti za vse ter krepimo zavest o lastni odgovornosti vsakega posameznika za svoje življenje in za skupnost. Zavzemamo se za vzajemnost med generacijami in odgovorno ravnanje do prihodnjih rodov. Varovanje narave in okolja za prihodnje rodove je naš cilj, prav tako prizadevanje za varovanje okolja in ukrepi za ublažitev podnebnih sprememb. Vsak posameznik ter tudi vsak narod in država je odgovoren za ohranjanje narave in čisto okolje. Živeti in delati želimo v sozvočju z naravo in lepoto naše dežele ohraniti zanamcem.

ZA OBDOBJE 2010-2014 V prihajajajočem mandatu NSi na prvo mesto postavljamo vrednote človeka, na katerega je sodobna družba pozabila. Danes primanjkuje poštenja, odkritosti, potrpljenja, dobrih in zdravih odnosov med ljudmi. Zato je potrebno, da občina Grosuplje, župan in občinski svet v prihajajočem mandatnem obdobju v ospredje postavijo področje razvoja skupnosti oziroma družbe kot celote, kjer se občanke in občani vsakodnevno srečujemo s premajhnim številom mest za naše otroke v vrtcih in tudi že v šolah, zdravstvenim domom s premajhnimi kapacitetami in brez enote zdravstvenega doma v drugem največjem kraju Šmarju

- Sapu, brez prepotrebnega stalnega dežurnega zdravnika in brez dežurne lekarne ter s premalo parkirnimi mesti. Zmanjkuje športnih površin za prostočasne dejavnosti občank in občanov, kulturni domovi so prepotrebni obnove in našim starostnikom je potrebno zagotoviti drugačne, prijaznejše oblike preživljanja jeseni življenja na konceptu medgeneracijskega sožitja. Zato je Nova Slovenija za uveljavitev za več poštenosti v naši družbi, več strokovnosti in več pravičnosti, ki naj zagotavljajo sožitje različno mislečih in dostojno življenje vsakega posameznika. Podpiramo družinske, moralne in etične vrednote družbe. Nova Slovenija deluje na podlagi teh vrednot za skupno dobro, ne pa za ozke interese posameznika. Zanima nas skrb za skupnost. Smo in vedno tudi bomo za sodelovanje in usklajevanje z drugimi sorodnimi strankami ali strankami, ki podpirajo rešitve v dobro vseh ljudi. Nova Slovenija je zato svoj volilni program združila pod sloganom BLIZU LJUDEM S POSLUHOM ZA VSE. Za Novo Slovenijo je zato zelo pomembno, da ljudje začutimo varnost, ki ima več oblik in zajema vrednoto zdravja, zaposlitve, socialne preskrbljenosti, prometne in infrastrukturne in tudi klimatske varnosti. Nova Slovenija ima odgovore na te izzive prihodnosti, zato zremo v prihodnost z optimizmom, in predlagana lista kandidatk in kandidatov za občinski svet občine Grosuplje, ki podpira skrbno pripravljeni program, je zagotovilo, da bo OBČINA BLIZU LJUDEM.

Glas za Novo Slovenijo je torej glas pod številko za našo varnost in boljšo prihodnost.

7

Na področju družbenih dejavnosti zagovarjamo: - Prednostno podpiramo gradnjo vrtcev s poudarkom na gradnji tudi v krajevnih skupnostih, saj so tam zemljišča cenejša kot v centru Grosupljega; - Takojšna uvedba za vse odklonjene otroke v VVZ Kekec Grosuplje in otroke, ki niso vključeni v javni program VVZ Kekec Grosuplje, nadomestila na osnovi izračuna dnevne košarice potreb; - Podpiramo izgradnjo šole na Polici in razširitve obstoječih šol (Šmarje - Sap, Kopanj);

avgust/september - 8/9 - 2010

- Čas je za samostojno šolo Šmarje - Sap; - Izboljšati dostopnost do pridobivanja stanovanj za mlade družine na podlagi povsem novega koncepta, to je koncepta dolgoročnejšega najema od občine po začetnem moratoriju; - Dograditev potrebnih prostorov zdravstvenega doma v obsegu, ki omogoča kvalitetno izvajanje zdravstvenih storitev, in odpreti javno razpravo o izgradnji novega zdravstvenega doma ter pridobiti možne lokacije za izgradnjo novega doma; - Pristopiti k ureditvi enote zdravstvenega doma v Šmarju - Sapu s splošnim zdravnikom in zobozdravnikom; - Zagotoviti stalno dežurstvo v Zdravstvenem domu Grosuplje izven rednega delovnega časa; - Zagotoviti boljšo dostopnost do zdravil uvedba dežurne lekarne v Grosupljem za vse tri občine; - Podpora preventivnim programom, s katerimi spodbujamo zdrav način življenja; - Zagotovitev prostorskih kapacitet za delovanja glasbene šole; - Vzpostavitev sodobnih programov medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na organizirani skrbi za ljudi v tretjem življenjskem obdobju; - Podpora projektom za dolgotrajnejšo oskrbo na domu; - Pridobitev dodatnih kapacitet za starostnike za dnevno varstvo; - Vsestranska podpora družinam z večjim številom otrok; - Podpora razvoju dobrodelne in humanitarne dejavnosti ljudem v stiski; - Podpora kulturni in turistični dejavnosti, predvsem na poudarku slovenske tradicije; - Dodatna izgradnja športnih igrišč in večja podpora rekreativnim dejavnostim.

Na področju prostora: - Urejanje prostora na način, da se omogoča izgradnjo bivalnih enot za družine; - Mladim družinam dati možnost pridobitve občinskih zemljišč za reševanje prostorskih stisk pod ugodnimi pogoji in povečanje števila razpisov za ugodno kreditiranje; - Urejanje prostora skladno s slovensko tradicijo; - Ob načrtovanju naselij z večjim številom stanovanj upoštevati razvitost infrastrukture.

Na področju komunalne infrastrukture: - Zagovarjamo popravilo in razširitve glavnih in najbolj obremenjenih cest v občini (med

V NOVI SLOVENIJI, občinskem odboru Grosuplje,

podpiramo kandidaturo dr. Petra Verliča za župana Občine Grosuplje.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

drugim Šentjurij – Grosuplje, polni priključek v Šmarju in odsek na Razdrtem); - Zahtevamo, da državni organi pristopijo k takojšni pripravi ureditve državnih cest in nevarnih odsekov ter izgradnjo krožišč, kjer je to potrebno (Logo, Adamičeva – Taborska, Cikava); - Podpiramo izgradnjo zavarovanih železniških prehodov ali izgradnjo izvennivojskih železniških prehodov (Mercator proti Sončnim dvorom, prehod Šmarje-Magdalenska gora); - Zagovarjamo znižanje stroškov komunalnega opremljanja za individualno gradnjo; - Izgradnja zapornic na nezavarovanih prehodih; - Izkoristiti vse razpoložljive možnosti, da se vsem občanom zagotovi normalen dostop do omrežij sodobnih telekomunikacij; -Pospešiti izgradnjo kanalizacijskih sistemov in izgradnjo čistilnih naprav v takšni meri, da bomo zadostili normativom EU; - Aktivnejši pristop k nadaljevanju in povečanju črpanja evropskih sredstev.

Na področju gospodarstva: - Organizirana in premišljena izbira industrijskih con, ki morajo biti ravno tako razpršene po občini za potrebe lokalnih obrtnikov kar jim bo omogočalo lažjo širitev dejavnosti, hkrati pa bodo odšli iz strogo stanovanjskih con; - Enoten razvoj kmetijstva, ki bo nudil primerno preživetje s poudarkom na podpori ohranjanja slovenske krajine in na razvoju turizma kot dopolnilne dejavnosti; - Finančne olajšave za podjetja, ki uporabljajo alternativne vire energije za industrijsko uporabo; - Nezaposlenost reševati z izdelanimi projekti prezaposlitve; - Predlagamo,da se del obdavčenih dobičkov podjetij, družb, organizacij nameni tudi za solidarnostno humanitarno pomoč socialno šibkim; - Spodbujanje in utrjevanje predelave zdrave domače hrane.

7

Kandidatna lista 37

13. Janez Gerl roj. 1. 11. 1968 Ponova vas 17 Elektrotehnik

1. Matjaž Trontelj roj. 28. 5. 1970 Gregorčičeva cesta 12a, Šmarje - Sap Dipl. organizator dela – manager

5. Janez Tomažin roj. 17. 12. 1968 Veliki vrh pri Šmarju - Sapu 2 Inženir strojništva

9. Barbara Černe Strgar roj. 9. 2. 1981 Rimska cesta 21, Šmarje - Sap Univerzitetni. dipl. biol.

14. Milan Pajk roj. 9. 11. 1960 Luče 37a, Luče Elektro inštalater – gasilec 15. Mateja Duša roj. 25. 12. 1974 Veliko Mlačevo 19 Poslovni sekretar 16. Anton Zupančič roj. 20. 5. 1948 Kožljevec 8, Polica Prometni tehnik 17. Tomaž Petak roj. 26. 3. 1977 Mali vrh pri Šmarju – Sapu 53, Šmarje - Sap Zdravstveni tehnik

2. Marjan Kastelic, dr. vet. roj. 25. 7. 1970 Rožna dolina 5, Grosuplje Dr. vet. medicine

6. Maria Ana Slak Trontelj, roj. 25. 1. 1970, Gregorčičeva cesta 12a, Šmarje Sap / Univerzitetni dipl. ekonomist

10. Prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med. roj. 19. 1. 1960 Pod hribom cesta II/24A,Grosuplje Dr. vet. medicine

18. Tina Starec roj. 10. 10. 1983 Žalna 4 Prof. angleščine 19. David Kastelic roj. 12.03.1990 Veliko Mlačevo 6 Študent 20. Tatjana Bavdek roj. 14. 1. 1961 Spodnja Slivnica 107 Računovodja

3. Darinka Virant roj. 15. 3. 1958 Škocjan 14 Ekonomski tehnik

7. Janez Kozlevčar roj. 12. 7. 1954 Podgorica pri Št. Juriju 8, Št. Jurij Lesarski tehnik

11. Drago Zakrajšek roj. 30. 9. 1952 Velika loka 43a, V. Loka / Grafični tehnik

21. Damjana Gerl roj. 01. 10. 1970 Ponova vas 17 Višja upravna delavka 22. Smiljana Nose roj. 13. 7. 1962 Seliškarjeva 15, Grosuplje Dipl. org. dela 23. Marjan Pestotnik roj. 23. 8. 1949 Čušperk Komercialist

4. Darko Starc roj. 5. 11. 1964 Prečna pot 7, Grosuplje Inženir strojništva

8. Janez Svetek roj. 22. 9. 1961 Veliko Mlačevo 21, V. Mlačevo Elektro inštalater

12. Gojka Jekoš roj. 3. 10. 1950 Ponova vas 77 Univerzitetni dipl. ekonomist

24. Marjeta Prijatelj roj. 5. 11. 1976 Škocjan Gostinski tehnik


38

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Spoštovane volivke in volivci! Vabim vas, da se mi pridružite. Združimo glasove in odločimo skupaj. dr. Peter Verlič - Vaš kandidat za župana Občine Grosuplje Prednostne naloge v naslednjem mandatu: Mladi danes ne morejo brez interneta, pa tudi njihovi starši ga neizogibno potrebujemo za delo in za prosti čas. Zato bomo v naslednjem mandatu vsem gospodinjstvom v občini omogočili priklop na širokopasovni hitri internet in s tem postavili občino Grosuplje na zemljevid občin z najsodobnejšimi in najhitrejšimi informacijskimi povezavami s svetom.

Športne aktivnosti so prava stvar za vse generacije, zato bomo skrbeli za možnost športnega udejstvovanja naših občanov, posebno skrb pa bomo namenili ureditvi nogometnega igrišča.

Da bomo tudi ob sobotah dopoldne čutili mestni utrip in se srečevali, našim občanom s podeželja pa omogočili prodajo njihovih pridelkov, bomo uredili Starejši potrebujejo varnost. Ni je večje dobrine, sodobno in mestu prijazno tržnico. kot je zdravje. Zdravnik mora biti blizu in hitro na voljo. Zato bomo v naslednjem mandatu celovito Poskrbeli bomo za varnost občank in občanov. posodobili obstoječi zdravstveni dom v Grosupljem za ureditev 24-urne zdravstvene službe in zgradili Brez avtomobilov ne gre. Promet mora teči varno in zdravstveno postajo v Šmarju - Sapu, uredili urejeno ter čim manj obremenjevati naselja in ljudi. prijazen in nenaporen dostop do zdravstvenega Zato bomo prednostno: doma, izboljšali prometni režim in zagotovili - do izgradnje krožišč pri Logu, med Adamičevo cesto dodatna parkirna mesta ob zdravstvenem domu v in Pod gozdom ter med Adamičevo cesto in Taborsko Grosupljem. cesto takoj uredili začasna krožišča, - zgradili nadvoz čez železniško progo v Sončne Predšolska vzgoja in varstvo ter osnovna šola sta dvore in zagotovili dodatna parkirišča za stanovalce, temeljni nalogi občine, otroci pa naša prihodnost. - pričeli s projektom izgradnje obvoznice Grosuplje, Zato bomo nadaljevali z investicijami v vrtce in v - pričeli s projektom krožišča Logo, projektom obe matični ter podružnične osnovne šole. ureditve Adamičeve ceste in Ljubljanske ceste do obeh novih krožišč pri Kovinastroju in Logu, Grosuplje je povezano z Ljubljano. Vsak dan se v - pričeli s projektom celovite ureditve ceste Turjak – šole in v službe, ob prostem času pa tudi po nakupih Škocjan – Št. Jurij – Ponova vas – Grosuplje. in na prireditve odpravi veliko naših občank in občanov. Zakaj bi obremenjevali okolje ter izgubljali Občina mora dihati s krajevnimi skupnostmi. Zato čas v jekleni pločevini in v zastojih, če pa lahko bomo v naslednjem mandatu namenili več sredstev uporabimo javni potniški promet? Zato bomo progo za projekte v krajevnih skupnostih – predvsem za ljubljanskega mestnega avtobusa 3B podaljšali od modernizacijo javnih poti, izgradnjo pločnikov in Škofljice do Grosuplja s končno postajo v Sončnih kolesarskih stez, javno razsvetljavo ter umirjanje dvorih. prometa v naseljih, saj so tu potrebe naselij največje.

Za Grosuplje. Za mojo občino.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

Celovito bomo posodobili obstoječi zdravstveni dom v Grosuplju, uredili 24-urno zdravstveno službo in zgradili zdravstveno postajo v Šmarju Sapu.

lokalne volitve 2010

Vsem gospodinjstvom v občini Grosuplje bomo omogočili priklop na širokopasovni hitri internet.

Lista SDS za Grosuplje. Za našo občino.

Progo ljubljanskega mestnega avtobusa 3B bomo podaljšali od Škofljice do Grosuplja s končno postajo v Sončnih dvorih.

39

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Peter Verlič, doktor znanosti Dušan Hočevar, specialist javne uprave Mojca Globokar Anžlovar, univ. dipl. geogr. Janez Pintar, prof. fizike Mihael Hočevar, ekon.-kom. tehnik Petra Zakrajšek, univ. dipl. pol. Božo Predalič, magister znanosti Tomaž Škrjanec, dipl. ekonomist Urša Leah Predalič, teh. zdravstvene nege Janez Mervič, dr. medicine Miha Smrekar, univ. dipl. ekonomist Marina Rački, PTT tehnik Vincencij Likovič, upokojenec Janez Javornik, upokojenec Lojze Verbajs, slikopleskar Ingrid Rupčič, študentka Silva Predalič, univ. dipl. inž. računalništva Jože Perme, dipl. ekonomist Ivan Bučar, inženir kmetijstva Klemen Marinčič, univ. dipl. sociolog Darko Meznarič, prometni tehnik Andrej Selan, dipl. manager Karolina Lavrih, upokojenka Mojca Razdrih, višja upravna delavka

Zgradili bomo nadvoz čez železniško progo v Sončne dvore in stanovalcem zagotovili dodatna parkirišča.

8


40

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Pridruži se! Slovenska ljudska stranka kljub neprijaznim gospodarskim okoliščinam stopa v prihodnost pogumno in pozitivno. Imamo voljo, izkušnje in znanje, da lahko s pozitivno vero v prihodnost politiki in družbi spremenimo smer. Z delom za skupno dobro vseh občank in občanov občine Grosuplje. To pa lahko storimo skupaj z vami, in vsi skupaj. Kandidati SLS za županje in župane, občinske svetnice in svetnike na letošnjih lokalnih volitvah so ljudje, ki verjamejo, da je lahko življenje tudi v našem malem okolju, v slovenskih občinah, še bolj ustvarjalno, razvojno usmerjeno, z več delovnimi mesti in socialno prijazno. Da lahko v naših krajih, kjer prebivamo, ustvarimo prostor za vse generacije, mlade, družine, otroke ter starejše. Prostor, kjer bomo spodbujali kulturo, šport in skrbeli za varovanje našega okolja. Vabim vas, da se nam pridružite k izkazu zaupanja našim kandidatom za župane in svetnike na letošnjih volitvah, ki bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. Zaupanja v ljudi, v nas – vsakega posebej. Za naš dom, našo cesto, vrtec, šolo, zdravstveno, kulturno, športno, znanstveno ali versko ustanovo. Da bo vsak od nas imel svetlo perspektivno prihodnost in veselje ob mirnem življenju v svojem okolju ter pravičnosti. Samo to in za to gre. Za boljši jutri z več zaupanja. Tudi na letošnjih lokalnih volitvah 2010. Verjamem, da vsa razočaranja lahko prinesejo novo upanje v ljudi, ki z dejanji skozi svoje vsakodnevno delo in delovanje dokažejo, da so vredni zaupanja. Ponosen sem, da tudi v vaši občini na naši listi za župana in listi za svetnike v občinski svet kandidirajo ljudje, ki to vizijo delijo z menoj.

Programske usmeritve Živimo v občini, ki ima lepe možnosti razvoja. Grosuplje ima idealno geografsko lego, imamo mesto, podeželje, možnosti razvoja gospodarstva in naravne danosti razvoja turizma. Naša skupna skrb je, da zagotovimo: - otroško varstvo vsem otrokom, ki bivajo v občini Grosuplje, - nemoteno izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja, - pogoje za izvajanje zdravstvenega varstva, - nujne so investicije na področju cestne infrastrukture. Izgradnja nadvoza in južne obvoznice ter ureditev krožišč,

mag. Radovan Žerjav predsednik SLS

- obvezna je izgradnja čistilne naprave, da bo Radensko polje ohranjeno kot krajinski park, - prizadevali si bomo za ohranjanje in razvoj podeželja. Potrebujemo sodobno urejeno tržnico, na kateri bodo naš kmetovalci lahko občanom ponudili zdravo in svežo hrano. Kmetje pripomorejo k lepemu izgledu krajine, saj obdelana polja in urejeni travniki dajejo lepo podobo celotnemu kraju. - potrebna je stalna skrb za programe mladih, da bodo s svojo energijo in inovativnostjo soustvarjali podobo občine. Potrebujejo delo in zabavo, delovna mesta in prostore za druženje, saj imajo izrazit čut dokazovanja in medsebojnega tekmovanja. - ne smemo pozabiti na ljudi tretjega življenjskega obdobja. Še vedno polni energije in z veliko mero življenjskih izkušenj lahko svetujejo na mnogih področjih. - močno gospodarstvo je gonilna sila občine. V občini Grosuplje imamo idealno geografsko lego in ustrezen prostor za razvoj gospodarstva, izkoristimo to. - v svete krajevnih skupnosti je izvoljenih 86 ljudi. To je velik potencial ljudi, ki želijo delovati v korist kraja, zato si krajevne skupnosti zaslužijo večje pristojnosti. - želimo voditi odgovorno politiko tudi na vseh ostalih področjih, kot so: šport, kultura, turizem, gasilstvo, zaščita, reševanje in drugo.


avgust/september - 7/9 - 2010

lokalne volitve 2010

Grosupeljski odmevi

41

Kandidati za občinski svet 1. Pavle Štrubelj 18. 06. 1956 Paradišče 9, Šmarje-Sap strojni tehnik

8. Anita Knez

2. Janez Dolinšek 25. 06. 1956 Peč 6, Grosuplje avtomehanik

9. Jože Poderžaj

16.12. 1982 Praproče pri Grosupljem 1 dipl. uprav. org.

10. Anton Žitnik 28.06. 1940 Za gasilskim domom 6 elektro inženir

4. Uroš Vodopivec 04.12. 1989 Sela pri Šmarju 14a študent ek. f.

11.Urška Mehle 29.05. 1979 Slomškova 1, Grosuplje univ.dipl. ek.

5. Mirijam ČernePrelovšek 14.01. 1978 Brezje pri Grosupljem 76 dr. vet. medicine 6. Božidar Perko 01.02. 1965 Čušperk 12, Grosuplje strojni tehnik

7. Anton Rigler 22.05. 1948 Mali Vrh 90 gradbeni inženir

06. 11. 1965 Grosuplje

14. Ivan Mehle Ponova vas 25, trgovec

28. 07. 1939 Grosuplje

15. Alojzija Fink 04. 12. 1962 Čušperk 4, Grosuplje dipl. med. sestra

08.01. 1955 Čušperk 2, Grosuplje strojni ključavničar

3. Bernarda Valentinčič 17.11. 1957 Bičje 15, Grosuplje gim. maturant

13. Danijela Pirman Mala Loka 5, dipl. pravnica

16. Rok Jaketič Žalna 25, kmetovalec

02. 11. 1973 Grosuplje

17. Klemen Škufca Ponova vas 43, elektrotehnik

20. 01. 1974 Grosuplje

18. Darja Gioahin 06. 02. 1964 Peč 13, Grosuplje medicinski tehnik 19. Branko Griz Ponova vas 3, elektrotehnik

15. 06. 1959 Grosuplje

20. Dare Lampret Gatina 23, kovinar in kmet.

29. 03. 1970 Grosuplje

21. Leopold Kadunc 07. 01. 1950 Malo Mlačevo 25, Grosuplje strojni inženir

12.Anton Perme 03.10. 1956 Praproče pri Grosupljem 1 kv. avtomehanik

22. Peter Šlajpah 08. 01. 1957 Lahova c. 10, Šmarje-Sap univ. dipl. ing. el.

5

23. Ivana Šircelj-Žnidaršič 22. 12. 1945 Velika Račna 34, Grosuplje profesor 24. Matevž Vidic Polica 1a, rač. programer

09. 09. 1943 Grosuplje


42

Grosupeljski odmevi

10

avgust/september - 8/9 - 2010

ČAS JE ZA SPREMEMBE NA BOLJE

Kandidati za svetnike, ki nas predlagajo Socialni demokrati občine Grosuplje, ne poudarjamo posebej, da imamo radi Grosuplje, ker se to samo po sebi razume. Enako radi pa imamo tudi vse čudovite vasi in zaselke, ki ga obdajajo in so prav tako del naše občine. Zato se bomo zavzemali za skladen razvoj vseh njenih delov. Pri tem pa bomo seveda upoštevali prioritetni vrstni red reševanja nakopičenih težav. Zavedajoč se omejenosti materialnih možnosti občine bodo naše prioritete usmerjene predvsem v takojšnje reševanje najbolj perečih problemov. Ker se zavedamo, kako je mladi materi, ki se ji izteka porodniški dopust, pa ne ve, kam bo dala v varstvo svojega otroka. Ker se zavedamo, kako je staršem, ki jih skrbi, ali bo njihov otrok varno prišel v šolo. Ker nam ni vseeno, ko ugotavljamo, da ne moremo poslati sporočila po elektronski pošti v od Grosupljega nekaj kilometrov oddaljeno vas. Ker smo žalostni, ko gledamo, kako se odplake iz naših krajev skozi neustrezno čistilno napravo in mimo nje stekajo na biser naše naravne dediščine Radensko polje ter ga onesnažujejo. Ker smo zgroženi, ko gledamo, kako se črn strupen dim vali proti stanovanjskemu naselju ter ogroža zdravje tamkajšnjih prebivalcev. Zato bomo:

-

Zagotovili mladim staršem pogoje za mirno in ustvarjalno delo, ne da bi se obremenjevali s tem, kje bodo dobili varstvo za svoje otroke.

-

Prebivalcem vseh krajev in naselij v občini zagotovili varno pot na delo, v šolo … Pospešeno nadaljevali z izgradnjo in obnovo infrastrukture na območju celotne občine.

-

Prebivalcem slehernega kraja v občini Grosuplje omogočili za današnji čas povsem normalne medsebojno elektronske komunikacije, kot so e- pošta, internet, kabelska tv …

-

Zgradili čistilno napravo ter tako onemogočiti, da bi naše odplake onesnaževale naše okolje.

-

Zagotovili pravico, da tudi prebivalci Sončnih dvorov dihajo čist zrak in ne dima , ki nastaja pri kurjenju gume, plastike in drugih nevarnih snovi.

Vse to in še več pa bomo lahko postorili le tako, da nam vi, drage soobčanke in soobčani, zaupate vaš glas na volitvah ter tako nam, svetniškim kandidatom, kot tudi kandidatki za županjo, Jasmini Župančič, daste možnost, da te cilje tudi uresničimo.


avgust/september - 7/9 - 2010

43

Grosupeljski odmevi

ZNAMO, HOČEMO, Listo kandidatov, ZMOREMO Nekdo, ki se je pred desetletjem podal po svetu in se danes vrača v Grosuplje oziroma njegovo okolico, te kraje komajda prepozna. Občinsko središče pa tudi vasi, ki ga obdajajo, so dodobra spremenile svojo zunanjo podobo. Šele ko se popotnik ponovno naseli v svojem rodnem kraju ter z njim zaživi, počasi spoznava, da ni vse tako lepo in idilično, kot se kaže navzven. Kmalu opazi, da se je občinsko središče na hitro iz malo večje vasi spremenilo v mesto. Grosuplje je sicer formalno izpolnilo pogoje, po katerih mu pripada status mesta. Po vsebini in, žal, tudi po načinu razmišljanja nekaterih, ki so do sedaj odločali o njegovi usodi, pa je čutiti, kot da si takšnega razvoja ne žele, oziroma mu niso sposobni celovito slediti. Pozabili so, da za rast in razvoj občine niso pomembna samo nova naselja in nove obrtno industrijske cone. Pozabili so, da nova naselja niso samo stanovanjski objekti, ampak so tu tudi ljudje, ki v njih živijo z vsemi svojimi željami in potrebami. Zato smo člani stranke Socialnih demokratov občine Grosuplje sklenili ponuditi občanom občine Grosuplje novo razvojno paradigmo, ki bo temeljila v prvi fazi na nadomestitvi razvojnega zaostanka na tistih področjih, ki so bila v preteklosti preveč zanemarjena. V naslednji fazi pa nadaljevanje s skladnim razvojem, ki bo občankam in občanom občine Grosuplje nudil prijazno, varno, zdravo bivalno okolje in zagotavljanje pogojev, ki so za nemoteno ustvarjalno, delavno pa tudi družinsko življenje nujno potrebni. Želje in potrebe občank in občanov smo postavili na prvo mesto ter jih uskladili z materialnimi možnostmi občine. Prepričani smo, da to znamo, hočemo in zmoremo. Do sedaj Socialni demokrati občine Grosuplje nismo imeli pomembnega vpliva na odločitve občinskega sveta. Ker si tako mi kot vse občanke in občani želimo sprememb na bolje, smo predlagali takšne kandidatke in kandidate za svetnike, ki bodo sposobni te spremembe tudi realizirati. Čeprav jih predlaga politična stranka, bo njihov osnovni cilj uresničevanje interesov vseh občank in občanov ter reševanje njihovih konkretnih problemov. Da je to bilo osnovno vodilo pri njihovi izbiri, potrjuje tudi dejstvo, da jih kar nekaj ni članov naše stranke. Naša kandidatna lista ponuja nova imena, neobremenjena z napakami preteklosti, pa vendar z mnogo bogatih delavnih in življenjskih izkušenj. Vsem pa je skupna zagnanost in pripravljenost dati od sebe maksimum pri uresničevanju interesov občank in občanov občine Grosuplje.

ki jo grosupeljski Socialni demokrati ponujamo v potrditev na volitvah, sestavljajo: Jasmina Zupančič roj,1972, ravnateljica, Grosuplje Nevenka Zaviršek roj. 1952,univ. dipl. prav., Šmarje-Sap Stanko Žvegla, roj. 1951, strojni tehnik Podgorica Franci Zorko roj. 1952, uslužbenec, Grosuplje Vida Trilar roj 1967, univ. dipl.ped., Brezje pri Grosupljem Nataša Cingerle roj. 1978, učiteljica, Brezje pri Grosuplje

Kandidati na svetniški listi socialnih demokratov so še: Mitja Vilar, 1967, Veliki Vrh; Franc Nose, 1958, Št. Jurij; Helena Kozlevčar,1936, Grosuplje; Zdenka Hribar,1952, Ponova Vas; Jože Skubic,1967, Udje; Ivo Gajič, 1952, Grosuplje; Rok Kejžar, 1975, Grosuplje, Marjan Ahlin, 1938, Perovo; Davorin Marinč, 1958, Grosuplje; Alenka Keber Korelc, 1945, Grosuplje; Franci Marn, 1955, Grosuplje; Jaka Okorn, 1985, Grosuplje; Tomaž Novak, 1977, Grosuplje; Alojz Zajc,1938, Gatina; Milan Jurij Cimprič, 1935, Veliki Vrh; Darko Lampreht 1956, Grosuplje; Janez Žitnik, 1952, Grosuplje; Franc Lamberger, 1928, Zg. Slivnica.2


44

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

2


KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

45

PODEŽELJE, PREBUDI SE!

VRNI SE H KRŠČANSKIM KORENINAM! Pred nami je čas, v katerem se boste odločali, komu boste zaupali vodenje vaše (naše) OBČINE, in hkrati izbrali nove člane občinskih svetnikov. Dobro delo občinskega sveta pa je pogoj za dobro delo župana, vse skupaj pa za dobro delo celotne občinske uprave. Od dobrega dela občinske uprave z županom na čelu pa imamo koristi vsi občani in občanke. ANTON MARTIN SLOMŠEK: V pravici je naša prihodnost in naša zmaga. Naša naloga je, da v prihodnje podpremo ljudi, ki ubirajo pravo smer razvoja naše občine, katerih delo temelji na vrednotah slovenstva, poštenja, solidarnosti, predvsem pa na družini. Iz družine izhajamo, v družinah živimo, k družini se radi vračamo. Kakor so starši vzgojili tebe, tako boš tudi sam, seveda obogaten z lastnimi izkušnjami, vzgajal svoje otroke. Kristjani pa gotovo imamo tradicionalne vrednote. Odgovorna naloga nas vseh je, da GREMO NA VOLITVE in premišljeno oddamo svoj glas tistemu, ki mu zaupamo. V stranki KDS, Krščansko demokratski stranki, smo ljudje z različnih področij življenjskih izkušenj, predvsem pa z različnim znanjem. Svoje moči, znanje in izkušnje bomo skušali uporabiti kot člani občinskega sveta v dobro naše občine in ljudi, ki z njimi živimo. Programa stranke ne bomo v celoti razlagali, kajti tisto, kar imamo zapisano, ni mogoče, glede na poznavanje občinskega proračuna, izvesti v treh ali več mandatnih obdobjih. Zagotavljamo pa, da bomo svetniki KDS v občinskem svetu podprli predvsem dobre in potrebne programe, ki bodo v korist vsem občankam in občanom Občine Grosuplje. Vsekakor pa imamo v mislih ponovno enakomeren razvoj občine kot celote, ki jo je v prvih dveh mandatih uvedel prvi demokratično izvoljen ŽUPAN v dveh mandatih g. RUDOLF ROME, saj so se v tistem obdobju vse krajevne skupnosti, vključno z občinskim središčem, enakomerno razvijale v zadovoljstvo vseh občank in občanov. Seveda bo težko v kratkem času vzpostaviti tako stanje, ker so se v zadnjih letih zaradi napačnega planiranja na občini izkristalizirale po nepotrebnem nekatere prednostne naloge in potrebe, predvsem po otroškem varstvu, prav tako v osnovnem šolstvu, katerim se ne bomo mogli izogniti v novem mandatnem obdobju. Zato bomo v stranki KDS prvenstveno podprli: 1. izgradnjo prepotrebne nove osnovne šole na POLICI, saj se ta kraj dejansko najhitreje poseljuje z novimi mladimi družinami, to pa ugotoviš šele takrat, ko ta kraj sam obiščeš in ugotoviš dejansko stanje; 2. seveda bomo podprli tudi najnujnejše programe v cestni infrastrukturi; 3. široko pasovno internetno povezavo po celi občini; 4. soočiti se bo potrebno tudi z evropsko direktivo glede kanalizacijskega omrežja; 5. sodelovali in predlagali bomo razvoj turizma v občini, ki ga sedaj ne zaznamo; 6. ponovno bomo predlagali program o izrabi alternativnih virov energije v občini; 7. v program imamo vključeno tudi skrb za starejše, bolne in osamljene občanke in občane,

Nalog je veliko, veseli bomo skupaj z vami, če bomo v tem mandatnem obdobju uspeli realizirati najbolj potrebne zadane naloge v korist vseh vas, spoštovane volivke (občanke) in volivci (občani) občine GROSUPLJE. Glede na to, da v stranki KDS poznamo finančne zmožnosti občinskega proračuna, si ne postavljamo visoko letečih ciljev, predvsem pa ne dajemo obljub, za katere smo prepričani, da niso izvedljive. Vsekakor pa se bomo trudili, da bi delo občinskih organov, predvsem pa delo občinskega sveta, začutili vsi prebivalci občine GROSUPLJE. KDS, krščansko demokratska stranka, je in bo stranka slovenske prihodnosti, katera ne bo nikoli razočarala državljank in državljanov RS, posebno pa bomo pozorni, da ne bomo razočarali vas, spoštovane občanke in občane občine GROSUPLJE. Zato na volitvah dne 10. oktobra 2010 obkrožite znak KDS – Krščansko demokratsko stranko na glasovalni listi pod zaporedno številko (6) Naj zaključim z mislijo blaženega ANTONA MARTINA SLOMŠKA, kakor je za časa svojega plodnega življenja učil slovenske volivce s pametno besedo: ŠE ENKRAT VAM REČEM: VOLITE MODRO - VOLITE DOBRO. KAKOR SI BOSTE SAMI POSTLALI, TAKO BOSTE LEŽALI. In te besede so še kako potrebne za današnji čas. Občinski odbor KDS, krščansko demokratske stranke, daje podporo neodvisnemu županskemu kandidatu mag. MARJANU ADAMIČU, OO KDS GROSUPLJE, Mihael Kadunc MIHAEL KADUNC ŠT. JURIJ podjetnik

Prizadeval si bom za enakomeren razvoj cele občine vključno s centrom Grosupljega, zagotovo pa bomo v tem mandatu ustvarili pogoje za razvoj turizma kot nove gospodarske panoge.

SREČO GRUM GROSUPLJE avtomehanik pevovodja, organist

Kot občan Grosupljega ugotavljam, da je potrebno urediti obvoznico z novim mostom od krožišča pri Kovinastroju do priključka na cesto ob Grosupeljščici. Kot zborovodja z več kot tridesetletno prakso se bom tudi na tem področju potrudil, da se bo še bolj slišala domača slovenska pesem. Potrebno je preurediti glavno mestno tržnico, tako da ne bo prostor izkoriščen samo ob sobotah. Ker je to center Grosupljega, je potrebno ta del zaščititi z odlokom in prostor urediti tako, da se bodo tu lahko v poletnih mesecih odvijale dnevne prireditve in koncerti.

LIDIJA ŽNIDARŠIČ GROSUPLJE poslovodja friz. salona JERNEJ OKOREN PONOVA VAS elektro tehnik vodja zdrževanja v rač. podjetju

Tvorno bom sodeloval v občinskem svetu, da se takoj ustvarijo pogoji za razvoj širokopasovne infrastrukture za internetno in televizijsko povezavo v celi občini. Prizadeval pa si bom tudi, da bi se v občini ustvarili pogoji za vključevanje mladih na vseh področjih v občinskem in krajevnem merilu.

SLAVKO ZAJC LUČE avtomehanik

Prizadeval si bom, da se bodo tudi v kmetijstvu stvari morale spreminjati tako, da bodo tudi mali kmetje imeli kaj od svojega dela. Prav tako je potrebno v občini urediti poplavna območja, da ne bodo vasi ob vodnih ujmah odrezane od preskrbovalnih centrov.

JOŽEFA ZUPANČIČ ŠT. JURIJ ekonomski tehnik, upokojenka

Prizadevala si bom, da se bodo v občini izboljšali pogoji za starejše, bolne in onemogle, dajem pa tudi pobudo, da bi se tudi v Grosupljem ustanovil katoliški vrtec, saj vidimo, koliko otrok je bilo odklonjenih.

6


46

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

47

3


48

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010


avgust/september - 7/9 - 2010

49

Grosupeljski odmevi

9


Grosupeljski odmevi

Strani v celoti pripravlja Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.

50 avgust/september - 8/9 - 2010


Strani v celoti pripravlja Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.

avgust/september - 7/9 - 2010 Grosupeljski odmevi

51


52

oglasi

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Cesta na Krko 9, 1290 Grosuplje, v skladu s statutom kluba ter na podlagi sklepa UO z dne 21. 9. 2010 objavlja

JAVNI RAZPIS

dok - do - do pov - do priz - i štip tega

1. Predmet razpisa je podelitev štipendij nadarjenim dijakom v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

4. Z dod

za pridobitev štipendije Rotary cluba Grosuplje za šolsko leto 2010/2011

2. Pravico do štipendije lahko uveljavijo nadarjeni dijaki za šolanje na srednjih šolah, če izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo status rednega dijaka in so vključeni v javno veljavni izobraževalni program, - dosegajo najmanj prav dober uspeh oz. povprečno oceno, ki ustreza tej opredelitvi, - so vsestransko dejavni, se odlikujejo z ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih področjih, kot so izobraževanje, kultura, šport, umetnost itd., - so državljani Republike Slovenije, - imajo stalno prebivališče v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica ali Dobrepolje najmanj eno leto, - niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge štipendije v RS, - ne prejemajo druge štipendije. 3. Vsi prosilci se morajo prijaviti na razpisnem obrazcu (najdete ga v razpisni dokumentaciji na www.rotary-klub-grosuplje.si) in priložiti sledeča

5. V dos Gro Raz nas info poš Vlog z »ŠT »NE

6 P obr Gro

7. P najk

8. in i pog

RC Pre


avgust/september - 7/9 - 2010

epa

plje

ndij čna

jeni jejo

ni v oz.

o z na nje,

plje, o, majo za ali dije

nem na eča

Grosupeljski odmevi

dokazila: - dokazilo o vpisu za tekoče šolsko leto, - dokazilo o najmanj prav dobrem uspehu (oz. o povprečni oceni, ki ustreza tej opredelitvi), - dokazila o izvenšolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih, - izpolnjen razpisni obrazec za pridobitev štipendije z lastnoročno podpisano izjavo, ki je del tega obrazca. 4. Za šolsko leto 2010/2011 bodo predvidoma dodeljene 3 štipendije. 5. Vloge za dodelitev štipendij morajo biti poštno dostavljene do 31. 10. 2010 na naslov: Rotary club Grosuplje, Cesta na Krko 9, 1290 Grosuplje. Razpisna dokumentacija je na voljo na int. naslovu www.rotary-klub-grosuplje.si, dodatne informacije pa lahko dobite preko elektronske pošte na info@rotary-klub-grosuplje.si. Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova prosilca in z oznako »ŠTIPENDIJE RC Grosuplje« »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS«. 6 Ponudbe bo najkasneje do 15. 11. 2010 obravnavala komisija na rednem sestanku RC Grosuplje. 7. Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. 8. Medsebojna razmerja med RC Grosuplje in izbranim kandidatom bodo urejena s pisno pogodbo. RC Grosuplje Predsednik 2010/11, Marko Lavrih

oglasi

53


54

oglasi

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

oglasi

55


56

oglasi

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Gostujoča razstava v avli Srednje šole Josipa Jurčiča

Do konca oktobra je v avli Srednje šole Josipa Jurčiča še na ogled gostujoča razstava Kozlovska sodba v Višnji Gori – Je to Evropa? Obiskovalcem bodo poleg originalnega besedila v slovenskem jeziku na voljo tudi prevodi v angleški, španski, francoski in nemški jezik. Razstava je tako preplet različnih jezikov in slikarskih izrazov - ilustracij v pripovedi ene in iste Jurčičeve zgodbe. Razstava je bila prvič predstavljena v Ljubljani v Hiši Evropskega parlamenta v okviru prireditve Svetovna prestolnica knjige. Prevodni projekt Modrost in pravica bo v bližnji prihodnosti prinesel še tri prevode Jurčičeve knjige z izvirnimi ilustracijami, in sicer v hrvaški, italijanski in poljski jezik. JSKD Ivančna Gorica


1

avgust/september - 7/9 - 2010

kultura Grosupeljski odmevi

Letošnjih lokalnih volitev se bo prvič udeležila tudi SAMOSTOJNA LISTA ZA BOLJ PRIJAZNO OBČINO GROSUPLJE-POG. Ponudili bomo kandidatke in kandidate za Občinski svet. Naši cilji so visoki, vendar uresničljivi. Zato smo prepričani, da bomo po teh volitvah postali pomemben dejavnik v vsakdanjem življenju. Na listi kandidirajo »politično navadni« občani - torej strankarsko in ideološko neobremenjeni predvsem pa neodvisni:

ZAKAJ KANDIDIRAMO NA SAMOSTOJNI LISTI

1. BRIGITA JAKOPIN, Grosuplje

ZA BOLJ PRIJAZNO OBČINO GROSUPLJE?

Biti pasivni kritizer, ki mu je kaj malo mar za vse, razen takrat ko je pripravljen ure in ure kritizirati vse okrog sebe ali pa biti aktivni ustvarjalec, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja v njegovem kraju in njegovi občini. Ravno ta dilema je bilo vodilo, da smo se zbrali, odločili in stopili skupaj. Različni v marsičem, pa vendar enotni, da je potrebno za našo občino in za svoje občane storiti nekaj več. Poskrbeti, da bo naša občina bila bolj prijazna za življenje na vseh ravneh našega bivanja in ustvarjanja.

ZAKAJ SAMOSTOJNA LISTA? Tudi sicer menimo, da so strankarski okvirji predvsem izgovor za brezplodne besedne bitke, proceduralne zaplete in posledično prelaganje rešitev problemov v neskončnost. Županski kandidati nas v času kampanje kot neodvisno listo ne zanimajo. Želimo, da zmaga tisti, ki ima najboljši program, vizijo ter pozitivno energijo, ki je potrebna da delaš za dobro vseh ljudi. S svojimi izvoljenimi svetniki bomo pomemben del občinskega sveta, ki bo podpiral vse pozitivne razvojne programe ter bil kritičen do vsega, kar za občane in občino pomeni slabo, danes in v bodoče. Ne zanima nas visoka politika, ne zanimajo nas strankarske razprtije in »širši družbeni interes«, ki je pisan na kožo nekaterim posameznikom.

ZA KOGA BOLJ PRIJAZNA OBČINA GROSUPLJE ? Naš moto je kvaliteta življenja DANES IN ZDAJ, ZA VSE GENERACIJE in s tem bolj prijazno življenje v občini Grosuplje. Prijazna občina za vse, in sicer občanke, občane, krajane, mladince, otroke, starejše, mlajše in mladince, zaposlene in brezposelne, športnike in kulturnike, gospodarstvenike in podjetnike. Skratka, bolj prijazna občina za vse pomeni tudi bolj prijazno in ustvarjalnosti polno življenje v tej isti občini.

S ČIM BO OBČINA GROSUPLJE BOLJ PRIJAZNA DO VSEH NAS?

2. DARKO MARINČIČ, Cikava

TAKO, DA - središče občine, naše Grosuplje, dobi vse tisto, kar naj bi krasilo lepo in občanu vseh generacij, dejavnosti, konjičkov in hobijev, urejeno in prijazno mesto. Enak razvoj vsem krajem v občini! - Končno že posodobimo zdravstveni dom in takoj uredimo uvedbo 24-urne dežurne službe. 5. MOJCA PEROVŠEK, Šmarje-Sap

- Uredimo ceste, ulice in poti (večina teh v občini nima urejenih pločnikov, tudi kolesarskih stez je malo), predvsem pa normalno prevozna in varna križišča ali krožišča. Sedanje stanje je nevzdržno. - Zagotovimo pogoje za oživljanje občinskega središča in s tem prekiniti stereotip o spalnem naselju. - Takoj zagotovimo pogoje, da bodo vrtci v naši občini sposobni sprejeti vse naše otroke. - Sistemsko uredimo športno infrastrukturo, skupaj s podjetji pa uredimo financiranje in programe športa. - In storimo mnogo več, kot so stranke do sedaj naredile za našo občino!

3. MOJCA STRNAD, Grosuplje

6. VILJEM VESEL, Vino 7. MATJAŽ MARINČIČ, Cikava 8. EMINA NUHANOVIČ, Grosuplje 4. JOŽE SKUBIC, Šmarje-Sap

57

9. DUŠAN SODJA, Rožnik

Popolnoma odprti smo za dobre ideje in akcije za večjo kvaliteto življenja in s tem bolj prijazno občino Grosuplje.


58

javni razpisi in pozivi

Grosupeljski odmevi

Razpis za OBMOČNO SREČANJE MLADIH LITERATOV

(nad 12 let) in ZAKLJUČEK LITERARNEGA NATEČAJA na temo EVROPSKEGA LETA BOJA PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI, ki bo potekalo v sredo, 13. oktobra 2010, ob 17. uri, v Družbenem domu v Grosupljem. Spoštovani mladi literati, avtorice in avtorji literarnih besedil, mentorji in mentorice literarnih krožkov! Na srečanju ste dobrodošli VSI mladi avtorji (med 12. in cca. 30. letom) – osnovnošolci razredne stopnje, srednješolci in študentje iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki boste predstavili svoja kratka prozna dela (dve A4 strani), poezijo (do tri pesmi), prizor dramskega besedila ali pa krajši literarni esej na izbrano tematiko. Posebna tematika letošnjega leta je vprašanje revščine, pomanjkanja in družbene izključenosti (literarni natečaj smo vam že poslali aprila letos in nekatera vaša dela tudi že prejeli), vendar pa vas sedaj še posebej pozivamo, da se posvetite tudi temam, ki so vam blizu, in sicer:

Vandalizem, rop in kraje pri Županovi jami

Saj ne morem verjeti, da se vse to dogaja pri grosupeljski lepotici Županovi jami. Spoštovani bralci, moramo vas seznaniti, kaj se skriva pod tem naslovom. Neznanci so namreč v dveh letih že desetkrat povzročili neljube dogodke na tem območju. Poškodovali so okna in vrata na kiosku in stavbi, izvršen je bil rop v kiosku v času ogleda Županove jame, pred nedavnim pa so ukradli vse nove mize in klopi , ki so bile postavljene in priklenjene na ploščadi pri kiosku. Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje razmišlja, kaj storiti, da do vandalizma ne bi prihajalo. V stavbi in kiosku ni ničesar, ki bi bilo vredno ukrasti, vendar nepridipravi vedno znova poškodujejo okna, vrata in alarmno napravo. Največjo vrednost so predstavljale nove mize in klopi. Prizadevamo si, da bi bila okolica urejena in privlačna tudi takrat, ko ni nikogar pri jami, da bi naključni obiskovalci oziroma pohodniki posedeli, se odpočili in uživali v lepi naravi okoli jame. Sprašujemo se, kašni ljudje živijo med nami. Kaj res ne znajo ceniti naravnih lepot, ki v neokrnjeno naravo privabljajo sprostitve želnih ljudi? Zakaj ne spoštujejo truda skupine delavnih prostovoljcev, ki svoj prosti čas žrtvujejo za delo na področju turizma, da bi v kraj privabili čim več turistov, ki bi ponesli glas o lepotah naših krajev v svet. Spoštovani bralci, na to grosupeljsko lepotico bi morali biti ponosni in vsi bi morali skrbeti za njeno varnost, kajti vandali in tatovi živijo med nami, so iz naših krajev. Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje, Marija Kralj

- o življenju, ljubezni, druženju, o otroštvu in mladosti, o prijateljstvu, - o duhovitem pogledu reševanja problemov, - o kulturi, o svojih domačih krajih, domovini, naravi, - o domišljijskih krajih in dogodkih, o angažiranem pogledu na svet okoli vas, o spremembah, ki si jih želite … vse, kar morate spraviti na papir, ZAPIŠITE!!!! Srečanje bo spremljal strokovni spremljevalec, mladi sodobni slovenski pisatelj (ki naj zaenkrat ostane še skrivnost), ki se bo z vami pogovoril na podlagi vašega vnaprej poslanega gradiva in predstavitve na srečanju. Po prebranih delih in pogovoru bo Zveza kulturnih društev Grosuplje vse udeležence našega srečanja ob 19. uri brezplačno povabila v Kulturni dom Grosuplje (oddaljen 5 minut peš) na predstavo, posvečeno velikemu slovenskemu pisatelju, humoristu in igralcu – Franu Milčinskemu–Ježku, z naslovom Gremo se Ježka. Na območno srečanje se lahko prijavite s poslanimi besedili do ponedeljka, 4. oktobra 2010, po elektronski pošti: oi.ivancna.gorica@jskd.si ali na naš naslov: JSKD OI Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17,1295 Ivančna Gorica. Več o naši dejavnosti si lahko preberete na: www.kultura-ustvarjanje.si. Dodatne informacije: 01/7869-070. Simona Zorko in Barbara Rigler JSKD OI Ivančna Gorica

avgust/september - 8/9 - 2010

Poziv lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« za pridobivanje projektnih predlogov za izvajanje lokalne razvojne strategije iz programa LEADER za leto 2011 Na območju občin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, MOL in Škofljica se je oblikovala LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki jo je kot delujočo LAS potrdilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V skladu s sklepi UO LAS objavljamo poziv za zbiranje projektnih predlogov za sofinanciranje iz pristopa LEADER za leto 2011. Predmet poziva je pridobiti ter izbrati projektne predloge za leto 2011, s katerimi se bo uresničevala Lokalna razvojna strategija LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« in bodo upravičeni do ustreznega deleža nepovratnih sredstev EU iz ukrepov programa Leader. Strateški cilji lokalne razvojne strategije: 1. RAZVOJ SOCIALNEGA KAPITALA s poudarkom na - zagotavljanju splošnega in nenehnega dostopa do učenja in s tem do znanj za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so potrebne za nenehno participacijo prebivalcev podeželja v družbi znanja; - ohranjanju tradicionalnih in razvoju novih prireditev na podeželju. 2. RAZVOJ RAZNOLIKIH DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU - Ohranjanje in prijazna raba naravne dediščine. - Ohranjanje in razvoj kulturne dediščine. - Kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in mikro podjetništva na podeželju. 3. TRŽENJE IN PROMOCIJA DOBRIN PODEŽELJA s poudarkom na razvoju novih tržnih proizvodov in storitev za različne ciljne skupine. Program Leader je namenjen vsem zainteresiranim, ki že izvajajo najrazličnejše aktivnosti, s skupnim ciljem zagotoviti nadaljnji razvoj podeželja, izboljšati kvaliteto bivanja v svojem okolju ter tako prispevati h koristim za širše družbeno okolje. Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem pozivu so tako pravne osebe (društva, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, …) kot tudi fizične osebe, ki pa morajo imeti sedež na območju LAS. Predvidena višina sofinanciranja projektov je do 85 % upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog za projekte, ki se bodo izvajali v letu 2011, je 20. 11. 2010. Vse dodatne informacije in razpisno dokumentacijo prijavitelji dobijo pri upravljalcu LAS - CIZA, Zavod za razvoj podeželja, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana ali po telefonu 031 515 875, vsak delavnik od 9. do 16. ure oziroma po predhodni najavi v pisarni upravljalca LAS. Upravljalec zagotavlja tudi vso podporo pri izpolnjevanju projektne dokumentacije!


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

med ljudmi

59

100 let Ivane Gačnik - Gačnikove mame Na koledarju sem ob datumu 7. avgust že davno napisala velik rdeč klicaj z opombo – ne pozabi! Kajti, obljube, ki sem jo lani dala go. Ivani Gačnik – Gačnikovi mami, nikakor ne bi hotela prelomiti. Če se je njej uresničila tiha želja, ki jo je izrekla ob 99. rojstnem dnevu – da bi resnično rada praznovala 100. rojstni dan, potem svojo obljubo, da pa jo ob 100. rojstnem dnevu spet obiščem, moram izpolniti, sem svoje razmišljanje podkrepila s tistim velikim klicajem na koledarju....Pa sem se odpravila v Dom starejših občanov na obisk dva dni za tem, ko so bila praznovanja in obiski mimo – z mislimi na njene besede in moj zapis pred enim letom: „Če mi je naklonjeno, bi tako lepe trenutke rada doživela še enkrat!“, so se ji ob izrečenih željah tedaj iskreno zaiskrile oči... Sredi torkovega dopoldneva sem vstopila v njen drugi dom in jo zmotila ravno pri dopoldanskem počitku, potem, ko so jo pripeljali nazaj s čajne kuhinje, kjer se za kratke trenutke rada pomudi, da sreča znance, prijatelje, da ni ves njen svet le prijetna sobica, iz katere ji pogled lahko objema zeleno naravo in jo morda spominja na domače logove in poljane. Tokrat pa je bila njena soba en sam aranžma prekrasnih šopkov in darilc. „Kar težko sem čakala ta dan,“ tiho dahne v pozdrav, ko se ji na obraz prikrade komaj zaznaven, a iskren smehljaj. Ti dnevi namreč niso bili običajni, vsakdanji in to ji je prav gotovo dobro delo, čeprav jo je tudi utrudilo. Ob tako velikem jubileju so ji v domu pripravili pravo praznovanje in se nanj kar nekaj časa pripravljali. Prav tako pa so se na praznovanje svoje najstarejše sokrajanke pripravljali v Št. Juriju, saj so za slavje pripravili ves kulturni program. Praznovanje kot se šika za tako velik jubilej so v domu pripravili v petek, 6. avgusta. Poleg vodstva doma so se ga udeležili tudi sostanovalci go. Gačnikove, sorodniki, v imenu župana g. Janeza Lesjaka, direktor občinske uprave Občine Grosuplje g. Marko Podvršnik, predstavniki KS Šentjurij, sosedje iz Male vasi. Dekleta in žene iz njenega domačega kraja, ki jim gre prepevanje dobro iz grl, pa so stopile skupaj in prav za njeno praznovanje pripravile nekaj prelepih pesmi. Program so popestrili še trije domačini, ki so raztegnili mehove in bilo je nepozabno! Seveda pa ni manjkala stoletna torta, ne ena, dve so namenili slavljenki – eno so ji poklonili sorodniki, druga pa je bila darilo Doma, in veliko izvrstnega peciva, za katerega sta poskrbela vnuka Jelka in Bogdan - ob stoletnici ljubljene babice. Ni manjkalo niti „na zdravje“ s kozarčkom rujnega. Skratka,

bil je nepozaben dan, ki je ostal zabeležen tudi na fotografijah. Slavje pa je Gačnikova mama nadaljevala tudi v soboto, natančno na njen 100. rojstni dan, ko je poleg domačih svojo najstarejšo faranko obiskal tudi šentjurski župnik g. Hostnik in ji poklonil nepozabno darilce – rožni venec, ki ji bo v oporo in tolažbo. Tudi v nedeljo so še prihajali domači in prijatelji – vsi, ki so želeli stisniti roko Gačnikovi mami za 100. rojstni dan.... Nepozaben pa bo vsem, ki jih je družilo veliko slavje, ostal mamin odgovor voščilu novinarke RTV, ki ji je voščila z besedami: Gospa, še 100 let, pa je odgovorila: „Ne, to bo preveč! Ene 15 bi pa še šlo!“ In ne nazadnje je izdala tudi skrivnost za dolgo življenje: skromnost, trdo delo in sposobnost – veseliti se majhnih stvari. Prav te majhne, drobne radosti človeku pomagajo tudi takrat, ko mu je morda težko. Slavje je minilo in bojda jo je tudi utrudilo. Ostali pa so ji prelepi spomini na vse te dneve in poleg cvetličnih aranžmajev tudi darila, ki jo spominjajo na pravkar preživete dneve: darilo Občine Grosuplje – miniaturni kozolec – toplar, pravi, jo ves čas spominja na domačo hišo in njeno okolico; darilo ljubljene vnukinje Jelke – lepa stenska ura pa na steni ob postelji enakomerno odmerja sekunde, minute, ure … beleži čas – čez 100 let mame Ivane...In še vedno, pravi, nekje iz daljave prisluhne pesmi Zabučale gore, ki so jo zapeli ob praznovanju:

„Zabučale gore, zašumeli lesi, oj mladost ti moja, kam odšla si, kje si? Oj mladost ti moja, kam si si zgubila, kakor da bi kamen v vodo potopila.. Časi, mladi časi, neužiti klasi, moja mlada leta niso užila cveta Kamen, še ta kamen v vodi se obrne, a mladost se moja nikdar več ne vrne … Res je, mladost se ne bo več vrnila nazaj. Toda, težka so bila njena leta; bi si jih sploh želela nazaj, bi si želela še enkrat prehoditi to pot? Naj vam, Gačnikova mama, ostanejo spomini na tiste svetle trenutke v življenju, ki so vam zarisali nasmeh na obraz! To je moja skromna čestitka ob Vašem 100. rojstnem dnevu! In naj za konec zapišem še njene iskreno srečne besede, ki mi jih je skromno dejala ob slovesu: „Vsi, ki so prišli v teh dneh, so me osrečili!“ Alenka Adamič Čestitkam ob 100. letnici Gačnikove mame se pridružuje tudi uredništvo Grosupeljskih odmevov!rf


60

iz župnij

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Dva lepa cerkvena praznovanja v Škocjanu Prvo nedeljo v avgustu je v župnijski cerkvi sv. Kancijana in njegovih tovarišev mučencev v Škocjanu tamkajšnji duhovni pomočnik prelat dr. France Oražem praznoval 80. rojstni dan, kateremu je pri somaševanju osebno čestital in zaželel še veliko zdravih let škof dr. Anton Jamnik. V nedeljo, 5. septembra pa so praznovali s predhodnim tridnevjem 750-letnico pražupnije Škocjan. Ob slednji priložnosti so izdali tudi fotomonografijo, katere avtor je tamkajšnji župnik dr. Edo Škulj. Fotografije za knjigo je prispeval priznani fotograf Marjan Smerke. Nedeljsko slovesnost bogoslužja ob visoki obletnici pa je počastil ljubljanski Jože Miklič nadškof in metropolit dr. Anton Stres.

80 let prelata dr. Franceta Oražma Pred tremi leti je dr. France Oražem (sedaj duhovni pomočnik v Škocjanu, pred tem pa na mnogih odgovornih mestih v službi božji) praznoval zlato mašo (petdeset let duhovništva). Letos je praznoval 80. rojstni dan, ki so ga združeni z župnijami Škocjan, Rob in Turjak lepo obhajali. O življenju, šolanju in njegovem službovanju smo v Grosupeljskih odmevih že pisali v 7. številki

Slavnostno pridigo pri maši ob obhajanju 80-letnice prelata dr. Franceta Oražma je imel škof dr. Anton Jamnik.

časopisa leta 2007 na straneh 54 in 55. Zato ponovimo le nekaj bistvenih podatkov: Rodil se je 5. avgusta 1930 v Globeli pri Sodražici. Leta 1951 je opravil maturo, leta 1957 je bil posvečen za duhovnika, leta 1963 je doktoriral, 1969 pa je opravil magisterij v Rimu. Poleg kaplanovanja je bil prefekt v Malem semenišču v Vipavi, od leta 1983 do 1991 je bil špiritual in ravnatelj bogoslovnega semenišča. Potem je bil še predavatelj na Teološki fakulteti, docent, izredni in redni profesor ter po upokojitvi zaslužni profesor. Urejal je revijo Božje oko, Bogoslovni vestnik, leta 1987 je postal papeški prelat, leta 1991 pa stolni kanonik. 2005 se je upokojil in prišel v Škocjan za duhovnega pomočnika. Napisal je vrsto visokostrokovnih teoloških prispevkov, ukvarja pa se tudi s čebelarstvom. Slovesen ton sv. maši je nedvomno dalo prepevanje združenih zborov iz omenjenih župnij. Zboru je dirigiral sam dr. Edo Škulj, ki je (če skromno zapišemo) velik poznavalec cerkvene in druge glasbe. Igral je v stolnici. Piše poleg drugih knjig tudi knjige o glasbi, ki jih lahko berejo samo tisti, ki se na glasbo zares spoznajo. Poleg tega je odličen organizator in sogovornik. Slovesnosti je dal svoj pečat škof dr. Anton Jamnik, ki je bil v času študija teologije učenec in varovanec dr. Oražma. Zato sta njegova pridiga in zahvala ob koncu bili še posebej prisrčni, saj je med drugim povedal, da je imel tudi tokrat tremo pred svojim profesorjem. Vse njegovo delo pa je bilo prežeto z Ljubeznijo (z osnovno božjo zapovedjo). Pri tem je dr. Jamnik ugotavljal, kadar človek postavi svoje delo še na modrost, se mu ni treba ničesar bati in dodal, da ima prav dr. Oražem veliko zaslug za njegovo škofovstvo, saj ga je na tej poti prav on veliko nagovarjal in spodbujal. Prav tako sta se zahvalila predstavnika župnije za vse duhovne darove, ki jih dr. Oražem razdaja med vernike ter mu zaželela zdravja še na mnoga leta. Praznovanja so se poleg vernikov od blizu in daleč udeležili tudi njegovi sorodniki ter ribniški dekan mag. Anton Berčan. Prelat dr. France Oražem se je zahvalil za lepo pripravljeno slovesnost in dodal: »Niso bila vsa leta lahka, bila pa so srečna.« S tem je »nekako izdal svojo formulo« tuzemskega življenja, saj je vedno zaupal v Boga, ki se mu za vse prejete darove še vedno vsak dan zahvaljuje. Po koncu maše so se zbrani zadržali pred cerkvijo v sončni nedelji.

Knjiga Tričetrt tisočletja župnije Škocjan pri Turjaku

V sredo, 1. septembra, so avtor knjige, sedanji župnik v Škocjanu dr. Edo Škulj, fotograf Marjan Smerke, oblikovalec Tone Seifert in direktor založbe Družina Tone Rode predstavili novo knjigo Tričetrt stoletja pražupnije Škocjan pri Turjaku. Monografija zajema vseh 12 župnijskih in podružničnih cerkva, ki so po štiri pripadle ob njeni postopni delitvi sedanjim župnijam, ustanovljenih iz nekdanje prafare Škocjan in Turjak – Turjak, Rob. Knjiga je bolj kot zgodovina pražupnije fotomonografija vseh cerkva znotraj njenih meja, saj je v zadnjih letih izšlo kar nekaj knjig o zgodovini na območju nekdanje pražupnije: Kronika župnije Turjak (2006), Jerebova kronika župnije Škocjan pri Turjaku (2007) ter Kronika župnije Rob in Iz turjaške oznanilne knjige (2009) V se so bile izdane v zbirki Acta Ec cle siastica Sloveniae Inštituta za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Zbirko je urejal prof. dr. Metod Benedik OFM Cap, zdaj pa jo ureja doc. dr. Matjaž Ambrožič, katerima gre najlepša zahvala. »Leta 2010 praznujemo 750-letnico, ki sama na sebi ni okrogla številka, je pa glede na tisočletnico postaja na tri četrt poti,« je uvodoma v knjigi Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan pri Turjaku zapisal avtor knjige dr. Edo


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

iz župnij, kultura

61

Kiparske ustvarjalne delavnice v Grosupljem

Visok jubilej škocjanske župnije je počastil ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres...

... in vrsta duhovnikov, ki so somaševali pri sv. daritvi ob tako visokem jubileju škocjanske župnije.

Skulj. Po Valvazorjevi Slavi Vojvodine Kranjske (1689) je danes splošno sprejeto, da je župnijo Škocjan pri Turjaku ustanovil oglejski patriarh Gregor de Montelongo leta 1260, patronat pa je dal turjaškim gospodom, ki so predlagali župnike. Prvi znani župnik je bil Boltežar Turjaški, ki je deloval okoli leta 1280. Valvazor omenja, da je leta 1363 papež Urban V. iz Avignona podelil župnijski cerkvi sv. Kancijana pri Turjaku bogate odpustke. Zanimivo pa je to, da so istega leta bili ustanovljeni (1260) dve pražupniji v sosedstvu: Ortenburžani so na svojem ozemlju ustanovili dobrepoljsko pražupnijo, Turjačani pa škocjansko. Meja med njima je bila reka Raščica, zato je Rašica spadala pod Škocjan in ne pod Dobrepolje. Obe prafari pa sta še pred tem spadali pod praprafaro Cerknica. Iz škocjanske prafare sta se pozneje odcepili župniji Turjak (1789) in Rob (1876, lokalija 1789). Poleg mnogih podatkov iz zgodovine in umetnosti je v knjigi veliko lepih fotografij. Patronat nad škocjansko župnijo pa so Turjačani imeli vse do leta 1927.

Dobrepolje pod vodstvom Romana Gačnika. Vse to je naznanjalo velik dogodek. Na visok jubilej so se v župniji Škocjan temeljito pripravili. Kot je na začetku maše povedal župnik Edo, že z objavo Jerebove kronike (leta 2007) ter še kaj drugega so postorili; marca letos z misijonom celotne ribniške dekanije; neposredno pred osrednjim praznikom s tridnevnico, ki so jo vodili sosednji župniki. Nadškof dr. Stres je vsem voščil ob tako pomembni obletnici in med drugim dejal: »Pravi ponos, ki ga mora imeti vsak človek zaradi svojega človeškega dostojanstva je ravno v tem, da sem vesel in da sem hvaležen, da sem lahko to kar sem in župnija je danes vesela in hvaležna in v tem smislu ponosna, da sme in lahko obhaja 750 letnico svojega obstoja, kar pomeni, da je tu živela krščanska skupnost, ki je bila tako močna, tako živa in zvesta, da je ohranila svojo vero skozi dolga stoletja in svojo zvestobo Jezusu Kristusu.« Nadalje je še dejal: „Krščanska vera ne prenese kompromisov. Se pravi tisto, ko rečemo po domače, da kdo sedi na dveh stolih. Prava ljubezen, pravo prijateljstvo ni združljivo s kompromisi,“ je opozoril nadškof in nagovor sklenil z besedami: „Če danes obhajamo 750 letnico naše župnije, potem to pomeni, da so naši predniki 750 let bili zvesti, bili brez kompromisov v svoji krščanski pripadnosti, kajti če to ne bi bili, 750 let ne bi zdržali. In to je tudi pot za nas. Lahko ostanemo kristjani.“ Po koncu slovesnosti so se vsi zbrani zadržali še pred cerkvijo ob dobrotah, ki so jih pripravile marljive ženske roke ter so pokramljali ob kozarčku vinčka ali soka.

750 let župnije To je bil dan, ki ga je naredil Gospod postavljeni mlaji, pritrkovanje zvonov, ob nadškofu pet duhovnikov - med njimi so bili poleg župnika dr. Edija Škulja škocjanski rojak lazarist Tone Zrnec iz Kanade, ribniški dekan mag. Anton Berčan, prelata dr. France Oražem in Vinko Šega; lepo okrašena cerkev, narodne noše, množica zbranih, mogočno petje združenih cerkvenih zborov treh župnij (Škocjan, Turjak in Rob) ob spremljavi Godbe

Združeni pevski zbori iz župnij Rob, Škocjan in Turjak ob nastopu. SLIKA NA NASLOVNICI: Pri maši je Godba Dobrepolje igrala dela Franca Šuberta, po maši pa je pri cerkvi poskrbela tudi za veselo vzdušje.

Od 16. do 27. avgusta sta na grajskem vrtu Boštanj pri Grosupljem potekali likovni in plesna delavnica s pravljičnim naslovom Grosupeljski škrat. Izhodišče likovnega ustvarjanja je bila pravljica v kateri nastopajo škratje, palčki, vile, hudički in ostala fantastična bitja. Prvi teden je bilo ustvarjanje predvsem v znamenju kiparstva – otroci so poleg risanja izdelovali bitjeca iz gline, das mase in naravnih materialov iz gozda. Pod mentorstvom akademskega kiparja Ljuba Zidarja so otroci iz kaširanega purpena izdelali velike pisane škrate, ki bi lahko v prihodnje krasili Županovo jamo. Zlitje likovne in baletne umetnosti V drugem tednu kiparsko-likovnih delavnic na Mlačevem smo uspešno združili likovno ustvarjenje in baletno umetnost.Otroci so poleg izdelovanja škratovskih kipov in slik tudi samo postali za nekaj trenutkov škrati in so na otvoritvi razstave njihovih izdelkov, odplesali škratovski ples z elementi klasičnega baleta. Vsak dan smo se na plesno-baletni delavnici naučili nekaj novih korakov in osnov tehnike klasičnega baleta, ki smo jih vpletli v škratovski ples. Vsak otrok si je izbral kakšne vrste škrat bo v plesni točki in kakšen karakter bo imel. Otroška domišljija skoraj ne pozna meja in tako smo imeli izredno različne škratke od veselih gozdnih do robotskih hišnih škratov, pa pilotski škrat se je tudi pojavil, veseli baletni škratki in košarkaški škrat. Pisana paleta škratov se je zbrala na srečanju v gozdu in veselo rajala. Pri plesu jih je zmotil hudobi Hudik, vendar so ga spremljevalke vile Modrine pravočasno prepodile tako, da so na koncu vsi skupaj veselo zarajali. Poleg svoje domišlije pri oblikovanju plesa, so otroci uporabili tudi svoje izdelke za sceno. Maske, ki so jih sami izdelali, so na njihovih glavah pričarale prepričljive podobe škratov na odru. Za nastop smo uporabili Griegovo glasbo, ki je otrokom z dneva v dan bolj in bolj lezla pod kožo tako, da so jo do konca delavnic že dodobra poznali in jo vzljubili. Vzljubili pa so tudi določene elemente klasičnega baleta, občutek gibanja po glasbi, veselje ob samostojno odplesani plesni točki in občutek poplačanega truda po zaključku nastopa. Starši in otroci so baletno umetnost sprejeli odprtih rok in se brz predsodkov prepustili njenemu objemu, tako,da smo lahko uživali v nežnem lepem zlitju likovne in baletne umetnosti, zato upamo, da bomo kaj podobnega lahko izvedli še kdaj. Sonja Kerin Krek


62

gasilci

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Slavnostni prevzem gasilskega vozila v Št. Juriju

Povorka pred začetkom slovesnosti ob prevzemu gasilskega vozila GVV-1 v Št. Juriju. Prapori in praporščaki povedo, da se je slovesnoti udeležilo veliko uniformiranih gasilcev.

Vse zbrane gasilce je pozdravil predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec in čestital šentjurskim gasilcem ob njihovi uspešni nabavi vozila in hkrati kompletirani kvalitetni gasilski opremi.

Šentjurski gasilci so v soboto, 21. julija popoldne, pripravili veliko slovesnost ob prevzemu rabljenega gasilskega vozila, ki so ga kupili od Prostovoljnega gasilskega društva Stara Loka/ Škofja Loka. Vozilo je bilo tudi precej opremljeno z dodatno opremo (dihalni aparati, potopne črpalke, gasilni aparati, penila, elektro-generator, dodatni reflektorji ...) zato je bila cena, ki so jo plačali, dokaj ugodna. Slovesnost prevzema so začeli s povorko, v kateri je bilo vseh 18 društev iz Gasilske zveze Grosuplje ter Stare Loke, sosednje Pijave Gorice ter prijateljskega društva Sinja Gorica. Pod taktom Godbe Dobrepolje so ključno z gasilskimi vozili odšli v pohodnem koraku do prireditvenega prostora na igrišču pri Podružnični šoli Št. Jurij. Na tribuni so poleg domačega predsednika in poveljnika mimohod povorke pozdravili direktor občinske uprave Marko Podvršnik, predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec, predsednik Krajevne skupnosti Št. Jurij Janez Kozlevčar, šentjurski župnik Anton Hostnik, predsednik sosednjega gasilskega društva Jožko Kocjan ter častni gost, domačin France Sever - Franta. Predsednik PGD Št. Jurij Rafael Kadunc je v nagovoru nanizal poleg ključnih zgodovinskih

mejnikov društva o delu tudi o prizadevanjih društva v zadnjih desetletjih, ko so skrbeli za primerno mobilnost svojih operativnih članov, tako za vaje, tekmovanja, prireditve in druge potrebe, še posebej pa za intervencije. Tudi to pot so svojo velikodušnost pokazali člani društva, krajani, podjetniki v njihovih krajih, gasilska zveza kot tudi Občina Grosuplje. V krajših nagovorih so šentjurskim gasilcem čestitali: - Jožko Kocjan, predsednik PGD Ponova vas, ki je poudaril njihova prizadevanja na operativnem področju, saj so zelo dejavni na področju tekmovanj, tako kot organizatorji, kot udeleženci, - Janez Kozlevčar, predsednik Krajevne skupnosti Št. Jurij, je poudaril preventivno dejanost šentjurskih gasilcev ter jim zaželel, da bi vozilo uporabljali čim bolj v izobraževalne in tekmovalne namene in da bi bilo poztrebnih čim manj intervencij, - Andrej Bahovec, predsednik GZ Grosuplje, je poudaril - ko so ga gasilci obvestili o ugodnem nakupu, so se tudi na Gasilski zvezi vključili v njihova prizadevanja - temu pa je botrovalo več razlogov (delavnost društva, vključevanje mladih...); - Franc Sever - Franta je ugotavljal, da je na takih praznovanjih vedno več gasilcev, kar

kaže tudi na operativno moč gasilstva; - Slednje je v svojem nagovoru poudaril tudi Marko Podvršnik, direktor Občine Grosuplje, ki je najprej opravičil župana (v času praznovanja je bil na dopustu) ter je tudi v njegovem imenu čestital društvu ob pomembni pridobitvi. Poleg opreme so moštva tista, ki lahko največ prispevajo k varnosti občanov. Skupaj s predsednikom GZ pa sta ugotavljala, da sta že 15 let na svojih funkcijah in sta po najboljših močeh skušala pomagati društvom. Po podelitvi priznanj je nato predal ključe vozila poveljniku društva, le-ta pa jih je nato dal v roke šoferju. Blagoslov vozila GVV-1 je opravil domači župnik Anton Hostnik. V krajši pridigi je poudaril pomen dela, ki so ga opravili predniki ter pomen krščanske drže, ki jo gasilci s svojo dejavnostjo nenehno dokazujejo. Za veselo razpoloženje so že med programom prevzema poleg Godbe Dobrepolje na frajtonerice zaigrale tudi tri mlade gasilke. Program je povezovala Ksenja Rebeka Matkovič. Po prireditvi so imeli še veselico z »evrovizijskim« ansamlom Roka Žlindre, s katerim so sprva načrtovali prireditev točno v času, ko je ansambel odšel na Evrosong. Zato so veselico morali prestaviti. Jože Miklič

V kulturnem delu prireditve so zaigrale tri mlade gasilke.

Poveljnik PGD Št. Jurij je prevzel ključe od Občine Grosuplje, ki jo je zastopal direktor občinske uprave Marko Podvršnik.

Blagoslov vozila GVV-1 je po odlomku iz evangelija ter krajšem nagovoru opravil župnik Anton Hostnik.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

gasilci

63

PGD Veliko Mlačevo po več kot 20-ih letih

Napad na rdečega petelina 14. 8. 2010 Fotoreportaža Jože Miklič Na začetku tekmovanja so pred slavnostno tribuno postrojili vse tekmovalne enote. Na gornji sliki: Napovedovalka Mojca Hren, predsednik PGD Veliko Mlačevo Tone Strle ml. in poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc so uvodoma poskrbeli za pozdrave tekmovalnim ekipam.

Ob začetku tekmovanja so velikomlačevski gasilci poskrbeli za prinos gasilske zastave na prireditveni prostor pred tribuno.

Ker je bilo tekmovanje odprtega značaja, so se ga udeležila tudi nekatera društva iz širše okolice. Uvrstitve na koncu so bile naslednje: Gatina II, Šmarje -Sap, Ponova vas, Gatina I, Luče, Polica, Žalna, Zagradec pri Grosupljem, Krka, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Mala Ilova Gora, Št. Jurij, Velika Loka, Komenda (nedokončana vaja), Grosuplje (nedokončana vaja).

Sodniška ekipa iz GZ Ribnica (predsednik Janez Puželj in trije sodniki Janez Oberstar, Cveto Marinšek in Jože Rigler), za obračun rezultatov pa je skrbela Mihaela Poglajen - PGD Komenda.

Ker se je že po drugi tekmovalni skupini močno vlil dež, so organizatorji približno za eno uro prekinili tekmovanje in med tem tekmovalce pod velikim šotorom postregli z okusnim golažem. Dež nato ni popolnoma prenehal, a so Velikomlačevci vseeno tekmovanje »spravili pod streho«. Kljub dežju pa so gledalci kar v precejšnjem številu vztrajno spremljali tekmovanje ob označenem tekmovališču. Tako je bilo tudi, ko je tekmovala grosupeljska ekipa že skoraj v temi. Nekateri gledalci so bili z dežniki, drugi brez. Tudi sodniki so bili močno premočeni (nekateri so se med tekmovanjem tudi preoblekli).

Poveljnik PGD Veliko Mlačevo Peter Saje izroča desetarju zmagovalne ekipe Gatina II zmagovalni in prehodni pokal. Zadaj Janez Svetek – predsednik tekmovalnega odbora.

Gatini II je pripadla čast, da so po končanem tekmovanju in razglasitvi rezultatov sneli tekmovalno gasilsko zastavo. Za Gatino II se je na drugo mesto uvrstila ekipa iz Šmarja – Sapa, na tretje mesto pa Ponova vas. - Po tekmovanju so imeli veselico pod šotorom z ansamblom Krjavelj.


64

gasilci

Tabor čete 2010 v Gorenji Trebuši

Tabori, še posebno skavtski, so polni doživetij v stiku z naravo in v dobri družbi skavtov. Letos smo se odpravili na tabor blizu Gorenje Trebuše. Taborni prostor je bil čudovit in tabor z imenom Vitezi in barbari je bil res idealno doživetje za našo četo, ki jo sestavljajo vodi: bobri, pajki, pume, k'kuši, kobil'ce. Vreme nam je bilo naklonjeno in tudi organizacija je bila fantastična. Poleg voditeljev Tanje in Klemna so se izkazali tudi tehnični voditelji, ki so nas oskrbovali s hrano, orodjem ipd. Desetdnevni tabor je minil neverjetno hitro. Doživeli smo mnoge dogodivščine: potep, kar pomeni okoli 36 ur hoje z namenom poiskati ljudi na označenih točkah, ki bi znali razložiti kaj o kulturni dediščini oz. o zgodovini kraja. Šli smo tudi na pot preživetja , to je »sprehod« v izrednih okoliščinah (blato, mrzel potok ...). Imeli smo viteške igre, skakali smo v tolmun (z višine 6 metrov v mrzlo vodo). Na koncu je bila tudi velika igra, ki je ponazarjala življenje na srednjeveškem trgu. Stvari so se odvijale odlično, vse pa nas je pretresla novica, da je v istem tednu na taboru v Baški Grapi v nesreči umrla 9-letna ptujska skavtinja Blažka. Na zaključni dan je padal dež, a z dobro voljo smo med zaključno sv. mašo premagali tudi to (oviro). Tudi starejši skavti so bili veseli enega lepših taborov grosupeljske čete. Luka Smrečnik, Razgledani pajek, skavt stega Grosuplje1

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Grosupeljski starejši gasilci slovenski pokalni zmagovalci Sterejši gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje so že lani (spet!) posegli na sam vrh uvrstitev na slovenskih pokalnih gasilskih tekmovanjih, letos pa jim je to tudi uspelo - lani so zasedli 2. mesto, letos pa 1. Že v pretekli številki Grosupeljskih odmevov smo poročali, da so bili že tri tekme pred koncem tekmovanja v začetku julija na 1. mestu. Le-tega jim je nato do 29. avgusta letos uspelo zadržati. Zadnje tekmovanje se je odvilo v Lovrencu na Dravskem polju. Ko mi je njihov predsednik Iztok Vrhovec kot navijač sporočil po telefonu, da so prvi, sem jih šel te nedelje zvečer pričakat v gasilski center, kjer so mlada dekleta in fantje že vse pripravili za priložnostno slovesnost. Le-te se je udeležil tudi poveljnik Gasilske zveze Janez Pezdirc. Veselje se je nato takoj ob prihodu na dvorišče začelo z glasnim vriskanjem, pokanjem šampanjcev, zavijanjem avtomobilskih siren, oglasili pa sta se tudi pesem in frajtonerica. Na mizo so prinesli slavnostno torto in vsi smo posedli k mizam. Prijetno vzdušje je trajalo skoraj dve uri. K temu razpoloženju je treba dodati, da ta uspeh ni od včeraj; je rezultat dolgoletnega dela in udeležeb na številnih tekmovanjih vse od leta 1992. Nekaj članov, ki so sodelovali v njihovi postavi, je, žal, že pokojnih. Tudi njim je bila izrečena posebna zahvala. V tem času so osvojili kar 19 pokalov. Samo letos so na primer imeli 55 vaj pri gasilskem centru. Če to pomnožimo z dvema urama na tekmovalca za enega tekmovalca in s številom članov v ekipi, dobimo samo od tega že lepo število prostovoljno opravljenih ur.

Koliko je nato ur na tekmovanjih in kilometrov vožnje? Že leta 1996 so dosegli 3. mesto na državnem tekmovanju. Leta 2002 pa so bili že prvič tudi državni prvaki, ko so zmagali v Moravskih Toplicah. Letos so ta uspeh spet ponovili. Čestitamo! Jože Miklič

Zmagovalci pri pihanju slavnostne torte.

Prvake za pokal Gasilske zveze Slovenije v kategoriji starejši gasilci je poleg domačega predsednika Iztoka Vrhovca nagovoril tudi poveljnik Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc.


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

klubi, društva, zveze, mladi upi

65

Zšam Grosuplje in prvi šolski dan

Že precej pred šolarji so bili »na prehodu« za šolarje 1. septembra brani: (od leve proti desni) ravnateljica OŠ Louisa Adamiča Janja Zupančič, predsednik ZŠAM Grosuplje Miro Škrjanc, predsednik ZŠAM Slovenije (in minister) dr. Henrik Gjerkeš in predstavnik Policijske postaje Grosuplje Robi Jerlah.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Grosuplje ima v svojih aktih zapisano, da se bo ukvarjalo predvsem z varovanjem otrok na prometnih površinah, s prometno kulturo in z vzgojo mladih voznikov. Vsi se zavedamo pomena varnosti otrok in temu posvečamo posebno pozornost. Zato je nujno, da vsi, ki sodelujemo v prometu, od pešcev do voznikov, damo otrokom dober zgled vedno in povsod, kot pešci ali vozniki. Otroke moramo vsi, ki se ukvarjamo s preventivo, dobro pripraviti na samostojno sodelovanje v prometu. Opozoriti jih moramo na nevarna mesta in jih seznaniti z varnimi potmi do šole in nazaj. Za najmlajše so še posebej nevarni začetek in zaključek šolskega leta ter počitnice. Polni

novih pričakovanj in nepozabnih doživetij so takrat otroci bolj razigrani, manj pozorni in pazljivi na cesti, zato je na nas, da smo ob tem času bolj pozorni in previdni. ZŠAM Grosuplje je in bo skušalo zagotoviti otrokom večjo varnost v cestnem prometu, ne glede na infrastrukturo in druge okoliščine. Zato je skrb zanje naložena voznikom. Letos je ob začetku šolskega leta varovanje otrok na poti v šolo in domov trajalo 8 dni. V samem kraju Grosuplje so tri šole in do njih je 9 najbolj obremenjenih prehodov čez cesto. Na vseh omenjenih prehodih in pri podružničnih šolah v Žalni, Št. Juriju, Šmarju, Račni in na Polici je Združenje šoferjev in avtomehanikov Grosuplje zagotavljalo varovanje v polni meri. Naši člani iz občine Dobrepolje so podobno

akcijo varovanja otrok opravili na prostorih cest, ki so nevarni najmlajšim na šolskih poteh v tej občini. V tej odmevni akciji je sodelovalo 20 do 24 uniformiranih članov, ki so opravili 520 ur prostovoljnega dela. Prvi dan varovanja se nam je pridružil novi predsednik Zveze ZŠAM Slovenije in minister v vladi Republike Slovenije dr. Henrik Gjerkeš. Z zanimanjem je prisluhnil poročilu o poteku akcije v obeh občinah. V samem kraju Grosuplje si je pogledal prometne površine, na katerih so otroci vsak dan izpostavljeni nevarnostim na poti v šolo in domov. Bil je presenečen, hkrati pa vesel in zadovoljen z organizacijo varovanja in društvo ZŠAM Grosuplje ocenil kot gonilno silo v prizadevanju za izboljšanje prometne varnosti v kraju Grosuplje in okolici. V modri uniformi, ki je statusni simbol Zveze, Združenj in posameznika, je pred Osnovno šolo Louisa Adamiča osebno umirjal promet in najmlajšim omogočil varno prečkanje ceste. Skupaj smo na koncu ugotovili, kako zelo pomembna je akcija »Prvi šolski dan«. Njej in vsem ostalim podobnim moramo posvetiti posebno pozornost, saj gre za naše najmlajše udeležence v cestnem prometu. Za vse to pa je potrebna tudi individualna zanesenost članov ZŠAM Grosuplje. Prve dni v septembru smo pred vsemi šolami v občinah Grosuplje in Dobrepolje poskrbeli za varnost najmlajših. Zaradi posebnega poslanstva našega društva, dejavnosti in osebnih prizadevanj članov se nadejamo, da bodo naš trud pri preventivi v cestnem prometu opazili tudi mediji in ga predstavili javnosti. Predsednik ZŠAM Grosuplje Mirko Škrjanc

Šentjurska mladina v Ankaranu Kot vsako leto smo se tudi letos animatorji skupaj z našimi otroki v mesecu avgustu odpeljali proti morju. Imeli smo se fenomenalno!!! To niso počitnice, ko se gre na plažo in se tam preleži celo dopoldne in popoldne, ampak so to zelo aktivne počitnice za vse. Otroci s svojo energijo še dodatno motivirajo nas animatorje, da se tudi mi

skupaj z njimi podamo v globine in plitvine morja, se mažemo z mivko in si z morsko travo delamo najrazličnejše frizure, se z njimi ob večerih kartamo, lovimo, smejimo, pojemo, se učimo drug od drugega, skratka uživamo mladost in njeno razigranost. Nek poseben čar je, ko je sedemdeset mladih glav pod eno streho podnevi in ponoči, pri maši, za mizo,

na plaži in v luna parku, takrat ni mladost več samo norost, takrat postane mladost več kot samo to! Hvala vam, dragi naši otroci, nam animatorjem vedno polepšate počitnice, kadar se skupaj odpravimo na morje in se že veselimo naslednjega poletnega morskega raziskovanja skupaj z vami! Petra Kadunc


66

klubi, društva, zveze

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Vesele veteranske igre v deželi desetega brata 3. družinski piknik v Šentvidu pri Stični

Veterani območnih združenj Ljubljana okolica smo se letos zopet zbrali v idilični dolenjski vasici Šentvid pri Stični, točneje na športnem letališču, na tretjem družinskem veteranskem pikniku. Srečanje smo poimenovali VESELE VETERANSKE IGRE V DEŽELI DESETEGA BRATA. Srečanje je tudi letos organiziralo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje, udeležila pa se ga je večina območnih združenj Ljubljana-okolica (poleg Grosupljega še Kočevje, Logatec, Domžale, Vrhnika, Litija, Log-Dragomer in Moravče). Veterani smo se na letališču v Šentvidu zbrali do 10. ure, nato sta nas pozdravila

predsednik OZVVS Grosuplje g. Boris Peterka in predsednik PO Ljubljanaokolica g. Darko Čop. Po pozdravnih nagovorih smo se nekateri udeleženci napotili na zanimiv in prijeten pohod k Lavričevi koči na Gradišče nad Stično. Dan je bil lep, zato smo imeli lep razgled na Ivančno Gorico in njeno okolico. Organizator nam je pripravil dobrodošlico s okrepčilno pijačo in kulturnim programom. Zapel nam je Stiški kvartet. Bilo je zares nepozabno. Za tiste veterane, ki se pohoda niso udeležili, pa smo organizirali športne zabavne igre. Udeleženci so lahko streljali z zračno puško ekipno ali posamezno, vrteli so kolo sreče ali pa metali podkve. V streljanju ekipno je streljalo devet ekip. Prvo mesto je dosegla ekipa Grosuplje-Sever, druga je bila ekipa Kočevje II in tretja ekipa Grosuplje I. Ekipe so dobile pokale. Posameznikov je streljalo 49. Prvo mesto je dosegel Boštjan Novak, Grosuplje-Sever - 90 krogov, drugi je bil Vito Cerar, Moravče - 83 krogov, in tretji Drago Kastelec, Grosuplje - 75 krogov. V vrtenju kolesa sreče je dosegel prvo mesto Franc Škufca, Grosuplje, druga je bila Alenka Kuštrin, Logatec in tretji Jože Cimermančič, Grosuplje. V metanju podkev je tekmovalo 54 tekmovalcev. Prvo mesto je dosegel Drago Vuleta, Log-Dragomer, drugo mesto Martin Kastelic, Šmartno in tretje Ilija Tomič, Kočevje. Zmagovalci v vseh treh disciplinah so dobili medalje in praktične nagrade.

so med osamosvojitveno vojno delovali na območju takratne občine Grosuplje. To so bile enote 5711/10, 5711/20, 5711/3, Specialna brigada MORiS in pripadniki enote milice z območja Ivančne Gorice. Navedene enote smo na prireditvi tudi odlikovali. Poleg enot so priznanja prejeli tudi nekateri posamezniki, ki so s svojo aktivnostjo pripomogli k boljšemu delovanju združenja. Zlato plaketo OZVVS Grosuplje smo podelili županu občine Ivančna Gorica, g. Jerneju Lampretu, mini tetraeder OZVVS Grosuplje pa sta prejela Viktor Šeme in Franc Markelj. Predsednik PO Ljubljana-okolica g. Darko Čop je podelil znak praporščaka ZVVS praporščaku PO Ljubljana-okolica g. Darku Ogrinu in spominsko plaketo ZVVS Radiu Zeleni val za sodelovanje pri uspešni izvedbi veteranskih srečanj. Plaketo je prevzel direktor Radia Zeleni val g. Boris Peterka, ki je tudi predsednik OZVVS Grosuplje. Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan občine Grosuplje g. Janez Lesjak, ki je opisal dogodke pred in med osamosvojitveno vojno. Dotaknil se je tudi današnjih perečih problemov v Slovenski vojski. Za okusno malico so poskrbeli člani OZVVS Grosuplje, za zabavo pa ansambel Kolovrat, pevski zbor Brinke in zasedba Ritmo Loco. Na srečanju nas je bilo več kot 350 in smo se lepo imeli. Na koncu smo si obljubili, da se prihodnje leto spet srečamo. Spet se bomo imeli lepo, ali pa še lepše.

Poleg veteranov so bili na prireditev vabljeni tudi pripadniki nekaterih enot, ki OZVVS GROSUPLJE


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

kultura

67

Koledar kulturnih prireditev OKTOBER 2010 TO - torek, 5. 10. Mini teater in ZKD Grosuplje H. Ch. Andersen: ALI BABA IN 40 RAZBOJNIKOV, igra lutkovni ansambel mednarodnega evropskega projekta »Puppet Nomad Academy«, režija: Irina Jurjeva; zaključeno TO - sreda, 6. 10., SNG Maribor, ZKD Grosuplje Aleksander Sergejevič Puškin, prev. Oton Župančič PRAVLJICA O CARJU SALTANU, lutkovna predstava; režija: Aleksander Anruov, režija obnovitvene uprizoritve: Nataša Matjašec Rošker, igrajo: Nataša Matjašec Rošker, Ivica Knez, Viktor Meglič; zaključeno Grand prix bienala slovenskih lutkovnih ustvarjalcev, 2005 TO - četrtek, 7., in torek, 12. 10., predvidoma ob 9.00 in 11.00, Kino Grosuplje in ZKD Grosuplje Izbrana filmska predstava, ogled filma + predavanje , zaključeno Srečno, Kekec! Jože Gale (1963) v sodelovanju s filmskim skladom RS, Zaključeno za VVZ - torek, 12. 10., predvidoma ob 10.00, Buda se je zrušil od sramu, v sodelovanju s Kino dvorom k Četrtek, 7. 10.: Kino ob 17.00, ZKD Grosuplje; MAČKE IN PSI, animirana igrana akcijska komedija TO - petek, 8. 10. predvidoma ob 9.00 in 11.00, Ciciškrati OŠ Zbora odposlancev Kočevje & KUD Jazbec s partnerji in ZKD Grosuplje Po Primožu Suhadolčanu: ENA KURJA, otroška predstava; zaključeno - Izbrana predstava za državno srečanje otroških gledališče 2010, selekcija JSKD R Slovenije Sobota, 9. 10., ob 18.00, Kulturni dom Velika Račna; KD »France Prešeren« Račna, KS Račna - FANTJE PO POLJ GREDO, 13. srečanje ljudskih pevcev in godcev, program oblikujejo: člani KD France Prešeren ter povabljeni gostje; za izven k Sobota , 9. 10.: Kino ob 20.00, ZKD Grosuplje; KARATE KID družinska akcijska športna drama Torek, 12. 10., ob 19.00, Pernarčič&Pernarčič, UTŽO Grosuplje in ZKD Grosuplje - Simone Bertraud in Jože Pernarčič: PIAF EDITH PIAF, gledališče - kabaret režija: Tijana Zinajić, izvajata: igralka Vesna Pernerčič , pianist Joži Šalej; tudi za izven Boršnikova nagrada za igro 2004 Sreda,13. 10., ob 17.00, Družbeni dom Grosuplje, JSKD OI Ivančna Gorica in literarna skupina KD Teater Grosuplje - ZAKLJUČEK LITERARNEGA NATEČAJA, območno srečanje mladih literatov (nad 12 let) in okrogla miza o revščini, pomanjkanju in družbeni izključenosti; za udeležence srečanja in za izven Sreda,13. 10., ob 19.00, Ufurej se! 2010/2011; Produkcija Pernarčič&Pernarčič, JSKD OI Ivančna Gorica in ZKD Grosuplje Muzikal: GREVA SE JEŽKA, režija: Tijana Zinajić, igra in songi: Vesna Pernarčič-Žunić, Matija Vastl, pri klavirju: Joži Šalej; tudi za izven k Četrtek, 14. 10.: Kino ob 17.00, ZKD Grosuplje; MARMADUKE, animirano-igrana akcijska pustolovščina Petek,15. 10., ob 19.30, avla OŠ LA Grosuplje, KD Šmarje – Sap in ZKD Grosuplje - ŠEPETANJA MORJA, vokalno inštrumentalni koncert; program izvajajo: MoPZ Šmarje-Sap pod vodstvom Mojce Jevnikar – Zajc in Tamburaški orkester KUD Vrhpolje; za izven Sobota, 16. 10., ob 11.00, Ilova Gora pri spomeniku, ZB NOB Grosuplje, PD Grosuplje in ZKD Grosuplje; 7.30 začetek pohoda iz Zagradca - 66. OBLETNICA POBOJEV NA ILOVI GORI, kulturni program oblikujejo: GŠ Grosuplje, PO GŠ Grosuplje, MoPZ Grosuplje, MoPZ Corona, častna straža SV; za izven

k Sobota , 16. 10.: Kino ob 20.00, ZKD Grosuplje; HIBRID, znanstveno-fantastični triler/grozljivka Sreda, 20. 10., ob 19.30, KD Big band Grosuplje, Ameriško veleposlaništvo in ZKD Grosuplje CHECK SIX (ZDA), jazz koncert, program: glasba Glenna Millerja in swing, za izven Četrtek, 21. 10., ob 9.00 /zaključeno za OŠ/ in ob 17.00, Otroški abonma 2010/2011; Lutkovno gledališče Ljubljana in ZKD Grosuplje - ŠTIRJE MUZIKANTI, glasbeno-lutkovna predstava; režija Matija Solce; igrajo: Martina Maurič Lazar, Gašper Malnar, Miha Arh, Polonca Kores ; tudi za izven Četrtek, 21.10., ob 18.00, dvorana Mestne knjižnice Grosuplje; UTŽO Grosuplje in ZKD Grosuplje KAPELICE OBČINE GROSUPLJE, predstavitev knjige, dr. Boris Kuhar in ostali ustvarjalci; za izven Petek, 22. 10., ob 9.00 /zaključeno za OŠ/ in ob 17.00, Otroški abonma 2010/2011; Lutkovno gledališče Ljubljana in ZKD Grosuplje ŠTIRJE MUZIKANTI, glasbeno-lutkovna predstava; režija Matija Solce; igrajo: Martina Maurič Lazar, Gašper Malnar, Miha Arh, Polonca Kores ; tudi za izven k Sobota , 23. 10.: Kino ob 20.00, ZKD Grosuplje; LJUBEZEN NA DALJAVO, romantična komedija Petek, 29. 10., ob 16.30, spominsko obeležje Žalna; ZB NOB Grosuplje, lokalni soorganizator učenci POŠLA Žalna, učenci GŠ Grosuplje, ZKD Grosuplje - KOMEMORACIJA PADLIM V NOB; za izven Petek, 29. 10., ob 18.00, spominsko obeležje Spodnja Slivnica; ZB NOB Grosuplje, lokalni soorganizator, KD Spodnja Slivnica (Nedeljka Ulaga), ŽePZ Lastovke KOMEMORACIJA PADLIM V NOB; za izven Petek, 29.10., ob ??.00, Društveni dom Škocjan; KD Škocjan DAN REFORMACIJE; za izven Sobota, 30. 10., ob 15.00, spominsko obeležje Št. Jurij; ZB NOB Grosuplje, lokalni soorganizator ZKD Grosuplje, GŠ Grosuplje in POŠ LA Št. Jurij- KOMEMORACIJA PADLIM V NOB; za izven Sobota, 30.10., ob 16.00, spomenik na pokopališču Škocjan; ZB NOB Grosuplje, lokalni soorganizator ZKD Grosuplje, GŠ Grosuplje, lokalni soorganizator KOMEMORACIJA PADLIM V NOB; za izven k Sobota , 30. 10.: Kino ob 20.00, ZKD Grosuplje; ZADNJI GOSPODAR VETRA, domišljijska akcijska pustolovščina Nedelja, 31. 10., ob 10.00, partizansko pokopališče Grosuplje, ZB NOB Grosuplje, lokalni soorganizator, učenci OŠLA, učenci GŠ Grosuplje, ZKD Grosuplje, častna straža SV - KOMEMORACIJA PADLIM V NOB; za izven nedelja, 31.10. ob 11:00 uri, staro pokopališče Šmarje-Sap; ZB NOB Grosuplje, lokalni soorganizator, učenci POŠLA Šmarje-Sap, učenci GŠ Grosuplje, častna straža SV - KOMEMORACIJA PADLIM V NOB; za izven Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa. Info in rezervacije vstopnic: ZKD Grosuplje, Adamičeva cesta 16, 1290 Grosuplje, T: 01/786 40 28 Predprodaja vstopnic na blagajni Kulturnega doma: 17.00 – 19.00 sreda, 19.00 – 20.00 sobota in uro pred predstavo. Predprodaja v pisarni Zveze kulturnih društev Grosuplje: 12.00 – 16.00 ponedeljek, torek in četrtek


68

kultura

bilo je Sreda, 25. 8., od 18.00 do 23.30, mestni drevored Kolodvorska cesta,

MESTO NA ULICI 2010

- vrtiljak zabave Da ne bo festival Mesto na ulici 2010 ostal prezrt od lokalnih medijev, smo se odločili, da s tole fotoreportažo malo obudimo spomine na vroče poletje. Na dogodek, ki je imel letos (bil je četrtič zapored) to nesrečo, da ga je v past ujela toča. Tako smo zvezdniški del Mesta na ulici prestavili na 25. avgusta, ko se je torej zgodilo skoraj vse napovedano iz neizpeljanega 17. julija 2010. Za ta dan v celoti beležimo, da je bilo okoli 1100 obiskovalcev čez cel dan, izvrstnega Magnifica z Balcountry Quartetom pa je poslušalo rekordnih 800 obiskovalcev. V celoti je dogajanje Mesta na ulici in GenG festivala 2010 spremljalo okoli 2650 obiskovalcev. Izvajalci so bili izbrani tako, da je bil program primeren za vse generacije. Za sodelovanje se vsem nastopajočim iz vrtca, šol, GŠ Grosuplje, Plesnemu studiu Tina, članom ter društvom ZKD Grosuplje, ki so kakorkoli sodelovali z ZKD Grosuplje, iskreno zahvaljujemo in dodajamo, da jih vabimo že k sodelovanju naslednje leto. Za strpnost se zahvaljujemo tudi vsem stanovalcem in podjetjem na Kolodvorski cesti in še kakšnim stanovalcem malo bližje. Prva novost letošnjega festivala Mesto na ulici 2010 je GenG festival, ki ponuja s pravim koncertnim odrom – podkrepljenim z vso tehniko – lepo koncertno priložnost za vse bande, ki so kakorkoli povezani z Grosupljem. Eden od njih, The Closhers, so nastopili takoj za Magnificom. GenG festival pa pomeni prvo močnejše organizacijsko povezovanje z GD Stentbaj kot tudi z Združenjem Synaptic, ki ga ZKD Grosuplje lahko zapiše v arhiv. Sodelovanje, ki prinaša nove izzive vsem vpletenim. Druga novost je bil tudi foto natečaj, ki pa je zaradi omenjenih vremenskih težav ostal v zraku. Vseeno pošiljamo nekaj utrinkov z ulice. No, slike zgovorno govorijo, da smo se imeli lepo. Načrti za naslednje leto pa so že v glavi. Info ZKD Grosuplje

Grosupeljski odmevi

Četrtek, 26. 8., od 17.00 do 24.00, mestni drevored na Kolodvorski cesti GenG festival: Nove konzerve, Fooshers, Wahoo, Nevember 1 in legende: Slovenija truplo Vsebina dogodka ni bil klasični koncert, po katerih so skupine sicer prepoznavne, ampak predstavitev biografije glasbenih GROSUPLEJSKIH skupin njihovega dolgoletnega ustvarjanja, dogodke, ki so bende zaznamovali na koncertih in turnejah, vsebine posameznih pesmi in druge splošne zanimivosti v življenju skupine sta predstavila povezovalca programa Matjaž Živkovič –Maki in Renato Bedene. Glasba grosupeljskih glasbenih skupin v živo je v intimnem ozračju predstavljala osrednji del nepozabnega večera. Na odru so se predstavili: 1 ligaši (vsi člani domačini Grosupeljčani) in 2 ligaši (en ali več članov prihaja z Grosuplja). Otvoritev GenG festivala je sicer pripadla gostom z Ljubljane ki so s svojimi pravimi rock n roll rifi razgreli publiko pod odrom . NOVE KONZERVE so mlada skupina ki veliko obeta. Njihov prvenec »Mama mi ne da« (2009), zelo priporočamo za poslušanje. Hiti, ki si zaslužijo več pozornosti v slovenskih medijih ... Na odru so sledili FOOSHERS – Grosupeljski 1 ligaši, ki so predstavili nekaj avtorskih pesmi ter nekaj priredb, ki so njihovo glavno orožje. Spodbujamo jih in upamo, da se bodo naslednje leto predstavili z bolj avtorsko glasbo. Sledil je bend, ki je dolga leta ustvarjal in preigral skoraj vse lokale po Grosupljem. Bend, ki je gojil rock in ki je vzdrževal »live« glasbo v Grosupljem. To so WAHOO, ki so se prav za ta dogodek, ponovno združili. Odlično izvedene priredbe skupin Lenny Krevitz, Twisted sisters, Tina Turner in nekaj njihovih avtorskih je bil razlog, da se je publika pozibavala v pravih rock n roll ritmih. GenG-ov ci smo bili z njimi zelo zadovoljni ... UPAMO, DA SE VIDIMO NASLEDNJE LETO. Sledili so drugo-ligaši NEVEMBER 1, ki imajo kitarista pravega Janeza Debeljaka s Spodnje Slivnice. Vrnili so se s Poljske, kjer so nastopili

avgust/september - 8/9 - 2010

pred več tisočglavo množico. Njihov energičen nastop s samo avtorskimi pesmimi ni pustil nobenega ravnodušnega. Skupina ustvarja v slovenskem jeziku in tudi to pozdravljamo! Finale večera je pripadel skupini SLOVENIJA TRUPLO, ki je svoje uspehe nizala v letih od 1980 do 1987. Gonilna sila skupine Jure Gošnik alias Jeery Govnik je ob sebi zbral mlajše glasbenike in izpeljal suveren nastop. Dobro vzdušje in nekaj kozarčkov pa so opogumili tudi prvotnega pevca Sandija Knapiča ter basista Zlatka Mehiča, da sta se na koncu koncerta skupini pridružila na odru. Poleg ostalih hitov so odmevale KURE NA GNOJU, PLANICA, NA NOG SEM ŽILO STISNU in seveda PRED ŠTACUNO. Publika je nastop nagradila z glasnimi ovacijami in pozitivnimi kritikami. Vsekakor je GenG festival uspel in dosegel pričakovane rezultate: povezovanje mladih na lokalnem nivoju, vzpostavitev in povezovanje referenčnih lokalnih mrež, ki so pomembne za mlade v lokalnem okolju, razvoj načel solidarnosti, strpnosti, sodelovanja, medgeneracijskega povezovanja (promocija prostovoljnega in vrstniškega dela),vzpodbude za kritično misel, ustvarjalnost, refleksijo do aktualnih družbenih dejstev, razvoj praks za povečanje kakovosti življenja (uspešne strategije reševanja medosebnih konfliktov), vzpostavitev in delovanje lokalnih prostorov druženja mladih (v funkciji kulturnega, neodvisnega svetovalnega, zabavnega središča). Hvala vsem Grosupeljčanom za strpnost, konec koncev je to naša kultura in naša glasba, na katero smo lahko ponosni, vsi, ki ste zamudili GenG, pa vabljeni naslednje leto, kjer bomo ponovno obudili, zbudili in spodbujali domače GROSUPELJSKE glasbene skupine! SE VIDIMO V 2011! Maki Živkovič, Društvo Stentbaj

BRINKE NA ŠENTVIŠKEM LETALIŠČU… Ženska vokalna skupina Brinke je z delom začela že pred uradnim začetkom sezone in to kar udarno, z nastopom vročega 21. avgusta 2010. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je tega dne organiziralo srečanje vojnih veteranov obljubljanske regije in v ta namen pripravilo slovesnost s kulturnim


avgust/september - 7/9 - 2010

šport

Grosupeljski odmevi

programom na Letališču Šentvid pri Stični. Slavnostna proslava se je pričela ob 16. uri s podelitvijo priznanj in odlikovanj posameznikom ter zaslužnim enotam teritorialne obrambe in milice. Tako smo se Brinke vročega sobotnega popoldneva potile na prireditvenem prostoru pod ogromnim šotorom na šentviškem letališču. Vzdušje je bilo res prijetno, za naša ušesa malo prehrupno, vendar smo si poiskale mirnejši kotiček in si privoščile kozarec hladnega piva, ki je ublažil vrvež okoli nas. Tudi med podeljevanjem priznanj nam ni bilo dolgčas, saj so nam v improviziranem zaodrju delali družbo fantje Stiškega kvarteta in člani narodnozabavnega ansambla Kolovrat. Po nagovoru župana občine Grosuplje Janeza Lesjaka in predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Borisa Peterka smo se poslušalcem predstavile tudi me. Dober občutek je bil peti publiki, ki je enako zbrano poslušala narodnozabavne viže kakor tudi domoljubne pesmi, ki smo jih zapele. Tudi aplavz, ki so nam ga namenili, je to potrdil. Po končani prireditvi smo se prepustile sproščenemu vzdušju, ki se je vedno bolj stopnjevalo, zabava se je nadaljevala, vsi smo že nestrpno pričakovali skupino Davorja Radolfija in kakor se je slišalo, je potem še trajalo in trajalo… Zelenovalovci so nadaljevali s praznovanjem svojega 15. rojstnega dne. Vse najboljše! …MED DOBREPOLJCI… Območno združenje vojnih veteranov Slovenije, Grosuplje in Policijsko združenje Sever Ljubljana je v soboto, 4. septembra 2010, pred Občino Dobrepolje in v Podpeški jami odkrilo spominsko obeležje v spomin na dogodke leta 1991. Pripravili so bogat kulturni program in del tega je bila tudi naša vokalna skupina. Res je bilo vse zelo svečano. Pomemben pečat dogodku so prispevali dobrepoljska godba in izvirna nastopa dveh skupin folklornih plesalcev, imeli pa smo tudi priložnost slišati edino »ta prešmentano« slovensko citrarko na violinskih citrah. Zbrane je nagovoril župan občine Dobrepolje Janez Pavlin, pa seveda govorca Boris Peterka, predsednik OZVVS Grosuplje ter predsednik Policijsko veteranskega društva Sever Ljubljana Emerik Peterka. Vendar, kot je že v navadi, se stvari ne izidejo vedno tako, kot so načrtovane. Ves čas smo se ozirali v oblačno nebo, vse bolj se je temnilo, zato je bilo potrebno program prilagoditi muhastemu vremenu in pohiteti z odkritjem obeležja. Strašilo nas je kar nekaj časa, mi pa smo vztrajali prav do konca, dokler nas debele dežne kaplje niso pregnale v zavetje Jakličevega doma. Tam smo preživele kar nekaj uric v prijetni družbi organizatorjev in domačinov. ŽVS Brinke

69

SP: Oražem Vršičeva med deset, Moičevič 21. Najboljši strelci so se od 9. julija do 11. avgusta merili na 50. svetovnem prvenstvu v streljanju. Na prvenstvu sta nastopila tudi dva strelca iz SD Grosuplje, Željko Moičevič in Renata Oražem Vršič. To je bilo tudi prvo tekmovanje, kjer je bilo mogoče doseči olimpijsko kvoto za nastop na naslednjih Olimpijskih igrah v Londonu. Moičevič je nastopil v treh olimpijskih disciplinah, in sicer z zračno puško ter z malokalibrsko puško v disciplini leže in trojni položaj. »Največ sem pričakoval z zračnim orožjem, saj je to disciplina, v kateri sem najbolj uspešno nastopal na tekmovanjih v posamezni konkurenci, medtem ko smo z ekipo kot aktualni evropski prvaki v trojnem položaju prav tako pričakovali kakšno vidnejšo uvrstitev,« nam pove Moičevič in nadaljuje: »Z zračno puško sem odlično začel. Po polovici tekmovanja sem bil med najboljšo sedmerico, nato pa mi je padla koncentracija in ob napačni izbiri taktike sem popustil. Kljub temu pa sem z rezultatom 594 krogov na koncu še vedno končal na 21. mestu. V prvi malokalibrski disciplini 60 leže nisem nikoli

ravno blestel, ker pa je ležeči položaj prav tako sestavni del trojnega položaja, sem ta nastop kvečjemu izkoristil kot testiranje taktike in preizkušanje težavnosti strelišča in vremenskih pogojev. V trojnem položaju sem ob lepih vremenskih pogojih uspel doseči soliden rezultat 1162 krogov, kar je zadostovalo za 47. mesto.« Naj dodamo, da je na tej tekmi Rajmond Debevec z rezultatom 1165 krogov zasedel 42. mesto, Robi Markoja pa z rezultatom 1158 krogov 58. mesto. Za konec je sledil še ekipni nastop, od katerega so si vsi veliko obetali, a žal pod pritiskom popustili in zasedli 18. mesto. Oražem Vršičeva z novim rekordom med deset Renata Oražem Vršič je nastopila z veliko kalibrsko puško in se odlično odrezala v obeh neolimpijskih disciplinah. V disciplini 300 metrov leže je z rezultatom 594 krogov osvojila 10. mesto in s tem za 13 krogov popravila prejšnji državni rekord. V disciplini trojni položaj z rezultatom 575 krogov pa je zasedla končno 8. mesto. Tamara Barič

Šemetova na svetovno prvenstvo vrhunsko pripravljena Kot smo pisali v zadnji številki Grosupeljskih Odmevov, se je grosupeljska gimnastičarka Tjaša Šeme pred jesenskim svetovnim prvenstvom v ritmični gimnastiki v Moskvi mudila v Združenih državah Amerike. Tam je na tekmovanju zasedla odlično šesto mesto v mnogoboju; v finalu naslednji dan pa se je s kolebnico uvrstila na sedmo mesto, z obročem na peto, z žogo na šesto in s trakom znova na peto mesto. Po turi v ZDA je sledil kratek počitek, nato pa treningi in pospešene priprave na svetovni pokal v italijanskem mestu Pesaro. Tam je zasedla skupno 27. mesto.

kanček sreče, ki je potreben, da izboljšam svoj lanski rezultat,« je pred SP v Moskvi optimistična 23-letna Tjaša, ki rezultata ne želi napovedovati. Kot pravi, se bo potrudila po najboljših močeh. V prvi polovici septembra je bila z reprezentanco na pripravah v Padovi, saj so imele tam boljše pogoje za trening. Telovadnica jim je bila na razpolago skoraj cel dan, poleg tega je tudi vsa oprema vrhunska, kot na največjih tekmovanjih. Sicer pa Tjašo jeseni čaka nova prelomnica, a študijske narave. Med študijem fizioterapije je namreč ugotovila, da jo bolj zanima Fakulteta za šport, tako da se z oktobrom »seli« v tamkajšnje študijske klopi. »Tega se že zelo veselim. Že ko sem opravljala sprejemne izpite, sem ugotovila, da je to zame prava odločitev! Upam le, da mi bo uspelo vse delati v rednem času in s čim manj izostanki zaradi priprav ali tekem.«

S kančkom sreče lahko cilja visoko »Tekma je bila zelo močna, bilo je kot nekakšno malo svetovno prvenstvo, zato sem še toliko bolj vesela, da sem se prebila tako visoko. S takšnimi ocenami lahko na svetovnem prvenstvu ciljam visoko. Za to sem seveda garala celo poletje in verjamem, da bom pokazala vse, kar sem »natrenirala«. Vseeno pa upam na Tamara Barič


70

šport

Atletika kraljica športov za otroke od 6. do 15. leta starosti Vsi, ki vas atletika zanima in bi se želeli preizkusiti v kraljici športov, ste vabljeni v Atletsko šolo teka ŠPELA, kjer damo mladim priložnost, da se izkažejo. Več informacij pa boste prejeli na številki 041-604-185 ali na e-mail naslovu: akspela@siol.net. Kaj nudimo v atletski šoli Program vadbe bo prilagojen starosti otroka, in sicer bo prehajal skozi igro do resne atletske vadbe. Pri vseh pa bo osnovni poudarek na celovitem razvoju psiho-motoričnih sposobnosti. Otrok bo med drugim pri naši vadbi pridobil osnovna znanja tehnik vseh atletskih disciplin. Vadba otroka bo organizirana pod strokovnim vodstvom naših vaditeljev, in sicer dvakrat tedensko po 60 minut za otroke od 6-9 let. Skozi igro bomo razvijali osnovne motorične sposobnosti otroka. Od 10 let dalje pa velja individualni program, kar pomeni, da se začne višja stopnja učenja atletike in spoznavanje vseh atletskih disciplin. Njihovi treningi že pomenijo začetek pionirske atletike. Otroci začnejo trenirati na atletskem stadionu. Tudi število treningov bo individualno po dogovoru s trenerjem. Organiziramo tudi športne tabore in priprave. Telovadba za najmlajše: Razmigajmo življenje naših najmlajših! Vsebine programa za otroke temeljijo na razvoju osnovnih gibalnih sposobnosti in spretnosti ter se opirajo na prvine športne gimnastike, prilagojene posameznim starostnim stopnjam, predznanju in količini vadbe. S športno aktivnostjo v predšolskem in osnovnošolskem obdobju zadovoljujemo otrokovo naravno razvojno potrebo po gibanju ter načrtno in organizirano vplivamo na otrokov motorični razvoj. Namen vadbe pa ni le telesni razvoj otroka, temveč tudi duševni. Med vadbo se otroci učijo vztrajnosti, vključujejo se v skupinske igre in se med seboj družijo, kar pa zagotovo otrokom omogoča še bolj sproščeno življenje. Telovadbo za najmlajše bodo vodili izkušeni vaditelji. Vadba je namenjena otrokom od 3. do 5. leta starosti. Urnik vadbe: Telovadnica OŠ LOUIS ADAMIČ, Adamičeva cesta TELOVADBA ZA NAJMLAJŠE Torek, četrtek: 17.00 do 18.00 ATLETSKA ŠOLA TEKA Otroci stari od 6 do 9 let, 10 do 12 let ter 13 do 15 let - torek: 17.00 do 18.00; četrtek: 18.00 do 19.00 V primeru lepega vremena so treningi za OŠ Brinje na atletskem stadionu. AK Špela

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Maruša Mišmaš peta na 1. mladinskih Olimpijskih igrah v Singapurju 23. 8. 2010 ob 10.50 po singapurskem času (slovenski čas 4.50 zjutraj) je bila Maruša ponovno v štartnem bloku na drugi progi. Maruša je krenila silovito in vse do sedme ovire bila v odličnem položaju in v boju za medaljo. Tam pa je bil korak malo krajši in Maruša je morala vse do ciljne črte pospeševati. Dokazala je, da je vrhunska atletinja in v cilju osvojila odlično peto mesto. ''Z nastopom in s petim mestom sem zelo zadovoljna,'' so bile prve besede Maruše Mišmaš po prihodu v cilj. ''Zelo je vroče. Tokratni nastop je bil zaradi tega še težji Slovenska atletinja in članica AK ŠPELA kot tisti v kvalifikacijah, saj na tako vročino Maruša Mišmaš je bila na 1. olimpijskih in vlago nisem navajena. Sem bila pa veliko igrah za mlade v finalu teka na 400 metrov z manj živčna, saj je bil cilj z uvrstitvijo v finale že izpolnjen.'' ovirami peta s časom 1:00,69. Jazid domačin Singaporju (navijač), Maruša, Tamara, Špela in Gašper po finalnem nastopu

Maruša Mišmaš in trenerka Špela Dizdarevič sta preko kvalifikacij v Moskvi in z odličnim 4. mestom v Evropi potrdili udeležbo na 1. mladinskih olimpijskih igrah v Singapurju.

Trenerka Špela, ki je potovala z Marušo, je po finalnem teku dejala: »Z rezultatom, ki sva ga dosegli, sem zelo zadovoljna. Sezona je bila naporna, zaključek pa fenomenalen.«

29. 8. 2010 sta se Maruša in trenerka Špela vrnili v Slovenijo in člani AK ŠPELA so ju pričakali na brniškem letališču in skupaj smo odšli na kosilo, kjer smo nazdravili najodmevnejšemu in za Grosuplje velikemu prazniku, saj še nihče iz občine Grosuplje ni imel take časti zastopati Slovenijo na 1. mladinskih olimpijskih igrah in še s tako visoko uvrstitvijo - 5. mestom na svetu v najtežji ženski disciplini 400 m z ovirami. Tudi župan Občine Grosuplje je Marušo in trenerko Špelo povabil na sprejem in delil srečo z njima. Seveda pa so sledili še številni sprejemi, kot so: sprejem predsednika države dr. Danila Türka, ministra Lukšiča, župana mesta Ljubljane Trenerka Špela pa je verjela v svojo Zorana Jankoviča, OKS. varovanko in upala, da bo Maruša v finalnem teku še kaj dodala in popravila uvrstitev. AK Špela 13. 8. 2010 sta trenerka Špela in Maruša odpotovali v Singapur. Potovanje je bilo dolgo in naporno, vendar želja po dobri uvrstitvi ni pošla. 19. 8. 2010 je bil pomemben mejnik, in sicer: ali je Maruša Mišmaš sposobna odteči sanjski tek in se uvrstiti v finale. Na stadionu je bilo peklensko vroče, okoli 40 stopinj, in vlažnost okoli 85 %. Maruša je s štartnega bloka krenila silovito in v cilj pritekla kot četrta v svoji skupini z osebnim rekordom 1.00,54, kar je pomenilo, da se je v finalni tek uvrstila kot sedma. Maruša je bila presrečna, saj je bil glavni cilj uvrstitev v finalni tek.

Trenerka Špela Dizdarevič, volonterka ter Maruša Mišmaš

Klubski prijatelji na pripravah (Bled) za Singapor: Trenerka Špela, mama Mateja, Kristian, Tamara, Matevž in Maruša


avgust/september - 8/9 - 2010

v spomin, vreme

Grosupeljski odmevi

Vreme v Grosupljem:

Po licih solza se spusti in v srcu bolečina tli. A v mislih le eno nam živi, da enkrat skupaj bomo vsi.

Julij 2010

Letošnji osrednji poletni mesec sta zaznamovali vročina in suša, ki pa sta ju ob koncu prekinila izrazita ohladitev in obilen dež. Prvi dan se je začel z meglenim jutrom, čez dan pa se je živo srebro hitro povzpelo proti tridesetim stopinjam Celzija. Sledila sta dva vroča dneva, zatem pa prehodno poslabšanje. To je 4. in 5. julija prineslo le spremenljivo oblačnost in za vzorec dežja (manj kot 1 liter/m2). Nekaj več dežja je padlo v nevihtnem popoldnevu 6. julija. Dan kasneje se je po meglenem jutru razjasnilo, kljub sončnemu popoldnevu pa temperatura zraka ni dosegla +25 °C. Po 7. juliju je bilo iz dneva v dan topleje. Vročina je pritisnila 10. julija, nato pa se je zvrstilo kar osem zaporednih vročih dni (vroč dan je dan z najvišjo temperaturo +30 °C ali več). Najhujši vročinski val po juliju 2007 rekordno visokih temperatur zraka sicer ni prinesel, je bilo pa zaradi soparnosti vročino težko prenašati. Najvišje se je živo srebro povzpelo 15. julija, ko je bilo v senci +35,6 °C. 17. julija proti večeru je nevihta prinesla osvežitev. Sveže z nekaj dežja je bilo tudi dan kasneje. Vreme se je zatem hitro izboljšalo. Tudi tretja dekada se je začela z vročino. Živo srebro se je zopet povzpelo nad +34 °C. 24. julija smo doživeli izrazito ohladitev, ki je prinesla tudi nekaj zelo potrebnega dežja. Medtem ko je bilo še dan pred poslabšanjem +34,3 °C, je bilo sredi popoldneva tega dne le +16,5 °C. Občasno so se pojavljaje plohe, zjutraj tudi nevihte. V zadnjem tednu dni je sprva prevladovalo prijetno toplo in sončno vreme s spremenljivo oblačnostjo, 29. julija pa je sledilo novo poslabšanje z obilnimi padavinami. Do jutra naslednjega dne je dež že oslabel in dopoldne postopno ponehal. V štiriindvajsetih urah je padlo 57 litrov dežja na kvadratni meter.

Slika: Najvišje in najnižje dnevne temperature zraka v Grosupljem avgusta 2010

Povprečna mesečna temperatura je bila +21,6 °C, kar je glede na povprečje obdobja 1995-2009 približno 1,4 °C topleje. Glede na povprečje obdobja 1961-1990 z nekdanje uradne meteorološke postaje v Šmarju - Sapu, pa je bil letošnji julij toplejši kar za 3,1 °C. Glede na obdobje 1995-2009 so bila jutra s povprečno temperaturo +15,6 °C toplejša za 1,9 °C, popoldnevi s povprečno temperaturo +28,4 °C pa so bili toplejši za 1,6 °C. Najnižja mesečna temperatura je bila +10,1 °C (8. 7.), pri tleh +8,5 °C, najvišja pa +35,6 °C (15. 7.). Megla je bila zabeležena v petih dneh, grmenje pa v osmih dneh. Imeli smo 22 toplih dni (dnevi z najvišjo dnevno temperaturo zraka +25 °C in več) in trinajst vročih (dnevi z najvišjo dnevno temperaturo zraka +30 °C in več). V desetih padavinskih dneh je na kvadratni meter tal padlo 100 litrov padavin, kar glede na obdobje po letu 1995 predstavlja 80 % običajne količine. V omenjenem obdobju je bil najbolj suh julij leta 2001, ko je padlo 43 litrov padavin, najbolj namočen pa leta 1998 z 218 litri.

Avgust 2010 Prvi avgustovski dan se je začel z meglenim jutrom in rosenjem, popoldne pa je bilo pretežno jasno in zelo toplo. Zamegljeno je bilo tudi jutro naslednjega dne, ko se je živo srebro v popoldanskih urah povzpelo malenkost nad +30 °C. Zelo toplo je bilo tudi še tretjega

71

ZAHVALA Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame, sestre, tete in tašče

Vide Viršek,

roj. Rebolj, (1943 – 2010), iz Male vasi pri Grosupljem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vaščanom, ki ste nam v teh težkih in žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za izrečene besede, sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala osebju Zdravstvenega doma Grosuplje in reševalni ekipi Ljubljana za nudenje prve pomoči, župniku Antonu Hostniku za lepe poslovilne besede in pogrebni obred. Še posebna zahvala Moškemu pevskemu zboru Rafko Fabiani, pogrebnemu zavodu Perpar in vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počitku. Vsi njeni dne, a je bilo na nebu že več oblačnosti, pozno popoldne in zvečer pa je sledilo poslabšanje z dežjem. Spremenljivo in nekoliko hladnejše vreme s popoldanskimi nevihtami je vztrajalo do 6. avgusta. Nato se je vreme nekoliko ustalilo, a stopnja oblačnosti se je dnevno precej spreminjala. Jutra so bila pogosto meglena, najvišje dnevne temperature zraka pa so se gibale okoli +27 °C. Kratkotrajno poslabšanje s plohami in nevihtami nas je znova doseglo 13. avgusta. Nestanovitno je bilo tudi še naslednji dan, ko smo popoldne znova beležili nevihto. Zaradi hladne fronte je bilo nevihtno tudi zgodnje jutro 15. avgusta, a se je že kmalu po 7. uri začelo jasniti. Sledilo je deset suhih in toplih dni s spremenljivo oblačnostjo in najvišjimi dnevnimi temperaturami zraka okoli +27 °C. Po najvišji dnevni temperaturi zraka je nekoliko odstopal le predzadnji dan tega obdobja (23. avgust), saj se je segrelo do +31,3 °C. V noči na 25. avgust nas je dosegla hladna fronta. Po nevihti z nalivom sredi noči se je rahel dež pojavljal še vse do jutra, ko je bila močnejša ploha dežja. Dan je bil oblačen in svež. 26. in 27. avgusta smo beležili še dva poletno topla dneva, zatem pa se je po dveh hladnih frontah občutno ohladilo. Prva nas je prešla 28., druga pa 30. avgusta. Povprečna mesečna temperatura je bila +19,1 °C, kar je glede na povprečje obdobja 1995-2009 običajno. Glede na povprečje obdobja 1961-1990 z nekdanje uradne meteorološke postaje v Šmarju - Sapu, pa je bil letošnji avgust toplejši za 1,4 °C. Glede na obdobje 19952009 so bila jutra s povprečno temperaturo +14,0 °C običajno topla, popoldnevi s povprečno temperaturo +25,7 °C pa so bili hladnejši za 0,3 °C. Najnižja mesečna temperatura je bila +6,4 °C (31. 8.), pri tleh +4,5 °C, najvišja pa +31,3 °C (23. 8.). Megla je bila zabeležena v sedemnajstih dneh. V trinajstih dneh se je pojavljala prav v mestu, še štiri dni več pa se je zadrževala v bližnji okolici. Zabeleženih je bilo osem dni z grmenjem ali bliskanjem. Imeli smo 21 toplih (dnevi z najvišjo temperaturo zraka +25 °C in več) in dva vroča dneva (dnevi z najvišjo temperaturo zraka +30 °C in več). V devetih padavinskih dneh je na kvadratni meter tal padlo 143 litrov padavin, kar glede na obdobje po letu 1995 predstavlja 96 % običajne količine. V omenjenem obdobju je bil najbolj suh avgust leta 2001, ko je padlo 27 litrov padavin, najbolj namočen pa leta 2006 z 275 litri. Iztok Sinjur


72

v spomin V spomin Elici Boc (1958 – 2010)

Prvega avgustovskega dne, na sončno nedeljo, smo na zadnjo pot pospremili našo dolgoletno sodelavko Elico. Vedeli smo, da se bori s težko boleznijo, vendar nas je kljub temu kot strela z jasnega presenetila žalostna vest, da je boj za življenje izgubila. Elica se je kot mlado dekle že pri 18 letih zaposlila na Občini Grosuplje, nato pa od leta 1995 nadaljevala delo na Upravni enoti Grosuplje. Delala je na različnih področjih in bila vedno odgovorna in zanesljiva, pripravljena na nesebično pomoč. Izžarevala je neverjetno energijo in le poredko na njenem obrazu ni bilo nasmeha. Elica je zelo rada živela. Zelo rada je imela delo, družino in naravo. Za vedno jo bomo ohranili v spominu kot dobrosrčno, razigrano osebo, polno energije in načrtov za prihodnost. Sodelavke in sodelavci Upravne enote Grosuplje

Na svetu mnogo je poti, a samo ena vodi tja, kjer boš ti, po tej poti za teboj pridemo mi vsi. V 99. letu je za vedno zaspala

Marija Šilc

roj. Adamič (22. 11. 1911 – 5. 9. 2010) iz Grosupljega, Kolodvorska cesta 5. Ob smrti naše ljubljene mame, stare mame in prababice se iskreno zahvaljujemo patronažni sestri ge. Evi za izkazano pomoč v poslednjih dneh življenja, Združenju borcev za vrednote NOB Grosuplje, Društvu upokojencev Grosuplje, ge. Malči Žitnik za poslovilne besede, sosedom Kolodvorske ceste 5, Pod gozdom cesta IV in VI ter sorodnikom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveče, darove za cerkev in svete maše ter vsem, ki ste nam pisno ali ustno izrekli sožalje. Iskrena zahvala tudi župniku g. Šketu za opravljen obred ter mašo. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot ter zanjo molili. Zahvala tudi vsem, ki ste ji v njenem dolgem življenju s svojo pozornostjo lepšali starost, jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njeni. Spoštovani bralci, dragi dopisovalci v Grosupeljske odmeve! Zaradi tehnične omejitve na 80 strani časopisa in večjega obsega predvolilnega gradiva ter aktualnih poplav in gasilskih intervencij, katerim smo to pot dali prednost za objavo, ni bilo mogoče objaviti kar precej drugih prispevkov, ki ste jih napisali. Le-ti bodo objavljeni glede na aktualnost v eni od naslednjih številk časopisa. Prosim za razumevanje! Odgovorni urednik Jože Miklič

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Zagledam se v tvoj nasmeh na licu, ki posnet je bil še ne tako dolgo nazaj, in srce se vpraša: ELICA, ZAKAJ? Zakaj ravno tebe bolezen je poiskala, sredi najlepših let si smrt tebe je izbrala. Načrtov lepih si še imela, da vnuke bi pazila, to si si želela. Pa sredi noči tiho si zaspala, med zvezdami boš svoj spokoj poiskala. NE, ELICA, ti nisi umrla, še vedno od tamkaj na vse boš zrla, in Bog ti poplačaj za dobro vse, kar storilo je tvoje srce. ZAHVALA Ob boleči izgubi drage hčerke, žene in mamice

Elice Boc,

rojene Kocmur, 18. 1. 1958 – 29. 7. 2010, iz Velike Loke 3,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem iz UE Grosuplje, Pekarne Grosuplje in Lesnine ter znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče, daritve za sveto mašo in cerkev ter denarno pomoč. Najlepša hvala dr. Radu Janši in njegovi ekipi na gastro kliniki ter Meti Kamin iz Višnje Gore za požrtvovalno pomoč pri zdravljenju njene bolezni. Prisrčno zahvalo in hvaležnost še posebej izrekamo župniku Andreju Šinku za podporo v času njene bolezni in za opravljen cerkveni obred. Najlepša hvala pevskemu zboru Samorastnik, trobentaču Roku Godcu ter gospodu Tonetu Adamiču in njegovi ekipi za pomoč pri pogrebnem obredu. Ob žalostnem dogodku bi se radi zahvalili tudi za iskrene in ganljive poslovnilne besede prijateljici Ireni Rakar in načelnici UE Grosuplje Nevenki Gorec. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na prerani zadnji poti. Žalujoči: mama Angela, mož Bojan, sinova Gregor z Ano in Klemen z Majo

Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan … ZAHVALA ob boleči izgubi očeta

Štefana Šnebergerja

(18. 12. 1937 – 27. 7. 2010). Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja. Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala gospodu župniku za zadnje besede in Društvu upokojencev Kranj za ganljive besede slovesa. Žalujoči: žena Fani, sin Matjaž, hči Brigita z družino in sin Slavko z družino


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

v spomin

Ne jokajte ob mojem grobu, Le tiho k njemu pristopite In večni mir mi zaželite!

ZAHVALA

ZAHVALA Ob smrti drage mame

(6. 12. 1931 - 12. 8. 2010) iz Žalne 67.

Jožefe Valentinčič Kastevčeve mame (12. 12. 1922 – 14. 9. 2010) Iz Bičja 15.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste v trenutkih slovesa sočustvovali z nami, nam pomagali, darovali cvetje, sveče svete maše in za cerkev. Hvala g. župniku Antonu Hostniku za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta Planika, trobentaču Francu Kosem ter pogrebnemu zavodu Janeza Perparja. Zahvala tudi osebju Zdravstvenega doma Grosuplje in bolnice dr. Petra Držaja. Vsi njeni

Skrb, delo in trpljenje tvoje je bilo življenje. Bolečine in trpljenje si prestal, zdaj lahko boš v grobu spal. ZAHVALA Ob slovesu našega dragega

Martina Skubica (16. 2. 1935 – 22. 5. 2010) iz Grosupljega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter vsem, ki ste z nami delili bolečino v težkih in žalostnih trenutkih. Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za cerkev in za darovane maše. Zahvaljujemo se gospodu kaplanu Boštjanu Prevcu za lepo opravljen obred in pevskemu zboru Samorastnik za lepo zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, in vsem, ki ste ga imeli radi. Žalujoči vsi njegovi

73

Niko Žitnik

Ob smrti dragega očeta, dedka, pradedka in brata se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega, in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam ustno ali pisno izrekli sožalje. Hvaležni smo za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala velja vaščanom Žalne za vsestransko pomoč. Hvala župniku g. Andreju Šinku za lep cerkveni obred. Hvala gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Žalna za organizacijo poslovitve z gasilskimi častmi in za poslovilne besede. Hvala gasilcem okoliških gasilskih društev in praporščakom za sodelovanje pri pogrebu. Hvala predsedniku občinske organizacije ZZB za vrednote NOB g. Francu Štiberniku za besede slovesa. Hvala žalskemu pevskemu zboru Samorastnik in g. Roku za zaigrano Tišino. Žalujoči otroci Mira, Ljuba, Niko in Lado, sestra Mara, brat Ivan in drugo sorodstvo.

Bolečino se da skriti, pa tudi solze ni težko zatajiti, le tebe, naš dragi ata, nihče ne more vrniti. ZAHVALA ob slovesu našega dragega moža, očeta, tasta in starega ata

Slavka Vidica, (2. 4. 1928 - 26. 8. 2010) po domače Primčevega ata s Police.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem ter vsem tistim, ki ste bili z nami v težkih in žalostnih trenutkih. Hvala za vse darovano cvetje, nagrobne sveče, darove za cerkev in svete maše. Posebna zahvala zdravnici Fani Grabljevec Miklavčič in osebju ZD Grosuplje ter Domu starejših občanov in negovalkam za pomoč na domu. Iskrena hvala duhovnikoma, g. Tinetu Skoku in g. Antonu Pahuljetu, za lep pogrebni obred in sveto mašo. Zahvaljujemo se tudi gasilcem PGD Polica, ki so se mu poklonili in se še zadnjič poslovili od njega, za pomoč pri pogrebu in izrečene besede slovesa. Zahvala tudi poliškim pevcem za lepo zapete pesmi in izrečene besede. Hvala vsem, ki ste našega ata pospremili k zadnjem počitku in najlepša hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi, ki smo ga imeli radi.


74

74

nekaj za veselje ...

Grosupeljski odmevi

Kako so oprezovci do večerje prišli

veliki srpan/kimavec - 8/9 - 2010

Kdo pravi, da ne vem! 1. Katere svetnice se najbolj veselijo v sušnih krajih? a) svete Neže b) svete Katarine c) svete Zofije 2. Belim raztrganim oblačkom na nebu pravimo: a) kozice b) ovčice c) belini 3. Koliko korakov (dvojnih) ima rimska milja? ............ 4. Kaj so dejansko krompirjevi gomolji? a) korenine b) stebla c) listi d) plodovi

V prejšnjih časih je bila na podeželju huda za hrano: nekaj so k temu pripomogle slabe letine, nekaj pa družine z dosti otroki in še z nekaj strici in tetami za povrhu. Ljudje se bili torej več lačni kot siti. Seveda ni bilo pri vseh hišah tako; bogatejši in podjetnejši so kar dobro poskrbeli za sklede, kar je revnejšim večkrat pocedilo sline. Gledanje v skledo ali oprezovanje za hrano je že tiste čase veljalo za nekulturno, a so se nekateri vendarle znašli in nasitili oči, včasih pa tudi želodce. Med redkimi domačijami, ki niso trpele pomanjkanja, je bila tudi Španova. Nekega večera so Španova mati postavili na okno za hlajenje veliko družinsko skledo češpljeve kaše, da je zadišalo po vsej vasi. Vonjave so najprej udarile v nos sosedovemu Nacetu, ki je najprej pogoltnil nekaj debele sline, potem pa odšel v akcijo.

Poiskal je Smrekarjevega strica Jakoba in Hladetovega Fronca, oba prav tako velika lakotnika. Družno so nalovili nekaj ščurkov in nočnih metuljev, jih skrivoma vsuli v Španovo skledo in nedolžnih obrazov stopili v hišo vasovat. Vsi Španovi, z deklo in hlapcem vred, so drug za drugim odlagali žlice, ko so zapazili, kaj je v jedi. Vasovalci so se kajpak narejeno čudili: »Kako da ne jeste, ko tako neznansko lepo diši. »Pa vi jejte, če morete,« so jezno odložili žlico tudi Španova mati, ne da bi poskusili jed. Oprezovci so na to komaj čakali in kot bi trenil so bili za mizo. Golazen, ki se zaradi rahle skorjice ni utopila v jedi, so previdno odstranili in se potem napokali, kot že dolgo ne. Postopek so tu in tam še ponovili, vendar ne prepogosto, da jih ne bi pogruntali. Leopold Sever

5. Svetopisemski David je med orožji najbolj obvladal: a) pračo b) lok c) kopje 6. Kako so rekli Sviftovemu junaku, ki je dolgo živel na samotnem otoku? a) Robinzon b) Guliver c) Kiklop 7. Starši Primoža Trubarja so bili podložniki: a) Ostrovrških b) Ortneških c) Turjaških

8. Pticam, ki jeseni odletijo v toplejše kraje, pravimo: a) popotnice predprodaji sem kupil vstopnici zase in b) klateži za mojo ženo, pa je reva prej umrla.« c) selivke »Kako, da niste vstopnico podarili Zanesljivo znak kakemu sorodniku,« pripomni sosed. 9. Koliko nog hodilk imajo Pacient: »Gospod doktor, ves dan čutim, »Bilo je nemogoče, pravkar so vsi na pajki? ............... ženinem pogrebu.« kako mi bije srce.« Zdravnik: »To je dobro znamenje!« Še brez sprememb 10. Kaj je na podobi? Pacient: »Kako to mislite?« .............. Navdušen ljubitelj nogometa zadihan Zdravnik: »Če ga ne bi čutili, bi bili mrtvi!« prihiti na igrišče: »Malo sem zamudil, je Pomembnejša stvar že padel kakšen gol?« Sedaj je vse jasno Na stadionu je pomembna tekma. Tik Varnostnik: »Ne, oba še stojita!« pred začetkom je vse zasedeno, le v eni Tončka: »Že veš, da imam novega fanta, Uporaben rek vrsti je prazen sedež ob njem pa moški, zelo sva zaljubljena.« ki napeto pričakuje začetni žvižg. Sosed »Metka, pojdi v trgovino po kruh in mleko, Slavka: »Ali se zavedaš, da je ljubezen z druge strani praznega stola se obrne saj imaš mlajše noge kot jaz!« lahko slepa?« k moškemu in ga povpraša o praznem »Toda mami, kaj me nisi vedno učila, da je Tončka: »Viš ga, vranča, sedaj pa sedežu. »Veste,« pojasni vprašani, v treba najprej porabiti stare stvari!« razumem, zakaj me samo otipava.«

Burke o tem in onem


veliki srpan/kimavec - 8/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

Lahka križanka

... nekaj za vedoželje

Med reševanjem se vam bo v poudarjenem navpičnem stolpcu izpisalo geslo. Le-to se nanaša na ljudski izraz za splošne težave, ki jih prinaša življenje. Za olajšanje so dodane črke v mreži in pesem prigodnica. Pa začnimo, kar bo, pa bo! Vodoravno: 1. prilegajoč, skladen, 2. izvor, 3. posušena riba severnih morij, 4. čas, ki ga ni več, 5. Bogu neljubo dejanje, 6. enocelične živali, 7. postopek ostrenja kos in srpov, 8. hipoma, 9. veliko imetje, 10. zgovoren, jezičen.

Pesem za reševalski SOS

Ko je bog ustvaril svet, je postavil tale red: »Imeli boste vsega dosti, od pravic pa do dolžnosti.« A kaj, ko zdaj človeška reva teh razmerij ne upošteva. Pravice so se pomnožile, a dolžnosti pozabile. Tako nastal je primanjkljaj in človek vpraša: »Kaj pa zdaj?« Tarnanje nam ne pomaga, dokler ne bo naravnost »vaga«. Sicer nas čaka trpek konec med zijanjem v prazen lonec. Kajti nagrmadene težave le pretežke so narave.

75

Nekaj špasov iz starih časov HUMOR PRED 100 LETI

Odkritosrčno pojasnilo Miha: »Lojz, kako to, da vsaka ženska, ki jo poljubim, potem nekaj časa lovi sapo?« Lojz: »Kaj ti nisem že večkrat rekel, da poješ preveč čebule!«

Obojestransko svarilo Hinko pove prijatelju Petru, da bo šel za mornarja, a Peter ga skuša odvrniti od namere: »Nespametno je, če greš na ladjo; lej, tvoj ded in oče sta delala na ladji, pa sta oba umrla v valovih!« »Kje pa so umrli tvoji ljudje,« vpraša Hinko. »Vsi v postelji,« vzneseno odvrne Peter. »No, zakaj se pa ti vsak večer spraviš na to ležišče?«

Nazornost nad vse

LS Pravilnost vaših odgovorov lahko preizkusite nekje v okolici. Odgovori na vprašanja: 1. c, 2. b, 3. tisoč, 4. b, 5. a, 6. a, 7.c, 8. c, 9. osem, 10. grb. Ljudska primerljivka

Smrdi kot medmašni kozel Ha, ha, ha, kajne, da je dobra. Kdor ne verjame, naj pa preveri. Pojasnilo: »med mašama« – čas med veliko in malo mašo (15. avgust – 8. september). Tedaj kozli zaradi prska še posebej »dišijo«.

Profesor filozofije napove predavanje o laži. Za uvod je študentom postavil vprašanje: »Da bi se bolje razumeli, bi rad vedel, kdo je prebral mojo knjigo Viharne misli?« Seveda so vsi študentje dvignili roko: »Ja, jaz, jaz …« »Vidite, to je laž; omenjena knjiga bo izšla šele naslednje leto!« Komur v glavi manjkajo kolesca, se spravi na tole.

Uganka šaljivka

Kakšna je razlika med mojim in tvojim? ODGOVOR: Kdor tega ne ve, ga je treba nemudoma prijaviti policiji! He, he, he, kajne, da je dobra - skoraj antikorupcijska!

Uganka, ki ni šaljivka

Kaj je cigareta?

ODGOVOR: Smrdeča paličica, ki ima na enem koncu ogenj, na drugem pa osla, ki vleče.

Ho, ho,ho, kajne da je dobra, predvsem pa resnična, resnična!


76

mal' za hec...

še pomnite, tovariši?

Definicija za komunizem:

Brezrazredna gospodarsko - družbena ureditev, ki temelji na podružbljenju proizvajalnih sredstev, odpravi izkoriščanja (človeka po človeku) in delitvi dobrin po potrebah. Komentar: O komunizmu bi morali spraševati ljudi, ki jih je komunizem prizadel, ne pa nekdanjih komunistov. – Žarko Petan

Grosupeljski odmevi

VOLI-tve se bližajo

Po Ljubljani so se v zadnjem času začeli sprehajati nekam čudni stvori z repom. Ker enega od teh bitij nismo videli v obraz, sklepamo, da gre za VOLA.

1. minister ministrant

Ob odprtju trebanjske avtoceste je PRIMA MINISTER Prehodno obdobje med kapitalizmom in Borut P. prijel direkkomunizmom. Socializem naj bi bil lažja torico DARS-a M. oblika komunizma. Duhovnik čez rame in ji dejal: »Če bi bila ti Riga se jim ... DUHOVNICA, bi bil jaz tvoj MINISTRANT.« V času tako opevanega tovariša Tita, si lahko Prva SI vojaška ladja vse počel, samo s svojo glavo nisi smel razmišljati, pa nisi bil za nič odgovoren. Za Baje so največjo (in edino) slovensko ladjo tako svobodo se pa res ni splačalo boriti. (ostalo so čolni in kanuji) v Sankt Peterburgu Oprostite, moji rojaki, ki se vam riga po krstili s slovensko penino in ob prisotnosti preteklih časih: če je človek samo to, da slovenskega vojaškega kurata. Zdaj nekateri je, pije in hodi na wc-školjko, potem nam ortodoksni sekularisti (ločevalci Cerkve ni treba več voziti živali iz Libije … – Janez od države) že razmišljajo, da bi Hrvatom ukazali, naj stik z odprtim morjem zaprejo, Turinek, dušni pastir z Artič predno bodo ladjo pripeljali okoli Evrope v Komentar: JØežek Zagraški pa ugotavlja, Jadransko morje in Koprski zaliv. da dobrih starih časov za nekatere še nikoli Sicer pa bodo morali na ladjo menda ni bilo. Dobro so preživeli le UDBA, PARTIJA montirati še en vijak spredaj in to prečno, da in MAFIJA - skrajšano po besednjaku komu- se bo ladja v piranski mlakuži lažje obrnila, nističnega internacionalizma UDBO-PARTI- ker bi lahko kršila akvatorije sosednjih dveh MAFIJA. Če kdo ne verjame, naj odpre oči držav. in ušesa!

Definicija za socializem:

Himna s patino

Kovači smo in naša sila skovala nam bo sreče ključ in iskra svetla izpod kladiva prižgala bo svobode luč. Udar na udar in brez odmora kladiva pesem naj doni; sovrag stoletni že v prah se ruši, iz spanja ljudstvo se budi. Komentar: Pesem je še vedno aktualna.

mi se volimo

10. 10. leta Gospodovega '10 bi radi nekateri spet zamenjali glasovalne skrinjice in druge rekvizite, saj se še kar sprašujejo po dobrih starih časih.

rokomavhi

Gradbeni baroni

na čelu z Ivanom Groznim so se sredi julija v največji vročini mudili pri B.P., kjer so menda obravnavali prijave o kartelnem dogovarjanju 11 slovenskih gradbenih podjetij vključno z veleupeljskim GPG (groznim prebrisanim gradbincem). Menda so se dogovorili, da bodo vrnili okoli 2 milijardi € v proračunsko blagajno z obrestmi vred na ta način, da bodo enakomerno denar porazdelili med slovenske komune. Na ta način bi veleupeljska komuna lahko v naslednjih letih dobila popolno obvoznico in nadvoz za Solarne dvore, pa če se strinjajo ali ne.

Zakaj ni Slovencev med evropskimi veleposlaniki?

veliki srpan/kimavec - 8/9 - 2010

Slovenija (in veleupi) na repu

Slovenija je po učinkovitosti trženja turistične ponudbe in po prepoznavnosti blagovne znamke slovenskega turizma na katastrofalnem 92. mestu od 133 držav. JØežkov komentar: Veleupeljska komuna pa je med 200.-imi komunami v podalpski deželi nekje na repu.

Zgodba se počasi zaključuje,

je dejal Borut Pahor, ko je BMW odrekel sodelovanje s slovensko vlado. Le-ta je hotela zamenjati dve leti stare mercedese, ki jih je nabavila Janševa vlada ob predsedovanju Evropski uniji.

Kravji mešetarji in kramarji

V Sloveniji je v bančništvu vse preveč kramarjev (pisano z malo začetnico!) – dr. Milan Zver

Za prste obliznit!

Plenilci

Predsednik uprave Nove ljubljanske banke Božo Jašovič je dejal pred odborom za monetarno politiko, da je 200 milijonov € iz proračuna banki le obliž. JØežek pa pravi, da bi bil še marsikdo zadovoljen tudi s takim obližem.

Namesto pravega podjetništva imamo plenilsko podjetništvo. – ekonomist mag. Bernard Brščič

Preglednejši davek na nepremičnine. (Aaaa?) Komentar: Ko bi minister +A0 (beri: Kri-

žanič) vedel, kako nepregledno so izvajali popis nepremičnin, tega ne bi nikoli obljubljal.

Rekli so:

- Ta generacija, ki zdaj vodi državo, ni dorasla izzivom. – Niko Kavčič - Pahor veliko govori, ampak malo naredi. – dr. Peter Groznik - Svet je tako narejen, da največkrat pametni ne pridejo naprej. – Žarko Petan - Če se bomo utišani prepustili stihiji lobijev, potem nas verjetno kmalu čaka tisto znano Miloševićevo: »Ne čujem dobro.« - dr. Alojz Križman, bivši rektor in bivši mariborski župan - Če bi Jezus Kristus živel v teh časih pri nas, bi se sam križal! - Vinko Vasle

jØežkove zdrahe

Ker se vse preveč obračamo samo na Otroci so naše Balkan, v zadnjem času pa celo k Libijcem, Palestincem, Qatarcem in drugim Arabcem, bogastvo ki našim policajem »šenkujejo« razne ure, »Samo razmišljam pa sodobne televizijske ekrane… o tem, kako bi dobil subvencijo Mednarodne - burke ZA SVOJEGA VNULokalna glob(ok)a(na)lizacija Predsednik Türk se je ob srečanju s tur- KA, ki ga niso »Vse najdete na interneti .. Se sn vas škim predsednikom Abdulahom Gülom (SP sprejeli v vrtec? emajliro!« je dejal Franc Kangler, košarka /95:68 za Turke) zavzel za čim prejšnji Denar bom moral mariborski župan (prevedeno: Poslal sem vstop Turčije v EU, Turki pa so zaskrbljeni, vzeti iz postavke zakaj Slovenke ne nosijo naglavnih rut – burk. EHO CAJTNGOV,« vam elektronsko pošto.)

največje


veliki srpan/kimavec - 8/9 - 2010

... mal' pa zares

Grosupeljski odmevi

je sam pri sebi brundal POREDNIK EHO CAJTNGOV. »To je res višek nesramnosti! Mame sploh ne morejo ne v službo, ne v cerkev, ne v trgovino, ne v gledališče, ne na športne prireditve, ne v fitnese in celo v lepotilne salone ne morejo...«

Ko bi vedela?

Če pa bi ta srborita gospa vedela, da ji je JØežek Zagraški že zdavnaj na najvišji komunski vrh, ki je še vedno samo navaden KUCELJ, prišravfal novo preračunano višino v evropskem koordinatnem sistemu, ki je kar za 46,48 m višja od stare višine, potem bi se šele hudovala, saj bi se voda po tem izračunu tudi njej prelila na njene prelestne balkone - pa še malo čez - v grlo.

Stroški EHO CAJTNGA Ko pa je še predsednik ZDA Georg Washington zagledal sive strani v EHO-cajtngih, se je najprej začel smejati na ves glas. Nato se je v trenutku zresnil, prijel za glavo in dejal: »Kar je TOO MUCH, je pa TU MAČ.«

V koš z njim!

Po vsem tem zdaj menda po VELE-UPLJAH že kroži (DEZ) informacija, da je celo JØežek Zagraški vrgel v koš EHOCAJTNGE. To mu POREDNIK skoraj ne bi verjel, če mu računalniški hekerji ne bi vdrli v njegov računalnik in mu našli zgoraj pripete mape.

JØežek vizionar

Že v letu Gospodovem 1999 je JØežek ob sprejemanju prostorskih aktov izdelal strateški prostorski načrt VELE-UPELJSKIH usmeritev. Poleg Poplavne in Odpadne ulice je načrtoval tudi novo VELE-UPELJSKO geslo: »Za prijazno VELE-UPLJE.« Pozneje, ko so mu očitali, da pasivno obvlada angleščino, je leta Gospodovega 2000 geslo internacionaliziral in zapisal (ter narisal) »I srček=LOVE GRESUPLE«. Zdaj, po 10 letih, pa ga eni že kApirajo.

TURISTIČNI KMETIJI v VELE-UPELJSKI KOMUNI pri DŽOVANIJU gospa Darja iz krušne peči že potegnila sveže pečen kruh in na mizo postavila pečenega PRASCA, (Pardon – da ne bo spet zamera, ker bi se morda kdo v tem zapisu prepoznal!) Bil je lepo zapečen in rejen odojek, pa še razne solatke so bile zraven. Koliko pa so se ga pri tem v tem LOKALU naLOKALI, vam zaradi zaščite vira ne izdamo, da ne boste še vi iskali istega sponzorja. Po končanem zboru za ob(T)Loženo mizo so vendarle sklenili, da bodo šli na volitve le kot volivci. Kandidirali pa bodo po vsej verjetnosti za državno(RA) zborske, če ne celo za € volitve z geslom: (ZA) 500 € (/mesec) s(m)o najboljši!

jØežkova kriva pota Delajo SI (medvedjo) uslugo

Festa familiare

JØežek Zagraški se že 15 let pripravlja na vesoljni potop. Letos bi se ta že skoraj uresničil.

Prav zato ...!

... se menda POREDNIK EHO CAJTNGOV tako rad SUKA med gasilci, še raje pa z GASILKAMI. Drugi pa že nevoščljivo za njim vpijejo: »Korupcija, korupcija...« A je JØežek ob zadnjih pop-lavah eni VISOKI GE., ki je z VIŠKA in z balkona gledala na poplave, zabrusil: »Pa še vi dol pridite! Vas raje nesem žejno čez vodo, kot poslušam.«

Vračajoč se proti domu pa so v kompletu zavili na PEČ, kjer je v EDINI

JØežek Zagraški je že zadnjič komentiral, ko mu je preSVITLI minister Svetlik grozil s podaljšanjem delovne dobe, da mu s tem dela kvečjemu uslugo, saj JØežek z nekimi zemljemerci hodi po Sloveniji in se sprehaja v službenem času na primer po hribih, ob Soči, Bači, Bohinju, ob morju, v prekmurskih prešernih ravnicah, pa belokranjskih vinogradih in se počuti, kot bi bil na dopustu. Če pa kakšno lato, stativ in še kakšen instrument pri tem centrira na določena mesta, mu pa tudi ne bo krona padla z glave. Morda ga bo le za kakšen kilogram manj?

Pripravlja se na vesoljni potop

77

Z mislimi na VOLItve

Redni obisk hribov med delovnim časom je JØežka Zagraškega tako zasvojil, da je s skupino VELE-UPELJČANOV odšel na VELE-PLANINO še čez eno avgustovsko nedeljo. Spotoma je kljub nošnji dveh ruzakov (enega spredaj, drugega zadaj) ugotovil, da so se povabljeni na njegov poziv odzvali 130 %, kar bi zadoščalo, da bi ustanovili svoje društvo I LOVE VELE-UPLJE in bi lahko kandidirali celo na LOKALNIH volitvah.

Iz zanesljivih virov pa smo tudi izvedeli, da se je JØežek Zagraški s svojo kompletno familijo intenzivno pripravljal na neko fešto ter je zato hodil od kleti do kleti – od Primorske, prek Dolenjske, pa do Štajerske - in Hrvaške. Cajtng pa trpi!

Če pije belega, pije Janževec!

JØežku so tudi v zadnjih dveh letih že večkrat očitali, da je JANŠEVEC, a on trdi, kadar pije belo vino, pije JANŽEVEC, sicer pa mu najbolj ustreza CVIČEK ali pa METLIŠKA ČRNINA, pa tudi briški KABERNET in dutoveljski TERAN sta zelo dobra.

Opomba: JØežek Zagraški je menda na eni predvolilni fešti izjavil, da njegovih zapiskov in slik'c ni dovoljeno razširjati kot predvolilno gradivo po kateremkoli mediju, niti na roke. Še posebej pa jih ni dovoljeno brati na GLAS ne v zaprtem ne odprtem prostoru v času predvolilnega molka.


78

grosupeljski odmevi

Kolofon

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Navodila za dopisovalce

Grosupeljski odmevi - Glasilo prebivalcev občine Grosuplje Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje Odgovorni urednik: Jože Miklič, tel. popoldne 786-07-22, 786-07-21 GSM 041-98-22-33 e-pošta: joze.miklic @ t-2.net Uredniški odbor: mag. Tatjana Jamnik Skubic, mag. Barbara Pance, Janez Pintar, Marija Samec, Vera Šparovec, Matjaž Trontelj. Naslov uredništva: 1290 Grosuplje, Taborska 2 (Občina Grosuplje, hišna centrala 788 87 50) Lektoriranje: Marija Samec Oblikovanje matrice: Miha Črtalič Fotografije in razporeditev strani: Jože Miklič Ostale fotografije: avtorji prispevkov, če ni posebej navedeno Tisk: PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje, Kolodvorska 2 COBISS-ID: 61148160

/ ISSN: 1580–0911

V skladu z določili Zakona o medijih (Ur. list 35/2001) je z odločbo št. 006-611/2002 z dne 13. septembra 2002 lokalni časopis “Grosupeljski odmevi” vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list RS št. 89/98) spada časopis med izdelke, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 20 %. Glasilo izhaja enkrat mesečno (od novembra 2009 dalje) v nakladi 6.265 izvodov in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.

PRISPEVKE ZA GROSUPELJSKE ODMEVE V SEPTEMBRU JE TREBA ODDATI do petka, 15. 10. 2010.

Nenaročeni prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, strank, društev ipd.) ter po možnosti s telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. Sporočila, ki se nanašajo na kritiko katere koli pravne ali fizične osebe in posegajo v področje, kjer bi lahko prišlo do sporov po Zakonu o medijih, je treba oddati na papirju z lastnoročnim podpisom in polnim naslovom - pravne osebe morajo prispevek avtorizirati in dodati še žig. Avtorji besedil so po zakonu odgovorni za navedbe. Nepodpisanih prispevkov in prispevkov, oddanih po datumu za oddajo, ne objavljamo. V uredništvu nismo zavezani, da se z vsemi pisci prispevkov tudi strinjamo. Uredništvo si v skladu s svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi v časopisu pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Javne ustanove imajo pravico do brezplačnih objav nekomercialnih prispevkov. Nenaročeni prispevki bralcev in pravnih oseb ter PR prispevki se ne honorirajo, objavijo pa se, če so napisani v skladu z NAVODILI. Če želite, da vam posamezno gradivo vrnemo, priložite kuverto z ustrezno znamko in na njej napisan vaš polni naslov.

Vse ostale pravice in obveznosti uredništva in sodelujočih ureja ODLOK O USTANOVITVI IN IZDAJANJU LOKALNEGA ČASOPISA GROSUPELJSKI ODMEVI (št. 0061/95-1), ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne 30. 10. 2002.

NAVODILA ZA PRIPRAVO BESEDIL

Zaradi velikega števila prispevkov in zaradi želje uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogoči povedati svoje mnenje, pripombe in pobude, bomo objavljali prispevke, dolge do največ 30 tipkanih vrstic (cca. 1800 znakov). Daljše prispevke bomo skrajšali ali jih ne bomo objavili. Prispevke v digitalnih oblikah je treba oddati v RTF ali DOC zapisih. Prispevki, natisnjeni na papirju, morajo biti zaradi optičnega prepoznavanja besedil printani v ARIAL ali TIMES NEW ROMAN pokončnih fontih velikosti 12 (do max 16) pt in dovolj močnem temnejšem natisu brez kakršnih koli barvnih in drugih okrasnih podlag. Naslovi datotek naj bodo sestavljeni iz prvih dveh (treh) besed naslova prispevka - npr. Res najlepši je mesec maj. Digitalne fotografije naj ne bodo vstavljene med besedila, temveč naj bodo priložene posebej, v/pri samem besedilu pa naj bo označeno, kaj posamezna fotografija predstavlja. Krajši, na roko napisani prispevki, naj bodo čitljivi.

TEHNIČNA NAVODILA ZA PRIPRAVO FOTOGRAFIJ IN SLIKOVNEGA GRADIVA Fotografije, risbe in ostalo slikovno-grafično gradivo naj bo posredovano na mediju, ki ga je mogoče skenirati na ploskovnih skenerjih, le izjemoma so lahko tudi diapozitivi ali negativi. Digitalne fotografije naj bodo zapisane v JPG (brez stiskanja), TIF ali PDF zapisu, 300 dpi, barvne v CMYK razslojitvi. Najmanjša ločljivost glede na želeno velikost objave in motiv mora biti 180 dpi.

Oglasno trženje v Grosupeljskih odmevih 2. člen

CENIK IN POGOJI OGLAŠEVANJA V zvezi z možnostmi za oglaševanje v Grosupeljskih odmevih objavljamo cenik oglaševanja, ki je narejen na podlagi cenika št. 006-1/95, sprejetem na občinskem svetu 29. 9. 1999.

Iz 1. člena TABELA ZA OKVIRNI IZRAČUN (CENE SO PRERAČUNANE V EVRO) Dimenzije oglasa v cm

Površina oglasa v cm2

Korekcijski tržni faktor

Za vmesne velikosti se število točk izračuna z interpolacijo. Za prvo objavo enakega oglasa ni popusta. Vsaka naslednja serijska objava je cenejša za 5 % do največ 30 %. Če se stranka odloči za celoletno redno oglaševanje, se ji lahko obračuna razliko popustov do 30 % pri sedmem nespremenjenem oglasu. Rok za oddajo podatkov za oglas (besedila, logotipi, fotografije, ceniki in podobno) je enak kot za oddajo ostalih prispevkov. Predhodno rezervirajte časopisni prostor za vaš oglas! Skupno število točk

Cena v €

Končni znesek z DDV v €

A

6,0 x

6,0

36,0

1,650

59

30,37

36,44

B

6,0 x

8,3

49,8

1,549

77

39,44

47,33

C

6,0 x 12,5

75,0

1,347

101

51,65

61,98

D

9,2 x

8,3

76,4

1,339

102

52,28

62,73

E 12,3 x

8,3

102,1

1,143

117

59,66

71,59

F 12,3 x 12,5

153,8

1,060

163

83,56

100,28

G 18,6 x

154,4

1,062

164

83,83

100,59

8,3

H 18,6 x 12,5

232,5

0,994

231

117,92

141,51

I 18,6 x 27,3

507,8

0,918

466

238,33

286,00

J (39,6 x 27,3)

1081,1

0,866

936

478,68

574,42

Vrednost oglasa J dimenzij (39,6 cm x 27,3 cm) je izračunana za oglas na dveh straneh v sredini. Točka znaša 0,51129188 €. Izračun je za vse oglase pripravljen za črno-beli natis. Za oglase na notranjih barvnih straneh je treba znesek pomnožiti z 1,25, na zadnji strani z 1,5, na naslovnici pa s faktorjem 2,00. K neto vrednosti oglasa je treba dodati še 20 % DDV. Račun se izstavi po izidu časopisa. V ceno ni vračunano oblikovanje oglasa.

Če boste oddali digitalno oblikovan oglas, mora biti zapisan v JPG (brez stiskanja), TIF ali PDF zapisu (300 pik/palec - za barvne oglase v CMYK barvni razslojitvi), naslov datoteke pa naj bo npr. lon_oktober_2009.pdf. Digitalno izdelan oglas pošljite na elektronski naslov joze.miklic @ t-2.net najpozneje en teden po roku za oddajo nenapovedanih prispevkov, vendar morate o nameri predhodno obvestiti odgovornega urednika po telefonu (GSM 041/ 98 22 33) ter mu po pošti na njegov domači naslov poslati potrjeno naročilnico pravtako najpozneje en teden po roku, ki je določen za oddajo ostalih prispevkov.

ZA OGLASE, PREDSTAVITVENE PR (piar) ČLANKE IN ZAHVALE OB SMRTI SVOJCEV JE TREBA NAVESTI POLN NASLOV NAROČNIKA OZIROMA PLAČNIKA RAČUNA. Za vse dodatne informacije sem vam na voljo popoldne na naslovu: Jože Miklič, Zagradec 53, 1290 Grosuplje, ali na tel. št. 01/ 786-07-22 (popoldne) ali GSM 041/98-22-33, lahko pa tudi po elektronski pošti na naslovu:

joze.miklic @ t-2.net.

»Za prijazno Grosuplje« odgovorni urednik Jože Miklič


avgust/september - 7/9 - 2010

Grosupeljski odmevi

Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje Območno združenje zveze vojnih veteranov Grosuplje Planinsko društvo Grosuplje

VABIJO v soboto, 16. oktobra 2010,

na prireditve v spomin na težke trenutke partizanskih borcev in domačinov v širšem območju Ilove Gore, ki so jih preživljali ob nemški ofenzivi v prvih novembrskih dneh leta 1943. Planinci, veterani vojne za Slovenijo, taborniki, skavti, šolska mladina, družine in vsi ljubitelji narave, vabimo vas, da skupaj obudimo spomin na padle borce in trpljenje domačinov v tistih vojnih časih na

XVI. pohodu spominov po Radenskem polju in Ilovi Gori.

Start pohoda je ob 7.30 izpred gostilne Lunca v Zagradcu pri Grosupljem. Prvi del pohoda je namenjen ogledu zanimivosti Radenskega polja, podzemnega sveta Zatočnih jam in obujanju spominov na življenje prebivalcev tega dela naše domovine. Za ta del morajo imeti pohodniki ustrezne planinske čevlje za hojo po rosnih travnikih in močne svetilke za obisk jame. V nadaljevanju bo pot vodila po območju, kjer so v času od 1. do 4. novembra 1943 potekali boji z nemško vojsko, mimo vasice Gaberje, ki je bila v času bojev požgana, do grobnice na Veliki Ilovi Gori. Vse občane občine Grosuplje in sosednjih občin, ki ne zmorejo nekajurne hoje, pa vabimo, da se udeležite Spominske svečanosti pri spomeniku padlim na Veliki Ilovi Gori s pričetkom ob 11. uri z bogatim kulturnim programom in nagovorom slavnostnega govornika. Po svečanosti bo za vse udeležence tovariško srečanje pred gasilskim domom. Udeleženci pohoda bodo ob 13. uri nadaljevali pohod po območjih bojev v obširnih gozdovih Ilove Gore in se mimo lovske koče in spomenika Pri križu in na Plešivici vrnili na izhodišče. Pohodniki bodo skupaj preživeli osem ur in v petih urah hoje premagali dobrih 200 metrov višinske razlike. Prireditve bodo v vsakem vremenu. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost. Za vse dodatne informacije lahko pokličite vodjo prireditev Franca Štibernika na 041 696 940 Franc Štibernik

oglasi

79


80

oglasi

Nova šola na Polici? V razmislek županskim kandidatom

O težavah v zvezi s podružnično osnovno šolo na Polici je bilo v Odmevih že kar nekaj napisanega. Vendar tokrat ne želim zopet opominjati, da je šola dotrajana, neustrezna in malodane nevarna za učence, temveč želim predstaviti nasproten, pozitiven zgled. Da je lahko tudi drugače, smo se učenci naše šole, učitelji in starši prepričali zadnji dan pouka v šolskem letu 2009/10, ko so se otroci v spremstvu učiteljev, peš, odpravili na obisk v sosednjo ljubljansko občino, v ne tako bližnjo, podružnično osnovno šolo na Lipoglavu. Namen našega obiska je bil ogled prostorov vrtca in osnovne šole v novozgrajenem objektu. In imeli smo kaj videti. Na Lipoglavu se ponašajo z modernim objektom, v katerem so veliki in svetli prostori, tako za malčke v vrtcu, kakor tudi za učence osnovne šole. Seveda ne manjkajo tudi knjižnica, telovadnica, jedilnica, zunanje zelene površine z igrali in, prav zares, ogromno igrišče. In vendar, kot nam je prijazno pojasnila tamkajšnja ravnateljica, ne gre za nepotrebno razkošje, temveč za zahtevam in kriterijem primerne delovne prostore. Medtem ko so se otroci neobremenjeno veselili priložnosti tekanja in igranja v njim vrednih prostorih, smo se odrasli obiskovalci lahko samo nemo spogledovali in se spraševali, koliko in koliko časa bodo morali naši otroci in njihovi učitelji še pretrpeti, da bodo tudi sami deležni pogojev, ki omogočajo kvalitetno izvajanje pouka. S pričujočim sestavkom in v kontekstu bližajočih se lokalnih volitev želim spodbuditi županske kandidate k razmisleku in kasnejšemu ukrepanju glede postavitve nove osnovne šole na Polici. Navsezadnje, komu boste namenili svojo voljo, znanje in izkušnje, če ne naši skupni prihodnosti, ki jo predstavljajo otroci. V imenu IO osnovne šole Polica Andrej Bregar

Grosupeljski odmevi

avgust/september - 8/9 - 2010

Grosupeljski odmevi  

Avgust - September 2010

Grosupeljski odmevi  

Avgust - September 2010

Advertisement