Page 1

CIRCULAR 32/2013

Mesures per afavorir la Contractació Estable i millorar l’ ocupabilitat dels treballadors Resum de les principals novetats introduïdes pel RD -Llei 16/2013, que entra en vigor el dia 22 de Desembre de 2013.

Gros & Monserrat Àrea Laboral 24 de Desembre de 2013 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 32/2013 CONTRATACIÓ ESTABLE

Contingut 1

CONTRACTE A TEMPS PARCIAL........................................................................... 3

2

PERÍODE DE PROVA ........................................................................................... 4

3

JORNADA .......................................................................................................... 4

4

DESCANSOS ....................................................................................................... 4

5

CONTRATE DE TREBALL INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS .................... 4

6

CONTRATES EN PRÀCTIQUES EN ETTS (EMPRESES TREBALL TEMPORAL) ............. 4

7 REDUCCIÓ DEL TIPUS DE COTIZACIÓ PER ATUR EN ELS CONTRACTES TEMPORALS A TEMPS PARCIAL ..................................................................................................... 5 8

QUANTIA DE LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ RETA ......................................... 5

9

CONCEPTES COMPUTABLES A LA BASE DE COTIZACIÓ......................................... 5

2


CIRCULAR 32/2013 CONTRATACIÓ ESTABLE

MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ ESTABLE I MILLORAR L’ OCUPACIÓ DELS TREBALLADORS

Les previsions oficials del Govern, estimen per al 2014 una creació d'ocupació del 0,2%, el que suposaria el final del prolongat cicle de destrucció d'ocupació iniciat el 2008. Per impulsar està creixement de l'ocupació previst cal introduir un conjunt d'ajustos menors en la normativa laboral. Amb aquesta finalitat respon aquest RD-Llei, establint les següents principals novetats:

1

CONTRACTE A TEMPS PARCIAL

Els treballadors a temps parcial NO poden fer hores extraordinàries . Sí que es podran efectuar les anomenades hores complementàries , que són les realitzades addicionalment a les hores ordinàries de treball , sempre que :

- S'hagin pactat expressament amb el treballador per escrit. - El contracte a temps parcial ha de ser de jornada no inferior a 10 hores setmanals. - El nombre d'hores complementàries pactades no podrà excedir el 30 % de les hores ordinàries de treball . Els convenis col·lectius poden establir un altre percentatge entre un 30% i un 60 % com a màxim. - El treballador haurà de conèixer el dia i l'hora de realització de les hores complementàries pactades amb un preavís mínim de 3 dies. - En cas que el contracte a temps parcial sigui indefinit , podran addicionar a més de les anteriors , unes hores d'acceptació voluntària per part del treballador que no podran superar el 15% de la jornada ordinària.

La jornada dels treballadors a temps parcial haurà de registrar dia a dia per part de l'empresa, totalitzant mensualment tant les hores ordinàries com les complementàries . S'ha de lliurar còpia al treballador del resum d'aquestes hores amb el rebut mensual de nòmina . L'empresa ha de conservar aquests resums durant almenys 4 anys . En cas d'incompliment, el contracte es considera subscrit a jornada completa .

3


CIRCULAR 32/2013 CONTRATACIÓ ESTABLE

2

PERÍODE DE PROVA

En el supòsit de contractes temporals de durada determinada concertats per temps no superior a 6 mesos , el període de prova no podrà excedir d' un mes, llevat que el conveni col · lectiu prevegi una altra durada. Les situacions de paternitat , risc durant l'embaràs i risc durant la lactància també interrompen el còmput del període de prova sempre que hi hagi acord entre les parts.

3

JORNADA

Mitjançant conveni col·lectiu o, si no per acord entre empresa i representants legals dels treballadors , es pot establir la distribució irregular de la jornada al llarg de l'any . En defecte de pacte, l'empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de l' any el 10 % de la jornada de treball. La compensació de l'excés o defecte entre la jornada realitzada i la màxima pactada , serà exigible segons el que preveu conveni col·lectiu o per acord entre empresa i representants legals dels treballadors . Si no, aquestes diferències han de quedar compensades en el termini de 12 mesos des que es produeixin

4

DESCANSOS

Qui per raó de guarda legal tingui a la seva cura directa un menor de 12 anys o un discapacitat que no desenvolupi cap treball , tindrà dret a una reducció de la seva jornada de treball diària , amb disminució proporcional del salari , entre un 1 /8 i la meitat de la durada d'aquella.

5

CONTRATE DE TREBALL INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS

El contracte podrà celebrar-se a jornada completa o parcial . Els incentius previstos per a aquest tipus de contractes , tant els fiscals com els de Seguretat Social , en cas que sigui temps parcial , es gaudiran de manera proporcional a la jornada .

6

CONTRATES EN PRÀCTIQUES EN ETTS (EMPRESES TREBALL TEMPORAL)

En el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i posats a disposició en empreses usuàries , aquestes tindran dret , en els mateixos termes a idèntiques bonificacions quan , sense solució de continuïtat , concertin amb aquests treballadors un contracte indefinit. 4


CIRCULAR 32/2013 CONTRATACIÓ ESTABLE

7

REDUCCIÓ DEL TIPUS DE COTIZACIÓ PER ATUR EN ELS CONTRACTES TEMPORALS A TEMPS PARCIAL

El tipus de cotització per al 2014 per a aquest tipus de contractes , es reduirà per a les empreses en un 1% , sent del 8,30% , el 6,70 % a càrrec de l'empresa i el 1,60% a càrrec del treballador .

8

QUANTIA DE LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ RETA

Per als treballadors inclosos en el règim especial d'autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic i de forma simultània , hagin tingut contractats per compte d' altri almenys 10 treballadors , la base mínima de cotització per a l'any següent , serà la mateixa que la dels treballadors per compte aliè del Grup 1 , és a dir , 1.051,50 € el 2013 .

Aquesta base també és aplicable als autònoms administradors de societats mercantils i autònoms de societats laborals , a excepció d'aquells que causin alta inicial en aquest règim , durant els 12 primers mesos de la seva activitat .

9

CONCEPTES COMPUTABLES A LA BASE DE COTIZACIÓ

S'introdueixen els canvis en l'article 109 de la Llei General de la Seguretat Social , en concret en els apartats 2 lletres a ) , b ) i d ) i apartat 3: 2. Únicament NO es computaran en la base de cotització dels següents conceptes : a) Les assignacions per despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre habitual de treball per realitzar aquest en lloc diferent , quan utilitzi mitjans de transport públic , sempre que l' import d'aquestes despeses es justifiqui mitjançant factura o document equivalent. b ) Les assignacions per despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre habitual de treball per realitzar aquest en lloc diferent , no compresos en l'apartat anterior, així com per a despeses normals de manutenció i estada generats en municipi diferent del lloc de treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència , en la quantia i l'abast previstos a la normativa reguladora de l' IRPF . c) Les prestacions de la Seguretat Social , les millores de les prestacions per IT concedides per les empreses i les assignacions destinades per aquestes per a satisfer despeses d'estudis dirigits a l'actualització, capacitació o reciclatge dels treballadors , quan aquests s'exigeixin per al desenvolupament de les seves funcions laborals . 3 . Les empreses han de comunicar a la TGSS en cada període de liquidació l' import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors , amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització i encara siguin aplicables bases úniques .

5


CIRCULAR 32/2013 CONTRATACIÓ ESTABLE

Àrea Laboral

Barcelona Pau Claris 172, 2n-1a 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

Madrid Carlos Maurrás,9 28036 Madrid +34 912783194

info@grosmonserrat.com www.grosmonserrat.com

6

Rd ley 16 2013 contratació estable  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you