Page 1

CIRCULAR 07/2013

MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL I PROMOURE L'ENVELLIMENT ACTIU

Resum de les principals novetats introduïdes pel Reial Decret Llei 5/2013 que entra en vigor el dia 16 de Març de 2013 i que afecten l'àmbit laboral.

Gros & Monserrat Àrea Laboral Març de 2013 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

Contingut 1

2

3

4

5

JUBILACIÓ ANTICIPADA FORZOSA ...................................................................... 3 1.1

Requisits...............................................................................................................3

1.2

Accés ....................................................................................................................3

1.3

Coeficients reductors ............................................................................................4

JUBILACIÓ ANTICIPADA VOLUNTÀRIA ................................................................ 4 2.1

Requisits...............................................................................................................4

2.2

Accés ....................................................................................................................4

2.3

Coeficients reductors ............................................................................................4

JUBILACIÓ PARCIAL ............................................................................................ 5 3.1

Requisits...............................................................................................................5

3.2

Cotització i antiguitat ............................................................................................6

3.3

Condicions ............................................................................................................6

COMPATIBILITAT TREBALL I PENSIÓ ................................................................... 7 4.1

Afecta...................................................................................................................7

4.2

Condicions ............................................................................................................7

4.3

Accés ....................................................................................................................7

4.4

Quantia ................................................................................................................7

4.5

Cotització .............................................................................................................7

DISCRIMINACIÓ PER EDAT ................................................................................. 8

2


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

REIAL DECRET-LLEI DE MESURES DE SUPORT A L'EMPRENEDOR I DE ESTÍMUL DEL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ

El Govern ha aprovat el Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, destinat a afavorir la continuïtat de la vida laboral els treballadors de més edat, promoure l'envelliment actiu, reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions i lluitar contra la discriminació per raó d'edat. Referides mesures afecten tant:    

1 1.1

Edat de jubilació Jubilació anticipada Jubilació ordinària Jubilació parcial i altres.

JUBILACIÓ ANTICIPADA FORZOSA Requisits

L'edat mínima d'accés passarà progressivament de 61 anys a 63 anys el 2027 i s'haurà de tenir cotitzats 33 anys.

1.2

Accés

Ser demandant d'ocupació almenys 6 mesos abans. La causa de l'acomiadament hagués estat per: 

Acomiadament col · lectiu

Acomiadament objectiu

Resolució judicial d'acord amb la Llei concursal, per força major

Per mort o jubilació de l'empresari

Per violència de gènere.

3


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

1.3

Coeficients reductors    

2 2.1

1,875% per trimestre quan es tinguin cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos 1,750% per trimestre quan s'hagin cotitzat 38 anys i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos 1,625% per trimestre quan es tinguin entre 41 anys i 6 mesos però menys de 44 anys i 6 mesos cotitzats 1,500% per trimestre quan s'hagin cotitzat igual o més de 44 anys i 6 mesos.

JUBILACIÓ ANTICIPADA VOLUNTÀRIA Requisits

L'edat mínima d'accés passarà progressivament de 63 anys a 65 anys el 2027 i s'haurà de tenir cotitzats 35 anys.

2.2

Accés

La pensió que resulti ha de superar la pensió mínima que li correspondria a l'interessat per la seva situació familiar en complir l'edat dels 65 anys. Poden accedir tots els treballadors de qualsevol règim de la seguretat social.

2.3

Coeficients reductors  2% per trimestre quan s'hagin cotitzat fins a 38 anys i 6 mesos  1,875% per trimestre quan s'hagin cotitzat 38 anys i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos  1,700% per trimestre quan es tinguin entre 41 anys i 6 mesos però menys de 44 anys i 6 mesos cotitzats  1,625% per trimestre quan s'hagin cotitzat igual o més de 44 anys i 6 mesos.

4


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

3

JUBILACIÓ PARCIAL

3.1

Requisits

Any del fet Edat exigida segons períodes cotitzats causant en el moment del fet causant 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

61 i 61 i 1 mes

33 anys i 3 mesos o més

61 i 2 mes

61 i 61 i 2 mesos

33 anys i 6 mesos o més

61 i 4 mesos

61 i 61 i 3 mesos

33 anys i 9 mesos o més

61 i 6 mesos

61 i 61 i 4 mesos

34 anys o més

61 i 8 mesos

61 i 61 i 5 mesos

34 anys i 3 mesos o més

61 i 10 mesos

61 i 61 i 6 mesos

34 anys i 6 mesos o més

62 anys

61 i 61 i 8 mesos

34 anys i 9 mesos o més

62 i 4 mesos

61 i 61 i 10 mesos

35 anys o més

62 i 8 mesos

62 anys

35 anys i 3 mesos o més

63 anys

62 i 62 i 2 mesos

35 anys i 6 mesos o més

63 i 4 mesos

62 i 62 i 4 mesos

35 anys i 9 mesos o més

63 i 8 mesos

62 i 62 i 6 mesos

36 anys o més

64 anys

62 i 62 i 8 mesos

36 anys i 3 mesos o més

64 i 4 mesos

62 i 62 i 10 mesos

36 anys i 3 mesos o més

64 i 8 mesos

63 anys

36 anys i 6 mesos

65 anys

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 i següents

Edat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant

5


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

3.2

Cotització i antiguitat

33 anys (25 anys en cas de discapacitat) i tenir una antiguitat d' almenys 6 anys en l'empresa

3.3

-

-

-

Condicions

Reducció de jornada del jubilat parcial 

Entre el 25% i el 50%

Entre el 25% fins al 75% si el treballador rellevista és a temps complet i indefinit

Rellevista 

Estar desocupat

Treballador a l'empresa

Soci treballador d'una cooperativa o de treballs similars

Cotització  Hi ha d'haver un 65% d'equivalència entre les bases de cotització del jubilat parcial i el rellevista  Tots dos treballadors cotitzessin per un 100 de la jornada (50% l'any 2013 i 5% per cada any)

-

Contracte  En els casos de reducció de la jornada ens 25% i 50%, el contracte del rellevista ha de durar fins que el treballador major abast l'edat legal de retir en cada moment.  En els casos de reducció de la jornada fins al 75% el rellevista amb contracte indefinit hi ha temps complet s'ha de mantenir com a mínim en una durada igual que la suma 2 anys al temps que li falti al jubilat parcial per arribar a l'edat legal de jubilació.

6


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

4

COMPATIBILITAT TREBALL I PENSIÓ

4.1

4.2

Afecta 

Autònoms

Treballadors

Condicions

Es podrà compatibilitzar el gaudi de la pensió de jubilació, amb la realització de qualsevol treball per compte aliè o per compte propi, sigui a temps complet o a temps parcial.

4.3

Accés

Els qui hagin accedir a la pensió un cop complerta l'edat legal de jubilació. No s'inclouen en aquest supòsit les jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l'edat de jubilació que puguin ser aplicables a l'interessat. I el percentatge aplicable a la base reguladora a efectes de determinar la quantia de la pensió causada arribi al 100%.

4.4

Quantia

El 50% de la pensió que li correspongui al treballador (és a dir, de l' import de reconeixement inicial i de les revaloracions sense incloure complements a mínims). Quan acabi el contracte o el treballador decideixi jubilar-se de manera definitiva percebrà el 100% de la pensió (i el complement a mínim al que tingués dret).

4.5

Cotització

Empresa i treballador només cotitzaran per IT i contingències professionals Cotització solidària: es cotitzarà addicionalment un 8% més que no computarà bat les prestacions i en el cas del règim general es distribuirà entre l'empresari (6%) i treballador (2%).

7


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

5

DISCRIMINACIÓ PER EDAT

Es modifiquen les aportacions econòmiques que han d'efectuar les empreses o grups d'empreses amb beneficis que ocupin a més de cent treballadors i que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin persones de cinquanta o més anys. Les principals novetats són:  S'exigeix la compensació no només a les empreses que estiguessin en situació de beneficis, sinó també a aquelles que tinguin beneficis dos anys consecutius en el període comprès entre l'any anterior a l'acomiadament col · lectiu i els 4 posteriors.  L'obligació s'exigirà en el cas en què el percentatge de treballadors acomiadats de 50 o més anys sobre el total d'acomiadaments sigui superior al percentatge que els treballadors d'aquesta edat representen sobre el total de la plantilla de l'empresa.

Termini de comunicació de plans de jubilació parcial continguts en convenis col · lectius o acords i decisions de suspensió o extinció de contractes adoptades en expedients de regulació d'ocupació, per convenis col · lectius, acords col · lectius d'empresa, o procediments concursals anteriors a 1 d'abril de 2013, a fi de l'aplicació de les normes vigents abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, a les pensions de jubilació que es causin abans de 1 gener 2019:  Els treballadors afectats, els representants sindicals i unitaris o les empreses disposaran fins al 15 d'abril de 2013 per comunicar i posar a disposició del INSS còpia dels expedients de regulació d'ocupació aprovats abans de l'1 abril 2013 dels convenis col·lectius de qualsevol àmbit així com acords col·lectius d'empresa subscrits amb anterioritat a aquesta data, amb independència que l'extinció s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat a l'1 d'abril de 2013.  La mateixa obligació s'estableix en relació amb els plans de jubilació parcial continguts en convenis col·lectius o acords subscrits amb anterioritat al 1 abril 2013 amb independència que l'accés a la jubilació s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat a aquesta data. En aquest supòsit, s'haurà d'aportar també certificació de l'empresa acreditativa de la identitat dels treballadors incorporats al Pla de Jubilació amb anterioritat l'1 d'abril de 2013.  S'insisteix que la comunicació a l' INSS o ISM en els terminis anteriors serà preceptiva en el cas dels acords col·lectius d'empresa.

Referides indicacions són un resum general dels aspectes de major repercussió. Per implantar algun dels apartats anteriors és convenient sol·licitar assessorament especialitzat.

8


CIRCULAR 07/2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE LA VIDA LABORAL Y PROMOURE L’ ENVELLIMENT ACTIU

Àrea Laboral

Barcelona Pau Claris 172, 2n-1a 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

Madrid Carlos Maurrás,9 28036 Madrid +34 912783194

info@grosmonserrat.com www.grosmonserrat.com

9

07-2013 MESURES PER AFAVORIR LA CONTINUITAT DE LA VIDA LABORAL I PROMOURE L' ENVELLIMENT ACTIU  

Resum de les principals novetats introduïdes per el RD llei 5/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you