Page 1

Nait Soez’n Een uitgave van de Groninger Studentenbond

juni 2005

33e jaargang

No. 5

Oplage 1400

Geen normen meer Eens was er de 9% norm. Deze norm hield in dat in bepaalde wijken van Groningen niet meer dan 9% van de panden kamerverhuurpanden mochten zijn. Dat dit verontwaardiging opriep vanuit de studentenwereld moge duidelijk zijn. En zo geschiedde dat na lang getouwtrek in de gemeenteraad men tot inkeer kwam en deze norm weer werd afgeschaft. door Paul Klein Lankhorst Met de volledige voorgeschiedenis van het hoe en waarom zou je menig Nait Soez’n kunnen vullen. De Groninger Studentenbond (GSb) heeft ook een aandeel gehad in deze recente ontwikkelingen en is dan ook tevreden over dit succes. Er is altijd veel discussie geweest omtrent de norm en eigenlijk was niemand er echt blij mee. Het idee was om te zorgen dat studenten een beetje evenwichtig over de stad zouden worden verdeeld. Vanuit enkele buurtbewoners waren er wat angsten ontstaan over overlast in de wijk alsmede over de soms slechte staat van huurpanden.

In dit nummer: UVOS verliest..........3 Linda Voortman: jong politiek talent........5 GSb & vrienden......6 Wieke’s Filmblik...7 EU-student krijgt stufi of toch niet?........8 Voor/Tegen: plannen Grote Markt.....10/11 Hypotheekrente...12 Verder met Rutte.....14 VOS 2 keer 4.........15

De invoering van de norm werd dan ook meer gezien als een noodzakelijk kwaad. Vanuit de studenten en een aantal partijen in de gemeenteraad rees echter wel wat protest; met name van de GSb, Groenlinks en Student en Stad, die allen zowel principiële als praktische tegenwerpingen hadden. Desalniettemin zou de norm het nog even volhouden, met name omdat men niet zo snel een alternatief wist te verzinnen waar een meerderheid in de gemeenteraad vertrouwen in zou hebben. Aan de ene kant wilde de raad de zekerheid geven aan Stadjers dat hun wijk niet zou verworden tot studentenconglomeraat, maar aan de andere kant kwamen er steeds verontrustender gegevens boven water over een kamertekort en hoge huren. Er ontstond een impasse van een meerderheid van partijen die de norm misschien toch niet zo’n goed idee vonden, maar toch ergens een regulerende factor op het geheel wilden houden, en kleine groepen uitgesproken voor- en tegenstanders. Maar de daadwerkelijke doodsteek voor de norm was het simpele feit dat deze niet hielp. Handhaving bleek in de praktijk niet of amper uitvoerbaar. Zo groeide de hoeveelheid illegale kamerverhuurpanden en werden buurtbewoners noch studenten gelukkiger van deze maatregel. Men zocht naar een nieuwe oplossing en deze kwam pas tot stand naar aan-

leiding van een onwaarschijnlijk verbond. Groenlinks (fel tegen de norm) en de Christenunie (fel vóór) kwamen gezamenlijk op de proppen met een serie voorstellen om overlast gericht aan te pakken en die, naar Lees verder op pagina 5 8

(advertentie)

Nait Soez’n is het opinieblad van de Groninger Studentenbond tel: 050-3634675 www.groningerstudentenbond.nl


Nummer 5

2

Colofon

Nait Soez’n is het onafhankelijke opinieblad van de Groninger Studentenbond (GSb). Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Reacties en artikelen kunnen naar het redactieadres gestuurd worden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten. Ingezonden brieven zijn bij voorkeur niet langer dan 350 woorden. Advertentietarieven zijn opvraagbaar via het redactieadres. De rubriek Moar Doun valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de GSb.

Hoofdredactie: Micha Boon Eindredactie: Annemarie van Campen Redactie: Ruben Veldhuis, Bart Koenders, Bianca Pander, Ronald Schurer, Franka Hummels, Nils Nijdam, Karolien van Wijk, Kinge Siljee, Bas de Vries, Paul Klein Lankhorst, Thomas Ebben, Naomi Papagaai, Wieke van ‘t Veer en Tjitske Ypma Tekeningen: Annelies Stern, Ellen Deckwitz en Bas de Vries Columnisten: Kinge Siljee en Ellen Deckwitz Uitlegger: Annelies Stern Duplicatie: ’t Hartje Nait Soez’n verschijnt zes maal per jaar en wordt gratis verspreid in alle gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen Oplage: 1400 stuks (4200 stuks voor de KEI) Redactieadres: St. Walburgstraat 22a 9712 HX Groningen Tel.: 050 363 46 75, fax: 050 363 69 04 naitsoezn@groningerstudentenbond.nl

#

GSb ledenbon

33e jaargang

Nait Soez’n

Redactioneel Alweer de laatste Nait Soez’n voor de vakantie. Ergens in de zomer komt de redactie nog eenmaal bijeen om te werken aan de KEI-editie, maar de reguliere lezers wensen we alvast een hele hete zomer toe. Dit nummer was een redelijk makkelijke bevalling: de meeste stukken waren, geheel tegen de traditie in, voor de deadline binnen. Het redactieproces (redigeren, cartoons en dergelijke) kon dus zonder veel moeite doorgang vinden. Alleen Kinge, auteur van Kinge’s Quest, was veel te laat. Of beter; was niet. Dus deze keer heeft Karolien haar fakkeltje even overgenomen. Deze Nait Soez’n veel aandacht voor de relatie tussen studenten en hun stad. Ook studenten zijn Stadjers! Dat besef mag bij studenten en de overige Stadjers wel wat meer groeien, we wonen tenslotte met, op, rond en boven elkaar in Groningen! Daarom ook ruimte voor het aanstaande referendum, 29 juni, over de plannen met ons aller Grote Markt. Ik ben zelf geen groot voorstander van referenda. En al helemaal niet zoals dit referendum er gekomen is. Ik kan me toch niet van de indruk onttrekken dat de initiatiefnemers van dit referendum hun gelijk niet in de gemeenteraad wisten te halen en daarna pas op de bevolking af zijn gestapt. Dit was heel anders dan het referendum voor de Europese Grondwet: dat initiatief werd genomen door partijen die wel degelijk voor waren, maar het belang inzagen van instemming door de bevolking. Dan ben ik nog steeds niet gelukkig met het instrument, maar daar moet ik wellicht eens meer woorden voor uittrekken in een lekker opinieartikeltje.

Leest, vermenigvuldigt en verspreidt de

Gratis op te sturen naar: Groninger Studentenbond antwoordnummer 416 9700 WB Groningen

Nee, ik word nog geen lid. Stuur mij wel éénmalig meer info. Ja, ik word graag lid van de Groninger Studentenbond. Ik wil

actief

een beetje actief

niet actief lid worden.

Naam:........................................................................................... Adres:........................................................................................... Postcode:........................... Woonplaats:..................................... Telefoonnr’s:................................................................................ E-mail:.......................................................................................... Studierichting:...............................................................HBO/WO Giro/bankrekeningnummer:....................................................... Ik machtig hierbij de GSb om 1x per jaar de contributie (€ 7,-) automatisch van mijn rekening af te schrijven. Ik ga hierbij accoord met onderstaande voorwaarden. Datum:.......................... Handtekening:................................ Voorwaarden machtiging: 1) De contributie wordt 1 maal per jaar aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven; 2) Het lidmaatschap en hiermee de machtiging kan te allen tijde ingetrokken worden door een briefje te sturen aan de GSb; 3) Binnen 30 dagen na de datum van de inning kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Doodstreep De deadline van de KEI-editie van Nait Soez’n is op donderdag 14 juli 2005. Denk jij dat je iets te melden hebt over onderwijs, politiek of cultuur? Stuur dan je artikel op naar de redactie op via naitsoezn@groningerstudentenbond.nl.


Nait Soez’n

Nummer 5

33e jaargang

3

VOS verliest universitaire verkiezingen Slappe campagne levert slechts vier zetels op De fractie van het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) zit komend jaar met twee mensen minder in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij de universitaire verkiezingen nam het VOS het dit jaar niet alleen op tegen de Studentenorganisatie Groningen (SOG), maar ook tegen de pas opgerichte Lijst Calimero, die komend jaar met één zetel in de raad vertegenwoordigd zal zijn. door Micha Boon In een uitermate broeierige zaal in het Academiegebouw van de RuG werd op 30 mei door rector magnificus Frans Zwarts de uitslag van de universitaire verkiezingen bekend gemaakt. Luid gejuich steeg op uit de hoek waar de SOG zich had verzameld: zij boekten een zetel winst. Ook Lijst Calimero kon tevreden zijn, lijsttrekker Hilgo Gabriels zit komend jaar ook in de universiteitsraad. De VOS-fractie was natuurlijk erg teleurgesteld. Zaten ze afgelopen jaar met zes mensen in de raad, komend jaar zullen slechts vier mensen het werk moeten verzetten. Toch kunnen ze het alleen zichzelf verwijten. Zo werd nieuwkomer Lijst Calimero onder meer opgericht, omdat studenten zo weinig horen over wat er in die universiteitsraad gebeurt. De enige fractie die dit niet kan worden aangerekend is het VOS. Sinds jaar en dag geeft het VOS een digitale nieuwsbrief uit waarin elke student kan lezen wat er op centraal niveau over hem besloten wordt, maar in de campagne is hier nauwelijks aandacht op gevestigd. Sowieso was de campagne weinig onderscheidend. Weer hingen door de hele stad posters waarop VOS en SOG aangaven dat ze ‘voor een betere informatievoorziening naar de student’ zijn. Wat dit nou eigenlijk inhoudt en voor welk probleem dit een oplossing is, blijft nog immer onduidelijk. Wel versterkt dit het gevoel dat de U-Raad iets vaags is en dat er weinig verschil is tussen VOS en SOG. Ook zijn alle partijen voor meer studieadviseurs, meer computerwerkplekken, betere docenten en meer keuzevrijheid. Specifieke speerpunten zoals duurzaamheid en samenwerking tussen hogeschool en universiteit hadden veel meer tot inzet van de

campagne gemaakt kunnen worden. Want bij verkiezingen is het belangrijk om de kiezers voor keuzes te stellen. Het is de plicht van de partijen die meedoen om duidelijkheid te scheppen waarom men voor de ene partij zou kiezen en niet voor de ander. Tot slot is een verkiezingsperiode natuurlijk ook een afrekening voor datgene wat vorig jaar bereikt is. Lastig hierbij is dat de universitaire molen langzaam, soms tergend langzaam draait. Veel punten haal je niet in één jaar binnen. Het gevecht van het VOS voor een universitaire mensa duurt al enkele jaren en al wordt er echt wel vooruitgang geboekt, men kan nog niet claimen dat dit punt er door is. De SOG heeft, sinds de oprichting van het VOS vijf jaar geleden, flink aan de weg ge-

timmerd. Het afgelopen jaar maakte de zittende VOS-fractie de titel ‘De actieve fractie’ niet echt waar. Stond het VOS de voorgaande jaren bekend als dé fractie die gebruik maakte van het initiatiefrecht (vele notities vonden hun weg naar het College van Bestuur, met veelal goede ideeën), afgelopen jaar was er binnen de Groninger Studentenbond, waar het VOS onderdeel van is, enige onrust over het uitblijven van echt nieuwe initiatieven. Terwijl de SOG via notities zich flink in de picture schreef, bleef het bij het VOS te lang te stil. De notities die er uiteindelijk kwamen, Docentprofessionalisering (februari) en Restauratieve Voorzieningen (april), waren uitwerkingen van punten die al langer speelden. Gezien het tempo van de bestuurlijke molen was het toen onmogelijk om hiervan al te kunnen oogsten. Het feit dat de SOG met een notitie over de openingstijden van de universiteitsbibliotheek goede sier maakte terwijl ook hier de gewenste verruiming al vele jaren in de lucht hing is dan niet zo relevant. Ze claimden tijdens de campagne heel handig deze verruiming als binnengehaald punt en haalden hiermee zeker een boel stemmen binnen. En dat vervolgens het VOS zelfs landelijke pers haalde met hun pleidooi voor stilteruimtes heeft blijkbaar niet heel veel indruk gemaakt op de kiezers. Komend jaar moeten de VOSjes het met z’n vieren doen. Er staat ze een hele zware taak te wachten als ze de titel ‘de actieve fractie’ weer willen claimen. Maar de eerste vier op de lijst brengen gelukkig genoeg ervaring en bestuurlijk inzicht mee om een heel eind te komen. 7


Nummer 5

4

33e jaargang

Berichten uit U-Raad en CMR

Nait Soez’n

2 keer raden

Krenten in de pap

Studentenstatuut, alweer

In Groningen zijn een hele hoop studentenorganisaties. Deze organisaties maken het studentenleven tot wat het is. Groningen zou veel minder leuk zijn als we geen Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF) hadden, of een feriening foar Fryske Jongerein Bernlef. Veel studenten die gebruik maken van de voorzieningen die deze clubs bieden beseffen zich het niet, maar de bestuurders van deze organisaties beseffen zich des te meer: zonder steun van de universiteit zouden ze niet bestaan. De steun van de RuG aan de studentenorganisaties komt in twee vormen: subsidie voor de activiteiten en financiële compensatie voor de studenten die de organisaties besturen. Tot dit jaar waren er een Centraal Bestuursorgaan (CBO), dat de jaarlijkse subsidieaanvragen beoordeelde en het College van Bestuur (CvB) adviseerde over de hoogte en vaststelling daarvan, en er was de Commissie Inzake Toetsing van Organisaties (CITO), die het CvB adviseerde bestuursbeurzen wel of niet toe te kennen. Het CvB wil echter het CBO en CITO in elkaar schuiven in een Centraal Uitvoerings Orgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS). Dit door studenten bestuurde CUOS zou dan een volledig mandaat van het CvB krijgen om subsidies en bestuursbeurzen toe te kennen. De U-Raad was evenwel van mening dat de richtlijnen die het CUOS gebruikt om organisaties wel of niet te erkennen meer zijn dan alleen een uitvoeringstaak; het is een stuk studentenbeleid. Het is van groot belang dat narigheid, zoals deze lente toen het GSCF bijna niet meer werd erkend, vermeden wordt. Door een simpelweg verkeerd geadresseerde envelop was het studentencabaret bijna een stille dood gestorven: hun aanvraag voor erkenning (en subsidiering) was niet aangekomen en het CBO wilde hen dus uitsluiten van financiële ondersteuning. Op aandringen van de VOS-fractie werden in de nieuwe regeling wat zekerheden ingebouwd. Zo zullen in de nieuwe situatie organisaties een ontvangstbevestiging van hun aanvraag krijgen. Ook zal er vooraf duidelijker gemaakt worden hoe streng er beoordeeld wordt op statuten (met name de vraag of de organisatie zich op RuG-studenten richt of niet, is van belang voor erkenning en dus geld). Aankomend VOS-raadslid Michel Vols: “Studenten kunnen inderdaad heel goed zelf beslissen hoe het geld voor organisaties verdeeld moet worden. Zij staan er immers zelf middenin. Toch heeft het VOS enkele waarborgen afgedwongen, waardoor eventueel machtsmisbruik en rottigheid voorkomen kunnen worden.” Ook nieuw is de hoorplicht van het CUOS. Een voorgenomen besluit om een organisatie wel of niet te erkennen wordt met de betreffende club besproken. Zo zal het hopelijk niet meer voorkomen dat organisaties worden overrompeld door het bericht dat ze niet meer erkend worden en kunnen ze van wat meer continuïteit uitgaan. Groningen houdt zo haar krenten in de pap van het studentenleven: levensvatbare en levendige studentenorganisaties. 7

Een van de belangrijkste documenten voor studenten is het studentenstatuut. Nog veel te weinig studenten lezen het echt door als ze het aan het begin van hun opleiding krijgen, maar in dit statuut staan alle rechten en plichten van de student. Het is dus een document dat door de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) bijzonder serieus en aandachtig behandeld wordt. Probleem is echter dat de afgelopen jaren het statuut telkens veel te laat naar de CMR gezonden werd, waardoor de raad te weinig tijd had om het goed te behandelen. Zo is het studentenstatuut afgelopen jaar pas een paar dagen voor de start van het nieuwe collegejaar vastgelegd (vanaf september is het rechtsgeldig, maar voor student én opleiding is het van belang het eerder ontvangen te hebben). Ook is het regelmatig voorgekomen dat punten die de raad wilde wijzigen niet op tijd konden worden verwerkt. Dit jaar heeft het College van Bestuur (CvB) haar beste beentje voor gezet en kreeg de raad het concept studentenstatuut veel eerder dan voorheen. Hierdoor had de CMR meer tijd om met de nodige suggesties en aanvullingen te komen. De afgelopen jaren heeft de fractie van het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) meerdere malen aangedrongen op afschaffing van het Bindend Studie Advies (BSA), hierin vindt het VOS het CvB echter nog altijd lijnrecht tegenover zich. Het VOS is simpelweg van mening dat het BSA niets toevoegt aan de kwaliteit van de opleiding en dat mensen die de studie niet aankunnen dat vanzelf zullen merken doordat ze slechte cijfers halen. Goed onderwijs en betere studiebegeleiding zijn dan wel essentieel, maar door stomweg studenten van school af te sturen bereikt men bitter weinig. Op aandringen van het VOS heeft het CvB dit jaar eindelijk toegestemd in een inhoudelijke evaluatie van het BSA. Deze evaluatie was al jaren toegezegd, maar werd maar niet uitgevoerd . Ook dit jaar is het BSA onderdeel gebleven van het studentenstatuut, maar wellicht, wellicht, volgend jaar….

Rijksuniversiteit Groningen

CMR wordt HMR Tot slot een vooraankondiging: Deze rubriek zal niet van naam veranderen (bij de keuze voor 2xRaden werd natuurlijk gelet op het aspect van eeuwigheidswaarde), maar na afronding van de reorganisatie van de Hanzehogeschool Groningen (HG) krijgen ook alle raden een naam-update. De voormalige faculteitsraden waren al omgezet naar (Voorlopige) Schoolraden (VSR’en). Deze VSR-en gaan vanaf september verder als School Medezeggenschapsraden (SMR’en). En vanaf september zal de Centrale Medezeggenschapsraad door het leven gaan als Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Het CvB had liever Hogeschoolraad (HR) gehad, de CMR was liever CMR gebleven. En zo kom je dan op een compromis uit. 7


Nait Soez’n

Nummer 5

33e jaargang

5

Linda Voortman bij drie beste jonge politieke talenten Linda Voortman (25), studente Literatuurwetenschappen aan de RuG en gemeenteraadslid in Groningen voor GroenLinks, heeft net niet de wedstrijd Jong Raadslid van het Jaar gewonnen. De prijs ging naar VVD-raadslid Mark Verheijen uit Venlo. Toch is Linda niet ontevreden: “Het was een waardevolle ervaring en ik vond het ontzettend leuk om genomineerd te worden.” door Ronald Schurer Het was spannend op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 7 juni. De drie finalisten gingen met elkaar het debat aan over de burger in de politieke arena, waarna de winnaar van de wedstrijd bekend werd gemaakt. De jury, met onder meer burgemeesters uit de provincie Zeeland, had het moeilijk een keuze te maken. Onder voorzitterschap van staatssecretaris Melanie Schulz van Haegen werd nog een extra overleg gehouden om eruit te komen. Helaas voor Linda en de andere finalist Maarten van Dijk maakten zij de keuze voor Mark Verheijen, maar stelden wel: “Zowel Maarten van Dijk als Linda Voortman vallen op door de breedheid van onderwerpen en hun zichtbaarheid voor de burger. Ze hebben beiden regelmatig initiatief genomen, door eigen notities over uiteenlopende thema’s. Ook hebben ze aangetoond naar nieuwe wegen te zoeken om contact te houden met de achterban en het contact met de burgers te versterken.” De 8 Vervolg

van pagina 1

men hoopt, wél uit te voeren zijn. Al met al een mooi succes en een goede ontwikkeling. Niet alleen omdat het goed is voor de studentenhuisvesting, maar ook omdat de gemeente haar eigen functioneren verbetert: een nooit uitgevoerde regel die valse beloftes met zich meebrengt ben je, of je nou voor of tegen een norm bent, liever kwijt dan rijk. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat alles voor de toekomst koek en ei is. Als je even simpel redeneert kan je concluderen dat het huidige tekort aan studentenkamers niet opgelost gaat worden door het loslaten van de norm omdat de norm nooit gefunctioneerd heeft. Mijn eigen voorspelling is dat, zolang de gemeente geen goed aanspreekpunt met de verhuurders in de stad heeft, er heel moeilijk afspraken te maken zijn over de particuliere kamermarkt. Ik hoop dat het hoofdstuk norm nu afgesloten is en dat de hele discussie niet volgend jaar wéér wordt gevoerd omdat de resultaten van de maatregelen tegen overlast niet zouden voldoen. We zullen zien. 7

wedstrijd is een initiatief van de VNG en de Vereniging van Raadsleden om jongeren te stimuleren politiek actief te worden. Linda’s nominatie werd door tientallen mensen actief ondersteund, waaronder Tweede Kamerlid Ineke van Gent, voormalig Rector Magnificus Doeko Bosscher en anderen van divers politiek pluimage. Wellicht nog belangrijker is de ondersteuning van vele studenten, jongeren en bewoners uit de Hortusbuurt, voor wie zij zich inzet in het oplopende conflict met de universiteit rondom de bouw in de Hortustuin. Nait Soez’n heeft Linda in 2001 geïnterviewd over haar kandidaatstelling voor de gemeenteraad en haar ambities. Hierin stelde ze onder meer zich in te willen zetten voor studentenhuisvesting. Uit het nominatiedocument blijkt dat ze op dit vlak meerdere successen heeft behaald. Onder meer is op haar initiatief de 9% norm op het aantal studentenhuizen in een wijk los gelaten en heeft ze het College van B&W ertoe bewogen subsidies beschikbaar te

stellen voor kamerverhuurders. Andere belangrijke onderwerpen in haar nominatie waren haar inzet voor het onderwijs in Groningen, plakzuilen en de genoemde problemen in de Hortusbuurt. De jury maakte uit het totaal van 52 nominaties een selectie van 12 mensen en maakte dit bekend aan de regionale media. Linda’s nominatie is dan ook niet onopgemerkt gebleven. Ze haalde alle relevante media en werd een bekende naam binnen de bestuurlijke kringen van de lokale overheid. De nominatie is voor haar dan ook vooral een reden om door te gaan: “Op korte termijn zal ik een initiatiefvoorstel indienen om scholieren meer te betrekken bij de politiek. Bij GroenLinks wil ik een cursus Gemeentepolitiek introduceren specifiek voor jongeren.” 7

Linda Voortman is oud-bestuurslid van de GSb, oud-universiteitsraadslid namens het VOS en op dit moment actief als raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen.


Nummer 5

6

33e jaargang

Nait Soez’n

Voor een ieder: een leven lang studeren!

Zonder nieuwsgierigheid ben je als een vis die in zijn kom zwemt; je ontdekt nooit iets nieuws. Dus nieuwsgierig als we als mens zijn willen we alles ontdekken. We leren rekenen op de basisschool, Engels op de middelbare school en in het hoger onderwijs leren we allemaal voor iets waar onze eigen nieuwsgierigheid naar toe gaat. Wanneer jij klaar bent, volgen anderen in jouw voetsporen. Om ook hen de mogelijkheid te geven om te studeren, is door en voor sympathisanten van de Groninger Studentenbond (GSb) de stichting Vrienden van de GSb (VvGSb) opgericht. door Ale Assies Al jaren wordt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verminderd. Door de afbraakpolitiek van staatssecretarissen en ministers van de afgelopen 15 jaar, zijn er al geluiden over sommige scholieren die niet (of korter) gaan studeren omdat ze dat financieel gewoon niet op kunnen brengen. Even een voorbeeld ter illustratie. Mijn zus had nog 5 jaar studiefinanciering, een OV jaarkaart voor de hele week en kon tien jaar studeren. Ik, een paar jaar jonger, heb nu 4 jaar studiefinanciering gehad (ja gehad, ‘t is nu op), een OV jaarkaart alleen voor door de week en ik kon 10 jaar studeren. Mijn broertje moet de studie in 6 jaar afhebben, anders komt hij van een koude kermis thuis.

ten lid worden. Voor mensen die afgestudeerd zijn of die zich inzetten voor toegankelijk onderwijs is eigenlijk geen plaats. Na het afstuderen ga je aan het werk en je denkt pas weer na over studeren wanneer je kinderen een opleiding gaan volgen. De Vrienden van de GSb wil ervoor zorgen dat je ook in de tussentijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in het algemeen en het hoger onderwijs in Groningen in het bijzonder. Dit doen we door middel van de Nait Soez’n, maar ook door middel van een jaarlijkse brief voor alle donateurs.

Naast dat je als donateur op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen is lid zijn een mooie mogelijkheid om de GSb te blijven volgen en contact te houden met andere oud-leden en sympathisanten. Om de Nu zorgt de GSb al 40 jaar voor tegenge- zoveel tijd zal er een bijeenkomst zijn waarluid, maar eigenlijk kunnen alleen studen- in iedereen elkaar kan ontmoeten en kan (advertentie)

bijpraten over het hoger onderwijs, maar waar natuurlijk ook andere dingen ter sprake komen. Blijf dus nieuwsgierig naar het hoger onderwijs en zorg ervoor dat onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. Word donateur bij de Vrienden van de GSb! 7

Voor € 12,50 per jaar (meer mag natuurlijk altijd) kun je donateur worden van de stichting Vrienden van de GSb. Hiermee steun je het vakbondswerk en ontvang je jaarlijks een overzicht van de actuele onderwijssituatie en de stand van zaken van de GSb. Daarnaast krijg je als donateur de Nait Soez’n 6 keer per jaar thuisgestuurd. Wil je donateur worden of wil je meer informatie over de VvGSb? Ga dan naar www.groningerstudentenbond.nl/vrienden.

Studio’s voor studenten De gemeente Groningen laat in een brief aan de omwonenden van het Damsterdiep weten dat zij in samenwerking met Woningcorporatie Nijestee het idee heeft opgevat om twee beschikbare locaties een tijdelijke woonbestemming te geven. Op de locaties Damsterdiep 269 (voor Nas & Mazzel) en 275 (naast Kwik-Fit) hebben de gemeente en Nijestee plannen ontwikkeld om studio’s voor studenten te plaatsen. Bij Nas en Mazzel gaat het om 150 van deze studio’s en naast Kwik-Fit is het de bedoeling om er 72 te plaatsen. Deze studio’s zijn bedoeld om de nog immer hoge vraag naar studentenhuisvesting in de stad op te vangen. Er wordt door Nijestee binnenkort een tijdelijke bouwvergunning aangevraagd waarmee de studio’s vijf jaar op de betreffende locatie mogen staan. Daarnaast zal in de gemeentelijke visie voor de Eemskanaalzone op langere termijn een deel van het gebied tussen Eemskanaal en Damsterdiep van bedrijvengebied veranderen in woongebied. Deze ontwikkeling zal een aantal jaren in beslag nemen. 7


Nait Soez’n

Nummer 5

33e jaargang

7

e’s filmblik ieke’s Creatief met frituurolie W iek

Japan is hip. Ik ken iemand die Japans wil leren in de vakantie, Japanse restaurants zijn in, Japanse tekenfilms zijn in. Kleine Japanse meisjes zijn in. Animé is hip. En de rest van de Japanse films doet het ook best goed tegenwoordig. (Of ga ik gewoon teveel om met bèta’s?) Maar waarom eigenlijk?

Wat is er nou zo cool aan films uit Japan? Om daar achter te komen ben ik maar gewoon een bultje films gaan kijken. Twee van de regisseur Takeshi Kitano en twee films van Takeshi Miike. Kitano speelt vaak zelf de hoofdrol in zijn eigen films. Geen cameo, zoals Tarantino wel eens doet dus. In Kikujiro no natsu (ook wel Kikujiro; Kitano, 1999) en in Hana-bi (Kitano, 1997) speelt hij in beide films een soort dr. Jekyl-mr Hyde-achtige rol. Hij is zowel yakuza (Japanse maffia) als kinderoppas, zowel wreker als Samaritaan. Kikujiro gaat over een klein jongetje dat op zoek gaat naar zijn moeder. Hij leeft bij zijn grootmoeder en is niet bijzonder gelukkig. Daarom gaat hij op reis. Onderweg komt hij een echtpaar tegen, van wie de vrouw het niet zo'n goed idee vindt dat het jongetje alleen op reis gaat, dus stuurt ze haar man met hem mee. Haar man (juist ja, Kitano) is echter een asociale, botte, egocentrische yakuza . Hij wordt kwaad op het jongetje als die de verkeerde paarden noemt om op te wedden en is gewend om met hard slaan zijn zin te krijgen (gewoon vragen zit er niet in). Cliché maar waar, er zit er ook nog een mens in de grote maffiabaas die medelijden kan krijgen met kleine jongetjes. Dat leidt tot een hele bijzondere reis met naakte Japanse motorhomo's, pedofielen, pijnlijke scènes en Marsmannetjes. In Hana-bi speelt hij net zo'n dubbelrol als in Kikujiro. Hij is politieman wiens part-

ner in een rolstoel terechtkomt en wiens vrouw terminaal ziek is. Hij heeft echter ook nog schulden bij de Japanse maffia. Schulden die geïnd moeten worden, daar zijn ze daar meestal vrij duidelijk in. Dat

leidt tot een bult dode en/of bloedende yakuza in dit geval. Het is fascinerend om te zien hoe de hoofdpersoon met grof geweld de maffiosi van zich afhoudt terwijl hij het laatste beetje leven wat zijn vrouw rest zo mooi en ingetogen mogelijk maakt. Kitano's verhalen van zielige jongetjes en stervende vrouwen klinken als een hoog huilend zigeunerjongetje-gehalte, maar reken er maar op dat dit niet het beeld is dat je bijblijft als je zijn films ziet. Kenmerkend voor zijn films zijn korte, snelle uitbarstingen van geweld. Hij heeft echter een achtergrond als comedian en de humor in zijn films is origineel en soms zelfs slapstickachtig. Nu Takeshi. Die heeft hele andere motieven in zijn films. Takeshi's films gaan over wat er met mensen kan gebeuren als ze

niet krijgen wat ze vinden dat ze verdienen. Hij is duidelijk van mening dat dit niet goed is. In Zebraman (Takeshi, 2004; en ja, ik had 'm puur op de titel uitgezocht) is dat nog vrij onschuldig. Shinichi is een onpopulaire schoolleraar en een vader die onder de plak van zijn vrouw zit en niet ingrijpt als zijn dochter toch wel verdacht veel op een hoer gaat lijken. Maar gelukkig verandert hij, om alle evil guys te bestrijden, in: Zebraman!!! De superheld in zebrapak! In zebrapak! In zebrapak!!! In het kader 'unlikely superheroes' (google daar maar eens op; ik werd acuut fan van Run-awayfrom-danger-man) zit Ichi the Killer (ook wel Koroshiya 1; Takes-

hi, 2001) eigenlijk ook. Je kent de poster misschien wel van de getroebleerd kijkende geblondeerde Japanner. Spoiler: dat is niet Ichi. Moeilijk om iets over deze film te zeggen zonder de hele film weg te geven. Het gaat over sadisme, masochisme en mensen klein houden. Een yakuza-lid (Kakihara, de dude op de voorkant van de filmposter) wordt verstoten omdat hij te gewelddadig is, versus een onzekere psychopathische man (Ichi) die huurmoordenaar wordt onder controle van een ex-politieagent. Ichi is gaaf. Maar niet leuk. Je moet 'm alleen kijken als je tegen excessief geweld kunt. Ichi veegt de vloer aan met alle neppe Hollywoodfilms en verschuift je perceptie van wat gewelddadige films zijn. En in tegenstelling tot Hollywood-crap is Ichi verrassend, ingewikkeld, shockerend. De karakters hebben diepgang. Het verhaal zit goed in elkaar. En je leert wat je kunt doen met messen, tepels en tongen. Nee, dat is helemaal geen fijne combinatie. Echt niet. 7


8

Nummer 5

33e jaargang

Nait Soez’n

EU-student krijgt stufi - of toch niet? Dit voorjaar deed het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een uitspraak in een zaak aangespannen door een Franse student die in Engeland was gaan studeren en van de Britse overheid een studiebeurs wilde ontvangen. Het Europese Hof gaf de student gelijk. Betekent dit dat als je als EU-student gaat studeren in een andere EU-lidstaat zonder meer recht hebt op studiefinanciering? door Nils Nijdam Het Europese recht kent een aantal zogenaamde vrijheden die het EU-burgers makkelijker zou moeten maken naar het buitenland te gaan om bijvoorbeeld te werken of te studeren. Eén van deze vrijheden is het recht op vrij verkeer van personen. Zo mogen studenten die onderdaan zijn van een EU-lidstaat en willen gaan studeren in een andere EU-lidstaat hierin niet worden belemmerd. Een Duitse student die in Nederland komt studeren betaalt bijvoorbeeld hetzelfde collegegeld als de Nederlandse student. Stel dat deze Duitse student zich benadeeld voelt ten opzichte van Nederlandse studenten, dan kan hij met een beroep op het in het EG-verdrag neergelegde discriminatieverbod een juridische procedure starten. De Franse student Dany Bidar volgde sinds 1998 de middelbare school in Engeland en ging in 2001 studeren aan het University College London. Toen hij hiervoor een studiebeurs aanvroeg, werd hem deze geweigerd. Vervolgens spande Bidar een rechtszaak aan wegens discriminatie op grond van nationaliteit. Vier jaar later komt de zaak Bidar aan bod bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Hof geeft Bidar gelijk en is van mening dat steun die, in de vorm van een gesubsidieerde lening dan wel als beurs, aan alle in de ontvangende lidstaat verblijvende studenten wordt toegekend ter dekking van hun kosten van levensonderhoud, binnen de werking van het neergelegde discriminatieverbod van het EG-Verdrag valt.

Het Hof vindt nationale regelgeving die uitsluit dat een student uit een andere lidstaat aanspraak kan maken op rechten die een student uit dezelfde lidstaat wel heeft strijdig met het EG-verdrag. Studiefinanciering is met deze uitspraak een Europees onderwerp geworden.

re mate van integratie in het gastland’ is bereikt en deze norm wordt door de lidstaten behoorlijk streng gehanteerd. Zo krijgen buitenlandse studenten pas na vijf jaar legaal verblijf in Nederland recht op studiefinanciering. Ook Nederlandse studenten die gaan studeren in een andere EUlidstaat kunnen niet zonder meer aanDe uitspraak heeft op ook op nationaal ni- spraak maken op de daar geldende natioveau de nodige vragen opgeroepen. Krijgt nale regelingen. Ook zij worden geconfroneen EU-student die in Nederland gaat stu- teerd met belemmerende maatregelen. deren studiefinanciering? Krijgt een Nederlandse student die in een andere EU-lidstaat De uitwerking van deze uitspraak van het gaat studeren studiefinanciering? Deze en Europese Hof door de nationale beleidsandere vragen hadden Martijn van Dam en makers van de lidstaten laat dus duidelijk Arno Visser (woordvoerders hoger onder- te wensen over. In Bologna zijn enkele jawijs van PvdA en VVD in de Tweede Ka- ren geleden afspraken gemaakt over intermer) ook en stelden die aan staatssecreta- nationalisering van het hoger onderwijs. ris van hoger onderwijs Mark Rutte. Daarom wordt nu gepredikt door ministeDuidelijk wordt dat de EU-lidstaten eisen rie en instellingen dat studenten naar het stellen aan de student voordat hij aanspraak buitenland moeten. Dan zou het toch makop een financiële bijdrage kan doen. Het kelijker moeten worden om te gaan studeEuropese Hof stelde als eis dat er een ‘zeke- ren in het buitenland en ook daar aanspraak te kunnen maken op een financiële tegemoetkoming? Wat heeft een buitenlandse student aan een recht op studiefinanciering na maar liefst vijf jaar verblijf in Nederland? Waarschijnlijk is hij dan al wel (bijna) afgestudeerd. Kortom, de uitspraak van het Europese hof is een duidelijke stap voorwaarts voor de internationalisering van het (hoger) onderwijs. Helaas lijkt het er op dat de nationale overheden er nog niet aan toe zijn om ook deze stap te zetten. Het is teleurstellend dat studenten nog niet de gelegenheid krijgen om in een andere EU-lidstaat een studiebeurs aan te vragen. Zodoende komt de studentenuitwisseling binnen Europa nog niet goed van de grond. Een gemiste kans voor de toekomst van EU-burgers! 7 De uitspraak van het Europese Hof kun je vinden op www.curia.eu.int, zoek op het zaaknummer C-209/03. De vragen van kamerleden Van Dam en Visser en de reacties van staatssecretaris Rutte kun je vinden op Parlando via www.tweedekamer.nl, zoek op Bidar.


Nait Soez’n

Nummer 5

33e jaargang

Kar olien’s Quest Karolien’s

Deadlines

Ik heb moeite om mij aan deadlines te hou- men hebben. Sterker nog, ze dromen er den. Wat nu? misschien wel over. Maar ze beginnen pas met leren als het te laat is. Watte? Veel studenten hebben het, zo niet alle. Je Niet doen bent dus niet de enige als je om vijf uur Negeren. Je hebt er alleen jezelf mee, want hijgend naast het postvakje van je docent jij krijgt een onvoldoende, een boze hoofdstaat met een afgeraffelde paper. De beste redacteur, of een lege kroeg omdat je vriensmoes voor een te laat ingeleverde paper den al lang ergens anders zijn. Ook stom; levert punten op, tenminste, bij een van zenuwachtig worden. Zelf ben ik zeker een mijn professoren. Die punten heeft hij al- keer per week en plein public hysterisch leen nog nooit uitgedeeld. gillend te bewonderen, omdat ik denk dat Je hebt natuurlijk chronische laatkomers ik te laat aan het komen ben. die ook te laat komen in de kroeg en jarigen drie dagen te laat feliciteren. Zij heb- Misschien doen ben een afwijking en dienen gesteund te Alle klokken in je kamer een kwartier naar worden in het verloop van hun verdere voren zetten en de kalender in je compuleven. De meeste studenten hebben alleen ter een paar dagen vooruit zetten. Je weet de uitstel-variant; ze kunnen echt wel ont- nooit meer hoe laat het is, of welke dag houden dat ze over twee weken een tenta- het is, maar je loopt een vrij groot risico

9

dat je voortaan op tijd bent. Wel doen Een agenda kopen en die zorgvuldig bijhouden. Altijd zorgen dat je een horloge en een telefoon bij je hebt om tijd en datum te checken èn op tijd beginnen met je werk. Het is saai, maar het helpt wel. Voordeel is dat je ook op tijd bier mag drinken met je vrienden. 7

Heb je ook een prangende vraag? Stuur dan je vraag in maximaal drie zinnen naar kinge@groningerstudentenbond.nl

(advertentie)

Ook Railrunner weinig origineel Als voormalig eindredacteur heb ik altijd nog gezonde belangstelling als de Nait Soez'n weer in de bus valt. In de column Versus betoogt Ellen Deckwitz dat alle acties die niet origineel zijn, slecht zijn. Nu ben ik het daar gedeeltelijk mee eens, originaliteit is namelijk een ludiek element voor je actie en elke actie moet minimaal twee van de drie effectieve elementen bezitten. Een actie dient bij voorkeur zowel massaal als ludiek als radicaal te zijn. Lang niet altijd zijn al die elementen verenigbaar, het is bijvoorbeeld niet eenvoudig om een radicale actie ludiek over te laten komen, maar het is minstens zo moeilijk om een grote groep achter een radicaal middel te krijgen. Soms kun je echter grote groepen mensen overhalen om tot relatief radicale actie over te gaan door gebruik te maken van een (ludieke) knipoog naar de geschiedenis. Als je honderden studenten anno 2005 zover krijgt om tot de effectieve bezetting van

een universitair bestuursgebouw over te gaan door een zinspeling naar het hippieverleden van het Maagdenhuis dan vind ik dat een goede actie. Dan het voorstel om met duizend studenten een trein te vertragen. Dit soort acties voldoen aan mijn criteria van een goede actie. Zo'n actie is massaal, ludiek en heeft bij succes grote gevolgen. Het spijt me echter Railrunner, maar precies de reden dat jij dit voorstelt als een goede actie gaat niet op. Dit is namelijk al gebeurd, op 5 januari 1991. Wat begon als een ludiek initiatief werd al snel opgepikt als een actiemiddel tegen de toen door voormalig minister Deetman net ingevoerde OV-studentenkaart (ja inderdaad, daar waren we tegen, aangezien we hem zelf moesten betalen). Het plan was eenvoudig: We gaan op het traject Amsterdam-Rotterdam heen en weer rijden en feestvieren. Dit OV-treinfeest bleek een groot succes, duizenden studenten kwamen opdagen. De NS zette

tientallen extra treinen in maar het mocht niet baten. Het treinverkeer in de gehele Randstad lag stil, het centraal station in Amsterdam werd door de ME ontruimd en de media schreven de dag erna dat niemand opgewassen was tegen dit soort actiemiddelen. Maar Railrunner, laat ik je vooral niet ontmoedigen dit soort actieoproepen te doen. Originaliteit is voor mij alles behalve essentieel, hoewel behulpzaam. Zoals je hierboven kunt lezen zijn dit soort acties zeer effectief en dus kan ik ze aanbevelen. 7 Harm van der Veen, GSb-Bestuur 1993-1994 Oud-eindredacteur van de Nait Soez’ n


10

Nummer 5

33e jaargang

Plannen Grote Markt

Nait Soez’n

VOOR

In tegenstelling tot het vorige referendum (in 2001 stemde 81% tegen de toenmalige plannen voor de Grote Markt - red.) zijn ook DWARS, GroenLinks en de Jonge Socialisten in de PvdA vóór het plan. Waarom? Het plan geeft een grote culturele en economische stimulans aan de stad en aan de Grote Markt in het bijzonder. door Mattias Gijsbertsen ten voor de gemeente inderdaad hoog, Iets meer dan vier jaar na het vomaar goed te verantwoorden. Het is bo- rige referendum over de Grote De Grote Markt is zijn elan aan het verlie- vendien nadrukkelijk niet zo dat het geld Markt is het op 29 juni weer zo zen. Het centrum van de stad is in de prak- bij een ‘nee’ plotseling beschikbaar is voor ver: Stadjers mogen stemmen over tijk verschoven richting de Vismarkt in het heel ander beleid. Andere tegenstanders de toekomst van het beroemdste westen, terwijl de oostzijde van de Grote hadden een iets ander plan gewenst. Maar plein van Groningen. De plannen Markt een achtergebleven indruk maakt. nu zoveel Stadjers het er al jaren over eens halen de oostwand enkele meters Over enkele jaren dreigt zelfs leegstand. zijn dat er íets moet gebeuren, wordt het naar voren om zo een intiemer plein Daarom beoogt de gemeente met dit plan ook tijd dat we gaan beginnen. Dit mooie te creeën. Achter deze oostwand de Grote Markt weer tot een gezellig plein voorstel wordt zeer breed gesteund door komt de Nieuwe Markt, een gezelen tot het centrum van de stad te maken. politieke en maatschappelijke organisaDat gebeurt onder andere doordat de voor- ties en biedt een goede basis om de binoorlogse rooilijn wordt hersteld. Het Gro- nenstad de broodnodige nieuwe impuls ninger Forum, dat op zich al een architec- te geven. tonische publiekstrekker moet worden, Het nieuwe plan zorgt voor een sfeervolmaar onzichtbaar is vanaf de Grote Markt, lere binnenstad, een gezelliger Grote biedt toegang tot vele informatieve en cul- Markt, meer werkgelegenheid, meer ruimturele voorzieningen. Tegelijkertijd krijgt te voor studentenvoorzieningen en veel de Universiteitsbibliotheek met dit plan grotere toeristische aantrekkingskracht. de mogelijkheid om uit te breiden naar Stem dus ja op 29 juni, vóór een gezellige het huidige gebouw van de Openbare Bi- Stad in de 21e eeuw! 7 bliotheek. Tegenstanders van het plan hebben uiteen- De auteur is voorzitter van DWARS Groninlopende argumenten. Sommigen vinden gen, de jongerenafdeling van GroenLinks het te duur. Met 31,25 miljoen zijn de kos- en student aan de Rijksuniversiteit Groningen. (advertentie)


Nait Soez’n

TEGEN

Nummer 5

33e jaargang

Plannen Grote Markt

11

Student en Stad is vóór investeren in Groningen en zijn binnenstad. Alleen door te blijven investeren blijft Groningen studentenstad nummer 1. Toch adviseren wij om op 29 juni NEE te zeggen tijdens het referendum tegen de plannen van het College van B&W. Waarom? Drie redenen: lig plein met terrassen en winkels. Pronkstuk aan deze markt is het Groninger Forum, ook wel Huis van informatie en geschiedenis genoemd, een samenvoeging van bestaande instellingen. Het Forum zal onder meer de Openbare Bibliotheek, het filmhuis Images, de VVV en dependances van musea huisvesten.

door Musetta Blaauw Ten eerste zijn de plannen een onverstandige investering. Immers, goede plannen verdienen zichzelf terug, ofwel doordat er nieuwe bezoekers naar de binnenstad komen; ofwel omdat het iets nieuws biedt voor Stadjers. Dit plan doet geen van beide. Het laat de Grote Markt zelf grotendeels ongemoeid. Ten tweede wordt aan de grootste belem-

mering voor een echt intiem plein niets gedaan. De bussen blijven prominent de Grote Markt doorkruisen. Daarmee zal het plein nooit echt aantrekkelijk worden. Ook komt het Groninger Forum achter de Grote Markt en daar zie je dus aan de Grote Markt zelf niets van terug. De instellingen van het Forum trekken amper nieuwe bezoekers en zijn niet echt vernieuwend voor de inwoners van de stad. Juist aan de noordzijde zou iets moeten gebeuren, bijvoorbeeld op de plek van het ABN AMRO-gebouw. Tot slot: de exploitatie van het Groninger Forum moet zo’n 4 miljoen euro per jaar extra gaan kosten, waarvan de gemeente de helft ophoest. En dat terwijl de gemeente de afgelopen jaren ruim 44 miljoen euro heeft moeten bezuinigen. De andere helft moet opgebracht worden door de instellingen, en dan voornamelijk de Openbare Bibliotheek en het Groninger Museum. De eerste kampt

Vraag en antwoor d antwoord Vraag: Mijn huur wordt per 1 juli verhoogd! Hoe gaat een huurverhoging in zijn werk en hoe weet ik hoeveel de huur verhoogd mag worden? Antwoord: Studenten hebben het niet breed. Voor velen is 1 juli dan ook een datum die gevreesd wordt. Op deze dag wordt jaarlijks de huur verhoogd. Het percentage van de huurverhoging is verschillend. Dit komt omdat er voor de verscheidene woonvormen verschillende regels zijn.

met teruglopende ledenaantallen en de andere met teruglopende bezoekersaantallen. Beiden hebben nu al moeite met het sluitend krijgen van de begrotingen. Al met al, drie belangrijke redenen waarom Student en Stad een negatief stemadvies voor het referendum over de Grote Markt geeft. Toch vinden wij NEE alleen niet voldoende. Vandaar dat wij onze visie op de binnenstad en de Grote Markt op papier gezet hebben. Deze is te lezen op www.studentenstad.nl. 7

De auteur is fractievoorzitter Student en Stad in de gemeenteraad en student aan de Hanzehogeschool Groningen.

Jaarlijkse Hurverhoging

Vrijwel alle studenten hebben een onzelfstandige of een zelfstandige huurwoning. Onzelfstandige woningen zijn kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen. Onzelfstandige woningen hebben over het algemeen geen eigen toegang en geen eigen keuken of toilet. Deze woningen worden meestal verhuurd door een particuliere verhuurder, je huisbaas. Zelfstandige woningen zijn woningen met een eigen toegang, die de bewoner kan bewonen zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen van buitenaf. Deze woningen worden meestal verhuurd door een wo-

Het Studentensteunpunt is onderdeel van de Groninger Studentenbond. Wij zijn er om studenten die een probleem hebben te helpen. Deze problemen zijn heel divers. Zo kun je als student bijvoorbeeld problemen hebben met je huurbaas, de IBG, een leerachterstand of een ziekte. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij helpen je erbij. Hier is een van de veel voorkomende vragen met het antwoord erbij. Op deze manier kun je een idee krijgen van wat we zoal doen. Kom jij ons team versterken? Wij, het Studentensteunpunt, zijn op zoek naar nieuwe werknemers! Help ons studenten helpen! Je krijgt verscheidene cursussen op relevante gebieden. (IBG, Huurwet, etc.) Ook kun je bij bepaalde opleidingen met het werk voor het Studentensteunpunt studiepunten verdienen. Meer info achterop dit blad.

ningcorporatie. Dit jaar mag de huur maximaal 2,7% verhoogd worden. Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie van 2004 (1,2%) plus 1,5%. Dat wil overigens niet zeggen dat alle huren met 2,7% omhoog gaan. Zo mogen de woningcorporaties de huren van al hun woningen samen maximaal maar 1,6% verhogen. De maximale (kale) huurprijs van een woning is afhankelijk van het aantal punten dat de woning waard is. Hoe hoger het puntenaantal van een woning, des te hoger mag de maximale huurprijs zijn. Om uit te rekenen wat jouw maximale huurprijs is kun je kijken op www.groningerstudentenbond.nl/huisvesting. Hier staat onder de knop ‘huurprijzen’ de huurprijsenquête die je kunt invullen waardoor je kunt bepalen wat de maximale huurprijs is van je kamer of woning. Als laatste rest nog de groep geliberaliseerde woningen. De huurprijs van deze woningen wordt volgens de plannen van minister Dekker niet meer door de overheid bepaald, maar door de verhuurders zelf. Dit betekent dat ook de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging volledig afhankelijk is van de verhuurder. Huurders moeten uiterlijk 30 april 2005 van hun verhuurder een brief hebben ontvangen met daarin de voorgestelde huurverhoging. Gebeurt dit later, dan hoeft de huurverhoging vanaf 1 juli niet betaald te worden. 7


12

Nummer 5

33e jaargang

Nait Soez’n

Eigen woning of eigen villa? De taboe op het H-woord moet maar eens doorbroken worden De hypotheekrenteaftrek is ingevoerd met als doel het eigenwoningbezit te laten toenemen, een eigen huis toegankelijker te maken voor een groter deel van de bevolking en de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Maar hoewel mensen makkelijker overgaan tot de aanschaf van een huis lijkt het erop dat de hypotheekrenteaftrek vooral het aangaan van torenhoge schulden stimuleert en een lucratieve bezigheid vormt voor de 'rijke' burger. door Anna van der Meulen “Nederland is klein. Denk groot”? Het Nederlands grondgebied is klein en dus is de ruimte om woningen op te bouwen schaars. Er is krapte op de woningmarkt en dit resulteert in hoge huizenprijzen. Door de hypotheekrenteaftrek zijn kopers makkelijker geneigd een hogere hypotheek af te sluiten; bij een hogere hypotheek krijg je in verhouding immers meer geld terug van de fiscus. Hierdoor ontstaat een zorgelijke situatie: tussen 1990 en 2003 is de totale hypotheekschuld gestegen van 93 naar 389 miljard euro. Nederland heeft hiermee de op één na hoogste hypotheekschuld in de gehele EU. Waar inwoners van andere landen eerst een redelijk geldbedrag sparen voordat ze tot de koop van een huis overgaan, zijn in Nederland de tophypotheek en de maximale financiering gemeengoed geworden. Nederlanders voelen zich minder geroepen om de schulden af te betalen: de overheid beloont de burger immers voor zijn leengedrag. De hypotheekrenteaftrek is een dure fiscale voorziening (het kostte de belastingdienst tussen de acht en de elf miljard euro in 2004) die vooral ten goede komt aan de mensen met de hogere inkomens. Uit onderzoek van de Leidse universiteit bleek dat 45% van de hypotheekrenteaftrek terecht komt bij slechts 7% van de bevolking en dit zijn over het algemeen de mensen met de hoogste inkomens. Onder deze groep vallen ook de zogenaamde fiscale vluchtelingen, de mensen die vanwege een gunstiger belastingstelsel een huis kopen in België maar wel in Nederland werken en dus recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Deze groep kost de Nederlandse schatkist jaarlijks tussen de 300 en 400 miljoen euro. Daarnaast is er de ongelijke behandeling van eigenhuisbezitters en huurders. Deze laatste groep heeft te maken gekregen met huurverhogingen en

de minst draagkrachtigen onder hen zijn ook nog eens flink gekort op hun huursubsidie. Bij de huizenbezitters ziet het er allemaal wat rooskleuriger uit: de huizenprijzen zijn dan wel gestegen, maar de hypotheekrenteaftrek groeit mee. Bovendien kan de eigenhuisbezitter altijd nog een hogere hypotheek afsluiten of extra bijlenen, de belasting betaalt mee. De huursubsidie kostte de overheid in 2004 minder dan drie miljard euro, de hypotheekrente zoals gezegd tussen de acht en elf miljard euro. En dat terwijl er ongeveer evenveel eigenhuisbezitters als huurders zijn. Zo zijn vooral de mensen met een laag inkomen getroffen en pakt de hypotheekrenteaftrek zeer ruim uit voor de hogere inkomens.

mijn geen zin meer als er niets verandert aan de krapte op de woningmarkt. Rond de hypotheekrenteaftrek ontstaat zo langzamerhand een netwerk van invloedrijke organisaties en economen die dit kabinet ongevraagd adviseren om toch eens te kijken naar de regeling. Onder andere De Nederlandsche Bank, de Vereniging Eigen Huis, het CPB en de VROM-raad vinden dat er ruimte moet zijn voor een inhoudelijk debat zodat er rond de verkiezingen uitzicht is op goede beleidsvorming. Aanpassing van de hypotheekrenteaftrek kan grote gevolgen hebben voor de huizenmarkt en het vertrouwen in de economie en moet dus weloverwogen gebeuren. De organisaties dringen dan ook aan op een debat waaraan alle betrokken partijen deelBrede maatschappelijke discussie nemen, zodat de lovenswaardige doelen van De hypotheekrenteaftrek is, zoals die nu de hypotheekrenteaftrek allemaal gehaald is, op den duur onhoudbaar: de regeling kunnen worden. Te weinig mensen hebben zal onbetaalbaar worden en heeft op ter- er nu nog echt baat bij. 7


Nait Soez’n

Nummer 5

33e jaargang

13

De kunst van het onderwijzen De gemiddelde juf of meester op een willekeurige basisschool weet meer van didactiek dan de hoogleraren op deze universiteit. Waar je ook wilt gaan onderwijzen, overal heb je deze didactische kennis nodig. Op de universiteit wordt echter weinig aandacht besteed aan de onderwijskundige vaardigheden van docenten. door Hanna van Loo Om universitair docent te worden hoef je in principe alleen maar af te studeren, een korte cursus te volgen bij het Universitair Onderwijscentrum Groningen en een aanstelling te krijgen bij de universiteit. Bij vervolgens het promoveren tot universitair hoofddocent en uiteindelijk tot hoogleraar wegen onderzoeksprestaties zwaar mee; onderwíjsprestaties worden nauwelijks geëvalueerd. En dat terwijl ook onderwijs geven een belangrijke taak is van hoogleraren. Het lijkt of er een stilzwijgende consensus bestaat over het feit dat, als iemand afgestudeerd is en zichzelf heeft bewezen op onderzoeksgebied, hij vanzelfsprekend ook kan doceren. Echter,

onderwijs en onderzoek zijn twee heel verschillende activiteiten, waarvoor verschillende kwaliteiten nodig zijn. Om kennis te kunnen overdragen is het van belang goed uit te kunnen leggen, te kunnen verbaliseren, prikkelen, illustreren en interesseren. Iemand die uitblinkt in onderzoek, hoeft nog niet goed college te kunnen geven. Nu de studierendementen verhoogd moeten worden en er sprake is van toenemende concurrentie tussen universiteiten, wordt de noodzaak van docentprofessionalisering steeds duidelijker. Bovendien zal relatief weinig inspanning (zoals het aanbieden van cursussen in het gebruik van Powerpoint) leiden tot kwaliteitsverbetering onder docenten, aangezien aan de RuG genoeg talentvolle onderzoekers en potentieel uitstekende docenten werkzaam zijn. Het vraagt echter wel een verandering in denken om te beseffen dat je niet vanzelfsprekend goed kan doceren als je tot professor bent benoemd. Belangrijk is dat er meer aandacht komt voor didactische professionalisering van

docenten. Het moet vanzelfsprekend worden dat onderwijsprestaties worden geëvalueerd (en gewaardeerd!) en dat de wetenschappelijke staf op didactische vaardigheden wordt getraind. Uiteindelijk moet dit leiden tot een universiteit met docenten die de kunst van het onderwijzen verstaan. 7

Ja reclame, mits? Facilitaire sponsoring binnen de universiteit

Eens in de zoveel tijd komt de discussie weer bovendrijven. Reclame en sponsoring op universiteiten. Kan dat binnen een publiek gefinancierde instelling? In de decembervergadering van de universiteitsraad kwam er een notitie langs met de veelzeggende titel: “ Ja reclame, mits.” De titel van deze notitie zegt genoeg en de rest van de inhoud voegt daar niet veel aan toe. door Klaas Hermans

lijk geen rij meer voor de nieuwe gratis printer en zolang je zelf geen IBM tatoeage hebt En waarom ook niet? Reclame en sponse- is er geen probleem. Toch? ring zijn immers een vrij makkelijke ma- Maar zoals altijd is het leven minder simnier om geld binnen te halen. IBM spon- pel dan het lijkt. Want ondertussen kijkt er sort een paar computers, Philips betaalt een onderzoekje van een miljoen, en de universiteit krijgt Windows bijna gratis. Verzin het maar, mogelijkheden te over en aangezien studenten een interessante doelgroep zijn, ze zijn potentiële veelverdieners, zijn de adverteerders niet moei- een staatssecretaris naar de begroting van lijk te vinden. de universiteit en wat ziet hij: daar valt nog Vervolgens heet de grootse collegezaal de wel wat te bezuinigen! Dus snijdt staatsseAnton Philipszaal, loopt je computer vast cretaris Mark Rutte, zelf trouwens een tavanwege de niet te veranderen startpagina toeage van Unilever op zijn linker bil, links www.microsoft.com en heeft de rector een en rechts het vet van de begroting weg. IBM tatoeage op zijn voorhoofd. So far so De rij voor de printer, nu verplicht een good, denk je. Ondertussen staat er name- HP, is weer even lang als voorheen. De

enige verandering is dat de publieke status van de universiteit is aangetast en de universiteit voor een groter deel van zijn besteedbare geld afhankelijk is van het bedrijfsleven. Nu is de vraag, is dit erg? Het ligt eraan welke visie je hebt bij een universiteit. Als een universiteit de plek is waar je voor zo min mogelijk geld wordt opgeleid voor het bedrijfsleven, dan is dit geen probleem. Is onafhankelijk onderzoek en onderwijs het devies, dan is het belangrijk dat de universiteit zijn publieke functie behoudt. Naar aanleiding van de notitie: “Ja reclame, mits,” is er een universitaire commissie ingesteld om opnieuw te kijken naar facilitaire sponsoring. Een: “Nee reclame, nooit,” als advies zou mij persoonlijk erg tevreden stellen. 7


14

Nummer 5

33e jaargang

Nait Soez’n

De plannen van Rutte: ruim een half jaar protesten In juni vorig jaar volgde Mark Rutte Annette Nijs op als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Al snel kwam hij met plannen voor een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs: de zogenaamde leerrechten. Vooral studenten waren hier erg op tegen en daarom voerden zij de afgelopen maanden volop actie. door Jurjen Wierda De eerste paar maanden hield Rutte zich rustig, maar al snel liet hij van zich horen. Er was een nieuwe wet voor het hoger onderwijs in de maak en Rutte had een nog wel een idee voor het bekostigingsprobleem: leerrechten. Dit houdt in dat elke student een aantal ‘bonnetjes’ krijgt. Deze bonnetjes kan de student vervolgens jaarlijks uitgeven bij de instelling waar hij studeert. De student ‘koopt’ daarmee recht op onderwijs tegen het wettelijk collegegeld en de instelling krijgt geld van de overheid om de student les te geven. Als zijn bonnetjes op zijn, moet de student extra gaan betalen en krijgt de instelling geen geld meer voor hem. De onderwijsinstelling mag dan maximaal 4500 euro collegegeld vragen. Omdat Rutte vindt dat studenten veel te lang over hun studie doen, wilde hij studenten slechts anderhalf jaar uitloop geven. Stu-

denten zouden dus voor een opleiding die vier jaar duurt vijf en een half jaar de tijd krijgen. Daarnaast wilde Rutte de regelingen over medezeggenschap overlaten aan de instellingen zelf. Instellingen hoefden alleen maar te zorgen dat ze medezeggenschapsorganen hadden. De rechten van deze organen zouden verder niet worden vastgelegd. Uit onderwijsland klonk luid protest, dit keer was iedereen echter verdeeld. De koepel van hogescholen zag het idee wel zitten, want zij zouden meer geld krijgen. De koepel van universiteiten was minder enthousiast, want zij zouden geld moeten inleveren. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) konden zich helemaal niet vinden in de plannen, omdat zij vreesden voor de toegankelijkheid van het onderwijs en het functioneren van de medezeggenschap. De Tweede Kamer kon zich in grote lijnen wel vinden in de plannen. De verschillende koepelorganisaties begonnen te lobbyen bij de politiek en het ministerie. Toen voor de LSVb duidelijk werd dat er nauwelijks naar ze geluisterd werd, besloot ze om actie te gaan voeren. Dit waren voornamelijk ludieke acties, zoals het aanbieden van leningen door Rutte Financieringen, het Weg-metstudenten-reisbureau en de verschillende ‘demonstudeer’acties. Omdat de politiek nog steeds niet wilde luisteren besloot een groep studenten een hardere actie te organiseren. Eind februari werd het Maagdenhuis bezet door een groep van 140 boze studenten. Hoewel de bezetting maar een paar uur duurde,

was het een groot succes. De plannen van Rutte verschenen opeens op voorpagina’s en in de journaals. Politici bleken nu ineens wel bereid om naar studenten te luisteren. Hierdoor kwam er weer wat beweging in de discussie rondom leerrechten en medezeggenschap. Eind april zou het leerrechten-stelsel voor de laatste keer apart besproken worden in de Tweede Kamer. Om nog één keer te laten zien dat het de studenten menens was, organiseerden het ISO, de LSVb en de Landelijke Kamer van Vereniging gezamenlijk voor en tijdens het debat een demonstratie. Een week voor die demonstratie haalde Rutte al bakzeil op het gebied van de medezeggenschap en zegde hij toe deze goed te zullen regelen in de wet. Tijdens de demonstratie van 27 april spraken de onderwijswoordvoerders van de verschillende politieke partijen de duizenden studenten voor de Tweede Kamer toe. Allemaal beloofden ze hun best te doen om hun best te doen voor de studenten. Na een debat van een paar uur bleef het plan van Rutte grotendeels overeind. Instellingen mogen in de toekomst maximaal 3000 euro collegegeld vragen, alle studenten krijgen een uitloop van twee jaar in plaats van anderhalf jaar, er komen speciale regelingen voor studenten die doorstromen van het Hbo naar het wetenschappelijk onderwijs of een tweede studie doen en er komt een zogenaamd ‘profileringbudget’. Studenten die (bestuurlijk) actief zijn, kunnen daaruit geld krijgen om de studievertraging te compenseren. De verantwoordelijkheid voor het profileringbudget komt bij de instellingen te liggen. Over de medezeggenschap werd tijdens het debat met geen woord meer gerept. Momenteel is het ministerie van OCW druk bezig met het maken van een nieuwe notitie over de wet. Hierin zullen de opmerkingen van de Kamer en over de medezeggenschap worden uitgewerkt. Dit alles zal niet voor het zomerreces klaar zijn en tot die tijd zit er voor de studentenbeweging weinig anders op dan wachten. Welke acties er nog komen wordt dus pas na de zomer duidelijk, maar dat er acties zullen komen staat eigenlijk wel vast. Wordt ongetwijfeld vervolgd… 7


Nait Soez’n

Nummer 5

33e jaargang

Veul doun!

Wat gaat een bestuursjaar snel! We zijn inmiddels een landelijke onderwijsdemonstratie en een dubbele VOS-campagne verder. Ook zijn we alweer aan onze eigen opvolging aan het denken. En zij gaan het druk krijgen! Rutte’s plannen, waartegen op 27 april fel werd gedemonstreerd door onder andere de Groninger Studentenbond, werden diezelfde dag met weinig moeite door de Tweede Kamer geloodst. Aan het systeem van leerrechten is weinig veranderd. Studenten krijgen twee jaar uitloop in plaats van één jaar en instellingen mogen maximaal ‘maar’ 3000 euro collegegeld per jaar vragen als een student geen leerrechten meer heeft. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwerkt nu de uitkomsten van het kamerdebat en zal pas na het zomerreces een nieuw stuk naar de Kamer sturen. Daarna zal de wet in één keer ter goedkeuring naar de Kamer gestuurd worden. Werk aan de winkel dus voor het nieuwe bestuur! Ondertussen zitten we zelf natuurlijk ook niet stil. Na de drukke campagnetijd was er weer een druk bezocht informeel ledenoverleg. Naast interessante dis-

cussies is het plan bedacht om als bestuur iedere twee weken op maandagavond een activiteit te organiseren. Dit kan uiteenlopen van een discussie over onderwijs tot een biologische wijnproefavond. Tijdens deze avonden zullen inhoud en gezelligheid zo veel mogelijk samengaan. Je bent van harte welkom, dus houd de agenda op de website in de gaten! Ideeën kun je uiteraard altijd bij het bestuur kwijt. De komende tijd zal er een nieuwe huisstijl ontwikkeld worden. Als je suggesties hebt zijn die van harte welkom, dus laat het ons weten! Het zal nog wel even duren voordat deze klaar is. Stefan en Paul reisden daarom deze maand af naar de WSO, onze collega-bond in Wageningen, om ons arsenaal aan promomateriaal voor de GSb aan te

15

Moar Doun!

vullen. Binnenkort zul je het rode-ruitlogo mogelijk dus weer in de stad zien hangen… Verder is de lang verwachte stichting Vrienden van de GSb, de alumnistichting voor oud-leden en sympathisanten, eindelijk opgericht. Nu kun je ons ook na je studententijd blijven steunen. Check de website van de GSb voor meer informatie. Als donateur hoor je bij een rij prominenten. Ons aller burgervader Jacques Wallage, oudvoorzitter van GSb-voorloper Gronstra, heeft al toegezegd de stichting te willen steunen! Uiteraard ontvangen donateurs de Nait Soez’n nog gewoon thuis. Sinds kort zijn ook losse abonnementen aan te vragen. Op www.groningerstudentenbond.nl/ns vind je hier meer informatie over. Met de vakantie voor de deur wensen we jullie tot slot een hele fijne zomer. Het bestuur gaat er tussen 8 juli en 15 augustus even tussenuit, maar daarna dan zijn we terug om te zorgen voor een vermakelijk GSb KEI-programma. Iedereen is van harte welkom! Vanaf dan gaan we onze uiterste best doen om onze opvolgers klaar te stomen voor een nobele taak: een jaar lang de belangen behartigen van de studenten in Groningen. Jullie dus! 7

VOS haalt twee keer vier binnen Uitslagen verkiezingen hogeschool en universiteit

Voor het eerst in de geschiedenis konden studenten (en personeel) van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tegelijkertijd hun keuze maken in instellingsbrede verkiezingen. De kieslijsten van het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS), onderdeel van de Groninger Studentenbond (GSb), haalden voor de centrale raden van beide instellingen elk vier zetels binnen. Voor de universiteitsraadsfractie was deze uitslag een grote teleurstelling, de fractie in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HG kon er juist heel tevreden mee zijn. door Micha Boon Ook al zijn de beide onderwijsinstellingen praktisch even groot (20.000 studenten), de CMR telt negen studentzetels en de U-Raad twaalf. Derhalve zijn de vier zetels in de CMR verhoudingsgewijs meer dan de vier in de U-Raad. Het VOS op de HG kan met 48% van de stemmen terugkijken op een geslaagde campagne. Toch is de aankomend fractievoorzitter, Noor Reijnders, niet tevreden: “De opkomst is nog steeds schandalig laag, nog geen 10% van de studenten heeft z’n stem uitgebracht. De betrokkenheid van studenten bij hun eigen onderwijs en hun eigen instelling is nog steeds dramatisch.” Het VOS wil het be-

stuur van de HG gaan aanspreken op deze cultuur. “Na de uitgebreide reorganisatie van de afgelopen jaren is het nu hoog tijd de studenten zich weer betrokken te laten voelen bij hun opleiding en instelling.” De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) haalde 44% van de stemmen binnen en is komend jaar ook met vier mensen vertegenwoordigd in de CMR. Eenmansfractie Gerben van der Meer vult de laatste studentzetel. De andere eenmanslijst, Alexander Sants, haalde het niet. De opkomst bij de universitaire verkiezingen was beduidend hoger: 42,5%. Grote winnaar was de Studentenorganisatie Groningen (SOG), komend jaar zitten zij met z’n

zevenen in de U-Raad. Nieuwkomer Lijst Calimero haalde één zetel binnen. Het VOS ging terug van zes naar vier zetels. De lijsttrekker van de SOG, Erik Stegerhoek, belooft dat alle verkiezingsbeloften komend jaar gerealiseerd zullen worden. “Daar mag men ons volgend jaar op afrekenen.” Vlak voor de verkiezingen losbarstten kwam het VOS met een plan om de verkiezingsperiode volgend jaar drastisch in te korten. Lijsttrekker Michel Vols: “Een week of anderhalf moet echt genoeg zijn, de huidige periode van drie weken stamt nog uit de tijd dat we per post stemden.” Na de zomer worden de nieuwe fracties geïnstalleerd en zal ook hierover met het College van Bestuur worden overlegd. 7


Nummer 5

16

Werkgroepen van de GSb Onderwijs Intersse in het reilen en zeilen van je instelling? Wil je helpen de problemen aan te kaarten? Bel Michel (06 15 13 50 80). Huisvesting Voert actie en overleg voor meer en betere studentenhuisvesting. Meedoen? Bel Paul (06 50 64 87 82). Struikelblok Help mee de positie van de gehandicapte student te verbeteren! Bel Pieter (06 18 28 50 19). SMOG Kunnen hogeschool en universiteit milieuvriendelijker? Denk mee! Kom bij het Studenten Milieu Overleg Groningen. Bel Wieke (06 18 28 50 19). Studentensteunpunt Wil je je medestudent helpen, iets interessants op je c.v. zetten en dus ons team komen versterken? Bel 050-3187898 en vraag naar Lutiena of stuur een mailtje naar steunpunt@groningerstudentenbond.nl. VOS Het Vooruitstrevend Overleg Studenten is actief in zowel de CMR als U-Raad. Wil je weten wat er zich op centraal niveau afspeelt? Bel voor info Elske, U-Raad van de RuG (06 30 08 34 76) of Jetze, CMR op de HG (06 23 07 33 40). Nait Soez’n Ben je goed in het schrijven van interessante artikelen? Wil je leren schrijven voor een breed publiek? Kom in de redactie! Bel Micha (06 28 84 43 89).

De Groninger Studentenbond behartigt de belangen van alle 40.000 studenten in Groningen De Groninger Studentenbond is van maandag tot en met donderdag geopend van 12 tot 17 uur.

GSb

Steun ons en word lid! Lidbon op pagina 2. St. Walburgstraat 22, 1e verdieping, 1x bellen

www.groningerstudentenbond.nl

GSb-Studentensteunpunt

Voor al je vragen over: - Studiefinanciering - Onderwijs - Huisvesting - Bijbaantjes

050 318 78 98

33e jaargang

Nait Soez’n

VERSUS

Diep in het glaasje Als je deze column gelezen hebt, ben ik er misschien niet meer. Het begon een paar weken geleden, ik was bij vrienden in Zenderen (Twente) en we besloten te gaan glaasjedraaien. De avond was ernaar: de maan stond aan, mist bewolkte de ramen en we hoorden een licht kloppen op de kamerdeur. Voor de Vindi’s onder ons: glaasje draaien wil niet zeggen dat er een bel gaat en je uit het glas van de persoon naast je moet gaan drinken, glaasje draaien is het oproepen van geesten. Het is simpel te doen: je spelt een alfabet (met bijvoorbeeld scrabbleletters) in een halve cirkel, je pakt een glas waar je allemaal twee vingers op legt, licht uit, kaars aan en het feest kan beginnen. Helaas voor ons wilde vriend Ruben de zaak leiden. Ruben is best oké, maar hij heeft de neiging alles verkeerd aan te pakken. Hij is het type jongen dat zou skoebidoeën met de zuurstofslang van zijn gehospitaliseerde oma en dan, wanneer ze in coma was geraakt, hysterisch het ziekenhuis zou aanklagen. Enfin. We zaten rond de tafel, de vingers op het glas. Ruben begon te spreken: “Oh, geest van de overzijde, spreek!” Het glas begon te trillen als een ADHDpeuter na een zak zuurtjes. Langzaam bewoog het naar de letters en spelde H-I- uit. Ruben kwijlde van geluk. “Wie bent u, oh geest?” Weer schuifelde het glas langs de letters. T-O-M-M-Y-C-O-O-P-E-R. Wtf?! Dat was toch die kerel met die fez die op tv altijd zijn trucjes liet mislukken? Ruben keek een beetje teleurgesteld en zei “Eh, goed, zou u willen kijken of er ook iemand anders is met wie we kunnen praten? Iemand als Hitler of Nana Mouskouri?” Er volgde een diep gegrom en plots begon de grond hevig te schudden. Langzaam verdween het glaasje, gevolgd door de tafel. Waar Cooper tijdens zijn leven faalde in verdwijntrucs, slaagde hij na de dood opeens wel! Ruben stond er krijsend als een meisje naar te kijken tot plots zijn linkerbeen begon te verdwijnen, zijn romp en vervolgens zijn hoofd. Zijn handjes wapperden na in een spastische gebarentaal tot zij ook opgingen in het niets. Wij wachtten niet langer en raceten weg, terwijl achter ons langzaam het huis verdween. Nu ik dit schrijf, lukt het mij niet meer om andere vrienden in Zenderen te bellen. Sla ik de Atlas open dan zie ik een steeds grotere lege plek groeien op de plaats waar eens Zenderen en omgeving stonden. Ik heb uitgerekend dat met deze verdwijnsnelheid Groningen rond het verschijnen van deze Nait Soez’n er misschien niet meer is. Laat dit een les zijn. Je mag onveilige seks hebben. Geert Wilders stemmen. Met spacecake op een begrafenisrede houden. Het Maagdenhuis bezetten. Maar roep nooit de geest van Tommy Cooper op. Want dat zal

Algemene Ledenvergadering

ALV woensdag 31 augustus

Let op: WOENSDAG! ALV’s beginnen om 19.30 uur te pande. Alle leden wordt aangeraden aanwezig te zijn. Na afloop is er altijd een KV met bier voor € 0,50 en fris voor € 0,25!

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns33-5  

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns33-5.pdf