Page 6

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

B) Requisits:

Podran aplicar el criteri de caixa els subjectes passius de l 'IVA , quan el volum d'operacions durant l'any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 euros i la quantia de cobraments en efectiu respecte d'un mateix destinatari no superi el màxim que s'establirà mitjançant reglament, l'actual projecte de Reial Decret preveu, llevat posterior modificació, una xifra de 100.000 euros. A l'efecte de computar el volum d'operacions, si l'activitat s'hagués iniciat al llarg de l'any natural anterior, la xifra s'ha d'elevar a l'any complet i, si s'hagués iniciat l'any en curs, podrà optar lliurement per aquest règim. Una vegada que s'opta per aquest règim, la seva aplicació es perllongarà anualment, llevat que es superin els límits exposats o es renunciï a aquest, la renúncia tindrà una validesa mínima de tres anys. En cas d'exclusió o renúncia del règim especial, les seves normes seguiran aplicant-se respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència. Per conèixer les obligacions formals dels subjectes passius que optin per aquest règim, haurem d'esperar al desenvolupament reglamentari que s'està elaborant actualment.

C) Operacions excloses: Les acollides als règims: simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca; del recàrrec d'equivalència; de l'or d'inversió, l'aplicable als serveis prestats per via electrònica i del grup d'entitats. Els lliuraments de béns exemptes :exportacions de béns, operacions assimilades a les exportacions, zones franques, dipòsits francs, règims duaners i fiscals, lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre. -

Aquelles en què sigui aplicable la inversió del subjecte passiu.

-

Les adquisicions intracomunitàries de béns.

-

Les importacions i operacions assimilades a les importacions.

-

L'autoconsum de béns i les operacions assimilades a les prestacions de serveis.

6

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement