Page 1

Nait Soez’n Een uitgave van de Groninger Studentenbond

Oktober 2002

31e jaargang

No. 1 Oplage 1250

Collegevoorzitter HG kraakt studenteninspraak Positie studenten in medezeggenschapsraden onder vuur Deddo Houwen, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen (HG), wond er geen doekjes om tijdens de opening van het collegejaar. “Medezeggenschap in de marktsector (de ondernemingsraad) is beter, realistischer van opzet. De bevoegdheden zijn daar meer in lijn met de rolverdeling, en dat zijn de uitgebreide instemmingsbevoegdheden van onze medezeggenschap niet.” Deddo Houwen onderbouwt zijn standpunt met de resultaten van een onlangs verschenen rapport over medezeggenschap in het HBO. Oud-minister Hermans deelde Houwens visie en wilde het mogelijk maken om, net als op universiteiten, gedeelde medezeggenschap in te voeren. Met andere woorden: afbraak van de inspraak en het monddood maken van studenten. Door Arjen Fokkema

Deddo Houwen. Dat klinkt heel mooi en politiek correct, maar “de bevoegdheden “Democratische besluitvorming is één van de medezeggenschap zijn soms niet van de belangrijke verworvenheden in in evenwicht met de rol die zij heeft te onze hogeschoolgemeenschap”, aldus vervullen. Uiteindelijk heeft het College van Bestuur de taak verantwoordelijkheid te nemen!”, voegde hij er snel aan toe. De hogeschool is, spijtig genoeg, verre van in dit nummer: democratisch. Democratisch medebestuur door studenten hebben hogeschoStudenten dupe len nooit gekend. De medezeggenschapsbezuinigingen? raad is niet de baas en neemt niet de uiteindelijke Honours Classes besluiten, zoals bieden mogelijkheden bijvoorbeeld

Verder

3

6

teit van het onderwijs te waarborgen en te verhogen. Voorwaarde is wel dat die medezeggenschap goed functioneert. Terecht wijst Houwen op het matig functioneren van medezeggenschapsraden. De opkomstpercentages bij de afgelopen raadsverkiezingen van de Hanzehogeschool spreken voor zich: 37 procent van het personeel en 3,8 procent van de studenten nam de moeite te stemmen. Het invoeren van gedeelde medezeggenschap met minder instemmingsrechten zal echter het

8 Nieuwe campagne Kamerprobleem uitgebuit door V8 11 HG verhult fouten niet

12 Bachelor/Master

samengevat

13

de Tweede Kamer. Ook op universiteiten is hier sinds 1997 geen sprake meer van. Bestuurders verliezen het belang van inspraak uit het oog en zien medezeggenschap slechts als een noodzakelijk kwaad. Medezeggenschap is echter van groot belang voor zowel studenten als personeel en bestuur. Medezeggenschap verbetert kwaliteit van besluiten, creëert draagvlak, draagt bij aan de openbaarheid van bestuur en is een instrument om de kwali-

functioneren van medezeggenschap en daarmee het democratisch gehalte van de hogeschool dramatisch verslechteren. lees verder op pagina 5 8

advertentie


Nummer 1 31e jaargang

2

Colofon

Nait Soez’n is het onafhankelijke ledenblad van de Groninger Studentenbond (GSb). Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Een beperkte oplage wordt over de Groninger onderwijsinstellingen verspreid. Reacties en artikelen kunnen naar het redactieadres gestuurd worden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.

De rubriek Moar Doun valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de GSb. Kernredactie: Mattijs Warbroek (hoofdredacteur), Saskia van de Mortel (eindredactie). Redactie: Frank Futselaar, Geerke van ’t Veer, Arjen Besselink, Kinge Siljee, Micha Boon, Sjoerd de Jong, Merel Stolk. Foto’s: Micha Boon Duplicatie: ’t Hartje Uitleggers: Micha Boon, Mattijs Warbroek Oplage: 1250 stuks Nait Soez’n verschijnt zes maal per jaar Redactieadres:

Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Tel.: 050 363 46 75 Fax: 050 318 78 98 naitsoezn@gsb-net.nl

#

GSb ledenbon Gratis op te sturen aan: Groninger Studentenbond antwoordnummer 416 9700 WB Groningen

Nee, ik word nog geen lid. Stuur mij wel éénmalig meer info. Ik word graag lid van de Groninger Studentenbond. Ik wil

actief

een beetje actief

niet actief lid worden.

Naam:........................................................................................... Adres:........................................................................................... Postcode:........................... Woonplaats:..................................... Telefoonnr’s:................................................................................ E-mail:.......................................................................................... Studierichting:...............................................................HBO/WO Giro/bankrekeningnummer:....................................................... Ik machtig hierbij de GSb om 1x per jaar de contributie (€ 7,-) automatisch van mijn rekening af te schrijven. Ik ga hierbij accoord met onderstaande voorwaarden. Datum:..........................

Handtekening:................................

Voorwaarden machtiging: 1) De contributie wordt 1 maal per jaar aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven; 2) Het lidmaatschap en hiermee de machtiging kan ten allen tijden ingetrokken worden door een briefje te sturen aan de GSb; 3) Binnen 30 dagen na de datum van de inning kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nait Soez’n

Redactioneel

Het is treurig gesteld met de toekomst van het Hoger Onderwijs in Nederland! De nieuwe staatssecretaris komt uit het bedrijfsleven en ziet graag meer invloed van het bedrijfsleven op het Hoger Onderwijs. Dit is iets waartegen studentenvakbonden al jaren strijden, de Groninger Studentenbond voorop. Verder staan er wederom bezuinigingen op het programma. Hoe men het Hoger Onderwijs nog verder wil uitknijpen is de vraag, ook bestuurders van hogescholen en universiteiten weten niet waar het geld vandaan moet gaan komen. Zij lijken echter niet van zins flink tegen de plannen te strijden bij het ministerie. Zij stellen meteen wilde plannen voor zoals verhoging van het collegegeld en verlaging, of zelfs afschaffing, van de studiefinanciering. Het is GSb-traditie om nieuwe bewindslieden op een speciale manier te huldigen, zo is de vorige minister, Hermans, verwelkomd met een aan hem opgedragen fanclub. Staatssecretaris Nijs krijgt een naar haar vernoemde prijs, de NijsPrijs, zie voor meer informatie elders in deze Nait Soez’n. Dan wil ik tenslotte aandacht vragen voor het volgende, er dreigt een tekort aan redactieleden te ontstaan bij de Nait Soez’n en hierdoor een tekort aan artikelen. Wij zoeken dus redactieleden. Ik kan me echter voorstellen dat er mensen rondlopen die geen tijd hebben om redactielid te worden, maar wellicht wel zo af en toe een stuk willen schrijven. Dit kan! Het staat een ieder vrij om een ingezonden stuk te schrijven. Ons belangrijkste onderwerp is uiteraard het (Hoger) Onderwijs, maar we schrijven ook breder over politiek en cultuur. Wil je eens een (opinie)stuk schrijven, stuur het dan op naar het redactieadres. Wil je zeker weten of je artikel iets is voor de Nait Soez’n? Neem dan eerst contact op met de redactie.

Doodstreep de volgende deadline van dit machtige blad is op 14 november de komende editie wordt een themanummer over 3e geldstroom ingezonden mededeling


Nummer 1 31e jaargang

Nait Soez’n

3

Bezuinigingsplannen stuiten op breed verzet Laat student niet de dupe worden Het was te verwachten met zo’n coalitie: de onderwijshervormingen komen eraan. Niet thema’s als kwaliteit, toegankelijkheid en hoogwaardigheid staan centraal, zoals vóór de ondertekening van het regeerakkoord nog gehoopt werd, afgaande op het CDA-verkiezingsprogramma. Nee, de bezuinigingen en verslechteringen zijn weer niet van de lucht. Er moet bezuinigd worden in een publieke sector waar de rek allang uit is. Door Kinge Siljee Wie de Nait Soez’n met enige regelmaat leest, of wel eens met (mede)studenten discussieert, weet dat de aangekondigde bezuinigingen en het beleid van het ministerie op veel weerstand stuiten bij studenten. Heeft het personeel van de universiteiten ook een mening over de aangekondigde bezuinigingen op de universiteiten? Zien zij de bezuinigingen als een optie, en zo ja, waar moet dan op gekort worden? Een mailronde naar personeel van elke faculteit leverde vier – vrij felle – reacties op. Hier worden de reacties weergegeven. ‘Het onderzoek zal eronder lijden’ S. Poppema, decaan van de Faculteit der Medische wetenschappen: “De bezuinigingen zullen resulteren in de aanstelling van minder mensen bij de universiteiten. Aangezien de activiteiten in het onderwijs alleen nog maar toenemen, zullen de gevolgen vooral op het gebied van het onderzoek te voelen zijn. In een tijd waarin de politiek niet begrijpt dat juist het fundamentele onderzoek de bron is van innovatie en bedrijvigheid en zelfs nog verder wil op het heilloze pad van het uitsluitend stimuleren van toegepast onderzoek, past het de universiteiten zelf om maatregelen te nemen. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft immers evenmin voldoende middelen en de collectebusfondsen (van b.v. de Hartstichting, red.) en industrie zijn, terecht, vooral geïnteresseerd in toegepast onderzoek. Dit betekent een heroriëntatie op fundamenteel onderzoek waarvoor uit de eerste geldstroom (geld direct van het ministerie van onderwijs, bedoeld voor onderwijs en onderzoek, red.) middelen moeten worden vrijgemaakt. Slechts op die manier kan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de universiteiten gehandhaafd blijven. En ja, het zou een

zegen zijn als deze regering, of de vorige, of een volgende, zou begrijpen dat investeringen in onderwijs en fundamenteel onderzoek de beste garantie voor een betere toekomst vormen.”

de ambtelijke papierwinkel klaar zijn en dus meer toekomen aan ons eigenlijk werk. Ik heb geen zin meer verder te denken aan bezuinigingen; dat hebben we al ruim 20 jaar gedaan. In de geesteswetenschap‘Pak de bureaucratie aan’ pelijke faculteiten voelen we ons vaak als F.R. Ankersmit, hoogleraar geschiedenis een afgebrand regenwoud. Burgemeester aan de Faculteit der Letteren: “Over de in oorlogstijd wil ik niet zijn.” bezuinigingen heb ik een duidelijke mening. Dat geld kan je beter bij elkaar krij- ‘Ik wíl niet bezuinigen!’ gen door ten eerste de departementale Y.B. Kuiper van de Faculteit der Godgebureaucratie te decimeren en ten twee- leerdheid en Godsdienstwetenschappen: de de stofkam te halen door de bureau- “Ik ben helemaal geen voorstander van cratie aan de universiteiten. Daar kan bezuinigingen op onderwijs, ook niet op heel wat weg als men zich niet meer hoeft hoger onderwijs. De vraag over hoe ik zou te bekommeren gaan bezuinigen is dus helemaal niet aan over het bede orde.” stuurlijke hobbyisme van de Het kabinet Balkenende heeft het hoger departementaonderwijsbeleid onder de hoede van een le bureaucratie. staatssecretaris gebracht. Anette Nijs Maar over hoe(VVD), ex-topman (m/v) van Shell en oudveel geld dat in voorzitter van de VVD-jongerenorganisaconcreto tie JOVD, maakt geen geheim van haar o p verstrekkende plannen voor het hoger zou onderwijs. Instellingen moeten meer op kuneigen benen staan (lees: instellingen moenen ten voor hun eigen geld gaan zorgen), de leveren, kan ik bureaucratie moet weg door decentraliniets zinnigs zeggen. Maar het zou me satie (lees: studenteninvloed moet worniet verbazen als dat nog meer is dan die den teruggedrongen) en het maatschap143 miljoen.” pelijk en economisch belang van onderwijs en onderzoek dient voorop te staan ‘Onnodig militair speelgoed’ (lees: alleen studies waar je rijk van A.J. Vanderjagt, hoogleraar aan de Facul- wordt, of die leraren opleveren, zijn beteit de Wijsbegeerte: “Het zal u niet ver- langrijk). bazen dat ik dat voornemen vierkant af- De GSb maakt zich hier ernstige zorgen wijs; er mag niet bezuinigd worden op het over en wordt daarbij ondersteund door hoger onderwijs; investeringen zijn juist de reacties van het personeel. Vanuit de geboden. Immers, de universiteiten leve- instellingen zijn echter ook verontrustenren broodnodige expertise met betrek- der geluiden te horen. Zo opperde de king tot gezondheid, economie, weten- voorzitter van het College van Bestuur van schap en cultuur; een expertise die bo- de Universiteit Leiden, Loek Vredevoogd, vendien een internationale uitstraling onlangs dat die bezuinigingen dan maar heeft. moesten worden opgevangen door het Ik zie geen enkele reden om op het hoger verkopen van delen van de universitaire onderwijs te bezuinigen terwijl er tege- collectie, het verhogen van het collegegeld lijk zeer forse uitgaven gedaan worden in en het verminderen van de studiefinanverband met de JSF en ander militair ciering. Ook de HBO-raad ziet wel wat in speelgoed dat niemand nodig heeft. die collegegeldverhoging. Op onderwijs en onderzoek van het ho- Gelukkig heeft Nijs verklaard (voorlopig) ger onderwijs kan en moet dus niet wor- nog niet aan die verhoging te willen denden bezuinigd. Laat men op het vlak van ken, maar het is een slecht teken dat de de Vereniging van Universiteiten (VSNU), bestuurders niet eendrachtig met de stude NWO en het Ministerie (weet je wat al denten tegen het geplande beleid in gaan, die gebouwen alleen al kosten!!) maar maar zich zelfs tegen de studenten keren eens de regelgeving en de talrijke contro- door te proberen de bezuinigingen op de lerende en adviserende taken verminde- studenten af te wikkelen.7 ren, zodat wij op de werkvloer sneller met


4

2 keer raden Het VOS in de CMR De Centrale Medezeggenschapsraad werkt na een rustige zomervakantie weer op volle toeren. Veel belangrijke onderwerpen hebben al de revue gepasseerd. Zoals de voorzitter van het College van Bestuur, Deddo J. Houwen, tijdens de opening van het hogeschooljaar als zei: “In een enkel geval zaten we niet op één lijn, maar ook dat hoort bij het leven.” Hier zijn enkele van die gevallen: Op het gebied van huisvesting heeft het College van Bestuur zijn plannen gewijzigd. Vanwege de tegenvallende instroom van nieuwe studenten en de bezuinigin-

Nummer 1 31e jaargang Nait Soez’n De ontwikkelingen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de HG en de Universiteitsraad van de RuG. gen die staatssecretaris Nijs heeft aangekondigd, is het plan om complete nieuwbouw bij de faculteit Economie te realiseren wat tè optimistische gebleken. Het College heeft dat ook ingezien en besloten voorlopig alleen het broodnodige te gaan repareren. Dat is begrijpelijk, alleen is het erg storend dat zowel de commissie Huisvesting als de raad dit uit de pers moest vernemen. Tevens zijn er problemen met het onderwijskader. Hieronder valt onder andere het studiecontract, wat je als student moet ondertekenen met je begeleider. Dit zodat “elkanders verwachtingen” helder zijn. Achter deze blabla schuilt natuurlijk een heel andere reden. Het aantal studenten, dat naar een College van Beroep stapt, is met vijf-

tig procent gestegen. Door studenten een contract te laten tekenen kun je dit effectief de kop indrukken. Hier komt weer eens het bedrijfsmatige karakter dat de hogeschool nastreeft naar voren. De CMR heeft echter instemmingsrecht op het onderwijskader en wie weet kan er nog een stokje worden gestoken voor deze plannen. Ook werd tijdens de opening van het hogeschooljaar met trots de slogan Hanzehogeschool Unlimited gepresenteerd. Met deze leus wil de HG de toekomst ingaan. Er is echter wel wat meer nodig dan een afbeelding van een Fa-vrouw op de voorkant van een glossy blaadje om het imago van de Hanzehogeschool op te krikken. Maar meer hierover in het artikel ‘Hanze Unlimited’.7

Vooruitstrevend Overleg Studenten Het VOS in de Universiteitsraad De agenda van de afgelopen cyclus van de universiteitsraad stond vol met interessante onderwerpen. In de commissies werd het actieplan MUB (wet modernisering universitaire bestuursstructuur) besproken. Hierbij stond de vraag centraal hoe de problemen, die door de invoering van de MUB ontstaan zijn, opgelost kunnen worden. Helaas was er in het stuk weinig aandacht voor studenten. Omdat dit hèt probleem is, dat op meerdere inspraakniveaus van de universiteit speelt, heeft het VOS een kort voorstel ingediend. In het voorstel staan o.a. enkele punten om de betrokkenheid van studenten bij studentenbestuur- en inspraak te vergroten (bijvoorbeeld door een verkiezingskatern in de UK en informatie op een nieuw in te richten website www.rug.nl/student/ studentvacatures). Daarnaast heeft het

VOS in de raad gepleit voor verbetering van de positie van inspraak op opleidingsniveau en transparantere sollicitatieprocedures voor opleidingscommissies. Het tweede grote punt op de agenda was het strategisch plan. Dit is een visiestuk over wat de universiteit de komende jaren wil gaan doen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Enkele maanden geleden lag er al een concept, waar de raad toen erg ontevreden over was. Dit stuk was, naar de mening van het VOS, al veel beter. Er werd echter nog te veel gepraat over ‘topniveau’, terwijl over de “normale” student niet werd gesproken. Dit bleek volgens het College van Bestuur een interpretatieprobleem; er was wel degelijk aandacht voor de gewone, gemiddelde student. Alle fracties in de raad hadden dit blijkbaar verkeerd begrepen en beloofd is de tekst te verduidelijken. In het strategisch plan werd ook vermeld dat er ‘honour classes’ gaan komen in de bachelorfase. Hoe dit moet worden vormgegeven is nog niet verder uitgewerkt. Het

VOS vindt dat deze classes niet trajectgewijs aangeboden mogen worden (studenten moeten dan wel erg vroeg een definitieve keus maken), maar per eenheid (of aantal eenheden). Daarnaast vindt het VOS dat de classes toegankelijk moeten zijn voor iedereen; een punt dat door de personeelsfractie en het SOG gesteund wordt. Verder heeft het VOS nog allerlei ‘wilde plannen’ en ideeën over deze classes, die nog verder uitgewerkt gaan worden, maar waar dit jaar nog op teruggekomen zal worden. Tenslotte is het Copernicus-handvest (over duurzaamheid) weer teruggekomen op de raadsagenda. Copernicus zal een vast punt worden in het jaarverslag van de universiteit en de discussie over de implementatie van het handvest zal voorlopig nog verder gevoerd worden. Ook werd bekend gemaakt dat de al langer spelende problemen bij de Arbo- en Milieudienst (o.a. te weinig menskracht) bijna zijn opgelost. Het VOS hoopt dat de dienst dan weer flink aan de slag kan gaan met het Arbo- en Milieubeleid van de universiteit.7

Kunstenonderwijs bevreesd voor toekomst Nu staatssecretaris van Onderwijs Annette Nijs zich meerdere malen negatief heeft uitgelaten over het kunstenonderwijs, heerst er bij die opleidingen grote vrees voor de toekomst. De staatssecretaris heeft onder andere in de kamer gezegd niet te begrijpen “waarom kunstenonderwijs zo duur moet zijn”. Tevens heeft zij de fixus op designopleidingen losgelaten, een maatregel waar velen van

de kunstenopleidingen vraagtekens bij Van de zijde van deze faculteit wordt aanplaatsen. gegeven dat het kunstonderwijs in de Noordelijke provincies de laatste jaren Het kunstenonderwijs in Groningen een stuk beter op orde is gekomen. Onwordt gegeven aan de faculteit der Kun- der andere de opening van een ‘popacasten van de Hanzehogeschool Groningen. demie’ wordt gezien als een zeer positieDeze faculteit herbergt de richtingen Beel- ve ontwikkeling. dende Kunts & Vormgeving (aan de Aca- De bekostiging moet echter niet verandemie Minerva) en Muziek (aan het deren, zodat deze kwaliteit geboden kan Noord-Nederlands Conservatorium). blijven worden.7


Nait Soez’n

Nummer 1 31e jaargang

5

Nait Soez’n zoekt nieuwe redactieleden

Journalistieke neus, kritische blik? Hoofdredacteur (m/v)

Eindredacteur (m/v)

De redactie van de Nait Soez’n is dringend op zoek naar nieuwe krachten. De Nait Soez’n is een uitgave van de Groninger Studentenbond, jouw belangenbehartiger in de stad. Het blad komt zes keer per jaar uit. We schrijven over politiek, onderwijs, cultuur en studentenzaken. En we kunnen jouw hulp wel degelijk gebruiken!

De eindredacteur draagt zorg voor het corrigeren en redigeren van stukken, tevens bepaalt de eindredacteur samen met hoofdredacteur en lay-outer het gezicht van het blad.

We zijn met name op zoek naar: 8 vervolg van pagina 1 Gedeelde versus ongedeelde medezeggenschap Binnen medezeggenschap op onderwijsinstellingen zijn twee vormen te onderscheiden; gedeelde en ongedeeld medezeggenschap. Dit houdt in dat er raden bestaan waar zowel studenten als medewerkers in één raad plaatsnemen (ongedeeld) of dat er voor studenten en medewerkers aparte raden bestaan (gedeeld). Universiteiten hebben sinds de invoering van de MUB (Modernisering Universitaire Bestuursstructuur) de keuze tussen ongedeelde medezeggenschap, geregeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) of gedeelde medezeggenschap door middel van een ondernemingsraad, geregeld in de Wet op Ondernemingsraden (WOR) en een aparte studentenraad waarvoor wettelijk weinig geregeld is. Op het HBO bestaat deze keuze (nog) niet, er is alleen ongedeelde medezeggenschap. Gedeelde medezeggenschap volgens de WOR betekent een flinke stap achteruit voor zowel personeel als studenten. De WOR kent veel minder instemmingsrechten dan de WHW. Onder de WOR richt een raad zich alleen maar op personeelsbeleid, terwijl een raad zich onder de WHW met het integrale beleid van de instelling bezig houdt. Met name de rechtspositie van studenten is onder de WOR veel wankeler, aangezien studenten en personeel niet meer als gelijkwaardig worden gezien. Daarnaast bestaat het risico dat bestuurders de raden tegen elkaar uitspelen. De AOB (Algemene Onderwijsbond) en de FNV, die er zuiver zijn voor het personeelsbelang, pleiten al jaren

Als hoofdredacteur bepaal je de koers van het blad. Zes keer in het jaar werk je samen met de eindredacteur en de lay-outer een weekeinde om het blad klaar te krijgen. Tussendoor wordt er vergaderd met de hele redactie om te bepalen welke stukken er geschreven moeten worden. De hoofdredacteur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Groninger Studentenbond (GSb).

Als je interesse hebt in één van deze functies dan kan je altijd een keer komen kijken of een cyclus meelopen. Surf naar www.gsb-net.nl/ns, of bel Mattijs (06 1475 96 31).

voor invoering van de WOR op hogescholen. ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) zijn daarentegen voorstander van ongedeelde medezeggenschap. Tekenend is dat ook de Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen (VMH) voor een ongedeeld systeem is. De positie van de raad in zijn geheel is onder dat systeem sterker.

belang hechten aan medezeggenschap, enzovoorts. Uit onderzoek van de VMH blijkt tevens dat naarmate raden op meer punten instemmingsrecht hebben, zij volgens raadsleden én bestuurders beter functioneren. Omgekeerd geldt dit ook: naarmate een raad minder rechten heeft, functioneert hij slechter. Een opvallende conclusie van het rapport ‘Ieder zijn zeg’ is dat leden van goed functioneVicieuze cirkel rende raden ongedeelde medezeggenHoewel de discussie over medezeggen- schap prefereren boven gedeelde medeschap al tientallen jaren speelt, heeft het zeggenschap. rapport ‘Ieder zijn zeg; over medezeggenschap in het HBO’ een enorme impact ge- Het betoog van Deddo Houwen wekt de had. Uit dit onderzoek blijkt dat met indruk dat Hanzehogeschool zich ook in name de geringe belangstelling en betrok- de negatieve spiraal bevindt. Ervaringen kenheid van studenten bij medezeggen- van de VOS-fractie in de Centrale Medeschap als probleem wordt gezien. De af- zeggenschapsraad bevestigen dit. Het innemende belangstelling kan verklaard voeren van gedeelde medezeggenschap worden door een vicieuze cirkel waar een en het verminderen van bevoegdheden aantal onderzochte hogescholen zich in zal dramatische gevolgen hebben voor bevindt. Naarmate het bestuur minder medezeggenschap. Houwens visie op belang hecht aan medezeggenschap, medezeggenschap is een self-fulfilling wordt er minder geïnvesteerd in mede- prophecy ; studenten zullen langzaam zeggenschap, de informatievoorziening verdwijnen uit de formele medezeggenen faciliteiten zijn matig, waardoor het schap. Houwen ziet studenten liever functioneren en de kwaliteit van mede- deelnemen aan informele studentenzeggenschapsraad achteruitgaan en de be- panels, “…zonder reglement, zonder langstelling voor de raad zal afnemen. procedures…”, oftewel: zonder rechten. Hierdoor gaat het bestuur weer minder Studenten, personeel en bestuurders zijn allemaal gebaat bij medezeggenschap met werkelijke invloed en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de kant van de bestuurders kunnen we echter op weinig steun rekenen.7 De schrijver is student op de HG en oud lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.


Nummer 1 31e jaargang

6

Nait Soez’n

Top of flop? Idee honours classes biedt mogelijkheden Verdieping probleem dat opgelost dient te worden Op dit moment hangt verdieping nog heel om meer studenten te trekken: het onterg van af hoeveel specialisatievakken een breken van een mooi labeltje. Het gaat er opleiding aanbiedt. Jongerejaars studen- immers niet alleen om dat je goed onderten kunnen zich sowieso goed vermaken wijs geeft, je moet het ook goed verkomet ouderejaarsvakken, mits er geen blok- pen. In navolging van de Honours Maskaderegelingen zijn. Voor ouderejaars ter moeten er daarom ook tijdens de bahangt het van de opleiding af of je je tot chelor speciale ‘honours classes’ komen, vakidioot kunt specialiseren of dat je al- voor studenten die snel en makkelijk stuleen in de verbreding uitdagingen kunt deren en de ambitie hebben om een onvinden. Aangezien de RuG vorig jaar he- derzoeksmaster te doen. De invulling van laas de Honours Masters al heeft inge- deze ‘honours classes’ is nog nauwelijks voerd, ligt de nadruk in het strategisch uitgewerkt. Het kan dus een fantastisch Door Liesbeth Flobbe plan vooral op de Bachelorfase. Een heel project worden waarvan alle studenten simpele maatregel om in de Bachelorfase profiteren, maar ook een manier om nog De meerderheid van de universiteitsraad voor verdieping te zorgen, wordt echter vroeger in de studie studenten te selecvan de RuG (een meerderheid waar het teren, zodat een eerstejaars, die niet methonours classes mogen een zijn studie op de eerste plek zet, het VOS niet aan meedeed) stemde vorig jaar al in met het plan van de Honours Masde rest van zijn onderwijsloopbaan wel moeilijker en klein- voor ters. Dit zijn kleinschalige ‘topopleidinverknald heeft. schaliger zijn, mits gen’ (alhoewel het College van Bestuur dat nou net een beetje té elitair vindt klinVOS-fractie hebben we dan ook nageiedereen mee mag doen Als ken) waarvoor geselecteerd wordt. De dacht over hoe we dit project precies die happy few die hier binnen weten te ko- niet genoemd. Het is van belang dat de wending kunnen geven die we willen dat men krijgen beter en moeilijker onderwijs mogelijkheden, die er nu zijn om oudere- het krijgt. Voorop staat, dat alle onderwijs dan andere studenten en ook nog eens jaarsvakken te volgen, gehandhaafd blij- toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het een beurs zodat ze er niet naast hoeven ven en dat er dus tussen de Bachelor- en kan niet zo zijn dat een select groepje te werken. de Masterfase een zachte cesuur is. Wat extra aandacht en middelen krijgt, terwijl is nou mooier, dan dat je als undergra- andere geïnteresseerden al bij voorbaat Het VOS is geen voorstander van het duate alvast Mastervakken kunt doen, of worden uitgesloten. Oftewel: ‘honours creëren van zulke topopleidingen, maar ze zelfs kunt opnemen in de keuzeruim- classes’ mogen wel moeilijker en kleinin het verkiezingsprogramma wordt het te van je Bachelor? Er kan dus best nog schaliger zijn dan andere vakken, mits probleem een beetje uit de weggegaan eens gekeken worden naar het aanbod iedereen die dat wil ook mee mag doen. door te stellen dat “...(er) in het huidige van verdiepingsvakken voor getalenteer- Dit hoeft absoluut niet te betekenen dat systeem genoeg mogelijkheden (zijn) de mensen die zich willen specialiseren. voor talentvolle studenten om zich te Volgens het strategisch plan is er nog een 8 vervolg op pagina 7 ontplooien.” Als breed geïnteresseerde, filosofische computernerd met een voorliefde voor kleinschalige studies heb ik Discussieer mee over plannen universiteit me inderdaad nooit geremd gevoeld, maar misschien is enige nuancering toch Zo af en toe is het nodig dat de universiteit niet alleen maar plannen maakt voor de wel noodzakelijk. Wat zijn op het mo- korte termijn, maar ook bedenkt wat ze op de lange termijn eigenlijk wil. Dit jaar worden zulke plannen voor de komende vijf tot tien jaar gemaakt. Uiteindelijk moement de mogelijkheden? ten deze verwoord worden in een strategisch plan. De Stuurgroep Strategie heeft nu een eerste versie geschreven, die inmiddels besproken is in de universiteitsraad. Verbreding Je kunt altijd extra vakken doen of zelfs Onderwerpen die in het strategisch plan aan de orde komen zijn onder andere de twee studies tegelijk. Mensen met een invoering van Bachelor/Master, internationalisering, en het aanbieden van uitdabrede interesse hoeven zich dus niet te gend onderwijs. Maar dar is natuurlijk niet alles. Ook wil het College van Bestuur vervelen. Dat de nieuwe regering de in- niet dat alleen bestuurders en medezeggenschapsraden zich over het stuk buigen. stellingen geen geld meer wil geven Er wordt dan ook gehoopt op een brede, ‘maatschappelijke’ discussie. Als je hieraan voor studenten die een tweede diplo- mee wil doen of gewoon eens wil zien waarover zoal gediscussieerd wordt, ga dan ma halen, moet geen reden zijn om zul- naar www.rug.nl en klik op de knop ‘Strategieproject’. Net als alle andere universiteiten in Nederland, komt ook de RuG met allerlei ideeën om betere en ambitieuzere studenten te trekken. In een eerste versie van het strategisch plan waarschuwt het College van Bestuur al dat de RuG zich niet aan deze tendens kan onttrekken. Als er niet meer studenten komen gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit, maar ook dat van het onderzoek. Wie niet vernieuwt, verslechtert en stilstand is achteruitgang.

ke studenten te ontmoedigen of tegen te houden.

www.rug.nl/cis/strategieproject


Nait Soez’n

Nummer 1 31e jaargang

Duurzaamheid in het curriculum In deze rubriek wordt een discussiepunt binnen de GSb van twee kanten belicht. Deze keer: Moet er verplicht een duurzaamheidsvak in het curriculum worden opgenomen? Frank en Wieke leggen uit waarom wel Mensen moeten zich realiseren wat de implicaties kunnen zijn van hun studie en het beroep op hun omgeving. Vergeet niet, bij duurzame ontwikkeling gaat het niet alleen om ‘milieu’ , maar ook om economische en sociale belangen zoals welvaart, welzijn, voldoende werk, een 8 vervolg van pagina 6

rechtvaardige verdeling van hulpbronnen etc. Bij verschillende studierichtingen zou het zwaartepunt anders kunnen liggen. Bij economie zou aandacht besteed kunnen worden aan de mate waarin economisch beleid invloed kan hebben op de omgeving en maatschappij, bij scheikunde aan hoe chemische stoffen milieuschade kunnen veroorzaken en bij filosofie zou er aandacht kunnen worden besteed aan de ethische dilemma’s van duurzaamheid. Natuurlijk wordt er bij sommige studies al enige aandacht aan besteed, maar dan gaat het meestal nog om keuzevakken.

de voorgestelde ‘honours classes’ moeilijker, en bestaat de kans dat ouderejaars die ereklasjes daarom minder goed wor- bachelorstudenten ontmoedigd worden, den (hoewel iemand die zijn status ont- omdat ze het traject toch niet meer kunleent aan het feit geselecteerd te zijn dat nen afronden. misschien wel vindt); het betekent wel dat sommige studenten afvallen en dat Als we dan kijken wat wel een acceptabeje je niet kunt beroepen op een te moei- le invulling van het idee ‘honours claslijk programma (maar kan dat nu wel als ses’ is - en bovendien een nuttige aanje een gewoon tentamen niet haalt?). vulling op bestaande ontplooiingsmogelijkheden - dan heeft de VOS-fractie het Maar goed, zelfs bij volledig toegankelij- volgende plan: koppel de ‘honours claske ereklasjes zijn er nog bezwaren. Het ses’ aan een bestaand college en laat ze grootste risico is nu niet meer dat studen- parallel lopen met het gewone college. De ‘honours’-studenten volgen hetzelfde honours classes zijn niet hoorcollege als de andere studenten, maar volgen een werkcollege waarbij spealleen bedoeld voor cifiek aandacht is voor onderzoeksvaarstudenten die grote digheden en waarin van ze gevraagd wordt om dieper op de stof in te gaan. onderzoeksambities Alle studenten krijgen hetzelfde aantal hebben maar ook voor punten voor het vak (waarmee in feite zelfselectie op grond van motivatie wordt ‘gewone studenten’ ingebouwd). De ‘honours classes’ zijn niet ten er van worden uitgesloten, maar juist alleen bedoeld voor studenten die grote dat het een soort verplichting wordt voor onderzoeksambities hebben, maar ook studenten die een Honours Master wil- voor ‘gewone’ studenten met een grote len gaan volgen. Zelfs als je officieel re- interesse voor een specifiek onderwerp. gelt dat dit niet zo is, zullen studenten De eerste groep zal simpelweg vaker aan die deze klasjes hebben gevolgd bij de ‘honours classes’ deelnemen, terwijl het selectie voor de Honours Masters een voor de laatste groep vaak bij een of twee streepje voor hebben. Hier is waarschijn- keer zal blijven. Maar omdat de ‘honours lijk weinig aan te doen. Het probleem classes’ losse eenheden zijn, is dit geen wordt pas echt onoverkomelijk als de ere- probleem. klasjes een groot, coherent traject vormen. Bij een traject heb je immers de keu- Tijdens de bespreking van de eerste verze om aan het begin te beginnen en het sie van het strategisch plan in de univerhelemaal te doen, of om het helemaal niet siteitsraad, vond iedereen dat er wel erg te doen. Het verschil tussen studenten veel aandacht uitging naar de toppen en die het traject wel gevolgd hebben en stu- erg weinig naar de middenmoot. Volgens denten die dat niet hebben gedaan, wordt het College is het echter de bedoeling dat dan zo groot, dat toelating tot de Honours met het stimuleren van de toppen ook Masters voor die laatste groep inderdaad de middenmoot meegetrokken wordt. vrijwel onmogelijk wordt. Bovendien Dat is precies de bedoeling van het plan wordt dan ook tussentijds instromen in van het VOS. 7

7

Haat & Nijd Echter, net zoals het noodzakelijk is om in het curriculum een vorm van wetenschapsfilosofie te stoppen, zodat je je studie in een wetenschappelijk kader kunt plaatsen, zou een duurzaamheidsvak helpen de studie in een maatschappelijk kader te plaatsen. Kinge vertelt waarom het niet wenselijk is om een dergelijk vak toe te voegen Pas de laatste tijd is er op universiteiten en hogescholen aandacht gekomen voor het milieu. Bij onderzoek wordt rekening gehouden met gebruik van schadelijke of giftige stoffen, er worden milieuvriendelijke alternatieven ontwikkeld voor bijvoorbeeld olie- en gasgebruik en in het onderwijs komt milieubewustzijn daar, waar dat nodig is, aan bod. Op de plaatsen waar dit (nog) niet geregeld is, zou het onderwijsprogramma aangepast moeten worden. Het integreren van milieuonderwijs in alle studieprogramma’s van de hogescholen en universiteiten zou echter te ver gaan. Want wat heeft een maatschappelijk werker, een tolk, een historicus of een taalkundige aan geïntegreerd milieuonderwijs? Studenten zijn individuen, en zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun bewustzijn op sociaal, maatschappelijk en ethisch gebied. Een vakgroep dwingen milieu en duurzaamheid in hun toch vaak al krappe programma’s te persen zal geen kwalitatief hoogwaardig onderwijs opleveren. Bovendien is het verplicht stellen van milieubewustzijn demagogisch en belerend. Als studenten een keuzevak over duurzaamheid en milieu willen volgen staan, zij daar immers vrij in.7

Benieuwd wat er speelt in de Universiteitsraad? Abonneer je dan nu op de nieuwsbrief van het Vooruitstrevend Overleg Studenten. Dan krijg je per e-mail ongeveer elke twee maanden een update op de meest relevante onderwerpen voor studenten. Is de 2 keer raden in dit blad jouw favoriete rubriek? Wil je graag meer weten over zaken die het VOS in de Universiteitsraad bezig houden?

Stuur een e-mail naar uraad@vosfractie.nl

of surf naar www.VOSfractie.nl


8

Nummer 1 31e jaargang

Nait Soez’n

Unlimited-campagne kan fouten hogeschool niet verhullen In een poging om het slechte imago van de Hanzehogeschool wat op te vijzelen kreeg de afdeling Marketing & Communicatie van het College van Bestuur ongelimiteerde financiële middelen toegewezen. En daar heeft Marketing & Communicatie gretig gebruik van gemaakt. Voor vele tienduizenden euro’s gaat de Hanzehogeschool op de ‘Veronica-toer’.

Naast wat snoepreisjes naar China en een onvermogen om voor voldoende huisvesting voor buitenlandse studenten te zorgen slaagt het College er niet in meer buitenlandse studenten naar de hogeschool te trekken. Ten opzichte van 2000 zijn er in 2001 niet meer buitenlandse studenten naar Groningen gekomen. Dit aantal is hoogstwaarschijnlijk ook in 2002 niet gestegen, omdat de hogeschool, geDoor Frank Futselaar dwongen door de huidige kamernood in Groningen, het internationaliseringsbeDoor middel van hippe foto’s, niet te veel leid heeft moeten herijken. moeilijke tekst en de wervende slogan Op andere terreinen is de hogeschool ook Unlimited probeert de hogeschool het Unlimited, zoals op het gebied van selecdalende aantal aanmeldingen tegen te gaan (terwijl er landelijk gezien juist meer aanmeldingen op het HBO zijn). Het is niet zo vreemd dat de hogeschool hierbij tie bijvoorbeeld. Zo zijn het afgelopen jaar liever niet de nadruk legt op de kwaliteit weer zo’n 750 studenten op meedogenlovan het onderwijs dat gegeven wordt, ze wijze van hun opleiding verwijderd, maar op de breedte van het onderwijs- omdat ze niet genoeg punten haalden. aanbod en internationaliseringsbeleid. Misschien moet men hen eens vragen Inderdaad lijkt het aantal nieuw opge- naar hun ‘Hanzegevoel’. sprongen opleidingen met inspirerende Ook het benoemen van lectoren lijkt titels als Financial Services Management geen limiet te kennen. Lectoraten zijn geen grenzen te kennen. Niet voor niets een omstreden en prijzige poging van howordt in de landelijke politiek gesproken gescholen om zich voor te doen als univan een wildgroei aan opleidingen bij versiteit. Door het aannemen van een exHBO-instellingen. pert op een bepaald vakgebied (lector) Op het gebied van internationalisering ontwikkelt zich hopelijk een “kennislijken alleen de pretenties ongelimiteerd. kring”. De hogeschool heeft al zeven van

die lectoraten ingesteld en er zijn al plannen voor nog meer. Nog afgezien van de principiële vraag of beroepsopleidingen wel behoefte hebben aan onderzoekers, zijn lectoren gewoon heel erg duur. Nog meer middelen die de armlastige hogeschool niet in het kaalgeslagen onderwijs kan stoppen.

OPINIE

“Marketing en Communicatie wordt vooral geprezen om zijn vernieuwende, innovatieve campagne. Waar zij hun inspiratie vandaan halen is vooralsnog onbekend.”

Absoluut niet Unlimited is overigens de medezeggenschap op dit gebied. Volgens het College van Bestuur hadden personeel en studenten niks in te brengen bij de instelling van lectoraten. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) dacht daar anders over; er werd flink gebakkeleid. De uitkomst is dat Faculteits Medezeggenschapsraden alsnog invloed hebben op de lectorbenoeming. De moeite die de CMR heeft moeten doen om het College van Bestuur zover te krijgen is tekenend voor de wijze waarop het College probeert inspraak te minimaliseren. Het totaalbeeld is duidelijk: op de Hanzehogeschool is nog een hoop mis. Wanneer zaken als selectie, woningnood en inspraakbeperking niet meer zouden spelen, zouden de inschrijvingen waarschijnlijk niet zo dalen. Dan zou de hogeschool geen peperdure publiciteitscampagne hoeven te beginnen. En dan zouden ze het geld daarvoor misschien Binnen de Hanzehogeschool Groningen is op dit moment de vraag van de dag: “Is de graffiti wel zowaar kunnen steken in ondernaast het meisje een foutje, of is hier sprake van bewust beleid en gaat het hier om het wijs.7 ‘hanzegevoel’?”


Nummer 1 31e jaargang

Nait Soez’n

9

Foebelle en de geldcultuur Naast roken en wat andere kleine dingen heb ik nog een tijdrovende verslaving: foebel kijke. Foebel is een machtige sport: dat evenwicht tussen individuele spelers en het team, tussen fysieke kracht en tactische leepheid (‘leep’ is het beste foebelwoord ooit), en tussen techniek en strategie… Die adrenalinerush die je krijgt als een steekpassje of een diagonale pass goed aankomt… Op de teevee ziet het er van bovenaf allemaal zo simpel uit, maar als je op dat grote veld staat, dan kun je door al die wriemelende spelers niet meer zien waar jouw ploeggenoten staan.

larissen van spelers, trainers en verzorgers; aan de andere kant ligt het probleem bij het verkopen van de televisierechten en het vinden van sponsors. Bij onze overzeese Britse buren gaan niet alleen voetbalclubs failliet, maar is zelfs al een televisiezender bankroet door de niet meer op te brengen hoge televisierechten. De verwoestende spiraal is dus voor beide partijen haast niet meer te stoppen. Mijn eigen kijkgedrag is helaas typerend voor deze verrotting. Op twee manieren ben ik schuldig aan de verloedering van kleinere, minder rijke voetbalclubs. Ten eerste kijk ik geen live foebel, maar ik kijk Door Geerke van ’t Veer teevee. Al jaren loopt de (seizoens)kaartverkoop van de meeste voetbalclubs teHelaas wordt voetbal, net als de spoor- rug. Hierdoor lopen ze belangrijke direcwegen en het onderwijs, verpest door het grote geld. Kleinere clubs krijgen weinig geld via sponsoren of televisierechten, waardoor ze weinig goede spelers kunnen krijgen of behouden. Als je geen goede spelers hebt, wil niemand naar het voetbal kijken. Hierdoor krijg je weer minder geld en zo is deze vicieuze foebelcirkel rond. Deze macht van het geld zorgt ervoor dat topclubs zoals AC Milan en Real Madrid steeds afschrikwekkender goede teams krijgen, en dat veel goede spelers Nederland en Denemarken al op hun 20e verruilen voor grotere Europese landen. Het probleem ligt dus aan de ene kant bij de belachelijk hoge transferkosten en sa-

te inkomsten mis. Bovendien steun ik een niet nader te noemen Grote en rijke club uit het westen van het land. Als alle foebelliefhebbers nou hun lokale club zouden steunen in plaats van Lazio Roma of Manchester United, dan zouden die laatste niet zo rijk zijn en lokale kleinere clubs niet meer zo arm. Maar ja, je kunt mensen niet verplichten om een bepaalde club te steunen. Oplossingen zijn eerder te zoeken in verrot goede jeugdopleidingen, of dat Europese overheden gaan ingrijpen in de decadente salarissen van voetballers, of een maximum transfersom afspreken. Maar laat ik stoppen met dromen en bij mezelf beginnen: wie neemt me mee naar de ef-cee in het Oosterpark?7

SP begint actie tegen hoger collegegeld De Socialistische Partij (SP) is een briefkaartenactie begonnen tegen de op handen zijnde verhoging van het collegegeld. In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen de deur open gezet voor collegegelddifferentiatie. Dat houdt in dat instellingen voor verschillende opleidingen verschillende collegegelden mogen vragen. In de praktijk zal dat betekenen dat sommige (top)opleidingen duurder zullen worden.Voormalig minister van Onderwijs Loek Hermans wilde universiteiten en hogescholen een maximum collegegeld toestaan van zo’n 7000 euro. Het nieuwe kabinet heeft (nog) geen grens gesteld. Op dit moment is staatssecretaris Nijs aan het onderzoeken welke studies voor collegegeldverhoging in aanmerking zouden komen. Daarnaast wordt er ook vanuit de instellingen gelobbyd voor collegegeldverhoging. De Rector Magnificus van de Uni-

versiteit Leiden heeft al gezegd dat er veel betere manieren zijn om te bezuinigen op het Hoger Onderwijs dan door de instellingen minder geld te geven. Als voorbeelden noemde hij het afschaffen van de studiefinanciering of een forse verhoging van het collegegeld. Ook de HBORaad heeft al in een persbericht laten weten collegegeldverhoging als een goed middel te zien tegen de financiële problemen. De SP is het met dit alles absoluut niet eens en is daarom de actie begonnen. Op hogescholen en universiteiten worden briefkaarten uitgedeeld waarop studenten kenbaar kunnen maken dat ze het niet eens zijn met deze onderwijsplannen. De verzamelde kaarten zullen worden aangeboden aan de staatssecretaris. De kaart kan ook op internet worden ingevuld op www.sp.nl/collegegeld.7


10

Nummer 1 31e jaargang

Keer het Tij

Afgelopen Algemene Ledenvergadering is er unaniem besloten dat de GSb zich zou aansluiten bij Keer het Tij, een platform van organisaties die zich zorgen maken over het huidige kabinet. Ook de GSb maakt zich zorgen. Zoals elders in deze Nait Soez’n te lezen is, is de regering onder andere van zins de komende jaren 143 miljoen euro te bezuinigen op het hoger onderwijs. Door Mattijs Warbroek Daarom toog een GSb-delegatie op Prinsjesdag naar Den Haag om deel te nemen aan de manifestatie die door Keer het Tij georganiseerd werd. Een manifestatie die de algemene onvrede duidelijk moest maken van de aangesloten organisaties. Jammer was alleen dat dat niet goed uit de verf kwam.

Het is natuurlijk moeilijk om met zo een breed scala aan organisaties een gemeenschappelijk standpunt te vormen. Er is echter een manifest opgesteld dat in vrij algemene bewoordingen toch een duidelijk standpunt verwoordt dat alle aangesloten organisaties onderschrijven. Op de manifestatie waren toch organisaties die het niet konden laten om hun persoonlijke stokpaardjes te berijden. Zo ‘begon’ de manifestatie met een demonstratie van de Internationale Socialisten tegen een Amerikaanse aanval op Irak. Afgezien van de vraag of dat een goed doel is om tegen te demon-

GroenLinks pleit voor studietax In haar ‘Tegenbegroting 2003’ pleit GroenLinks voor een academicibelasting, beter bekend als ‘studietax’. Studietax is een andere vorm van financiering van het hoger onderwijs, waarbij afgestudeerden naar inkomen belasting betalen voor de ‘terugbetaling’ van hun studie, die ze op kosten van de overheid hebben genoten. De studietax is al jaren een stokpaardje van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), maar waar ze tien jaar geleden nog weggehoond werden om alleen al het idee, begint het nu als een serieus alternatief beschouwd te worden in Den Haag en heeft GroenLinks het dus al in haar partijprogramma opgenomen. Zelfs staatssecretaris Nijs van Hoger Onderwijs heeft zich al gematigd positief uitgelaten over het idee van een studietax. Studentenvakbonden reageren daar echter nog enigszins wantrouwig op. De LSVb is bang dat het idee van de studietax als bezuinigingsmaatregel misbruikt zou kunnen worden.7

Nait Soez’n

Tij verre van gekeerd streren, leidt een dergelijke actie de aandacht af van het gemeenschappelijke standpunt (in het manifest staat niets over oorlog tegen Irak). De opzet van de manifestatie was ook niet helemaal geslaagd. Er waren informatiestandjes aanwezig van individuele organisaties, wat ook afleidde van de gemeenschappelijke boodschap. Daarbij kon het centrale programma de aandacht niet altijd vasthouden. Eens te meer bleek dat paneldiscussies op een dergelijke bijeenkomst niet aanspreken. Tekenend voorbeeld was dat organisaties doorgingen met hun eigen activiteiten tijdens de discussies. Het is positief dat zo veel organisaties zich aansloten, maar er moet nog veel veranderen, wil er een echt duidelijke en eenduidig signaal afgegeven worden aan de politiek. Komend najaar staan er meer activiteiten in de planning, te beginnen met een forumconferentie op 16 november. Het is te hopen dat deze conferentie niet net zo versnipperd zal zijn als de manifestatie op Prinsjesdag.7

advertentie


Nummer 1 31e jaargang

Nait Soez’n

Met Fabienne op kamers

11

Hoe een probleem commercieel uitgebuit wordt

Het is nu wel algemeen bekend dat er in bijna alle studentensteden kamernood is. Wachttijden voor een kamer in steden waar eerst nauwelijks een probleem was, zijn explosief gestegen. Zelfs in Groningen, een paar jaar geleden nog het Mekka voor kamerzoekers, vind je niet één, twee drie een kamer. Dit hoewel burgemeester Wallage in de Kei-krant beweerde dat er genoeg kamers zijn. En als je er nog geen hebt, ben je gewoon te laat begonnen met zoeken… Door Merel Stolk Het probleem ontkennen is één ding, het uitbuiten vind ik nog erger! Dit gebeurt bijvoorbeeld in het programma “Fabienne op kamers”, zaterdagavond op V8. Kamerzoekers moeten een tegenprestatie doen om een kamer te krijgen in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht en Nijmegen. Natuurlijk is het aan iedereen vrij te doen wat hij wil om aan een kamer te komen (taart aanbieden, bier, beloning enz.), maar het is toch wel erg dat het zover is gekomen. Onderdak is gewoon een recht en studenten hoeven zich hiervoor niet op televisie te laten vernederen. Op een eenzame zaterdagavond, bekeek ik één van die uitwassen die het kamertekort met zich meebrengt…. Drie studenten moesten een prestatie verzinnen, waarmee ze uiteindelijk een kamer in Nijmegen konden winnen. Het

publiek zou de uiteindelijke winnaar kiezen. Fabienne vertelde dat er in Nijmegen per jaar zo’n 500 kamers vrijkomen, terwijl tien keer zo veel studenten een kamer zoeken. Dit lijkt inderdaad op een probleem. De programmamakers hadden echter een mooie, grote kamer in een studentenhuis gevonden, waar de studenten wel iets voor moesten doen. Een meisje bedacht als tegenprestatie bedacht dat ze in bunny-costume het meest ranzige studentenhuis in Nijmegen ging schoonmaken. En ranzig was het; de stukken lagen nog in de plee… Onder aanmoediging van de mannelijke bewoners van het huis (“Kom op konijntje, schoonmaken dan!”) ging ze het huis daadkrachtig te lijf. En ze presteerde het inderdaad het huis te laten glimmen. De volgende kandidaat, een jongen, had wat meer moeite met een tegenprestatie. Hij was van plan om het duurrecord Spaceloop (een kermisattractie waarbij je voortdurend over de kop gaat) zitten te verbeteren. Het record stond (en staat) op 6 uur en 26 minuten. De bedoeling was dat het record met een uur zou worden gebroken en dat ondertussen tijdens het rondvliegen ook nog eens ballonbeesten zouden worden gemaakt. Na 6 minuten sneefde de recordpoging echter jammerlijk; de kandidaat ging over zijn nek. De laatste kandidate ging graancirkels maken in een klein dorpje in Friesland. Met touw en een stuk hout trapte een meisje graan plat in de vorm van cirkels.

Ze slaagde er wonderwel in; de volgende dag dacht een groot deel van het dorp echt dat er buitenaardse wezens geland waren en maakte Omroep Friesland een documentaire. Op zich was deze tegenprestatie wel grappig, maar ook illegaal. Er bleken echter geen problemen met het toewijzen van de te winnen kamer aan een crimineeltje. Studenten gaan blijkbaar steeds verder om aan een kamer te komen. Misschien vinden mensen het leuk om te kijken naar studenten die zichzelf vernederen, maar waar ligt de grens? Als het zo doorgaat kun je alleen nog maar een kamer krijgen als je allerlei beloningen in het vooruitzicht stelt! Ik ben op zoek naar een nieuwe kamer (geloof me; er zijn leukere plekken om te wonen dan een meisjesflat…), maar wat moet ik daarvoor doen? Met de huisbaas slapen? Fabienne gaat met haar programma ook nog naar Groningen komen. Misschien kijkt burgemeester Wallage dan ook wel en ziet in dat, als studenten zo ver gaan voor een kamer, er wel degelijk een probleem is!7 Fabienne

LSVb, Amnesty en FNV voeren actie tegen Wit-Russische dictatuur “Stop schendingen mensenrechten in Wit-Rusland.” Met deze boodschap wilden de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), FNV en Amnesty International laten weten dat veel mensen in Wit-Rusland een gewoon leven onmogelijk wordt gemaakt. Op 7 september organiseerden de drie organisaties een protest tijdens de voetbalwedstrijd Nederland – Wit Rusland. Onder het bewind van president Loekasjenka worden de mensenrechten in WitRusland met voeten getreden. Politieke tegenstanders verdwijnen, mensen worden zonder duidelijke redenen gevangen genomen en media worden steeds strenger gecensureerd. Leden van studentenbonden en andere vakbonden wordt het werk heel moeilijk gemaakt. In december

2001 is studentenvakbond BSA bijvoorbeeld verboden omdat ze hun logo in zwart-wit in plaats van kleur hadden weergegeven. Om de wereld duidelijk te maken dat het zo niet langer kan en de Wit-Russen een hart onder de riem te steken werd er 7 september geprotesteerd tijdens een EKkwalificatiewedstrijd. Oorspronkelijk was de bedoeling om tijdens de wedstrijd spandoeken te laten zien, maar de KNVB verbood dit omdat de regels van de UEFA geen “politieke activiteiten” in stadions toestaan. De KNVB liet weten dat “sportieve doelstellingen nimmer ondergeschikt zijn aan bijzaken”. Hoewel de LSVb, FNV en Amnesty International mensenrechten zeker geen bijzaak vinden, is toch besloten om het protest buiten het stadion te houden.

Meer dan duizend Nederlandse en WitRussische voetbalsupporters kregen een kaart met een foto van een voetballende Loekasjenka en uitleg over hoe deze “laatste moderne dictator” stelselmatig de rechten van de inwoners van zijn land schendt. De reacties hierop waren overwegend positief: verschillende spelers en de coach van het Wit-Russische team hebben de flyer ook aangenomen. Vakbonden in Wit-Rusland hebben verheugd gereageerd op het nieuws van de actie. Ze worden in hun onafhankelijkheid bedreigd door verschillende maatregelen die Loekasjenka wil nemen, en de actie heeft hen een hart onder de riem gestoken. De LSVb, FNV en Amnesty International zullen aandacht blijven vragen voor de zorgwekkende situatie van de Wit-Russen, want zo kunnen ze niet meer leven.7


12

Nummer 1 31e jaargang

Nait Soez’n

HBO-raad genomineerd Een nieuwe regering, een nieuw geluid. Nieuwe regering, nieuwe plannen. En van die plannen worden we niet gelukkig. Staatssecretaris van Hoger Onderwijs, Annette Nijs (inderdaad; geen minister meer, maar een staatssecretaris), is van mening dat het Hoger Onderwijs één toekomst heeft; een toekomst vol bezuinigingen. “Efficiencykortingen” zoals ze het zelf noemt. In 2003 moet al 36 miljoen euro bezuinigd worden, uiteindelijk loopt dat op tot 143 miljoen in 2006. Annette Nijs wil echter wel dat de kwaliteit van het Hoger Onderwijs hoog blijft. Spannend hoe ze dat denkt te bereiken. Het geld dat instellingen tekort hebben moeten ze maar ergens anders vandaan halen; het bedrijfsleven bijvoorbeeld… Ook van andere ideeën worden we niet blij. Selectie moet verder mogelijk worden en voor sommige masters zou een hoger collegegeld gevraagd kunnen worden. De naam Annette Nijs staat dus gelijk aan plannen en ontwikkelingen die het Hoger Onderwijs en de positie van de student zeker niet ten goede komen. Haar plannen draaien het Hoger Onderwijs en de student rigoureus de nek om. Daarom heeft de GSb besloten de naam Nijs te verbinden aan een prijs voor die instelling, orga-

nisatie of persoon die op het gebied van Hoger Onderwijs de slechtste plannen, ideeën of maatregelingen heeft (genomen). De zogenaamde Nijsprijs. Welk voorstel helpt het Hoger Onderwijs zo snel mogelijk de afgrond in? Wie naait de student het hardst? Wie verslaat Nijs in het bedenken van slechte ideeën? De GSb zal tot juni 2003 in elke Nait Soez’n een nominatie voor de Nijsprijs doen. In juni besluit een onafhankelijke jury wie of wat de Nijsprijs gewonnen heeft. Iedereen kan een voorstel voor een nominatie doen. Dat kan nu al via het mailadres nijsprijs@gsb-net.nl. Kijk ook op de GSbsite om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond de Nijsprijs. Hierbij ook al vast de nominatie….de HBO-raad!!!!!

eerste

Wat doen ze? In de HBO Raad hebben alle voorzitters van Colleges van Besturen van de Hogescholen in Nederland zitting. De raad is een gesprekspartner van de minister (lobbyen dus) en dus eigenlijk de belangenbehartiger van de Hogescholen. Waarom zijn ze genomineerd? Zoals eerder vermeld gaat er flink bezuinigd worden op Hoger Onderwijs. Dit treft ook het HBO zwaar. Uiteindelijk zullen de HBO-instellingen 500 euro per student

advertentie

minder krijgen. Onterecht, want het HBO heeft nu al grote financiële problemen. Maar in plaats van flink te ageren tegen de staatssecretaris en de bezuinigingen aan de kaak te stellen, heeft de HBO-raad een ander voorstel. Kortingen kunnen best op de student worden verhaald en laat dat collegegeld maar stijgen (tot bijna 2000 euro)! Waarom is dit een ERG slecht idee? Dit plan komt de toegankelijkheid van het onderwijs niet ten goede. Minder mensen zullen dit bedrag kunnen opbrengen en studenten moeten nog meer naast hun studie gaan werken om hun studie te kunnen betalen. Gelukkig is Annette Nijs vooralsnog niet van plan deze suggestie van de HBO Raad over te nemen. Maar met het voorstel keert de HBO-raad zich wel tegen zijn bestaansgrond; de student. De HBOraad moet niet de oplossing bij studenten zoeken, maar het ministerie erop wijzen dat het te weinig investeert in het Hoger Onderwijs en dat meer geld Annette Nijs nodig is.7


Nait Soez’n

Nummer 1 31e jaargang

13

- studentensteunpunt.info

De Ba/Ma samengevat Eindelijk is het zover. De wetgeving over de Bachelor/Masterstructuur (Ba/Ma) is af èn de eerste studenten zijn ingestroomd. Over drie jaar zullen de eerste bachelordiploma’s worden uitgereikt. In principe is nu bekend waar studenten aan toe zijn. De grootste veranderingen nog een keer op een rijtje. Door Merel Stolk Het grote verschil tussen het huidige systeem en Ba/Ma, is dat de Bachelor en de Master twee verschillende opleidingen zijn. Op het HBO worden in eerste instantie alleen (4-jarige) Bacheloropleidingen aangeboden. Wel kunnen HBO-instellingen er voor kiezen Masteropleidingen aan te bieden, maar deze worden niet door de minister betaald. De instelling kan zelf de hoogte van het collegegeld bepalen, maar studenten zullen dit zelf moeten opbrengen; ze krijgen geen studiefinanciering voor deze Masters. De mogelijkheid is op dit moment nog wel opengelaten om HBOMasters toch te bekostigen wanneer er sprake is van een maatschappelijke behoefte of wanneer er anders een tekort aan onderwijsaanbod dreigt te ontstaan. Op de universiteiten verandert er qua structuur meer. In plaats van een vier(of vijf- of zes-) jarige opleiding, worden opleidingen nu opgedeeld in twee cycli. Een student doet eerst een driejarige Ba-

chelor, die hij afsluit met een diploma. Hierna kan hij, als hij nog door wil studeren, een Masteropleiding gaan doen. Deze Master duurt in de regel één jaar. Alleen bètaopleidingen, educatieve Masters (die opleiden tot docent) en de zogeheten researchmasters worden twee jaar bekostigd. Ook hier kan de minister weer besluiten een Masteropleiding langer dan één jaar te bekostigen, wanneer er sprake is van groot maatschappelijk belang. Een student volgt dus na zijn Bachelor een nieuwe opleiding. Dit kan een zogenaamde doorstroommaster zijn; een Master die direct aansluit op zijn Bacheloropleiding en waar hij onvoorwaardelijk tot toegelaten moet worden. Er mogen geen extra voorwaarden gesteld worden aan toelating. Universiteiten zijn verplicht deze doorstroommasters aan te bieden. Landelijk moeten afspraken gemaakt worden om te garanderen dat een student ook werkelijk kan doorstromen. In tegenstelling tot de doorstroommaster mogen aan de researchmaster wel toelatingseisen gesteld worden. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding moet opgenomen worden welke eisen er dan gesteld worden. Afgesproken is dat dit niet alleen het cijfer van het Bachelordiploma mag zijn; als er geselecteerd wordt, moet dat gebeuren op kennis, inzicht en vaardigheden.

advertentie

Op dit moment zijn veel instellingen al overgegaan op de Bachelor/Masterstructuur. Dit betekent dat er twee soorten opleidingen door elkaar lopen; er zijn studenten die het oude systeem doen en studenten die onder het nieuwe systeem vallen. Het is de bedoeling dat studenten niet de dupe worden van alle veranderingen; er moet voor overgangsregelingen gezorgd worden, zodat studenten hun opleiding ongestoord kunnen afmaken. Studenten, die onder het oude systeem gestart zijn, hebben ook de keuze over te stappen naar de Ba/Ma. Eén van de doelen van de Ba/Ma-structuur was het creëren van betere internationale vergelijkbaarheid in Europa. Een onderdeel daarvan is beter vergelijkbare en inzichtelijkere titels, zodat ze in het buitenland ook weten wat je gestudeerd hebt. In plaats van Baccalaureus of Doctorandus komt er nu Bachelor of Master op je diploma te staan. Ben je echter onder het oude systeem afgestudeerd of heb je een WO-Master of HBO-Bachelor afgerond, dan mag je nog steeds ing, ir., drs., etc. voor je naam plakken. Na vier jaar HBO dus Bachelor of ing., na vier (of vijf) jaar universiteit Master, drs. of ir., niks nieuws onder de zon dus!7 Mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je die natuurlijk altijd stellen aan het steunpunt (050-318 78 98 of steunpunt@gsb-net.nl).


14

Voor iedereen die het nog niet wist: de Albert Heijn is, naast alomtegenwoordig, veel en veel te duur. Dus: sla je fietstassen op je pakjesdrager, neem je asielzoekertassen mee, en sla groot in op de markt (dinsdag, donderdag en zaterdag op de Vismarkt). Wodka & vitamientjes op z’n Amerikaans Om het aangename met het noodzakelijke te verenigen: koop een mooie rijpe meloen, grootte, soort en kleur naar eigen inzicht. Vraag een verpleegkundestudent, arts-in-opleiding of bevriende junk om een schone! injectienaald. Koop wodka van een goedkoper merk, dure kun je beter puur opdrinken. Met die injectienaald injecteer je de wodka op verschillende plaatsen in de meloen. Niet te diep, want dan zit je in het weg te gooien pitjesgedeelte. Ga op een mooie herfstdag naar het park en verorber de meloen met je vrienden. Neem brie en toastjes mee tegen de honger.

Nummer 1 31e jaargang

Markt!

Nait Soez’n

Koken met Kinge

Rauw verslinden Veel vissoorten eet je bij voorkeur rauw. Zo hoef je niet eens van de markt naar huis om te eten. Koop een tonijn- of zalmfilet van de viskraam het dichtst bij de Albert Heijn, aan de noordzijde. Ook van de markt: limoenen, olijven in olijfolie en kleine tomaatjes. Koop ook een fles goeie witte wijn (Gewürztraminer voor zoet en Pouilly-Fumé voor droog) en neem van huis wat plastic folie mee. Maak op een fijne plek naar keuze een stapel van eerst een velletje folie, dan de vis, en dan nog een velletje folie, en dan een SUM of een Nait Soez’n. Stamp de vis flink fijn met de wijnfles, knijp limoen over de geplette vis, snoep de olijven op en drup de overgebleven olijfolie ook over de vis. Tomaatjes erbij en presto! Een maal waar een Harense yup meer dan 50 euro voor neerlegt.

Kruiden en specerijen Zeer de moeite waard is de kruidenkraam, in het midden van de kraampjes. Hier koop je je kruiden in gezinsverpakking (“Dertig of vijftig gram, mevrouw?”) en de fantasieloze kok kan hier ieder net op de markt aangeschaft artikel laten zien om er een schepel kruiden bij aangeraden te krijgen. Maak vis, vlees, geitenkaas of paddestoelen eens af met kruidnagelwijnsaus: alleen zo kunnen we voorkomen dat dit Oud-Hollandsche kruid voor toekomstige generaties verloren gaat. Kook een liter heel erg goedkope rooie wijn (geen Lambrusco of ander nep!) met drie eetlepels honing, vijf kruidnagelen en een takje tijm heel lang in. Als de vloeistof niet dikkig wil worden, voeg dan wat meer honing toe. Ampel uitgieten voor een bloederig, maar smakelijk effect.7

GSb-studentensteunpunt zoekt nieuwe medewerkers! Professioneel steunpunt dat hulp biedt aan studenten met problemen op gebied van huisvesting, studie, bijbaantjes en studiefinanciering zoekt nieuwe medewerkers. Kom ons vaste team van gedreven, enthousiaste studenten versterken! Heb je affiniteit met studenten en hun problemen en wil je je verdiepen in wet- en regelgeving op bovenstaande gebieden, meld je dan aan! Wij bieden: - een leuke, inspirerende werkomgeving - uitgebreide (gratis) cursussen op gebied van studiefinanciering, huur- en onderwijsrecht - kennis die ook voor jezelf van nut kan zijn Heb je interesse? Neem dan contact op met de GSb, telefoon (050) 363 4675 en vraag naar Ilona

www.studentensteunpunt.info


Nait Soez’n

Nummer 1 31e jaargang

Het nieuwe bestuur stelt zich voor!

Moar Doun!

15

Een nieuw jaar, een nieuwe bestuur. Wie Vice-voorzitter is Wouter Touw, vijfde- versiteitsraad. Micha is binnen het bezijn zij en wat gaan zij doen? Een presen- jaars Godsdienstwetenschap. Na twee stuur verantwoordelijk voor PR, het coörtatie: jaar faculteitsraad en verschillende com- dinatorenoverleg (vergadering van alle missies en werkgroepen, was de tijd rijp werkgroepcoördinatoren), het contact Het bestuur voor 2002-2003 bestaat uit zes om eens echt met beleid bezig te zijn. met het CBO (onze subsidieverstrekker) mensen; drie mannen en drie vrouwen Met vragen over de werkgroep Onder- en de Kommissie Eerstejaarsintroductie van zes verschillende faculteiten. PPSW, wijs, de leefomstandigheden van studen- (KEI). Ook is hij bestuursverantwoordeLetteren, Filosofie, FWN, GG&GW en ten, personeelsbeleid en scholing kun je lijke voor de Nait Soez’n. Rechtsgeleerdheid zijn vertegenwoordigd bij Wouter terecht. Daarnaast coördiin het nieuwe bestuur. Eigenlijk is dat nog neert hij de maandelijkse VOSVOSGSb Henk van der Veen is ook algemeen bete weinig. Het nieuwe bestuur is van (vergadering van de VOS-fracties en het stuurslid en daarbij vijfdejaars Informamening dat de Hanzehogeschool beter bestuur). tica. Na een heel actieve periode bij stuvertegenwoordigd zou moeten worden. dievereniging FMF, wilde hij wel eens Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar De penningmeester is Wieke van ’t Veer. verder kijken en zich in gaan zetten voor in de hele organisatie. Dit is dan ook di- Zij is tweedejaars psychologie en is van- de algemene belangen van de student. rect een speerpunt voor de komende af vorig jaar actief bij de GSb in de mi- Henk zal zich komend jaar bezig houden maanden. lieuwerkgroep SMOG en in de werk- met PR, de website gsb-net.nl, het comDe bekendheid van de GSb onder de Gro- groep voor studenten met een functie- puternetwerk, de LSVb, studentenhuisninger studenten is klein en als belangen- beperking, Struikelblok. Voor deze werk- vesting en het VOS op de RuG. behartiger van alle studenten in GroninTot slot nog even gen zou de GSb meer een heel belangrijleden moeten krijke uitnodiging! In gen. Met meer leden het weekend van kunnen problemen 18, 19 en 20 oktobeter gesignaleerd, ber organiseren het aangekaart en opgebestuur het jaarlijklost worden. Ook de se beleidsweekend. PR-activiteiten zijn Dit weekend gaa n daarom de eerstkode leden van de mende tijd van groot GSb in discussie belang. over het beleid van Een ander belangrijk komend jaar. Hier aandachtspunt voor kun jij dus helpen het nieuwe bestuur is formuleren welke de huisvestingsprodoelen het bestuur blematiek onder stukomend jaar moet denten. Op dit monastreven! Ga mee ment wordt hard genaar het mooie werkt om de huisSchiermonnikoog, met de klok mee vanaf geheel links: Wouter, Wieke, Afke, Ilona, Henk en Micha vestingsenquête op geef je op via tijd af te hebben. We gsb@gsb-net.nl o f willen deze presenteren tijdens de eerst- groepen is ze dit jaar ook bestuursver- bel even naar het pand, 363 46 75. Langsvolgende gemeenteraadsvergadering antwoordelijke. Verder wil ze zich gaan komen kan natuurlijk ook altijd, er hangt waarin over huisvestingsproblemen bezighouden met individuele hulpverle- een intekenlijst in het achtergedeelte van wordt gesproken. ning en het Steunpunt gaan versterken. het pand. Nu rest de grote vraag wie nu eigenlijk De kosten zullen per persoon 15 euro het nieuwe bestuur vormen. De nieuwe secretaris van het bestuur is bedragen. Hiervoor is niet alleen onderIlona Kremers. Vorig jaar coördineerde dak geregeld, maar geven we je ook te De voorzitter is Afke Besselink. Zij is der- Ilona het steunpunt, waar ze al langer eten. En als klap op de vuurpijl kun je je dejaars geschiedenis en heeft afgelopen actief was. Ze studeert Internationaal en reiskosten ook declareren! Dit omdat het jaar in de universiteitsraad gezeten. In- Europees Recht. Ilona is verantwoorde- bestuur niet wil dat mensen vanwege de middels loopt ze al weer twee jaar rond lijk voor het onze hernieuwde energie aard van hun OV jaarkaart meer kwijt zijn bij de GSb en is lid geweest van verschil- voor het HBO, houdt zich bezig met het dan anderen. lende werkgroepen. Komend jaar is zij VOS op de Hanzehogeschool en het stu- Koffie en thee zijn, net als op het pand, binnen het bestuur verantwoordelijk dentensteunpunt. gratis, voor bier, fris en wijn vragen we voor externe contacten, de Landelijke de gebruikelijke bijdrage. Al met al dus Studentenvakbond (LSVb), ARBO, onder- Micha Boon is algemeen bestuurslid en reden genoeg om mee te gaan, maar wees wijs en voor leefomstandigheden van zevendejaars Filosofie. De afgelopen er snel bij want er is maar een beperkt studenten. twee jaar zat hij voor het VOS in de uni- aantal slaapplaatsen beschikbaar.7


Werkgroepen

Geerke’s Beerput

Onderwijs / Interesse in het reilen en zeilen van je instelling? Wil je helpen die te verbeteren? Bel Bas (573 41 49). Studentensteunpunt / Wil je medestudenten helpen met advies over huisvesting, studiefinanciering, studie of bijbaantjes en een bezwaarschrift kunnen schrijven? Vraag Ilona (tel: 363 46 75) ervaring niet vereist. Huisvesting / Huisvesting / Voert actie en overleg voor meer studentenhuisvesting. Meedoen? Bel Daniel (06 24 91 96 81) Struikelblok / Help mee de positie van de gehandicapte student te verbeteren! Mail naar struikelblok@hotmail.com of bel Marjolein (06 22 98 20 35). SMOG / Help mee de hogeschool en universiteit duurzamer te maken! Kom bij het Studenten Milieu Overleg Groningen. Bel Wieke (363 46 75). VOS / Het Vooruitstrevend Overleg Studenten is actief in zowel de CMR als de U-Raad. Wil je weten wat er zich op centraal niveau afspeelt? Bel voor info Ronald, CMR (06 25 35 37 56), of Kiko, U-Raad (06 41 52 18 47). InterPRet (Internet & PR) / Hou jij van het maken en onderhouden van websites en/ of het ontwerpen van wervende posters? Bel Micha (06 28 84 43 89). Nait Soez’n / Denk je dat jij een verbetering voor dit mooie ledenblad bent? Ben jij goed in het schrijven van interessante artikelen? Kom dan in de redactie! Bel Mattijs (06 14 75 96 31).

Neurotica Omdat het in het algemeen nooit goed genoeg is en ik al helemaal nooit een goed genoeg mens ben, stort ik me af en toe op het bestrijden van mijn neurotische neigingen. Dan mag ik van mezelf beslist de schone spullen lekker niet onderop de stapel leggen, bijvoorbeeld. De boeken mogen niet meer op alfabetische volgorde. En ik laat de wasmand overstromen met vieze stinkende kleren. Ook heb ik besloten voorlopig niet meer obsessief na te denken over manieren om te stoppen met roken. Of is mijn rookverslaving ook een soort dwangneurose? Eigenlijk is dit een soort test voor mezelf: hoever kan ik gaan voordat ik me ga ergeren aan huiselijke anarchie? Mijn Grote Vriend komt strax twee weken hier logeren! Dat is heel goed voor mij, want dan word ik weer voorzien van bepaalde gemakken. Maar hij is ook goed voor mij als neurotica, want hij is zo iemand zonder systemen. Hij heeft nooit voedsel in huis, want hij doet per dag boodschappen. Hij weet nooit wanneer hij wel of niet kan bellen of komen en hij mist altijd alle bussen, treinen en vliegtuigen. We vullen elkaar goed aan; hij schopt al mijn minuscule systeempjes in de war en ik breng hem wat discipline bij (dat wil hij zelf, hoor). Afgezien van mijn hamstervoorraden en stapelmanie valt mijn neurotisch gehalte nog wel mee in vergelijking met mensen wiens huis ik schoonmaak voor de thuiszorg. Als je de hele dag thuis moet zitten, worden alle dingen binnenshuis Belangrijke Zaken om je druk over te maken. Zo was er een mevrouw bij wie ik beslist geen emmers op de vloerbedekking mocht zetten, terwijl iedereen wel met modderschoenen zo naar binnen mocht. Elke verschuiving van fotolijstjes, elk afwijkend tikje van de klok en elke nieuwe kreukel in het dekbed worden door deze mensen met angstwekkende nauwkeurigheid opgemerkt en onmiddellijk rechtgetrokken. Als ik oud of aan huis gebonden ben, zou ik dan ook zo worden? Hoeveel ruimte zou ik dan nog hebben voor anarchie? Tolerant en flexibel zijn is heel makkelijk als je het goed hebt. En wanneer ik het heel druk heb, dan is er ineens ook geen tijd meer om mijn neurotische rituelen uit te dagen of om überhaupt over mezelf na te denken. Gelukkig duurt het nog even voordat mijn scriptie af is…

Nait Soez’n zoekt vers bloed! Zie pag. 5 Leest, vermenigvuldigt en verspreidt de

Algemene Ledenvergaderingen 31 oktober, 16 januari, 27 februari, 3 april, 5 juni & 4 september. ALV’s beginnen om half acht te pande. Alle leden wordt aangeraden aanwezig te zijn. Na afloop is er altijd een KV met bier voor € 0,50 en fris voor € 0,25!

Hier had jouw adressticker kunnen zitten! (Word lid van de GSb)

Verhuisd? Geef je adres door aan de GSb! (En maak kans op een goede vermelding in het ledenbestand!)

Groninger Studentenbond Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen Antwoordnummer 416 9700 WB Groningen gsb@gsb-net.nl www.gsb-net.nl tel.: 050 363 46 75 fax: 050 318 78 98

GSb-Studentensteunpunt Voor al je vragen over: - Studiefinanciering - Onderwijs - Huisvesting - Bijbaantjes

www.studentensteunpunt.info

050 318 78 98

Nait Soez'n 31-1  

Opinieblad voor studerend Groningen. Editie van oktober 2002.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you