Page 1

CIRCULAR 02/2014

NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014 Llei 22/2013 de pressupostos generals de l'Estat del 2014, que afecten l'àrea laboral, en referència a bases, cotització i bonificacions, així com altres qüestions d'interès.

Gros & Monserrat Àrea Laboral Gener de 2014 ©Gros Monserrat, S.L.


CIRCULAR 02/2014 NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014

NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014 Mitjançant aquest document, presentem els canvis que per a aquest any, s'han aprovat en la Llei 22/2013 de pressupostos generals de l'Estat del 2014, que afecten l'àrea laboral, en referència a bases, cotització i bonificacions així com altres qüestions d'interès. 1.

El salari mínim interprofessional queda fixat per al 2014 a: 21,51 € / dia, 645,30 € / mes o 9.034,20 € / any

2.

L'indicador públic de renda d'efectes múltiple (IPREM) queda fixat per al 2014 a: 17,75 € / dia, 532,51 € / mes o 6.390,13 € / any

3.

Cotitzacions socials:  

4.

Base màxima: 3.597 € / mes Base mínima: 752,85 € / mes

Règim especial de treballadors autònoms:    

Base mínima: 875,70 € / mensuals Base màxima: 3.597 € / mensuals Tipus general: 29.8% + 0,1% sense cobertura AT i MP Tipus protecció cessament activitat: 29,30%.

Treballadors autònoms que a 01/01/14 tinguin menys de 47 anys d'edat: la base de cotització serà la triada per ells dins de les bases màxima i mínima fixades en l'apartat anterior. Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 201 3 hagi estat igual o superior a 1.888,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a l'esmentada data. Treballadors autònoms que a 01/01/14 tinguin 47 anys d'edat si la seva base de cotització fos inferior a 1.888,80 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 1.926,60 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2014, el que produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

2


CIRCULAR 02/2014 NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014

Treballadors autònoms que a 01/01/14 tinguin 48 o més anys d'edat complerts, la base de cotització estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 1.926,60 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest Règim Especial amb 45 o més anys d'edat, en el cas, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 875,70 i 1.926,60 euros mensuals. No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es regiran per les següents regles: a) Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.888,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros mensuals i 1.926,60 euros mensuals. b) Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.888,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros mensuals i l'import d'aquella, incrementat en un 5 per cent, podent optar, en cas de no aconseguir, per una base de fins a 1.926,60 euros mensuals. Treballadors autònoms que simultàniament treballin per compte d'altri, i durant el 2014 cotitzin en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 12.215,41 € tindran dret a una devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions superin aquesta quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en l'esmentat règim, podent sol · licitar durant els quatre primers mesos de l'any següent. Treballadors autònoms que en algun moment del 2013 i de forma simultània hagin tingut contractats a un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a 50, la base mínima de cotització tindrà la mateixa quantia a la que preveu com a base mínima per als treballadors enquadrats en el Grup 1 de cotització en el règim general. 5.

Règim especial de treballadors de la llar:

Durant l'any 2014, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui, serà el 23,80 per 100, sent el 19,85 per 100 a càrrec de l'ocupador i el 3,95 per 100 a càrrec del emprat. Durant el 2014 serà aplicable una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social a aquelles contractacions efectuades en aquest règim a partir de 1/1/12, sempre que l'empleat no consti d'alta per al mateix ocupador entre el període 2/08/11 a 31/12/11. Aquesta reducció no és aplicable quan els empleats de la llar prestin serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador.

3


CIRCULAR 02/2014 NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014

6. Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en cas de malaltia professional. En aquests supòsits, quan la treballadora sigui destinada a un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat, respecte a les quotes meritades en el nou lloc de treball, s'aplicarà a reducció del 50% de l'aportació empresarial a la Seguretat Social contingències comuns. 7. Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria. Les empreses privades enquadrades en aquests sectors d'activitat, que generin activitat productiva els mesos de març i novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos i per aquests treballadors del 50% de l'aportació empresarial a la Seguretat Social contingències comunes, atur, Fogasa i formació professional. Aquesta bonificació s'aplicarà des 1/1/14 fins 31/12/14. 8. Crèdit per a la formació. Les empreses que cotitzen per formació professional disposaran d'un crèdit per a la formació dels seus treballadors que resultarà d'aplicar a la quantia ingressada per l'empresa en aquest concepte durant el 2013, el percentatge de bonificació següent: a) Empreses de 6 a 9 treballadors = 100% b) De 10 a 49 treballadors = 75% c) De 50 a 249 treballadors = 60% d) De 250 o més treballadors = 50% Les empreses d'1 a 5 treballadors disposaran d'un crèdit de bonificació de 420 €. 9. Ajornament de l'obligació d'ampliació de la cobertura per accidents de treball i malalties professionals. S'ajorna per un any l'obligació d'ampliació a tots els règims de la Seguretat Social de la cobertura per accidents de treball i malalties professionals dels treballadors que causessin alta a partir d'1/1/13. 10. Nova redacció article 131 bis LGSS: Extinció del dret al subsidi d'incapacitat temporal El dret al subsidi s'extingirà pel transcurs del termini màxim de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals des de la baixa mèdica, per alta mèdica per curació o millora que permeti al treballador realitzar el seu treball habitual, per ser donat d'alta el treballador amb o sense 4


CIRCULAR 02/2014 NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014

declaració d'incapacitat permanent, per al reconeixement de la pensió de jubilació, per la incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges de la Seguretat Social o de les Mútues, o per defunció. A efectes de determinar la durada del subsidi, es computaran els períodes de recaiguda en un mateix procés. Es considera que hi ha recaiguda en un mateix procés quan es produeixi una nova baixa mèdica per la mateixa patologia o similar dins els cent vuitanta dies naturals següents a la data d'efectes de l'alta mèdica anterior. Extingit el dret a la prestació d'incapacitat temporal pel transcurs del termini de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals, amb o sense declaració d'incapacitat permanent, només podrà generar dret a la prestació econòmica d'incapacitat temporal per la mateixa o similar patologia, si hi ha un període superior a cent vuitanta dies naturals, a comptar de la resolució de la incapacitat permanent. Aquest nou dret es causarà sempre que el treballador reuneixi, a la data de la nova baixa mèdica, els requisits exigits per ser beneficiari del subsidi d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o professional, o d'accident, sigui o no de treball. No obstant això, quan es tracti de la mateixa o similar patologia i no hagueren transcorregut cent vuitanta dies naturals des de la denegació de la incapacitat permanent, es pot iniciar un nou procés d'incapacitat temporal, per una sola vegada, quan l'INSS, consideri que el treballador pot recuperar la seva capacitat laboral. Per a això, el INSS acordarà la baixa als exclusius efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal. L'alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, expedida abans que el procés hagués aconseguit els tres-cents seixanta-cinc dies de durada, s'extingirà la situació d'incapacitat temporal. Quan l'extinció es produeixi per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, per acord de l'INSS o pel transcurs dels cinc-cents quaranta-cinc dies naturals, el treballador estarà en la situació de prolongació d'efectes econòmics de la incapacitat temporal fins que es qualifiqui la incapacitat permanent. En el supòsit d'extinció de la incapacitat temporal, anterior a l'esgotament dels cinc-cents quaranta-cinc dies naturals de durada de la mateixa, sense que hi hagi ulterior declaració d'incapacitat permanent, subsisteix l'obligació de cotitzar mentre no s'extingeixi la relació laboral o fins l'extinció de l'esmentat termini de cinc-cents quaranta-cinc dies naturals, de produir-se amb posterioritat la declaració d'inexistència d'incapacitat permanent. 11. Pèrdua o suspensió del dret al subsidi d'incapacitat temporal per incompareixença del beneficiari. La incompareixença del beneficiari a les convocatòries realitzades pels metges de l'INSS o de les mútues per a examen i reconeixement mèdic, produirà la suspensió cautelar del dret a fi de 5


CIRCULAR 02/2014 NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014

comprovar si aquella va ser o no justificada. Reglamentàriament es regularà aquest procediment i els seus efectes. 12. Modificació de l'article 222 de la LGSS: atur, maternitat, paternitat, incapacitat temporal i jubilació. Quan el treballador percebi el subsidi per desocupació per a majors de 55 anys d'edat i abast l'edat que li permeti accedir a la pensió contributiva de jubilació, en qualsevol de les seves modalitats, els efectes econòmics de l'esmentada pensió es retrotreuen a la data d'extinció del subsidi per assolir aquesta edat, sempre que la sol·licitud de jubilació es produeixi en el termini de tres mesos següents a l'extinció, en cas contrari, els efectes es retrotreuen com a màxim 3 mesos des de la sol · licitud. 13. Supressió de l'apartat 8 de l'article 33 ET: Fons de garantia salarial. Amb efectes 1/01/14 i vigència indefinida, se suprimeix la responsabilitat directa del Fogasa en relació als contractes de caràcter indefinit celebrats per empreses de menys de vint treballadors, que quan el contracte s'extingís per acomiadament col·lectiu o objectiu o mitjançant procediment concursal, el Fons de Garantia Salarial abonava al treballador una part de la indemnització en quantitat equivalent a vuit dies de salari per any de servei. 14. Reconeixement dels complements per a mínims en les pensions de la Seguretat Social Tindran dret a percebre els complements necessaris per assolir la quantia mínima de pensions, els pensionistes del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, que no percebin durant 2014 rendiments del treball, del capital o d'activitats econòmiques i guanys patrimonials, d'acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o que, percebent, no excedeixin 7.080,73 euros a l'any. Només queda recordar-los que per a qualsevol consulta o bé aclariment del tema, no dubteu a posar-se en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 93.872.69.44 o bé, per correu electrònic: info@grosmonserrat.com

6


CIRCULAR 02/2014 NORMATIVA LABORAL PREVISTA PEL 2014

Àrea Laboral

Barcelona Pau Claris 172, 1-2 08037 Barcelona +34 932725999

Manresa Carrió, 33 bx 08242 Manresa +34 938726944

info@grosmonserrat.com Madrid www.grosmonserrat.com Carlos Maurrás, 9 28036 Madrid +34 912783194

7

01 2014 normativa laboral prevista pel 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you