Page 1

CIRCULAR 13/2013

MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’ ARRENDAMENTS URBANS Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges.

Gros & Monserrat Àrea Jurídica Juny de 2013 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 13/2013 MODIFICACIÓ LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

La Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, que entra en vigor el dia 6/06/2013, modifica diferents preceptes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans. La modificació més important es refereix al règim jurídic aplicable, reforçant la llibertat de pactes i donant prioritat a la voluntat de les parts, en el marc de l' establert en el Títol II de la Llei. És a dir que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els contractes es regiran pels pactes que lliurement acordin les parts. Com a aspecte important, convé assenyalar també que a partir de l’entrada en vigor de la llei, per tal que un contracte d’arrendament pugui fer-se valer davant de tercers que hagin inscrit el seu dret, el mateix haurà d’estar inscrit al registre de la propietat. En cas contrari, l’arrendament quedarà extingit, atès que l’adquirent d’una finca inscrita al registre de la propietat només quedarà subrogat en els drets i obligacions de l’arrendador si l’arrendament hagués estat inscrit al registre de la propietat. Incideix també en la durada de l'arrendament, reduïnt-se de cinc a tres anys la pròrroga obligatòria i de tres a un la pròrroga tàcita, a fi de dinamitzar el mercat del lloguer i dotar-lo de major flexibilitat. D'aquesta forma, arrendadors i arrendataris podran adaptar-se amb major facilitat a eventuals canvis en les seves circumstàncies personals. També modifica la recuperació de l'immoble per l'arrendador per destinar-ho a habitatge permanent en determinats supòsits, sempre i quan transcorri almenys el primer any de durada del contracte, sense necessitat de previsió expressa en el mateix. Així mateix, s'estableix la previsió que l'arrendatari pugui desistir del contracte en qualsevol moment, una vegada que hagin transcorregut almenys sis mesos i ho comuniqui a l'arrendador amb una antelació mínima de trenta dies. Es reconeix la possibilitat que les parts puguin pactar una indemnització per al cas de desistiment. L’ esmentada llei també modifica determinats preceptes de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, a fi d’intentar agilitzar els processos judicials de desnonament. En concret, es vincula el llançament a la falta d'oposició del demandat, de tal manera que si aquest no atén el requeriment de pagament o no compareix per oposar-se o aplanar-se a la demanda judicial, el secretari judicial dictarà decret donant per acabat el judici i procedirà el llançament immediat.

2


CIRCULAR 13/2013 MODIFICACIÓ LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

Per altra banda, la llei esmentada també modifica el règim aplicable a les ajudes dels Plans Estatals d'Habitatge i Renda Bàsica d'Emancipació, de forma que:

a. Es mantenen les ajudes de subsidiació de préstecs convinguts que es vinguessin percebent. Així mateix, es mantenen les ajudes de subsidiació de préstecs convinguts reconegudes, amb anterioritat al 15 de juliol de 2012, que comptin amb la conformitat del Ministeri de Foment al préstec, sempre que aquest es formalitzi pel beneficiari en el termini màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Queden suprimides i sense efectes la resta d'ajudes de subsidiació al préstec reconegudes dins del marc dels Plans Estatals d'Habitatge; i no s'admetran nous reconeixements d'ajudes de subsidiació de préstecs que procedeixin de concessions, renovacions, pròrrogues, subrogacions o de qualsevol altra actuació protegida dels plans estatals d'habitatge. b. Les Ajudes Estatals Directes a l'Entrada que subsisteixen conforme a la Disposició Transitòria Primera del Reial decret 1713/2010, de 17 de desembre, només podran obtenir-se quan comptin amb la conformitat expressa del Ministeri de Foment a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i sempre que el beneficiari formalitzi el préstec en un termini de dos mesos des de l'entrada en vigor de la mateixa. c. Es mantenen les ajudes del programa d'inquilins, ajudes a les àrees de rehabilitació integral i renovació urbana, rehabilitació aïllada i programa RENOVE, acolliments als Plans Estatals d'Habitatge fins que siguin efectives les noves línies d'ajudes del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. Se suprimeixen i queden sense efecte la resta de subvencions acollides als Planes Estatals d'Habitatge. d. Les ajudes de Renda Bàsica d'Emancipació regulades en el Reial decret 1472/2007, de 2 de novembre, que subsisteixen a la supressió realitzada pel Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre i pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, es mantenen fins que siguin efectives les noves línies d'ajudes, del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

3


CIRCULAR 13/2013 MODIFICACIÓ LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

Àrea Jurídica

Madrid Carlos Maurrás, 9 28036 Madrid +34 912783194

Barcelona Pau Claris 172, 1-2 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa info@grosmonserrat.com Carrió, 33 bx www.grosmonserrat.com 08242 Manresa +34 938726944

4

13 2013 modificació llei d' arrendaments urbans  
Advertisement