Page 1

Nait Soez'n

Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Een uitgave van de Groninger Studentenbond

Februari 2002

30e jaargang

Prijzen kantines RuG omhoog College van Bestuur drijft prijzen op Door Afke Besselink De prijzen van het basispakket in de kantines van de RuG gaan per 1 maart met 10% omhoog. Het basispakket is het gedeelte van het assortiment, waarvan de prijs met behulp van een subsidie van het College van Bestuur (CvB) laag gehouden wordt. Het basispakket in de kantine bestaat uit koffie, thee, krentenbollen, broodjes ham of kaas en soep. De huidige verhoging in de prijs is een aanpassing vanwege de inflatie van de afgelopen drie jaar. In de universiteitsraad is uitvoerig gesproken over de noodzaak en het nut van de verhoging van de prijzen van het basispakket. De verantwoordelijkheid voor kantines valt onder het Facilitair Bedrijf (FB): een geprivatiseerd deel van de universiteit. De bedoeling van dit bedrijf is niet het maken van winst, maar er moet financieel quitte worden gedraaid. Bovendien moet de dienstverlening aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, zoals het open houden van kantines op onrendabele tijdsstippen. Daarnaast kosten de medewerkers van de kantines meer dan gemiddeld, kantinemedewerkers van de RuG vallen namelijk onder de CAO . volgens het FB is de prijsverhoging nodig om te blijven bestaan en aanpassingen te kunnen doen. Kostendekkend werken is niet mogelijk omdat investeringen gedaan moeten worden in het vernieuwen van kantines. Omdat het ondoenlijk is voor het facilitair bedrijf om quitte te draaien krijgt het een subsidie van de universiteit. Deze subsidie staat echter vast, er is zelfs geen inflatiecorrectie. Het CvB wil hem niet verhogen, dit is een ongezonde situatie. De RuG stelt eisen

aan het FB, maar houdt tegelijkertijd de subsidie laag, hierdoor is het FB genoodzaakt prijscorrecties door te voeren, zoals de aankomende in maart. Het leveren van bepaalde faciliteiten aan studenten en medewerkers is niet een bedrijfsmatige activiteit van de universiteit, maar eerder een randvoorwaarde voor het creĂŤren van een goede werkomgeving. Deze randvoorwaarde moet dus optimaal zijn. De huidige situatie laat te wensen over. Op dit moment is de prijs-kwaliteitverhouding bijzonder laag. Het eten en drinken in kantines is duur, de openingstijden zijn beperkt en het aanbod is klein. Terwijl tal van universiteiten de beschikking hebben over een goed lopende mensa. De Colleges van Bestuur dragen er de verantwoordelijkheid en de bijbehorende kosten voor de restauratieve voorzieningen. Groningen heeft een basispakket van welgeteld zes producten, dat niet eens overal aangeboden wordt. Daarbij heeft de universiteit haar verantwoordelijkheid afgeschoven op een geprivatiseerd bedrijf, het FB, dat onmogelijk gezond genoemd kan worden. In de universiteitsraad van januari is dit onderwerp uitgebreid aan bod geweest. Beide studentenfracties hebben zwaar geprotesteerd tegen de huidige gang van zaken. Het mocht niet baten. Het CvB wilde geen concessies doen. Hoewel toegezegd is dat het basispakket nu overal aangeboden gaat worden, heeft het CvB zijn verantwoordelijkheid niet genomen en is het FB niet tegemoet gekomen in de kosten. De situatie blijft dus even ongezond als de afgelopen jaren. 7

CMR verkiezingen 26, 27, 28 februari

STEM VOS!

No. 3

1

Oplage: 1250

Verder InIndit ditnummer: nummer: 3. Bachelor/ Ma ster

4. Twee x raden

5. NS-Trek of 6. Gedragscode niet? 7. Studentensteunpunt

gras 8. Het groenere van Glasgow 9. CMR verkiezin gen

10. Studentenhuisvesting

Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen groninger_studentenbond@hotmail.com www.gsb-net.nl 050-363 4675


Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Colofon

2 Nait Soez'n

is het ledenblad van de Groninger Studentenbond. Leden krijgen het blad thuisgestuurd. Een beperkte oplage wordt over de Groninger onderwijsinstellingen verspreid. Reacties en artikelen kunnen naar het redactieadres gestuurd worden. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten. De 'Moar Doun' valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Kernredactie: Mattijs Warbroek (hoofdredacteur), Arent Snaak (eindredactie) Redactie: Geerke van 't Veer, Arjen Besselink.01, Arjen Fokkema, Jacoline Bodewes, Kinge Siljee, Marie van Zanten, Marjet Brolsma, Sjoerd de Jong, Thalia Verkade Redactie buitenland: Frank Futselaar, Saskia van de Mortel Druk: 't Hartje Uitleggers: Arjen Fokkema en Mattijs Warbroek Oplage: 1250 Verschijningsfrequentie: 6 keer per jaar Redactieadres: Pelsterstr. 23, 9711 KH Groningen telefoon: 050 - 363 46 75 fax: 050 - 318 78 98 E-mail: naitsoezn@uutgrun.nl

Redactioneel Koffie!! Meer koffie! Vooralsnog zit de koffie nog in het gratis basispakket van de GSb. En dat is maar goed ook, want koffie is onontbeerlijk in het tot stand komen van dit blad. Als koffie ook een noodzaak is bij het studeren, dan worden studenten door het College van Bestuur van de universiteit weer gedwongen tot het maken van extra studiekosten, praktijken die wij natuurlijk niet kunnen toestaan! Bij de kamerbesprekingen van het wetsvoorstel voor de invoering van het Bachelor/Master-stelsel van minister Hermans zal de koffie ook wel rijkelijk gevloeid hebben. Wij hebben de ontwikkelingen in ieder geval vol spanning gevolgd. Verslag daarvan in deze Nait Soez’n. Het onderwerp zal nog wel een tijd actueel blijven, dus let vooral ook op komende nummers van de Nait Soez’n. Ondertussen word ik voortdurend afgeleid door de mensen om mij heen, er heerst hier overigens nooit orde. Wellicht wordt het tijd voor een gedragscode. Dat is men bij de studie rechten ook van plan. Lees verderop waarom niet iedereen het daar mee eens is. Dan is er nog de HBO-fraudekwestie, waarbij nu ook de naam van de Hanzehogeschool genoemd is. Ook dat is een ontwikkeling die in de gaten zal worden gehouden. Dan nog even voor de ‘trekkies’ onder ons: eze tekst komt in het lingonlettertype, dus het maakt geen donder uit wat ik hier nu op schrijf, aangezien geen zinnig mens het kan lezen inde lingon Zie ook pagina 5. Waar blijft die koffie!?

Onderstaande ledenbon kan zonder envelop, maar wel uitgeknipt, opgestuurd worden.

JA, ik word lid van de Groninger Studentenbond naam:...................................................................................................... adres:....................................................postcode.................................. woonplaats: .........................................Telefoon.................................... studentnr...............................................E-mail:...................................... studierichting........................................................................(HBO/WO)

Postzegel hoeft niet mag wel

Giro _ _ _ _ _ _ _ _ of Bank _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ik wil O actief O beetje actief O niet actief lid worden O

Ik machtig hierbij de GSb om 1x per jaar de contributie ( € 7,-) automatisch van mijn rekening te schrijven.

Ik ga hierbij akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Datum..................Handtekening: ................................................... Voorwaarden machtiging: 1) De contributie wordt 1 maal per jaar aan het eind van de maand van je rekening afgeschreven; 2) Het lidmaatschap en hiermee de machtiging kan ten allen tijden ingetrokken worden door een briefje te sturen naar de GSb; 3) Binnen 30 dagen na de datum van de inning kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

GSb antwoordnr. 416 9700 WB Groningen


Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Kritiek op BaMa blijft overeind

3

Tweede Kamer neemt slechts enkele punten over Door Arjen Besselink De afgelopen weken is het Bachelor/Masterwetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Het voornaamste doel van het nieuwe stelsel is het verschaffen van grotere mobiliteit aan de studenten door het instellen van een vergelijkbaar systeem van studiepunten, titels en diploma’s. De BaMa-structuur is echter niet geheel onomstreden. In Engeland zijn ze het systeem liever kwijt dan rijk en Frankrijk en Duitsland twijfelen aan de invoering. Ook kan niet gezegd worden dat het Angelsaksische model nastrevenswaardig is. Denk bijvoorbeeld eens aan het lage niveau van de Amerikaanse universiteiten. Aangezien mobiliteit en internationale vergelijkbaarheid positief zijn en een goede invoering van BaMa niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit, staan de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de GSb in principe niet negatief tegenover het nieuwe stelsel. Het door Hermans voorgestelde wetsvoorstel bevatte echter enkele negatieve punten, die botsten met de denkbeelden van de LSVb en GSb. Naast de actie van het Landelijk Actie Comité (LAC) en de lobby van de LSVb heeft de werkgroep Raden ook een lobby opgezet. De werkgroep Raden heeft namens medezeggenschaps- en universiteitsraadsfracties over het hele land gelobbyd bij Tweede-Kamerleden. Deze lobby is opgezet omdat medezeggenschapsorganen een andere insteek hebben dan bonden. Medezeggenschapsorganen krijgen te maken met de implementatie van de wet in beleidsstukken, waar grote problemen verwacht kunnen worden terwijl bonden een principiële insteek hebben. Daarnaast hebben kamerleden aangegeven weinig kritiek en protest te krijgen van studenten. Daar-

om kan een afzonderlijke lobby weinig kwaad en bovendien komen mensen uit de raden rechtstreeks uit het werkveld. Alle partijen waren bereid de mensen van de werkgroep Raden te woord te staan en te luisteren naar de argumenten van de studenten uit de medezeggenschapsorganen, behalve de VVD en de SGP. De VVD wilde niet met de werkgroep Raden spreken, omdat ze weinig problemen hadden met het wetsvoorstel en ze hadden

veel te weinig tijd. Enigszins merkwaardig is dit wel te noemen, omdat de VVD vond dat er vanuit studentenhoek te weinig kritiek kwam en daaruit de conclusie trok dat het wetsvoorstel goed was. De SGP wilde de werkgroep ook niet te woord staan; heeft dit wellicht te maken met het feit dat de werkgroep geheel bestond uit meisjes? Naast de bekende bezwaren tegen het BaMa-stelsel, collegegelddifferentiatie en selectie, draagt de werkgroep Raden meerdere punten aan tegen de nieuwe structuur. Deze punten hebben te maken met inspraak, medezeggenschap, tijdsdruk en het geldgebrek. Door de huidige cursusduur, meestal vier jaar, raken studenten makkelijker betrokken bij hun onderwijsinstelling. Animo voor studentbesturen is echter nu al minimaal door de prestatienormen. Deze animo zal onder de BaMa-wetgeving alleen maar afnemen. Zo zal het bij een eenjarige masterfase praktisch onmogelijk worden studenteninspraak te organiseren, dan zou een betrokken student in één jaar tijd zijn onderwijs moeten volgen, (advertentie)

verkozen moeten worden, zijn stage en zijn scriptie voltooien, zijn inspraakwerkzaamheden verrichten en zijn opvolgers inwerken. Dit lijkt fysiek niet mogelijk en omdat studenteninspraak niet verder afgebouwd mag worden, is dit een ernstig bezwaar tegen de nieuwe structuur. Ten tweede draagt de werkgroep aan dat er te weinig geld, tijd en capaciteit is voor de invoering van de BaMa. Opleidingen moeten in een razend tempo alles aanpassen zonder dat er een substantiële investering wordt gedaan in het Hoger Onderwijs. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft cijfers gepubliceerd die laten zien dat er te weinig geld voor onderwijs en onderzoek is vrijgemaakt. De aanpassingen moeten in september rond zijn en voor de daadwerkelijke omzetting is achtentwintig miljoen euro bestemd. Per instelling is er dus weinig geld en personeel voor zo’n enorme administratieve, bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke verandering. De twee lobby’s en de actie van het LAC lijken op een aantal punten succesvol te zijn geweest. Het wetsvoorstel is gewijzigd door de kamer gekomen en in de amendementen van de Tweede Kamer zijn veel punten van de LSVb en de werkgroep Raden terug te vinden. Tweede-Kamerleden staan negatief tegenover de collegegelddifferentiatie en selectie op grond van cijfers. Voor het overige blijven er nog veel kritiekpunten overeind. De GSb zal de invoering van de BaMa nauwgezet in de gaten houden en in volgende nummers van de Nait Soez’n zal er ongetwijfeld meer over dit onderwerp gepubliceerd worden. Voor meer informatie: http://go.to/bamadrama. 7


4

Nummer 3 30ste jaargang 2002

2 X Raden Het VOS in de CMR Eindelijk is er dan een bestuursbeurzenregeling! Het heeft zeven maanden langer geduurd dan afgesproken, maar er is een regeling getroffen. De regeling ziet er redelijk uit, maar is nog verre van volmaakt. Hoewel de GSb nu ook een beurs krijgt, geldt dat voor veel andere studentenorganisaties waar zowel HBO als WO studenten in het bestuur zitten niet. Door het College van Bestuur is toegezegd dat voor studentbestuurders van organisaties die niet in de regeling zijn opgenomen, er toch een mogelijkheid is om een aanvraag in te dienen. Een commissie besluit dan of deze studenten een beurs toegekend krijgen. Dit is tamelijk willekeurig. Daarom hebben we altijd aangedrongen op heldere criteria voor opname van studentenorganisaties in de regeling. Die criteria zullen er snel komen volgens het college.

Nait Soez'n

De ontwikkelingen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de HG en de Universiteitsraad van de RuG

Bachelor/Master is nog steeds geen aandachtspunt op de Hanzehogeschool. Er is een aantal masters, maar die worden voornamelijk binnen de contractactiviteiten ontwikkeld. De contractactiviteiten vormen de commerciële poot van de hogeschool. De contractactiviteiten zijn georganiseerd in zogenaamde businessunits. Deze units zijn redelijk autonoom, waardoor het beleid t.a.v. masteropleidingen wat schimmig blijft. Het VOS is niet blij met deze commerciële studies, de ‘normale’ studenten zullen er weinig profijt van hebben. Het ziet er naar uit dat het Hanze Instituut voor Sportstudies (HIS) het nieuwe paradepaardje wordt van de hogeschool. Opleidingen worden geclusterd en het Bachelor/Mastertraject vormt de basis, aangevuld met contractactiviteiten. De hogeschool pompt onevenredig veel geld in het HIS en het ziet er niet naar uit dat een dergelijke constructie voor andere

Het VOS in de Universiteitsraad een prestigieuze master met selectie, kleinschalig onderwijs, grote nadruk op onderAfgelopen maand zijn de pijnpunten uit de zoek en met een tweejarig programma. begroting besproken. Het Bachelor/Master- Hoewel een kleinschalige opleiding met wetsvoorstel werd besproken in de Twee- nadruk op onderzoek en een tweejarig prode Kamer en het College van Bestuur gramma als muziek in de oren klinkt, is schreef een notitie over een Gronings top- het VOS tegen het voorstel zoals het er nu mastermodel. Daarnaast is de zoektocht ligt. Deze master zal namelijk boven op de naar de nieuwe fractie begonnen. Kortom, huidige opleidingen komen, maar er worhet was druk. den maar weinig extra middelen ingezet. Het VOS werd geteisterd door Daarnaast denken wij dat docenten liever klachten uit de politiek dat studenten on- les zullen gaan geven aan deze topmasters, derwijs niet belangrijk vonden en zo wei- waardoor de reguliere master, hoewel onnig van zich lieten horen, de politiek was bedoeld, zal devalueren. In combinatie met daarom van mening dat de student het voor- de genoemde selectie moet het voorstel stel wel goed vond. Hoewel het VOS achter volgens het VOS niet worden ingevoerd. het idee van Bachelor/Master staat, vind Daarom heeft het VOS een tegenvoorstel het VOS de uitvoering belabberd. Daarom geschreven. Meer informatie staat wederhebben we een eigen lobby bij Tweede om op internet, www.gsb-net.nl/vos, bibliKamerleden opgezet in samenwerking met otheek, Pre-PhD Inintial Honours Master andere medezeggenschapsraadsfracties uit Program (PPIHMP-notitie). het land. We hebben met bijna alle parTot slot is de VOS-fractie in de unitijen gesproken en hebben de Tweede Ka- versiteitsraad op zoek naar opvolgers. de merdebatten gevolgd. Een goed verslag van verkiezingslijst moet eind maart ingelede lobby en van de pijnpunten uit het wets- verd worden. De verkiezingen zijn in april/ voorstel is te vinden op: www.go.to/bama- mei en de raad wisselt in augustus. Als je drama. volgend jaar in de raad wil, dan kun je een In Groningen werd gesproken informatiepakket opvragen bij de GSb (tel over een variant van de topmaster. Dat is 050-3634675, mail: vos@starmail.com).7

opleidingen gaat gelden. Ik heb het vermoeden dat hier een soort topbachelor en topmaster gecreëerd wordt die voor een selecte groep studenten beschikbaar is. De hogeschool zal zich gaan profileren op het HIS en de andere studies hangen er daardoor een beetje bij. Deze ontwikkeling zet zich waarschijnlijk door in heel hogeschoolland. Lectoraten, kenniskringen en bijbehorende masters worden de visitekaartjes van de hogescholen. Dit past natuurlijk prima binnen het beleid van minister Hermans waarin concurrentie tussen hogescholen een centrale plaats inneemt. Het VOS ziet liever dat de hogeschool zich richt op haar primaire taak; het verzorgen van bachelorstudies. Masters aan hogescholen worden namelijk niet bekostigd door het ministerie. In samenwerking met de RuG kunnen dan Bachelor/Mastertrajecten ontwikkeld worden. 7

De GSb is op zoek naar enthousiaste studenten voor het bestuur 2002-2003.

Word bestuurder! Wil jij graag bestuurlijke ervaring opdoen en je een jaar lang inzetten voor de belangen van de student? Bel dan met Jacoline: 06-23476895


Nait Soez'n

5

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Door: Arent “To Fuck” Snaak, Bjo”R”n Hans- Captain Kingeeh: Red alert! Raise shields sen and hail them. S’Og-vessel: I am comrade Anders Alex of Star date 29012002 the S’Og-vessel BahMa.What do you want, nasty federation-vessel? You have entered The L.S.V.B. Neeq is traveling through the S’Og-space! Lower your shields immediaFransiena-nebula in the IS’oh-kwadrant tely! and has reached planet 23/2. They’re hai- Captain Kingeeh: We didn’t know. We are led bij Cmdr. Glasnost from the L.S.V.B on our way to a distress call we received Vutzel’aer. from the L.S.V.B. Vutzel’aer. Comrad Anders Alex: We’ve already taken Lt. X: The L.S.V.B Vutzel’aer is hailing us. care of that. Now, lower your shields! Captain Kingeeh: On screen! Ensign Odewez: Captain, I know a way to Cmdr. Glasnost: I’ve received a distress call penetrate their shields and disable their from the L.S.V.B Vutzel’aer. They’ve pene- propulsion system. Shall I proceed? trated a wormhole and are caught in a time- Captain Kingeeh: Make it so. space distortion. Captain Kingeeh: What’s their current lo- In the meanwhile in sickbay… cation? Five of five: Oh doctor, Cmdr. Glasnost: Their last position was what are you doing to me? near the Harr Monia-continuum in sector Doctor Sured: I’m just re9711. modulating the proteins in Captain Kingeeh: Set course for the deser- your implants so you will ted planet Men Sah. Warp 6. Engage! be able to function like a Cmdr. Red Bu’ll: I had too much Gagh last real woman. evening. I spent all the day on the John. Five of five: But doctor, I Ensign Odewez: What’s the purpose of this will never be a real woman, message, Commander? I’ve spent too much time in Cmdr. Red Bu’ll: Nothing, ensign, I just the IS’oh-Collective. wanted you to know. Doctor Sured: You’ll always Chief engineering Ars Jann: Stop meddling be a real woman to me. you two kids! Captain, our warp core has become unstable. We should slow down While Doctor Sured and immediately. She won’t hold it any lon- Five of five are examining ger. each other, Ars Jann has staCaptain Kingeeh: Go to impulse! Chief, bilized the warp core, what happened? which enables the L.S.V.B. Chief engineering Ars Jann: Something Neeq to get out the broke in to our frequency modulator and treacherous tractor beam has disabled the warp core-stabilizers. of the BahMa. Captain Kingeeh: Oh, I hate it when that happens…dammit. Chief Ars Jann: I’ve stabilized the warp core, which Suddenly, the L.S.V.B. Neeq is trapped in a enables us to get out the tractor beam. A S’Og-vessel uncloaks in treacherous tractor beam front of our Federation vessel. of the BahMa. Chief Navigation To Fuck: Captain, they’re Captain Kingeeh: Good holding shields and loading their torpe- work, chief. Now head for do’s. planet Men Sah. Warp 8.

R: Oh, you’ve done a nice job with the hilarious S’Og-vessel. You go girl! Chief Navigation To Fuck: I cannot get a reading from him, captain! Captain Kingeeh: Oh, R, it’s you again. What are you doing on the bridge? R: You weren’t in bed, Kingeeh, like the last time we met. I’m here to take you with me to the Org-Asem continuum. Captain Kingeeh: Been there, done that. Will the L.S.V.B. Neeq reach planet Men Sah in time? Will Five of five ever suckseed? Will Cmdr. Red Bu’ll see the John again? Find out more in the next episode of NSTrek! 7 (advertentie)


6

Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

GEDRAGSCODE

OF NIET?

OPINIE

De afgelopen maanden is veel te doen geweest om de verwerpelijke mentaliteit van de rechtenstudent in Groningen. Het geluidsniveau van sociale interactie tussen studenten tijdens colleges is storend, de aandacht voor de klok is bovenmatig, hoe dichter de grote wijzer bij de twaalf is, hoe rumoeriger het wordt en zo zijn er meer hinderlijke gedragingen te noemen die u bespaard blijven. Momenteel wordt er vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gewerkt aan een gedragscode. Deze code moet er op zijn minst voor zorgen dat studenten geen storende factor meer zijn tijdens college. In de gedragscode worden regels opgenomen waaraan de student zich tijdens colleges moet houden. Hier zal ik proberen uit te leggen waarom een gedragscode volgens mij niet zal werken. Door Arjen Besselink Over de onwenselijkheid van de huidige situatie hoeft in mijn ogen niet gediscussieerd te worden. Colleges Strafrecht of Elementair Internationaal Publiekrecht (EIP) worden hinderlijk onderbroken door studenten. Welwillende studenten zijn de dupe van het gedrag van hun medestudenten en docenten worden zichtbaar afgeleid. Voordat de vraag over het al dan niet instellen van een gedragscode beantwoord kan worden, moet eerst gekeken worden naar de oorzaken van het gedrag in kwestie. Het is algemeen bekend dat twijfelende jongeren in het middelbaar onderwijs snel neigen naar Rechten of Bedrijfskunde. De opleidingen zijn niet al te moeilijk, je hebt snel een baan en met weinig hersens krijg je toch een redelijk salaris. Kort door de bocht geredeneerd denken deze studenten bij Strafrecht aan het vangen van boeven en hebben ze waarschijnlijk niet al te lang stilgestaan bij de internationalisering in deze samenleving. Omdat Strafrecht heel erg procedureel van aard is en EIP verdiepende verhalen over de internationale rechtsorde vooral vermijdt, voldoet de opleiding niet aan het beeld dat deze studenten van de opleiding hadden. Hierdoor raken ze nog ongemotiveerder en gefrustreerder en dit uit zich in

klaaggesprekken en onmetelijk gepuf tijdens colleges. Naar de gebroeders Anker, die zeer oppervlakkig maar vermakelijk college komen geven, zijn ze nog net bereid te luisteren. Veel complexer moet het niet worden. Een gedragscode verandert niets aan dit gedrag. Waarschijnlijk is er maar één mogelijke oplossing voor dit probleem. Rechten zal altijd een populaire massakeuze blijven, tenzij in Nederland eindelijk eens toegegeven wordt dat de rechtenstudent weinig toe te voegen heeft boven andere afgestudeerden en eigenlijk gewoon een soort veredelde secretaris is. Als het onderscheid tussen doctorandussen en meesters in de rechten wordt afgeschaft, dan is het waarschijnlijk snel gedaan met de voorkeurspositie van de luie en oppervlakkige afgestudeerde rechtenstudent. Een tweede oorzaak voor het rumoer tijdens colleges is het massaonderwijs. De individuele student valt weg in het collectief en het is niet meer mogelijk om iemand direct aan te wijzen op fout gedrag. Omdat er tijdens hoorcolleges niet of nauwelijks interactie is, kun je net zo goed een televisie-uitzending Rechtsgeschiedenis volgen. Studenten kunnen rustig luisteren zonder hinderlijke onderbrekingen. Colleges kunnen opgenomen wor-

den zodat ingewikkelde passages nog een keer afgedraaid kunnen worden. Door een gedragscode blijft het individu wegvallen in het collectief en zal de situatie niet veranderen. De laatste oorzaak voor de storende student moet gezocht worden bij het droevige niveau van de colleges. Colleges op de Faculteit Rechten zijn regelmatig saai of vervangbaar. Het tot in de details bespreken van juridische procedures, iets wat tijdens Strafrecht gebeurt, nodigt niet uit tot luisteren. Zeker niet als dit ook in het wetboek gelezen kan worden. Als de docent dan ook nog eens twee uur lang zienswijzen van alom gerespecteerde juristen op loslaat, krijgt het college wel een heel erg langdradig karakter. De colleges EIP zijn simpelweg vervangbaar door een boek. Tijdens de colleges wordt een simpele en korte samenvatting gegeven van de te bestuderen literatuur. Als dit eenmaal bekend is bij studenten is de noodzaak en motivatie om op te letten verdwenen. In deze gevallen moet in mijn ogen het probleem bij de docent worden gezocht. Een college moet boeiend en verdiepend zijn. Met het instellen van een gedragscode voor studenten verandert er niets voor de docent. Misschien is het zo dat een docent geluiden uit de klas moet gebruiken als evaluatiemiddel en kwaliteitsgraadmeter. Wordt het niet eens tijd dat sommige docenten EIP stoppen met citeren uit een boek? Moet tijdens Strafrecht echt tot in de details worden besproken hoe een dagvaarding moet worden verstuurd? Docenten moeten in mijn ogen betere prioriteiten stellen en harder optreden tegen storend gedrag van studenten, dat is zonder gedragscode ook zeer goed mogelijk. Deze maatregelen hebben waarschijnlijk meer effect dan welke gedragscode dan ook. Als er dan toch een gedragscode opgesteld moet worden, lijkt me ‘een college is facultatief’ voldoende. De code heeft, omdat deze vol zal staan met vanzelfsprekendheden, waarschijnlijk alleen maar een betuttelend effect op studenten en dat lijkt me iets wat voorkomen moet worden. 7


Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

7

Fraude in het HBO Door Ronald Schurer

Ons steunpunt beantwoordt de vragen van studenten. Hier behandelen we enkele van de meest gestelde vragen die studenten hebben over hun financiële situatie. Lief Steunpunt, Ik had altijd een week-OV, omdat ik ieder weekend naar mijn ouders ging, en dan kon ik mooi op vrijdagmiddag weg en op maandagochtend weer terug. Maar toen kreeg ik het nieuwe rooster van dit trimester, en toen zag ik dat ik op maandag om 9 uur al college heb. Mijn ouders wonen in Limburg, dus ik moet veel te vroeg op. Dit is ondoenlijk. Mijn vraag is dus: mag ik nog van kaart wisselen? Groetjes van Beertje Lief Beertje, In principe mag je één keer per kalenderjaar van kaart wisselen, op een aantal voorwaarden. Je moet dit doen buiten de periode van 1 mei tot en met 31 augustus. Ben je je kaart eens kwijtgeraakt en heb je daarom een nieuwe aangevraagd, dan mag je niet meer wisselen. Je betaalt € 13, 61 voor de omzetting. Bedenk je dus, dat als je nu wisselt, je de rest van het jaar aan die weekendkaart vastzit. Succes met je keuze! Geacht Steunpunt, Ik denk dat ik te veel huur betaal. Ik heb maar een heel klein hokje en er is ook geen raam in. Verder is er geen elektriciteit in de keuken. Ik betaal € 175 per maand. Is dit teveel? Met vriendelijke groet, Melle Geachte Melle, Als je denkt dat je te veel huur betaalt, dan kun je dat het beste even komen uitrekenen met het ‘puntensysteem’. Bij dit systeem kun je met een aantal factoren, zoals grootte van de kamer, voorzieningen, extra’s, met hoeveel mensen je woont en gebreken, berekenen wat het maximum is dat je huisbaas aan huur mag vragen. Je kunt bij ons op het pand (Pelsterstraat 23) een folder afhalen waarin het systeem stap voor stap wordt doorgenomen. Als je te veel huur betaalt, dan is de huisbaas verplicht de huur te verlagen. Hopelijk tot gauw op ons pand!

Hoi Steunpunt, Ik was vorig jaar eerstejaars en doe een opleiding van vier jaar. Ik heb alleen een basisbeurs gekregen. Ik heb met mijn jaarclubje en in mijn studentenhuis een veel te wild jaar achter de rug. Ik heb mijn studiepunten volgens mij niet gehaald (ik heb 14 punten gehaald). Heb ik nou al een studieschuld? Hoe hoog is die? Groeit die nog? Wat moet ik nou doen? Mijn ouders worden woest! Cecile Hoi Cecile, Heb je je eerste collegejaar (1 september tot 31 augustus) net afgerond, en heb je daarin voor het eerst studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontvangen? Dan heb je net je ‘eerste peilmoment’ gehad. De instelling is verplicht om door te geven aan de IBG of je je punten hebt gehaald. In jouw geval dus niet, want je moet er 21 halen. Pas na 1 januari van het volgende jaar krijg jij hier bericht over van de IBG. De hoogte van je schuld hangt af van jouw situatie, en die zal blijven oplopen zolang jij die niet afbetaalt, want er komt ieder jaar rente overheen. Als jij echter binnen tien jaar na inschrijving je diploma haalt, wordt je hele basisbeurs (dus ook het eerste jaar) omgezet in een gift. Succes met studeren! 7 Het GSb-STUDENTENSTEUNPUNT zoekt:

STEUNPILAREN Wil je studenten met vragen of problemen omtrent stufi, huisvesting, studie of bijbaantjes helpen, meld je dan nu aan!!! Je krijgt cursussen over deze onderwerpen, dus ervaring is niet vereist. Interesse? Bel de GSb: 363 4675 of 318 7898

Als een student traag studeert of zijn diploma niet haalt, kost dat de hogeschool geld. De kosten kunnen oplopen tot ruim 12.000 euro per student. De Onderwijsinspectie vindt het daarom geen wonder dat er wordt geknoeid door zowel docenten als studenten. Studenten willen hun papiertje halen en de hogescholen willen ook dat zij dat doen. Studenten kunnen wat dat betreft heel vindingrijk zijn. Het internet wordt alom gebruikt om essays en scripties binnen te halen. Ook het verzamelen van oude tentamens is heel populair. Deze gang van zaken wordt vaak gedoogd door docenten, omdat een student die niet afstudeert, de instelling geld kost.

Hogescholen en universiteiten hebben baat bij studenten die afstuderen. In 1995 is door Ritzen, de toenmalige minister van Onderwijs, een stelselherziening ingevoerd. Hierbij werd de bekostiging van het hoger onderwijs aangepast. Als een student zich voor het eerst inschrijft bij een opleiding krijgt de instelling een voorschot van het ministerie. Aan het eind, als het diploma is behaald, wordt er afgerekend. Haalt de student een diploma, dan houdt de instelling de 15.880 euro. Haalt hij geen diploma, maar heeft hij meer dan één jaar ingeschreven gestaan, dan levert dat slechts 3.630 euro op. Geen diploma is voor beide partijen een nadeel. Het is voor een hogeschool ook vervelend als een student langer doet over zijn studie. Op het HBO wordt geprobeerd de student in ieder geval door het eerste jaar te helpen. De inspectie voor het onderwijs heeft een onderzoek ingesteld naar de manier waarop studenten worden getoetst. De inspectie onderzoekt wat de examencommissies doen om te zorgen dat de kwaliteit en integriteit worden gewaarborgd. De resultaten van dit onderzoek worden op 18 april bekendgemaakt.7


8

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Nait Soez'n

HET GROENERE GRAS VAN GLASGOW Door Frank Futselaar Het grote voordeel van een jaar in het buitenland studeren, is dat je je eigen opleiding eens goed kunt vergelijken met een andere. Dat kan opvallende kwaliteitsverschillen opleveren. Zo had ik mij bijvoorbeeld nooit gerealiseerd hoe verschrikkelijk goed de universiteitsbibliotheek van de RuG is. Niet alleen is de hoeveelheid boeken en tijdschriften in Groningen enorm veel groter dan hier, het is daar ook allemaal een stuk beter georganiseerd. De helft van de tijd is het boek dat je wil hebben ‘lost’ (kwijt), ‘in transit’ (onderweg van de campus aan de andere kant van de stad, duurt minstens een week) of ‘status unknown’ (kwijt). Een voortdurende bron van ergernis voor studenten en docenten. Een verademing daarentegen is de kleinschaligheid van mijn opleiding hier. Waar ik in Groninger doorgaans in werkcolleges van meer dan twintig studenten zit, vinden ze hier tien al te veel. Als een student een essay heeft ingeleverd, wordt

dit altijd apart met de docent besproken en dat kan enkele minuten duren maar ook rustig een uur. Van college veranderen? Alleen een kwestie van een formulier invullen en even langs bij de studiecoördinator. Dat is nog wel eens wat anders dan bij de anonieme bureaucratie van geschiedenis aan de RuG proberen door te dringen en vervolgens te horen te krijgen dat ze er niet aan kunnen beginnen, want ‘dan zou iedereen wel van college willen ruilen’. Een serieus probleem is wel het gebrek aan kantines. Dat klinkt als een onzinnig detail, maar is veel belangrijker dan het lijkt. Tussen colleges door hebben studenten eigenlijk helemaal geen plaats om koffie te drinken en dergelijke. Dit heeft tot gevolg dat de meeste studenten elkaar nauwelijks kennen. Ze volgen hun

colleges en gaan daarna terug naar hun eigen huis met hun eigen vriendenkring. De studievereniging is dan ook niet erg succesvol. Het gras bij de buren is altijd groener, en er zijn zeker momenten waarop ik terugverlang naar mijn oude bibliotheek en harmoniekantine. (Hoewel ik hoor dat de koffieprijs omhoog gaat!) Daar staat tegenover dat ik het werken in kleinere groepen en persoonlijke contact met docenten zeker zal gaan missen als ik terugga. Beide universiteiten hebben hun betere en slechtere kanten en gemiddeld gesproken verschilt de kwaliteit niet veel. Misschien wordt het wel eens tijd dat Nederlandse universiteiten afstappen van het idee dat ze zoveel beter zijn dan hun buitenlandse concurrenten. Misschien zouden ze zelfs wel wat van elkaar kunnen leren. 7

Goede opkomst op mars tegen ongelijkheid in BaMa LAC: In Hermans’ wetsvoorstel gaat het op aantal punten erg fout Op 22 januari jongstleden organiseerde het Landelijk Actie Comité (LAC) een demonstratie tegen de invoering van het bachelor/mastersysteem zoals minister Hermans van onderwijs dat voor ogen had. In zijn wetsvoorstel was een aantal punten te vinden dat een grote groep studenten, onder leiding van het LAC, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), niet kon verteren. Zij vroegen daarom de vaste kamercommissie onderwijs door middel van een petitie aandacht voor hun kritiek op het wetsvoorstel dat die dag besproken zou worden. De studentenorganisaties lijkt de invoering van bachelor/master (BaMa) een goed plan, zij zien het als mogelijkheid voor de student om meer keuzevrijheid in hun studie te krijgen, er waren zoals gezegd echter enkele punten waar zij het absoluut niet mee eens waren. Ten eerste wou de minister onderwijsinstellingen de mogelijkheid geven om voor speciale masters tot vijf keer het normale collegegeld te kunnen vragen, dat zou

dan voor een jaar studeren neer komen op ruim 7000 euro. Daarnaast zou het voorstel het mogelijk maken voor instellingen om studenten te mogen selecteren voor be-

paalde opleidingen, zogenaamde selectie aan de poort. Dit zou een grote beperking van keuzevrijheid voor de student inhouden. Tenslotte werd er protest aangetekend tegen de door het wetsvoorstel geïnitieerde ongelijkheid tussen HBO- en WO-studenten. WO-studenten zouden straks wel bekostigde masters mogen volgen en studenten aan het HBO niet. Dit zou inhouden dat een student aan het WO wel studiefi-

nanciering zou krijgen tijdens zijn masteropleiding en een HBO-student niet, bovendien zou een HBO-student dan veel meer collegegeld moeten gaan betalen. Om deze redenen togen enkele honderden studenten naar Den Haag CS voor de zogenoemde BaMars, onder het motto ‘NEE – Géén topcollegegeld en ongelijkheid, JA – Wél bachelor/master’. Vanaf daar trok men in optocht naar het Binnenhof, onder het zingen van protestliederen en het scanderen van leuzen. Op het binnenhof hielden Sofie Joosse, voorzitter van de LSVb en Jonathan Zondag van het ISO toespraken en werd de petitie aangeboden aan enkele aanwezige kamerleden (SP, GPV, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks), die vervolgens de studenten ook nog te woord stonden. Een ruime kamermeerderheid was het met het eerste punt eens, dat punt heeft het dan ook niet gehaald. Op de andere punten is het niet zo duidelijk, selectie mag op bepaalde voorwaarden en voor HBOstudenten blijft het moeilijk om een bekostigde master te kunnen volgen. 7


Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

CMR-VERKIEZINGEN 2002

9

KANDIDATEN VOS STELLEN ZICH VOOR

Van 26 tot en met 28 februari worden er verkiezingen gehouden voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hanzehogeschool (HG). Hier introduceren de kandidaten voor het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) zich. Marianne Hettinga was op vakantie en kon zelf niets schrijven. Hallo, ik ben Jack van der Meij. Ik studeer verpleegkunde en ben inmiddels derdejaars. Op de afdeling Verpleegkunde ben ik al een tijd actief in de studentenraad en daar ben ik geconfronteerd met heel veel problemen die niet alleen op de afdeling spelen maar die de hele HG raken, bijvoorbeeld de opzet en invoering van de HELO (De Hanze Elektronische Leer Omgeving). Ik vind dat de HELO nooit de plaats in kan nemen van de samenwerking tussen docenten en studenten. Verder mag een student ook nooit verplicht worden gesteld een laptop aan te schaffen. De belangen van studenten mogen in de CMR niet onderschat worden. Zo zijn goede studentenvoorzieningen als de USVA heel belangrijk. Maar ook de ACLO, GSb en het SSA doen veel voor studenten. Daar-

om moet er een goede ondersteuning vanuit de HG zijn voor deze studentenvoorzieningen. Ook de bindende studieadviezen zijn in mijn ogen een foute maatregel, aangezien de studenten heel goed zelf kunnen beslissen of die studie iets voor hen is of niet. Kortom: de student moet centraal staan in de HG. Ik ben Harmen Oenema en studeer Facility Management aan de Faculteit Economie. Daarnaast hou ik me bezig met de introductie van de eerstejaars studenten van mijn opleiding en zit ik bij de Groninger Studentenbond (GSb). Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de CMR, omdat ik tijdens mijn bestuursjaar bij de GSb een hoop dingen tegenkwam die nog niet helemaal in de haak zijn op de Hanzehogeschool (HG). Dat zijn problemen waar ik wat aan wil doen. Nu het Bachelor/Masterstelsel

ingevoerd wordt, zijn er nogal wat veranderingen die de aandacht nodig hebben om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Zo moet er wat gedaan worden aan de computervoorzieningen om HELO te kunnen gebruiken. De studiekosten mogen daarbij niet te hoog oplopen, zoals de verplichte aanschaf van een laptop. Het komt erop neer dat ik me ga inzetten voor de faciliteiten en de kwaliteit van het onderwijs.

Iets waar ik me volgend jaar volledig voor in ga zetten is een verbetering van de studentenvoorzieningen op de Hanzehogeschool. Momenteel ben ik bezig te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor een dienst van studentpsychologen op de HG. Het is belangrijk om dit – net als op de universiteit – mogelijk te kunnen maken, omdat studenten een doelgroep zijn met specifieke problemen. De Hanzehogeschool moet niet alleen een instelling zijn waar je een studie volgt, maar ook een plek waar de persoonlijke ontwikkeling van de student een prominente plaats krijgt.

Mijn naam is Ronald Schurer en ben tweedejaars student Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Vanuit de VOS-fractie zit ik nu een half jaar in de CMR. De verkiezingen komen er weer aan, dus is het tijd om te evalueren wat er het afgelopen jaar Mijn naam is Femke van Dijk. Ik heb drie is gebeurd en wat er is bereikt. De VOS- jaar op de kunstacademie gezeten en stufractie heeft zich bijvoorbeeld het afgelo- deer nu logopedie. Omdat ik zowel bij de Faculteit Gamma als bij de Faculteit Kunsten ingeschreven sta, lijkt het me leuk om me verkiesbaar te stellen voor de CMR. Ik vind het belangrijk dat studenten betrokken worden bij het onderwijs en invloed hebben op beslissingen die gemaakt worden op de HG. Via een vriendin ben ik tepen jaar hard gemaakt voor een goede re- recht gekomen bij het VOS. Ik vind het begeling m.b.t. bestuursbeurzen voor studen- langrijk dat er meer samenwerking komt ten en deze inspanning heeft zijn vruchten tussen de Hanzehogeschool en de Univerafgeworpen. Na veel gepraat is er een re- siteit. Verder vind ik het belangrijk om voor delijke regeling en heeft de CMR ermee de belangen van studenten op te komen. ingestemd. Dit laat zien dat studenten wel degelijk inspraak hebben, mits ze net als het VOS een actieve en progressieve houding aannemen en zich in willen zetten voor studenten.

Marjanne Hettinga studeert Bouwkunde en aan de RuG studeert zij Geschiedenis. 7


10

Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Studentenhuisvesting weer niet op de gemeentelijke agenda Door Kinge Siljee

Een oproep aan het gemeentebestuur

September vorig jaar werd de stad opgeschrikt door een nieuw probleem: woningnood! Het kamertekort voor studenten, een nationaal probleem, was ook hier doorgedrongen. Natuurlijk was het zo dat er voor specifieke groepen altijd al woningproblemen waren. Zo ontvingen wij een klacht van een gehandicapte student die meer dan vier jaar op een wachtlijst heeft gestaan voor een aangepaste woning, die zich dus in de brugklas al had moeten inschrijven. Ook woningen in de binnenstad waren zeer gewild, maar het was toch ook zo dat eerstejaars studenten gegarandeerd een kamer kregen? Nu is de wachtlijst een half stop op het bouwen of inrichten van nieujaar of langer. Meerdere oorzaken hebben deze we studentenwoningen, de strengere conramp veroorzaakt. Er zijn bijvoorbeeld de troles op veiligheid, de gestegen vaste lasten, de toegenomen studentenpopulatie, de sloop van enkele grote studentenonderkomens en de nadere Koppelingswet. Deze kwestie vraagt om actie van de gemeenteraad. Vorig jaar hadden ze het te laat op de agenda gezet, ze zagen het niet aankomen. Ze zouden echter voorkomen dat de geschiedenis het jaar erna herhaald zou worden. Dus kwam het onderwerp voor januari op de agenda. Rijkelijk laat, maar de partijen moesten natuurlijk wel hun ver-

kiezingscampagne voorbereiden. Bij het schrijven van dit artikel is het al februari en het ziet er naar uit dat de gemeenteraadsleden het punt vergeten zijn. De kans is groot dat, als het punt nog op de agenda komt, het wĂŠĂŠr te laat is om nog maatregelen te nemen. Het bestrijden van de oorzaken kost namelijk veel tijd. Wie herinnert zich nog de eerstejaars op de campings en de buitenlandse studenten die gedwongen waren om in Hoogezand te wonen? De bizarre verhalen over gratis kamertjes bij glurende mannen en reisjes naar Ibiza als sleutelgeld teisteren nog velen in hun dromen. Toe gemeentebestuur, al komen de nieuwe studenten pas na de verkiezingen, doe er nu al wat aan. Behoed Groningen voor een nieuwe ramp! 7


Nait Soez'n

Nummer 3 30ste jaargang 2002

11

Moar Doun! BaMa, het alles overschaduwende monster dat de afgelopen maanden om het hoger onderwijs bleef sluipen, is door de kamer. Er zijn erg veel amendementen op ingediend – gelukkig kwamen de collegegelddifferentiatie en selectie alleen op cijfers er niet door – maar we zitten er nu toch aan vast. Natuurlijk hebben we vol enthousiasme en frisse moed meegedaan aan de BaMars, van onder andere de LSVb. Enigszins ontgoocheld en verwaaid kwamen de Tweede-Kamerleden een petitie in ontvangst nemen. We zullen maar zeggen dat het allemaal, gezien de wijze waarop het door de Kamer kwam, veel heeft geholpen.

Ook de Kiezel is achter de rug. Niet dat het veel leden heeft opgeleverd, maar leuk en gezellig was het wel. Vooral het traditionele veganistische diner was wat betreft opkomst een succes. Enfin, we kijken of het in de KEI wat beter gaat. We hebben door de Kiezel wel onze contacten met andere organisaties verbeterd. Ook minder interessante dingen moeten gebeuren. De stukken voor het CBO zijn af en liggen ter inzage. Ook het subsidiegesprek is achter de rug. Nu is het dus afwachten hoeveel geld we krijgen. Het CBO heeft een tijdelijk pand gevonden en enkele organisaties zijn inmiddels verhuisd naar de Bloemsingel. De GSb

blijft voorlopig gewoon in het Pelsterpand zitten. Het VOS-VOS-GSb-overleg is inmiddels heropgericht en er is al twee keer een vergadering geweest met mensen uit beide VOS-fracties en het bestuur. Dit was voor iedereen erg nuttig en wordt nu iedere maand gehouden. Dan nog een wijziging van de ALV data (alweer): de volgende ALV is op 21 maart. Op de agenda staan in elk geval de definitieve begroting, de kandidatenlijst voor het U-VOS en het verkiezingsprogramma van het U-VOS. Tot slot een oproep van Arjen: doe allemaal mee met het LSVb-volleybaltoernooi! Dit jaar gaan we hard oefenen en serieus proberen te winnen. Als je niet wilt volleyballen kun je je bij Kinge opgeven voor het cheerleaderteam.7

Voed de zieken, ze moeten nog verkozen worden Door Kinge Siljee Ieder zijn ijldroom. De één wordt nachtenlang gekweld door klagende honden en katten die hij steeds weer uit hetzelfde brandende huis moet redden, de ander blijft vluchten van een amorfe juggernaut in een overmaats doolhof met repetitieve neigingen. Mijn ijldromen waren anders ook niet leuk: gedurende zes nachten, ziek van de griep, heb ik iedere nacht een partijcongres georganiseerd. Een wat? Een partijcongres. In mijn kamer en als dat niet paste op het dak. Het begon met de SGP. Die kon ik nog wel aan, want dat zijn er niet veel. En ook alleen mannen, dat scheelt in de draagbare toilethuisjes. Toen kwam de ChristenUnie, aardige mensen hoor, daar heb je geen zaalwachters bij nodig. Toen kwam D66, dat was qua eten wat zwaarder, maar dat stelde inhoudelijk natuurlijk weer niks voor, dus werd ik totaal onbevredigd wakker. Toen GroenLinks, tja, dat waren voor de helft vegetariërs. Bovendien vielen her en der wat lijken, hetgeen deze toekomstige regeringspartij natuurlijk slecht uitkwam. Na de komst van het CDA ben ik uren bezig geweest met de graflucht in mijn kamer weg te krijgen. Over! De! PvdA! Wil! Ik! Niet! Praten! Inmiddels, waarde lezer, ben ik aan de beterende hand. Griep gaat altijd over en als je er aan doodgaat, wel, dan

Zingzing Kook voor 1 slachtoffer 1 kopje rijst in een pan met 2 kopjes water en een kaneelstokje, als je dat hebt. Zodra de rijst goed en wel kookt: pan in een wollen deken inpakken en naast de zieke in bed leggen. Na een half uur op smaak brengen met ongeveer een theelepel suiker, wat kaneel, stukjes geschilde appel, een héél klein beetje witte peper en het sap van een uitgeperste citroen. Er geen rozijntjes indoen! Die zorgen door hun geur alleen al voor heel wat antiperistaltiek. Krumpis Snij een banaan, een appel en een peer (wel goed rijpe!) in kleine partjes. Gooi hierover, voor de vorm en om misselijkmakend-bruin-worden te voorkomen, een beetje blanke vla en kruimel over het ge-

heel twee beschuitjes door ze tegen elkander aan te wrijven. Serveer met slappe thee. Kippenbouillon Als je echt van me houdt, dan maak je bouillon voor me als ik ziek ben. En dan bewaar je me voor de kooklucht, want een goeie bouillon mag wel een paar uurtjes trekken en een lucht waarin je sliep blief je niet meer op je tong. Zet een litertje of wat water op en gooi er niet al te schone kippenbotten in (kijk je poelier lief aan, hij geeft ze je voor niks mee) en een gedroogde tijmtak. Een kwartiertje voor serveren haal je de botten eruit en daar voeg je dan het volgende aan toe: wat in olie gebakken kippenvlees zonder bot en lettertjesvermicelli ( i kh o u va n j o u ). Met een soepstengel mag je me dan voeren. Tot bij de volgende epidemie! 7

VOS zoekt nieuwe welpjes !!

Het Vooruitstrevend Overleg Studenten zoekt enthousiaste mensen die aankomend studiejaar in de U-raad willen. De Universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de RUG en het VOS heeft op dit moment 5 van de 12 student-zetels. Het VOS is verbonden aan de Groninger Studentenbond en staat voor een progressieve en kritische kijk op de universitaire politiek. Wij zoeken mensen die zich een jaar lang ongeveer 20 uur per week willen vastbijten in zo’n beetje alles wat er op de universiteit gebeurt. Wil jij je blik verbreden en je bemoeien met wat het College van Bestuur doet? Heb jij een mening over dingen die op centraal niveau besloten worden? Wil jij graag opkomen voor de belangen van studenten? Solliciteer dan voor gaat het technisch gezien ook over. een verkiesbare plaats op de VOS-lijst! Bel voor meer informatie en Recepten die altijd smaken, zelfs een VOS-infopakket met de GSb: 3634675. Kijk ook op de VOSvoor zieken, zwakkelingen en politici website:www.jump.to/vos of mail: VOS@starmail.com


12

Nummer 3 30ste jaargang 2002

Werkgroepen

Geerke's Beerput

Onderwijs Interesse in het reilen en zeilen van je instelling? Wil je graag helpen deze te verbeteren? Bel Geerke (589 20 09) Huisvesting Zoals een ieder weet, is er een tekort aan geschikte studentenwoningen in de stad. Help een oplossing zoeken en bel Jacoline (06 23 47 68 95) Studentensteunpunt Wil je medestudenten helpen met nuttig advies en/of het schrijven van een beroeps- of bezwaarschrift, vraag Ilona! (363 46 75) SMOG Help mee hogeschool en universiteit groener en duurzamer te maken! Kom bij het Studenten milieu-overleg Groningen. Bel Leentje (573 04 68) InterPRet (internet + PR) Help mee posters ontwerpen en verspreiden en geraffineerde postercampagnes te organiseren! Bel Arjen (363 46 75) Vooruitstrevend Overleg Studenten Het VOS is actief in zowel de CMR als in de U-raad. Wil je weten wat er zich op centraal niveau afspeelt? Bel voor info Arjen, CMR (313 41 97) of Micha, U-raad (06 288 44 389) Nait Soez’n Denk je dat jij een verbetering voor dit mooie ledenblad bent? Denk je dat je kunt schrijven? Kom in de redactie! Info: Mattijs (571 75 65)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Nait Soez'n

24 Gu reg lden els

Regels zijn er om te overtreden en vooroordelen zijn er om te ontkrachten. Blijf altijd spelen en rare dingen doen, zoals boompje klimmen en bovenop mensen springen. Doe echter niet te wild met hoge hakken, stropdassen en/of strakke rokjes. Eer af en toe je vader en moeder, maar eer altijd je broers en zussen. Luister altijd naar anderen, maar denk er het jouwe van. Zeg gewoon wat je denkt, ook al denk je dat niemand het begrijpt. Zelfs als je jezelf niet begrijpt, wees dan toch liever bot dan verlegen. Praat veel over sex, en denk “schijt” als mensen denken dat je pervers of nymfomaan bent. Tot je 24e maak je elk jaar een nieuwe regel, daarna haal je elk jaar een regel weg. Een gevarieerde, internationale en variabele vriendengroep is de beste inspiratiebron. Blijf tot het einde als je uitgaat, ook al bots je tegen iedereen aan van moeheid. Doe aan sport en muziek, passief is ook goed. Doe elke dag een dansje, maar kijk daarbij, bij alles eigenlijk, vooral niet in de spiegel. Doe alsof: pretendeer dat je je best doet om er in deze maatschappij het beste van te maken. Praat dus mensen naar de mond, maar doe dit niet bij mensen om wie je geeft. Voel je op je dikke dagen dik, maar laat jezelf zien op de andere dagen. Laat merken hoeveel je van mensen houdt, wacht niet “op het goede moment”. Rook geen joints als je hyperactief, chagrijnig of in enigszins onbekend gezelschap bent. Eet en drink met mate, doe dit zoveel mogelijk in gezelschap, neem de tijd en geniet ervan. Kijk voor de zekerheid welke letter je poept, en geniet van je hoopje. Schreeuw extreme en radicale politieke statements over straat. Bestrijdt binnenshuis schimmel en kleverigheid, sorteer je onderbroeken op kleur, en leg altijd je pas gewassen spullen onderop de stapel. Doe dingen die je eigenlijk niet wilt, dat leidt vaak tot verrassende nieuwe inzichten. Creëer in deze verwarrende tijden gewoon lekker je eigen wereldvreemde wereldje. Wees niet bang om lekker vies te worden van voedsel, sex, fietstochtjes en uitgaan. Verwacht niets van anderen, maar wel van jezelf.

Leest,vermenigvuldigt en verspreidt de

Algemene Ledenvergaderingen: 21 maart, 16 mei, 20 juni en 5 september ALV’s beginnen om half acht te pande. Iedereen wordt aangeraden aanwezig te zijn. Na afloop is er zoals vanzelfsprekend een KV met bier en fris voor een piek!

Hier had jouw adressticker kunnen zitten! (Word lid van de GSb)

Verhuisd? Geef je adres door aan de GSb! en maak kans op een goede vermelding in het ledenbestand

Groninger Studentenbond Pelsterstraat 23 9711 KH Groningen groninger_studentenbond@hotmail.com

tel: (050) 363 4675 fax: (050) 318 7898

Nait Soez'n 30-3  

Opinieblad voor studerend Groningen. Editie van februari 2002.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you