Page 1

MILJØVENNLIG TRANSPORT I GRORUDDALEN GRORUDDALSSATSINGEN PROGRAMOMRÅDE 1

1

ÅRSRAPPORT 2013 HANDLINGSPROGRAM 2014


FORORD Staten og Oslo kommune inngikk 11. januar 2007 en

Strategien er å gjennomføre to større veiprosjekter i

intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddalen

gjenværende periode. I perioden vil det arbeides med

for tiårsperioden 2007–2016. Satsingen er tema-

å finne finansiering av ekstraordinære og ordinære

tisk bred og er organisert i fire programområder.

midler til tiltakene. Tiltakene er begge i sluttfasen for

Programområde 1 – Miljøvennlig transport er ett av de

planlegging, og planlagt bygging er fra 2015.

fire programområdene i satsingen. Handlingsprogrammet gir en oversikt over Dette dokumentet består av to deler:

mål og hvilke tiltak som er planlagt for å bedre

• Årsrapportering for 2013

miljøet og trafikksikkerheten langs veinettet,

• Handlingsprogram for 2014

et bedre kollektivtransporttilbud og skape et sammenhengende gang- og sykkelveinett.

Årsrapporteringen for Programområde 1 viser status på prosjektene som har fått tildelt ekstraordinære

Årsrapport 2013 og Handlingsprogram 2014 er

midler i 2013. Videre gir årsrapporten en oversikt over

utarbeidet av Programgruppe 1, som består av

prosjektene som finansieres over ordinært statlig og

Statens vegvesen region øst, Jernbaneverket,

kommunalt budsjett i Groruddalen

Ruter AS, Kollektivtransportproduksjon AS, Planog bygningsetaten, Byrådsavdeling for miljø og

For tidsperioden 2013–2016 har man videreført

samferdsel, Bydel Alna, Bydel Grorud, Bydel Bjerke,

strategien for foregående tidsperiode. Man har

Bydel Stovner, Bymiljøetaten og Plankontoret for

videreført strategien der man går bort fra tidligere

Groruddalen. Bymiljøetaten leder programgruppen

fokus på planlegging av tiltak basert på at de

med Plankontoret for Groruddalen som sekretariat.

senere skulle kunne gjennomføres over ordinære

Etter ny strategiplan er det to hovedtiltak som er ført

budsjetter, til en strategi som omhandler to konkrete

videre, og behov for møter for Programgruppe 1 er

gjennomføringstiltak.

redusert.

Oslo, mars 2014

2


INNHOLD Forord Innhold Mål for Groruddalssatsingen

2 3 4

DEL 1 ÅRSRAPPORT 2013

6

1 PROGRAMOMRÅDE 1 – MILJØVENNLIG TRANSPORT I GRORUDDALEN 1.1 Om Programområde 1 2 RESULTATER OG FREMDRIFT 2013 2.1 Resultater 2.2 Fremdrift 3 ØKONOMIRAPPORTERING 2013 3.1 Regnskap 4 BESKRIVELSE AV TILTAKENE 4.1 Tiltak finansiert med ekstraordinære midler i 2013 4.2 Tiltak finansiert med ordinære midler i 2013

8 8 8 8 9 10 10 12 12 13

DEL 2 HANDLINGSPROGRAM FOR 2014

14

1 PRIORITERINGER 2014 2 EKSTRAORDINÆRE MIDLER 2014 2.1 Tiltak finansiert med ekstraordinære midler

16 17 17

VEDLEGG 1: Mandat for programgruppe 1 VEDLEGG 2: Organisering av Groruddalssatsingen VEDLEGG 3: Intensjonsavtale

18 20

21

3


MÅL FOR GRORUDDALSSATSINGEN Langsiktig hovedmål

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø Hovedmål:

MÅL PROGRAMOMRÅDE 1 – Miljøvennlig transport i Groruddalen Hovedmål:

Målet er å styrke miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk opprusting, universell

struktur og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett og bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes og brukes og dalens historieforståelse skal styrkes.

Delmål:

1. Det skal være en kvalitetsheving for

utforming og trafikksikkerhet. Programmet

friluftsliv, naturmangfold og kulturminner

skal bidra til at Groruddalen inngår som en

langs Alna og mest mulig av elva og side-

integrert del av et miljøvennlig transportsystem for Osloregionen.

Delmål:

1. Miljøet og trafikksikkerheten langs veinettet skal bedres.

2. Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen skal bli bedre, blant annet på tvers av dalen og tilgjengeligheten til stasjoner skal bedres.

3. Gang- og sykkelveinettet skal bli sammenhengende.

4

Målet er å styrke Groruddalens blågrønne

bekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.

2. Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder.

3. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder.

4. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.


MÅL PROGRAMOMRÅDE 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering Hovedmål:

Målet er å bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø og å styrke inkludering gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig

MÅL PROGRAMOMRÅDE 3 Bolig-, by- og stedsutvikling i Groruddalen

innsats. Gjennom å utvikle samarbeids-

Hovedmål:

Delmål:

Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:

1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal

strukturer, kompetanse og nye metoder skal arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole også etter at satsingen er over.

1. Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige norskferdigheter til å mestre skolestart og følge ordinær undervisning, og foreldres medvirkning skal styrkes.

2. Læringsresultater og gjennomstrømning på skolene i Groruddalen skal bedres til Oslo- gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller mellom skole, bydel og hjem skal videreutvikles.

3. Sysselsettingsgraden i Groruddalen skal økes.

kompetanse og ledelsesressurser skal

Den relative økningen skal være høyere enn

anvendes og styrkes.

økningen i Oslo som helhet.

2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i boligog næringsområder, der lokalsentre og

4. Helsetilstanden blant befolkningen i Groruddalen skal bedres.

5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal

stasjonsnære områder styrkes. Det skal

utvikles som attraktive og inkluderende

være høy standard på uteområder og

møteplasser. Ungdom skal kunne delta i

bygninger som oppgraderes.

positive aktiviteter og gis mulighet for

3. Lokal tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres.

4. Det skal utvikles gode sosiale og inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.

5. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge.

voksenkontakt.

6. Opprettholde og utvikle et variert og inkluderende kultur- og foreningsliv med bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode rammer og utviklingsmuligheter.

5


DEL 1

ÅRSRAPPORT 2013

6


Fotgjengere på Kalbakken Foto: Marianne Gjørv.

I 2013 ble tre prosjekter i Programområde 1 ferdigstilt. Disse tiltakene har bidratt til å nå målene om bedre miljø langs veiene og et sammenhengende gang- og sykkelveinett.

7


1 PROGRAMOMRÅDE 1 – MILJØVENNLIG TRANSPORT I GRORUDDALEN 1.1 Om Programområde 1

prioritering samt oppgradering av holdeplasser og

I Programområde 1 – Miljøvennlig transport i

knutepunkter som sikrer bedre tilgjengelighet for de

Groruddalen, planlegges og gjennomføres tiltak for

reisende til/fra Groruddalen.

å nå tre delmål. Det første delmålet – Bedre miljø og trafikksikkerhet langs veinettet – oppnås ved opprus-

Når det gjelder delmål 3 – Sammenhengende gang- og

ting av veistrekninger som gir økt trafikksikkerhet,

sykkelveinett – jobbes det med gang- og sykkelveis-

reduserte støyulemper og bedret fremkommelighet

trekninger med mål om å bedre trafikksikkerheten

for myke trafikanter.

for myke trafikanter og skape trafikksikre og effektive forbindelser mellom Groruddalen og resten av byen,

Det andre delmålet har som målsetning – Bedre kol-

samt innad i Groruddalen.

lektivtransport – noe som gjøres ved tiltak som sikrer bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, bl.a. ved bygging av kollektivfelt og bruk av aktiv signal-

Fra Grorud stasjon. Foto: Yousif Ajeel.

8


2 RESULTATER OG FREMDRIFT 2013 2.1 Resultater

for myke trafikanter, men også for å skape et bedre

Følgende tre tiltak ble ferdigstilt i 2013:

miljø med lavere hastighet og bedre forhold for myke

• GS-vei Fossumveien Nord • Støyskjerming i Refstadveien, • Linjebakken skolevei/adkomst Høybråten stasjon

trafikanter. Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken som videreføres i 2014, gir Bydel Stovner en bydelspark og en gateterminal som gir god tilgjengelighet og øker fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

GS-vei Fossumveien Nord ble videreført fra 2012 og ferdigstilt sensommer 2013. Tiltaket har bidratt til

2.2 Fremdrift

sammenhengende sykkelstrekning på egen gangog sykkelvei. Strekningen vil knyttes sammen med

I 2013 har porteføljen til Programområde 1 bestått av

Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken når den

seks tiltak finansiert med Groruddalssatsings-midler.

gjennomføres og er innenfor målsetningen i delmål 3.

Generelt har fremdriften på tiltakene som ble startet

I tillegg er støyskjerming i Refstadveien og Linjebakken

opp i 2013, vært god. Mange av tiltakene fra 2012 er

skolevei/adkomst Høybråten-stasjonen sluttført i 2013.

også gjennomført i løpet av året. Det har oppstått

Dette gir måloppnåelse i delmål 1.

behov for omprosjektering i anleggsfasen på enkelte prosjekter. Dette har ført til lengre anleggsperioder

Støyskjerm i Nedre Kalbakkvei er ferdig i 2013, men

enn planlagt. Oppstart av prosjekter fra 2012 ble

sluttoppgjøret kommer i 2014.

senere enn planlagt som følge av en kald vinter og påfølgende utfordringer med tele i bakken.

Videre ble det arbeidet med prosjektering for Veitvetveien miljøgate og Gateterminal m.m. Stovner/

Veitvetveien miljøgate og Gateterminal m.m. Stovner/

Linjeparken som videreføres i 2014.

Linjeparken har i første halvdel av året vært preget av avklaringer før prosjektering har kunnet starte. Siste

Måloppnåelse sett opp mot delmålene for programområdet

del av 2013 har det vært høy aktivitet på prosjekteringen av disse prosjektene.

Av de seks tiltakene som det er jobbet med i 2013, bidrar alle seks tiltakene til å oppfylle delmål 1, ett

Status og fremdrift for de enkelte prosjektene er

tiltak til å nå delmål 2 og tre tiltak til å nå delmål 3.

beskrevet nærmere i avsnitt 4.1.

I programgruppen arbeides det videre med Veitvetveien miljøgate for å gi økt trafikksikkerhet, reduserte støyulemper og bedret fremkommelighet

ANTALL FERDIGSTILTE TILTAK

ANTALL TILTAK UNDER PLANLEGGING

ANTALL DELVIS FERDIGSTILTE TILTAK

ANTALL DELVIS FERDIGSTILTE TILTAK

Tabell 1 Status for tiltak 2013

3

2

1

6

9


3 ØKONOMIRAPPORTERING 2013 3.1 Regnskap

I 2013 er det tildelt 10 mill. kr av

delse med oppstart av bygging av Gateterminalen m.m. Stovner/Linjeparken.

Groruddalssatsingens ekstraordinære midler til Programområde 1. I tillegg ble det overført 11,49 mill.

I anskaffelsen av prosjektering av tiltakene

kr fra 2012. Det totale budsjettet for 2013 var dermed

Veitvetveien miljøgate og Gateterminal m.m. Stovner/

på 21,49 mill. kr.

Linjeparken ble det gitt betydelig dyrere tilbud på prosjekteringen enn antatt. Dette har ført til behovet

Det ble brukt 12,3 mill. kr i 2013. For enkelte pro-

for mer penger for å sikre planleggingen av tiltakene.

sjekter har kostnadene oversteget totalbudsjettet.

Det skal i 2014 gjennomføres anslag av byggepla-

Merforbruket skyldes mangler i prosjekteringen og

nene som vil gi et bedre kostnadsbilde på tiltakene.

har medført ekstra kostnader i anleggsfasen.

Samtidig arbeider man aktivt med kuttlister i prosjekteringen for å sikre gjennomføring.

Det blir fra 2013 til 2014 overført 9,197 mill. kr av Groruddalssatsingens ekstraordinære midler.

De gjenværende prosjektene i planprogrammet forut-

I 2014 er 0,2 mill. kr bundet i sluttoppgjør av

setter noe finansiering med ordinære midler i gjenvæ-

Støyskjerming Nedre Kalbakkvei, og 7,1 mill. kr er

rende periode, i tillegg til videre finansiering gjennom

bundet til gjenstående prosjektering på to tiltak.

ekstraordinære midler fra Groruddalssatsingen.

Videre vil det i 2014 påløpe noen kostnader i forbin-

Foto: Roy Tjomsland

10


Tabell 2

OVERFØRTE GDS-MIDLER FRA 2012

NYE GDS-MIDLER 2013

TOTALT BUDSJETT 2013

REGNSKAPSFØRT 2013

BUNDNE MIDLER

STATUS

DELMÅL

0,017

3,000

3,694

0,200 -0,694

Bygging

Bygd 2013 Sluttoppgjør 2014

1

MPG Veitvetveien

BBJ

BYM

1,550

0,550

2,100

0,977

1,123

1,123

Forprosjekt/reg./byggeplan

Under gjennomføring

1 3

GS-vei Fossumveien Nord, strekningen Karl Fossums vei – Rv4

BBJ

BYM

2,892

0

2,892

1,647

1,245

1,245

Gjennomføring

Ferdig bygget 2013

3

Linjebakken: skolevei

BSR

BYM/ 2,050 JBV

1,650

3,700

2,799

0

0,901

Prosjektering/ bygging

Ferdig bygget 2013

2 3

Støyskjerming Refstadveien

BBJ

BYM

1,245

0,155

1,400

1,309

0

0,091

Prosjektering/ gj.føring

Ferdig bygget 2013

1

Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken

BSR

BYM

3,513

4,277

7,79

0,833

6

6,957

Prosjektering/ gj.føring

Ferdig byggeplan og oppstart bygging 2014

1 2 3

11,49

10,00

21,49

12,29

7,323

9,197

1.4.10 1.7.10

PROSESS

ANSVAR

2,983

OVERFØRTE MIDLER TIL 2014

BYDEL

BYM

NAVN PÅ TILTAKET

BGR

1.1.11 1.4.11 SUM

1

Støyskjerming Nedre Kalbakkvei

1.3.10

1.1.10

GDS- nr.

OVERSIKTSTABELL OVER TILTAK FINANSIERT OVER EKSTRAORDINÆRE MIDLER

11


4 BESKRIVELSE AV TILTAKENE 4.1 Tiltak finansiert med ekstraordinære midler i 2013

1.4.10 Gang-/sykkelvei Fossumveien Nord, strekningen Karl Fossums vei – Rv4

1.1.10 Støyskjerming Nedre Kalbakkvei – supplering

kelvei i Fossumveien Syd og har hatt som mål å oppnå

Tiltaket ses i sammenheng med tiltaket Gang-/syk-

en sammenhengende gang-/sykkelvei mellom Rv4 og

Tiltaket er en videreføring av deltiltak i MPG

Østre Aker vei. Tiltaket har hatt en lang anleggsfase,

Brobekkveien/Refstadveien og omfatter planlegging

da det har møtt utfordringer i gjennomføringen, og

og bygging av ca. 200 meter støyskjerm for å sup-

ble ferdigstilt i 2013.

plere dem som allerede er bygd. Prosjektering startet i

Denne strekningen vil knyttes sammen med tilta-

2010, men arbeidet er blitt forsinket en rekke ganger,

ket Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken, slik at

hovedsakelig som følge av sykdom hos konsulent og

Fossumveien får en lengre sammenhengende gang-/

flere behov for omprosjekteringer. Støyskjerm ble

sykkelvei.

bygd 2013, men sluttfaktura ventes i 2014.

1.3.10 MPG Veitvetveien

1.7.10 Linjebakken: skolevei

Tiltaket har som mål å gjøre skoleveien tryggere

Prosjektet, som består av regulerings-/byggeplan,

og øke tilgjengeligheten til Høybråten stasjon.

har til hensikt å bedre bomiljøet og øke trafikksik-

Byggestart for tiltaket var høsten 2012, men svært

kerheten og framkommeligheten for myke trafikan-

utfordrende gjennomføring av tiltaket ga betydelig

ter på Veitvet. Forprosjekt ble utarbeidet av BYM i

økte kostnader og en forsinket fremdrift. Spesielt

2010/2011. Bydel Bjerke har bidratt med faktainnhen-

hensyn til skolebarn og beboere som har veien som

ting og tilrettelegging for medvirkning fra beboerne.

eneste adkomstvei, gjorde gjennomføringen kompli-

I 2013 ble det gjennomført et skisseprosjekt i samråd

sert. Tiltaket ble ferdig 2013.

med Plan- og bygningsetaten for å synliggjøre prosjektets risiko knyttet til mulige grunnervervsprosesser. Byggeplan er utarbeidet i 2013 og ferdigstilles våren 2014. I det påfølgende året vil det være en del

1.1.11 Støyskjerming Refstadveien

Prosjektet omfatter byggesøknad og bygging av støys-

avklaringer med naboer og berørte parter, og arbeidet

kjerm i Refstadveien. Noe etterarbeid og sluttfaktura

vil bli gjennomført i tett samarbeid med Bydel Bjerke.

kom i 2013. Etterarbeidene innbefattet bl.a. flytting

Tiltaket innbefatter også strekning for gang- og syk-

av gatebelysning for å sikre opplyst vei og fortau.

kelvei ned til Nedre Kalbakkvei. I løpet av 2014 blir

Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken

det avgjort om sykkelstrekningen kan tas inn i samme

Programområde 2 gjennomførte reguleringsplanen

anbudsgrunnlag og bygges i 2015 sammen med

for å etablere Bydel Stovners bydelspark. For å kunne

Veitvetveien miljøgate. Det er gitt bidrag til kunstpro-

realisere denne parken er det en forutsetning at vei-

sjekt i Veitvetveien. Tiltaket er avhengig av ordinære

anlegget ved Stovner T-banestasjon endres og jus-

midler for å kunne gjennomføres.

teres. I 2013 startet prosjekteringen av byggeplanen opp som et samarbeid mellom Programområde 1 og 2. Det ble i 2012 valgt å prioritere bruk av PG1-midler på dette prosjektet for å realisere en ny gateterminal. En kombinasjon av PG1- og PG2-midler til utbygging av Gateterminalen og Linjeparken, samt utbygging av

12


Stovnersenteret med tilhørende opprusting av uteområdet foran senteret, vil bidra til å styrke stedsidentiteten for Stovner. For å kunne realisere et tiltak i en slik størrelse vil det være avhengig av ekstraordinære og ordinære midler.

4.2 Tiltak finansiert med ordinære midler i 2013

Listen under gir en samlet oversikt over tiltak finansiert med ordinære midler i Groruddalen, som ble spilt inn i 2013.

1. Gang-/sykkelvei Vollebekk–Alna st. – usikkert starttidspunkt da prosjektet ble stoppet av en lang administrativ behandling 2. Miljøfartsgrense langs Rv4 – 2013 uten tiltak for å observere situasjonen uten miljøfartsgrense 3. Reetablering av grøntanlegg mellom E6 og Rv4 og sanering av bunnsedimentene i Groruddammen – løpende vegetasjonsskjøtsel gjennomført 4. Støyskjerming etter forurensningsloven langs E6 og Rv4 – pågår fortløpende 5. Holdeplass oppgradering E6/Rv4 – prosjektering pågår 6. Gang- og sykkelvei langs Tvetenveien fra Ole Deviks vei til Haugerud – under planlegging 7. Gang- og sykkelvei langs Tvetenveien fra Haugerud til E6 – under bygging

13


DEL 2

HANDLINGSPROGRAM 2014

Støyskjerm i Refstadveien. Foto: Marianne Gjørv.

14


Dette kapittelet inneholder en oversikt over tiltak det vil bli jobbet med i Groruddalen i 2014. Etter ny strategiplan i 2013 er det to prosjekter som skal planlegges videre i 2014: Veitvetveien miljøgate og bygging av ny gateterminal ved Stovner T-banestasjon, som er et samarbeidsprosjekt med Programomrüde 2.

15


1 PRIORITERINGER 2014 I 2014 blir 12 mill. kr Groruddalssatsings-midler

Kalbakkvei til Veitvetveien. Det er flere utfordringer

fordelt til Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken.

med hensyn til arealutvidelse på denne delen, og i

Støyskjerming av Nedre Kalbakkvei ble ferdig utført i

2014 arbeides det videre med å få denne strekningen

2013, men sluttoppgjøret kommer i 2014.

med i anbudsgrunnlaget til Veitvetveien miljøgate i 2015. Samtidig arbeides det sammen med Bydel

Felles for de to gjenværende prosjektene er at de skal

Bjerke og Veitvet senter om utvikling av senterets

være sluttført innen 2016. Dette er store prosjekter og

arealer med tilpasninger til planen.

må finansieres gjennom ekstraordinære midler utover ordinære statlige og kommunale midler.

Prosjekteringen av veisystem med tilhørende gateterminal for å få etablert Stovners bydelspark

Byggeplan for Veitvetveien miljøgate skal ferdigstil-

Linjeparken ferdigstilles sommeren 2014, og anlegget

les våren 2014, og med hensyn til kostnader, rasjo-

starter opp i slutten av 2014 for å sikre ferdigstillelse

nell drift og byggetid utsettes gjennomføringen til

innen 2016. Entreprenør kontraheres for oppstart av

våren 2015. Tiltaket inkluderer sykkelvei fra Nedre

etappe 1, Gateterminal m.m. høsten 2014.

Støyskjerm ved Kalbakkveien. Foto: Marianne Gjørv.

16


2 EKSTRAORDINÆRE MIDLER 2014 2.1 Tiltak finansiert med ekstraordinære midler

I gjennomføringen deles prosjektet inn i to etapper:

De 12 mill. kr som ble bevilget i 2014 og 9,197 mill. kr

Etappe 1: Gateterminal m.m., er i hovedsak etablering

som ble overført fra 2013, gir et totalt budsjett på 21,2

av nytt veianlegg, ny gateterminal og fjerning av

mill. kr i 2014.

eksisterende gangbro.

Etappe 2: Linjeparken, bygging av parken og etableringav torg ved senteret.

Det er ett tiltak som er ferdig i 2013, men hvor sluttfaktura kommer i 2014. Resterende utgifter holdes av fra de overførte midlene fra 2013 til sluttoppgjøret,

Etappe 1 planlegges igangsatt i løpet av 2014, men

og restbeløp fra avsluttede prosjekter i 2013 foreslås

avventer nye kostnadsanslag våren 2014 før endelig

overført til Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken.

igangsettelse. Etappen delfinansieres med en bevilgning på 22 mill. kr fra Programområde 2.

Tiltaksporteføljen består derfor av tre tiltak som videreføres fra 2013. Men det er kun ett prosjekt

Etappe 2 vil søkes finansiert i 2015–2016.

som i 2014 tildeles de nye ekstraordinære midlene, Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken.

Tabell 3

KORT BESKRIVELSE AV TILTAK

ANSVAR

BYDEL

MIDLER OVERFØRT FRA 2013 (MILL. KR)

NYE MIDLER 2014 (MILL. KR)

FORVENTET FORBRUK 2014 (MILL. KR)

PG1-DELMÅL

Støyskjerming Nedre Kalbakkvei

Tiltaket gjelder planlegging og bygging av Gjennomføring 200 meter støyskjerm. Bygd i 2013, sluttfaktura i 2014.

BYM

Grorud

0,200

0

0,200

1

MPG Veitvetveien

Målet er å bedre bomiljøet og å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten for myke trafikanter på Veitvet. Tiltaket gjelder regulerings-/byggeplan og bygging. Bedre miljøet i området ved å etablere bydelspark for Stovner, bedre gang- og sykkelvei, etablere bussterminal og rydde opp i veiarealene. Veier må legges om for å bygge park. PG2-midler til utarbeidelse av byggeplan og forberedende arbeider ved omlegging av veier. Starter bygging helt i slutten av 2014.

Forprosjekt (byggeplan)

BYM

Bjerke

1,123

0

1,123

1, 3

Byggeplan

BYM

Stovner

7,874

12

9,24

1, 2, 3

9,197

12,0

10,563

SUM

NY

Gateterminal m.m. Stovner/Linjeparken

3

PROSESS

NAVN PÅ TILTAK

1.3.10

1.1.10

GDS-nr

OVERSIKTSTABELL OVER TILTAK FINANSIERT OVER EKSTRAORDINÆRE MIDLER 2014 3

Tallene er avrundet til hele tusen og fremstilles i mill. kr

17


VEDLEGG 1

Mandat for Programgruppe 1 Mandatet er vedtatt av Samarbeidsutvalget for Groruddalen 22. juni 2006. Revisjon av delmålene ble godkjent på Samarbeidsutvalget for Groruddalens møte 23. mars 2009.

Mandat for programmet og samspill med andre

budsjetter. Arbeidet med programmet samordnes

programmer

med Statens vegvesen og Jernbaneverket sine

Hensikten med programmet er å legge bedre til

Handlingsprogram 2006-2009 og med Oslo kom-

rette for miljøvennlig transport innen person- og

munes Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen

godstransport, og bidra til bedre miljø, blant annet

(HUG). Den helhetlige innsatsen fra stat og kom-

luftkvalitet og støy, estetisk opprusting og tilgjen-

mune og konkrete tiltak skal synliggjøres. Det skal

gelighet, universell utforming og trafikksikkerhet.

tilstrebes samarbeid med Groruddalens fire bydeler og næringslivet og samfinansiering av lokale tiltak.

Programmet skal virke sammen med programmene for Alna, grønnstruktur, idrett og kultur-

Tidsperspektiv for programmet settes i første

miljø, Bolig-, by- og stedsutvikling, samt Oppvekst,

omgang for perioden 2006-2009. Det gis en fore-

utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inklude-

løpig oversikt over tiltak for perioden 2010-2015.

ring. I enkelte geografiske områder vil det være

Rapport fra gjennomførte tiltak og et oppdatert

nødvendig å samordne innsatsen for flere program.

plan- og tiltaksprogram forelegges et politisk møte

Programmene skal samlet bidra til bærekraftig

i løpet av første kvartal hvert år. Ansvaret for

byutvikling i Groruddalen, med bedre levekår for

planlegging og gjennomføring tillegges etatene og

dalens beboere og arbeidstakere.

følges opp innenfor det samarbeidet Oslo kommune og staten har etablert om areal- og transport-

Handlingsprogrammet skal utarbeides i et admi-

planlegging og Oslopakkene.

nistrativt samarbeid mellom Oslo kommune ved Samferdselsetaten, Ruter AS, Plan- og bygningseta-

Det legges til grunn følgende politiske føringer for

ten, de fire bydelene i Groruddalen og Plankontoret

arbeidet med programmet:

for Groruddalen og staten ved Statens vegvesen

Groruddalen er et stort byområde og står overfor

Region Øst og Jernbaneverket. Andre statlige

en rekke utfordringer innenfor transport, byut-

og kommunale etater trekkes inn ved behov. En

vikling og miljø. Området egner seg derfor godt

programgruppe som ledes av Samferdsels-etaten

til å prøve ut nye tiltak i praksis, virkemidler og

koordinerer samarbeidet.

metoder for trafikk- og miljøforbedringer i by. Programmet i Groruddalen skal legge vekt på å

Kommunale medlemmer:

synliggjøre hvordan summen av mange små tiltak

KFinansiering og tidsramme

og smarbeid mellom ange parter kan fremme mil-

Tiltak innenfor Programmet for miljøvennlig

jøvennlig transport, bedre helse og bymiljø.

transport i Groruddalen skal finansieres av partene

18

i fellesskap, gjennom prioriteringer i statsbudsjet-

Groruddalen er et stort byområde og står overfor

tene med utgangspunkt i Nasjonal transportplan

en rekke utfordringer innenfor transport, byut-

2006-2015 (NTP) og i Oslo kommunes årlige

vikling og miljø. Området egner seg derfor godt


til å prøve ut nye tiltak i praksis, virkemidler og

økt frekvens. Stasjoner og holdeplasser er ofte

metoder for trafikk- og miljøforbedringer i by.

dårlig merket og lite tilgjengelige, bl.a. på grunn

Programmet i Groruddalen skal legge vekt på å

av gjerder og lange omveier. Det skal satses på å

synliggjøre hvordan summen av mange små tiltak

utvikle kollektivknutepunkter, estetisk opprusting

og samarbeid mellom mange parter kan fremme

av stasjonene, universell utforming og mye bedre

miljøvennlig transport, bedre helse og bymiljø.

tilgjengelighet til banesystemet med gangveier og snarveier. Byutvikling nær kollektivtransporten

Luftkvaliteten i Groruddalen er ikke god nok.

med lett gangatkomst til bane og buss vil bedre

Denne utfordringen må tillegges vekt, sammen

kundegrunnlaget og øke valgfriheten for de rei-

med reduksjon av støyulempene fra trafikken. En

sende.

målrettet satsing på miljøvennlige transportformer er en langsiktig strategi for å redusere ulempene

Sykkel- og turveisystemet i Groruddalen har

fra biltrafikken. Miljøet langs veiene skal bedres.

allerede mange fine strekninger, men har likevel

Det er viktig at f eks Trondheimsveien som er nær

et stort forbedringspotensial. Det skal satses på

store boligområder, avlastes for trafikk. For å sikre

bedre sammenheng, blant annet langs Alna, god

at forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet

skilting og sykkelparkering. Barrierene, spesielt i

overholdes, må det gjennomføres flere tiltak for å

dalbunnen, må brytes. Sykkelveinettet skal bli et

redusere luftforurensningen i Oslo. Det vil på sikt

selvstendig transportsystem med lett atkomst til

være nødvendig å begrense biltrafikkveksten, der-

bolig og arbeid, skole, service og kultur, samt til

som kravene til luftkvalitet skal kunne overholdes.

banesystemet.

Den nasjonale godsterminalen på Alnabru skal

Oslo kommune og staten vil sammen fokusere på

moderniseres og effektiviseres. Midler til dette er

noen utvalgte satsingsområder og tiltak innenfor

avsatt i NTP 2006-2015. Terminalen skal videreut-

disse. Ansvar, framdrift og finansiering av tiltakene

vikles som nasjonalt logistikksenter. Dette vil inngå

avklares i handlingsprogrammet. Følgende fire

i samarbeidet med Oslo kommune om programmet

satsingsområder prioriteres i første del av program-

for miljøvennlig transport. De statlige aktørene og

perioden:

transportørene trenger forutsigbarhet for å kunne foreta langsiktige investeringer og miljøforbedringer i terminalområdet. Et av de langsiktige målene er å åpne Alna gjennom området.

1. Bedre miljø langs veinettet skal bedres 2. Godsterminalen på Alnabru skal effektiviseres og bli mer miljøvennlig

3. Kollektivtransporten i Groruddalen Kollektivtransporten som går på langs av dalen er bra, men er dårlig på tvers. Dette krever tiltak, f eks flere bussruter som kan binde sammen banene,

skal bli bedre

4. Sykkel- og turveisystemet skal skiltes og bli sammenhengende

ekspressbussruter og dalsidene. Banesystemene med Hovedbanen og to T-baner har stor kapasitet i infrastrukturen, som ikke er fullt utnyttet. Det er behov for mer materiell og

19


VEDLEGG 2

Organisering av Groruddalssatsingen Politisk møte

Samordning av statlig innsats

Samarbeidsutvalget for Groruddalen

Samordning av kommunal innsats

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD, SD, BLD, HB, IMDi, BYU, MOS, EST, KON, KOU, BLK, Bydelene

Byrådsavdeling for byutvikling

Plankontoret for Groruddalen

Programområde 1

Programområde 2

Programområde 3

Programområde 4

Miljøvennlig transport i Groruddalen

Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

Ledelse: Bymiljøetaten

Ledelse: Bymiljøetaten

Programgruppe 3A Områdeløft og stedsutvikling

Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Ledelse: Bydelene

Ledelse: Bydelene

Programgruppe 3B Områdeplanlegging og byutvikling Ledelse: Plan- og bygningsetaten

KMD: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, SD: Samferdselsdepartementet, BLD: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, HB: Husbanken, IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, BYU: Byrådsavdeling for byutvikling, MOS: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, EST: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, KON: Byrådsavdeling for kultur og næring, KOU: Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, BLK: Byrådslederens kontor, Bydelene: Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Fra 1.1.2014 ble ansvaret for statens koordinering av Groruddalssatsingen overført fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

20


VEDLEGG 3

21


22


notater

23


www.oslo.kommune.no/groruddalen www.regjeringen.no/groruddalssatsingen www.facebook.com/groruddalssatsingen Design: Kord

Forside: Støyskjerm Nedre Kallbak vei Foto: Bymiljøetaten

Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Plankontoret for Groruddalen Rådhuset, 0037 Oslo e-post: postmottak.pkg@byr.oslo.kommune.no

Programområde 1: Årsrapport 2013. Handlingsprogram 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you