Page 1

GRONINGENLIFE! EVALUATIE 2013 AANVRAAG 2014


GRONINGENLIFE! ONLINE MAGAZINE VOOR STUDIEKIEZERS


INHOUD INLEIDEND

4

EVALUATIE 2013

11

AANVRAAG 2014

28

BIJLAGEN

35

Samenvatting Voorwoord Visie Organisatie en structuur Evaluatie website Evaluatie promoactiviteiten FinanciĂŤle verantwoording 2013 Evaluatie OGSM model Jaarplan GroningenLife! 2014 Begroting 2014

Jaarplanners


INLEIDEND SAMENVATTING

Project Het project GroningenLife! is een samenwerkingsproject van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de ‘City of Talent’campagne. Website Voor GroningenLife! staan inmiddels twee websites centraal. Een Nederlandse website (www.groningenlife.nl), die voorziet in de behoefte van de Nederlandse studiekiezer en een Engelstalige website (www.groningenlife.com) die internationale studiekiezers als doelgroep heeft en sinds oktober 2011 bestaat.

internationale studiekiezers enthousiast te maken voor de stad Groningen. Beide websites geven op een snelle en directe manier een volledig beeld van de stad. Een ‘unique selling point’ van de GroningenLife! campagne is dat het door studenten wordt uitgevoerd. Het geeft daarmee dus een realistisch en up-to-date beeld van het studentenleven in Groningen. De twee websites voorzien, met alle belichtte facetten van het studentenleven, in informatie die net buiten het bereik van de informatievoorziening van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit liggen.

Zo zijn de bezoekersaantallen van internationale website bijna verdubbeld en over beide sites zien we een totale groei van meer dan 60%. Een grafiek van de groei ziet u op de pagina hiernaast. Om het project nog beter onder de aandacht te brengen is een succesvolle Facebookcampagne van start gegaan. Op beide websites wordt regelmatig aandacht besteed aan talent gerelateerd aan de stad Groningen. Het is tenslotte Groningen: City of Talent. De campagne beschikt ook over een nationale en internationale Twitteraccount.

Evaluatie 2013 Tijdens het schooljaar 20122013 zijn beide websites uitgegroeid tot vaste en goedlopende onderdelen van de campagne. Beide websites laten zeer succesvolle bezoekersaantallen zien ten opzichte van het vorige schooljaar. Het betreft overigens geen incidentele groei, maar een vaste stijgende lijn met veelbelovende pieken voor de toekomst.

Het promoteam van GroningenLife! is op iedere open dag van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit aanwezig geweest om te vertellen over het Groninger studieen studentenleven. De promotiestand is inmiddels vier jaar in gebruik en functioneert naar volle tevredenheid. Het aanbieden van de stadswandeling in de binnenstad van Groningen tijdens open dagen is een succesvol onderdeel van het promotieteam.

BECIJFERD

98,7

183

Het percentage waarmee de bezoekersaantallen van enkel de internationale site zijn gegroeid.

De percentuele toename in de bezoeken die afkomstig zijn van sociale media t.o.v. 2012.

62,1

1060

666

Het percentage waarmee de bezoekersaantallen dit jaar zijn gegroeid.

Het aantal bezoekers dat op 12 juni 2013 de site bezocht. Een record in de geschiedenis van GroningenLife!

Het aantal Facebook likes op dit moment op de Nederlandse pagina. Begin dit jaar was dat aantal 210.

Beide websites voorzien met verschillende informatie in de behoeften van deze twee doelgroepen – ze belichten alle aspecten van het bruisende Groninger studentenleven. De categorieën studeren, uitgaan, talent, verenigingen, wonen, sporten, werken en cultuur staan hierin centraal. Tevens is er een mediapagina en zijn er diverse blogpagina’s te vinden. Doel GroningenLife! heeft het doel zowel nationale als


Andere succesnummers dit jaar waren de Athenespelen, de blogwedstrijd voor nationale studiekiezers en aanwezigheid op de Welcoming Ceremonies. Voor juiste afstemming van de Nederlandse website is er dit jaar gestart met het houden van een focusgroep. Aanvraag City Of Talent bijdrage Met dit document vraagt GroningenLife! een bijdrage van City of Talent van â‚Ź25.000,-. Verderop in dit document is een begroting opgenomen. Hiernaast worden de plannen

voor aankomend jaar kort samengevat. Plannen 2014 Het beleidsplan voor komend jaar is gemaakt aan de hand van het OGSM-model. De doelstelling van GroningenLife! is een student-en-stadcampagne te zijn die nationaal en internationaal bekend staat als hĂŠt online magazine voor studiekiezers. Om dat doel te bereiken wordt ingezet op het optimaliseren van de website (zowel internationaal als nationaal), het optimaliseren van de externe communicatie (zowel internationaal als

nationaal) waarbij gefocust wordt op de koppeling tussen offline activiteiten en online communicatie waarbij sociale media en cross-medialiteit ingezet worden.

100000 90000 89282

80000 70000 60000 50000

55069

40000 30000

30283

20000 10000 0

33560

36872

19587

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bezoekerscijfers van 2008 tot en met 2013, van de nationale en internationale site samen.

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

5


VOORWOORD

Voor u liggen de evaluatie van 2013 en het beleidsplan voor 2014 van GroningenLife! In 2007 werden door de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen de eerste stappen gezet voor deze campagne. Na de presentatie van de plannen en het opzetten van de organisatiestructuur werd in 2008 de fundering van GroningenLife! gelegd. Vanaf dat moment heeft GroningenLife! enkel groei meegemaakt en is er een Engelstalige versie van GroningenLife! gelanceerd in oktober 2011. Met trots kunnen wij vermelden dat we hét online magazine voor studiekiezers zijn met gemiddeld 11.000 bezoekers per maand. Inmiddels zijn we ook uitgegroeid tot een sterke offline campagne. Als zodanig is GroningenLife! niet meer weg te denken uit het voorlichtingsmateriaal van de onderwijsinstellingen, en kan de campagne niet ontbreken op open dagen en andere voorlichtingsevenementen.

In dit document vindt u een uitgebreide evaluatie aan de hand van dit model voor 2013 en uiteraard wordt ook het nieuwe model voor het komende beleidsjaar gepresenteerd. Op deze manier wordt er gewerkt aan de continuïteit van GroningenLife! Groningen is een stad waar ruimte is voor talent – dit belichten wij met GroningenLife!. De campagne toont aan studiekiezers welke mogelijkheden er zijn in het noorden voor het ontdekken en ontplooien van hun talenten. Er wordt aandacht besteed aan alle ingrediënten die horen bij een fantastische studententijd in Groningen. Op deze manier kunnen aankomende studenten zich oriënteren om het beste uit zichzelf te halen tijdens hun studentenleven. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van zowel de Nederlandse studiekiezer als de internationale studiekiezer.

Sinds 2011 maakt GroningenLife! de doelstellingen meetbaar door gebruik te maken van het OGSMmodel (Objective, Goals, Strategies & Measurement). Het overkoepelende doel om de campagne nationaal en internationaal uit te laten groeien tot hét online magazine wordt hiermee concreet vertaald naar meetbare doelstellingen en vormt daarmee de basis voor onze strategie.

Kortom, GroningenLife! blijkt een succesvolle non-profit campagne, die uitgevoerd wordt door studenten die in Groningen studeren en daardoor dichtbij de doelgroep staan. Het is een campagne die onmisbaar is bij het aantrekken en vasthouden van talentvolle jongvolwassen in deze prachtige stad in het noorden. Wij hopen dat u zich bij het lezen van dit document de noodzaak van het voortbestaan van GroningenLife! realiseert.

Suze van der Lijke Projectcoördinator Rijksuniversiteit Groningen

Anniek Sietsma Projectcoördinator Hanzehogeschool Groningen

Rients Verschoor Voorzitter Staf en Promotie

Quirijn Stuyt Webmaster


JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

7


VISIE

Studiekiezers oriënteren zich niet alleen op opleidingen maar ook op studentensteden. Een belangrijke factor bij het kiezen van een studie is de stad en het studentenleven dat daarbij hoort. Het project GroningenLife! geeft op een snelle en directe manier een volledig beeld van het studentenleven van Groningen.

“Ik kies eerst de studie, maar als deze in meerdere steden gegeven wordt, kies ik voor de stad en niet waar de studie het best staat aangeschreven.” Rapportage focusgroepen 2013

Waarom? Studiekiezers gebruiken verschillende informatiekanalen om tot een weloverwogen studiekeuze te komen. Genoemde bronnen voor informatievoorziening zijn Google, websites van instellingen, open dagen/meeloopdagen, voorlichtingen, stadsbezoeken, studiekeuzetests en advies van familie en vrienden. Onderwijsinstellingen bieden via hun websites en brochures een ruime hoeveelheid informatie over het studieaanbod. Zij proberen zich door middel van een gevarieerd aanbod aan studies te onderscheiden van andere onderwijsaanbieders. Studiekiezers hebben dus veel informatie tot hun beschikking voor oriëntatie op hun vervolgopleiding. Maar als ze uiteindelijk weten wát ze willen studeren ko-

men ze tot de vraag: wáár wil ik studeren? Tussen het wat en het waar zit een gat in de informatievoorziening. Waarom zou je als studiekiezer voor Groningen kiezen? GroningenLife! richt zich op studiekiezers die de keuze voor een specifieke studentenstad nog niet gemaakt hebben en biedt deze doelgroep informatie over de mogelijkheden in Groningen. Door Groningen te presenteren als plaats waar je als studiekiezer je talent kunt ontplooien en een bruisend studentenleven tegemoet gaat, kunnen de onderwijsinstellingen zich met Groningen onderscheiden van andere studiesteden. GroningenLife! geeft de studiekiezer een beeld van het Groninger studentenleven met al haar mogelijkheden op het gebied van cultuur, sport, uitgaan, wonen, bijbaantjes, verenigingen, en meer. Want naast hoogwaardig onderwijs, heeft Groningen nog véél meer te bieden. Hoe? De overgang van de middelbare school naar het hoger onderwijs is voor studiekiezers vaak een grote en spannende stap. De studiekiezer is zich ervan bewust dat de studententijd een belangrijke tijd is voor persoonlijke vorming en voor de toekomstige carrière. Daarom hebben veel studiekiezers behoefte aan informatie om tot een goede keuze te komen en om tegelijkertijd enthousiast te worden over studeren en het studentenleven. Uit het Nationale Studiekeuze Onderzoek 2011 blijkt dat scholieren zich met name op studeren

oriënteren via internet en door middel van evenementen waarbij persoonlijk contact plaatsvindt . GroningenLife! speelt in op deze twee aspecten door in informatie te voorzien over de stad Groningen via de website, een informatiestand en het aanbieden van rondleidingen tijdens open dagen. Op deze manier worden studiekiezers tegelijkertijd enthousiast gemaakt en geïnformeerd over het Groninger studentenleven.


Promomedewerker Bob in gesprek met een studiekiezer op de open dag van de Rijksuniversiteit Groningen

Organisatie en Structuur

Organisatie De directe supervisie van GroningenLife! ligt bij een medewerker van de Hanzehogeschool Groningen en een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitvoering van het beleid en de dagelijkse leiding is in handen van twee Projectcoördinatoren. Eén keer per drie maanden is er een stuurgroepoverleg, waarin bovengenoemden bijeenkomen om de voortgang van het project

te bespreken. Naast de projectcoördinatoren is er tevens een Webmaster. Deze houdt zich bezig met het online zetten van content op beide websites en de sociale media, het verbeteren van de websites en het ontwerpen van promotiemateriaal. De Voorzitter Staf & Promotie houdt zich bezig met het aansturen van een groep promotiestudenten tijdens open dagen en andere relevante voorlichtingsevenementen. Ook stuurt

hij de webredactie aan die momenteel bestaat uit drie schrijvers en tien bloggers. De Projectcoördinatoren, Webmaster en Voorzitter Staf & Promotie vormen het kernteam van GroningenLife! De functies van het kernteam worden vervuld door studenten die kort geleden zelf nog studiekiezer zijn geweest. Zodoende weten zij precies wat er in het Groninger studentenleven speelt.

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

9


VISIE - VERVOLG Middelen In de campagne GroningenLife! staan zowel de Nederlandse als de Engelstalige website centraal. De Engelstalige versie van GroningenLife! is gelanceerd in oktober 2011. Deze website is geïnitieerd in het kader van de verdergaande internationalisering van zowel de Hanzehogeschool Groningen als de Rijksuniversiteit Groningen. De internationale website is gemaakt in hetzelfde format als de Nederlandstalige variant, hoewel de informatievoorziening bewust niet op alle punten overeenkomt. Op beide websites vinden zowel de nationale als de internationale studiekiezers informatie over verschillende studenten- en sportverenigingen, studieverenigingen en culturele organisaties, maar ook over het vinden van bijbaantjes en woonruimte in de stad en de verschillende uitgaansmogelijkheden. Van culturele evenementen en musea tot de belangrijkste ‘hotspots’ en concertzalen die in Groningen te vinden zijn, feitelijk alles is voor het voetlicht geplaatst. Naast deze ‘statische’ informatie worden er actuele redactionele artikelen geplaatst en kan de studiekiezer een kijkje nemen in het dagelijkse leven van enkele Groninger studenten die een blog bijhouden over hun (studenten) leven. Op dit punt wordt onderscheid gemaakt in de informatievoorziening van beide websites, omdat er toch een klein verschil is tussen de doelgroepen. Internationale studiekiezers hebben

bijvoorbeeld meer interesse in de voorzieningen die de onderwijsinstellingen bieden op het gebied van (bijvoorbeeld) huisvesting, dan in (onder andere) de studentenverenigingen. Daarom beschikt elke website over een ander team bloggers en zijn er verschillen in de redactionele stukken. GroningenLife! streeft naar een vaste plaats in het reguliere voorlichtingsmateriaal van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. De ervaring leert dat er tijdens voorlichtingsevenementen veel vragen opkomen bij de studiekiezers over het studentenleven. GroningenLife! is al vijf jaar met een stand aanwezig op deze evenementen om allerlei vragen te beantwoorden. De stand van GroningenLife! is een waardevolle toevoeging op deze evenementen, omdat informatievoorziening over het leven in Groningen hier vaak achterwege wordt gelaten. Het werkt ook erg goed om de studiekiezer in een persoonlijk gesprek te enthousiasmeren voor de stad Groningen.


EVALUATIE 2013 EVALUATIE WEBSITES

Doelgroep websites GroningenLife! beschikt over twee websites waarbij de Nederlandse website voorziet in de behoefte van de Nederlandse studiekiezer. Daarbij gaat het om HAVO 5 en VWO 6 eindexamenkandidaten die voor hun studiekeuze staan. De Engelstalige website (www.groningenlife.com) heeft internationale studiekiezers als doelgroep. Uit een onderzoek van Youth Marketeers blijkt dat GroningenLife! erg goed aansluit bij de doelgroep. Maar liefst 80% van de jongeren zou groningenlife.nl onthouden als ze de naam ergens zouden tegenkomen. Bovendien kwam uit dit onderzoek naar voren dat de vormgeving aanspreekt en dat de website duidelijk en overzichtelijk is. Tot slot gaven de studiekiezers aan dat zij een campagne met verhalen en ervaringen van huidige studenten erg aantrekkelijk vinden (86%). In juni 2013 is er een pilot gestart met focusgroepen. De eerste focusgroep is gehouden op het Dollard College te Winschoten en heeft zeven enthousiaste eindexamenkandidaten van het VWO aan de tand gevoeld wat betreft de Nederlandstalige website. Overigens is niet alleen de website gereviewd, maar werden de leerlingen ook ondervraagd op het gebied van sociale media, internetgebruik, gebruik van mobiele apparaten, studiekeuze, associaties op gebied van websites, merken, sport, muziek en

items die ze altijd bij zich hebben. De output van deze focusgroep bleek zeer waardevol voor de uitwerking van de strategie van GroningenLife! en wordt daarom ook opgenomen als een jaarlijks terugkerende activiteit om feeling te houden met de doelgroep. Algehele vormgeving Sinds 1 september 2008 bestaat de website GroningenLife.nl in zijn huidige vormgeving. In 2011 is het hoofdlogo van de website aangepast om beter aan te geven wat de website biedt en voor wie deze bedoeld is. Inmiddels is er een tool geïnstalleerd waardoor het plaatje op de homepage verandert naar gelang het onderwerp. Dit zorgt voor een wisselend aanzicht van de website. Ook zijn er knoppen toegevoegd die naar de sociale media Twitter en Facebook verwijzen. Om de uniformiteit te bevorderen is de Engelstalige website uiteraard in hetzelfde format gemaakt als de Nederlandstalige website. Vindbaarheid websites Naast vormgeving wordt er ook gewerkt aan gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van beide websites. Voor zoekmachineoptimalisatie wordt er rekening gehouden met woordkeuze bij het schrijven van webteksten. Optimaal gebruik hiervan heeft zijn weerkracht in de vindbaarheid van GroningenLife! in zoekmachines. De vindbaarheid van de websites wordt mede bevorderd door campagnes via Google Adwords en Facebook. Verderop in

dit document zal worden toegelicht wat de effecten zijn van deze campagnes. Activiteit op de websites De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het genereren van zoveel mogelijk activiteit op de website, optimale zoekmachinevindbaarheid, en vergroting van het aantal terugkerende bezoekers. Afgelopen jaar is wederom getracht om deze doelen te bewerkstelligen – kortom, er wordt constant gewerkt aan het presenteren van een bruisende en unieke sfeer van het Groninger studentenleven op de websites van GroningenLife!. De doelen die met het OGSM-model zijn gegenereerd zullen verderop worden besproken. Activiteit wordt met name gecreëerd door het plaatsen van nieuwe redactionele stukken, statische teksten en blogs. Op dit moment zijn er vier bloggers actief voor de Engelstalige website en zes voor de Nederlandse. Deze bloggers schrijven gemiddeld elke twee weken een nieuwe blog over hun studentenleven in Groningen. Op deze manier krijgt de studiekiezer informatie uit de eerste hand. Voor de Engelstalige website zijn er tijdens de Welcoming Ceremonies van de RUG en de Hanze internationale studenten geworven voor het schrijven van blogs. De redactionele stukken gaan over allerlei onderwerpen, waarbij een terugkerend onderwerp stu-

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

11


EVALUATIE WEBSITE - VERVOLG denttalent is. Zo waren er afgelopen jaar talent-interviews met Peter de Graaf (oprichter IRTV), Harde Baas (muziektalent), Rosa Timmer (schrijftalent) en onze eigen blogwedstrijdwinnares Lucia Grijpink, waarover later meer. Deze GroningenLife!-talenten laten in interviews op een persoonlijke manier zien hoe zij hun talent in Groningen ontdekten en hebben kunnen ontplooien. Ook zijn er artikelen over evenementen die Groningen bijzonder maken, zoals Noorderzon, de KEI-week en de Nacht van Kunst en Wetenschap. Daarnaast wordt er een agenda bijgehouden met activiteiten die voor studiekiezers interessant kunnen zijn, zodat niet te missen is dat Groningen leeft. Voor de Engelstalige website is er een samenwerking aangegaan met de Groninger variant van het Europese Erasmus Student Network (ESN). Zij organiseren sociale en culturele activiteiten voor internationale studenten in Groningen, en hebben in Europa een goede naam onder uitwisselingsstudenten. Deze studenten nemen vaak een kijkje op de website van de lokale ESN bij het kiezen van een universiteit in het buitenland. Bezoekersaantallen Hiernaast zijn de cijfers voor het totale aantal bezoekers weergegeven. Het gaat dus om zowel de internationale als de Nederlandse website. Over het jaar 2013 zijn de cijfers bekend tot 27 september. De tabel hieronder geeft voor de voorgaande jaren de cijfers weer van dezelfde periode. Er is een hele duidelijke stijging te zien in de bezoekersaantallen in de afgelopen jaren.

Harde Baas: Technokoning van Groningen verovert Nederland Bezoekerscijfers

2011

2012

Totaal aantal bezoekers

36.872

55.069

89.282

+62,1%

Totaal aantal unieke bezoekers

28.489

42.711

67.390

+57,7%

Pagina’s per bezoek

3,41

2,84

2,62

-7,8%

Gemiddelde bezoekduur

00:02:26

00:02:09 00:02:06

-2,4%

Bounce percentage

49,2%

57,38%

+5,3%

(beide sites)

In 2012 groeide de website met 49% ten opzichte van het jaar ervoor — dit jaar is dat zelfs 62%. Het aantal unieke bezoekers nam met 57% toe. De cijfers laten duidelijk zien dat GroningenLife! een steeds groter publiek bereikt. Naar verwachting zal de site in oktober de grens van 100.000 bezoekers overschrijden. Als de huidige gegevens worden geëxtrapoleerd zal de website dit jaar 120.000 bezoekers trekken.

2013

Wijziging ten opzichte van 2012

60,41%

Aan het einde van 2012 hadden 78.000 mensen de website bezocht. Het bouncepercentage is gestegen. Dit is het percentage van de unieke bezoekers dat direct na het zien van de website vertrekt en dus geen tweede pagina bekijkt. Ook de gemiddelde bezoekduur is afgenomen. Dit komt deels doordat soms één enkel nieuwsbericht wordt bekeken op


onze website. Dit jaar nog zullen er aanpassingen aan de website worden gedaan om het bouncepercentage naar beneden te brengen.

Bezoekerscijfers

2012

(internationaal)

In de figuur hiernaast zijn de bezoekersaantallen van de internationale website te zien. Deze zijn pas gemeten vanaf halverwege februari 2012, vandaar dat maart de eerste maand is. De internationale website is ten opzichte van het jaar ervoor verdubbeld in het aantal bezoekers. Ook het aantal unieke bezoekers kent meer dan een verdubbeling. Daar tegenover staat wel dat de gemiddelde bezoekduur is afgenomen.

Totaal aantal bezoekers

10.766

21.413

+98,71%

Totaal aantal unieke bezoekers

6.592

14.082

+112,95%

Pagina’s per bezoek

3,17

2,67

-16,00%

Gemiddelde bezoekduur

00:03:16

00:02:40

-18,74%

Bounce percentage

54,16%

59,59%

+10,03%

beter of slechter presteert, hebben wij een formule ontworpen waardoor simpel te zien is welke impact de site heeft gehad op aankomende studiekiezers. De formule houdt rekening met het aantal unieke bezoekers dat per maand op de website komt, het

Waardering van de website Om consistentie aan te brengen in de meetbaarheid van de website en duidelijk te kunnen stellen, in een enkele grafiek of de site

Wijziging ten opzichte van 2012

2013

aantal mensen van die unieke bezoekers die na het zien van website direct vertrekt en het gemiddelde aantal pagina’s dat door deze unieke bezoekers bekeken worden.

140%

120%

100%

80%

60%

40%

-20%

-40%

De exacte formule is: (unieke bezoekers * (1 – bouncepercentage)) * pageviews per bezoeker = impact

Waarin unieke bezoekers de unieke bezoekers in een bepaalde tijdsperiode zijn, het bounce percentage het percentage unieke bezoekers dat direct na het zien

van de website vertrekt en dus tenminste geen tweede pagina bekijkt en uiteindelijk pageviews per unieke bezoeker betreft het gemiddelde aantal pagina’s dat de bezoeker op de website bekijkt.

de lancering van de campagne in 2008 gekozen. De score die in deze maand, september 2008, is gehaald dient als 0 meting, zo is gemakkelijk de voortgang en score van de website door de jaren heen te zien.

Als uitgangssituatie hebben we

De bovenstaande grafiek verloopt

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

13

sep-13

jul-13

aug-13

jun-13

apr-13

mei-13

mrt-13

jan-13

feb-13

dec-12

okt-12

nov-12

sep-12

jul-12

aug-12

jun-12

apr-12

mei-12

mrt-12

jan-12

feb-12

dec-11

okt-11

nov-11

sep-11

jul-11

aug-11

jun-11

apr-11

mei-11

mrt-11

jan-11

feb-11

dec-10

okt-10

nov-10

sep-10

jul-10

aug-10

jun-10

apr-10

mei-10

mrt-10

jan-10

feb-10

dec-09

okt-09

nov-09

sep-09

jul-09

aug-09

jun-09

apr-09

mei-09

mrt-09

jan-09

feb-09

dec-08

okt-08

0%

nov-08

20%


EVALUATIE WEBSITE - VERVOLG volgens verwachting. Mei en juni waren erg goede maanden voor GroningenLife! De maand juli was een mindere maand. Dit is te wijten aan het feit dat GroningenLife! in de zomervakantie minder actief is door de vakanties van de verschillende werknemers. Met de sterk toegenomen bezoekerscijfers was te verwachten dat de impact nog hoger zou liggen, echter door het gestegen bouncepercentage en het afgenomen aantal pageviews per bezoek valt dit mee. Het verlagen van het bouncepercentage is dus een belangrijk aandachtspunt. Herkomst bezoekers De bezoekers van GroningenLife! komen voornamelijk vanuit acht verschillende bronnen. De bezoekers van de websites komen met name binnen via Google. Het grootse gedeelte zijn de bezoekers die een zoekterm invoeren en dan uitkomen bij GroningenLife! (Google/organic), daarnaast komt een groot deel van de bezoekers via de Google adwords campagne binnen (Google/cpc). In onderstaand figuur is een cirkeldiagram weergegeven met de cijfers van 2013. Facebook zorgt zowel via de browser als mobiel voor een

Herkomst bezoekers van de beide websites samen. substantieel deel van de bezoeken (13%). Daarna komen verwijzingen van Twitter, RUG en de Hanze Hogeschool. In onderstaande staafdiagram is een vergelijking gemaakt tussen de oorsprong van bezoekers in 2012 en 2013. De rode staven geven de bezoekersaantallen in 2012 weer en de blauwe staven de bezoekersaantallen in 2013, voor beide jaren uitgesplitst in herkomst. Overduidelijk is de sterke groei van de Google/organic, dit zijn de bezoekers die door het intypen van een zoekterm op de website terecht komen. Dit is een goed teken. Het betekent dat de website van GroningenLife! door Google als relevant wordt

gezien en daardoor hoog in de zoekresultaten komt. Daarnaast is een opvallende stijging van het aantal bezoekers dat direct via de adresbalk op de website komt. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Bezoekers komen doelgericht op de website en zijn hier van te voren al in aanraking mee gekomen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de koppeling tussen offline (de stand op voorlichtingsevenementen bijvoorbeeld) en online sterk is verbeterd. Ook het aantal bezoekers dat van de websites van de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen komt is gestegen.

Vergelijking van de herkomst van de bezoekers , ten opzichte van 2012


Google adwords en Facebookadvertenties De Google Adwords campagne wordt door iWink beheerd en ieder kwartaal weer opnieuw ingericht. Op dit moment lopen er 4 campagnes; Uitgaan, Studeren, Verenigingen en Wonen. Bijna 10% van de bezoeken op onze

Mobiel gebruik De site van GroningenLife! is in 2013 meer bezocht via mobiele apparaten dan in 2012. Waar in 2012 slechts 16% van de bezoekers afkomstig was van een tablet of telefoon, was dit percentage in 2013 al opgelopen tot 25%. Een belangrijk gegeven, waar rekening mee zal worden gehouden voor de ontwikkeling van de websites.

800 700 600 500 400 300 200 100

Eind maart is een Facebookcampagne gestart voor de Nederlandse pagina. Dat heeft erin geresulteerd dat de pagina van ongeveer 210 naar 630 likes is gegroeid. Op het moment van schrijven heeft de pagina 666 likes. Facebook blijkt een zeer effectief middel om een groot publiek te bereiken. Tijdens de blogwedstrijd werd een Facebook post maar liefst 30 keer gedeeld waardoor meer dan 3000 mensen de Facebook post zagen langskomen.

2012

9-

1-

13

8-

1-

13

7-

1-

13

6-

1-

13

5-

1-

13

1-

13

13

4-

1-

13

1-

1-

2-

In de KEI-week is er meer budget vrijgemaakt voor de Verenigingen campagne. Ook in de toekomst is het de bedoeling om de Adwords campagne beter af te stemmen op actualiteiten, om op die manier effectievere bezoeken te krijgen.

13

0

3-

sites is afkomstig van de Google Adwords campagne. Dit komt neer op ongeveer 1000 bezoekers per maand. Met name de Uitgaan campagne leverde veel bezoekers op. Na het 2e kwartaal is besloten de focus te verleggen van de Uitgaan campagne richting de andere 3. In eerste instantie leverde dit iets minder bezoeken op, maar na verdere optimalisatie door middel van andere zoekwoorden worden nu ook goede resultaten behaald.

1-

Sociale media In 2013 zijn we gestart met een nieuwe strategie op het gebied van sociale media. Voor ieder nieuwsbericht of iedere blog die op de website wordt geplaatst, wordt een speciale afbeelding ontworpen en op Facebook en Twitter geplaats. Een overzicht van een deel van de afbeeldingen van het afgelopen jaar is te zien op de pagina’s 16 en 17. De afbeeldingen hebben een duidelijke uitwerking. Niet alleen hebben we op Facebook aanzienlijk meer volgers gekregen en bereiken onze berichten een groter publiek, maar nog belangrijker, de site wordt meer bezocht. Het aantal bezoeken wat afkomstig is van sociale media, is met 140% toegenomen. Voor Facebook geldt dat er 150% meer bezoeken vandaan komen dan in 2012, voor Twitter is dit percentage 112%. Het laat zien dat ons beleid op het gebied van sociale media de juiste is en dat we hiermee moeten doorgaan.

Likes Nederlandse FB-pagina

Afkomst bezoekers Op onze Nederlandse website was het afgelopen jaar 94% van de bezoekers afkomstig uit Nederland. Voor de internationale website lag dit getal een stuk lager. Daar bezocht slechts 44% de website vanuit Nederland. Duitsland staat op de tweede plek met 9% van de bezoeken en daarachter volgen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De percentages van de verschillende landen zijn vergelijkbaar met de percentages van vorig jaar. Dit jaar zijn de hoeveelheid uit ieder land echter flink toegenomen.

2013

Het apparaat waarmee de site werd bezocht in 2012 en 2013 JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

15


In 2013 zijn we gestart met een nieuwe strategie op het gebied van sociale media. Voor ieder nieuwsbericht of iedere blog die op de website wordt geplaatst, wordt een speciale afbeelding ontworpen en op Facebook en Twitter geplaats. Een overzicht van een deel van deze afbeeldingen ziet u op deze 2 pagina’s.


JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

17


EVALUATIE PROMOACTIVITEITEN Open dagen Sinds september 2008 is het promotieteam van GroningenLife! een integraal onderdeel van de informatiemarkten van zowel de RUG als de HG. In 2010 is er geïnvesteerd in een hippe én interactieve stand met een open en toegankelijke uitstraling. De stand is nu ruim drie jaar in gebruik en functioneert naar tevredenheid.

Het afgelopen jaar was GroningenLife! bij alle relevante voorlichtingsevenementen aanwezig met deze stand. Tijdens deze evenementen wordt vanuit de onderwijsinstellingen informatie aangeboden over de verschillende studies, maar GroningenLife! zorgt voor informatie over het bruisende studentenleven van de stad.

De studiekiezer heeft persoonlijk contact met het promotieteam, waardoor op een laagdrempelige manier informatie kan worden uitgewisseld. Ook kan de studiekiezer via de ‘informatietorens’ meer te weten komen over onder andere wonen, cultuur en talent. In het kort bevat de stand de volgende onderdelen:

Fatboys

Gadgets

Flatscreen

Informatiebrochures

Informatiekubussen

Fotograaf

Studiekiezers kunnen in de stand zitten op Fatboys om op een ongedwongen manier met het promotieteam te kunnen praten.

Op de flatscreen wordt tijdens evenementen de film van Sjaak en Nout getoond. Deze film gaat over Groningen en de informatie in dit filmpje is gekoppeld aan de thema’s op de website.

Deze bestaan uit kubussen en voorzien de studiekiezer van geschreven informatie over studeren in Groningen.

Laptop

Op de tafel in het midden van de stand staat een laptop met daarop de site van GroningenLife! geopend. Dit om een koppeling tussen offline en online te maken.

Tijdens de evenementen delen de leden van het promotieteam ook gadgets uit, bijvoorbeeld lippenbalsems en meetlinten met daarop het webadres van GroningenLife! Ook beschikt het team over informatiebrochures die worden meegegeven waarop tevens de sociale media en het webadres van GroningenLife! vermeld staan. Eind 2013 zullen hier ook internationale versies van komen.

Een lid van het promotieteam van GroningenLife! maakt foto’s tijdens de evenementen. Aan de studiekiezers wordt doorgegeven dat deze foto’s worden gepubliceerd op de website, zo kunnen zij zelf de foto bekijken en downloaden.


Offline activiteiten stimuleren online activiteiten In onderstaande grafiek zijn de bezoekerscijfers te zien in periode juli 2012 tot september 2012.

In deze grafiek is te zien dat de bezoekersaantallen in de maand juni een sterke piek hebben gemaakt. Dit heeft te maken met de blogwedstrijd die georganiseerd was voor eindexamenkandidaten. De winnaar van deze wedstrijd kon een bijbaan winnen als blogger bij GroningenLife! én een fantastisch prijzenpakket. Dit pakket was samengesteld mede dankzij diverse bedrijven: van Beversport tot Thuisbezorgd, en zelfs de Aclo gaf een gratis lidmaatschap weg. De blogwedstrijd werd gepromoot via middelbare scholen in Nederland en werd door diverse digitale media opgepikt nadat GroningenLife! een persbericht had uitgestuurd. Half mei was GroningenLife! bijvoorbeeld te

horen in de radio-uitzending van OOG radio. Op 12 juni was de finale van de blogwedstrijd, waarin acht finalisten zoveel mogelijk stemmen moesten binnenhalen via de website van GroningenLife! De website brak die dag een record in de geschiedenis van GroningenLife! met 1060 bezoeken. De winnares, Lucia Grijpink uit Leiderdorp, is in augustus gestart met bloggen voor GroningenLife! en heeft als binnenkomer al haar ervaringen tijdens de KEI-week in vijf blogs verwoord en deze ten tijde van de KEI-week online gezet. Kortom, een succesvolle koppeling tussen online en offline die zeer veel verkeer naar de website genereerde.

HAVO 4 en VWO 4/5 waar ruim 1.200 leerlingen uit heel Nederland aan meedoen. GroningenLife! was op beide dagen aanwezig met twee promo’ers en een fotograaf. Het contact was vlot, maar ter herinnering kregen de scholieren, nadat ze op de foto waren gezet, een ‘YOLO Ik sta op de foto’-sticker opgeplakt. Hierop stond natuurlijk ook het webadres. Diezelfde dag zijn de foto’s online gezet en is er een artikel geplaatst over de Athenespelen. Deze actie vond zijn weerslag in de bezoekersaantallen van de website. Op 23 en 24 mei werd de website 1520 keer bezocht, wat zo’n vier à vijf keer meer is dan normaal.

GroningenLife! zocht ook op andere manieren naar de koppeling tussen offline en online. Tijdens evenementen waarbij het promotieteam aanwezig is wordt op verschillende manieren geprobeerd bezoekers naar de website of naar de sociale media te trekken. Dit gebeurde onder andere tijdens de Athenespelen in mei van dit jaar, een tweedaags sporttoernooi voor leerlingen van

Een ander leuk evenement in de categorie koppeling online-offline, waren de Welcoming Ceremonies van de RUG en de HG in augustus. Op deze dagen was GroningenLife! aanwezig met een stand en een aantal promoers om internationale studenten te woord te staan. Er werden lippenbalsems uitgedeeld en bierviltjes met vermelding van de sociale media – voor deze, iets

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

19


EVALUATIE PROMOACTIVITEITEN - VERVOLG oudere doelgroep, een uitermate geslaagde gadget. Ook hingen er twee prominent aanwezige posters op de stand met de tekst ‘Wanted: International students who want to blog and earn money’. Deze actie leverde zeer veel enthousiasme op: er moesten vier A4s met e-mailadressen worden ontcijferd. Het heeft GroningenLife! uiteindelijk twee veelbelovende internationale bloggers opgeleverd, die komend halfjaar hun ervaringen in blogvorm delen op de internationale website. Deze actie draagt onder ander bij aan de stijgende bezoekersaantallen van de internationale website en de 1174 likes op de internationale Facebook. Overigens zijn de leden van het promotieteam vorig jaar november voorzien van nieuwe promoshirts. Op deze nieuwe shirts staan verwijzingen naar de website, Twitter en Facebook. Op deze manier wordt geprobeerd de koppeling tussen offline en online te vergroten. Bezoekersaantallen open dagen In onderstaande tabel is te zien waar GroningenLife! aanwezig

was en wat de bezoekersaantallen waren van deze evenementen. De open dagen van november van zowel de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen staan nog in de planning voor dit jaar. Stadswandelingen Een goede manier om studiekiezers en hun ouders al het moois van Groningen te laten zien is door middel van een stadswandeling door het centrum. Deze stadswandeling wordt geleid door twee promo’ers van GroningenLife!, duurt maximaal drie kwartier en laat alle hotspots in het centrum zien. Het afgelopen jaar is deze stadswandeling drie keer aangeboden tijdens de open dagen bij de Rijksuniversiteit Groningen en tweemaal tijdens de open dagen van de Hanzehogeschool. Voor de toekomstige rondleidingen wordt er, ter vergroting van de naamsbekendheid, na afloop een flyer van GroningenLife! meegegeven. De reactie op de stadswandelingen zijn altijd erg positief. Daarom verwachten wij dat de wandelingen een succes blijven.

Verbetering koppeling online-offline GroningenLife! heeft ten opzichte van vorig jaar een sterke groei doorgemaakt. Om naamsbekendheid te vergroten wordt het aantal acties met een koppeling tussen offline en online uitgebreid. Tegelijkertijd is het belangrijk om de nationale en internationale studiekiezers op de hoogte te houden van de mogelijkheden en gebeurtenissen in Groningen. Om de offline en online acties gestructureerder te laten verlopen, wordt er per direct gebruik gemaakt van een jaarplanner met een daaraan gekoppelde contentkalender (zie bijlagen). In de jaarplanner staan alle open dagen en andere promotieactiviteiten vermeld. De contentkalender beslaat alle belangrijke activiteiten, evenementen en andere acties die GroningenLife! gaat ondernemen. De jaarplanner en contentkalender worden een vast item tijdens de vergaderingen van het kernteam. Op basis hiervan worden concrete plannen gemaakt en taken gedelegeerd voor het realiseren ervan.

Datum

Evenement

Bezoekersaantal 2012

Bezoekersaantal 2013

30 en 31 januari 2013

Welcoming ceremony RUG

Niet aanwezig

Niet aanwezig

1 februari 2013

Welcoming ceremony HG

Niet aanwezig

250

1 februari 2013

Open Dag RUG

4.992

ca. 5.000

9 maart 2013

Open Dag HG

4.364

4.687

5 t/m 8 februari 2013

HanzeXperience

2.852

2.949

20 april 2013

Open Dag RUG voor Ouders

9.32

1.057

21 juni 2013

Late beslissersdag RUG

540

Niet aanwezig

21 juni 2013

Late beslissersdag Hanze

1.769

1.301

27 en 29 augustus 2013

Welcoming ceremony RUG

Niet aanwezig

ca. 1.500

30 augustus 2013

Welcoming ceremony HG

Niet aanwezig

600

8 november 2013

Open Dag RUG

6.000

n.v.t.

9 november 2013

Open Dag HG

11.533

n.v.t.

23 november 2013

Open Dag RUG voor Ouders

685

n.v.t.


FINANCIËLE VERANTWOORDING 2013 Onderstaande tabel is een overzicht van de uitgaven tot en met september 2013. Voor de komen-

de drie maanden zullen er nog uitgaven zijn voor onder andere de onkosten voor de website,

Wat

Specificatie

Vergoeding studenten

Website

Promotie

Overige kosten

Begroot in Euro’s

Uitgaven

Webteam

5.000

2.796

Promotieteam

4.500

2.455

Totaal vergoeding studenten

9.500

5.251

Onderhoud, advertenties en ontwikkeling

8.000

6.462

Facebook advertenties

2.000

-

Overige kosten

1.000

-

Totaal website

11.000

6.462

Transport standmaterialen

1.500

296

Promotiemateriaal

2.500

2.786

Totaal Promotie

4.000

3.082

Teambuilding

300

100

Bureaukosten

200

226

Totaal overige kosten

500

326

25.000

15.121

TOTAAL Inkomsten

nieuwe brochures en vergoedingen van studenten.

City of Talent

25.000

Totaal

25.000

Toelichting financieel overzicht Voor het jaar 2012 was er € 25.000,- beschikbaar. Naar verwachting zal er ongeveer quitte worden gedraaid. Onder de post ‘vergoedingen studenten’ vallen de vergoedingen van de leden van het webteam, promotieteam en de declaraties van de bloggers. Ook de sala-

rissen van de Webmaster en de Voorzitter Staf & Promotie vallen onder deze posten. De twee Projectcoördinatoren worden door de afzonderlijke afdelingen (Marketing en) Communicatie van beide onderwijsinstellingen betaald. De kosten van het webteam zullen waarschijnlijk hoger uitvallen dan begroot. Dit heeft te maken met de stijging van de fre-

quentie van het aantal nieuwsartikelen en met het salaris van de webmaster die veel technische zaken zelf uitvoert. De licentie en webhosting zijn vaste kosten die ieder jaar betaald moeten worden voor onder andere de serverruimte, het dataverkeer en het internetadres dat GroningenLife! gebruikt.

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

21


FINANCIËLE VERANTWOORDING 2013 - VERVOLG Daarnaast wordt maandelijks ongeveer €300,- uitgegeven aan de Google Adwords campagne. De kosten voor de website komen dit jaar hoger te liggen dan begroot. Dit komt door een flink aantal kleine aanpassingen die nodig zijn om de website up-to-date te houden. De Facebookcampagnes zijn nog niet van start gegaan – dit zal in het najaar gebeuren. Onder de gemaakte kosten ter promotie van het project GroningenLife! vallen o.a. het transport van standmaterialen voor de open dagen, het drukken van brochures en het laten maken van gadgets. Deze laatste twee

kostenposten zijn erg belangrijk om de koppeling tussen online en offline te bewerkstelligen. De kosten voor promotie zullen iets hoger liggen dan begroot. Dit heeft te maken met investeringen in Engelstalig promotiemateriaal. Onder de post Overige vallen o.a. printkosten, representatiekosten en teambuilding. De kosten vallen iets hoger uit dan begroot door de kosten van de focusgroep die ook onder deze post vallen. De laatste drie maanden van het jaar zullen nog behoorlijk wat kosten worden gemaakt. Er komen nog twee grote open dagen,

één per instelling. Daarnaast zullen wij voor het eerst naar een voorlichtingsevenement in Apeldoorn gaan met promoleden en onze stand. Bovendien worden er Engelstalige brochures gedrukt. Daarnaast komen er nog kosten voor de Google Adwords, Facebook- campagne en webhosting voor de laatste twee maanden. In onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van de verwachte kosten voor oktober, november en december 2013. Deze kosten komen neer op een totaal van ongeveer €10.000,-. Hiermee zal GroningenLife! ongeveer quitte spelen.

Wat

Specificatie

Vergoeding studenten

Webteam

2.500

Promotieteam

1.700

Totaal vergoeding studenten

4.200

Onderhoud, advertenties en ontwikkeling

3.500

Facebook advertenties

1.000

Website

Promotie

Overige kosten

Overige kosten

-

Totaal website

4.500

Transport standmaterialen

500

Promotiemateriaal

1.000

Totaal Promotie

1.500

Teambuilding

150

Bureaukosten

0

Totaal overige kosten Totale kosten

Uitgaven

150 10.350

Verwachte kosten voor oktober tot en met december 2013


EVALUATIE OGSM MODEL Vast onderdeel van de subsidieaanvraag is het meetbaar maken van het project door middel van het OGSM (objective, goal, strategy, measurement) model. Vorig jaar zijn verschillende doelstellingen geformuleerd waaraan meetbare resultaten gehangen zijn. In dit hoofdstuk zal wor-

den aangeven in hoeverre deze resultaten zijn behaald. Daarnaast zullen (verderop in dit hoofdstuk) ook nieuwe doelstellingen voor volgend jaar worden geformuleerd. In onderstaande tabel zijn de meetbare doelstellingen van vorig jaar weergegeven. In de meest rechtse kolom is aange-

geven in hoeverre deze doelstelling is gehaald. Zeer goed is aangeven met ++ en zeer slecht is aangeven met --. De resultaten die uitleg behoeven en nog niet eerder zijn genoemd worden hieronder behandeld.

[O] GroningenLife! is student-en-stadcampagne die nationaal en internationaal bekend staat als hét online magazine voor studiekiezers. [S] City of Talent en GroningenLife! [G1.1] Optimaliseren website (nationaal)

[G1.2] Optimaliseren website (internationaal)

[S] Activiteit blijven genereren door nieuwe artikelen [S] Continuering internationale website [S] Activiteit blijven genereren door nieuwe artikelen

[S] Social Media [G2.1] Optimaliseren externe communicatie (nationaal) [S] Draagvlak onder studenten

[m] Iedere maand een nieuwsartikel over studenttalent.

+

[m] In alle uitingen van GroningenLife! komt ‘talent’ terug.

++1

[m] Bezoekersaantallen GroningenLife.nl zijn met 10% gestegen t.o.v. 2012.

++2

[m] Om de twee weken een nieuw artikel op GroningenLife.nl.

+

[m] Gemiddeld genomen evenaart de internationale website de helft van de bezoekersaantallen van de NL-versie.

+/-3

[m] T.o.v. het eerste half jaar van 2012, heeft GroningenLife.com 5% meer bezoekers in het tweede halfjaar van 2012.

++4

[m] Om de twee weken een nieuw artikel op GroningenLife.com.

+/-

[m] De bloggers zijn gevarieerd, qua afkomst en studie.

+/-5

[m] De sociale media van GroningenLife! hebben 20% meer volgers dan in 2012.

+/-6

[m] In alle Nederlandse communicatie-uitingen wordt GroningenLife.nl vermeld.

+

[m] Via vier advertentiecampagnes op facebook wordt GroningenLife! actief onder de aandacht gebracht

-7

[m] Het verkeer via social media naar GroningenLife.nl is gestegen met 5%.

++

[m] Er zijn (minstens) twee follow-us-acties geweest.

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

-

23


EVALUATIE OGSM MODEL - VERVOLG

[S] Internationale teams RUG/HG

[G2.2] Optimaliseren externe communicatie (internationaal) [S] (Social) media

[G3] Crossmedia

[S] het aanbieden van verschillende vormen van content

[m] Er is (minstens) twee keer contact geweest met internationale teams RUG en HG.

+/-8

[m] In alle internationale communicatie-uitingen wordt GroningenLife.com vermeld.

+/-9

[m] De internationale versies van de GroningenLife! social media hebben minstens 20% meer volgers dan in 2012.

+/-6

[m] Het verkeer via social media en facebook advertenties naar GroningenLife.com is gestegen met 5%. [m] Via vier advertentiecampagnes op facebook wordt GroningenLife! actief onder de aandacht gebracht

-

[m] Tijdens elk offline evenement wordt een koppeling gemaakt met ofwel de website ofwel sociale media.

+

[m] In elk nieuwsartikel van de webredactie en in elke blog moet crossmedialiteit terugkomen.

+10

[m] Op elke open dag van zowel de HG als de RUG worden minstens twee stadswandelingen aangeboden.

[G4]Optimaliseren promotieteam

[S] Optimaliseren en uitbreiden van stadswandelingen [m] In informatie die door de HG en de RUG wordt verspreid over de open dagen komen de stadswandelingen naar voren.

[S] Activiteit blijven genereren

[G5] Externe contacten

[S] Contact zoeken met nieuwe partijen

++

[m] In alle uitingen van het promotieteam komen zowel de websites als de social media van GroningenLife! naar voren. [m] Minstens één nieuw evenement vinden waarbij GroningenLife! niet mag ontbreken en hieraan deelnemen. [m] Een samenwerkingsverband opbouwen met minstens één nieuwe externe organisatie.

+/-11 + + ++12 +13


1 [m] In alle uitingen van GroningenLife! komt talent terug. Uiteraard wordt op de website al veel aandacht besteed aan het thema talent. Dit is echter niet de enige manier waarop talent naar voren komt, het wordt ook regelmatig gebruikt in allerlei andere uitingen. Zo wordt er ook in de brochure en op de flyers aandacht aan talent besteed. Daarnaast hebben we het meetlint als nieuwe gadget laten

maken, waarop een duidelijk verwijzing naar het thema talent staat. Aan één zijde staat namelijk: ‘Hoe groot is jouw talent?’. Omdat talent een uniek punt is waarmee Groningen als stad zich profileert, is het voor GroningenLife! ook belangrijk om hierop in te spelen.

2 [m] Bezoekersaantallen GroningenLife.nl zijn met 10% gestegen t.o.v. 2012. Dit punt is uiteraard al eerder aan bod gekomen, maar wordt hier nogmaals benadrukt. De stijging in bezoekersaantallen is dermate groot dat deze doelstelling met gemak is behaald. Er kan zelfs

gezegd worden dat de doelstelling te laag geformuleerd is. Een uitgebreidere analyse van de bezoekersaantallen kunt u vinden op pagina 12.

3 [m] Gemiddeld genomen evenaart de internationale website de helft van de bezoekersaantallen van de NL-versie. Dit doel is niet gehaald. Op dit moment haalt de internationale website 40% van het aantal bezoekers op de nationale website. Mede door de explosieve groei van de nationale website was het

lastig om dit doel te behalen. Om dit doel wel te halen zullen de bezoekersaantallen op de internationale website met meer dan 30% moeten stijgen.

4 [m] T.o.v. het eerste half jaar van 2012, heeft GroningenLife.com 5% meer bezoekers in het tweede halfjaar van 2012. In 2012 is er data bekend van de internationale website vanaf maart. Wanneer de eerste 4 maanden na maart worden vergeleken met de 4 maan-

den daarna, is te zien dat de bezoekersaantallen met 25% zijn toegenomen. Het laat zien dat de internationale website in korte tijd aan publiek wint.

5 [m] De bloggers zijn gevarieerd, qua afkomst en studie. Het is het afgelopen jaar lastig gebleken om internationale bloggers te werven en actief te houden. Dit komt mede doordat zij vaak maar een halfjaar in Groningen blijven. Wel is er via ESN Groningen een aantal bloggers binnengekomen en heeft een commissie van ESN (de mentor- en integratiecommissie) maandelijks een blog bijgehouden over de activiteiten die zij voor internationale studenten

organiseren. Door werving via onze eigen website is ook een aantal leuke bloggers binnengekomen, waaronder een Duits meisje. Zij heeft haar blogs in het Duits geschreven, wat een goede toevoeging is voor het grote aantal Duitse bezoekers op de internationale website. Voor toekomstige werving gaan wij actief bloggers zoeken via de Welcoming Ceremonies van de beide onderwijsinstellingen.

6 [m] De sociale media van GroningenLife! hebben 20% meer volgers dan in 2012. Dit doel is gedeeltelijk behaald. De nederlandse Facebook pagina heeft meer dan 5x zoveel volgers als in 2012. En ook de internationale Facebook pagina heeft het goed gedaan, met 18% meer volgers. Dit najaar zullen er nog Facebook

campagnes worden gestart om het aantal volgers te verhogen. Het aantal volgers op Twitter groeit niet snel. Het is op Twitter niet mogelijk om een campagne te starten, zoals bij Facebook. Twitter blijft dus een aandachtspunt.

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

25


EVALUATIE OGSM MODEL - VERVOLG 7 [m] Via vier advertentiecampagnes op Facebook wordt GroningenLife! actief onder de aandacht gebracht. Deze doelstelling is niet gehaald. Er is één advertentiecampagne uitgevoerd in het voorjaar en er staat nog een campagne op het programma voor het najaar. Het niet uitvoeren van vier campagnes komt door het grote aantal andere activiteiten

(blogwedstrijd, Athene Spelen) die prioriteit hadden en ook veel opleverden voor de Facebookpagina. Gezien de kosten, zijn vier advertentiecampagnes voor zowel de internationale als de Nederlandse Facebook- pagina ook erg veel.

8 [m] Er is (minstens) twee keer contact geweest met de internationale teams RUG en HG. Het afgelopen jaar is er met het internationale team van de HG voornamelijk contact geweest over internationale bloggers. Dit kan veel uitgebreider en er valt voor GroningenLife! ook veel meer

uit te halen. Het contact met het internationale team van de RUG vindt elke zes weken plaats. Dit overleg biedt veel mogelijkheden tot het uitwisselen van kennis en ideeën.

9 [m] In alle internationale communicatie-uitingen wordt GroningenLife.com vermeld. Op dit moment zijn er nog niet veel internationale communicatie-uitingen anders dan Facebook. Op Facebook wordt bij elk bericht verwezen naar een item op de website, vaak naar een artikel of een blog. Bij de aanwezigheid op Welcoming Ceremo-

nies wordt gebruik gemaakt van posters waar de website ook op vermeld staat. Zodra er internationaal promotiemateriaal beschikbaar is zal hier ook een duidelijke verwijzing op komen van GroningenLife.com.

10 [m] In elk nieuwsartikel van de webredactie en in elke blog moet crossmedialiteit voorkomen. Dit is een belangrijk punt en we zien hier duidelijk progressie. Er wordt zowel door de bloggers als door de schrijvers steeds meer gebruik gemaakt van crossmediale uitingen. Zo zijn er bij de nieuwsartikelen ‘Een boek en een stalen ros’ en ‘De KleuRUN van Grunn’ filmpjes gemaakt met

een GoPro camera. Dit is een mooie manier om de lezer echt te betrekken bij een evenement of een verhaal. Er is door het kernteam van GroningenLife! afgelopen jaar ook steeds meer aandacht besteed aan crossmedialiteit en er is getracht dit over te brengen op de schrijvers en de bloggers.

11 [m] Op elke open dag van zowel de HG als de RUG worden minstens twee stadswandelingen aangeboden. De stadswandelingen zijn een goede manier om aan scholieren te laten zien hoe mooi Groningen eigenlijk is. Bij de RUG werkt dit concept erg goed en zijn de stadswandelingen erg populair. Vanwege dit succes is er besloten om ook bij de open dagen van HG stadswandelingen aan te bieden. Scholieren (en ouders) konden zich vooraf online aanmelden, maar ook op de dag zelf nog aansluiten bij een stadswandeling. De inschrijvingen voor-

af beloofden veel goeds, echter viel dit helaas op de dag zelf tegen. Vanwege het slechte weer (hele dagen regen) kwamen veel mensen niet opdagen en zijn niet alle stadswandelingen doorgegaan. De mensen die wel kwamen opdagen vonden het een leuk idee en raadden ons aan om hier vooral mee door te gaan. Wij willen dit schooljaar dan ook de stadswandelingen blijven aanbieden.


12 [m] Minstens één nieuw evenement vinden waarbij GroningenLife! niet mag ontbreken en hieraan deelnemen. Deze doelstelling is met succes behaald. Er zijn meerdere nieuwe evenementen waarbij GroningenLife! dit jaar aanwezig is geweest of zal zijn. Zo is er in februari begonnen met het deelnemen aan de Welcoming Ceremony van de HG. Dit bleek een succes en in augustus is niet alleen deelgenomen aan de Welcoming Ceremony van de HG ,maar ook aan die van de RUG. Dit blijkt een goede manier om in contact te komen met internationale

studenten en om internationale bloggers te werven. Naast deze evenementen staat er nog een nieuw evenement op de planning: the NXTLVL in Apeldoorn op 19 november. Dit is een voorlichtingsevenement voor scholieren, waar wij een plekje op de informatiemarkt hebben weten te bemachtigen. Dit is een goede manier om scholieren op een andere manier te benaderen dan via de open dagen van de onderwijsinstellingen.

13 [m] Een samenwerkingsverband opbouwen met minstens één nieuwe externe organisatie. Naast het goede contact met ESN Groningen, is er dit jaar ook veel contact geweest met Stichting KEI. Zij hebben ons benaderd voor een column in hun drie KEI-magazines met oplages van 13.000 stuks. Wij hebben een aantal blogs gebruikt voor deze magazines, waarbij duidelijk het logo van GroningenLife! vermeld stond. Ons idee om de

blogwedstrijd te promoten in dit magazine kwam helaas te laat, maar is een goede optie voor volgend jaar. De KEI is een belangrijke externe partij om contact mee te hebben, voornamelijk gezien hun grote bereik en het aansluiten van hun doelgroep bij de onze.

In het 1e KEI-magazine van 2013 stond een blog van een van onze bloggers; Beppie! JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

27


AANVRAAG 2014

JAARPLAN GRONINGENLIFE 2014

GroningenLife! in 2014 In het voorgaande hoofdstuk heeft u kunnen lezen dat er veel doelstellingen zijn behaald. Het doel is om komend jaar verder te bouwen op de basis die in de afgelopen jaren is gelegd. In dit hoofdstuk vindt u onze nieuwe doelstellingen voor het jaar 2014. Een aantal measurements is blijven staan, dit onder meer om de continuïteit van GroningenLife! te kunnen waarborgen. Daarnaast is er een aantal nieuwe goals, strategies en measurements bijgekomen. Overkoepelende doelstelling of objective is en blijft: [O] GroningenLife! is student-en-stadcampagne die nationaal en internationaal bekend staat als hét online magazine voor studiekiezers. [G1.1] Optimaliseren website (nationaal) Strategies: City of Talent en GroningenLife! Groningen is en blijft City of Talent, wat op veel manieren naar voren komt. GroningenLife! heeft hier de afgelopen jaren al veel mee gedaan en we zijn van plan dit voort te zetten. Het afgelopen jaar zijn er veel leuke en inspirerende talentinterviews gehouden – dit willen we voortzetten. Ook is het belangrijk om talent te laten terugkomen in alle andere uitingen. Het meetlint met ‘Hoe groot is jouw talent?’ is hier een goed voorbeeld van. Voor nieuwe promotiematerialen willen we de ‘talenttrend’ voortzetten. Strategies: Activiteit blijven genereren door nieuwe artikelen De afgelopen jaren was het doel om elke twee weken een nieuw artikel online te plaatsen. Ambities vergroten, dus streeft GroningenLife! er dit jaar naar om elke tien dagen een nieuw stuk op de website te zetten. Dit zal meer inzet van de schrijvers vergen en gelukkig zien zij dit als een leuke uitdaging. Nieuwsartikelen over actuele onderwerpen zorgen ervoor dat er veel bezoekers via zoekmachines op onze website komen. Ook het up-to-date houden van de Agenda op de website is hierbij van groot belang. Dit gaat de webredactie komend jaar ook oppakken.

Strategies: Up-to-date houden van GoogleAdwords Om via Google de juiste mensen naar onze website te trekken, is het belangrijk om met de juiste zoekwoorden te werken. Deze zoekwoorden moeten gerelateerd zijn aan de content van onze website. Idealiter zou het zo moeten zijn dat als GroningenLife! een stuk schrijft over Noorderzon, er mensen die via Google naar Noorderzon zoeken op onze site terechtkomen. Het doel is om tot een dergelijke afstemming tussen de website en de campagne te komen. [G1.2] Optimaliseren website (internationaal) Strategies: Continuering internationale website De internationale website is sterk aan het groeien en staat een stuk steviger dan vorig jaar, en dat terwijl de site pas twee jaar in de lucht is. Nu deze website ook goed loopt, is het belangrijk om hierop voort te bouwen. Informatie moet up-to-date zijn en inspelen op de behoeften van de internationale studenten. Uiteraard zal ook het onderdeel talent prominent op deze website aanwezig zijn. Strategies: Activiteit blijven genereren door nieuwe artikelen Niet alleen voor de Nederlandse maar ook voor de Engelstalige website wordt er komend jaar voor gekozen om elke tien dagen een nieuwsartikel online te plaatsen. Op deze manier komen ook daar veel bezoekers binnen via zoekmachines en de link met actuele thema’s. De bloggers zijn een belangrijk onderdeel van de internationale website. Via aanwezigheid bij de Welcoming Ceremonies wordt elk halfjaar gezorgd voor nieuwe bloggers. Doel is hierbij om studenten van verschillende studies en uit verschillende landen te laten bloggen. Vanwege het succes van onze Duitse blogger afgelopen jaar, willen we weer een nieuwe Duitse blogger aantrekken.


[G2.1] Optimaliseren externe communicatie nationaal) Strategies: Social Media Door middel van Facebook-campagnes willen we nieuwe scholieren aantrekken. Streven is om het aantal ‘likes’ (Facebook) en followers (Twitter) te verhogen. Het is van belang om hierbij steeds te vermelden naar de website, aangezien dit de spil is van onze campagne. Strategies: Draagvlak onder studenten Het afgelopen jaar is gebleken dat er veel meer bezoekers op onze website komen via sociale media. Dit komt deels doordat wij op een nieuwe manier berichten posten op Facebook; niet alleen met tekst, maar ook met een foto of een filmpje. Deze manier van crossmedialiteit werkt erg goed om bezoekers op de website terecht te laten komen. Deze manier van werken willen we het komende jaar voortzetten. Het genereren van Follow-us acties is een belangrijke manier om volgers actief te houden. Hier willen we komend jaar op inzetten. [G2.2] Optimaliseren externe communicatie (internationaal) Strategies: Internationaal: internationale teams RUG/HG Binnen de internationale teams van de HG en de RUG bevindt zich veel kennis, is een groot netwerk en voldoende expertise op gebied van internationale werving. In het afgelopen jaar is regelmatig contact geweest met de internationale teams van beide instellingen. Voor komend jaar willen wij dit voortzetten en de internationale website met hun hulp optimaliseren.

Strategies: (Social) media Het is van groot belang om goed om te gaan met social media. In dit kader willen we ook voor de internationale Facebook-pagina verder gaan met Facebook-campagnes. Het is dan slim om in te spelen op bijvoorbeeld de planning van de internationale wervingsteams van de RUG. Wanneer zij een bepaald land bezoeken kunnen wij onze advertentie hierop aanpassen en worden studenten optimaal benaderd. Het is ook hier van belang dat de volgers op onze Facebook-pagina uiteindelijk op de website terechtkomen. Strategies: Engelstalig promotiemateraal Door het bezoeken van de Welcoming Ceremonies van beide onderwijsinstellingen, is een gebrek aan Engelstalig promotiemateriaal aan het licht gekomen. Doel is daarom om volgend jaar onze brochure in het Engels te vertalen, opnieuw te ontwerpen en te laten drukken. Op deze manier kunnen wij de internationale student iets tastbaars meegeven. [G3] Crossmedialiteit Strategies: het aanbieden van verschillende vormen van content GroningenLife! wil volgend jaar weer inzetten op crossmedialiteit. Hier hebben we het afgelopen jaar al een goede start mee kunnen maken. Voor komend jaar willen we wederom inzetten op de koppeling tussen offline evenementen enerzijds en de website en social media anderzijds. Daarnaast blijft ook nog steeds het streven om in elk nieuwsartikel en in elke blog een vorm van crossmedialiteit toe te passen. Nieuwe onderdelen zijn het aannemen van

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

29


JAARPLAN GRONINGENLIFE 2014 - VERVOLG een YouTube-blogger die via filmpjes gaat bloggen over zijn of haar studentenleven in Groningen. Dit is een nieuwe trend, waar wij erg graag aan mee willen doen. Daarnaast zijn wij van plan om een filmserie te maken: ‘Mijn GroningenLife!’. Deze serie zal bestaan uit een aantal afleveringen met in elke aflevering een dag uit het leven van een student. We streven er hierbij naar om een divers pallet aan studenten onder de loep te nemen. In een aflevering, die ongeveer 2 minuten moet duren, komen meerdere thema’s aan bod, zoals studeren, sporten, werken en verenigingen. In samenwerking met OOG-radio willen we een maandelijks GroningenLife! item onder de aandacht brengen – dit naar aanleiding van ons optreden in september. In dit item moet naar voren komen waarom het zo fantastisch is om in Groningen te studeren. Tot slot willen we gaan werken met Layar advertenties (zie de pagina hiernaast). Wanneer men de Layar-app download en een advertentie scant, dan komt deze advertentie tot leven en kan er bijvoorbeeld worden doorgeklikt naar een website of start er een filmpje. [G4] Promotieteam Strategies: Optimaliseren en uitbreiden van stadswandelingen De stadswandelingen zijn een optimale manier om studiekiezers en hun ouders te doen inzien dat Groningen dé studentenstad van Nederland is. Tijdens de open dagen van de Rijksuniversiteit Groningen lopen deze stadswandelingen al erg goed. Door slechte weersomstandigheden zijn de stadswandelingen bij de Hanzehogeschool minder succesvol. Hopend op beter weer, worden de stadswandelingen ook komend jaar weer aangeboden. Hierbij is het belangrijk dat de stadswandelingen goed zichtbaar zijn in de promotie van de onderwijsinstellingen. Strategies: activiteit blijven genereren Ook dit jaar is het van groot belang om de koppeling online/offline goed te waarborgen. Dit wordt gedaan door middel van nieuwe en opvallende T-shirts met verwijzingen naar onze online uitingen. Brochures en gadgets zijn hier ook op ingesteld. Om niet alleen op open dagen actief te zijn, is er besloten verder te kijken naar andere evenementen.

Zo staan we in november 2013 op the NXTLVL in Apeldoorn, een voorlichtingsevenement voor scholieren. Dit is een goede manier om scholieren op een andere wijze kennis te laten maken met Groningen. Indien dit evenement een succes blijkt te zijn gaan we hier absoluut verder mee. [G.5] Externe contacten Om het studentenleven zo optimaal mogelijk te vertalen naar hét online magazine voor studiekiezers is het van belang om goed contact te onderhouden met externe partijen. In het afgelopen jaar is dat gebeurd door samen te werken met de KEI en ESN, maar ook is er contact geweest met de ACLO. Zo denken wij eraan om een ‘verenigingswijzer’ te maken voor de KEI-week i.s.m. de Contractus, de overkoepelende organisatie voor studentenverenigingen. Daarnaast willen we een aantal artikelen schrijven over internationale studentenhuizen, waarvoor we contact zullen zoeken met de Housing Office. Op deze manier valt er voor GroningenLife! veel winst te behalen. [G.6] Interne organisatie Strategies: optimaliseren teamspirit Binnen het team van GroningenLife! is ontzettend veel talent aanwezig. Om hier beter gebruik van te maken moet er actiever op worden ingespeeld en moeten de teamleden beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen GroningenLife! Dit willen we bewerkstelligen door elke maand een nieuwsbrief te versturen aan de promo’ers, bloggers en schrijvers van GroningenLife!. Dit zorgt ervoor dat er meer en meer een GroningenLife!-gevoel gaat ontstaan. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de verschillende teams weten wat GroningenLife! nog méér is, dus is het belangrijk dat ze dit ervaren. Om hier een start mee te maken willen we leden van de webredactie mee laten lopen tijdens een evenement, zoals een open dag. Dit zorgt niet alleen voor een breder GroningenLife!-gevoel, maar ook voor multi-inzetbaarheid en een vervlechting van GroningenLife!-kennis. Tot slot willen we kleinschalige teamuitjes organiseren om het teamgevoel vast te houden. Op deze manier denken we dat we meer uit onze talentvolle teamleden kunnen halen.


WAT IS LAYAR? LAYAR is een dienst die het mogelijk maakt om geprinte media interactief te maken. Dit gaat door middel van Augumented Reality. Zelf kijken wat het precies inhoudt? Download de app in de Apple appstore of in de Google Playstore, en scan de afbeelding hiernaast!

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

31


JAARPLAN GRONINGENLIFE 2014 - VERVOLG

[O] GroningenLife! is student-en-stadcampagne die nationaal en internationaal bekend staat als hét online magazine voor studiekiezers. [m] Iedere maand een nieuwsartikel over student[S] City of Talent en Groningen- talent. Life! [m] In alle uitingen van GroningenLife! komt ‘talent’ terug. [G1.1] Optimaliseren [S] Activiteit blijven genereren website (nationaal) door nieuwe artikelen [S] Up-to-date houden van GoogleAdwords

[G1.2] Optimaliseren website (internationaal)

[S] Continuering internationale website

[S] Activiteit blijven genereren door nieuwe artikelen

[S] Internationale teams RUG/ HG

[G2.2] Optimaliseren externe communicatie (internationaal) [S] (Social) media

[m] Bezoekersaantallen GroningenLife.nl zijn met 50% gestegen t.o.v. 2013. [m] Om de tien dagen een nieuw artikel op GroningenLife.nl. [m] Elk kwartaal wordt met iWink de Adwordscampagne afgestemd op de content van de website. [m] Gemiddeld genomen evenaart de internationale website een kwart van de bezoekersaantallen van de NL-versie. [m] T.o.v. het eerste half jaar van 2013, heeft GroningenLife.com 10% meer bezoekers in het tweede half jaar van 2013. [m] Om de tien dagen een nieuw artikel op GroningenLife.com. [m] De bloggers zijn gevarieerd, qua afkomst en studie. [m] Er is (minstens) twee keer contact geweest met internationale teams RUG en HG. [m] In alle internationale communicatie-uitingen wordt GroningenLife.com vermeld. [m] De internationale versies van de GroningenLife! social media hebben minstens 20% volgers dan in 2013. [m] Het verkeer via social media en facebook advertenties naar GroningenLife.com is gestegen met 5%. [m] Via 2 advertentiecampagnes op Facebook wordt GroningenLife! actief onder de aandacht gebracht.

[S] Engelstalig promotiemateriaal

[m] Er wordt een Engelstalige brochure gemaakt en gedrukt.


[m] Tijdens elk offline evenement wordt een koppeling gemaakt met ofwel de website ofwel sociale media. [m] In elk nieuwsartikel van de webredactie en in elke blog moet crossmedialiteit terugkomen. [G3] Crossmedia

[S] Het aanbieden van verschil- [m] Een YouTube-blogger aannemen die d.m.v. filmpjes een blog bij gaat houden op onze site. lende vormen van content [m] Een filmserie maken genaamd ‘Mijn GroningenLife!’ [m] Een maandelijks item bij OOG-radio hebben over wat er te doen is in Groningen. [m] Er worden twee Layar advertenties gemaakt.

[S] Optimaliseren en uitbreiden van stadswandelingen [G4]Optimaliseren promotieteam [S] Activiteit blijven genereren

[m] Op elke open dag van zowel de HG als de RUG worden minstens 2 stadswandelingen aangeboden. [m] In informatie die door de HG en de RUG wordt verspreid over de open dagen komen de stadswandelingen naar voren. [m] In alle uitingen van het promotieteam komen zowel de websites als de social media van GroningenLife! naar voren. [m] Minstens één nieuw evenement vinden waarbij GroningenLife! niet mag ontbreken en hieraan deelnemen.

[G5] Externe contacten

[S] Contact zoeken met nieuwe [m] Een samenwerkingsverband opbouwen met partijen minstens 1 nieuwe externe organisatie.

[G6] Interne organisatie

[S] Optimaliseren teamspirit

[m] Er komt elke maand een digitale nieuwsbriefjes met lopende activiteiten, updates van de website en leuke weetjes.

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

33


BEGROTING 2014

Wat

Specificatie

Vergoeding studenten

Webteam

6.000

Promotieteam

4.500

Totaal vergoeding studenten Website

Promotie

Overige kosten

10.500

Onderhoud, advertenties en ontwikkeling

9.500

Facebook advertenties

1.000

Overige kosten

500

Totaal website

11.000

Transport standmaterialen

750

Promotiemateriaal

2.250

Totaal Promotie

3.000

Teambuilding

300

Bureaukosten

200

Totaal overige kosten

500

TOTAAL Inkomsten

Begroot in Euro’s

25.000 City of Talent

25.000

Totaal

25.000


Contentkalender 2013-2014: koppeling offline activiteiten/online content

BIJLAGEN JAARPLANNER

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

35


BIJLAGEN - VERVOLG Koppeling offline activiteiten/ online content Offline activiteiten Deze activiteiten staan gespecificeerd in de jaarplanner en zijn geel gemarkeerd. Er moet worden gelet op een goede koppeling die deze activiteiten vertaalt naar online content. Artikelen .com en .nl GroningenLife! streeft ernaar om zes artikelen te schrijven per maand. Voor de .nl en voor de .com wordt om de tien dagen een artikel online gezet. Natuurlijk rekening houdend met de offline activiteiten en alle activiteiten die in de contentkalender gearceerd zijn. Feestdagen 2013-2014 • Halloween • Sint Maarten • Sinterklaas • 1e en 2e Kerstdag • Oud & Nieuw • Pasen • Koningsnacht en -dag • Bevrijdingsdag • Pinksteren • Bommen Berend ESN introductieweken Introductieweek georganiseerd door ESN voor buitenlandse studenten. Georganiseerd in september op vrijdag voor 1e college week t/m woensdag erna. In februari hetzelfde idee: vrijdag voor eerste collegeweek voor het tweede semester t/m de woensdag erna. Bezoekersaantallen welcoming ceremonies RUG & Hanze 2013:ca. 2.100 4 MIJL Een van de grootste hardloopevenementen van Neerland waar zo’n 17.500 mensen aan meelopen. Bezoekersaantallen 2012: ca. 100.000. Eurosonic Noorderslag Foto’s/sfeerimpressie maken voor op de website. Filmpjes/ youtube van de meeste bekende/gratis artiesten op de Grote Markt. Bezoekersaantallen 2013: 35.000.

Nacht van Kunst en Wetenschap Thema: duurzaamheid. Bezoekersaantallen 2013: meer dan 15.000. Kei-week Filmpjes delen van de Keiweek via Facebook. Eén van de eerstejaarsbloggers een blog laten schrijven over haar Keiweek-ervaringen. Zorgen dat we in het Keimagazine staan met een blog (oplage 13.000 stuks). Eind maart/begin april het Kei bestuur benaderen. Keilopers 2013: 4370. Noorderzon Foto’s/sfeerimpressie maken voor een album op de website. Filmpjes/ youtube van de meeste bekende/gratis artiesten op het Jupiler Dok. Bezoekersaantallen 2013: ca. 150.000 RUG 400 jaar Rijksuniversiteit bestaat 400 jaar en viert dat met diverse activiteiten startend op 7 maart 2014 met een musical over Aletta Jacobs.


JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

37

Jaarplanner 2013/2014: Voorlichtingsdagen/Offline activiteiten


BIJLAGEN - VERVOLG Open dagen & Voorlichtingsdagen Open dagen Hanzehogeschool Zaterdag 9 november 2013 van 10:00 – 16:00 Bezoekersaantallen 2012: 11.533 Zaterdag 8 maart 2014 van 10:00 – 16:00 Bezoekersaantallen 2013: 4.687 Open dagen RUG Vrijdag 8 november 2013 Bezoekersaantallen 2012: 6.000 Zaterdag 23 november 2013 (Open dag voor ouders, alleen aanwezig met rondleiding) Bezoekersaantallen 2012: 685 Vrijdag 31 januari 2014 Bezoekersaantallen 2013: ca. 5.000 Op de open dagen is GroningenLife! aanwezig met een stand met promotie- en informatiemateriaal. Er worden gadgets uitgedeeld en er wordt verteld over alle aspecten van het studeren in Groningen. De stand wordt bemand door drie tot vier GroningenLife! promo’ers die studeren in Groningen en enthousiast en actief de studiekiezers te woord staan. Tijdens deze open dagen is GroningenLife! ook actief met rondleidingen. Studenten, maar ook ouders worden door Groningen rondgeleid waarbij gebruik wordt gemaakt van een vast format. Na de rondleiding wordt een flyer uitgedeeld van GroningenLife! voor vergroting van de naamsbekendheid en het generen van traffic naar de website. NXTVL Apeldoorn Woensdag 20 november NXTVL Apeldoorn Bezoekersaantallen verspreid over 3 dagen 2012: ca. 8.000 De NXTVL te Apeldoorn is een voorlichtingsavond voor vervolgonderwijs voor MBO, HBO en WO in Apeldoorn. Dit jaar is de Hanzehogeschool niet aanwezig en daarom zal GroningenLife! bij wijze van pilot op de HBO avond op woensdag 20 november aanwezig zijn op de informatiemarkt met een kleinschalige stand. Op deze avond zullen wij zowel informatie geven zoals normaal gesproken bij een open dag, maar zullen we ook informatiemateriaal bij ons hebben van de Hanzehogeschool.

Welcoming ceremonies Georganiseerd door zowel de HG en de RUG met wisselende bezoekersaantallen. Deze dagen kunnen worden gebruikt voor het benaderen van nieuwe internationale bloggers. Bezoekersaantallen HG 2013: ca. 600 Bezoekersaantallen RUG 2013: ca. 1500 Hanze Xperience Een kennismaking met studeren op het hbo, wordt georganiseerd voor leerlingen van havo-4. Bezoekersaantallen 2013: 2.949 Blogwedstrijd Eind maart organiseren we een blogwedstrijd voor eindexamenkandidaten. De blogwedstrijd wordt verspreid via een mailingsbestand van de RUG aan zo mogelijk alle middelbare scholen in Nederland. De winnaar wint een bijbaan bij GroningenLife! als blogger en een prijzenpakket. Bezoekerspiek website 2013: 1060 op één dag (record). Athenespelen De Athenespelen is een groot tweedaags sporttoernooi voor leerlingen van HAVO 4 en VWO 4/5. Ruim 1.200 leerlingen uit heel Nederland doen mee aan dit sportevenement. Bezoekersaantallen 2012: ca. 1.200.


Foto voorkant: Wutsje / Wikimedia Commons Foto achterkant: Wiekyh/ http://noordproof.wordpress.com

JAARVERSLAG GRONINGENLIFE! 2013

39


MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

GroningenLife! Jaarverslag 2013 - Aanvraag 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you