Page 1

Nait Soez’n Een uitgave van de Groninger Studentenbond

April 2003

31e jaargang

No. 4 Oplage 1350

Onafhankelijkheid en (zelf)censuur Instellingsbladen steeds meer onder druk In de vorige Nait Soez’n werd geconcludeerd dat hogeschoolblad De Hanze niet onafhankelijk opereert. De wijze waarop De Hanze berichtte over het oordeel van de Keuzegids Hoger Onderwijs over de Hanzehogeschool, waarbij niet vermeld werd dat deze van alle onderzochte hogescholen het slechtst werd bevonden, toont dit aan. Op pagina 16 van dit blad wordt hierop door Hanze-eindredacteur Boudewijn Otten op gereageerd. Reden voor de Nait Soez’n redactie om de onafhankelijkheid van instellingsbladen door het hele land eens onder de loep te nemen: een ontluisterend beeld. Door Frank Futselaar en Arjen Fokkema In maart stapte de voorzitter van de redactieraad van het Hogeschoolblad van Saxion IJsselland, Co van Amerongen, woedend op, omdat hij vond dat de journalistieke onafhankelijkheid van zijn blad was aangetast. De Raad van Bestuur van de hogeschool had besloten dat ingrijpen in de berichtgeving mag, indien de ‘strategische positie’ van de hogeschool in het geding is. Met andere

woorden: geen negatief nieuws over de hogeschool, want dat kan de concurrentiepositie wel eens beschadigen. Volgens de scheidende voorzitter, die zich al eerder stoorde aan de ‘passieve’ en ‘volgzame’ koers van de hogeschoolkrant, heeft de Raad van Bestuur nu een grens overschreden; ‘dit heet censuur’. Van Amerongen zegt dat het blad bewust geen melding heeft gemaakt van de HBO-frau-

een bedrijf opereren. Een goed bedrijf communiceert strategisch en is niet gediend met een horzel in zijn schoen. Het is het eind van een ontwikkeling, waarin de borden verhangen worden. Het stempel van onafhankelijkheid gaat er vanaf’, aldus Van Amerongen. Dergelijke conflicten zijn niet nieuw in hogeschoolland. In 1999 schorste de collegevoor-

Verder in dit nummer:

3

GATS nekslag hoger onderwijs

Nieuwe bond in Leeuwarden

9

energie 10 Duurzame op RuG en HG Uitgestorven Uithuizermeeden 13 14 Engels hoeft niet

15 17 Internationaliseer uw faculteit

C

S N E

de of van het feit dat Volkert van der G. een oud-student van de hogeschool is, omdat dergelijke berichtgeving potentiële studenten zou kunnen afschrikken. ‘Door de schaal waarop grote instellingen opereren, moeten bestuurders wel als managers van (advertentie)

R U U

zitter van de Hogeschool van Amsterdam de hoofdredacteur van het instellingsblad Havana nadat deze hem in zijn krant had geportretteerd als een ‘charmante bulldozer’. Hoewel in het artikel zowel lof als kritiek werd geuit, greep de collegevoorzitter dit aan als reden om van de lastige hoofdredacteur af te komen. Eerder werd hij al een paar dagen geschorst, omdat hij weigerde een columnist te ontslaan toen de voorzitter dat eiste. Uit solidariteit met de hoofdredacteur nam de volledige redactie ontslag. Het conflict belees verder op pagina 5 8


Nummer 4 31e jaargang

2

Colofon

Nait Soez’n is het onafhankelijke opinieblad van de Groninger Studentenbond (GSb). Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Een beperkte oplage wordt over de Groninger onderwijsinstellingen verspreid. Reacties en artikelen kunnen naar het redactieadres gestuurd worden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten. Ingezonden brieven zijn bij voorkeur niet langer dan 350 woorden. De rubriek Moar Doun valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de GSb. Hoofdredactie: Mattijs Warbroek Eindredactie: Saskia van de Mortel, Merel Stolk, Marjolein Stern en Frank Futselaar Redactie: Frank Futselaar, Geerke van ’t Veer, Micha Boon, Sjoerd de Jong, Merel Stolk, Nils Nijdam, Karolien van Wijk, Paul Klein Lankhorst en Arjen Fokkema Fotoredactie: Micha Boon en Geerke van ‘t Veer Tekeningen: Eric Wierda Duplicatie: ’t Hartje Uitleggers: Micha Boon Nait Soez’n verschijnt zes maal per jaar Oplage: 1350 stuks Redactieadres: Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Tel.: 050 363 46 75 Fax: 050 318 78 98 naitsoezn@gsb-net.nl

#

GSb ledenbon Gratis op te sturen naar: Groninger Studentenbond antwoordnummer 416 9700 WB Groningen

Nee, ik word nog geen lid. Stuur mij wel éénmalig meer info. Ik word graag lid van de Groninger Studentenbond. Ik wil

actief

een beetje actief

niet actief lid worden.

Naam:........................................................................................... Adres:........................................................................................... Postcode:........................... Woonplaats:..................................... Telefoonnr’s:................................................................................ E-mail:.......................................................................................... Studierichting:...............................................................HBO/WO Giro/bankrekeningnummer:....................................................... Ik machtig hierbij de GSb om 1x per jaar de contributie (€ 7,-) automatisch van mijn rekening af te schrijven. Ik ga hierbij accoord met onderstaande voorwaarden. Datum:..........................

Handtekening:................................

Voorwaarden machtiging: 1) De contributie wordt 1 maal per jaar aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven; 2) Het lidmaatschap en hiermee de machtiging kan ten allen tijden ingetrokken worden door een briefje te sturen aan de GSb; 3) Binnen 30 dagen na de datum van de inning kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nait Soez’n

Redactioneel Stemmingmakerij lijkt een praktijk te zijn niet enkel nog voorbehouden aan De Telegraaf. Nee, tegenwoordig hebben we staatslieden die zich hieraan schuldig maken. In de natie die een voorbeeld voor de rest van de wereld is, doet een man in zijn witte ambtswoning niets anders om de binnenlandse problemen te verdoezelen. Ook in Nederland wordt ons door MP-JP steeds vaker angst ingeboezemd om te voorkomen dat Nederland door zijn zwalkende beleid prikt. Daar blijft het echter niet bij, de Minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, heeft de hogescholen en universiteiten onlangs gewaarschuwd voor spanningen tussen moslimstudenten en de rest van de studenten nu de oorlog tegen Irak begonnen is. Om vervolgens in een adem te waarschuwen voor terroristische aanslagen, eventueel zelfs met gifgas! Waar gaat dit ophouden? Nog even en er wordt ons afgeraden boodschappen te doen bij de Souk en zeker uit te kijken de boodschappen in de supermarkt niet af te rekenen bij een medewerker die eventueel geworven zou kunnen zijn voor de jihad. In de Nait Soez’n schijnt volgens sommigen hetzelfde te gebeuren. In de vorige editie schreef Kinge Siljee in haar kookcolumn over haar ervaringen op een politieke voorlichtingsmiddag in de openbare bibliotheek. Hierin typeerde zij enkele van haar collegacampagnevoerders op een wellicht wat onvriendelijke manier. Dit schoot sommigen kennelijk in het verkeerde keelgat en deze verontwaardigden schreven een reactie, te lezen in deze Nait Soez’n. Aangezien we nu voor het eerst in twee jaar weer eens reacties op artikelen hebben gekregen is onze nieuwe ‘Bushiaanse’ koers misschien zo slecht nog niet. Dat daarbij soms op lange (Reiderlandse) tenen gestaan wordt is onvermijdelijk. Mattijs Warbroek

Doodstreep artikelen voor de volgende editie moeten voor donderdag 15 mei 2003 binnen zijn

Kies inhoud - kies VOS De kieslijst van het Vooruitstrevend Overleg Studenten in de universiteitsraad is bekend. Breng je stem uit tussen 8 en 28 mei via www.progresswww.nl/rug. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fenneken van Doesum (Letteren) Laurens Heinen (Bedrijfskunde) Rudolf Wessels (Wiskunde en Natuurwetenschappen) Anaïs Althuisius (Letteren) Martijn Wieling (Wiskunde en Natuurwetenschappen) Erik Daling (Rechtsgeleerdheid) Gerwin Blankevoort (Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen) Jos Poot (Rechtsgeleerdheid) Bianca Pander (Letteren) Linda Bralten (Medische Wetenschappen) Karolien van Wijk (Ruimtelijke Wetenschappen) Johan Veldhuis (Ecnomische Wetenschappen)


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

3

Hoger onderwijs onderdeel van GATS? Privatisering nekslag voor het onderwijs

GATS is nou niet echt een begrip dat je dagelijks tegenkomt in het nieuws, maar dat maakt het zeker niet onbelangrijk. GATS (General Agreement on Trade in Services) is een internationaal verdrag waarover de leden van de World Trade Organisation (WTO) al enkele jaren aan het vergaderen zijn. De dienstensector is de afgelopen decennia immens gegroeid en inmiddels bestaat er ook een levendige internationale handel in deze diensten, waarbij je kan denken aan toerisme of financiële voorzieningen. Door Paul Klein Lankhorst Het GATS-verdrag bestaat uit 29 artikelen waarin de voorwaarden en regels staan voor deze handel in diensten. Enerzijds staan de eisen aan de bedrijven met betrekking tot bijvoorbeeld milieu en monopolieposities. Anderzijds staan de eisen aan de desbetreffende overheden die erop gericht zijn om de internationale handel ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Dit houdt veelal privatisering in van sectoren die eerst onder debevoegdheid van de overheid vielen. Nederland wordt in de onderhandelingen vertegenwoordigd door de EU. Dit betekent dat Nederland eerst binnen de EU zelf moet overleggen welke sectoren opengesteld dienen te worden voor de internationale vrije markt. De onderhandelingen zullen in septem(advertentie)

ber de volgende ronde ingaan, maar omdat de besprekingen tussen de EU-lidstaten onderling tot nu toe in het grootste geheim hebben plaatsgevonden, is het onduidelijk om welke sectoren het precies zal gaan. Uit uitgelekte documenten blijkt dat Nederland ook het hoger onderwijs onder GATS zou willen laten vallen. Zo ondermijnt de overheid haar mogelijkheid tot regulering van het hoger onderwijs. Een van de verplichtingen binnen GATS is het non-discriminatie principe. Deze houdt in dat een overheid geen voorkeursbehandeling mag geven aan een bepaald bedrijf of land teneinde de concurrentie eerlijk te houden. Tegelijkertijd houdt dit ook in dat financiële ondersteuning via de staat vrijwel onmogelijk wordt, omdat dat binnen een geprivatiseerd systeem als concurrentievervalsing wordt gezien. Gevolg is een verregaande privatisering waardoor de toegankelijkheid, kwaliteit, onafhankelijkheid en diversiteit van het hoger onderwijs in het geding komen. De overheid laat zo het idee los dat onderwijs een verworven recht is en geeft het over aan de vrije markt. Hierbij gaan niet-rendabele studies het ontgelden, komt onderzoek niet in dienst van de wetenschap, maar in dienst van winst te staan en gaat kostenbesparing boven kwaliteit, met als bijkomende consequentie dat je ei-

gen bijdrage de kwaliteit van je studie bepaalt. De afspraken die worden gemaakt in GATS zijn in principe omkeerbaar, maar de praktijk laat zien dat het heel wat ingewikkelder ligt dan is vastgesteld in de GATS-artikelen. En wel omdat men het niet eens wordt over definiëring van begrippen en omdat terugdraaien economische consequenties heeft voor de desbetreffende bedrijven die daarvoor weer compensatie eisen. De liberalisering heeft overigens niet alleen betrekking op onderwijs, maar omdat met name de EU probeert om zoveel mogelijk publieke diensten binnen de definities van de GATS te laten vallen, zijn ook sectoren als gezondheidszorg, elektriciteits- en watervoorziening ‘in gevaar’. Dat het daarmee ook goed fout kan gaan, blijkt uit de problemen op de Amerikaanse energiemarkt, waar mensen soms dagen zonder stroom zitten. Eén van de grote problemen van GATS is dat het een puur economisch verdrag is dat weinig tot geen rekening houdt met de maatschappelijke consequenties die eraan verbonden zijn. Hoewel er binnen de artikelen wel regels zijn opgesteld over milieu en andere maatschappelijke zaken, zijn de definities ervan zo vaag dat de procedure om deze waarden te garanderen uitlopen op een juridisch steekspel. Ook de democratische controle is klein; daarvan getuigt het geheimzinnige gedrag van de regering en de onbekendheid van dit onderwerp bij zowel media als belanghebbende organisaties. Hoger onderwijs onder GATS laten vallen zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor het stelsel waarvoor studenten vele jaren lang hard hebben gevochten. Bij de volgende onderhandelingsronde over GATS, in september, zal duidelijk worden waar onze regering staat. Tot die tijd hebben we in ieder geval de mogelijkheid om de onderhandelaars van PvdA en CDA te laten weten dat studenten schoon genoeg hebben van het voortdurende rampzalige beleid uit Den Haag. 7


4

2 keer raden Het VOS in de CMR De huidige Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) had nog één overlegvergadering met het College van Bestuur (CvB) te gaan voordat zij ging wisselen. Natuurlijk moest er nog het een en ander worden afgehandeld binnen de oude raad. Zo was de begroting een heikel punt, waar twee overlegvergaderingen aan gewijd werden. Er is namelijk een half miljoen euro verlies begroot voor contractactiviteiten. Dit zijn commerciële activiteiten van de Hanzehogeschool die niks te maken hebben met het gewone onderwijs. Het zijn producten die als het ware verkocht worden aan het bedrijfsleven. De contractactiviteiten van Techniek en Gamma zijn al jaren verliesgevend, waarbij vooral de situatie op faculteit Gamma zorgwekkend is. Het CvB wijt dit onder

Nummer 4 31e jaargang Nait Soez’n De ontwikkelingen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de HG en de Universiteitsraad van de RuG. meer aan de slechte economische situatie. De CMR zag echter vooral het mismanagement, gebrek aan sturing en verslonzing vanuit Bestuur & Stafbureaus als oorzaak van de problemen. Na verschillende toezeggingen van het CvB heeft de CMR uiteindelijk ingestemd met de begroting. Verder komt er onder andere een personeelsplan wanneer de contractactiviteiten moeten worden ingekrompen. Door de uitvoerige bespreking van de begroting in de overlegvergadering van 10 maart is de rest van de agendapunten doorgeschoven naar de vergadering van 31 maart. Eén van de agendapunten was de behandeling van het Bindend Studieadvies (BSA). De raad heeft het CvB gevraagd om een effectenanalyse. In zo’n analyse worden de positieve en negatieve gevolgen van het instrument naast elkaar ge-

legd, zodat de knelpunten zichtbaar worden. Het CvB is echter terughoudend met het verstrekken van gegevens over BSA. In de overlegvergadering deden zij nog een poging om een wig te drijven tussen de verschillende fracties. Collegelid Henk Pijlman wees fijntjes op het feit dat er binnen de studentgeleding principiële meningsverschillen over BSA bestaan. Hij ‘las ook wel eens wat’, doelend op eerder verschenen artikelen in de Nait Soez’n en de Hanze. De CMR maakte al snel duidelijk dat het in eerste instantie ging om een grondige evaluatie en een effectenanalyse zodat vooral de procedures goed verlopen, en (nog) niet om de principiële discussie. Het CvB verwees hierop het onderwerp eerst weer terug naar de commissie Onderwijs & Studentenzaken. Vanuit de CMR blijft de vraag om informatie staan en het CvB zal hier conform de reglementen toch in moeten voorzien. 7

Vooruitstrevend Overleg Studenten

Het VOS in de Universiteitsraad De afgelopen twee raden is een aantal grote punten behandeld. De belangrijkste hiervan waren het strategisch plan en de actiepunten naar aanleiding van de MUB bezinning. Ook zijn de drie fracties de afgelopen weken druk bezig geweest met het zoeken van nieuwe raadsleden. Het strategisch plan is de visie op het gehele beleid van de RuG voor de komende tien jaar. In een eerdere raad werd de conceptversie behandeld en daarna is het in alle faculteitsraden behandeld, evenals via een discussie op de RuG-site. Verschillende hierin aange-

dragen punten zijn opgenomen in het huidige plan. Maar nog steeds is de universiteitsraad niet tevreden. De S.O.G.-fractie vindt het plan niet ambitieus genoeg meer en de personeelsfractie had het vooral moeilijk met het stuk over personeelsbeleid, waarin werd genoemd dat ze de dertiende maand voor slecht functionerend personeel wilden afschaffen. De VOS-fractie had moeite met het stuk over honours-trajecten, waarvan het VOS de toegankelijkheid gewaarborgd wil zien. De MUB is de wet waarin de medezeggenschap is geregeld. Een aantal jaar terug is er een bezinning geweest op deze wet. Naar aanleiding van deze bezinning zijn er nu op verschillende niveaus actiepunten geformuleerd. Volgens de gehele raad zijn twee pun-

ten onderbelicht gebleven: de betrokkenheid van studenten en personeel en de bevoegdheden van de medezeggenschap op facultair niveau, die groter zouden moeten zijn. Van 8 tot en met 28 mei zijn er verkiezingen voor de universiteitsraad en de faculteitsraden. Dit jaar zullen er zowel voor personeel als voor studenten in de universiteitsraad verkiezingen gehouden worden. Het personeel wordt gekozen voor twee jaar en de studenten voor één jaar. Hiervoor zijn de raadsleden druk bezig geweest met het zoeken naar nieuwe mensen die zich in willen zetten voor het verbeteren van het universitaire en facultaire beleid. Dit jaar zal er overal elektronisch gestemd worden. 7

Nait Soez’n zoekt nieuwe redactieleden Journalistieke neus, kritische blik? Eindredacteur (m/v)

Redactieleden (m/v)

De redactie van de Nait Soez’n is dringend op zoek naar nieuwe krachten. De Nait Soez’n is een uitgave van de Groninger Studentenbond, jouw belangenbehartiger in de stad. Het blad komt zes keer per jaar uit. We schrijven over politiek, onderwijs, cultuur en studentenzaken. En we kunnen jouw hulp wel degelijk gebruiken! We zijn met name op zoek naar:

Als redacteur vergader je regelmatig samen met de gehele redactie over wat er in de Nait Soez’n komt. Je neemt initiatief en doet voorstellen voor goede artikelen.

De eindredacteur draagt zorg voor het corrigeren en redigeren van stukken, tevens bepaalt de eindredacteur samen met hoofdredacteur en lay-outer het gezicht van het blad.

Als je interesse hebt in deze functie dan kan je altijd een keer komen kijken of een Ook als je nog niet veel ervaring hebt cyclus meelopen. Contactgegevens achter- ben je van harte welkom. De rest van op dit blad. de redactie zal je altijd ter zijde staan!


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

5

VOS wint verkiezingen voor CMR van HG Progressieve meerderheid in studentgeleding

Het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS), de studentenfractie van de Groninger Studentenbond heeft in de verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hanzehogeschool een grote overwinning behaald. Na een intensieve verkiezingscampagne waarbij de nietsvermoedende hogeschoolstudent voortdurend werd gebombardeerd met flyers en posters, wist het VOS vijf van de negen studentzetels in de wacht te slepen. De andere studentenfractie, de Interfacultaire Studentenfractie (ISF) ging terug van vijf naar vier zetels. Tijdens de zeer spannende avond waarop de verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt, werd het aantal stemmen van dag tot dag gemeld. Het

bleek dat het VOS uiteindelijk 14 stemmen meer had gekregen, hetgeen goed was voor de felbegeerde vijfde zetel. Aankomend fractievoorzitter Jetze Luhoff, ‘Dit is voor ons echt een bevestiging van het kritische en pro-actieve beleid dat het VOS het afgelopen jaar heeft gevoerd. Ook hebben we bij de campagne ingezet op maximale zichtbaarheid. Dat heeft kennelijk gewerkt.’ Al is de opkomst meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor, het blijft een bedroevend laag percentage. Dit jaar ging 8,5 procent van de studenten stemmen, vorig jaar 3,8 procent. Dat de opkomst omhoog is gegaan, komt waarschijnlijk door het electronisch stemmen, dat dit jaar voor het eerst is ingevoerd op de hogeschool. Dit heeft echter wel tot ge-

volg gehad dat de opkomstpercentages per faculteit zeer grote verschillen vertoonden. Op de faculteit Techniek, waar de digitalisering al vergevorderd is, lag het opkomstpercentage op 16,28 procent, maar op de faculteit Gamma was de opkomst slechts 2,74 procent. Op de faculteit Kunsten ging zelfs geen enkele student stemmen. Het VOS wijt dit aan de grote verschillen in digitalisering tussen de verschillende faculteiten en zal deze onevenredigheid komend jaar in de raad aanJetze Luhoff kaarten. 7

8 vervolg van pagina 1

discussie over de onafhankelijkheid van het blad. Volgens sommige schrijvers zorgde de vaak negatieve berichtgeving voor afnemende studentenaantallen en teruglopend contractonderzoek. Te veel financiële belangen stonden op het spel om de Delta-redactie in hun ‘journalistieke speeltuin’ vrij te laten, aldus een verbolgen decaan van de TU. Een redacteur klaagde dat het College van Bestuur de gehele Delta ondergeschikt wilde maken aan het algemene doel van de TU: ‘in de gebenedijde schaduw komen te staan van MIT in Boston.’ Alles wat niet strookte met dit ‘gewenste sprookjesbeeld’ moest volgens het College worden ‘uitgebannen, verbrand, doodgezwegen’. Na een langdurig welles-nietes sloot de voorzitter van de redactieraad de discussie door te verzekeren dat de Delta haar onafhankelijkheid zou behouden. Ernstiger is de affaire die zich begin dit jaar in de Observant, het blad van de Universiteit van Maastricht, afspeelde. Een column, waarin twee hoogleraren middels een briefwisseling op elkaar reageren, is uitgelopen op een rel. De directeur van het ICT-Servicecentrum van de universiteit ergerde zich aan de kritiek die door de columnisten werd geuit op zijn centrum en stapte naar de rector. De rector mengde zich vervolgens persoonlijk in de discussie. Nadat hij contact had opgenomen met één van de columnisten heeft deze zich teruggetrokken, omdat hij vreesde dat er moeilijkheden zouden ontstaan rond zijn positie als decaan. De redactie betreurde het vertrek en vond dat het College van Bestuur het debat frustreerde. Volgens de rector is de vrijheid van meningsuiting echter niet in het geding, maar ‘zijn er wel grenzen aan de vrijheid van de columnist’. Met het vertrek van de columnist was het debat overigens niet voorbij.

De directeur van het ICT-Centrum uitte zijn tevredenheid over het vertrek van de columnist en suggereerde dat zijn personeel fysiek agressief zou zijn geworden als de kritiek niet zou ophouden. De Observant werd overspoeld door kritische brieven waarin het universiteitsbestuur onder andere met de maffia werd vergeleken en de directeur als ‘klikspaan’ en ‘slecht verliezer’ omschreven werd. De vervangende columnist heeft de briefwisseling inmiddels op een ander onderwerp weten te brengen, zodat deze beschamende affaire niet langer de halve universiteitskrant hoeft te vullen.

reikte een dieptepunt met het opstappen van de voorzitter van de redactieraad. Volgens hem was de redactieraad overbodig, aangezien het College van Bestuur een ‘bedrijfsblad’ wilde in plaats van een onafhankelijke krant. Minder ingrijpend, maar desalniettemin opmerkelijk was de oplossing die gevonden werd bij Hogeschool Windesheim. Een columnist van de Hogeschoolkrant was zo gefrustreerd over het feit dat hij alleen maar reacties op zijn columns kreeg wanneer er in gevloekt werd, dat hij in een met schuttingwoorden doorspekte column zo’n beetje elke religieuze bevolkingsgroep beledigde. Hij beëindigde zijn betoog met ‘Sieg heil’. Hoewel de redactie van de Hogeschoolkrant geen reden had gezien de column niet te plaatsen, schoot de inhoud het College van Bestuur van de christelijke hogeschool volkomen in het verkeerde keelgat. De hele uitgave werd teruggenomen en een vernieuwde editie, zonder column maar met excuses, werd verspreid. De columnist is bij de Hogeschoolkrant niet meer welkom, iets waar hoofdredacteur Wisman overigens volledig achterstaat; ‘We zijn in dienst van de hogeschool en in de statuten staat dat we het belang van de hogeschool niet mogen schaden.’ Dergelijke perikelen zijn overigens niet voorbehouden aan hogeschoolbladen. In 2000 woedde in de kolommen van de Delta, de universiteitskrant van de Technische Universiteit Delft, een

En hoe zit het nu met onze eigen Hanze? Tja, Nait Soez’n meent zich nog te herinneren, dat een aantal jaren terug bij een open dag op de faculteit Gamma de Hanze uit de schappen werd gehaald omdat er teveel negatiefs in stond voor de potentiële studenten. En vroeg hoofdredacteur Willem Muste zich in de HBO-Journaal van mei 2002 niet openlijk af of hij wel iets zou plaatsen wanneer het een rel op de hogeschool zou kunnen veroorzaken? Die twijfel op zich is al veelzeggend over de spagaat waarin De Hanze zich, net als andere instellingskranten, bevindt. Aan de ene kant is er de wil om journalistiek onafhankelijk te blijven. Aan de andere kant zijn in deze tijden van steeds sterker wordende concurrentie in het hoger onderwijs, waarbij de strijd om studentenaantallen de hoogste prioriteit heeft, hogescholen en universiteiten zelden gelukkig met kritiek uit eigen gelederen. Dus komen de bladen onder steeds meer druk te staan van de instellingsbesturen. Hierdoor vervaagt de grens tussen onafhankelijkheid en (zelf)censuur. 7


Nummer 4 31e jaargang

6

Tegenslagen Hanse Law School Problemen pakken positief uit voor studenten

De nieuwe internationale opleiding Hanse Law School (HLS) kreeg dit jaar te maken met een aantal tegenslagen.Door strenge overheidseisen moest de ambitieuze propedeuse alsnog worden aangepast en ontstond begin dit jaar veel onvrede onder de nieuwe eerstejaars. Daarnaast trok een grote sponsor zich terug, waardoor er vier jaar lang jaarlijks 50.000 euro minder op de begroting komt. Niettemin is de wijze waarop het opleidingsbestuur de problemen aanpakt niet onverdienstelijk. Door Frank W. Futselaar De HLS is een opleiding binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met een sterk internationale inslag. Het is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Groningen, Bremen en Oldenburg. Hierbij is het idee, dat er niet alleen Nederlands recht wordt gegeven, maar dat ook veel aandacht wordt geschonken aan bijvoorbeeld Duits en Engels recht. Onderdeel van de opleiding is minstens één jaar aan één van de buitenlandse partnerinstellingen door te brengen. Daarnaast zou het, omdat alle cursussen in principe aan alle universiteiten moeten worden gegeven, voor studenten mogelijk moeten zijn om elk willekeurig vak aan de deelnemende universiteit van hun keuze te volgen. En daar dient zich meteen de eerste tegenslag aan, want de plannen van de HLS voor een zeer internationaal getinte propedeuse zijn van twee kanten doorkruist. Het bleek namelijk dat de opleiding niet voldeed aan de eisen die de overheid stelt voor het ‘Civiel Effect’. Dat zijn de opleidingseisen die voor bijvoorbeeld de ‘toga-beroepen’ als rechter en advocaat zijn vastgelegd. Er moest meer Nederlands recht in de propedeuse, waardoor het hele curriculum moest worden

omgegooid. Tot overmaat van ramp besloot het faculteitsbestuur van Rechten dat zij eigenlijk helemaal niet wilde dat de HLS een eigen propedeuse kreeg. Het faculteitsbestuur wil één standaardpropedeuse voor de hele faculteit. Nu blokkeert de faculteit een nieuwe, aangepaste propedeuse die wel aan de ‘Civiel Effect’-eisen voldoet en recht doet aan het internationale karakter van de opleiding. De HLSeerstejaars moeten maar gewoon met de andere rechtenstudenten meedoen. En dat is nou juist precies het tegenovergestelde van wat de HLS-studenten verwachtten toen zij met hun opleiding begonnen. Hun was namelijk in alle HLS-folders een totaal afwijkende propedeuse beloofd. Ze hadden van te voren wel te horen gekregen dat de propedeuse aangepast zou zijn, maar sommige vakgroepen grepen deze aanpassingen aan om de opleiding wel erg nationaal gericht te maken. Dit zorgde voor problemen met het internationale karakter van de opleiding. Want in principe zouden de Duitse en Nederlandse studenten grotendeels dezelfde vakken moeten krijgen, omdat de vakken uitwisselbaar zouden moeten zijn. En dat is, door de nieuwe propedeuse, nu niet het geval. In de praktijk

(advertentie)

Nait Soez’n leverde dit het afgelopen jaar veel communicatieproblemen met de zusterinstellingen en met de studenten op. Desalniettemin lijkt de opleiding goed bezig met het aanpakken van de problemen. Om enigszins compensatie te bieden voor de veranderde propedeuse worden er vanuit de verschillende vakgroepen ‘extra’s’ aangeboden aan de HLSstudenten, zoals een paar extra colleges. Ook belangrijk is dat het opleidingsbestuur de inspraakmogelijkheden van studenten heeft uitgebreid. Naast de reguliere vergaderingen van de Opleidingscommissie (OC) zijn er een aantal malen gesprekken met de opleidingsdirecteur en mag er een student aanwezig zijn bij de stafvergaderingen van de opleidingen. Dit laatste fenomeen, dat ook wel bekend staat als Adviserend Studentlid Opleidingsbestuur (ASO), is van zeer groot belang. Hierdoor hebben studenten namelijk direct inzicht in de besluitvorming van hun opleiding en is bijvoorbeeld de opleidingscommissie niet alleen afhankelijk van de informatie die zij van de opleidingsdirecteur krijgt. Een dergelijke constructie komt aan de RuG naast bij de HLS alleen op de faculteit Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen voor. De studenten zijn ieder geval positief over de maatregelen van het opleidingsbestuur. OClid Sebastiaan Landers: ‘In het begin van het jaar was er sprake van veel miscommunicatie tussen de studenten en de opleiding. Door de uitgebreidere inspraak is dit veel beter geworden. Wij voelen ons nu echt betrokken bij de besluitvorming’. Wat betreft de weggevallen sponsor heeft de faculteit de huidige studenten in ieder geval gegarandeerd dat er niet op hun curriculum bezuinigd gaat worden. Er zullen waarschijnlijk wel minder extra activiteiten georganiseerd worden, zoals seminars of colleges van gastdocenten uit het buitenland. Niettemin maakt het incident wel duidelijk hoe kwetsbaar een opleiding wordt als ze afhankelijk is van geld uit het bedrijfsleven, de zogenaamde derde geldstroom. Als er nog meer sponsors opstappen, zou dat best wel eens de onderwijskwaliteit kunnen aantasten, waar studenten de dupe van zijn. Ondanks een aantal zwakke plekken mag de HLS een voorbeeld zijn voor andere opleidingen die met tegenslagen kampen. Door studenten te betrekken bij je besluitvorming creëer je automatisch meer draagvlak en daarmee meer tevreden studenten. 7


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

Flevo Festival 2002

Franka tussen christenen onder elkaar Niet alleen met Pasen willen christenen hun verlosser herdenken. Van 14 tot en met 18 augustus vond op een landgoed in het Brabantse Liempde het Flevo Festival plaats, een groot christelijk jongerenfestival. Ik was erbij; ik wilde namelijk wel eens weten wat de christelijke jongerencultuur, die gezien de statistiekjes bestaat, inhoudt. Nu waren ze met zijn elfduizenden bij elkaar, een kans om niet te missen. Door Franka Hummels

Naast optredens van bands vonden er in diverse tenten allerlei discussies en andere activiteiten plaats. Ik was bij een discussie die als vraagstelling had ‘Homoseksualiteit binnen de gemeente, kan dat?’ Een progressief gekozen thema. De discussie werd geleid door twee jongens in strakke gekleurde broeken en strakke gekleurde bloesjes waarvan de bovenste knoopjes open waren. Nee, daar mag je geen

Het Flevo Festival is al sinds 1981 een jaarlijks terugkerend festijn. De doelstelling van de stichting The Crown, die de organisatie van het festival overgenomen heeft van Youth for Christ, is volgens de folder: ‘Zoveel mogelijk jongeren de gelegenheid bieden om in een ongedwongen en feestelijke omgeving zelf te ontdekken wat de essentie van het christelijk geloof is’. Het festival moet aan deze doelstelling beantwoorden door een gevarieerd programma met bands en discussies. Ook lopen er mensen rond met een sticker ‘praatpaal’, bij wie degene die aan zijn geloof twijfelt terecht kan en is er een tent met conclusies uit trekken. In het panel zat onder het opschrift ‘kerk’, waar jongeren ‘tot zich- meer een man die homo was, maar een kruis zelf’ kunnen komen. droeg omdat hij er van God niks mee mocht doen. De zaal leefde met hem mee, maar geIk twijfel niet aan mijn geloof; het is bij lukkig wist een man uit het publiek hem te mij afwezig. Al die blije jongeren weten vertellen dat je ervan kon genezen. Hij was dat echter niet. Ze zijn op hun mooist en namelijk zelf ook ooit homo geweest, maar hipst uitgedost - nu durven ze wél dat T- nu was hij al jaren gelukkig getrouwd en zelfs shirt met de grappige godsvruchtige tekst vader. Het publiek was redelijk eensgezind; aan. Eindelijk een omgeving waaraan je de gevoelens mogen, maar je mag er niet aan niet voortdurend hoeft te verantwoorden toegeven, dat staat in de bijbel. dat je gelooft, eindelijk een omgeving waar- Een ander progressief gekozen onderin je niet bang hoeft te zijn dat je met rare werp was ‘Save the Sex’. Geen seks voor seculiere mensen in aanraking komt. Vol- het huwelijk, het moet, maar hoe pak je gens een onderzoek van de christelijke krant Nederlands Dagblad is die kans op het festival toch nog drie procent. Ik voel me buitengesloten. Voor de meesten aanwezigen is het festival leuk, omStruikelblok is een werkgroep van de Grodát ze met christenen onder elkaar zijn. ninger Studentenbond die zich richt op Maar er is geen ruimte voor twijfel. Wie studenten met een functiebeperking. We gelooft, is goed. Maar wat je dan gelooft, zijn op dit moment druk met het uitvoewaarom en waarom dat dan goed is, daar ren van grootste plannen: eind oktober wordt niet op in gegaan. En dat is ook willen we twee themadagen houden, waarniet nodig, want dat is al gedeelde kenmee we onder meer studenten (met of nis onder de aanwezigen. Maar hemel, zonder een functiebeperking) en docenwat moet een christelijke jongere met ten willen informeren. Er is bij hen over twijfels over zijn geloof zich eenzaam het algemeen erg weinig bekend over movoelen op zo’n festival. Hoeveel van dit gelijkheden en regelingen die het studiesoort leed zal er achter de vast heus wel pad voor functiebeperkte studenten makmeerendeels oprecht blije gezichten kelijker begaanbaar kunnen maken. Door schuilgaan?

7

dat eigenlijk aan? Je kunt afspreken dat je elkaar niet aanraakt, want dat is verleidelijk. De presentator van deze workshop verloor even zijn concentratie. ‘Huid op huid, seks, dat is zoo lekker! Ik ben getrouwd, ik weet het, maar o, dat is zo lekker!’ Hij vertelde een anekdote van kennissen, die maar liefst acht jaar verkering hadden gehad voordat ze trouwden en het deden. ‘Dat is toch niet mogelijk!’ riep onze presentator uit. Om zich direct te herstellen: ‘Dat is bijna onmogelijk!’ Toen onthulde hij het slimme trucje van deze mensen: ze waren nooit samen zonder dat er ook anderen bij waren. Waar ieder regulier festival meestal eindigt in het collectief uitslapen van een verenigende alcoholroes, moest dit festival zich bij gebrek aan alcohol tot andere middelen wenden. Op zondag was de apotheose van het festival: de kerkdienst Outburst. Duizenden mensen stonden in de zon te kijken naar het hoofdpodium waar een veertiger in spijkerbroek en streepjesshirt een preek hield. Twaalfhonderd jongeren op een groot grasveld met bloedserieuze gezichten en gevouwen handen. Er werd gezamenlijk gebeden en gezongen. Mensen, jonge mensen, hieven hun handen ten hemel, hielden hun ogen dicht en zongen in extase ‘Hier sta ik heer, zend mij!’ of ‘Now, now is the time to worship.’ De dominee hoopte dat iedereen veel geleerd had op het festival en zijn geloof had kunnen verdiepen. Het publiek beaamde dit, dronken van liefde voor God of voor het nieuw opgeduikelde, voor pa en ma wèl acceptabele, christelijke vriendje. Daarna moest iedereen weer terug naar de boze maatschappij. De mijne. 7

Struikelblok zoekt hulp middel van informatiemarkten, workshops, presentaties en studenten-discussiecafé’s hopen wij hier wat aan te doen. Om dit alles te kunnen laten slagen kunnen we zeker meer hulp gebruiken. Mensen die willen helpen met organiseren van de themadagen of op één van de dagen zelf een handje willen helpen, nodigen we hierbij van harte uit contact met ons op te nemen: struikelblok@gsbnet.nl of vraag naar Wieke bij de GSb, telefoonnummer 050 - 363 46 75.


Nummer 4 31e jaargang

8

Nait Soez’n

De gekozen opleidingscommissies Een pleidooi voor democratie en openheid De afgelopen jaren is medezeggenschap op de RuG een terugkerend punt op de agenda van de Universiteitsraad. Moeten Faculteitsraden meer rechten krijgen of niet? Zijn studenten niet meer betrokken bij het onderwijs? Moet er een praatclubje komen voor gefrustreerd personeel? Op opleidingsniveau kunnen studenten meepraten over het beleid in de Opleidingscommissie (OC). De studenten in de OC vertegenwoordigen de studenten van de opleiding, daarom vind ik ook dat ze democratisch verkozen moeten worden. Aan de RuG is dit helaas lang niet altijd het geval. Uit een kort onderzoekje onder 82 OC-leden bleek dat bijna driekwart van de nieuwe OC-leden informeel benaderd wordt. Door Arjen Besselink

komen. Toch zijn verkiezingen volgens seren wordt overigens vaak schromelijk mij wel de meest zuivere manier om tot overschat. Dit kan op relatief eenvoudige Studenten kunnen op drie niveau’s invloed vertegenwoordiging te komen. Daarnaast wijze geregeld worden. Opleidingen zouuitoefenen op hun onderwijs. In de Univerden een voorbeeld kunnen nemen aan Gesiteitsraad kunnen studenten meepraten schiedenis, waar OC-leden al jaren gekoover het centrale beleid van de universiteit, zen worden. onder andere over het studentenstatuut en afstudeerfonds. Over het facultaire beleid Het kiezen van studenten in Opleidingscomkunnen studenten hun mening geven in de missies heeft in mijn ogen gunstige gevolFaculteitsraad. Hier komen onder andere de gen. De procedures moeten duidelijker worgrote lijnen van studieprogramma’s en nieuden, kandidaten moeten bekendheid geven we opleidingen aan bod. In de Opleidingsaan de OC en ze zitten er daadwerkelijk nacommissie discussiëren studenten en per- ligt er ook een schone taak voor de kan- mens de studenten. Afgezien van het feit soneel over het beleid van de opleiding. De didaten om studenten te overtuigen waar- dat huidige OC-leden vaak erg hard hun best studenten worden geacht hier namens alle om de OC belangrijk is en waarom zij ge- doen en met louter goede bedoelingen zitstudenten te zitten. kozen moeten worden, waardoor naast de ting nemen, is het hoog tijd dat de medezegDe Universiteits- en Faculteitsraad moeten opkomst bij OC-verkiezingen ook de be- genschap toegankelijk wordt. 7 volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en kendheid van de OC (advertentie) Wetenschappelijk Onderzoek democratisch vergroot wordt. verkozen worden, tenzij er te weinig kandi- Een ander veelgedaten zijn. Je kunt echter op grofweg drie hoord argument temanieren in een OC komen. In veruit de gen democratisch meeste gevallen worden studenten in OC’s verkozen OC’s is de informeel benoemd, docenten vragen goede geringe praktische studenten of studenten vragen vrienden. haalbaarheid van Hierdoor wordt een bepaalde groep buiten- verkiezingen en de gesloten en wordt de OC een gesloten or- kwaliteit van de gegaan dat mensen niet kennen. Hier ben ik kozenen. Ik vind het een grote tegenstander van. vertegenwoordiStudenten kunnen ook in de Opleidingscom- gingsaspect echter missie komen via een sollicitatiecommissie. belangrijker dan het De sollicitatiecommissie bepaalt wie van de k w a l i t e i t s a s p e c t . sollicitanten plaats mag nemen. Deze proce- Verkiezingen kosten dure is een stuk beter, omdat deze vaak ge- de opleiding inderpaard gaat met het zoeken van kandidaten. daad aanzienlijk Het is echter wel zo dat in dit geval twee, meer moeite dan drie of vier studenten bepalen wie er in de wanneer ze het evenOC komen, terwijl deze geselecteerde stu- tjes informeel afhandenten wel de mening van alle studenten delen. Dit ontslaat moeten vertegenwoordigen. opleidingen in mijn Ten derde kunnen studenten in opleidings- ogen niet van hun commissies democratisch gekozen worden. verantwoordelijkOp deze manier heeft iedereen een kans om heid om zorg te drazijn of haar standpunten bekend te maken en gen voor een doorstemmen te krijgen. Van de mensen die in de zichtige procedure OC komen kun je ook stellen dat ze een goe- en daadwerkelijke de vertegenwoordiging zijn van de opleiding. s t u d e n t v e r t e g e n Als argument tegen verkiezingen wordt woordiging. De tijd vaak de lage opkomst genoemd, waardoor die het kost om verstudenten al met zes stemmen in de OC kiezingen te organi-


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

9

Messenger-interview met jonge bond in Leeuwarden Session Start (MSN - Mig Thuis:hugo): Wed Mar 26 16:42:35 2003 *** hugo*****@hotmail.com (hugo) has joined the conversation. Mig Thuis: dus.... Mig Thuis: ik pak even wat te drinken, het is verdraaid heet vandaag. hugo: ja, heerlijk weer weer hugo: ready when you are Mig Thuis: goed. Hugo, jullie zijn dus bezig met het oprichten van een nieuwe studentenvakbond in Leeuwarden?Hoe dat zo? hugo: yep, met een groep bevlogen studenten proberen we een bond op te zetten. met hulp van LSVb en GSb Mig Thuis: die was er niet tot nu toe? hugo: nee, er zijn er in het verleden wel een paar geweest, maar die hebben de tand des tijds niet doorstaan hugo: de laatste was de SVL (Studenten Vakbond Leeuwarden – red.) maar die leeft alleen statutair nog Mig Thuis: je noemt een groep bevlogen studenten. met hoeveel zijn jullie dan? en hoe komen die mensen erbij om dit te gaan doen? hugo: er zijn eigenlijk twee initiatieven geweest hugo: het ene kwam van de LSVb; dat was het “wittevlekkenplan”, om in steden zonder bond studenten te helpen zich te organiseren hugo: en het ander kwam van onze huidige voorzitter, Gerdien van Tongeren hugo: die initiatieven kwamen samen tijdens een workshop van de LSVb hugo: toen zijn er wat enthousiastelingen gezocht en daar zijn we mee verder gegaan Mig Thuis: hoe kwamen die mensen op het idee dat er iets moest gebeuren? wat was hun persoonlijke reden? hugo: ik denk dat iedereen het idee had dat studenten in Leeuwarden een vertegenwoordiging misten, een samenhang Mig Thuis: en voor welke onderwijsinstelling zetten jullie je in? hugo: voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Christelijke Hogeschool Nederland. de agrarische hogeschool niet, want die hebben een eigen vertegenwoordiging hugo: voor mij is het een manier om iets aan het student zijn toe te voegen Mig Thuis: hoe bedoel je dat? hugo: ik vind niet dat men alleen student is om alleen een papiertje te bemachtigen. er is meer te beleven en te doen dan dat hugo: ik denk dat studeren betekent dat je op zoek gaat naar wat je wilt, hoe je het wilt, waarom en zo Mig Thuis: maar wat houdt het dan wel in? hugo: ik wil er niet zweverig over doen hugo: maar een idealisme speelt zeker mee; een betere studentenwereld enzo Mig Thuis: goed zo, dat is leuk om te horen! idealisme is geen vies woord hoor! hugo: gelukkig Mig Thuis: en hebben jullie al een naam voor jullie initiatief? hugo: ja! we heten FLeS; Federatie Leeuwarder Studenten hugo: het woord federatie is een beetje vergezocht maar de afkorting maakt veel goed Mig Thuis: zeker, het moet een beetje lekker bekken he. Mig Thuis: top. en FLeS komt nu flink onder de aandacht van de L'warder studenten? hugo: we willen eerst onszelf organiseren en daar zijn we nu hard mee bezig Mig Thuis: wat houdt jezelf organiseren in? hugo: statuten regelen, subsidies regelen, verder zijn we bezig met demo’s, open dagen afstruinen, besluiten wat we willen en hoe we dat willen gaan doen, wie van ons wat gaat doen… Mig Thuis: statuten en subsidies, dat klinkt nog niet echt heel erg spannend enzo... hugo: nee, ik zou er ook graag al doorheen zijn Mig Thuis: maar het is een noodzakelijk kwaad? hugo: ja. om dingen te kunnen doen is helaas een organisatie nodig Mig Thuis: tsja. maar jullie staan dus al wel op open dagen van de hogescholen om je daar bekend te maken aan de studenten? hugo: ja, en om de mensen die we als vakbond vaker tegen gaan komen te leren kennen... beetje netwerken dus Mig Thuis: en hoe reageren die over het algemeen? hugo: heel enthousiast, dat is erg leuk hugo: en een onderdirecteur van de CHN bood ons de wereld aan hulp. hij vond het een mooi initiatief. en ook belangrijk Mig Thuis: o, dus het valt wel in goede aarde, ook bij de besturen van de hogescholen? hugo: nou, die hebben soms nog wel een beetje de neiging om verstoord op te kijken als je vertelt dat je een studentenvakbond bent hugo: maar de studenten die ik erover spreek vinden het fantastisch. en daar doen we het natuurlijk voor Mig Thuis: heel mooi. en als studenten contact willen opnemen met FLeS? hoe doen ze dat dan? hugo: dan kunnen ze via school of via medestudenten ons vinden hugo: maar men kan ons altijd bellen op mijn tel.nr 058-2163771. of email FLeS@lsvb.nl Mig Thuis: heel mooi! ik denk dat ik zo wel even genoeg heb. dus ik wil je danken voor dit interview hugo: graag gedaan Micha Mig Thuis: he cool, bedankt en heel veel succes met jullie inititatief! hugo: dank je. hoi! Mig Thuis: moi Session Close (hugo): Wed Mar 26 17:29:35 2003


10

Nummer 4 31e jaargang

Nait Soez’n

Het SMOG bezint zich op duurzame-energie project Milieuwerkgroep zet zich in voor groene stroom op HG en RuG

Door Marieke Strick en Marjolein Stern De Hanzehogeschool Groningen (HG) heeft geen groene stroom in haar energiepakket en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft nu 10% groene stroom, dankzij de inspanningen van het Studenten Milieu Overleg Groningen (SMOG), de milieuwerkgroep van de Groninger Studentenbond en de VOS-fractie in de Universiteitsraad. Dat is al iets, maar nog niet genoeg. Het SMOG wil de aandacht op duurzame energie blijven vestigen. We beraden ons momenteel onder andere in samenwerking met de VOS-fractie in de Centrale Medezeggenschapsraad op een project voor de HG. Na de RuG is het hoog tijd dat ook bij de HG kritisch aandacht besteed wordt aan duurzaam energieverbruik. Op de RuG moet hier natuurlijk de nadruk op gelegd blijven worden. Verder willen we ook de studenten en medewerkers van de onderwijsinstellingen bewuster maken van de gevolgen van hun energiegebruik en de mogelijkheden op dat gebied. Dankzij acties van de Universitaire Milieuplatforms (UMP’s) van Amsterdam en Maastricht koopt de Universiteit van Amsterdam nu 16% en de Universiteit van Maastricht zelfs 80-100% groene energie in. Vooral het behaalde succes in Maastricht laat zien dat het wel degelijk mogelijk is het energiebeleid van onderwijsinstellingen duurzamer te maken zonder (veel) meer kosten te maken! Onlangs heeft ook het UMP van Nijmegen actie gevoerd op de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) om deze (zo veel mogelijk) over te laten schakelen op groene stroom. Tijdens deze actie zijn ruim 1900 handtekeningen van studenten en medewerkers, die de bezorgdheid van het UMP over de milieueffecten van het energiegebruik van de KUN delen, opgehaald en aangeboden aan de Rector Magnificus van de KUN. Er is een aantal redenen voor het duurzaam gebruik maken van energie. Het broeikaseffect neemt toe en fossiele brandstoffen raken op. Bovendien zijn deze door verbranding, ongelukken tijdens het transport en gewoonweg het gebruik ervan zeer milieuvervuilend. Inmiddels bestaat er al een aantal milieuvriendelijke mogelijkheden om onszelf (duurzaam) te voorzien van energie. Zonne-energie heeft veel potentieel en er vinden aan de lopende band innovaties

plaats. Als op alle daken van Nederland zonnepanelen zouden zijn geïnstalleerd, zou het hele land voorzien zijn van energie. Dit is helaas erg duur. Verder is de brandstofcel-methode ontwikkeld, waarbij door middel van een chemisch proces waterstof omgezet wordt in energie, die kan worden opgeslagen. Het afvalproduct hiervan is water! Het is echter nog een probleem dat waterstof behoorlijk ontplofbaar is. Er zijn momenteel in Europa proeven gaande met stadsbussen die op waterstof rijden, met behulp van een oplaadpunt in de stad dat draait op groene stroom. Duurzame energie is duurder dan grijze energie. Dit komt onder andere doordat er veel overheidssubsidie voor fossiele brandstoffen gegeven wordt en er geen distributie-netwerk aanwezig is voor duur-

zame energie. Zou dat wel het geval zijn, dan zou zonne-energie veel goedkoper zijn. Bovendien worden er nog steeds meer investeringen op het gebied van grijze energie dan duurzame energie gedaan. Er is echter hoop: er is een stijging van de kosten voor grijze energie te verwachten in verband met de schaarste van fossiele brandstoffen. Wanneer het afval dat bij de productie van grijze energie vrijkomt in rekening zou worden gebracht, wat nu niet het geval is, zou de prijs van die energie ook stijgen. Verder is een stimulerend

overheidsbeleid nodig om het gebruik van duurzame energie op grote schaal mogelijk te maken. Dat is nog door de nog immer voortdurende formatie van het nieuwe kabinet nog even afwachten. Instellingen binnen het Hoger Onderwijs zijn grootverbruikers van stroom. Hierdoor hebben zij in principe veel mogelijkheden op het gebied van gebruik en ontwikkeling van duurzame energie. Ze zouden bijvoorbeeld zelf energie kunnen opwekken met behulp van zonnepanelen of kleine windmolentjes op het dak. Vooral de technische opleidingen zouden hier een rol in kunnen spelen. Zo heeft de Technische Universiteit van Eindhoven een techniek ontwikkeld waarbij er twee plekken zijn in een gebouw waar koude en warmte worden opgeslagen. Hierdoor wordt in de winter energie bespaard op stoken en in de zomer op airconditioning. Bij duurzaam energiegebruik hoort niet alleen het gebruik van energie uit duurzame bronnen, maar ook het bewust gebruik maken van die energie. Op de HG en de RuG wordt nu veel meer energie gebruikt dan nodig is: lichten kunnen veel vaker uit en verwarmingen lager in plaats van een raam open... Om invloed uit te oefenen op het energiebeleid van de instellingen kunnen we een aantal dingen ondernemen. Een (handtekeningen)actie, lobbyen voor (het zelf opwekken door de instellingen van) duurzame energie, eventueel met medewerking van de energiecoördinator van de instelling en andere sympathiserende personen of instanties, behoren allemaal tot de mogelijkheden. Ook het scherp in de gaten houden van nieuwbouwplannen van de HG en de Rug is een optie; nieuwbouwprojecten hebben de meeste kans om op duurzame energie te gaan draaien, of zelfs om het op te wekken, omdat dat goedkoper is dan het verbouwen van bestaande gebouwen voor dat doel. 7 Heb je zin om te helpen bij het verzinnen, opzetten of uitvoeren van een duurzameenergie project op je instelling? Mail dan het SMOG (SMOG@GSb-net.nl), bel Marjolein (3634675) of kom langs op de GSb (Pelsterstraat 23).


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

Italiaanse gerechten, nogal wiedes Iedereen wil Italiaans eten, maar er bestaat niet zoiets als de Italiaanse keuken. Iedere streek heeft sinds de eenwording van 1870 zijn eigen culinaire identiteit behouden. Dit schrijft jullie culinaire redactie buitenland, knabbelend op een bruschetta met knoflook en tomaat, vanuit een dure internetboot in Verona. Vanwege de kosten dus een korte column.

11

Koken met Kinge

dus je Italiaan onder druk zetten verse kaas mee te nemen. Deze kazen mogen om gezondheidsredenen niet in Nederland verkocht worden: alles moet gesteriliseerd, geplastificeerd en geneutraliseerd, want o wee, er zou een bejaarde kunnen sterven aan een te pittige kaas.

Stap twee: bak brood zoals jij het lekker vindt. Neem de kaas. Snij in schilfers en eet heel authentiek een snee brood en een kaasschilfer zo van het mes. Doe dit op een warme zomerdag in het park met een suave (droog, uit Italië) en je hoeft verder echt geen avondeten meer. 7

Recept met kaas Stap één: word vrienden met een Italiaan. Niet te close, want je weet wat Pé en Rinus zongen over Italianen: ‘Vertrouw geen Italianen, ze knoeien met conserven, ze steken er van alles in. Ze lullen van amore, maar laat ze ouwe-hore, een Italiaan is ons te min!’ Of nog beter: word vrienden met mij. Moet je wel snel zijn, want over enkele dagen ben ik terug met een gaaf stuk pecorino en parmigiano. Als je mij niet kent, moet je

Wouter en Jan-Peter, het moet beter! Duizenden studenten demonstreerden tegen bezuinigingen

Misschien hebben Bos en Balkenende het begrepen en luisteren ze naar de oproep die zeker achtduizend studenten op 13 maart tijdens de landelijke manifestatie in Den Haag deden aan de formerende partijen om niet nóg meer op hoger onderwijs te bezuinigen. ‘Wouter en Jan-Peter, het moet beter’ scandeerde de menigte. Door Merel Stolk Duizenden studenten gaven gehoor aan de oproep van Platform 12 November om op 13 maart hun bezorgdheid te tonen over de toekomst van het hoger onderwijs. Rond één uur begon het Malieveld vol mensen te stromen. Eerst kon geluisterd worden naar een bandje dat, misschien niet heel toepasselijk, veel over de dood zong. Vervolgens hield Noortje van der Meij, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, een toespraak waarin ze het CDA en de PvdA opriep om naar de studenten te luisteren. De Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam betoogde dat er niet bezuinigd, maar geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs, omdat daar de huisartsen, verpleegkundigen en advocaten van morgen worden opgeleid, welke nodig zijn voor een leefbare, veilige samenleving.

Hierna ging de massa in een lange stoet op weg. Bij het Ministerie van Economische Zaken draaide iedereen zich om en liep achteruit: de kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Bij de IB-Groep floten de studenten met fluitjes naar hun studiefinanciering. Het was een rustige demonstratie zonder incidenten, afgezien

van een student die in de hofvijver sprong om aan te geven dat het water hem aan de lippen stond. De jongen is later gearresteerd. Bij terugkomst op het Malieveld bleek dat Bos en Balkenende, die beiden beloofd hadden te komen, niet op waren komen dagen. Ze zouden nog met formatiebesprekingen bezig zijn. Noortje van de Meij sprak dit tegen: ze had Bos aan de telefoon en ze waren al klaar met de besprekingen, maar hij weigerde nog steeds te komen. De woordvoerders van het CDA en de PvdA bezwoeren de aanwezigen niet te vrezen voor grootscheepse bezuinigingen en verlies van kwaliteit in het hoger onderwijs. We zullen zien wat er in de praktijk van terecht zal komen... 7


Nummer 4 31e jaargang

12

Nait Soez’n

- studentensteunpunt.info

Ongewenst BSA, wat nu? Weet je dat een opleiding voor jou kan bepalen of je geschikt bent voor die opleiding? Als je naar de zin van je opleiding niet genoeg studiepunten hebt gehaald, kan vriendelijk doch dringend verzocht worden vooral weg te blijven en nooit meer terug te komen. Natuurlijk kan dit niet zomaar. In de wet op hoger onderwijs staat geregeld waar opleidingen aan moeten voldoen om het zogenaamde (negatieve) Bindend Studieadvies (BSA) te mogen instellen. Op het moment wordt op bijna alle hogescholen en vier universiteiten het bindend studieadvies gehanteerd. Als een opleiding niet aan de wettelijke vereisten voldoet, kan je onder een BSA uitkomen. Hieronder een kort overzicht waar je op moet letten als je een bindend studieadvies hebt gekregen. In het eerste jaar van de studie, het propedeusejaar, zijn opleidingen verplicht een studieadvies af te geven. Dit wordt gebaseerd op het aantal studiepunten dat je gehaald hebt. Universiteiten of hogescholen kunnen ervoor kiezen hier een afwijzing aan te verbinden. Deze afwijzing houdt niet alleen in dat je per direct moet stoppen, maar ook dat je je nooit meer in mag schrijven voor de betreffende opleiding aan die instelling! Een BSA mag gegeven worden zolang je je propedeuse nog niet behaald hebt (of de eerste 60 ECTS-punten van een opleiding). Het moet studenten wel bekend zijn dat de mogelijkheid tot

het krijgen van een BSA bestaat; het moet ten eerste opgenomen zijn in de Onderwijs en Examenregeling (OER); het belangrijkste boek tijdens je studie! In je OER staat bij hoeveel punten de grens ligt. Verder moet het ook op andere manieren aan de student meegedeeld zijn. Hier gaat het vaak al mis; als je bijvoorbeeld je OER niet op tijd hebt gekregen, en je dus niet op tijd wist van een BSA, dan mag ook geen bindend studieadvies aan je gegeven worden. Tevens moet je een waarschuwing krijgen als je afstevent op een BSA, ruim op tijd, zodat je nog kans hebt je puntenaantal omhoog te krikken. Dit vergeten opleidingen ook vaak; is het niet gebeurd dan heb je grote kans dat je BSA tenietgedaan wordt. Instellingen die een BSA hanteren moeten volgens de wet aan een aantal voorwaarden voldoen. De studievoortgang moet gewaarborgd worden. Dit betekent dat je wel in staat moet zijn geweest om aan de studienorm te voldoen. Dit houdt in dat er niet allerlei blokkades of tegenwerkingen mogen zijn. Hier gaat vaak iets mis, wat op zich in jouw voordeel kan werken. Onder de waarborging van de studievoortgang valt ook de studiebegeleiding. Als een instelling besluit BSA op te nemen in de onderwijs en examenregeling, dan belooft die ook dat

de studiebegeleiding erg goed is. Je hebt hier sowieso al recht op, maar bij een bindend studieadvies moet hier zeker veel aandacht voor zijn. Ook hier slagen veel opleidingen niet in. Kortom, opleidingen die een bindend studie advies hanteren, moeten aan een heleboel vereisten voldoen. Doen ze dit niet, dan mogen ze ook geen bindend studieadvies verstrekken. Het gebeurt al te vaak dat studenten een bindend studieadvies krijgen, omdat zij niet aan bepaalde vereisten voldoen, terwijl de opleiding dat ook niet doet. Het is mogelijk om onder een bindend studieadvies uit te komen. Mocht je ermee te maken krij-

gen en wil je wel graag door met de studie, laat het er dan niet bij zitten; de medewerkers van het GSb-Studentensteunpunt helpen je graag! 7

Audiotransparent - gevoelig en sfeervol Door Micha Boon en Merel Stolk

de twee bandjes was denkbaar. Waar Gitbox! allerlei uitbundige liedjes speelde, bracht Audiotransparent hoog emotionele, zachtaardige nummertjes ten gehore. Frontman Wouter Touw wist nog niet helemaal wat hij van het optreden moest vinden, maar het publiek was enthousiast, zo bleek uit vele reacties.

In een redelijk gevulde grote zaal van Vera trad donderdag 20 maart het Groningse bandje Audiotransparent op. De zes jongens beroerden de zaal met een zeer gevoelige en zorgvuldig opgebouwde set. Niet bang voor stiltes en in nauw contact met hun publiek - er werd zelfs nog aandacht gevraagd voor de Irak-demo de zaterdag erop - speelden deze heren de zaal in het geheel niet plat, wat ook duidelijk niet de Audiotransparent heeft een niet alledaagbedoeling was. se bezetting; naast de geijkte gitaren en Livingroom Records, het platenlabel van Au- drum ook viool en interessante elektronidiotransparent, had een ‘LVR-avond’ in Vera sche effecten. Touw doet de zang, terwijl georganiseerd, waar ook een ander bandje van de violist en de bassist de tweede stem voor het label, Gitbox!, na Audiotransparent het hun rekening nemen. Veel van de aanwezipodium beklom. Geen groter verschil tussen ge vrouwen waren danig onder de indruk

RECENSIE

van de diepe, geile stem van de bassist. De muziek is rustig en indringend. Soms wat melancholisch maar ook zeer fijne ‘zondagochtend- en donderdagavond muziek’. In oktober zal de eerste echte plaat van de jongens uitkomen. Wij kijken hier met spanning naar uit; deze cd mag niet in onze CD-collecties ontbreken. Dan hoeven we niet te wachten tot Audiotransparent weer eens een optreden heeft; het liefst natuurlijk op zondagochtend of donderdagavond... Audiotransparent is ons inziens zeker een bandje om zeer nauwlettend in de gaten te houden! 7 Meer informatie op de sites www.audiotransparent.nl en www.whatis-lvr.com.


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

13

Ontbijtkoek zonder koffie

Door Geerke van ‘t Veer Om het maximale uit de OV-studentenjaarkaart te slepen, ga ik met de boemeltrein naar Roodeschool. Paul Theroux is ook ooit zo begonnen, hoop ik maar. Ook omdat ik dat altijd al een keer had willen doen, gewoon heen en weer terug, de provincie in. De trein is gevuld met scholieren en opvallende Afrikaanse asielzoekerscholieren. Met zijn allen gaan we richting noorden. Vinkhuizen ziet er vanuit de trein uit als Sarajevo, met al die gesloopte stukken en vervallen fabrieken. Ik was altijd bang dat Station Noord gelden moeiteverspilling was, maar er stappen zowaar mensen in en uit. Daarna is het wintergrasgroen en wolkenluchtgrijs en we komen bij Winsum. De trein loopt halfleeg op het station dat er zo gelikt en glimmend uitziet dat het haast pijnlijk nep wordt; ‘Kijk, we investeren heus wel in het Noorden’. Al snel komen we bij Baflo.

Dat is echt een heel mooi stationnetje, en Baflo lijkt ook een mooi dorp met gekke heuveltjes en mooie oude fabriekjes. Ik wil er wel uit, maar ik heb met mezelf afgesproken in Roodeschool. Na Baflo komt Warffum. Grote statige boerderijen staan rondom het station. De mensen zien er wat kleiig uit, net als in de noordwesthoek van Friesland waar ik zelf vandaan kom. Zouden mensen de kleur van hun grond aannemen? Na Usquert (waar komt toch zo’n intrigerende ‘q’ in de naam vandaan?) wordt het steeds leger, de boerderijen worden nieuwer en grootschaliger. Bij Uithuizen staat een soort buitenaards aandoend aangeplant jong bos: het moet hier juist leeg zijn! Maar aan de andere kant, als ik in Uithuizen zou wonen, zou ik ook wel eens mezelf in een bos willen verstoppen. Dan komt Uithuizermeeden, waar de kerktoren lijkt op een bruidstaart. Daarna zit ik helemaal alleen in de trein. Drie kwartier na het vertrek uit Groningen komt de trein aan in Roodeschool. Je zult maar zo ver van de dichtstbijzijnde Echte Stad wonen. Of zien deze mensen Delfzijl of Bremen als hun echte stad? Het ziet er in Roodeschool zo triestig en leeg uit, dat ik besluit te wachten tot de trein terug gaat en in Uithuizermeeden koffie te gaan drinken. Als ik daar uitstap, word ik overvallen door lichte paniek omdat de volgende trein pas

een uur later weer naar Groningen gaat. Wat moet ik doen een heel uur in U-Mee? En wat als ik hier moet blijven, als de trein bijvoorbeeld plotseling niet meer zou gaan ofzo? Vlakbij het station hangt een mysterieus bordje op een hek: ‘In het weekend geen fietsen plaatsen!’. In Uithuizermeeden is het hoogste gebouw niet de bruidstaarttoren, maar de tarwemeelfabriek. Daarom koop ik een ontbijtkoek bij de warme bakker, in de hoop dat het van echt Uithuizermeeder meel is gemaakt. Ik kan geen koffie drinken, want het café is (nog?) niet open. Wel de snackbar, maar daar hebben ze geen koffie. Dan ga ik maar wandelen naar de bruidstaarttoren, die best mooi en vergane glorie blijkt te zijn. Naast de kerk staat een prachtige oude herberg (slimme jongens vroeger, die Groningers) met een versleten Hooghoudt-uithangbord. Ik hoop nog dat dit het tweede café is van U-Mee, maar het blijkt een galerie te zijn. Kunst boven koffie, helaas voor mij. Na een uur ben ik blij dat ik weer terug kan naar de beschaafde stadswereld. Ik ben in een dorp geboren, maar één zo’n reisje doet mij beseffen wat voor een intens stadsmens ik ben geworden. Toch ga ik ook nog de trein naar Delfzijl uitproberen, gewoon om een keer de hangende keukens in Appingedam en het restaurant op de zee in Delfzijl te zien. Het is namelijk ook heel goed om ruimte om je heen te hebben, en te reizen tussen stad en dorp. 7

Studentensteunpunt zoekt nieuwe medewerkers! Professioneel steunpunt dat hulp biedt aan studenten met problemen op gebied van huisvesting, studie, bijbaantjes en studiefinanciering zoekt nieuwe medewerkers. Kom ons vaste team van gedreven, enthousiaste studenten versterken! Heb je affiniteit met studenten en hun problemen en wil je je verdiepen in wet- en regelgeving

op bovenstaande gebieden, meld Heb je interesse? Neem dan je dan aan! contact op met de GSb, telefoon (050) 363 4675 en vraag Wij bieden: naar Ilona. - een leuke, inspirerende werkomgeving - uitgebreide (gratis) cursussen op gebied van studiefinanciering, Voor meer informatie over het huur- en onderwijsrecht studentensteunpunt kun je kij- kennis die ook voor jezelf van nut ken op onze website: kan zijn www.studentensteunpunt.info


Nummer 4 31e jaargang

14

Nait Soez’n

Engelstalig onderwijs hoeft niet Opleidingen voldoen niet aan eisen Engelstalig onderwijs Door Jules de Lange Op 28 november 2002 werd de nieuwe gedragscode voertalen van de RuG van kracht. In deze gedragscode staat wanneer en op welke wijze onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aangeboden kan worden. De Universiteitsraad maakte destijds de afspraak met de RuG dat er een Memorie van Toelichting moest worden geschreven zodat het voor opleidingen duidelijk zou zijn hoe ze met anderstalig onderwijs om moeten gaan. Deze toelichting is nu klaar en menig opleiding voldoet niet aan de eisen van de gedragscode. Wanneer één student nu bezwaar maakt, dan moet het vak in het Nederlands aangeboden worden. Engelstalig onderwijs is de afgelopen jaren een modeverschijnsel geworden. Er wordt niet nagedacht over of het didactisch verantwoord is, noch of het past bij de eindtermen van de opleiding. De universiteit moet koste wat kost buitenlandse studenten aantrekken en de kwaliteit van het onderwijs speelt te vaak geen rol in de discussie over anderstalig onderwijs. Het komt bijvoorbeeld voor dat docenten geen Engels beheersen of de buitenlandse studenten nau-

welijks Engels spreken, terwijl een vak toch in het Engels moet worden gegeven. Volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek moet onderwijs in het Nederlands gegeven worden. Daar mag van worden afgeweken wanneer het een opleiding met betrekking tot een andere taal betreft, wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een

nicatie tussen de centrale afdeling van de universiteit en de opleidingen en faculteiten slecht verloopt. Hierdoor hebben veel opleidingen hun zaken niet goed voor elkaar. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een opleiding de discussie over anderstalig onderwijs niet met studenten en personeel voert. Strikt juridisch gezien is deze discussie verplicht omdat de OER goedgekeurd moet worden door de studenten in de Opleidingscommissies en Faculteitsraden. Studenten die vinden dat een bepaald vak onterecht in het Engels aangeboden wordt, kunnen dit soms veranderen. Je komt hier op een simpele manier achter door in de OER te kijken of aangegeven is of onderwijs in een andere taal dan het Nederlands gegeven mag/moet worden kom. Staat het er niet, dan heeft de opleiding geen poot om op te staan. Door naar de docent, de opleidingsdirecteur of het onderwijsbureau te stappen kunnen studenten onderwijs in het Nederlands afdwingen. 7

gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. Dit moet worden vastgelegd in een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode. In de gedragscode van de RuG staat vastgelegd dat onderwijs in het Engels of andere taal gegeven mag worden, als dit in de onderwijs- en examenregeling (OER) is opgenomen. Bij veel opleidingen is dit Lukt dit niet? Neem contact op met de Groechter niet het geval, omdat de commu- ninger Studentenbond, wij helpen je graag! (advertentie)


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

Nieuwe nominatie Nijsprijs:

15

Centraal Economische Commissie Nijs houdt zich redelijk rustig op haar ministerie. Ze heeft al een tijd geen proefballonnetjes opgelaten over het niet bekostigen van masters, het verhogen van collegegelden enzovoorts. Ze liet zelfs de studentenkamer (StuKa, het overleg tussen het ministerie en de studentenorganisaties) van 13 maart niet doorgaan, omdat ze vindt dat WTO-GATS zo’n belangrijk en groot onderwerp is dat het eigenlijk niet onder een demissionair kabinet besproken kon worden. Blijkbaar vindt ze de toekomst van de studiefinanciering een stuk minder belangrijk, want onze Annette heeft wel een werkgroep ingesteld om te kijken hoe het studiefinancieringsstelsel eruit zou moeten zien. Als het aan haar ligt, lenen studenten alles... Het is weer eens tijd voor een nieuwe Nijsprijsnominatie. Van alle gegadigden van de afgelopen periode is de Centraal Economische Commissie (CEC) duidelijk de winnaar. In deze commissie zijn topambtenaren van zes departementen verenigd, die adviezen aan de formateurs geven. Het CEC-advies is zeker fnuikend voor het hoger onderwijs. De ambtenaren hebben namelijk bedacht dat er best zevenhonderd miljoen euro bezuinigd kan wor-

den. En op welke manier willen deze grote lichten dat bereiken? Het toverwoord voor de CEC is afschaffen, het afschaffen van de studiefinanciering. Studenten moeten alles maar gaan lenen. Een ander magisch woord is verdubbelen, namelijk het verdubbelen van het collegegeld. Dit zou 2900 euro moeten worden (nu is het 1350 euro). Voor de mensen die stiekem nog omrekenen: dit is ruim 6000 gulden! Ambtenaren van Financiën kunnen nog beter rekenen dan de CEC. Waarom zouden studenten in hemelsnaam een OV nodig hebben? Door onder andere het afschaffen hiervan en het bedenken van ‘efficiencykortingen’ kwamen zij zelfs op een besparing van bijna twee miljard euro. Dit is ongeveer de helft van de totale uitgaven voor het hoger onderwijs. Want ach, waarom zou je hoger onderwijs in stand houden? Dat de keuze voor de nominatie niet op deze ambtenaren van Financiën is gevallen, komt omdat deze plannen van de rekenwonders te wereldvreemd zijn om nog serieus te nemen. Er gaan geruchten dat dezelfde club voorgesteld heeft de JSF zonder vleugels het luchtruim in te sturen... De CEC echter is hèt adviesorgaan van het ka-

Halve oplossingen voor kamernood Omstreden 9%-regel blijft staan

In de vorige Nait Soez’n heb je een uitgebreid artikel kunnen lezen over hoe de Groningse wethouder van Volkshuisvesting een voorstel voor de uitbreiding van het aantal kamerverhuurpanden terugnam nadat er veel partijen waren gestruikeld over het voornemen om maximaal 9% van deze panden per wijk toe te staan. In de gemeenteraadsvergadering van 26 maart werd een nieuwe versie van het voorstel behandeld. Ondertussen moddert de gemeente al jaren aan met studentenhuisvesting. Het feit dat wethouder Smink meer dan 10 jaar op dezelfde post zit, helpt ook niet echt, want nu toegeven dat er een probleem is betekent ook toegeven dat hij het de afgelopen jaren niet helemaal goed gedaan heeft. Wat lag er nu voor de gemeenteraad? Kort door de bocht kwam het op het volgende neer: de huidige stop op het uitgeven van vergunningen om een kamerverhuurpand te beginnen wordt opgeheven. Deze ‘bevriezing’ van het aantal vergunningen is ooit ingevoerd om een inhaalslag te kunnen maken in de controle op brandveiligheid. In het plan van twee maanden geleden werd nog een maximum van 600 gesteld aan de toename van het aantal vergunningen. Er komt een maximum van 9% kamerverhuurbedrijven per wijk (behalve in de binnenstad). Hiervan zijn woningbouwcorporaties uitgeslo-

ten, maar deze leveren al jaren minder studentenwoningen dan afgesproken. Dit maximum is er omdat andere bewoners overlast hebben van sommige studentenhuizen. Daarom is de wethouder met deze 9%-regel gekomen als ‘oplossing’. Illegale kamerverhuurpanden (volgens schattingen van de gemeente zo’n 1000) moeten gesloten of gelegaliseerd worden. Bij legalisatie van een pand krijgt de huisbaas een boete. Dit doet de gemeente om rechtsongelijkheid tegen te gaan met mensen die wel netjes de regels volgen. Kamerverhuurbedrijven die overlast veroorzaken (door bijvoorbeeld geluidsoverlast van de studenten die er wonen, maar ook door gebrek aan onderhoud door de huisbaas) lopen kans hun vergunning kwijt te raken. Natuurlijk is het heel fijn dat er na drie jaar gesteggel in de gemeenteraad eindelijk iets positiefs te melden is. Vanaf nu mag het aantal kamerverhuurpanden weer groeien en dat heeft hopelijk voor de komende KEI-week al effect. Er zijn echter weinig mensen die denken dat daarmee het probleem van de studentenhuisvesting opgelost is. Aangezien de woningcorporaties hun taak om studenten te huisvesten niet serieus nemen, zijn veel te veel studenten aangewezen op huisjesmelkers. Vaak zijn dit de studentenhuizen die slecht onderhouden wor-

binet op het terrein van financieel- en sociaaleconomisch beleid. (Hoewel, sociaal?) Het geeft in die hoedanigheid zeer officiële adviezen aan de formateurs. Aangezien de politiek zich vaak laat leiden door dergelijAnnette Nijs ke officiële adviesorgaantjes, is het advies van de CEC wel heel zorgwekkend. Het moge duidelijk zijn: de CEC werkt niet alleen geheel in de geest van Nijs, zij proberen hun leermeesteres zelfs te overtreffen in het maken van slechte plannen voor het hoger onderwijs. Want zo bont heeft zelfs onze immer vriendelijk glimlachende staatssecretaris het nooit gemaakt. De pupil overtreft de meester. In sommige vormen van onderwijs gaat het dus in ieder geval wel goed. 7 den en daardoor een slechte uitstraling hebben naar buiten toe, want verwaarloosd buitenwerk staat vaak laag op het prioriteitenlijstje. Van deze aanbieders moeten we zeker geen oplossingen verwachten waar het gaat om beleid aangaande sociale woningbouw. Dit is een taak voor gemeente en corporaties. Maar de grootste doorn in het oog is toch wel de 9%-regel. In de vorige Nait Soez’n is al uitgelegd dat dit percentage compleet uit de lucht is gegrepen. Het grootste bezwaar is de stigmatiserende bijsmaak van de regel. Het idee dat met een maximum aan kamerverhuurpanden de overlast tegen wordt gegaan gaat compleet voorbij aan de realiteit. Feit is dat er overlast is. Maar feit is ook dat de overlast van enkele individuele panden komt en nauwelijks of geen correlatie heeft met het aantal panden in een wijk. Het argument van diversiteit van bewoners steekt hier flink. Waar de gemeente met alle andere bewonersgroepen de diversiteit stimuleert door woningen bij te bouwen is het voor studenten heel andere koek. Studenten worden in het overlasthokje geplaatst, de spreiding van studenten over de stad wordt afgedwongen door mensen te verbieden in wijken te gaan wonen die al op hun quotum zitten. Maar al met al komen er nu eindelijk wat huizen bij en kunnen studenten gematigd blij zijn. De afschaffing van de 9%-regel is echter iets waar studentenorganisaties de komende jaren hard voor mogen gaan lobbyen. 7


16

Nummer 4 31e jaargang

Nait Soez’n

Binnengekomen post aan de redactie van Nait Soez’n Beste Redactie, Kinge Siljee suggereert in Nait Soez’n 3 dat ik bang ben om mijn baan te verliezen en daarom niet durf te schrijven dat de Hanzehogeschool de slechtste hogeschool van Nederland is. Een prikkelende gedachte, maar niettemin onjuist. Als vast komt te staan dat de HG de slechtste hogeschool van Nederland is, schrijf ik dat meteen op. Maar helaas, er is nog nooit onderzoek gedaan naar de kwaliteit van hogescholen (als je zoiets vaags al kunt onderzoeken). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de door Kinge aangehaalde Keuzegids voor Hoger Onderwijs kan niet voor een onderzoek naar kwaliteit doorgaan en heeft die pretentie ook niet. Toch heeft Kinge ergens in Geachte Redactie,

de Keuzegids gelezen dat de Hanzehogeschool de slechtste hogeschool van Nederland is. Ik kan het nergens vinden. In de Keuzegids staat wel een lijst waarop de Hanzehogeschool op de laatste plaats prijkt. Net na het verschijnen belde ik Eric Blankesteijn, mede-auteur van de Keuzegids. (Ik miste namelijk een stuk of twintig hbo-instellingen.) Ik vroeg hem of ik op grond van de lijst kon stellen dat de Keuzegids vindt dat de HG de slechtste hogeschool van Nederland is. Hij meende dat die conclusie te ver ging. Daarom heb ik zelfs dat niet opgeschreven. Als ik laf zou zijn, braaf aan het handje zou lopen of als his masters voice de mening van bestuurders zou willen uittoeteren, dan zou ik in de berichtgeving de mening van het College van Bestuur hebben benadrukt.

Net als Nait Soez’n, de GSb, het VOS en Kinge Siljee neemt het College de Keuzegids heel serieus. En eigenlijk ook weer niet, want het College heeft niet de moeite genomen het onderliggende onderzoek onder de loep te nemen. Jammer, want daardoor baseert de HG haar beleid op twijfelachtig materiaal. Ik ben het met Kinge eens dat de kop die nu boven het artikel in de Hanze staat (‘HG behoudt voldoende in Keuzegids’) niet goed is. De kop suggereert dat de HG had moeten vrezen voor een onvoldoende. Dat gaat te ver, zoals een beetje statistische kennis uitwijst. Ik heb becijferd dat de score die de HG in de volgende Keuzegids zal halen zo goed als zeker zal liggen tussen de 6,50 en 6,64. Wedden?

Dat kun je niet los van elkaar zien. Kwalitatief goed onderwijs, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar, is op de lange termijn ONMOGELIJK in het kapitalistische systeem; de afbraak van het onderwijs is al jaren bezig en gaat vrolijk door. De reden hiervoor is dat goed onderwijs te duur is. Het kapitalisme draait niet om mensen, natuur of god, maar om geld. De enige manier om het onderwijs, maar ook de gezondheidszorg, veiligheid, mensenrechten en milieu op een acceptabel niveau te brengen en te houden, is om een economisch systeem te kiezen waar geld niet de goddelijke status heeft als in de kapitalistische markteconomie. Zo’n systeem heet een gestuurde economie of planeconomie en de enige partij die dat lijkt in te zien is de NCPN. Een voorbeeld van de genoemde afbraak is GATSdaar hebben al talloze artikelen over in Manifest en Voorwaarts! (jongerenblad van de NCPN) gestaan. Privatiseringen en kapitalisme horen bij elkaar, zoals de Martinitoren bij Groningen en koken bij Kinge. GATS gaat niet alleen onderwijs openbreken voor de Europese markt, maar ook alle andere publieke diensten. In plaats van de NIEUWE communistische partij zwart te maken, zou Nait Soez'n zich beter kunnen bezig houden met diepgaandere analyses over het hoe en waarom van GATS. Wie is immers de vijand van hoger onderwijs: Stalin die al 50 jaar dood is of dit dictatoriale handelsverdrag van multinationals??? Indien dit in de Nait Soez'n niet recht getrokken wordt, overwegen wij ons lidmaatschap van de GSb op te zeggen.

Naschrift van de redactie:

De vorige editie van de Nait Soez’n was weer van dezelfde hoge kwaliteit als wij van de GSb gewend zijn. Een bond die de belangen van studenten behartigt op lokaal niveau bij de RuG en provinciale/gemeentelijke politiek, en op nationaal niveau bij de landelijke politiek, al dan niet via de moederorganisatie LSVb. De studenten die lid zijn mogen verwachten dat de GSb hun belangen gelijk behartigt, zonder onderscheid te maken tussen ras, religie en politieke overtuiging. Daarom zijn wij zeer ontzet dat in de Nait Soez’n (NS) nummer 3 een stuk is verschenen dat onomwonden verscheidene politieke partijen in een kwaad daglicht stelt ter meerdere eer en glorie van de politieke partij van een NS redactielid. Het gaat om de rubriek politiek/koken met Kinge. In deze rubriek haalt de auteur R.Siljee (Kinge), (de vrijwilligers van) vier politieke partijen door het slijk, maar laat dit na te doen met de kapitalistische partij waar zijzelf zo overduidelijk actief voor is. Hoe wij weten welke partij dat is? De tomaat is een goede aanwijzing alsook het stemadvies dat ze geeft aan “de man die naar uien of zweet ruikt”. In het bijzonder geeft zij af op onze partij, de Nieuwe Communistische Partij Nederland, die zij afschildert als een partij die massamoordenaar Stalin als idool heeft. Wij vragen ons af: wat voor belang heeft de GSb bij het neerzetten van een clichématig en vertekend beeld van de NCPN? Klinkt hier de stem van de SP door, die elke samenwerking met ons van de hand wijst en vanaf een afstandje gaat lopen schelden op 'die vergrijsde stalinisten' zonder iets van de partij af te weten? De NCPN koppelt de afbraak van Namens de NCPN, het onderwijs aan het economische systeem. Annabelle Schouten en Michel Wijnhold

Boudewijn Otten, eindredacteur de Hanze

Het is niet onze gewoonte te reageren op ingezonden stukken. Op die wijze zou de redactie altijd het laatste woord kunnen hebben en dat vinden wij niet eerlijk. De lezer moet zelf maar een oordeel vellen. Echter, aangezien hier expliciet om een reactie wordt gevraagd, willen wij het volgende kwijt: de redactie herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst in deze brief. Ten eerste is de rubriek ‘Koken met Kinge’ al jaren een persoonlijke column. Ten tweede werden verschillende partijen, waaronder ook SGP, LPF en zelfs de SP, op de hak genomen. Mikpunt was dus niet alleen de NCPN. Ten derde was de opgevoerde NCPN’er in het geheel niet fictief; de aangehaalde uitspraken zijn daadwerkelijk door deze man gedaan. Tot slot erkent de redactie dat er verbanden zijn tussen verschillende internationale verdragen en de manier waarop ons onderwijs te lijden heeft. Een artikel over de General Agreement on Trade in Services staat in deze Nait Soez’n. Concluderend: de redactie ziet geen enkele aanleiding afstand te doen van de, in onze ogen erg grappige, column van Kinge Siljee. Als dit uw goedkeuring niet kan wegdragen, kunt u voortaan de Nait Soez’n ook gewoon weer uit de bakken op hogeschool en universiteit halen. 7


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

17

Hoe uw faculteit te internationaliseren Tien geboden voor faculteitsbestuurders

Elke zichzelf respecterende faculteit moet tegenwoordig internationaliseren, anders tel je niet meer mee. Er moeten zoveel mogelijk studenten naar het buitenland gestuurd worden, zodat daar voor in de plaats zo mogelijk nog meer studenten uit het buitenland ontvangen kunnen worden. Om dit alles soepel te laten lopen volgt hier een tiental wenken voor de Faculteitsbesturen. Moge dit hen tot steun zijn bij het internationaliseren van hun faculteiten! Door Karolien van Wijk

aanwezig kunnen zijn, dienen deze op een dat van de slechtste student. Indien de dotijdstip georganiseerd te worden waarop cent het Engels zelf niet machtig is, kan altijd I. Stel een zo chaotisch mogelijke buiten- studenten geen colleges hebben, bij voor- nog naar het Nederlands worden uitgeweken. landcoördinator aan. Zorg dat hij/zij zeker keur tijdens een tentamen. de helft van zijn/haar tijd kwijt is aan het VII. Aangezien de kamernood in Groninordenen van alle papieren die inkomen- IV. Het is zeker niet de bedoeling dat in- gen hoog is, kan de universiteit maar over de en uitgaande studenten met zich mee- formatie voor buitenlandse studenten op een beperkt aantal kamers voor buitenbrengen. Zorg dat het wekelijkse spreek- de website van de faculteit geraadpleegd landse studenten beschikken. Leg de veruur van de buitenlandcoördinator niet kan worden. Als dit onvermijdelijk blijkt, antwoordelijkheid voor huisvesting bij wekelijks plaatsvindt. dan toch tenminste niet in het Engels. de buitenlandcoördinator en wijs bij een Studenten die belangstelling hebben voor rel over dakloze studenten beschuldiII. Informatie over studeren in het buiten- studeren aan de faculteit dienen deze in- gend in zijn/haar richting. land moet, versnipperd, via zoveel moge- formatie schriftelijk of per e-mail aan te lijk verschillende kanalen verspreid wor- vragen bij de overbezette en chaotische den. De uitnodiging voor de eerste infor- buitenlandcoördinator. matiebijeenkomst kan bij voorbeeld per post geschieden. De correctie van de in V. Om buitenlandse studenten goed te lade uitnodiging genoemde tijd en locatie ten integreren is het raadzaam om hen gebeurt vervolgens per e-mail. Verdere gezamenlijk college te laten volgen. Veraanvullende informatie dient middels di- mijd contact tussen buiten- en binnenverse prikborden waar studenten nooit landse studenten. langs komen verspreid te worden. De personeelskantines zijn hiervoor uitermate VI. Onder buitenlandse studenten zulgeschikt. len grote niveauverschillen bestaan op het gebied van kennis van de Engelse III. Om te zorgen dat zoveel mogelijk stu- taal. Om deze reden dient het niveau van denten bij de informatiebijeenkomsten deze colleges aangepast te worden aan (advertentie)

VIII. Als de cijfers een positief beeld geven over de internationalisering op uw faculteit, worden deze met gepaste trots aan het College van Bestuur getoond. Strijk zelf met de eer en verzwijg de prestaties van de inmiddels bijna overspannen buitenlandcoördinator. IX. Meer internationalisering verhoogt de werkdruk van de buitenlandcoördinator. Extra geld uitgeven aan secretariële ondersteuning of andere stimulansen voor deze persoon is echter geen optie, omdat dit niet in de begroting is opgenomen. X. Snoer klagende studenten de mond door naar het onregelmatig gehouden spreekuur van de buitenlandcoördinator te verwijzen. Hebben ze deze persoon echter al weten te lokaliseren en heeft deze hen naar u doorverwezen, stuur de lastpakken dan van het kastje naar de muur. 7


18

Nummer 4 31e jaargang

Permanent Nieuw Noordelijke Lijn Door Micha Boon Tsja. Zo gaan die dingen. Als je een kunsten cultuurrubriek wilt schrijven voor een blad dat tweemaandelijks uitkomt, is de kans groot dat je een boel tentoonstellingen en exposities bezoekt die allang weer dicht zijn tegen de tijd dat het blad verschijnt, maar de expositie die ik in de week voor de deadline bezocht wil ik toch even noemen. Onder de titel ’50 Ontmoetingen’ was in het toekomstige stripmuseum een tentoonstelling ingericht over ontmoetingen tussen vijftig bekende Nederlanders, vijftig fotografen en vijftig

Nait Soez’n

Een kunst apart

'Golfoorlog Achtervolgd door problemen van tegenwoordige tijd wist de Nieuw Noordelijke Lijn dat er nog maar één richting voor hem was: Voorwaarts! Hoe zat het ook al weer met die toekomst? Actualiteit, nieuws daar gaat het toch godverdomme niet om, ontroering zo is het maar net! Nu geen halt houden knip met de camera flats met de kwast. Daar is de lijn gezet en hij zag dat het goed was. Diepe groeven achterlatend raasde hij voort, ik loop niet achter de Ploeg ssiste hij tussen tong en tand'

vuldig kiezen als ze hun kunst maken), maar ook in de derde dimensie weet ze mij te boeien. Twee bronzen handen bidden een tekst van Jeroen Brouwers. De handen kunnen dicht, als twee scharnierende boekensteunen, maar als ze open staan kun je net lezen wat er in keurig handschrift op, wederom, handgeschept papier staat geschreven. Kwaliteit, originaliteit, betrokkenheid; kunst zoals ik het graag zie. Dit collectief moet je gaan ervaren! Als ik dan toch een minpuntje zou moeten behandelen, dan is dat de website van het Kunsthuis zelf (http://members.lycos.nl/permanente). Het ding is niet lelijk, maar wel verouderd, zo is de ‘huidige expo’ die van vorige maand. Het meest frustrerende is echter dat Lycos een ontzettende meuk aan advertenties op mijn scherm kotst. Tijd voor www.permanente.nl. Hoog tijd. Die 40 euro per jaar moet met zulke exposanten toch wel op te brengen zijn? 7 Kunsthuis de Permanente is te vinden aan Kreupelstraat 12 in Groningen en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13 tot 17 uur. De Nieuw Noordelijke Lijn wordt gevormd door Peter Heuvels, DerkJan Kroon, Roosmarie Custers, Arthur Stokvis, Zoltán Rigó, Mathieu Keuter en Jochem Baving. De expositie loopt van 25 maart t/m 26 april.

de handen van Roosmarie Custers asielzoekers. De geschiedenissen van deze vluchtelingen werden neergezet in technisch zeer goede foto's en uitstekend geschreven verhalen. Stichting Open Mind, Stichting Kleurrijk Groningen en Noorderlicht verdienen een groot compliment en ik kan alleen maar hopen dat veel mensen net zo onder de indruk waren als ik. Ik wil in deze rubriek echter een expositie bespreken die na het verschijnen van Nait Soez’n nog zeker een paar weken open is, want mijn oordeel is slechts het mijne en ik wil de lezer juist prikkelen om zelf ook te gaan kijken en een oordeel te vellen.

Een geweldig diverse expositie met een hoge actualiteitswaarde is het gevolg. De huidige oorlog speelt door in sommige werken. Niet dat het werk afgelopen week gemaakt is, maar die oorlog hing in de lucht en heeft duidelijk zijn weerslag gehad op het gemoed van enkele leden van NNL. Als je op het prachtige pand waarin de Permanente gevestigd is af komt lopen, valt je onherroepelijk het werk van DerkJan Kroon op. Post War Memory is indrukwekkend in zijn eenvoud. Ook zijn fotografische werk is keurig opgebouwd en netjes afgewerkt. Hij neemt zichzelf serieus als kunstenaar en dat kan ik zeer waarderen.

In Kunsthuis de Permanente in de kreupelstraat presenteert De Nieuw Noordelijke Lijn (NNL) zich. Twee jaar geleden richtte dit collectief zich op om als groep een plaats te veroveren in de kunstwereld:

Ook Roosmarie Custers moet genoemd worden. Haar tekeningen worden met zorgvuldig losse pen aangebracht op handgeschept papier (ik heb een zwak voor mensen die hun materialen net zo zorg-

Gaat dat zien! In Groningen zijn een boel hele fijne galerietjes. Sommigen hiervan hebben een net zo fijne webstek. Zo is galerie Beeldkracht te vinden op www.beeldkracht.com. Momenteel exposeert Willem van Hest hier. Ik ben er niet fysiek geweest, maar de website is aanleiding genoeg om zeker eens te gaan kijken. Ook van www.go.to/mooiedingen word ik blij. Het kleine galerietje Mooie Dingen wordt op het web niet vaak genoeg bezocht, dus ga vooral eens kijken. Natuurlijk kun je ook in het echt een bezoekje wagen, maar het is moeilijk te geloven dat ze meer in hun pand hebben staan dan op hun prachtige webstekje. Tot slot noem ik nog even een startpagina voor Groningse galeries online. Op www.groningen-galeries.nl moet nog een boel meer inhoud komen maar het is zeker een site om in de gaten te houden.


Nait Soez’n

Nummer 4 31e jaargang

De vreugde van het besturen

19

Moar Doun!

Vijf zetels! Vijf zetels is het resultaat van Op huisvestingsgebied is veel gebeurd. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe GSbde VOS-verkiezingscampagne voor de Er wordt momenteel een enquête ge- site en blijven de verschillende werkgroeCentrale Medezeggenschapsraad. Daar houden onder alle studenten in Gro- pen werken aan coole activiteiten, zoals de zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Met een meer dan verdubbelde opkomst (nog veel te weinig, maar verdubbeld klinkt zo goed) kunnen de campagne en de uitslag een succes genoemd worden. Al valt over hoe de verkiezingen verlopen zijn nog wel het een en ander te zeggen. De overwinning is het resultaat van hard werken. Heel erg bedankt nieuwe fractie! En we willen natuurlijk ook de oude fractie heel erg bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar. Er is, naast de verkiezingen, natuurlijk nog veel meer gebeurd. Er zijn nieuwe bakken gemaakt om de Nait Soez’n in te leggen, die er bijzonder strak uit zien! Daarnaast hebben de verschillende werkgroepen symposia, cursussen en andere activiteiten georganiseerd, zoals de goedbezochte informatieavond over WTOGATS en de SMOG-Loesje schrijfavond. Ergens anders in de Nait Soez’n hebben het SMOG en Struikelblok al verteld waar ze mee bezig zijn en gaan. Schoon Schip is een duurzaam project dat momenteel wordt opgezet door Melle Koot. Hij is schipper en bedacht het plan tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een boot. Door Marieke Strick Melle kwam erachter dat er veel gebruik wordt gemaakt van milieuonvriendelijke producten en technieken in de scheepsbouw. Vergeleken met andere bouwprojecten zoals huizenbouw en energievoorziening loopt de scheepvaart achter op gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijk produceren. Melle wil een zeil-charterschip maken dat een milieuvriendelijk ontwerp heeft en gebouwd kan worden met duurzame producten en technieken. Omdat hier weinig over bekend is zal er een vooronderzoek plaats vinden vanuit de Technische Universiteit te Delft. Onderzocht zal worden hoe het schip zo groen mogelijk gerealiseerd kan worden. Naast het zeilen wordt er gedacht aan een biodieselmotor, dan kan het schip op plantaardige olie zoals koolzaadolie varen. Alternatieve energievoorzieningen zijn verder het gebruik van zonnepanelen en windmolens. Voor verf is er nog geen goed alternatief op de markt. Het

ningen. We hopen hiermee een actueel beeld te krijgen van de problemen rond studentenhuisvesting. Tijdens de laatste gemeenteraad is het nieuwste plan van wethouder Smink behandeld en aangenomen. De GSb is hier zeker niet blij mee. We zijn natuurlijk nog steeds tegen dit plan, met onder meer de 9%-regel, en zullen er tegen blijven protesteren. Verder zitten er op dit moment nog allerlei plannen in de spreekwoordelijke pijplijn.

onderwijswerkgroep die een cursus voor OC-leden aan het voorbereiden is. Zodra daarover, en over andere projecten, meer bekend is, horen jullie dat natuurlijk.

Schoon Schip

Stichting de Noordzee. Voor het verder ontwikkelen van het plan zijn ideeën en hulp welkom en nodig. Het Schoon Schipproject kan verdeeld worden zodat studenten van verschillende opleidingen mee zouden kunnen werken. Deelname aan het project kan bijvoorbeeld verwerkt worden in een afstudeerproject. Er is marktonderzoek nodig om te bekijken waar onderzoeken gedaan worden die nuttig kunnen zijn. Om financieel gunstig uit te komen is een sponsoractie één van de

Schipper onderzoekt duurzame scheepsbouw schip zou wat dat betreft een testfunctie kunnen krijgen. Als het schip af is krijgt het naast een recreatieve ook een educatieve functie. Het wordt ingericht om groepsreizen te maken en te tentoonstellingen te organiseren zodat mensen die ook plannen hebben daar ideeën kunnen op doen. Het schip wordt sowieso opengesteld voor publiek om zo te laten zien dat duurzaamheid en scheepvaart samen kunnen gaan. In de zomers zal het schip uitvaren om groepsreizen te maken. Inmiddels heeft het project een toekomstprijs gewonnen georganiseerd door de Lokale Agenda die vanuit de milieudienst Groningen energiebesparende ideeën stimuleert en hebben de gemeente en de provincie Groningen toezeggingen gedaan met betrekking tot financiële ondersteuning voor de uitvoering van het project. Verder is er steun in de vorm van advisering vanuit de Milieudienst Groningen en

Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de universiteitsraad. Afgelopen Algemene Ledenvergadering is de lijst vastgesteld en de nieuwe VOSjes staan te popelen te beginnen met de campagne. Het bestuur is verder erg blij met de lente en hoopt dat het mooi weer blijft! 7

doelen, bedrijven stellen bijvoorbeeld een motor ter beschikking en schoon schip zal reclame maken voor dit bedrijf. Melle: ‘Ik wil er nu veel tijd insteken en zien of de wereld het wil hebben.’ 7 Voor meer informatie: www.yantra.nl/schoonschip.

kijk

op


Werkgroepen

Geerke’s Beerput

Verneukt

Onderwijs / Interesse in het reilen en zeilen van je instelling? Wil je helpen die te verbeteren? Bel Bas (573 41 49). Studentensteunpunt / Wil je medestudenten helpen met advies over huisvesting, studiefinanciering, studie of bij-baantjes en een bezwaarschrift kunnen schrijven? Vraag Ilona (363 46 75). Ervaring niet vereist. Huisvesting / Voert actie en overleg voor meer studentenhuisvesting. Meedoen? Bel Henk (363 46 75) Struikelblok / Help mee de positie van de gehandicapte student te verbeteren! Mail naar struikelblok@gsb-net.nl of bel Wieke (363 46 75). SMOG / Help mee de hogeschool en universiteit duurzamer te maken! Kom bij het Studenten Milieu Overleg Groningen. Bel Marjolein (571 75 65). VOS / Het Vooruitstrevend Overleg Studenten is actief in zowel de CMR als de U-Raad. Wil je weten wat er zich op centraal niveau afspeelt? Bel voor info Jetze, CMR op de HG (06 23 07 33 40), of Kiko, U-Raad van de RuG (06 41 52 18 47). InterPRet (Internet & PR) / Hou jij van het maken en onderhouden van websites en/of het ontwerpen van wervende posters? Bel Micha (06 28 84 43 89). Nait Soez’n / Denk je dat jij een verbetering voor dit mooie ledenblad bent? Ben je goed in het schrijven van interessante artikelen? Kom dan in de redactie! Bel Mattijs (06 14 75 96 31).

OC-Cursus

Al een paar weken, minstens twee, voel ik me nogal verneukt door Het Leven. Natuurlijk door die kolere tyfusoorlog. Waarom wel allerlei grootschalige axi tegen zo’n man met een snor en buikje, maar niet in Birma, Syrië, Afghanistan, Palestina, Wit-Rusland of Sierra Leone, of vrouger tegen politieke massamoordenaars in Uganda, Oost-Timor, Angola, El Salvador, Ethiopië, Colombia en ga zo maar door? Of tegen kapitein Westerling? Deze laatste meneer is onze landgenoot, maar niet om van te genieten, want hij heeft tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (door Nederland nog steeds laf en eufemistisch ‘politionele acties’ genoemd) duizenden burgers afgeslacht op Sulawesi. Kapitein Westerling is nooit bestraft, en geen enkele geschiedenisstudent weet wie hij is. Dat is pas verneukt. Wat ook verneukt is, is dat die enorme kankerhoer van een Saddam preventief geruimd gaat worden vanwege het excuus dat hij misschien wel een vette bom zou kunnen gaan gooien ooit een keer in de toekomst. Maar al die andere naaiers en lijpo’s met oorlogstrauma’s en al die andere gewetensloze wapenhandelaars, die ook heul gevaarlijk zijn, die blijven gewoon lekker rondhuppelen. Kunnen de Amerikanen hen ook niet even meenemen nu ze toch bezig zijn? Ook voel ik me verneukt door mijn afstuderen. Het is een wat absurde overgang na de oorlog enzo, sorry als ik iemand beledig, en ik zou me nu natuurlijk heel blij moeten voelen, omdat ik klaar ben. En toen ik mijn scriptie aan mijn begeleiders had gegeven, was ik ook wel eventjes heel joepiejoepie. Maar sindsdien ben ik helemaal niet blij. Sterker nog, ik voel me leeg en dom. Ik ruim elke dag letterlijk andere mensen hun shit op en in het weekeinde en/of met mijn Grote Lieve Vriend sluit ik me volledig van alles en iedereen af. Bijvoorbeeld door veel al-quhuul (toch nog bedankt lieve Arabieren voor die geweldige uitvinding) in mijn keelgat te gieten. Ik doe hard mijn best om niet volledig te verdrinken in het gevoel dat het allemaal NIET goed gaat komen met mij en mijn toekomst, banen, verzekeringen, geld blabla. Heb ik het daarvoor nou gedaan? Waar blijft die enorme uitdaging, dat geweldige triomfgevoel dat je jezelf en je studie overwonnen hebt? Dan maar strijden voor een triomf over het beruchte zwarte gat en dat de beste moge winnen in de oorlog.

Nait Soez’n zoekt redactieleden - pag. 4 Leest, vermenigvuldigt en verspreidt de

Algemene Ledenvergaderingen

Donderdag 17 april organiseert de GSb tussen 13 en 17u een cursus voor studentleden van opleidingscommissies (OC). Aan bod komen je rechten en plichten, de plaats van de OC binnen de (facultaire) onderwijsgemeenschap en vergadertechnieken.

24 april, 26 juni & 4 september. ALV’s beginnen om half acht te pande. Alle leden wordt aangeraden aanwezig te zijn. Na afloop is er altijd een KV met bier voor € 0,50 en fris voor € 0,25!

Voor meer info en aanmeldingen: w.touw@student.rug.nl

Verhuisd? Geef je adres door aan de GSb! (En maak kans op een goede vermelding in het ledenbestand!)

Groninger Studentenbond Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Antwoordnummer 416 9700 WB Groningen gsb@gsb-net.nl www.gsb-net.nl tel.: 050 363 46 75 fax: 050 318 78 98

GSb-Studentensteunpunt Voor al je vragen over: - Studiefinanciering - Onderwijs - Huisvesting - Bijbaantjes

www.studentensteunpunt.info

050 318 78 98

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns31-4  

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns31-4.pdf

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns31-4  

http://www.groningerstudentenbond.nl/wp-content/uploads/2008/03/ns31-4.pdf

Advertisement