Page 1

retouradres: Jonge Democraten Groningen postbus 660, 2501 CR

Open & Bloot voorjaar 2007

nummer 1

Extra congres: Stilte na de storm

Zorg Slaagt marktwerking of niet? Rogier van Boxtel (D66) en Renske Leijten (SP) geven hun mening


Open & Bloot

Voorjaar 2007

Inhoudsopgave Voorwoord | Vraagtekens bij jarig zorgstelsel

3

Opinie | Zorg moet terug op het juiste spoor

4

Opinie | Concurrentie in zorg moet gaan over kwaliteit, niet over prijs 6 Analyse | Marktwerking in zorg leidt niet tot meer efficiëntie Reportage | Ver weg, zeer enerverend en met een lang staartje

8 11

Reportage | JD-bestuur overleeft crisis rond internationaal secretaris 14 Interview | Landelijk voorzitter: ‘JD heeft bijgedragen aan derde zetel’ 17 Bestuur | Penningmeester treedt af in mei

20

Bestuur | Nieuwe ledenwerver stelt zich voor

21

Analyse | Zoveelste zetelverlies maakt zelfonderzoek noodzakelijk

22

Lokaal | Europapark: goede of slechte investering?

24

Mijn verhaal | Als leraar in opleiding op een middelbare school…

27

Opinie | Schaf links en rechts af

29

Agenda | januari - april

30

Colofon Hoofdredacteur: Niels Bakker Redactieleden: Pim Inberg Jeroen Schelhaas Sander Schelhaas Gabe Sytema Opmaak: Jeroen Schelhaas

Oplage: Fotos:

180 exemplaren Steven Rieder Adriaan Bayer Jeroen Schelhaas www.sxc.hu

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Geplaatste stukken verschijnen op persoonlijke titel. Plaatsting betekent niet dat de mening van de redactie of van de vereniging tot uitdrukking wordt gebracht.
Voorwoord | Vraagtekens bij jarig zorgstelsel Door Niels Bakker De Jonge Democraten hebben een hectische tijd achter de rug. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, sowieso een drukke periode, speelde zich binnen de vereniging een conflict af rondom de aanstelling van Fréderique Petit als internationaal secretaris ad interim. Vijftien leden protesteerden hiertegen, omdat ze van mening waren dat een kandidaat die op een congresverkiezing niet genoeg stemmen weet te behalen – Petit had zich op het najaarscongres verkiesbaar gesteld – vervolgens niet ineens als ad interim kan worden benoemd. Het conflict liep uiteindelijk af met een sisser, nadat op een extra congres een compromisvoorstel van het landelijk bestuur door de leden werd aangenomen. Verslagen van de beide congressen zijn in deze Open en Bloot te lezen, evenals een interview met JD-voor-

zitter Ton Monasso, die op het najaarscongres werd verkozen. Wij kozen deze editie voor het thema zorg, omdat het nieuwe zorgstelsel zijn eerste verjaardag viert. Tijd voor een evaluatie en een blik op de toekomst. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, schrijft dat haar partij tegen marktwerking is in de zorg, ‘om de doodeenvoudige reden dat gezondheid geen keuze is en zorg een basisrecht.’ Weg met dit zorgstelsel dus. Redacteur Gabe Sytema zet in een analyse zijn vraagtekens bij de hogere efficiëntie waartoe marktwerking in de zorg zou leiden, terwijl Rogier van Boxtel, voorzitter van de raad van bestuur van ziektekostenverzekeraar Menzis, pleit voor meer concurrentie tussen zorgaanbieders –en verzekeraars op basis van kwaliteit in plaats van op prijs. Verder in deze Open en Bloot: een analyse van de afgelopen landelijke verkiezingen, het Groningse Europapark onder de loep en de agenda van de afdeling Groningen voor de komende maanden.
Open & Bloot

Voorjaar 2007

Opinie | Zorg moet terug op het juiste spoor De toverwoorden van de jaren ’90 van de vorige eeuw waren privatisering en marktwerking. Vooral als het ging om de publieke sector werd er gesteld dat de markt beter en efficiënter zou werken dan de logge overheid. Maar elke keer als ik de rotzooi op het spoor ervaar en weer eens op een koud perron sta te wachten op de zoveelste vertraagde trein vraag ik me af: ‘Had de overheid dit allemaal zoveel slechter georganiseerd dan de markt?’ Door Renske Leijten Nu zullen velen van jullie zeggen: ‘Ja maar, op het spoor is er geen concurrentie, dus daarom komt niet het beste voor de laagste prijs boven drijven.’ Echter, daar waar wel concurrentie is in het openbaar vervoer, bij de bussen, zie je enkel dat het aanbod daalt en de prijs stijgt. Voor iedereen die in de Randstad woont, werkt of studeert, heb ik het advies om eens met het openbaar vervoer naar Groenlo te reizen en in de avonduren terug te komen naar bijvoorbeeld Alkmaar. Marktwerking, de oplossing voor alles, en sinds 2006 ook officieel en openlijk in de zorg. Hoge advertentiekosten, betaald uit de premies van verzekerden. Specialisten die gemiddeld een uur per dag bezig zijn met de noodzakelijke admi-nistratie. Minder handen aan het bed doordat er dure managers met dito salarissen moeten worden aangenomen die onderhandelen met zorgverzekeraars. Mensen die zich niet willen laten doorverwijzen naar specialisten uit angst hun no-claim kwijt te raken. Stopwatch zorg in de thuiszorg: iedere minuut moet er efficiënt gewerkt worden. De SP heeft altijd veel kritiek op het privatiseren van overheidsdiensten en heeft zeker als het gaat om de zorg binnen en buiten de Tweede Kamer geprotesteerd tegen de marktwerking. Wij vinden de zorg geen markt, om de doodeenvoudige reden dat gezondheid geen keuze is en zorg een basisrecht. Voor iedereen en niet enkel voor diegenen die het kunnen betalen. Hoe moet de zorg dan wel georga-


niseerd zijn? Dat het verschil tussen ouderen. Het centrum wordt een particulier en ziekenfonds verzeker- plek waar je laagdrempelig binnenden weg is juichen we toe, maar we stapt als je denkt dat er iets mis is, willen wel de premies inkomensaf- zodat het mogelijk is om een ernstihankelijk maken, ge gezondheidssizodat mensen zich tuatie vóór te zijn. niet om financiële In de Verenigde redenen zorg ontStaten is de zorg zeggen. Er moet 50 procent duurmeer in het basisder geworden na pakket zitten, omhet introduceren dat bijvoorbeeld van marktwerking, fysiotherapie zeer en vele miljoenen preventief is. Premensen zijn er onventie is sowieso verzekerd omdat iets waar we meer het te duur is. Wij aandacht voor wilzeggen ‘beter ten len, voorkomen halve gekeerd, dan is goedkoper en ten hele gedwaald’. beter dan geneDe zorg is geen zen. En daar waar er genezen moet Renske Leijten (Foto gemaakt door Su- markt, omdat het hogere doel niet de worden, vinden we zanne van de Kerk, SP) winst is, maar het dat mensen zorg genezen van mendichtbij huis moeten kunnen krijgen. Best practises in sen. Laten we zorgen dat we als het de zorg dienen dus beschikbaar te om de zorg gaat weer op het juiste spoor komen. zijn voor iedereen. Wij gaan voor zorg dichtbij huis: iedere wijk een gezondheidscentrum. Daar is een huisarts, maar ook een consultatiebureau voor kinderen en

Renske Leijten (27) is sinds de laatste verkiezingen Tweede Kamerlid voor de SP. Tevens is ze voorzitter van Rood, de jongerenpartij van de SP.
Open & Bloot

Voorjaar 2007

Opinie | Concurrentie in zorg moet gaan over kwaliteit, niet over prijs Een jaar na de wijziging van het ziektekostenstelsel kunnen we gerust stellen dat zorgverzekeringen een markt zijn geworden. Er is beweging gekomen in de zorg(verzekeringen) en dat is positief. Maar het is wel de kunst om in de juiste richting te bewegen. Door Rogier van Boxtel zorg wordt onbetaalbaar, de premies moeten omhoog en de overWant hoewel het nieuwe stelsel ver- heid zal ingrijpen in pakket, prijzen zekerden meer keuze heeft gebracht, of stelsel. We moeten ons daarom richt die keuze zich op dit moment inzetten voor een scenario waarin nog te veel op prijs en te weinig op marktwerking gaat over kwaliteit en kwaliteit. Dat is logisch, omdat kwa- toegevoegde waarde voor de verzeliteitsverschillen tussen zorgaanbie- kerde. Een scenario waarin de eerste ders en zorgverzekeraars voor de lijn, bijvoorbeeld gezondheidcentra, verzekerde nog redelijk ondoorzich- een belangrijke rol speelt in de betig zijn. We moeten er daarom voor waking van kwaliteit en kosten. zorgen dat daarin Als zorgaanbieders verandering komt. en zorgverzekeraars Op de langere terzich inzetten om onmijn mag marktderscheidende prowerking niet alducten en diensten leen blijven gaan te bieden, breidt de over keuzevrijheid markt uit en wordt met betrekking de klantbehoefte betot prijs. Een comter vervuld. binatie van lage premies met vrije Om ervoor te zorgen toegang tot alle dat marktwerking vormen van eerstegaat over kwaliteit en en tweedelijnszorg toegevoegde waarde klinkt goed, maar voor de verzekerde, Rogier van Boxtel is niet reĂŤel. De moet er een aantal
zaken veranderen. Zo moeten er bijvoorbeeld vrije tarieven komen voor de zorginkoop. Als zorgverzekeraars zelf de tariefstructuren mogen maken, ontstaat er meer ruimte voor innovatie. Prijzen zijn nu nog te veel afhankelijk van wie er betaalt, en niet van de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd. Ook moet het stelsel meer prikkels bieden voor preventie. Immers, investeringen in preventie renderen pas op de lange termijn, terwijl verzekerden elk jaar kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. Een oplossing is dat zorgverzekeraars programma’s bieden waarmee ze verzekerden binden, bijvoorbeeld een leefstijlprogramma voor mensen met obesitas. Ik vind dat de politiek zich hard moet maken om bewezen effectieve beweeg- of leefstijlprogramma’s op te nemen in de basisverzekering. Zo komen ze breed beschikbaar, juist voor de lagere inkomensgroepen waarin obesitas een probleem is. Een derde belangrijk punt is dat er transparantie moet komen in het zorgaanbod. Zorgverzekeraars werken nauw samen met patiëntenverenigingen en krijgen patiëntbehoeften daardoor steeds beter in

beeld. De volgende stap is dat deze behoeften worden gekoppeld aan het zorgaanbod, maar daarvoor is meer transparantie nodig. In een transparant zorgstelsel kiest de patiënt voor de zorgaanbieder die de beste zorg biedt. Zorgaanbieders kunnen zich positioneren als specialist op een bepaald terrein van zorg. Ook kunnen zij de kwaliteit van hun prestaties inzetten in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Tot slot biedt meer transparantie de zorgverzekeraar de mogelijkheid om kwalitatief goede zorg in te kopen, afgestemd op de behoeften van de verzekerden. Transparantie leidt zo tot betere zorg voor de verzekerde. Deze transparantie, en concurrentie op basis van toegevoegde waarde, vragen een flinke cultuuromslag in de zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten meer in openheid met elkaar samenwerken en zich samen inspannen om de toegevoegde waarde voor de verzekerden te verbeteren. Dit bereiken is wat mij betreft een goed voornemen voor 2007. Rogier van Boxtel (52) is voorzitter van de raad van bestuur van ziektekostenverzekeraar Menzis en was minister van Grotesteden- en Integratiebeleid.
Open & Bloot

Voorjaar 2007

Analyse | Marktwerking in zorg leidt niet per definitie tot meer efficiëntie Iedereen heeft er weer van kunnen proeven toen de brief met de zorgverzekeringspremie voor 2007 op de mat viel: marktwerking in de zorg. Marktwerking wordt vaak als het tovermiddel gezien voor meer efficiëntie in de zorg, maar de verzekeringspremies zijn alleen maar gestegen sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Is het dus wel zo’n tovermiddel? Door Gabe Sytema zich aan te passen. Hier ligt ook het knelpunt van de hele discussie over Kortgezegd: nee. het zorgstelsel. Meer private initiaHet begrip markt- tieven op een markt toelaten levert werking wordt niet per definitie meer markttucht vaak gelijk gesteld op en is dus geen garantie voor een aan meer private hogere graad van efficiëntie. initiatieven op een bepaalde markt. Of dit in de zorgsector wel het geval Dat is echter geen is, hangt af van een aantal factoren. marktwerking op Ten eerste is het van belang hoezich. Marktwerking kan beter om- veel macht een individuele persoon schreven worden als ‘de tucht van of bedrijf heeft in deze markt. Dat de markt’. Heel simpel gezegd houdt wordt grotendeels bepaald door dit bijvoorbeeld in dat, gebaseerd het aantal personen of bedrijven dat op het aloude spel van vraag en een bepaalde groep vormt – dan sta aanbod, aanbieders die een te hoge je immers sterker – en de macht die prijs vragen of een inferieur product deze groep als geheel heeft. In de aanbieden, vrijwel niets zullen verko- zorgsector zijn ruwweg de volgende pen omdat hun concurrenten beter drie groepen spelers te onderscheien goedkoper zijn. Markttucht leidt den: de zorgverleners, grotendeels zo tot meer efficiëntie door de ‘rotte gevormd door de ziekenhuizen en appels’ te verwijderen of te dwingen de huisartsen, de verzekeraars als
tussenpersoon en de uiteindelijke klanten, de inwoners van Nederland. Er zijn in Nederland enkele tientallen ziekenhuizen en duizenden huisartsen, enkele tientallen zorgverzekeraars en vele miljoenen Nederlanders. De macht van elke groep is echter moeilijk te bepalen. Zo kan ze voor verschillende facetten van de markt voor dezelfde spelers anders uitpakken. Neem de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Grofweg zijn er twee soorten zorg die door ziekenhuizen worden geleverd. Ten eerste is er de spoedeisende hulp, waarbij het van

het grootste belang is dat de klant bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kan dat hem kan behandelen. Ten tweede is er de niet spoedeisende zorg. Uit ervaringen tot nu toe is gebleken dat de klant er ook hierbij aan hecht om naar het ziekenhuis van zijn keuze te gaan; meestal is dit het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De verzekeraars zijn derhalve gedwongen om bij alle ziekenhuizen zorg in te kopen. De ziekenhuizen weten dit en kunnen dus de prijs vragen die ze willen voor hun product. In de markt van verzekeraars en klanten hebben de verzekeraars weer meer macht. Zo zijn ze in staat om
Open & Bloot die hogere kosten van de ziekenhuizen grotendeels door te berekenen aan de uiteindelijke klant. Ten tweede is het van belang hoe deze groepen zich gedragen. Vertonen ze het strikt rationele gedrag dat markttucht veronderstelt? Dat is nog maar de vraag. Stel je eens voor dat je de keuze hebt tussen twee medicijnen voor je ziekte, waarbij de ene fractioneel beter werkt dan de andere maar wel tien keer zo duur is. De verzekering betaalt, dus neem je het duurdere medicijn. De producent van dit medicijn weet dit en kan derhalve een prijs blijven vragen die vele malen hoger is dan dat de iets hogere effectiviteit van het medicijn zou toelaten. (Aan de andere kant geeft de hogere prijs en de hogere winst op een goed medicijn een producent ook meer prikkels om goede medicijnen te ontwikkelen.) De problematiek gaat echter verder. Want hoe weet je dat het medicijn dat de huisarts je voorschrijft wel het beste medicijn is of dat dit misschien het medicijn is waar hij het meeste aan verdient? Of het toelaten van meer private initiatieven op de zorgmarkt leidt tot

10

Voorjaar 2007

meer efficiëntie, valt dus te betwijfelen. Ten eerste is het simpelweg toelaten van private initiatieven een zeer ruw middel dat ongewenste ‘bijwerkingen’ heeft. Ten tweede is door de aard van de zorgmarkt de werking niet gegarandeerd, en ten derde kan het wel eens ethische problemen opleveren. Mag bijvoorbeeld, zoals in het voorbeeld van de twee medicijnen, iemand met meer geld toegang tot betere (duurdere) medicijnen hebben dan iemand met minder geld? Meer effect kan worden verkregen door specifieke inefficiënties stuk voor stuk te analyseren en aan te pakken. Daarbij zal het middel van markttucht op een kleinere schaal moeten worden ingezet, aangezien het wel één van de weinige middelen is die, mits er zorgvuldig mee om wordt gegaan, tot meer efficiëntie dwingt. Tevens zal er aan de randvoorwaarden moeten worden gewerkt om te zorgen dat de private initiatieven tot markttucht leiden en op de plaatsen waar het beter kan en waar het beter moet efficiëntie veroorzaken.


Reportage | Congres in Breda: ver weg, zeer enerverend en met een lang staartje De reis naar het najaarscongres was lang, de kroegen in Breda gingen vroeg dicht en er werd een nieuw bestuur gekozen, op een internationaal secretaris na. Door Gabe Sytema Op 28 en 29 oktober was het weer tijd voor het halfjaarlijkse congres van de Jonge Democraten. Konden we een half jaar geleden nog op het fietsje naar Huis de Beurs, deze keer moesten we helemaal naar het verre zuiden, Breda wel te verstaan. Dat betekende voor een groot deel van de Gro-

ninger congresgangers dat zij om half zeven ’s ochtends al in de trein zaten, om het welkomstwoord niet te hoeven missen. De opening werd gevolgd door een speech van D66-voorman Alexander Pechthold. Deze had onverwachte steun meegenomen in de vorm van de vriendin van Filemon Wesselink, die op zijn beurt voor Lijst 0 met een cameraploeg aanwezig was. Aangezien zij geen lid was, maar de JD wel interessant vond, heeft de afdeling Groningen de laatste horde

11


Open & Bloot voor haar willen beslechten en het op zich genomen om het eerste jaar lidmaatschap voor haar te betalen. Na dit enerverende bezoek was het tijd om met het echte werk te beginnen: het bestuursblok, moties, organimo’s en resoluties behandelen en verkiezingen voor de internationale

12

Voorjaar 2007

commissie INCO en de DEMO. Olaf Prinsen wordt adjunct hoofdredacteur van het JD-ledenblad, terwijl Meloek Mlihi als secretaris organisatie en Alon de Lieme als algemeen bestuurslid voor de INCO werden gekozen. De Commissie Politieke Zaken werd vervolgens een slapend


orgaan door besognes elders van de leden (die allemaal aftraden), een gebrek aan animo voor de commissie van JD’ers (dus geen nieuwe kandidaten) en de notie dat de taken van de CPZ, voornamelijk contact houden met de werkgroepen over politieke onderwerpen, gemakkelijk door de secretaris politiek van het landelijk bestuur kunnen worden waargenomen. De late middag van de tweede dag congresje spelen stond in het teken van de verkiezing van het nieuwe landelijk bestuur. Tijdens die verkiezingen werd Groninger lid Jeroen Schelhaas verkozen tot algemeen secretaris, Ton Monasso als voorzitter, Kim van Aerle als penningmeester en Inge Jansen als secretaris scholing en vorming. Een iets minder resultaat was de verkiezing van de internationaal secretaris. Geen van de twee kandidaten, Thomas de Jager en Frederique Petit, wist na twee rondes een meerderheid te behalen en derhalve werd deze post niet vervuld.

ner, tijd voor het traditionele feest, dat uiteindelijk zou uitmonden in een kleine chaos. In Breda liggen de sluitingstijden van kroegen op 2.00 uur. In combinatie met het uitlopen van het diner en een wat lang uitgevallen bedankjesronde, kon het feest pas na half twaalf echt losbarsten. Dit had tot logisch gevolg dat veel mensen om 2.00 uur nog niet uitgefeest waren. Gezien het feit dat de organisatie klaarblijkelijk had gedacht dat we allemaal netjes ons bedje zouden opzoeken, hield dit in dat er wat chaos ontstond doordat verschillende groepen mensen op zoek gingen naar kroegen die nog wel open waren (sommige disco’s mogen langer open blijven) en ze elkaar in de drukte op straat kwijtraakten en weer anderen tegenkwamen, zodat de meesten met totaal andere mensen als degenen met wie ze gestart waren ergens in de één of andere tent belandden en de mensen die nog door wilden zich over alle gelegenheden die nog open waren hadden verspreid.

Op de avond van de eerste congresdag was het, na een ietwat laat di-

13


Open & Bloot

Voorjaar 2007

Reportage | JD-bestuur overleeft crisis rondom internationaal secretaris Het extra JD-congres in Den Haag dreigde op zaterdag 6 januari als een nachtkaars uit te gaan. De organimo waarmee het landelijk bestuur steun van de leden probeerde te krijgen voor de benoeming van Fréderique Petit als internationaal secretaris ad interim, werd met bijna driekwart van de stemmen aangenomen. Maar dat gebeurde pas nadat deze flink was uitgekleed. Door Niels Bakker Eerder die middag waren het landelijk bestuur en de aanvragers van het extra congres (zie kader) rond de tafel gaan zitten om tot een compromisoplossing te komen. Dat was nodig, want er hing de Jonge Democraten een bestuurscrisis boven het hoofd. Als de organimo niet werd aangenomen, had het bestuur gedreigd, zou het zich beraden op haar positie. Volgens veel aanwezige leden kon dat maar één ding betekenen: het voltallige bestuur stopt ermee. Aan het eind van de dag werd er zodoende een organimo-tekst gepresenteerd waaruit de meest gevoelige passages waren verwijderd.

14

En nam het bestuur haar dreigement terug. Daardoor, zo was de gedachte, moest iedereen met het organimo kunnen leven. De belangrijkste aanpassing bestond uit het schrappen van het voorstel om geen verkiezingen te houden voor de post van internationaal secretaris. Het bestuur wilde dat graag, omdat het in de toekomst anders net zo goed geen ad interims meer zou kunnen benoemen. De persoon in kwestie kan op een ingelast congres immers altijd weer worden weggestemd. Bovendien, zei JD-voorzitter Ton Monasso, zou het een schijnverkiezing worden. ‘Want naast Frederique zijn er waarschijnlijk geen andere mensen die zich kandidaat stellen.’ De aanvragers van het extra congres, aangevoerd door Thomas Pols, vonden juist dat de post van


Waarom een extra congres? Op het najaarscongres in Breda wist geen van de twee kandidaten voor de post van internationaal secretaris, Thomas de Jager en Fréderique Petit, een meerderheid van stemmen te behalen. Daardoor zag het landelijk bestuur zich genoodzaakt een ad interim procedure op te starten, die er toe leidde dat Petit alsnog tot internationaal secretaris werd benoemd. Een groep van vijftien leden* was het niet eens met die aanstelling en stuurde een open brief waarin ze het bestuur vroegen om een extra congres. Hoewel het hen aanvankelijk niet lukte hiervoor de benodigde aanhang (in de vorm van handtekeningen) te krijgen, wilde het landelijk bestuur graag schoon schip maken. Daarom kondigde het toch een extra congres aan om met de leden over deze zaken te spreken. (GS) * De vijftien leden zijn Thijs Lippinkhoff, Gerzon Eenkhoorn, Anke Peters, Jeroen Jansen, Roos Jaspers, Maaike Heijnen, Peter Luijten, Jeroen Adema, Nienke Ruijs, Charlotte Meindersma, Thomas Pols, Michiel Kellner, Martine van Schoor, Bart Luijkx, Jan-Piet de Vries.

internationaal secretaris te belangrijk was om door een ad interim te laten vervullen. ‘En een persoon zonder mandaat van de leden’, herhaalde Pols de belangrijkste reden om het extra congres aan te vragen, ‘kun je twee weken later niet ineens dezelfde functie als ad interim laten vervullen. Daarom stellen wij voor de verkiezingen gewoon te laten doorgaan. Frederique kan dan echt verkozen worden, waardoor ze haar

functie op een volwaardige manier kan vervullen.’ Uiteindelijk kwamen de verkiezingen er, maar aangezien Petit al had laten weten zich niet te kandideren, leken deze slechts een formaliteit. Ware het niet dat Joost Mengerink het vuurtje aanwakkerde door zich kandidaat te stellen. Zijn motivatie? ‘Ik zie liever een internationaal secretaris die gekozen is door de leden

15


Open & Bloot dan eentje die niet gekozen durft te worden.’ Mengerink, die door de meeste leden met gehoon werd onthaald, behaalde onvoldoende stemmen, waardoor Petit in ieder geval tot aan het voorjaarscongres internationaal secretaris blijft. De vraag of het bestuur in het vervolg kandidaten die niet gekozen zijn op een congres als ad interim mag aanstellen, werd ook nog beantwoord. Bart Woord diende een organimo in waarin hij opperde dat dit zelfs wenselijk is, omdat een kandidatuur in ieder geval betekent dat de persoon in kwestie gemotiveerd is. De aanwezige leden namen zijn voorstel aan, waarmee ze indirect aangaven dat er onder hen weinig steun bestond voor de boze briefschrijvers (zie kader). Ook werd er nog een wijziging in het huishoudelijk reglement doorgevoerd, waardoor leden bij bestuursverkiezingen vanaf nu ook een vervolgvoorkeur aangeven als er (nog) maar twee kandidaten zijn voor een functie. Dit moet meer duidelijkheid scheppen over de hoeveelheid steun die de kandidaten genieten onder congresgangers, als niet één van hen voldoende stemmen haalt om te

16

Voorjaar 2007

worden verkozen. Al met al mocht het landelijk bestuur niet ontevreden zijn. Organimo aangenomen, Petit in het zadel, kortom, er kon weer rustig geslapen worden.


Interview | Landelijk voorzitter: ‘JD heeft bijgedragen aan derde zetel’ Sinds het najaarscongres hebben de Jonge Democraten een nieuw landelijk bestuur, met een nieuwe voorzitter: Ton Monasso. In een vraaggesprek zet hij uiteen hoe zijn eerste maanden verliepen, wat de afdeling Groningen kan verwachten en hoe de JD ervoor gaat zorgen dat er meer nachttreinen komen. Door Sander Schelhaas Monasso vat zijn eerste maanden samen als hectisch. Niet alleen vanwege de landelijke verkiezingen, maar ook vanwege het conflict rondom de benoeming van de internationaal secretaris ad interim (zie elders in deze Open en Bloot). ‘Je ziet alles voorbijkomen, en daarmee is veel improviseren en last-minute werk vereist. Je bent wel erg veel tijd kwijt aan relatief kleine zaken. Veel mensen bellen meteen de voorzitter. Jammer, want dat kost veel tijd die ik liever voor andere dingen zou gebruiken.’ ‘We hebben D66 naar drie zetels

gekregen’, noemt Monasso als één van de wapenfeiten van de eerste maanden. In de drie weken die er nog waren tussen het congres en de verkiezingen is er volgens hem veel gebeurd. ‘We hebben een aantal opiniestukken geschreven, en één opiniestuk in de Telegraaf geplaatst gekregen.’ Hoeveel heeft de JD bijgedragen aan de verkiezingsuitslag? ‘Er zijn veel factoren die een rol spelen. Iedereen claimt de stemmen voor de derde restzetel. Deze zou te danken zijn aan de campagne van Boris van der Ham, en aan Fatma Koser Kaya. De JD heeft in ieder geval veel mensen kunnen bereiken, en juist met een andere toon. Zoals met onze boerka-actie en onze visie op terrorisme. Typisch dingen waar D66 het met ons eens is, maar waarvoor dankzij de JD juist aan-

17


Open & Bloot dacht kan komen. Ook kunnen we een andere doelgroep bereiken als D66. De JD heeft in ieder geval iets bijgedragen aan de derde zetel.’ Wat kunnen we van je verwachten in Groningen? ‘Er gaat natuurlijk niets boven Groningen. Ik beloof dit jaar zeker een keer te verschijnen op een activiteit. Groningen behoort ook zeker tot de actiefste afdelingen van de JD.’ Op het afgelopen congres is er een motie aangenomen voor

Voorjaar 2007

meer nachtelijk treinvervoer in de Randstad. Vele amendementen werden ingediend, want elke afdeling wilde vervolgens zijn eigen nachttrein hebben. Het congres vond alleen Groningen de moeite waard om ook ’s nachts te kunnen bereiken. Wat gaat het landelijk bestuur voor deze nachttrein doen? ‘Er is onlangs besloten om met een vijf punten manifest te komen betreffende het openbaar vervoer gedurende de nacht. Daarin gaat het

Ton Monaso op het Najaarscongres 2006 te Breda

18


niet alleen om de trein. We willen in het manifest oplossingen en ideeën aandragen voor de NS die de nachttrein mogelijk maken. Zo’n nachttrein is vanuit zichzelf waarschijnlijk onrendabel, maar door extra toeslagen van regionale overheden zou het toch mogelijk moeten worden. De nachttrein is voor dit bestuur één van de belangrijkste speerpunten voor het komend jaar.’ En hoe staan jullie tegenover de Zuiderzeelijn? ‘Dat is een onderwerp waar ik zelf

niet heel veel over weet, en als JD hebben we er ook geen standpunt over. Maar het kan wel een belangrijk punt zijn. De meeste kostenbaten analyses komen negatief uit, en de beste oplossing lijkt toch het verbeteren van het bestaande spoor te zijn. Maar tegen de voorstanders van deze lijn in Groningen zou ik graag zeggen: organiseer er eens een politieke activiteit over, en kom met een motie voor het congres. Dan kunnen we het er inhoudelijk over hebben.’

Gezocht | Bestuursleden Beste leden, Zoals jullie in de agenda kunnen lezen is het in maart weer tijd voor de AAV. Op deze AAV zullen Frank Valeton en Djurre Fijen, zoals elders in de bestuursrubriek valt te lezen, afscheid nemen. Dat betekent dat we weer op zoek zijn naar nieuw bloed voor het bestuur. We zoeken mensen voor de volgende functies: Algemeen Secretaris, Penningmeester en Secretaris Politiek. Lijkt het je misschien leuk om een tijdje één van de bovenstaande functies voor onze afdeling te vervullen en wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via groningen@jongedemocraten.nl of bel 06 131 78 667. Met vrijzinnige groet, Gabe Sytema Voorzitter JD afdeling Groningen

19


Open & Bloot

Voorjaar 2007

Bestuur | Penningmeester treedt af in mei Beste Jonge Democraat, Allereerst wil ik iedereen een (politiek) gelukkig nieuwjaar wensen. Hoewel het jaar pas begonnen is en ook mijn bestuursjaar nog niet ten einde loopt, komt het einde al wel in zicht. Tijdens de algemene afdelingsvergadering van eind mei treed ik af als penningmeester van de JD Groningen. Ik durf nu al te stellen dat ik dan kan terugkijken op een mooi bestuursjaar. Zo was er het kaderweekend waar de eigenaar om de tien minuten langskwam om te vragen of het ietsje minder gezellig kon. Dit heeft hij tot een uur of ĂŠĂŠn volgehouden, waarna hij tot de conclusie kwam dat er geen beginnen aan was en zijn aandacht verlegde naar een groep Limburgers die het naar zijn smaak ook veel te gezellig maakten. Maar gezelligheid is niet het enige wat telt. De afgelopen Tweede Kamer verkiezingen verloren de twee liberale partijen samen negen zetels. Is het liberalisme nog wel aantrekkelijk? Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk om te leren wat liberalisme eigenlijk is. Dat gaan we op 30 januari proberen in de cursus liberalisme. Als D66 er nu eens in slaagt het liberalisme goed over het voetlicht te brengen, worden de Provinciale Staten verkiezingen van maart misschien het einde van twaalf verkiezingsnederlagen op rij. Het zou een uitstekend begin zijn van het nieuwe jaar. Vrijzinnige groeten, Djurre Fijen

20


Bestuur | Nieuwe ledenwerver stelt zich voor Beste Jonge Democraat, Ik ben Dieke van der Velden, 21 jaar oud en ik studeer nu voor het derde jaar Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds oktober 2006 zit ik in het bestuur van Jonge Democraten Groningen op de post ‘ledenwerving, ledenactivering en promotie’. Met andere woorden: ik ben deels verantwoordelijk voor de opkomst bij onze activiteiten. Voordat ik in het bestuur ging, bezocht ik als passief lid elke activiteit die ik leuk vond, en ging ik mee naar congressen (dat is een absolute aanrader trouwens :-) ). Maar nu dus een jaar in het bestuur. Ik hoop dat we met dit bestuur weer een aantal leuke activiteiten op touw kunnen zetten. En belangrijker nog: dat er meer leden naar onze activiteiten komen. Na de verkiezingen van afgelopen november heb ik de smaak van het (illegaal) poster plakken, het flyeren en het campagnevoeren ook weer helemaal te pakken gekregen en kijk ik dus erg uit naar de Staten verkiezen van 2007. Hopelijk kunnen we er met zijn allen heel wat zetels uit slepen voor D66! Genoeg voor nu, maar mocht je nog vragen hebben, kom gerust eens langs op een activiteit om een wijntje of biertje met me te drinken ;-). Vrijzinnige groeten, Dieke van der Velden

21


Open & Bloot Analyse

Voorjaar 2007

| Zoveelste zetelverlies zelfonderzoek noodzakelijk

maakt

Drie zetels. Hoera! Die vreugdekreet was uit vele D66-minnende kelen te horen toen de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen, gehouden op 22 november vorig jaar, bekend werd. Begrijpelijk gezien de peilingen, waarin de partij in de weken voorafgaand aan de verkiezingen op een constante twee zetels stond. Dat waren er al meer dan in de zomer, toen D66 in een serie peilingen op de treurige nul uitkwam. Door Niels Bakker op de kale feiten, valt er niet veel meer te juichen. Van de hoogtijdaDrie zetels. Ook gen in 1994, toen D66 24 kamergezien alles wat zetels behaalde, is de partij op een D66 de laatste historisch dieptepunt terecht gekojaren heeft mee- men. Nog nooit in haar veertigjarig gemaakt, lijkt bestaan haalde D66 zo weinig zetels het geen slechte als in 2006 (zie grafiek). Daar komt score. Nauwelijks bij dat het verlies in termen van proeen stempel we- centen het op één na grootste ooit ten te drukken is; alleen in 1982, toen 65 procent op een kabinet waaraan je toch drie van de aanhang vertrok, was dit jaar hebt meegedaan, in ieder geval groter dan de 50 procent van de niet voor het zicht van de buitenwe- afgelopen verkiezingen. De dalende reld. Het vroegtijdig vertrek van een trend, die zich na 1994 inzette, is minister, die de ‘kroonjuwelen’ van nog altijd niet gekeerd. de partij eindelijk moest gaan verzilveren. En de stekker eruit trekken Dat mag zorgwekkend heten. Geop een moment dat volgens velen lukkig heeft de partij een aantal te laat kwam, en die keuze ook nog dingen waarachter ze zich kan vereens niet weten te verkopen aan de schuilen, en die hoop geven voor kiezers. de toekomst. In alle verkiezingen na 1994 waarin de democraten fors Drie zetels. Als we een blik werpen

22


wereld (v贸贸r Europa!), wars is van symbolische maatregelen tegen terrorisme die de individuele vrijheid inperken (tegen Zetelverdeling van D66 tussen 1967 en 2006 (bron: parlement.com) de identificatieplicht) verloren, hadden ze de voorgaande en consequent kiest voor pragmakabinetsperiode meegeregeerd. Dat tisme in het oplossen van moeilijke was het geval in 1998 en 2002, met vraagstukken (ook op het gebied respectievelijk Paars I en Paars II, en van integratie). Dat heeft ook Groenin 2006, toen D66 de verkiezingen Links gemerkt (hoewel die partij niet inging als de gevallene uit een kabide helft van haar aanhang verloor). net met CDA en VVD. In 2003 werd Mochten de tijden veranderen, dan slechts 茅茅n zetel verloren; D66 had liggen er voor beide partijen wellicht het regeren met de christen-demomeer zetels in het verschiet. craten en de liberalen toen overgelaten aan de LPF. Met andere woor- Toch neemt dit alles niet weg dat den: nu niet in de regering stappen enig zelfonderzoek wellicht op zijn kan de negatieve trend wellicht ke- plaats is. Want als het gaat om poren. litieke behendigheid, schiet D66 nogal eens te kort, zoals we de afEen ander excuus dat aangevoerd gelopen jaren te vaak hebben kunkan worden, is dat de tijdsgeest niet nen zien. bepaald gunstig is voor een partij die staat voor een vooruitstrevende houding ten opzichte van de buiten-

23


Open & Bloot

Voorjaar 2007

Lokaal | Europapark: goede of slechte investering? Na jaren te hebben gevoetbald in het Oosterparkstadion, verhuisde FC Groningen vorig jaar naar Euroborg op het Europapark. Het nieuwe stadion is een multifunctioneel complex, dat ook een opleidingssector van het Noorderpoortcollege, een casino, een bioscoop, diverse horecavoorzieningen, een supermarkt en kantoren herbergt. Daar komen nog appartementen in twee hoge woontorens bij. Door Pim Inberg Europapark is een nieuwe stadswijk die nog volop in ontwikkeling is. Zo komt er nog 200.000 vierkante meter aan kantoorruimte vrij en is er ruimte om nog meer woningen te bouwen. Het woongebied ‘De linie’, dat ontwikkeld is door de bewoners zelf door middel van projectmatige particuliere woningbouw, is al opgeleverd. Tot slot komt er nog een nieuw treinstation om de bereikbaarheid te vergroten. De gemeente had drie grondredenen voor de ontwikkeling van het Europapark:

24

» In Groningen is onvoldoende kantoorruimte van een goede kwaliteit en bereikbaarheid; » Het Oosterparkstadion is (was) erg verouderd en is (was) aan verbouwing of vernieuwing toe; » Groningen is een groeiende stad en heeft daarom meer woonruimte nodig. De huidige locatie vond de gemeente goed, omdat er ruimte is om te bouwen en deze naast een snelweg en het spoor ligt. Om het geheel te realiseren is er een ontwikkelingsplanning gemaakt voor een periode van vijftien jaar. Is deze nieuwe wijk een goede miljoeneninvestering voor de stad Groningen? FC Groningen doet het nu goed, maar stel dat het over een


paar jaar in de eerste divisie speelt, dan heeft het wel een stadion om u tegen te zeggen. Daarnaast heeft de stad te kampen met de uitloop van bedrijven naar Zwolle en het westen, en kost het project in totaal 165 miljoen euro. Toch steun ik deze investering.

Zo zal van de 165 miljoen 95 miljoen euro bekostigd kunnen worden door de grondverkoop aan derden. Van het ‘tekort’ van 70 miljoen, zal de gemeente slechts 30 miljoen euro bekostigen. Voor de overige 40 miljoen wordt een beroep gedaan op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), bijdragen van-

25


Open & Bloot uit het Rijk en de Provincie en bijdragen van ontwikkelende partijen. De huidige uitloop van bedrijven moet tegengehouden worden. Dit kan door goed bereikbare faciliteiten te creĂŤren voor bedrijven en startende ondernemers. De Euroborg betekent voor FC Groningen meer inkomen, zodat de club kan groeien. De gemeente heeft voor de komende twintig jaar bovendien geen tot weinig onderhoud aan het stadion; het Oosterpark was te klein, vervallen en bracht soms ongeregeldheden met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat er nu al 60 procent minder politie-inzet nodig is bij voetbalwedstrijden. Er is echter ĂŠĂŠn grote fout gemaakt

26

Voorjaar 2007

tijdens de ontwikkeling van de Euroborg. Zo is destijds onderzocht of het stadion ook geschikt moest zijn voor concerten en mega-evenementen. Dit onderzoek is negatief uitgevallen doordat er name gekeken is naar nationaal niveau. Als naar internationaal niveau was gekeken, weet ik zeker dat het stadion geschikt was gemaakt voor dit soort activiteiten. Bij het optreden van de Rolling Stones in Groningen waren er indertijd niet alleen Nederlanders, maar ook veel Duitsers. Het is zonde dat we in de Euroborg geen topartiesten mogen verwelkomen, omdat dit extra geld in het laatje had gebracht en de stad Groningen meer uitstraling had kunnen geven.


Mijn verhaal | Als leraar in opleiding op een middelbare school… Na een viertal jaren druk aan het studeren te zijn geweest, dacht ik: fijn, ik doe het een jaartje rustig aan. Genieten van vakanties, vroeg vrij en regisseur van je eigen leven. Ik word docent! Je ding op leerlingen overbrengen, en ervoor zorgen dat ook zij een beetje weet van de maatschappij krijgen. Als leraar in opleiding (lio) kreeg ik vervolgens twee HAVO vier klassen: de ene bevatte de grootste lastposten van de school, de andere bestond voor 75 procent uit zittenblijvers. Door Sander Schelhaas kunde geven, dan moet ik de docent Wiskunde benaderen om de klassen Docenten zijn samen te voegen, samen voor de de afgelopen klas te staan en om dan iets te rejaren gecon- gelen zodat er niet meer lesuren bij fronteerd met komen (dat is namelijk te duur). Als vele door de lezer raak je de kluts kwijt? Je bent politiek opge- niet de enige, de docenten begredrongen ver- pen het ook niet helemaal. anderingen. De directie van Om te voorkomen dat ook dit promijn school ject door ‘de strotten van de docendacht: dit moet afgelopen zijn. Die ten zou worden gedrukt’, besloot de hele Tweede Fase, we gooien hem leiding om alle leraren (ruim tachoverboord! Vervolgens kwam de di- tig) van de Tweede Fase bij elkaar rectie met een compleet nieuw on- te roepen in de collegezaal met de derwijsconcept, met dagdelen van opdracht het idee te concretiseren, drie uur waarin meerdere docenten zodat iedereen invloed heeft. Getegelijkertijd meerdere klassen in lukkig gaf de directie nog één aanverschillende vakken lesgeven. Zo wijzing betreffende het project: het heeft HAVO vier mijn vak Economie geheel moet volgend jaar worden drie uren in de week. Mochten we ingevoerd. We mochten dus in één een les in week x samen met Wis- middag het globale jaarproject be-

27


Open & Bloot schrijven. En niet voor één vak, maar voor alle vakken die in de Tweede Fase gegeven worden. Aangezien ik mijn handen vol had aan mijn twee klassen, besloot ik me niet zo met het project van de directie te bemoeien. Intussen leerde ik niet heel veel van het lesgeven, met steeds dezelfde, lastige klassen. Ik gaf bij onze vakgroep aan dat iemand anders maar één HAVO vier klas over moest nemen, omdat ik op deze manier niets leerde en er ook geen plezier in had. Het bleef aanvankelijk stil. Toen ging het woord naar de docen-

28

Voorjaar 2007

ten. ‘Ik heb al twee HAVO vier klassen’ en ‘vorig jaar had ik al die leerlingen, dit is mijn laatste jaar, ik heb geen zin om dat met hen te slijten.’ De boodschap was duidelijk: we willen jouw klassen niet! Daarop ben ik naar de ‘unitmanager’, die vroeger nog gewoon rector heette, en mijn chef gestapt. De directie leek in eerste instantie ook niet veel voor mijn plan te voelen, aangezien een wisseling van klassen betekende dat er één docent één uur minder moest gaan werken dan hij betaald kreeg, terwijl ik één uur meer draaide. Aangezien je als stagiair een vast salaris krijgt, ongeacht het aantal lesuren, zou dat budgettair neutraal zijn, maar de directie wilde mij juist gebruiken als mogelijke bezuiniging. En ik maar duidelijk maken dat ik sowieso niet door zou gaan met deze beide klassen. Het gevolg: de wisseling was ineens toch mogelijk. Als ik de uren niet draai moet er immers een duurdere, ervaren docent op de klassen! De boodschap was ook bij de directie aangekomen.


Opinie | Schaf links en rechts af Als je het mij vraagt moet er wat veranderen in de politiek in Nederland. Dat zegt iedereen al jaren en er worden steeds meer ideeën aangedragen; sommigen willen een districtenstelsel invoeren en anderen willen een tweepartijensysteem. Maar ik wil echte duidelijkheid voor de kiezer. Door Frank Valeton De media moeten een eerlijker beeld over de partijen naar buiten brengen, wat kan lukken met slechts één verandering: het afschaffen van de termen links en rechts. Want wie denkt de situatie van de armen te verbeteren door links te stemmen, krijgt daar niet bij verteld dat een stem op de SP alleen op de korte termijn verlichting brengt. En een stem op rechts? Rechts wordt nog altijd ‘liberaal’ genoemd, maar rechts doet meer aan preventief fouilleren dan aan het vergroten van vrijheden. Rechts bestaat ook alleen maar bij de gratie van dat wat zich links noemt en rechts gebruikt om de rest aan te duiden. Wie zichzelf tegenwoordig nog rechts noemen, Wilders, Pastors, Smit, is eigenlijk antilinks. Maar wel net zo conservatief als de Christen Unie en de SP, want links is natuurlijk al twintig jaar niet

meer progressief. Moord en brand schreeuwen over voedselbanken hier, maar als een Pool wat wil bijverdienen is het Eigen Arbeiders Eerst! Eerlijk delen, in een straal van 200 kilometer rondom Den Haag, is niet wat Marx voor ogen had, dat is wat Pim had gewild. Het afschaffen van de termen links en rechts mag dan een hoop misverstanden wegnemen, er moet wel iets voor in de plaats komen, anders wordt de onduidelijkheid alleen maar groter. Het Kieskompas biedt wat mij betreft uitkomst. Want er is een aantal constante factoren: conservatief blijft vasthouden aan heimweepolitiek en terug-naar-dejaren-’50 sentimenten en progressief is ook consequent voor de EU, softdrugs, abortus enzovoorts. Op de andere as komen dan socialisme en kapitalisme te staan en dan moet de kiezer toch een heel aardig beeld krijgen van hoe het echt zit!

29


Open & Bloot

Voorjaar 2007

Agenda Jonge Democraten Groningen Dinsdag 16 januari: Nieuwjaarsborrel

Cafe de Keyzer, Turftorenstraat 4, aanvang 20:00 uur

Na alle feestdagen en de nodige skivakanties is het natuurlijk hoog tijd om weer eens elkaar bij te praten. De gelegenheid bij uitstek om je mede Jonge Democraten te overbluffen met je prestaties op en rond de skibaan (en de après ski natuurlijk), elkaars vingers te tellen en te vertellen wat je dit jaar allemaal op oudjaarsdag hebt opgeblazen. 30 januari: Voet op tafel avond met D66

Tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

Zijn net de Tweede Kamer verkiezingen achter de rug, naderen de Provinciale Staten verkiezingen alweer. Een goede gelegenheid om met D66 Groningen rond de tafel te gaan zitten om te praten over de onderwerpen die spelen op lokaal vlak. En om aan de D66’ers te vragen hoe ze ervoor gaan zorgen dat het aantal zetels groeit.

30

3 - 4 februari: PI-weekend Hulshorst, het Woelige Nest

Tijdens het weekend van 3 en 4 februari zal als vanouds het Politiek Inhoudelijke weekend van de Jonge Democraten plaatsvinden in ‘het Woelige Nest’ in het landelijke Hulshorst. Met aandacht voor diverse hete hangijzers als vrouwen emancipatie, de toekomst van D66 en ruimte voor filosofische verdieping en creativiteit. ‘s Avonds zal je politieke kennis getest worden door middel van een politieke pub quiz. Zie ook www.jongedemocraten.nl. 13 februari: Debattraining Tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

Na de verschrikkelijke nederlaag van vorig jaar moet de beker van het Snertdebat weer naar Groningen komen. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben wij twee weken voor de grote avond een debattraining op het programma gezet. Leden van de afdeling Groningen, kom op voor uw afdeling, laat u scherp slijpen op de training en ga met ons die beker terughalen.


27 februari: Snertdebat

Leeuwarden. Precieze tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

De debattraining heeft ons debattechnisch weer helemaal op scherp gezet. Daardoor zijn we helemaal klaar voor S-Avond, SnertdebatAvond. Op deze avond gaan we met z’n allen naar Friesland om ze te laten zien wat debatteren is en de beker weer mee naar huis te nemen. 13 maart: AAV + motieavond Tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

Tijdens deze AAV zullen Frank Valeton en Djurre Fijen aftreden als bestuurslid, en zijn er voor hun functies verkiezingen. Stel je dus kandidaat als je een post in het bestuur van de JD Groningen wel ziet zitten. Daarnaast kunnen de nodige kritische vragen over de afgelopen periode aan het bestuur worden gesteld, en wordt de Open en Bloot geevalueerd. Kortom, een bestuurlijk schoonmaakavondje. Aansluitend willen wij de mogelijkheid bieden om moties te maken voor het aanstaande voorjaarscongres.

23 - 25 maart: Het JD Introweekend Hoenderloo

Tweemaal per jaar kunnen nieuwe leden, of leden die er maar geen genoeg van krijgen, in de Veluwse bossen kennis maken met de JD, de JD’ers en de politiek. Een formatiespel, debattrainingen of een zondagmorgen wandeling, kortom een gezellig weekend om kennis te maken met de JD. Meer informatie via de landelijke website. 27 maart: Cursus liberalisme Tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

Vrijheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid: het zijn een aantal begrippen die in het dagelijks redeneren van een liberaal veel voorkomen. Deze cursus gaat in op de grondslagen van het sociaal-liberale gedachtegoed. Moreel verplichte kost voor iedere Jonge Democraat. 29 maart: Excursie Europees Parlement Brussel, aanvag 11.00 uur

Grijp de kans om maar liefst vier Europarlementariers te ontmoeten. Op

31


Open & Bloot 29 maart zal om 11.00 de excursie beginnen met als thema ‘De Europese Grondwet’ en ‘De toegetreden lidstaten’. Ga in debat met Sophie in ‘t Veld en ontdek hoe Brussel denkt over de toekomst van de Europese Grondwet. Aanmelden moet voor 21 januari en kan via meloek.mlihi@jongedemocraten.nl.

Voorjaar 2007

21 - 22 april: Congres Utrecht

De 50ste Algemene Leden Vergadering, beter bekend als het congres, vindt dit voorjaar plaats in Utrecht. Met sprekers, discussie over onze standpunten en organisatie, verkiezingen van het Landelijk Bestuur en het legendarische zaterdagavond feest is het congres iets wat je niet mag missen. 24 april: Thema-avond Zorg (onder voorbehoud) Tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

10 april: Excursie Hooghoudt (onder voorbehoud) Tijd en locatie worden via de mail bekendgemaakt

Als afdeling Groningen moeten we een beetje contact houden met de lokale gebruiken. Vandaar dat we een rondleiding krijgen bij één van de bekende Groninger tradities, het distilleren van jenever. Dit alles bij het alcoholische uithangbord van de provincie, Hooghoudt, en natuurlijk met de mogelijkheid om een beetje van dit edele vocht te proeven.

32

Het nieuwe zorgstelsel vierde op 1 januari van dit jaar alweer haar eerste verjaardag. Daarom heeft de Open en Bloot ‘zorg’ als thema van deze editie gekozen, en organiseert de JD-afdeling Groningen een thema-avond rondom de zorg. Tijdens welke, in navolging van de artikelen uit deze Open en Bloot, gediscussieerd wordt over het functioneren van het nieuwe zorgstelsel. Kan via meer marktwerking een hogere efficiëntie worden bereikt? Of is het belangrijker te zorgen voor betaalbare zorg voor iedereen? Discussieer mee!

Open & Bloot voorjaar 2007  

Ledenblad der Jonge Democraten Groningen Inhoud: Vraagtekens bij jarig zorgstelsel, Zorg moet terug op het juiste spoor, Concurrentie in zor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you