Page 3

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) (Novetats Mercantils i Fiscals) La Llei 14/2013, de 27 de setembre, "de suport als emprenedors i la seva internacionalització", publicada al BOE el passat 28 de setembre, introdueix importants novetats legislatives, amb incidència en diversos àmbits del nostre ordenament jurídic. A continuació, s'exposen les principals modificacions en matèria mercantil i tributària.

1 1.1

NOVETATS MERCANTILS L'Emprenedor de Responsabilitat Limitada.

Fins a l'entrada en vigor d'aquesta norma, totes les persones físiques que desenvolupaven una activitat econòmica de manera individual o mitjançant societats civils responien (a diferència de les societats mercantils) dels seus deutes amb la totalitat dels seus béns. La introducció de la nova figura de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada permet que els emprenedors, persones físiques, que optin per això puguin limitar la seva responsabilitat pels deutes que siguin causa de l'exercici de la seva activitat, de manera que tindran protegida de responsabilitat el seu habitatge habitual, sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros, valorada segons la normativa d'ITP-AJD (si es troba en poblacions de més 1 milió d'habitants, aquest import es multiplicarà per 1,5) Per a això, hauran de fer constar la seva situació en full obert en el Registre Mercantil, indicant l'immoble que quedarà protegit. També, es farà constar en el Registre de la Propietat en què consta inscrit el esmenat immoble. Així mateix, estaran obligats a presentar comptes anuals en el registre mercantil i, fins i tot, sotmetre a auditoria en els supòsits previstos per les societats unipersonals de responsabilitat limitada, per als subjectes en estimació objectiva o "mòduls", s'està preparant un reglament amb un model estandarditzat de Comptes Anuals, més simplificat. La presentació fora de termini d'aquestes Comptes Anuals implicarà la privació temporal de la limitació de responsabilitat des de la finalització del termini legal fins a la seva presentació. A més, hauran de fer constar en tots els seus documents la seva condició d'emprenedors de responsabilitat limitada, mitjançant el seu nom seguit de l'acrònim "ERL". Aquesta limitació de responsabilitat no serà efectiva respecte dels deutes de dret públic, ni dels deutes contrets abans d'adquirir la condició de responsable limitat.

3

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement