Page 1

CIRCULAR 08/2014

RD-LLEI 3/2014 MESURES URGENTS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ I LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida.

Gros & Monserrat Àrea Laboral Març de 2014 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 08/2014 REAL DECRET-LLEI 3/2014 MESURES URGENTS PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA CONTRATACIÓ INDEFINIDA

És urgent accelerar el procés de reducció de l'atur i de creació d'ocupació. Per això cal aprovar mesures que fomentin l'ocupació i la contractació indefinida a través d'una important reducció de les cotitzacions socials per afavorir la creació neta d'ocupació estable. En concret:

REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS EMPRESARIALS PER CONTINGÈNCIES COMUNES A LA SEGURETAT SOCIAL PER CONTRACTACIÓ INDEFINIDA Per a aquells contractes de caràcter indefinit que se celebrin per escrit a partir del 25/02/14 i fins al 31/12/14, la seva aportació empresarial a la Seguretat Social serà de les quanties següents: - A temps complet = 100 € mensuals - Jornada del 75% = 75 € mensuals - Jornada del 50% a 50 € mensuals Aquestes aportacions tindran una durada de 24 mesos a comptar de la data de celebració del contracte, excepte per a les empreses de menys de 10 treballadors que podran seguir aplicant durant 12 mesos més, una reducció del 50% de la seva aportació a la Seguretat Social. - REQUISITS DE LES EMPRESES: A) Estar al corrent de pagament de Seguretat Social i Hisenda, tant en el moment de la celebració del contracte com durant el període d'aplicació de la reducció. B) No haver extingit contractes en els darrers 6 mesos a comptar a partir de l'25/02/14, per causes objectives o disciplinàries reconegudes judicialment com a improcedents. C) No haver realitzat acomiadaments col · lectius en els darrers 6 mesos a comptar a partir de l'25/02/14. D) Que amb la contractació es produeixi un increment del nivell d'ocupació indefinida i del nivell d'ocupació total a l'empresa, prenent com a referència la mitjana de treballadors diaris que hagin prestat serveis en els 30 dies anteriors al contracte. E) Mantenir durant 36 mesos des de la celebració del contracte, el nivell d'ocupació indefinida i el nivell d'ocupació total aconseguit amb la contractació, prenent com a referència la mitjana de treballadors indefinits i totals del mes en què s'examini el compliment d'aquest requisit. A aquests efectes no es tindran en compte les extincions per causes objectives o disciplinàries sempre que no hagin estat declarades improcedents. F) No haver incorregut en la comissió de falta greu o molt greu segons articles 22.2, 16 i 23 LISOS ( Llei sobre infraccions i sancions en l’ ordre social).

2


CIRCULAR 08/2014 REAL DECRET-LLEI 3/2014 MESURES URGENTS PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA CONTRATACIÓ INDEFINIDA

- EXCLUSIONS: Aquestes reduccions no s'aplicaran en els següents supòsits: - Relacions laborals de caràcter especial (Alta direcció, servei de la llar familiar, penats en les institucions penitenciàries, esportistes professionals, artistes, comissionistes treballadors minusvàlids en centres especials d'ocupació, estibadors portuaris). - Contractacions que afecten el cònjuge, ascendent, descendent i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, de l'empresari que tingui el control empresarial, excepte la contractació per compte d'altri dels fills menors de 30 anys segons el que preveu l'Estatut del Treballador Autònom. - Treballadors l'activitat s'emmarqui en qualsevol dels sistemes especials del règim general de la Seguretat Social. - Contractació de treballadors per part del sector públic. - Contractació de treballadors ja contractats en altres empreses del grup en els 6 mesos anteriors al contracte, i la relació laboral s'haguera extingit a comptar de 25/02/14, per causes objectives o disciplinàries declarades judicialment improcedents, o per acomiadaments col · lectius. - Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la contractació, hagin treballat en la mateixa empresa mitjançant un contracte indefinit, sempre que el contracte s'extingeixi amb posterioritat a 25/02/14. En cas d'incompliment de les condicions anteriorment indicades, l'empresa haurà de reintegrar les quantitats deixades d'ingressar amb el recàrrec i interès de demora corresponents. En cas d'incompliment del requisit previst a l'apartat E), quedarà sense efecte la reducció i l'empresa procedirà al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a l'aportació empresarial que hagués procedit en cas de no haver-se aplicat aquesta reducció i les aportacions ja realitzades en els següents termes, sense que sigui procedent en cap cas, exigir recàrrec ni interès de demora: - Si l'incompliment del manteniment del nivell d'ocupació es produeix als 12 mesos de la contractació, es reintegrarà el 100% de la diferència. - Si l'incompliment del manteniment del nivell d'ocupació es produeix als 24 mesos de la contractació, es reintegrarà el 50% de la diferència. - Si l'incompliment del manteniment del nivell d'ocupació es produeix als 36 mesos de la contractació, es reintegrarà el 33% de la diferència. No és aplicable aquesta reducció a la cotització d'hores complementàries que realitzen els treballadors a temps parcial.

3


CIRCULAR 08/2014 REAL DECRET-LLEI 3/2014 MESURES URGENTS PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA CONTRATACIÓ INDEFINIDA

Àrea Laboral

Barcelona Pau Claris 172, 1-2 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

info@grosmonserrat.com Madrid www.grosmonserrat.com Carlos Maurrás, 9 28036 Madrid +34 912783194

4

08 2014 rd llei contratació indefinida