Page 1

CIRCULAR 16/2013

NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013, D’EMPRENEDORS

Gros & Monserrat Àrea Fiscal Juliol de 2013 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 16/2013 NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013 D’ EMPRENEDORS

Contingut

1

2

NOVETATS FISCALS ............................................................................................ 3 1.1

Impost sobre Societats ..........................................................................................3

1.2

Impost sobre la renta de les persones físiques .......................................................4

MESURES CONTRA LA MOROSITAT .................................................................... 4 2.1

Terminis ...............................................................................................................4

2.2

Interessos .............................................................................................................5

2


CIRCULAR 16/2013 NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013 D’ EMPRENEDORS

NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013, D'EMPRENEDORS

El passat 27 de juliol, es va publicar al BOE la Llei 11/2013, de 26 de juliol de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul al creixement i a la creació d'ocupació. Entre les nombroses mesures que introdueix aquesta norma, s'inclouen novetats en matèria fiscal, les quals passem a exposar:

1 1.1

NOVETATS FISCALS Impost sobre Societats

Les societats que es constitueixin o s'hagin constituït a partir de l'1 de gener, es beneficiaran d'un tipus reduït de l' impost en els dos primers exercicis en què la base imposable del mateix sigui positiva, és a dir, des que la societat tingui beneficis. Aquest tipus reduït serà: - El 15 per cent sobre els primers 300.000 euros de base imposable. - El 20 per cent sobre la part de la base imposable que superi aquest import. Si el primer període impositiu té una durada inferior a l'any, la base imposable que se subjectarà al 15 per cent s'obtindrà aplicant la inferior de les següents opcions: a) La base imposable del període impositiu. b) El resultant d'aplicar a 300.000 euros la proporció en què es trobin el nombre de dies del període impositiu entre 365 dies. Quan el subjecte passiu apliqui la modalitat de pagament fraccionat establerta en l'apartat 3 de l'article 45 d'aquesta Llei de l' impost, l'escala anterior no serà d'aplicació en la quantificació dels pagaments fraccionats. Les societats de nova creació que hagin de tributar a un tipus diferent del general no podran aplicar els tipus reduïts exposats. No obstant això, sí que podrà aplicar les cooperatives de nova creació) tant respecte dels resultats cooperatius com dels extracooperatius). Finalment, no tindran la consideració d'entitats de nova creació aquelles que formin part d'un grup en els termes que estableix l'article 42 del Codi de Comerç.

3


CIRCULAR 16/2013 NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013 D’ EMPRENEDORS

1.2

Impost sobre la renta de les persones físiques

Els subjectes l 'impost sobre la renda de les persones físiques que iniciïn una activitat econòmica a partir de l'1 de gener de 2013 i no hagin exercit una altra activitat en l'any anterior a la data d'inici de l'activitat (excepte que, tot i havent- exercit, mai hagin tingut beneficis), podran beneficiar-se d'una reducció del 20 per cent sobre els rendiments nets de la seva activitat econòmica durant els 2 primers exercicis en què els resultats siguin positius. La llei condiciona aquesta reducció a que tributin en règim d'estimació directa del IRPF i només serà aplicable sobre 100.000 euros anuals. No serà aplicable, però, quan, en l'exercici en què més del 50 per cent dels seus ingressos procedeixin d'una entitat o persona amb la qual el contribuent hagi obtingut rendiment del treball durant l'any anterior. D'altra banda, desapareix el límit a l'exempció de les prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic.

2 2.1

MESURES CONTRA LA MOROSITAT Terminis

Es simplifica la regulació dels terminis de pagament , establint un termini de pagament general que serà de 30 dies naturals des de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis (encara que s'hagués rebut la factura amb anterioritat). Aquest termini podrà ser ampliat per acord de les parts, amb un límit màxim de 60 dies. D'altra banda, s'estableix un termini màxim de 15 dies naturals des del lliurament de la mercaderia o prestació del servei, perquè els proveïdors facin arribar als seus clients la factura o sol · licitud de pagament equivalent. Si en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la factura per mitjans electrònics donarà lloc a l' inici del còmput del termini de pagament "sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signant, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat ". D'altra banda, si -legalment o contractualment- es disposa un procediment d'acceptació o de comprovació mitjançant el qual s'hagi de verificar la conformitat dels béns o els serveis amb el que disposa el contracte, la seva durada no podrà excedir els 30 dies naturals des de la recepció dels béns o prestació dels serveis.

4


CIRCULAR 16/2013 NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013 D’ EMPRENEDORS

2.2

Interessos

S'estableix el tipus legal de l' interès de demora per impagament, que serà el resultat d'afegir 8 punts percentuals (abans eren 7) al tipus d'interès aplicat pel Banc Central Europeu a la seva més recent operació principal de finançament efectuada abans del primer dia del semestre natural de què es tracti. En cas d'impagament del deute, es preveu una indemnització fitxa de 40 euros per costos de cobrament, sense necessitat de petició prèvia per part del proveïdor, que s'afegirà a la indemnització de la reclamació que segueix corresponent-li per les despeses en què es va incórrer per aconseguir el cobrament de la quantitat deguda. Si s'haguessin pactat calendaris de pagament ajornat y algun dels terminis no s'aboni en la data convinguda, els interessos i la compensació que preveu aquesta Llei es calcularan únicament sobre la base de les quantitats vençudes. Una altra novetat és la desaparició de l'anterior límit de la indemnització, que no podia superar el 15 per cent del deute principal. Finalment, determina la nul·litat de qualsevol clàusula contractual abusiva en relació amb la data o el termini de pagament. Concretament, s'han de tenir en compte les següents circumstàncies: a) Qualsevol desviació greu de les bones pràctiques comercials, contrària a la bona fe i actuació lleial. b) La naturalesa del bé o del servei. c) Que el deutor tingui alguna raó objectiva per apartar-se del tipus d'interès legal de demora. En tot cas, es declaren nul·les les clàusules que siguin contràries als requisits exposats en relació als interessos de demora o que, directament, excloguin el cobrament dels mateixos o de la indemnització de 40 euros per costos de cobrament. A més, expressament es considera abusiu pel creditor pactar un interès que sigui un 70 per cent inferior a l' interès legal de demora (excepte prova de tal pacte que no fos abusiu).

5


CIRCULAR 16/2013 NOVETATS FISCALS I MOROSITAT INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2013 D’ EMPRENEDORS

Àrea Fiscal

Barcelona Pau Claris 172, 2n-1a 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

Madrid Carlos Maurrás,9 28036 Madrid +34 912783194

info@grosmonserrat.com www.grosmonserrat.com

6

16 2003 novetats fiscals i morositat introduides per la ley d'emprendedors