Page 10

CIRCULAR 23/2013 SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ (II) - Novetats Mercantils i Fiscals-

- Les accions o participacions s’hauran d'adquirir en el moment de la constitució de la societat o dins dels tres anys següents, mitjançant augment de capital. Haurà de tenir-les en el seu patrimoni durant més de 3 anys i no més de 12 anys. La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixi el seu cònjuge o qualsevol persona unitat al contribuent per parentiu, línia recta o col · lateral, no podrà ser superior al 40%. La societat de la qual se subscriuen les accions o participacions no pot exercir la mateixa activitat que venia desenvolupant el subjecte passiu mitjançant una altra titularitat.

A.2. D'altra banda, els guanys patrimonials que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de les accions o participacions que hagin donat lloc a la deducció exposada en el subapartat anterior (A.1.), estaran exemptes quan, entre altres requisits, el import obtingut es reinverteix íntegrament en l'adquisició d'altres accions o participacions que compleixin els mateixos requisits, si només es reinverteix part de l' import obtingut, únicament estarà exempta la part proporcional de l' expressat guany.

B) Incentius fiscals per inversió en beneficis: Es tracta d'una deducció -paral·lela a l' exposada en relació a l' Impost sobre Societats- que podran aplicar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques sobre els seus rendiments nets en el període impositiu en què inverteixin aquests rendiments en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a les seves activitats econòmiques. La deducció consistirà en un 10% de la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui als rendiments invertits. Aquest percentatge es reduirà al 5% si el contribuent ha aplicat la reducció per inici d'una activitat o la reducció per manteniment o creació d'ocupació, o quan es tracti de rendes obtingudes a Ceuta o Melilla i hagués aplicat la deducció per rendes obtingudes en aquestes Ciutats L' import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en què es van obtenir els rendiments nets.

10

23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
23 2013 suport als emprenedors i la seva internacionalització (ii)  
Advertisement