Page 7

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

D) Supòsits de concurs de creditors i de modificació de base imposable per crèdits incobrables: En aquests casos, l' import de les quotes repercutides i el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades es produeix: a) En cas de crèdits incobrables: en la data de modificació de la base imposable. b) En cas de concurs de creditors: en la data de l'Acte declaratiu del concurs.

2.2

Impost General Indirecte Canari.

També amb efectes a partir d'1 de gener de 2014, es crea en règim especial de meritació en l' IGIC per criteri de caixa, amb una regulació paral·lela a la de l' IVA.

2.3

Modificacions en l' Impost sobre Societats.

A) Deducció per inversió de beneficis:

Es tracta d'una nova deducció en la quota íntegra de l' impost, destinada a empreses de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 10 milions d'euros), per als beneficis socials generats en els períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2013. Aquesta deducció, que s'aplicarà sobre els beneficis de l'exercici, sense incloure la comptabilització de l' impost, que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, serà: del 10% per a les entitats de reduïda dimensió que tributen per l'escala prevista per a ells continguda en l'article 114 del TRLIS. del 5% per a les entitats que de reduïda dimensió que apliquin el tipus reduït per manteniment o creació d'ocupació. Els elements adquirits hauran de romandre en funcionament en el patrimoni de l'entitat, excepte pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seva vida útil, si aquesta fos inferior. La societat que apliqui aquesta deducció ha de dotar una reserva per inversions amb càrrec als beneficis de l'exercici objecte d'inversió, per un import igual a la base de deducció, que serà indisponible en tant que els elements patrimonials en què es realitzi la inversió romanguin en l'entitat. 7

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement