Page 1

Nait Soez’n ie t i d e I KE

Een uitgave van de Groninger Studentenbond

augustus 2003

31e jaargang

No. 6

Oplage 4200

TU Delft pleegt kaalslag op eigen bibliotheek In een tijd waarin politici superlatieven gebruiken om het belang van de kenniseconomie en de beta-opleidingen aan te tonen, blijkt de realiteit van het Nederlandse onderwijsbeleid toch anders. De Technische Universiteit Delft (TUD) gaat forse bezuinigingen doorvoeren op haar bibliotheek. Dit geheel in tegenspraak met de roep om verbetering van het beta-onderwijs die steeds luider uit de maatschappij klinkt. Door Frank Futselaar Uit het nog niet openbaar gemaakte rapport “Stroomversnelling: een digitale koers voor de Bibliotheek TU Delft” blijkt dat de verslechterde financiële situatie van de universiteit de bibliotheek dwingt tot onorthodoxe maatregelen. Zo wil het management de fysieke dienstverlening, zoals loketten en faculteitsbibliotheken zoveel mogelijk afbouwen en vervangen door ‘digitale dienstverlening’. De Bibliotheek

Verder in

dit nummer:

3

What’s hot in onderwijsland

Doe eens wild en ga polderen

7

5

Bijbaantjes in Groningen Kamers zoeken via het internet

8

9 Cultuur in het Noorderplantsoen

10

Het belangrijkste 11 boek van je studie N a i t S o e z ’ n is het opninieblad van de Groninger Studentenbond www.GSb-net.nl tel: 050-3634675

TU Delft (BTUD) streeft er naar in de toekomst geen klantcontact meer te hebben via balies. Dit betekent dat de collectie in boekvorm zal worden afgebouwd en dat werk- en studieruimtes zullen worden gesloten. De bibliotheek zal ook niet meer zelfstandig boeken uitgeven. Uiteindelijk moet binnen vijf jaar de bibliotheek geheel digitaal zijn. Ook door nauwere samenwerking met andere instellingen, met name de TU Eindhoven en de Universiteit Twente, wil de BTUD kosten bespa-

ud o h In tend lui al s t i u gita di

ren. Verregaande specialisatie en afspraken tussen de drie universiteiten bespaart aanschafkosten voor de bibliotheek. Nieuwe publicaties worden niet meer dubbel gekocht. Elke universiteitsbibliotheek krijgt z’n eigen specialismen. De Delftse studentenfractie AAG is niet gelukkig met de nieuwe plannen, waarvan zij officieel nog niet op de hoogte is gesteld. Zij vindt dat een grote technische universiteit een bibliotheek met een fysieke collectie behoeft. (advertentie)

Bovendien kan hierdoor een ‘gat’ in de tijdschriftcollecties ontstaan, mocht de BTUD in de toekomst weer op papieren versies besluiten over te gaan. AAG ziet eventueel wel mogelijkheden om faculteitsbibliotheken af te schaffen, maar alleen als dit geen negatieve gevolgen heeft voor het onderwijs en onderzoek. Over het sluiten van studieruimtes is de fractie echter zeer negatief. “Deze ruimtes worden heel intensief gebruikt. Als er geen alternatief komt zullen ze open moeten blijven.” Dat de TUD tot dit soort drastische maatregelen overgaat is overigens niet vreemd: de universiteit bevindt zich in een buitengewoon netelige positie. De TUD kampt met forse tekorten, waardoor geld geleend moet worden, wat op de lange termijn de financiële situatie alleen verergert. Daarnaast hangen de efficiencykortingen van het kabinet Balkenende I de universiteiten als een molensteen om de nek. En het beetje geld dat het kabinet Balkenende II voor onderwijs had gereserveerd staat nu ook ter discussie. Tegelijkertijd is de nood zo hoog dat zelfs het bedrijfsleven roept dat er absoluut meer geïnvesteerd moet worden in het technisch onderwijs. Tevergeefs dus, want de uitholling van de Delfse universiteitsbibliotheek zal funest blijken voor het wetenschappelijk niveau van deze instelling. Alle fraaie woorden van beleidsmakers ten spijt lijkt het erop dat het beta-onderwijs er voorlopig alleen maar slechter op zal worden. 7


Nait Soez’n

Nummer 6 31e jaargang

2

Colofon

Nait Soez’n is het onafhankelijke opinieblad van de Groninger Studentenbond (GSb). Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Een beperkte oplage wordt over de Groninger onderwijsinstellingen verspreid. Reacties en artikelen kunnen naar het redactieadres gestuurd worden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten. Ingezonden brieven zijn bij voorkeur niet langer dan 350 woorden. De rubriek Moar Doun valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de GSb. Hoofdredactie: Merel Stolk en Frank Futselaar Eindredactie: Saskia van de Mortel, Arjen Fokkema, Sjoerd de Jong, Marcel Trip en Marie van Zanten Redactie: Geerke van ’t Veer, Micha Boon, Sjoerd de Jong, Nils Nijdam, Willem Boersma, Karolien van Wijk, Paul Klein Lankhorst, Marcel Trip en Arjen Fokkema Fotoredactie: Micha Boon Tekeningen: Eric Wierda en Annelies Stern Duplicatie: ’t Hartje Uitlegger: Micha Boon Nait Soez’n verschijnt zes maal per jaar Oplage: 1350 stuks (4200 stuks voor de KEI) Redactieadres: Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Tel.: 050 363 46 75 Fax: 050 318 78 98 naitsoezn@gsb-net.nl

#

GSb ledenbon Gratis op te sturen naar: Groninger Studentenbond antwoordnummer 416 9700 WB Groningen

Nee, ik word nog geen lid. Stuur mij wel éénmalig meer info. Ik word graag lid van de Groninger Studentenbond. Ik wil

actief

een beetje actief

niet actief lid worden.

Naam:........................................................................................... Adres:........................................................................................... Postcode:........................... Woonplaats:..................................... Telefoonnr’s:................................................................................ E-mail:.......................................................................................... Studierichting:...............................................................HBO/WO Giro/bankrekeningnummer:....................................................... Ik machtig hierbij de GSb om 1x per jaar de contributie (€ 7,-) automatisch van mijn rekening af te schrijven. Ik ga hierbij accoord met onderstaande voorwaarden. Datum:..........................

Handtekening:................................

Voorwaarden machtiging: 1) De contributie wordt 1 maal per jaar aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven; 2) Het lidmaatschap en hiermee de machtiging kan te allen tijde ingetrokken worden door een briefje te sturen aan de GSb; 3) Binnen 30 dagen na de datum van de inning kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Redactioneel Het is zomer en het is vakantie. Eigenlijk zouden wij met onze luie reet op een of ander exotisch strand moeten liggen, bruin worden (elke andere kleur dan lichtgevend wit is overigens in deze context bruin) en hip breezers achterover slaan. Bij het gebrek aan geld zou de Hoornse Plas ook goed zijn; daar is de halve redactie op dit moment ook te vinden. Maar nee, wij zijn een weekend hard bezig met het in elkaar zetten van de KEI-Nait Soez’n. Met liefde natuurlijk. Tot voor kort werd het redactioneel altijd gevuld door Mattijs Warbroek. Hij volgt echter zijn geliefde naar Zweden, waardoor de redactie zijn inspirerend leiderschap moet ontberen. Nu zitten ze met ons opgescheept. Een lichtpunt is overigens wel dat de complete kernredactie zichzelf de titel Master of Laws heeft verleend. Komen we misschien toch nog ergens terecht. Lieve KEI-lopers. Omdat ons bekend is dat tegenwoordig in het studiehuis niets meer geleerd wordt, staat deze Nait Soez’n vol met onontbeerlijke informatie voor studenten. Zoals bijvoorbeeld overlevingstips voor eerstejaars, maar ook uitleg hoe medezeggenschap op je instelling werkt. Vermaak jullie deze week en kom vooral ons pand bezetten. Wij proberen nog een goedkope lastminute naar Torremolinos te vinden, maar waarschijnlijk maken we voor de zoveelste keer de KEI-week weer mee. En we gaan een bijbaantje zoeken, zodat we volgend jaar niet weer kansloos onze vakantie gedwongen in Groningen doorbrengen. Frank Futselaar en Merel Stolk (advertentie)


Nait Soez’n

Nummer 6 31e jaargang

3

What’s hot in onderwijsland Het is al jarenlang hip in het hoger onderwijs om, net als in het bedrijfsleven, in holle beleidstermen te praten. Met name om daarmee het gebrek aan daadwerkelijk beleid te maskeren. Termen als ‘pro-actief’ en ‘win-win’-situatie hoor je niet alleen op de beursvloer, maar tegenwoordig ook in de gangen en kantines van hogeschool en universiteit. Reden genoeg voor Nait Soez’n om te kijken wat de meest modieuze termen van komend jaar zullen zijn. door Frank Futselaar

hier veel omvangrijker is. Met name bij Bedrijfskunde en Letteren worden enorme Macro-doelmatigheid overgangsproblemen verwacht. Welkom op Hier gaan we de komende jaren veel over de universiteit. horen. Het is namelijk het enige onderwerp waar staatssecretaris Nijs daadwerkelijk Vouchers beleid op heeft ontwikkeld. De staatssecre- Vouchers zijn hip. De regeringspartijen en de taris vindt dat teveel instellingen dezelfde PvdA, iedereen wil vouchers. Probleem is dat opleidingen aanbieden. Als voorbeeld hier- niemand precies weet wat het zijn. Het idee is van geeft ze vaak de studie Psychologie. Dat dat een student aan het begin van z’n studie de meeste psychologieopleidingen nu al zo een soort strippenkaart krijgt, die hij vrij mag stampvol zijn dat studenten tijdens colle- besteden bij verschillende onderwijsinstellinges op de trap moeten gaan zitten, is haar gen. Maar waar staat zo’n strip dan voor? Een blijkbaar ontgaan. Nijs wil een kleiner aan- studiepunt? Het aantal weken dat je mag stutal, nog massalere opleidingen. deren? Een bekostigingsbedrag? En hoe past dit in een vast curriculum? Vragen waar nieBachelor/master mand antwoord op weet. Niettemin zal er koAl jarenlang een hot woord. Tot nu toe werd mend jaar waarschijnlijk fors mee geëxperihet altijd gebruikt voor heel mooie, maar menteerd gaan worden. ook heel vage plannen voor een nieuw onderwijssysteem. Die fase zijn we nu voor- Collegegelddifferentiatie bij; Bachelor/Master is nu een feit. Komend Dat zal er dit jaar waarschijnlijk ook wel jaar gaan we de term vooral veel horen in van komen. Collegegelddifferentiatie wil verband met de vele problemen die de over- zeggen dat onderwijsinstellingen voor vergang gaat opleveren. De Hanzehogeschool schillende opleidingen een verschillend zal er niet zoveel mee te maken krijgen, de bedrag aan collegegeld mogen vragen. Op RuG des te meer, aangezien de overgang dit moment gaan veel stemmen op voor

beta-studies en misschien ook leraren- en verpleegkunde opleidingen een lager collegegeld te vragen om deze studies aantrekkelijker te maken. Hiervoor is echter geen extra geld beschikbaar en daarom zullen de overige collegegelden hoger moeten worden. Het CDA is officieel tegen collegegelddifferentiatie, maar dat waren ze voor het vorige kabinet ook. Dat heeft ze er echter niet van weerhouden collegedifferentiatie rustig in het regeerakkoord te zetten. Innovatie Daar heeft Nederland veel te weinig van, zo vinden politiek en bedrijfsleven. Om daar iets aan te doen is een heus innovatieplatform in het leven geroepen. Onze minister-president Jan Peter Balkenende (MPJP) zal hoogstpersoonlijk dit platform voorzitten. Ondertussen wordt achter de schermen nog volop geruzied over waar het platform zich mee bezig gaat houden en, nog belangrijker, wie erin gaan zitten. Voorlopig is er nog niets concreets uitgekomen; als je op de website van het Ministerie van Onderwijs op “innovatieplatform” zoekt, krijg je geen enkele hit.... 7

Zalm garandeert niets: hoger onderwijs alweer onder vuur Door Marcel Trip

Dittrich is bijvoorbeeld van mening dat het overeengekomen toegestane begrotingsteDe in het regeerakkoord gemaakte afspra- kort omhoog geschroefd kan worden. Het ken met betrekking tot de extra uitgaven CDA heeft aan onderwijs, die bij D66 in het smeden van dit akkoord zo hoog in het vaandel stonden, kunnen volgens Zalm “niet worden gegarandeerd.” Toch lijken bepaalde afspraken voor de minister van groter belang dan andere. Want als Dittrich zich na de lamme reactie echter al laten weten niets voor dit plan te van partij genoot Giskes, die vond dat er voelen. Niets is gegarandeerd, maar aan de desnoods dan maar wel op onderwijs be- begrotingsregels mag niet worden getornd. zuinigd kon worden, zich wel het belang Aangezien Zalm gefixeerd is op bezuinigen, van deze investeringen herinnerd en met bezuinigen en bezuinigen, zal hij de afspraalternatieven komt, blijken uit de reacties ken gemaakt over de begroting van groter van de VVD en het CDA wel dat bepaalde belang vinden. afspraken meer garantie verdienen. Ook het voorstel van de D66-frontman om 600

miljoen euro te besparen door uit de JSF-deal te stappen lijkt niet serieus te worden genomen. Zowel VVD en CDA zijn voorstander van deze deal en achten het onwenselijk er in dit stadium uit te stappen. De afspraken uit het regeerakkoord zijn onzeker. Toch lijkt het er op dat voor de VVD en het CDA bepaalde afspraken zekerder zijn dan de afspraken waar D66 voor vocht in het ak-

koord. De investeringen in het onderwijs staan op de tocht, want de begroting regeert. De bezuinigingen die al twintig jaar het onderwijs teisteren lijken nog niet voorbij. 7


4

2 keer raden

Nummer 6 31e jaargang Nait Soez’n De ontwikkelingen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de HG en de Universiteitsraad van de RuG.

Het VOS in de Universiteitsraad De onderwerpen die in de Universiteitsraad besproken worden zijn breed en kunnen In deze vaste rubriek van de Nait Soez’n kun voor studenten verstrekkende gevolgen je lezen over wat er zich allemaal afspeelt in hebben. In de praktijk kan dit alles zijn: de Universiteitsraad (U-raad) van de RuG. De van het aantal bestuursbeurzen dat een stuU-raad is het belangrijkste centrale medezeg- dentenvereniging krijgt tot de problemagenschapsorgaan binnen de universiteit. tiek bij de invoering van Bachelor-master. Twaalf personeelsleden en twaalf studenten Sommige van deze onderwerpen zijn voor hebben zitting in deze raad. De studentgele- de meeste studenten waarschijnlijk een ding bestaat uit twee fracties, die jaarlijks een beetje een ver-van-mijn-bed-show: wie heeft verkiezingscampagne voeren om zoveel mo- er een mening over het strategisch plan van gelijk stemmen en dus zetels binnen te halen. de RuG of over de vorming van het UniverHet Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) sitair Medisch Centrum Groningen? Toch is in collegejaar 2002-2003 met zeven zetels hebben dit soort vaak erg beleidsmatige de grootste in de raad, de overige vijf zetels plannen grote gevolgen voor ‘de gewone worden gevuld door de Studenten Organisa- student’. Nait Soez’n probeert in deze rutie Groningen (S.O.G.). Het VOS is, net als de briek de gevolgen duidelijk te maken. Nait Soez’n, onderdeel van de Groninger Studentenbond. Afgelopen maanden is er vanuit de Universiteitskrant en ook vanuit dit blad vrij veel kritiek gekomen op beide studentenfracties in de U-raad.

Ze zouden het te vaak met elkaar eens zijn, inhoudelijk weinig verschillen en een oppervlakkige verkiezingscampagne hebben gevoerd. Los van de vraag of deze verwijten terecht zijn, is er een ijzersterk argument tegen hen die nu de teloorgang van studentenmedezeggenschap uitroepen: de RuG heeft niet alleen al jarenlang verreweg het hoogste opkomstpercentage bij haar U-raadsverkiezingen, afgelopen verkiezingen is dit percentage zelfs nog gestegen tot 42%. Kennelijk kan het de studenten toch niet zo weinig schelen als sommigen willen beweren. Voor wie zich nog steeds afvraagt welk nut U-raad voor hen heeft, nog een voorbeeld: in september zal de gehele raad een motie indienen om een universiteitsbrede nakijktermijn door te voeren. Dat wil dus zeggen dat jouw docent niet langer dan bijvoorbeeld 15 werkdagen zal mogen doen over het nakijken van je tentamen. Soms werkt medezeggenschap gewoon. 7

Vooruitstrevend Overleg Studenten

Het VOS in de CMR De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de Hanzehogeschool Groningen (HG). In veel opzichten lijkt de CMR op de U-raad, alleen hebben in de CMR negen studenten en negen personeelsleden zitting en heeft de raad wat meer bevoegdheden dan haar universitaire tegenhanger. Die extra bevoegdheden zijn ook wel nodig, want een cultuur van studenteninspraak zoals die er op de universiteit heerst, is er op de hogeschool nauwelijks. Sterker nog, Deddo Houwen, voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de hogeschool, heeft zelfs meerdere keren gezegd dat hij het liefst van die hele medezeggenschap af zou willen. De

opkomstpercentages lijken hem daarin een argument te geven: afgelopen jaar stemde maar 8.52% van de studenten. Het blijkt echter dat op twee faculteiten, Gamma en Kunsten, de techniek bij het elektronisch stemmen niet in orde was. Als deze in orde was geweest was een percentage van 15 of 20% zeker gehaald. Hierover zal komend jaar ongetwijfeld in de CMR gesproken worden. De CMR heeft twee studentenfracties. Het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) is met vijf zetels ook hier de grootste fractie, de concurrerende Interfacultaire Studenten Fractie (ISF) moet het met vier zetels doen. Afgelopen jaar heeft de CMR zich onder andere bezig gehouden met de nieuwe dansacademie van de HG, de contractactiviteiten van de hogeschool (de commerciële diensten die de hogeschool aan het bedrijfs-

leven verkoopt) en een fonds waaruit studentactiviteiten van studieverenigingen betaald kunnen worden. Ook hebben een hoop zaken gespeeld die komend jaar een grote rol zullen blijven innemen: de uitgebreide bouwplannen van de hogeschool op het Zernikecomplex en de weigering van het CvB om een grondige evaluatie van de effecten van het Bindend Studie Advies te houden. Daarnaast zullen dit jaar hogeschoolbreed de zogenaamde studiecontracten ingevoerd worden. Studiecontracten zijn documenten die de student en diens begeleider moeten ondertekenen. Halen studenten niet genoeg punten, dan breken ze het contract en hebben ze geen recht meer op begeleiding, dat is zo’n beetje de gedachte erachter. Hiermee, en met vele andere onderwerpen, zal er nog heel wat te doen zijn in de CMR het komende jaar. 7

Journalistieke neus, kritische blik?

Nait Soez’n zoekt vers bloed

Eindredacteur (m/v)

Redactieleden (m/v)

De redactie van de Nait Soez’n is dringend op zoek naar nieuwe krachten. De Nait Soez’n is een uitgave van de Groninger Studentenbond, jouw belangenbehartiger in de stad. Het blad komt zes keer per jaar uit. We schrijven over politiek, onderwijs, cultuur en studentenzaken. En we kunnen jouw hulp wel degelijk gebruiken! We zijn met name op zoek naar:

De eindredacteur draagt zorg voor het corrigeren en redigeren van stukken. Tevens bepaalt de eindredacteur samen met hoofdredacteur en lay-outer het gezicht van het blad.

Als redacteur vergader je regelmatig samen met de gehele redactie over wat er in de Nait Soez’n komt. Je neemt initiatief en doet voorstellen voor goede artikelen.

Bedenk ook vooral: ook als je nog niet veel ervaring hebt ben je van harte welkom. De rest van de redactie zal je altijd ter zijde staan!

Als je interesse hebt in een van deze functies dan kan je altijd een keer komen kijken of een cyclus meelopen. Contactgegevens achterop dit blad.


Nait Soez’n

Nummer 6 31e jaargang

Doe eens wild en ga polderen

5

De inspraak- en medezeggenschapsorganen op universiteit en hogeschool Tijdens je opleiding zul je geconfronteerd worden met een hoop misstanden. Overvolle collegezalen, onverstaanbare docenten, urenlange wachtrijen voor veel te trage computers. Nu zijn er verschillende stappen die je tegen zo’n misstand kunt ondernemen. Je kunt tegen je medestudenten gaan klagen dat het allemaal zo’n zooi is. Je kunt huilend teruggaan naar je ouders en gillen dat je nooit meer terug wil naar die ‘rotschool’. Maar je kunt ook gebruik maken van de medezeggenschapsorganen van je instelling om ècht iets ten goede te veranderen. Hieronder een korte introductie van een aantal van die organen. Door Frank Futselaar en Nils Nijdam De opleidingscommissie De opleidingscommissie (OC) is de onderste laag in de medezeggenschapsstructuur en de meest directe manier om invloed uit te oefenen op je opleiding. De OC heeft een adviserende functie. De commissie is verantwoordelijk voor de evaluatie van vakken en de bespreking daarvan. Elk jaar worden vakevaluaties gehouden. De OC bepaalt zelf welk vak in welk jaar wordt geëvalueerd. Zo’n evaluatie komt op het volgende neer: elke student krijgt een evaluatieformulier om in te vullen, die worden verwerkt tot een rapport. Naar aanleiding van dit rapport wordt een gesprek gehouden met de desbetreffende docent. Soms zijn hier studenten bij aanwezig, vaker echter blijft het beperkt tot een gesprek met de Opleidingsdirecteur. De belangrijkste taak van de OC is echter het adviseren van het Faculteitsbestuur over de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en de evaluatie hiervan. Daarnaast komen in de OC andere zaken aan bod. Studenten kunnen bijvoorbeeld zeer ontevreden zijn over een docent of studieruimte. Ook bijvoorbeeld de manier van tentamineren kan in de OC besproken worden. Een OC bestaat altijd uit evenveel personeelsleden als studenten en de grootte van een OC is gerelateerd naar de grootte van de opleiding. Er zijn verschillende manieren waarop studenten in een OC terecht kunnen komen. Soms, met name bij heel kleine opleidingen, worden studenten gewoon gevraagd door oude OC’ers of, erger nog, door het opleidingsbestuur. Bij andere OC’s wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, zodat elke student in ieder geval kan proberen een plaats te bemachtigen. Het meest democratische systeem is via vrije verkiezingen, maar dit komt alleen bij sommige grotere opleidingen voor. Een probleem waar OC-leden vaak mee kampen is gebrek aan kennis. Er zijn meerdere manieren om hier iets aan te doen. Veel opleidingen of faculteiten bieden een scholing voor nieuwe OC’ers aan. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan spreekvaardigheid, de structuur van oplei-

dingen en faculteit en de rechten van de taire Medezeggenschapsraad (FMR). De OC. Daarnaast geeft de Groninger Studen- RuG en de HG hebben ervoor gekozen om tenbond sinds vorig jaar cursussen voor net als in OC’s evenveel studenten als personeelsleden in hun facultaire raden te laDoeko Bosscher, oud-rector ten plaatsnemen. In tegenstelling tot OC’s van de RuG, bij een U-raad worden F-raden en FMR’s altijd verkozen. Op een enkele faculteit, zoals Rechtsgeleerdheid op de universiteit en Gamma op de hogeschool heb je meerdere studentenfracties, maar meestal is er slechts één studentgeleding of zijn de studenten helemaal niet georganiseerd. Een F-raad of FMR beslist over al die zaken waar de OC over adviseert, zoals de OERen. Op de universiteit heb je ook nog bij elke faculteit een adviserend studentenlid in het faculteitsbestuur (FB’er). Deze zit bij alle vergaderingen van het faculteitsbestuur en is daardoor ideaal voor de communicatie tussen bestuur en studenten van de F-raad. Zo blijven studenten goed op de hoogte van wat er speelt in het bestuur en andersom. Daarnaast is het van groot belang, dat de studenten in de faculteitsraad goede conOC’ers waarbij ook aandacht wordt ge- tacten onderhouden met de OC-leden. schonken aan de juridische achtergronden. De Hanzehogeschool gaat volgend jaar beOp de Hanzehogeschool bestaan er, behal- ginnen aan een uitgebreide structuurwijzive OC’s, ook zogenaamde Afdelings Mede- ging. De vier oude faculteiten verdwijnen zeggenschapsraden (AMR). Een afdeling be- en worden vervangen door 15 tot 18 schools. slaat vaak meerdere opleidingen en in Hoe de medezeggenschap op deze schools plaats van een OC voor elk van deze oplei- geregeld zal zijn is op dit moment nog voldingen kan er één medezeggenschapscom- slagen onbekend. missie voor de hele afdeling zijn onder de naam AMR/OC (spreek uit amrok). Ook op centraal niveau zijn er inspraak- en medezeggenschapsraden, de Universiteitsraad F-raad/FMR (U-raad) en de Centrale Medezeggenschapsraad Een niveau hoger waar studenten invloed (CMR). De GSb heeft in allebei de raden een hebben, is het facultaire niveau. Op de uni- fractie, het Vooruitstrevend Overleg Studenversiteit gebeurdt dit in de Faculteitsraad ten (VOS). Lees hiervoor de Twee keer raden, (F-raad) en op de hogeschool in de Facul- op de pagina hiernaast. 7

Decaan UvA aangeklaagd door studenten De studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) overweegt juridische stappen tegen hun decaan te ondernemen. Aanleiding hiervoor is een nieuwe blokkaderegeling, waarbij een eerstejaars student minstens vijftig ECTS punten moet hebben gehaald om naar het tweede jaar te kunnen. De studentenraad had met deze regeling ingestemd, maar stelde daarbij de eis dat de decaan eerst met een aantal kwaliteitsverbeteringen moest komen. De regeling is echter doorgevoerd zonder dat de studenten iets van de beloofde verbeteringen hebben gezien. De raad vindt dat de decaan zich niet aan de afspraken heeft gehouden en wil de faculteit juridisch dwingen de regeling terug te draaien. 7


6

Nummer 6 31e jaargang

Nait Soez’n

Top tips van tante Jet

Hoe je studietijd zo goed mogelijk door te komen 1. Zoek kamers en baantjes het liefste via via. Als je op de derde hospiteerborrel bent geweest, is je persoonlijkheid onherstelbaar geknakt. Als je voor de derde keer door Direct Wonen of ASA bent genaaid, dan ben je voor de rest van je leven te bitter om tiramisu te maken. 2. Koop geen fietsen bij Ferwerda. Ik durf dit zo boud op te schrijven, omdat ik een heel leger vrienden heb dat bereid is over de waarheid van deze zin tot aan het hooggerechtshof te getuigen, categorie: bloedhonden met dorst. 3. Ga een jaar in het buitenland studeren of ga in een bestuur, boeit niet waar en wat, desnoods een anti-Ferwerda-actiegroep. Als je als een suffe doos na vier jaar studie je suf wilt solliciteren voor een ondermaats kutbaantje, negeer deze tip dan. 4. Als je een vis koopt, kijk dan of-ie helder uit z’n oogjes kijkt. Een doffe vis is oud. 5. Als je vis eet, maak dan nog voor het eten de keuken schoon, want vanavond/morgenochtend kun je de geur niet meer uitstaan. 6. Wrijf, als je knoflook hebt aangeraakt, je handen daarna uit over aluminium, dan verdwijnt de geur.

kige chips, wel de echte dus, saus uit een potje met nog wat extra verse tomaat en komkommer er doorheen, en maak je guacamole aldus. Koop twee rijpe avocado’s (indrukbaar velletje, niet snoeihard!), potje zure room, enkele teentje knoflook. Halveer de avocado’s tot de pit. Neem een scherp mes, laat die met een achteloze beweging op de pit vallen zodat-ie er als een circusmes in blijft steken, en draai met een flirterige blik op de bedpartner in spé de pit er met één beweging uit. Samen stamp je de ingrediënten met peper en zout tot een papperige massa. Stel voor, als je dat durft, de verschillende prutjes van elkaar af te eten. Heb een studiegenoot repeteert. Niet: wat staat er sex. in dat en dat hoofdstuk. Wel: Noem vijf oorzaken van de economische crisis en drie gevol14. Geen zin in elkaar? Geeft niks, dan heb gen voor de konijnenstand op Ameland. je altijd het hoofdgerecht nog. Tacoschelpen koop je kant en klaar en doe je even in 21. Wees niet klef in het openbaar. Mensen de oven of in een pannetje met geen olie en gaan je dan associëren met een zijige kauwwel een deksel. In losse bakjes: gesnipper- gomreclame. de ui, tomaat, komkommer, augurk, gehakt, kaas, kidneybonen, mais, paprika, sla. 22. Altijd bewaren voor al- en altijd: je bankVoor de variatie: huttenkase, gorgonzola, afschriften, IBG-formulieren, aankoopboncaprese, verse fruitblokjes, spekjes, gefrui- netjes van je boeken en ander studiematete uitjes, in variatie naar eigen inzicht. riaal, contracten, tentamenbriefjes. Altijd weggooien: kranten, folders, reclamema15. Wel zin, maar geen kans? Toetje! Doe lange teriaal, domme glossy brochures. vingers, bastognekoeken, of andere absorberende koekjes in een kom met heel veel zeer 23. Je opleiding mag je tot aanschaf van helesterke drank, minstens dertig procent, deksel maal niks verplichten: alles moet in de bieb erop tegen vervliegen. Van vanillekwark of wat zijn. Als je meer uitgeeft dan het maximumbeanders sculptuur je een glad oppervlak in een drag (zie je studiegids) en boeken en studiemakom, daar leg je de koekjes op, meteen aanste- teriaal, krijg je tot op zekere hoogte restitutie. ken. Burn, Hollywood, burn! De studiegids moet gratis zijn.

7. Knoflook pel je in een seconde door met het blad van je mes de knoflook even te ‘kraken’, platdrukken dus. Dan valt het velletje er zo af. Stuk moet-ie toch, nietwaar? 16. Lees de krant, houd het nieuws bij. Niks zo vervelend als iemand in de kroeg tegenkomen 8. Niet per se: als je een ovenschotel maakt, die nog denkt dat-ie van na de oorlog is. kun je de knoflook er ongepeld en ongeplet naast leggen. Het vocht verspreidt de smaak. 17. Rosé is vies, hoe in de mode of roze van kleur het ook is. Wijn: drink gewoon rood of 9. Hoe kleiner je de knoflook maakt, hoe wit droog. Bellen en schroefdoppen en kartonmeer die stinkt en smaakt. Heeft iets te nen pakken en de vermeldingen Liebmaken met een scheikundige binding ofzo. fraumilch, Lambrusco en Tradition zijn erge slechte tekens. Aldi heeft goede wijn in do10. Ui snij je vrij makkelijk door de kop en de zen te koop, sla gewoon wat in. kont eraf te halen, dan te pellen, dan doormidden te doen en dan de helften te versnipperen. 18. Suf, maar wonderlijk effectief: studeer alsof het je werk is. Dus van negen tot vijf, met 11. Heb je een leuke date? Kook voor hem/ colleges tussendoor. Werkt als een wonder. haar. Het is recessie hoor! Het geld groeit ons niet op de rug. Bovendien kun je iedere 19. Lees, onderzoek en bekijk méér dan je twee maanden enkele recepten uit dit tijd- studiepunten lang zijn. Geen zin in die schrift oppikken. extra’s? Dan doe je de verkeerde studie.

24. Hoorcolleges mogen nooit aanwezigheidsplicht hebben, je studie-adviseur moet vertrouwelijk met je gegevens omgaan, je hebt altijd het recht je tentamens in te zien, enzovoorts! Stel je op de hoogte van je rechten en plichten! 25. Conflicten? Vragen? Problemen? Over huisbazen, je opleiding, de IBG, bijbaantjes? Bel met het GSb-studentensteunpunt: 050 318 78 98. Zij helpen je gratis en vertrouwelijk en je hoeft geen lid te zijn, zoals bij de FNV (die zijn stom).

26.Word lid van je studentenvakbond. Kost je anderhalve pint bier per jaar, kun je wel missen met jouw inname, dacht ik zo. Dan kunnen zij de instellingen, de IBG en de gemeente in de gaten houden; wie doet het anders? Bovendien ben je meteen ook lid van de Lan13. Indruk maken op een date? Maak Mexi- 20. Stampen voor een tentamen? Fabriceer dan delijke Studenten Vakbond en krijg je de machcaans, dat lust iedereen. Je koopt die driehoe- tijdens het studeren vragen, die je later met tige Nait Soez’n zes keer per jaar in de bus. 7


Nait Soez’n

Nummer 6 31e jaargang

7

Als je aan het eind van je beurs een stukje maand overhebt Groningen loopt vol met parttimers die de arbeidsmarkt gaan bestormen. Geld is noodzakelijk voor bier, voeding, huisvesting. Kleding zullen we niet noemen, dit is voor de hardcore student een eenmalige aanschaf. Maar wel clubgelden en wat al niet meer betaald moet worden. Een snelle rekensom levert dan; per individueel geval moet zo’n 300 euro bijverdiend gaan worden. De vraag die wij ons dan angstvallig stellen: kan de Groningse arbeidsmarkt dit trekken? Heeft Groningen de student ook dit jaar iets aan werk te bieden? Door Terence van Zoelen In Groningen, het commercieel kloppend hart van het Noorden, is een grote verscheidenheid aan werkgelegenheid te vinden. Dixons, Dynabyte, V&D, H E M A , Bijenkorf, Praxis, M&S mode, Schaap/Citroen kortom Vendex is ook hier gevestigd. Hoewel de recessie ook bij Vendex heeft toegeslagen en op het internet geen enkele vacature te vinden is, is er wellicht toch nog werk voorhanden. Vendex hanteert het binnenloopprotocol, waarvan we weten dat je voor de V&D ergens op een kantoortje in de Rode Weeshuisstraat moet zijn. Trouwens voor alle kledingwinkels, supermarkten, horecagelegenheden, bouwmarkten geldt hetzelfde: loop naar binnen en vraag om werk. In de meeste gevallen zal je op een wachtlijst kworden gezet. Voor veel studenten zullen die wachtlijsten een afstotende werking hebben. Zij kiezen daarom voor werk dat direct voor handen is, zoals schoonmaakwerk. Dit werk kent prettige werktijden, voor of na collegetijd. Bekende werkgevers zijn HAGO en ISS. Heb je echter weinig zin om met je hoofd in pleepotten te hangen of vakken te vullen bij de plaat-

selijke supermarkt en vind je dat de eerder genoemde opties je ook niet waardig zijn, dan blijft er helaas niet veel van het werkaanbod in Groningen over. Je zou nog wel in een callcenter kunnen gaan werken, of je op een andere wijze kunnen prostitueren. Maar dat is toch niet het echte werk? Gelukkig heeft het onderwijs zelf ook het één en ander aan werk te bieden. Dan worden er wel aantoonbare prestaties van je verwacht. Een student-assistentschap bij de RuG of Hanzehogeschool is vaak al mogelijk na het halen van je propedeuse en levert geen gekke bijverdienste op. Meer aantrekkelijk zijn misschien de bestuursfuncties, die ook een waarlijk opvulsel voor het CV zijn. Hierbij moet echter gezegd worden dat dit niet echt als een bijbaantje gezien kan worden. De bestuursbeurs die je van de RuG of de Hanzehogeschool krijgt is ter compensatie van op te lopen studievertraging. De hoogte van de beurzen varieert tussen de 1250 en 2000 euro op jaarbasis. Verder is er een aantal regels aan verbonden en is de Hanzehogeschool een stuk minder scheutig in het verstrekken van beurzen dan de Universiteit. Wil je iets héél anders, bijvoorbeeld: snel je geluk voltijds gaan beproeven in het be-

drijfsleven? Op de Hanzehogeschool kennen veel opleidingen de zogenaamde duale leerroute. Deze route kun je volgen als je minimaal 120 ECTS van je studie haalt en je jezelf kan verkopen aan de recruiter van het bedrijf die jou de leerroute aanbiedt. Dit bedrijf zal je dan loon betalen tot het moment van het behalen van het HBO diploma. Het loon stelt overigens niet veel voor, meer dan het wettelijk minimum ‘jeugd’ loon zal meestal niet geboden worden. Helaas! Sommige opleidingen van de RuG kennen deze mogelijkheid ook. Wil je weten of het bij jouw opleiding mogelijk is, kijk dan even in je studiegids. Hoe dan ook, Groningen heeft de student voldoende werk te bieden, hoewel het veelal sloofbaantjes zijn. De slimmere student zal de meer prestigieuze baantjes naar zich toe weten te trekken. De echt slimme student zorgt ervoor dat zijn studie niet aan tijdgebrek verloren gaat; geld verdienen moet niet ten koste van je studie gaan. Dan tot slot nog een laatste ingeving. Ooit had de Groninger politie plannen werk te gaan verschaffen aan studenten. Waarschijnlijk is dit idee met de invoering van de nieuwe politiek verloren gegaan, maar je zou kunnen proberen dit idee weer op de kaart te zetten door ze daar de oren van de kop te zeuren. 7

Titulatuur BA/MA blijkt drama De overgang naar het Bachelor-Mastersysteem blijft onverwachte problemen veroorzaken. Zo blijkt het ministerie van Onderwijs een aantal grove steken te hebben laten vallen op het gebied van de titels in het nieuwe stelsel. De titels “Master of Arts” en “Master of Science” zouden volgens de wetgeving alleen door universiteiten mogen worden uitgereikt. Twee hogescholen, waaronder de Hanzehogeschool Groningen, hebben echter gebruik gemaakt van een maas in de wet. Zij laten hun masters door een buitenlandse universiteit verlenen. Totdat de nieuwe Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO) begint met het zelf accrediteren van oplei-

dingen, zullen de hogescholen gewoon de titels blijven uitgeven. Dit kan nog jaren duren. Een ander ‘foutje’ is dat het ministerie vergeten is de nieuwe rechtentitel te beschermen. Tot dit is gebeurd, kan iedereen die dat wil zich binnen de Nederlandse landsgrenzen Master of Laws (internationale afkorting: LL.M) noemen. In het buitenland is het je ongekwalificeerd uitgeven voor Master of Laws wel strafbaar. Het ministerie hoopt de fout volgend jaar te herstellen. 7 Iedereen kan zich dus Master of Laws noemen


8

Nummer 6 31e jaargang

Nait Soez’n

Vergelijkend onderzoek kamerzoek-websites: mers (drie stuks in Groningen bij het schrijven van dit stuk). Je moet eenmalig €7,50 Veel van de nieuwe studenten in Groningen komen van ver . Jong en dynamisch als betalen om te mogen reageren. Voor dat we zijn, zoeken we natuurlijk een kamer via het internet. Sites genoeg, maar hoe zit geld kan je dan wel een hele maand onbehet met de kwaliteit? En vooral: de kwantiteit; kun je er een beetje aan een kamer perkt bij het hele bestand. komen? Nait Soez'n surfte half juli, wanneer veel studenten op zoek zijn naar een Ook handig kamer, flink wat websites voor je af en hield een vergelijkend warenonderzoek. www.handigzeg.nl - Op de afdeling 'kamers' Door Micha Boon Als je vervolgens ook nog op kamers wil moet je maar eens rond neuzen. Voor een reageren moet je € 9,95 dokken. Voor dit site die zich niet specifiek richt op kamerwww.studentenkamer.nl - Redelijke site bedrag kun je van twintig kamers die je inte- verhuur stond er nog best wat aardigs op. maar tijdens het schrijven van dit artikel Jammer is dat de bezoekers zich niet houhelaas geen kamers in het noorden. Of het den aan het onderscheid aangeboden/gezuiden, of het oosten. Sowieso biedt deze vraagd. Zo moet je als kamerzoekende een site niet ontzettend veel kamers aan (bij heleboel advertenties doorspitten van menhet schrijven van dit stuk maximaal 10, in sen die net als jij een kamer zoeken. De beEindhoven). heerders van de website zouden hier best Het is prettig dat je meteen, zonder inschrijeens grote schoonmaak mogen houden. Als ven, inloggen of betalen, toegang hebt tot de site überhaupt nog beheerd wordt... alle gegevens van de kamers die wel worden aangeboden. Dus als je iets ziet dat je woning.pagina.nl - Op zich slechts een porbevalt, kun je direct met desbetreffende vertaal naar veel irrelevante informatie voor huurder bellen of mailen. studenten, maar op het prikbord van deze Ook is de SMS-service grappig. Voor 70 cent site staan ook zeer regelmatig kamers aanper ontvangen bericht kun je je via SMS op geboden! Een crime echter om door te zoede hoogte laten stellen van nieuwe kamers ken, alles staat door elkaar en de directe in een stad van je keuze. Je krijgt dan een URL is ook vrij hopeloos (http:// SMS met alle relevante gegevens; grootte, www.prikpagina.nl/list.php3?num=22) prijs en contactgegevens van de verhuurder. maar als je echt omhoog zit moet je zeker even gaan kijken. www.studentenkamers.nl - Niet te verwar- ressant vindt de contactgegevens van de verren met de vorige, deze site heeft een 's' huurder krijgen. Als je daarna nog geen ka- Oorlogje meer. Voor deze site hoef je ook niet in te mer hebt, moet je opnieuw credits kopen. www.studentenwonen.nl is in een soort loggen of te betalen. Je krijgt direct gege- www.huurkamers.nl - Niet bijster veel ka- van oorlogje verwikkeld met de makers van vens van de verhuurder. Wel staan gezocht (advertentie) en aangeboden door elkaar wat het voor de zoeker moeilijk maakt. Eigenlijk worden er maar heel weinig kamers aangeboden; de categorie 'gezocht' is veel groter. Er is een gratis e-mailservice om je van nieuwe advertenties op de hoogte stellen.

Betaald of gratis - veel kamers zijn er niet

www.opkamers.nl - Gratis, direct alle gegevens openbaar en een redelijk ruim aanbod. Erg leuk is de functie om gelijk een plattegrondje op te kunnen vragen van de stad, waar je dan de ligging van de kamer kunt zien. Wel zijn sommige advertenties redelijk oud (er staan er zelfs bij van de maand mei) dus dan lijkt het meer dan het is. www.kamernet.nl - Mooie site, maar met veel reclame. Ze hebben echter wel kamers voor elke studentenstad in Nederland, ook voor Groningen wordt best veel aangeboden. Uitermate handig is de klembord-functie, een apart venster waar je kamers op kunt zetten voor de duur van je surf-sessie. Om de details van de kamers te bekijken moet je je wel registreren, je krijgt een wachtwoord via e-mail.


Nait Soez’n

Nummer 6 31e jaargang

9

maar een paar goede sites, rest onder de maat

www.studentenplaats.nl. Het lijkt er op dat de laatstgenoemden advertenties op studentenwonen.nl plaatsen die de bedoeling hebben mensen te overtuigen van het feit dat deze site niet helemaal bonafide is. Wat speurwerk van Nait Soez'n levert enerzijds een net bedrijfje op dat achter studentenwonen.nl zit, maar anderzijds kunnen wij bij geen van de advertenties ontdekken hoe je op de kamers kunt reageren. De opponent, studentenplaats.nl, heeft zelf ook weinig te bieden (26 kamers in heel Nederland, niet één in Groningen), dus wij laten ze beiden lekker links liggen. Andere sites die wij je afraden vanwege een compleet gebrek aan (actuele) kamers in Groningen zijn: www.studentensite.com - Alleen een lijst van allerlei verouderde adressen van bedrijven die iets met onroerend goed doen. www.blijstuderen.nl - Grote mond over kamers te huur en te ruil, maar niets in Groningen. Andere steden ook nauwelijks, trouwens. www.kamergids.org - Bijna alleen maar men-

sen die ook een kamer in Groningen zoeken www.kamerweb.nl - Volgens eigen zeggen 'de meest uitgebreide kamersite van Nederland!' De enige kamer in Groningen staat er echter al een ruime maand op. Conclusie Er is een hoop troep en kamersites gaan het huisvestingprobleem niet oplossen. Sommige sites kunnen misschien een bijdrage leveren aan een snelle match tussen huurder en verhuurder, maar dan moet er wel aanbod zijn. Een paar sites vragen geld. Dit wordt vaak weer gestoken in het werven van verhuurders en dan is het goed besteed. Maar gratis is vaak net zo goed, of eigenlijk net zo slecht. Alleen kamernet.nl zit vrij ruim in de kamers, de Nait Soez’n heeft meerdere positieve verhalen van tevreden kamernet gebruikers gehoord. Voor de rest is het gewoon net als in de echte wereld: op zoveel mogelijk sites laten vallen dat je nog een kamer zoekt en wellicht heb je geluk op het juiste moment op de juiste plek te zijn.

geldt: betaal niets voordat je een contract hebt. Lees ook de kleine lettertjes. Het komt te vaak voor dat er van alles betaald is en dat uiteindelijk de woonruimte niet beschikbaar is en dat de zogenaamde eigenaar er met jouw geld vandoor is. Als je iets betaalt, is een bewijs van betaling het minste wat je kunt krijgen! Ook kan het helpen een vriend(in) mee te nemen. Het is gezelliger en je hebt zo een getuige bij je, mocht dat nodig zijn. 7

Andere handige links voor huisvesting in Groningen zijn de woningbouwcoöperaties: www.woonnetwerk-noord.nl, www. in-groningen.nl, www.dehuismeesters.nl en www.nijestee.nl. Ook de moeite waard is www.kamerbewonersadviesburo.nl. Natuurlijk breng je ook een bezoekje aan www.studentensteunpunt.info, waar je info kunt krijgen over je rechten als kamerbewoner en maximale huurprijzen. En ga eens kijken op de site van onze zuster-bond in Wageningen, die een zeer informatieve pagina hebben over brandpreventie: Tot slot. Ook voor kamers via het internet www.wso-kamerbalie.nl/brand.html

Zalm en Balkenende genomineerd

De laatste nominatie voor de Nijsprijs 20022003; de prijs voor degene die het afgelopen jaar het slechtst was voor het hoger onderwijs. Velen hebben de twijfelachtige eer gehad genomineerd te worden. De School voor Journalistiek te Utrecht, voor het aannemen van 100 extra studenten, terwijl de staf met een kwart ingekrompen werd. Natuurlijk ook minister Kamp omdat hij beweerde dat buitenlandse studenten de oorzaak van de kamernood waren. In de volgende Nait Soez’n wordt bekend gemaakt wie de Nijsprijs 2002-2003 krijgt. In de tussentijd is er weer veel gebeurd in ‘onderwijsland’. De nieuwe bewindslieden zijn bekend; Nijs blijft, tegen alle verwachtingen in staatssecretaris. Met onderzoek houdt ze zich niet bezig, dit is doorgeschoven naar haar minister Maria van der Hoeven. Toch wel raar, hier wordt voorbijgegaan aan de noodzakelijke verwevenheid van onderwijs en onderzoek, zeker in het wetenschappelijk onderwijs. Voor meer informatie over Annette Nijs, overigens, kijk ook eens op www.annettenijs.nl. Als het je lukt alle schrijf- en stijlfouten op te spo-

ren, krijg je een eervolle vermelding in de Nait Soez’n. Eigenlijk is het wel typerend; degene die verantwoordelijk is voor hoAnnette Nijs ger onderwijs, kan zelf niet eens foutloos Nederlands, noch in de gesproken als de geschreven variant. Maar volgens Annette ben je nooit te oud om te leren. Daarnaast is “onderwijs gewoon goed voor je”. Zeer bemoedigende spreuken op haar site. Het zou leuk zijn als ze haar beleid hier ook eens op aan zou passen. Twee personen zijn dit keer de gelukkige genomineerden. Twee personen die volgens het

Prestigeuze prijs voor slechte plannen voor het hoger onderwijs wordt in oktober toegekend Nijsprijs-comité de afgelopen tijd het hoger onderwijs het meest verneukt hebben. Het gaat hier om Jan-Peter Balkenende (CDA) en Gerrit Zalm (VVD). De belangrijkste reden dat deze twee mensen genomineerd zijn is Nijs zelf. Balkenende en Zalm zijn er verantwoordelijk voor dat degene die echt het slechtst is voor het hoger onderwijs (immers, bij de Nijsprijs gaat het erom wie zich in slechte plannen of maatregelen het best kan meten met Annette Nijs), weer terug is op hoger onder-

wijs. Dankzij Balkenende en Zalm moeten wij de komende vier jaar weer tegen het hoofd van Annette aankijken en ons huilend afvragen wat er toch in het hoger onderwijs gebeurt. Het hoger onderwijs en studenten zullen zeker de dupe worden van de plannen van de staatssecretaris. We moeten maar afwachten wat de toekomst met Nijs zal brengen. Ze heeft op dit moment haar mond vol van taakverdeling; het opheffen van opleidingen. Daarnaast gaat er van alles mis met beschermde titels (zie het stuk op pag. 7 van dit blad). Balkenende was verantwoordelijk voor de formatie en de taakverdeling binnen het kabinet. Zalm meldde eerst dat hij geen plaats zag voor Annette in het kabinet en dat ze niet geschikt was, maar liet uiteindelijk toch toe dat zij staatssecretaris onderwijs zou worden. Daarnaast is Zalm in nog een opzicht zeer slecht voor het hoger onderwijs; volgens hem moet er extra bezuinigd worden en hij zei onlangs dat geen garanties gegeven worden dat het hoger onderwijs daar niet de dupe van zou zijn. Genoeg redenen dus om Balkenende en Zalm te nomineren op de Nijsprijs. Wie de gelukkige winnaar van deze prestigieuze prijs is, wordt komende Nait Soez’n bekend gemaakt. Dan zal je dus weten wie het afgelopen collegejaar waarlijk de gelijke van Annette Nijs is gebleken. 7


10

Nummer 6 31e jaargang

Theater en cabaret onder een boom Schattig theater, geweldige zangeressen onder een boom, rare mensen die zich met rare voertuigen voortbewegen over het terrein, een bandje in een bouwcontainer, spetterend dansspektakel. Dat is een beetje wat je van het festival Noorderzon kunt verwachten. Denk er zwoele zomeravonden met sfeerverlichting bij, flaneren langs terrasjes en mensen die de tango dansen, verschrikkelijk duur bier en dure hapjes en dan heb je een goede indruk van het gebeuren dat twee dagen na de KEI-week losbarst in het Noorderplantsoen.

Een kunst apart

vinden tijdens je KEI-week om naar de kiosk in het plantsoen te gaan.

Iets wat je echt moet zien is Galili Dance. Zij openen dit jaar het festival en zijn zeer de moeite waard. Vorig jaar is artistiek leider Itzik Galili onderscheiden met een belangrijke choreografieprijs. In Groningen wisten we al langer dat Galili gelijk staat met onvergetelijke voorstellingen, hij verzorgt al jaren met zijn dansers spectaculaire avonden in de grote zalen van de stad. Met 'See under X' komen op Noorderzon ook nog een heleboel percussionisten mee, dus dat Natuurlijk, als je de KEI een beetje goed wordt plezier voor alle zintuigen. aanpakt ben je vast wel een tikje moe tegen die tijd, maar als je wat biertjes, sapjes en Voor de rest van het programma, het cabaeen zak chips in je rugzak gooit en je naar ret, het danstheater, de beeldende kunst op het Noorderplantsoen begeeft, dan kun je locatie en al het andere moet je maar op de rustig bij een leuke voorstelling gaan zit- site kijken. Of loop tijdens je KEI-week even ten. Daar heb je niet veel energie voor no- langs het Noorderplantsoen en pak die fesdig. Er is ook genoeg te zien als je niet wilt tivalkrant mee. Het programma van Noorbetalen voor de voorstellingen in de ten- derzon is, zoals elk jaar, teveel en te mooi ten. Of als je te laat bent voor een kaartje; om allemaal op te noemen. Noorderzon is erg populair bij de Groningers. Kaartjes voor de tofste voorstellingen Noorderzon Theater en Crossover Festival - 21 zijn al dagen van te voren uitverkocht bij de tot en met 31 augustus in het Noorderplantkassa op het festivalterrein. Als je specifiek soen, net ten noorden van het centrum van iets wilt zien, moet je dus ergens een gaatje Groningen. Website: www.noorderzon.nl. 7 (advertentie)

Nait Soez’n

Gaat dat zien! Naast een wat uitgebreidere bespreking van een cultureel evenement geef ik hier ook altijd wat kortere tips weg. Deze keer zijn dat: Fotogalerie Lichtzone biedt van 3 t/m 28 september onderdak aan werk van Anna van Kooij. Ze deed de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Enschede. De expositie ‘Dialoog’ wordt op 7 september om 16 uur officieel geopend. Zo'n opening is gratis toegankelijk en altijd vermakelijk. En meestal zijn er hapjes en drankjes en soms nog wat mensen die zichzelf heel kunstzinning vinden. Genoeg reden dus om te gaan kijken. Oude Kijk in 't Jatstraat 36, Groningen, open van woensdag- t/m zondagmiddag. Tot en met 5 oktober stelt het Grafisch Museum in Groningen ‘Amerikaanse Affiches’ ten toon. Lekker veel ouwerwetse vormgeving (reklameposters en concert-aankondigingen sinds 1880), het lijkt me wel wat. Dinsdag- t/m zondagmiddag aan de Rabenhauptstraat 65 in Groningen.


Nait Soez’n

Nummer 6 31e jaargang

De vaste rubriek van het GSb-bestuur Een hele nieuwe lichting eerstejaars overspoelt Groningen. Deze eerstejaars (en dat is een groot deel van de mensen die dit nu lezen) zullen te maken krijgen met een heel nieuw onderwijssysteem, nieuwe docenten, nieuwe mensen. Een hele gave en bijzondere tijd breekt voor hen aan. Als er tussen die eerstejaars mensen zijn die het leuk lijkt om mee te denken en mee te helpen om die tijd nog leuker te maken, dan nodigen we hen uit om lid te worden en eens te komen kijken bij ons op het pand. De GSb houdt zich bezig met alles wat met onderwijs te maken heeft. Dat varieert van de toegankelijkheid van het onderwijs voor mensen met een functiebeperking tot duurzaamheid. Er worden onderzoeken uitgevoerd en actie ondernomen als het nodig is. Daarnaast

11

Moar Doun!

wordt er bij de GSb flink gediscussieerd sturen. We zijn daarom nog op zoek naar 2 over waar we in Nederland met het onder- algemeen bestuursleden die het leuk vinwijs naar toe zouden moeten. den om zich met de Groninger Studentenbond bezig te houden. Naast dit wervende promopraatje is dit ook In de Moar Doun is het de bedoeling om in de laatste Moar Doun voor dit bestuur. Met te gaan op de bestuurswerkzaamheden van gemengde gevoelens nemen we afscheid na de afgelopen periode. De achterliggende een jaar van hoogte- en dieptepunten. Be- periode was erg enerverend omdat twee sturen, beste lezers, is een enerverende be- bestuursleden ons verlieten. We hebben zigheid, waarbij je vaak hele leuke momen- met de overgebleven bestuursleden zo goed ten beleeft, maar soms ook minder leuke en zo kwaad als dat ging onze algemene klussen moet opknappen. In alles is bestu- werkzaamheden voortgezet. De laatste ALV ren echter een uitdaging waarvan je ver- van dit collegejaar heeft plaatsgevonden en schrikkelijk veel leert. het is, op het moment van schrijven, eindelijk zomer! Het is tijd om het stokje over te dragen aan vier heel enthousiaste nieuwe mensen. Een Via deze plaats wil het bestuur graag alle actileuke club vol ambitie en enthousiasme. vo’s bedanken die het bestuur de afgelopen Toch is vier mensen nog niet genoeg om periode met raad en vooral daad terzijde hebeen vereniging met bijna 400 leden aan te ben gestaan. Jullie zijn geweldig! 7

Het belangrijkste boek van je studie... Het belangrijkste boek dat je tijdens je studie hebt, gaat niet over de inleiding van jouw zich voor jou de rest van jouw studietijd vakgebied. Ook niet over wetenschapsfilosofie, statistiek of beroepsperspectief. Het geldig zijn. belangrijkste boek van je studie heet de studiegids. Naast het precieze opleidingsprogramma staat in de OER ook opgenomen wat bijDoor Merel Stolk studiepunten ze waard zijn en op welke ma- voorbeeld de nakijktermijn is, hoe de indinier er getentamineerd wordt. Ook de in- viduele studiebegeleiding vormgegeven Elke student hoort aan het begin van zijn gangseisen voor bepaalde vakken (bijvoor- wordt en de geldigheidsduur van tentastudie een studiegids uitgereikt te krijgen. beeld: je mag Gotische Kerkbouw II pas mens. Het kan voorkomen dat een tentaHierin staat hoe de opleiding opgebouwd doen als je Gotische Kerkbouw I hebt ge- men maar een beperkte tijd geldig is; is is, waarvoor je bij wie terecht kan, maar haald) moeten hierin opgenomen worden. deze termijn verstreken, dan ben je de beook bij welke instanties je moet aanklop- Deze regelingen staan in ieder geval een haalde punten voor het tentamen kwijt en pen voor bepaalde problemen. Als je bij- jaar lang vast. De OER die je als eerstejaars moet je het opnieuw doen. voorbeeld vindt dat je een bepaald vak wel krijgt, is het belangrijkst; het zijn namelijk Wil je dus weten wanneer je docent echt dat gehaald hebt, maar de docent vindt van niet, jouw curriculum en de regelingen die op tentamen nagekeken moet hebben of op dan kan je bezwaar maken bij de examenwelke manier er getentamineerd wordt, sla commissie. Hoe je deze commissie kunt dan je studiegids eens open. De OER is bereiken, is opgenomen in de studiegids. rechtsgeldig en bindend en er mag niet zoVeel opleidingen nemen ook adressen op maar van afgeweken worden. Gebeurt dat van de studievereniging en andere instanwel, kaart het dan aan bij de opleidingsdities die voor studenten van nut zijn. Het recteur. Wil deze niets aan de situatie doen, komt zelfs voor dat opleidingen advertenga dan richting het faculteitsbestuur. Als je ties in de gidsen toestaan. het gewoon niet eens bent met wat er in de Het belangrijkste deel van je studiegids is OER staat, kan daar in het lopende collegeechter de Onderwijs- en Examenregeling jaar niets aan gebeuren, tenzij studenten (OER). Elke opleiding is wettelijk verplicht erdoor geschaad worden. Het is wel slim een OER te hebben, die goed moet zijn gedit bij de OC te melden; deze is verantwoorkeurd door de Opleidingscommissie en de delijk voor het beoordelen en evalueren Faculteitsraad. In de OER zijn de rechten en van de OER. plichten van studenten opgenomen, maar Het belangrijkste boek van je studie is je ook die van de opleiding. Er moet in staan studiegids. Wees er zuinig op en gebruik welke vakken het wijs. 7 er aangeboden worden, op welke manier, hoeveel


Geerke’s Beerput Verouderde rituelen

KEI-programma Wat is er allemaal bij de GSb te doen deze KEI-week? Donderdag 14 augustus:

12.00 Lunchen met Rector Magnificus van de RuG Frans Zwarts. Maximaal 5 pers. 16.00 Cursus “Hoe vind ik een kamer en wat zijn mijn rechten?” 18.00 Veganistisch eten met de Studenten Milieu Organisatie Groningen (SMOG) 20.00 Bier drinken voor 50 cent, fris voor 25 cent

Vrijdag 15 augustus:

10.00 Cabaret-ontbijt - na aanvang geen toegang 16.00 Cursus “De beste studenten bijbaantjes” 20.00 Loesje schrijfavond - ontwerp je eigen posters!

Zaterdag 16 augustus:

10.30 Worshop “Kater-managment” 14.00 Cursus “Heb inspraak in je onderwijs” 16.00 Workshop “Studeren met een functiebeperking” 20.00 Bier 50 cent, fris 25 cent

Zondag 17 augustus:

20.00 GSb-feestavond met live muziek

Maandag 18 augustus:

13.00 Doe-groep “Cursus bezetting gebouw”

Dinsdag 19 augustus:

13.00 Workshop “Omgaan met de media”

GSb gaat verhuizen

Voordat het serieuze gedeelte van deze column gaat lopen, wil ik mijn beklag doen over het oerwoud van wegwerpdoekjes die in onze jungle-wegwerpmaatschappij is gekomen. Soms veeg ik de billetjes van de baby af met chloor-vloerdoekjes die uit een mintgroen doosje komen, of ik neem de tafel af met vochtige billendoekjes voor volwassenen. Al die doekjes worden gemaakt van hoogwaardig niet-pluizend antistatisch enzovoort katoen maar je moet ze altijd maar weer weggooien. Wat een verspilling! Ik vind: schoonmaken doe je met een doekje van textiel dat je vervolgens in de was doet. Behalve pleepapier en als je zonodig je billen nat wil maken, pak een washandje. Duuus. Maar daar ging deze column helemaal niet over. Hoe beter het met me gaat, hoe meer ik ga veranderen aan mijn rituelen. Rituelen zijn neurotische trekjes, voor mij gelukkig vrij onschuldig zoals het opvouwen van onderbroekjes (dat doe ik dus wat minder rigide dan vrouger), maar voor anderen van levensbelang. Ga niet op de vaste stoel van papa zitten en is de kaas wel recht afgesneden, anders vergaat de wereld, of stort ik in. Hangen de gordijntjes wel recht, zitten alle haakjes en gaatjes op dezelfde tussenliggende afstand? Hoe ouder je wordt, hoe meer deze rituelen vast komen te liggen, en het lijkt vaak alsof er steeds minder van de mens daaronder overblijft. En nu ik werk met een hele lieve demente man, zie ik dat zijn rituelen het enige is dat hem overeind houdt. Eigenlijk best fascinerend, want het lijkt nogal willekeurig welke rituelen hij heeft onthouden. Of zou er toch een systeempje achter zitten? De hele dag door loopt hij naar de keuken: “Heb ik nog brood?” Dan kijkt hij in de koelkast en overal waar het brood verstopt ligt. Want hij eet de hele dag door brood, misschien omdat hij vergeten is dat hij al gegeten heeft. Het warme eten dat hij langsgebracht krijgt, eet hij voor de beleefdheid, wanneer andere mensen er bij zijn, een paar hapjes, heel langzaam. Vervolgens gooit hij alles met bord en al in de prullenbak. Elke keer vraagt hij twintig keer: “Hoe oud ben je?” Dan antwoord ik: “Vijfentwintig”. Elke keer herhaalt hij dan: “Echt waar? Nee, dat kan niet. Nee, je liegt. Je ziet eruit als een meisje van 18.” Heel lief. En dan moet ik volhouden dat ik elke keer weer geflatteerd ben met zijn compliment. Maar vaak doet hij ook ineens leuk een zonnebril op en een sjaal om, of hij gaat vijf minuten met zijn handen op de kast trommelen en nog goed ook!

7 KEI-programma van de GSb Leest, vermenigvuldigt en verspreidt de

4 september

De Groninger Studentenbond heeft per 1 oktober 2003 een nieuw adres: St. Walburgstraat 22 9712 HX Groningen

ALV’s beginnen om 19.30 uur te pande. Alle leden wordt aangeraden aanwezig te zijn. Na afloop is er altijd een KV met bier voor € 0,50 en fris voor € 0,25!

Tel. en faxnummer blijven gelijk

Verhuisd? Geef je adres door aan de GSb! (En maak kans op een goede vermelding in het ledenbestand!)

Algemene Ledenvergaderingen

Groninger Studentenbond Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Antwoordnummer 416 9700 WB Groningen gsb@gsb-net.nl www.gsb-net.nl tel.: 050 363 46 75 fax: 050 318 78 98

GSb-Studentensteunpunt Voor al je vragen over: - Studiefinanciering - Onderwijs - Huisvesting - Bijbaantjes

www.studentensteunpunt.info

050 318 78 98

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns31-6  

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns31-6.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you