Page 1

CIRCULAR 07/2014

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI Procediments per a la recuperació de les quotes de l'Impost espanyol sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs, "Cèntim sanitari", ingressades indegudament.

Gros & Monserrat Àrea Fiscal Març de 2014 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 07/2014 DEVOLUCIÓ CÈNTIM SANITARI INGRESSAT INDEGUDAMENT

RESOLUCIÓ DE TJUE El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en sentència de 27 de febrer del 2014 (assumpte C-82/12), ha dictaminat que l'Impost espanyol sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), també conegut com "cèntim sanitari ", és nul per anar en contra del que disposa la Directiva Comunitària d'Impostos Especials. Així mateix, el Tribunal rebutja la limitació en el temps dels efectes de la sentència, obrint així la possibilitat que els afectats per aquest impost puguin recuperar les quotes portades, sempre que puguin justificar aquestes. A aquests efectes, cal aclarir els punts següents: Vigència:

Afectats:

El IVMDH va estar vigent des de l'1 de gener de gener de 2002 fins al 31 de desembre de 2012. Són tots aquells-empresaris o particulars-que hagin pagat l'impost en l'adquisició de carburant (ja sigui omplint directament en betzineres, mitjançant l'ompliment de dipòsits dels quals siguin titulars, etc).

Acreditació: La manera de justificar que realment s'han suportat les quotes de l'impost és mitjançant l'aportació de les factures de compra del carburant, en què consti l'aplicació d'aquest tribut i la quota aplicada per cada litre adquirit (podent oscil · lar, depenent del període i de la comunitat autònoma, normalment entre 0,24 i 0,72 cèntims d'euros, si bé, algunes comunitats van optar per no aplicar).

SOL · LICITUD D'INGRESSOS INDEGUTS Els afectats per aquest impost poden reclamar totes aquelles quotes abonades que no estiguin prescrites mitjançant el procediment administratiu de devolució d'ingressos indeguts. El període de prescripció és, segons l'article 66 de la Llei General Tributària, de quatre anys. Per tant, si la reclamació es presentés, per exemple, al mes de març de 2014, es podria obtenir la devolució de les quotes suportades entre març de 2010 i al 31 de desembre de 2012 (data en què es va suprimir en Impost ).

2


CIRCULAR 07/2014 DEVOLUCIÓ CÈNTIM SANITARI INGRESSAT INDEGUDAMENT

PERÍODES PRESCRITS En relació a les quotes de l'IVMDH suportades en períodes ja prescrits, no cal acudir al procediment de devolució d'ingressos indeguts exposat. No obstant això, per a aquests casos, es podria plantejar una reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Estat, segons el procediment que regulen els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Es tracta, en tot cas, d'un procediment que revesteix major complexitat i que, igual que ocorre amb la sol · licitud d'ingressos indeguts, precisa de la conservació de les factures que documentin que el reclamant va suportar l'impost.

TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE DEVOLUCIÓ Si té suportades quotes del cèntim sanitari i conserva les factures, a Gros Monserrat, li podem realitzar els tràmits necessaris per obtenir la seva devolució, el procediment serà diferent en funció de si les factures corresponen o no a períodes prescrits. En ambdós casos, haurà de remetre'ns la documentació següent: Fotocòpia de les factures que documentin el pagament d'aquest "cèntim sanitari" (són aquelles que fan constar el ISVMDH). Full Excel relacionant les expressades factures, numerant i indicant: data, empresa subministradora (amb el seu NIF) i import, consignat separadament la quota corresponent al cèntim sanitari i els litres.

Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

3


CIRCULAR 07/2014 DEVOLUCIÓ CÈNTIM SANITARI INGRESSAT INDEGUDAMENT

Àrea Fiscal

Barcelona Pau Claris 172, 2n-1a 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

Madrid Carlos Maurrás,9 28036 Madrid +34 912783194

info@grosmonserrat.com www.grosmonserrat.com

4

Circular centim sanitari  
Circular centim sanitari  
Advertisement