Page 5

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

1.5

Acords extrajudicials de pagaments.

Per a l'empresari que es trobi en situació d'insolvència, es permet un mecanisme de negociació extrajudicial de deutes empresarials, ja siguin persones físiques o jurídiques, similar als existents en altres països . El deutor sol · licitarà un nomenament d'un mediador concursal. Si no s'aconsegueix acord o hi ha incompliment, aquest procediment serveix de trànsit al concurs.

2 2.1

NOVETATS FISCALS Nou règim especial de l' IVA. Criteri de caixa.

A) Característiques: Es tracta d'un nou règim especial voluntari consistent en que, amb efectes a partir de l'1 gener 2014: L'IVA es meritarà en el moment del cobrament total o parcial del preu rebut pel lliurament del bé o prestació del servei. En el cas de no haver-se produït el cobrament, la meritació es produirà el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell de la realització de l'operació. La repercussió té lloc en el moment d'expedir i lliurar la factura, però entenent-se produïda en el moment de la meritació de l'operació. El dret a la deducció de les quotes suportades neix en el moment del pagament total o parcial del preu, degudament acreditat. En el cas de no haver-se produït el pagament, el dret a la deducció neix el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell de la realització de l'operació. El dret a la deducció s'ha d'exercitar en la declaració-liquidació relativa al període de liquidació en què ha nascut el dret a la deducció o en successives sempre que no hagin transcorregut 4 anys des del naixement del dret. Passat aquest termini sense haver-se exercit el dret a la deducció, prescriu. Tot i que els receptors dels béns o serveis no estiguin acollit en aquest règim especial, sempre que siguin destinataris d'operacions incloses en ell, el dret a la deducció de les quotes suportades es produirà en el moment del pagament total o parcial del preu de les operacions o, en cas de no haver-se produït aquest, el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell de la realització de l'operació.

5

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement