Page 1

CIRCULAR 21/2013

LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

Gros & Monserrat Àrea Fiscal Manresa, octubre de 2013 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 21/2013 LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

Contingut 1

INTRODUCCIÓ.................................................................................................... 3

2

LES LIMITACIONS SÓN LES SEGÜENTS ................................................................. 3

3

CONCEPTE D'OPERACIÓ ..................................................................................... 4

4

CONCEPTE D'EMPRESARI O PROFESSIONAL ........................................................ 5

5

ALTRES PRECISIONS I CASUÍSTICA IMPORTANTS ................................................. 5

6

RÈGIM SANCIONADOR ....................................................................................... 6

2


CIRCULAR 21/2013 LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

1

INTRODUCCIÓ

El passat 19 de novembre de 2012, amb motiu de l'aprovació de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de prevenció i lluita contra el frau fiscal, es va produir l'entrada en vigor d'una sèrie de limitacions a l'ús de diners efectiu per al pagament de determinades operacions comercials.

A causa de la importància pràctica que aquesta mesura té en el tràfic habitual dels negocis, als dubtes que suscita la molt variada casuística que pot produir-se i, sobretot, a les elevades sancions que comporta el seu incompliment, a continuació s'exposen les principals claus a tenir en compte abans d'efectuar qualsevol pagament en efectiu.

2

LES LIMITACIONS SÓN LES SEGÜENTS

La norma estableix dos supòsits en els quals, els pagaments en efectiu estan prohibits i són susceptibles de sanció per part de l'Agència Tributària: Es prohibeixen els pagaments en efectiu en aquelles operacions l' import total sigui igual o superior a 2.500 euros, sempre que alguna de les parts intervingui en qualitat d'empresari o professional. S'eleva aquest límit fins als 15.000 quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional. Per contra, no estaran sotmesos a limitació dels pagaments efectuats quan cap dels intervinents en l'operació actuï en qualitat d'empresari o professional, ni tampoc els pagaments o ingressos realitzats en entitats de crèdit.

Precisió important: El que no pot superar els 2.500 o els 15.000 euros són les operacions en el seu conjunt i no únicament la part de contraprestació que es pagui en efectiu. Així, per exemple, una operació entre un empresari i un particular l' import total ascendeix a 3.000 euros i el pagament es realitza una meitat mitjançant transferència i una altra meitat, en efectiu, infringeix la normativa exposada, tot i que únicament es van pagar 1.500 euros en metàl·lic.

3


CIRCULAR 21/2013 LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

3

CONCEPTE D'OPERACIÓ

Als efectes d'aclarir què s'entén per operació als efectes del còmput dels límits establerts, s'efectuen les següents precisions: A) Si un professional presta un servei a un client, que comporta diverses tasques o sessions de treball, constituirà una única operació, amb independència que aquest es divideixi en sessions o tasques o que es pagui en una o diverses vegades.

B) Els lliuraments dineraris que l'arrendatari aporta a l'arrendador en qualitat de fiança i que aquest diposita a l'Institut Català del Sòl no constitueixen operació i, per tant, es pot pagar en efecte, encara que superin els límits exposats (per contra, en aquelles Comunitats autònomes en què la fiança queda en poder de l'arrendador, l'Agència Tributària sí entén hi ha operació).

C) Les vendes periòdiques de mercaderia, amb factures individualitzades són operacions diferents. No obstant això, si aquests lliuraments s'efectuen dins d'un contracte de subministrament, formen part d'una mateixa operació.

D) Els préstecs constitueixen operacions, havent d'estar a la quantia principal a hora d'observar els límits. S'exclouen de limitació dels préstecs entre particulars i els préstecs de les entitats de crèdit.

E) Es consideren operacions els augments i reduccions de capital, els pagaments de dividends i els repartiments de l'haver social resultant de la liquidació de les persones jurídiques.

F) Respecte a les Provisions de Fons (lliurament d'una quantitat a un professional, abans de prestar els seus serveis), hem de distingir:

Si els pagaments són a compte dels seus honoraris professionals i l' import d'aquests supera els 2.500 euros, la provisió s'ha de fer per mitjans diferents de l'efectiu. Si es tracta de bestretes (a la provisió està dirigida a pagar despeses en nom i per compte del client), no tindran aquesta consideració.

En tot cas, la càrrega de la prova de la quantia de la provisió que correspon a abonaments recau sobre els subjectes que intervenen en el negoci. 4


CIRCULAR 21/2013 LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

4

CONCEPTE D'EMPRESARI O PROFESSIONAL

Als efectes d'aquesta norma, podem considerar com a empresaris o professionals als expressats en l'article 5 de la Llei 37/1992, de l' Impost sobre el Valor Afegit. Molt esquemàticament, es tracta de persones (físiques o jurídiques) que, pel seu compte, ordenen mitjans materials i / o humans per tal de produir o distribuir béns o serveis per al mercat.

5

ALTRES PRECISIONS I CASUÍSTICA IMPORTANTS L' import total de cada operació inclou la quota d' IVA. Exemple: si una determinada operació té uns honoraris professionals de 2.400 euros, més IVA, l' import total supera els 2.500 euros i, per tant, no es podran efectuar pagaments en efectiu.

Per contra, les retencions fiscals practicades no es resten de l' import total. Exemple: si una determinada operació puja a 2.500 euros, dels quals 525 euros es retenen (per tant, el prestador del servei únicament rep 1.975 euros) per al seu ingrés a l'Agència Tributària, se supera el límit que prohibeix els pagaments en efectiu .

Si es paga en metàl·lic un pressupost inicial inferior als 2.500 euros, però, després, la factura final supera aquesta quantitat, l'Agència Tributària no sancionarà el pagament d'aquest pressupost, si bé, el pagament de la suma restant ja no podrà efectuar-se en efectiu.

En contracte de compte corrent entre dues empreses per a la recíproca concessió de crèdits en les operacions comercials, únicament cal atendre a la liquidació del saldo final.

En el cas d'un dinar o sopar de diverses persones en un restaurant el import total supera els 2.500 euros, si aquesta menjar en contracta per un únic subjecte (per exemple, un dinar d'empresa), no es podrà pagar en efectiu. En canvi, si es tracta de factures individualitzades, el seu el límit s'entén respecte de cada comensal. El mateix cal dir, en reserves d'hotel.

Als efectes de valorar l' import total de l'operació, és irrellevant que es divideixi el pagament en diversos terminis.

5


CIRCULAR 21/2013 LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

6

RÈGIM SANCIONADOR

Es regula una sanció-qualificada com "greu" - per a aquells casos en què s'incompleixin les limitacions indicades, consistent a aplicar un 25% sobre la quantia pagada en efectiu. Tant el pagador com el perceptor tenen la consideració d'infractors, responent solidàriament de l' expressada sanció. El termini de prescripció de la sanció és de cinc anys. Durant aquest termini, els intervinents (dos) han de conservar els justificants de pagament, als efectes de poder acreditar que el pagament es va efectuar a través d'algun dels mitjans de pagament diferents de l'efectiu. Aquesta sanció és compatible amb les que puguin procedir amb altres infraccions tributàries o per incomplir l'obligació de declaració de mitjans de pagament establerta en la normativa sobre blanqueig de capitals. Finalment, es preveu una exempció de responsabilitat per al subjecte infractor que, dins dels tres mesos següents a la data del pagament en efectiu, voluntàriament denunciï que aquest hagi incomplert la limitació legal. En cas que denunciïn tots dos, només s'exonera al primer que presenti la denúncia i, en l' improbable cas que tots dos es denunciïn mútuament, ningú quedarà exonerat. En tot cas, l'Agència Tributària habilita, a la seva pàgina web, un procediment de denúncia per via telemàtica.

6


CIRCULAR 21/2013 LIMITACIONS DELS PAGAMENTS EN EFECTIU

Àrea Fiscal

Barcelona Pau Claris 172, 2n-1a 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

Madrid Carlos Maurrás,9 28036 Madrid +34 912783194

info@grosmonserrat.com www.grosmonserrat.com

7

21 2013 pagaments en efectiu  
21 2013 pagaments en efectiu  
Advertisement