Gh4 2005

Page 1

GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 1

#4

DECEMBER

2005

grøn hverdag UDGIVET AF GRØNNE FAMILIER

CAROLINE MEYER WHITE

Økologisk iværksætter FRITZE LUNDSTRØM

Killes egne klassikere – Jul og Vintermad JAN ELMELUND, ØKOLADEN

Vi tror, at glæden kan smages JØRGEN MARTINUS

Frugt og fjerkræ PER CLAUSEN (MF) OG ANJA HÄRLE EBERHARDT

Rent vand eller vanvid LENE KRØL CHRISTENSEN, BENT SKOVMAND & LIV LØNNE DILLE

Sæt Planterne i Banken!

Hit med batterierne • Gårdbutik på Østerbro • Gamle forsider på Grøn Hverdag • Julequiz


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 2

‘NRORJLVNH PDWHULDOHU WLO W¥M RJ OLQQHG ERPXOG K¥U RJ XOG ‘NRORJLVN KXG RJ KnUSOHMH XGHQ SDUDEHQHU HOOHU DQGHQ VNDGHOLJ NHPL ‘NRORJLVN YLQ FRJQDF WH RJ GHOLNDWHVVHU %UXJVNXQVW RJ JDYHDUWLNOHU L UHQH QDWXUPDWHULDOHU

G L F m la p g h m f m r r o le m la p d

LNNH ELOOLJHUH PHQ OLGW NORJHUH 1RUGUH )ULKDYQVJDGH .¥EHQKDYQ ‘ :HEEXWLN ZZZ ZULJKWV GN ( LQIR#ZULJKWV GN 7OI

RENGĂ˜RING SALG AF FIBRE TIL RENGĂ˜RING UDEN KEMI Personlig opfølgning af alt salg - ogsĂĽ erhverv.

KONTAKT Enjo konsulent Lotte Hansen Roskildevej 600 - 4174 Jystrup MSJ hansen-miljoerent@wanadoo.dk Tlf. 57 52 90 34 • Mobil 28 94 28 00

G Ă˜ 2 T w m

OHDEAR

Støt Det Ă˜kologiske RĂĽd

L L 2 T

Vores arbejde er afhĂŚngigt af medlemmer, økonomisk støtte og projektpenge. Du kan støtte os ved at blive medlem, det koster 295 kr. om ĂĽret, arbejdsløse, studerende og pensionister dog kun 175 kr. SĂĽ modtager du ogsĂĽ vores magasin Global Ă˜kologi 4 gange om ĂĽret.

G U G

Du kan ogsĂĽ støtte os med et bidrag pĂĽ mindst 50 kr. Vi er godkendt som velgørende forening, sĂĽledes at større gavebeløb kan fratrĂŚkkes pĂĽ selvangivelsen efter de sĂŚdvanlige regler. Giro nr. 897 5051 eller Konto nr. 8401 1014176. ',/"!, 4IDSSKRIFTET DER TAGER PULSEN PĂ? DANSK OG INTERNATIONAL MILJÂ’POLITIK

Vi udgiver Magasinet Global Ă˜kologi

R P F m 7 I 1 g 1 u F u t f

Œ+/,/')

.2 \ Âą2'!.' \ /+4/"%2

4%-! &/+53

Nyt temanummer af Global Ă˜kologi om Energibesparelser kan gratis hentes hos os, eller vi kan sende det mod betaling af porto og et ekspeditionsgebyr pĂĽ 10 kr.

Medlemskampagne

-INDRE ENERGI n MERE FREMTID

3OMALIA n ULOVLIG HANDEL MED GIFTAFFALD $ANMARK n NY ENERGISTRATEGI

-ONTREAL n KLIMAUDFORDRINGEN (EDEGAARD 5 LANDE n ENERGIEFFEKT A LA 5.%0

Vi gennemfører for øjeblikket en medlemskampagne, hvor vi trÌkker lod om prÌmier mellem nye medlemmer, og mellem de medlemmer, som skaffer nye medlemmer inden 15. januar. PrÌmierne er et weekendophold for to pü Skovsgaard pü Langeland samt nogle gavekort pü abonnement pü økologiske grøntsagskasser fra Coop NETtorvet samt pü økologiske kødvarer fra Hanegal.

Det Ă˜kologiske RĂĽd Blegdamsvej 4B 2200 København N Tlf: 33 15 09 77 E-mail: info@ecocouncil.dk Web: www.ecocouncil.dk

2

Det Ă˜kologiske RĂĽd Fremtidens Miljø skabes i dag

G R Ă˜ N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 3

#3

GRØNNE FAMILIER Landssammenslutningen af Grønne Familier er en grøn forbrugerbevægelse med lokale kredse og aktiviteter i hele landet. Grønne Familier informerer om produkter og ideer, der kan gøre hverdagen grønnere. Grønne Familier inspirerer hinanden og andre til at gøre hverdagen mere miljørigtig. Grønne Familier stiller forbrugerkrav til politikerne om en bedre miljølovgivning. Grønne Familier er repræsenteret med to pladser i Forbrugerrådet og er med i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Grønne Familier stiller krav til producenter og forretninger om mere miljøvenlige produkter og emballager. Grønne Familier deltager lokalt og på landsplan i Agenda 21 - en dagsorden for det 21. århundrede.

SEPTEMBER

2005

Status 2005 Året er endnu ikke slut, men det ser ud til at

vigtigt, at navnet signalerer hvad foreningen står

Grønne Familier endnu en gang har klaret sig

for, med flere og flere der lever alene, er ordet

rimeligt økonomisk – især tidsskriftet Grøn Hver-

familier i Grønne Familier en barriere. I møder

dag har klaret sig godt. Det er i år udkommet med

sikkert ligesom jeg en hel del mennesker, der tror

flere sider end nogensinde før, og oplaget har

at man skal være en familie for at være medlem.

ligeledes været stort.

I øvrigt møder jeg også mange, der tror at man skal være helt økologisk for at være medlem. Det

I 2006 sætter PostDanmark dog nogle begræns-

er synd, og det holder helt sikkert mange fra at

ninger på vores bladudgivelse. Næste år ophører

melde sig ind.

den to-årige dispensation vedrørende den billi-

GRØNNE FAMILIER Økologihuset, Blegdamsvej 4 B 2200 København N Telefon og fax: 33 15 33 45 web: gronnefamilier.dk mail: gronne.familier@mail.dk

gere magasinpost, og vi skal så betale almindelig

Et andet problem er, at der ikke er en overens-

brevporto for at få delt bladet ud. Vi kan derfor i

stemmelse mellem foreningens navn Grønne

2006 kun udgive Grøn Hverdag med maksimalt

Familier og vores tidsskrift Grøn Hverdag. Hvilket

32 sider. Forsendelsesomkostningerne for et

navn vi så skal have, ja det er op til jer. Personligt

blad med 32 sider bliver ca. 13.000 kr. mens et

synes jeg, at foreningen enten skal hedde Grøn

LANDSFORMAND Lars Clark, Rypehusene 38 2620 Albertslund Tlf: 43 62 06 82 • clark@tdcadsl.dk

blad med 36 sider vil koste 23.000 kr.

Livsstil og udgive tidsskriftet Grøn Hverdag eller,

2006 bliver året, hvor vi vil begynde en moder-

de Grøn Hverdag. Alt dette er der sikkert mange

GRØN HVERDAG Udgives af Landssammenslutningen af Grønne Familier.

nisering af Grønne Familier. Vi skal tage stilling til

meninger om, og det er derfor også op til jer på

en mere moderne udgave af vores logo, og vi

kredsmøder at diskutere logo og navn. Jeg håber,

skal tage stilling til, om vi ønsker at ændre nav-

at vi på den kommende landsgeneralforsamling

net på foreningen. Hvorfor nu det, er der nok

kan nå frem til et konstruktivt forslag.

Redaktør: Jørgen Martinus • Produktion: adrem.dk • Annoncer: Fritze Lundstrøm, telefon 75 50 86 00 mail: gronhverdag@adrem.dk •Oplag: 7.000 stk. • Tryk KLS Grafisk Hus • ISSN nr. 0909-0150 • Abonnement: 180 kroner for fire numre - medlemmer gratis • Redaktionen afsluttet: 18.11.2005 • Kommentarer og artikler udtrykker ikke nødvendigvis Grønne Familiers holdninger • Næste nummer udkommer primo marts 2006 • Redaktionel deadline: 30.01.2006 • Forsidefoto: Lars Clark

at både forening og tidsskrift kommer til at hed-

nogen der spørger sig selv og med rette. Logoet er et udtryk for den tid, hvor det blev skabt. I dag

Medlemssituationen er næsten uændret fra

ser verden anderledes ud, og vores logo skulle

sidste år, og det er ikke godt nok. Derfor har

gerne signalere, at vi stadig er på højde med

Landsbestyrelsen taget initiativ til en aktiv med-

udviklingen. Det, vi vil lægge an til, er en ændret

lemshvervning. Der er indkøbt jakker med logo

typografi og en ny udgave af familien i vores logo.

og udarbejdet materiale til hvervningen. Besty-

Vores udtryk har ændret sig gennem tiden.

relsen har bedt vores tidligere landsbestyrelses-

Se eksemplerne på bladforsider fra 1993 til 2004

medlem Gerda Iversen om at stå for vores ”face

på side 15.

to face” marketing. Det er bestyrelsens håb, at vi kan skaffe mindst 300 medlemmer via aktiv mar-

Foreningens navn har vi diskuteret tidligere.

kedsføring.

Siden Grønne Familier startede som en udløber af Vor Fælles Fremtid - kampagnen først i halv-

Lars Alexander Clark

femserne, er samfundet ændret, og de vilkår, vi

Landsformand

fungerer under, er ændret. For en forening er det

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

3


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 4

WXVLQGYLV DI JUqQQH RJ EpUHG\JWLJH YDUHU OHYHUHW GLUHNWH WLO GLQ GqU

qNRORJLVN ::: 9(5'( '. Få bugt med lugt og fugt i sommerhuset Man kender det alt for godt. Huset bliver klamt og fugtigt at af stå vinteren over. Nu man kan få tør, frisk og lun luft blæst ind - uden en krone i driftsomkostninger år efter år. Og virkningen er fantastisk. Den klamme lugt forsvinder, og det dufter frisk og dejligt - vel at mærke af naturens egen medicin

SV3 til ca. 25

m2

hus fra 2.800 kr.

SV7 til ca. 40

m2

hus fra 3.800 kr.

Det grønne og bæredygtige pengeinstitut Fælleskassen · Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. Tlf. 35 39 45 40 · faelleskassen@faelleskassen.dk

TERRADENT D E N M I L J Ø R I G T I G E TA N D B Ø R S T E

SV14 til ca. 70 m2 hus fra 6.400 kr. SV7 og SV14 fås med sort/hvid farve mod et tillæg. Priser excl. forsendelse.

Aidt Miljø A/S Kongensbrovej 8881 Thorsø Tlf: 8696 6700 aidt@aidt.dk

Gem skaftet - skift kun hoved. Spar penge og plastaffald!

www.aidt.dk

Solar Venti - virker bare bedre

www.NetTandplejen.dk Naturvenligt, miljømærket

PAPIRFYLD til forpakning Papirchipsene holder varen på rette plads i emballagen

v/ Mats Wigell · Genvej 4 · Vester Terp DK-6240 Løgumkolster · Tel. +45 74 74 33 84 email: eco-pack.v.terp@get2net.dk

Økologiske dagligvarer Kød • Grøntsager • Ost • Æg • Smør • Vin • Kaffe • Brød • Slik og meget andet.

Svanholm Allé 2 • 4050 Skibby • 47 56 66 60 man-torsdag: 15-17.30, fredag: 14-18.00, lørdag: 10-14.00

4

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 5

I N D H O L D

Naturlig varme til børn

& voksne

Læs blandt andet om:

»

Økologi er to ting. Dels fødevarer produceret uden hjælpestoffer som ukrudtsmidler, medicin og kunstgødning, dels videnskaben om hvordan forskellige organismer – dyr, planter, mikrober påvirker hinanden og de omgivelser de lever i. JØRGEN MARTINUS • SIDE 6

»

Vand betyder alt for mennesket. At vand ikke bare er vand blev tydeliggjort, da Danmark i september i år havde besøg af den japanske forsker Dr. Emoto, der har forsket i kvantefysik og vand udtrykt gennem billeder af vandkrystaller, han tager under mikroskop. PER CLAUSEN OG ANJA HÄRLE EBERHARDT • SIDE 8

»

Jeg er nu nået frem til at fokusere på high end økologi, d.v.s. produkter uden syntetiske tilsætninger, produceret økologisk, der samtidig præsenterer sig godt. Mine varer ligger ikke i den billige ende, og det skal de heller ikke, for hvis folk vil købe billigt, så kommer kvalitet og miljøbevidsthed oftest i anden række. ANNE WRIGHT • SIDE 10

»

De intensivt opdyrkede arealer er kendetegnet ved at være fattige på vilde planter og dyr, så kun i de få landbrug, hvor der stadig er ekstensiv drift med græssende kreaturer og høslæt, findes endnu specielle og alsidige levevilkår for en righoldig flora og fauna. LENE KRØL CHRISTENSEN, BENT SKOVMAND & LIV LØNNE DILLE • SIDE 12

» »

Børn i Kolding samlede brugte batterier som aldrig før FRITZE LUNDSTRØM • SIDE 20 For jeg tror på, at fremgangen for økologisk chokolade ikke kun skyldes de gode økologiske råvarer, det omhyggelige arbejde, den høje kvalitet og manglen på underlige tilsætningsstoffer, men også den glæde og stolthed, som vi efterhånden fem-seks medarbejdere hos Økoladen lægger i hvert eneste stykke chokolade. JAN ELMELUND • SIDE 22

»

En lille meget smuk kogebog trykt på luksuspapir. Den er en guldgrube af gode opskrifter, den er handy, på alle måder en bog man må eje. Opskrifterne er en duft af søde krydderier og et fantastisk udgangspunkt for at lave mad. FRITZE LUNDSTRØM • SIDE 24

»

Det handler om at skabe en skole, som ikke er erhvervsmæssigt orienteret, men som udstyrer eleverne med de praktiske og teoretiske redskaber, der kan berige deres eget liv CAROLINE MEYER WHITE • SIDE 26

»

Danmark har forpligtet sig til, at forbruget af biobrændstoffer skal udgøre mindst to procent af det samlede forbrug af benzin og dieselolie til transport inden udgangen af 2006.

LARS CLARK OG JØRGEN MARTINUS • SIDE 30

• Undertøj i ubehandlet uld og uld/silke • Bekvemt og behageligt at have på • Giver ensartet varme og maksimal bevægelsesfrihed • Mange modeller og størrelser • Rekvirer materiale eller download på www.helios.dk

NYT KATALOG 05/06 – tøj i uld, silke og uldsilke til børn & voksne

Send nedenstående kupon i lukket kuvert til: Dansk Helios Østerskovvej 2, Pjedsted • 7000 Fredericia Eller kontakt os: Tlf. 7595 4088 • Fax 7595 4654 naturposten@helios.dk Du kan downloade kataloget på www.helios.dk Ja tak, send mig yderligere information om undertøj i uld og silke. Navn: Adresse: Postnr./by:

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 6

Frugt og fjerkræ – Økologisk naturligvis AF JØRG E N MARTI N US

Økologi er to ting. Dels fødevarer produceret uden hjælpestoffer som ukrudtsmidler, medicin og kunstgødning, dels videnskaben om hvordan forskellige organismer – dyr, planter, mikrober påvirker hinanden og de omgivelser de lever i. I Christian Hansens frugtplantage på 42 tønder land (ca. 23 hektar) ved Randers Fjord går de to begreber op i en højere enhed. Under frugttræerne går gæs, ænder og kyllinger. De nyder gavn af opvæksten under frugttræernes beskyttende tag. Allerede når de er fire til fem dage gamle, tør de begynde at bevæge sig ud i plantagen. Derved får de hele tiden erobret nye områder - og muligheden for til stadighed at få nyt dejligt grønt. Træerne giver fjerkræet den tryghed, der er nødvendig, for at det tør bevæge sig længere og længere væk. Jo længere væk fuglene bevæger sig - jo mere grønt spiser de jo mere bliver deres gødning fordelt - jo bedre trives de - jo

6

færre sygdomme har de mulighed for at få - jo bedre bliver spise-kvaliteten. ”Mit mål har været at skabe en produktion af frugt og fjerkræ, der gavner og støtter hinanden gensidigt. I al beskedenhed synes jeg faktisk, at dette er lykkedes fuldt ud, – ikke at det ikke kan gøres bedre. Det kan det ganske sikkert. Men to så vanskelige produktioner som frugt og fjerkræ kan faktisk organiseres, så de læner sig op ad hinanden. Miljøhensyn og dyrevelfærd tager hinanden i hånden og resulterer i en ekstrem høj spisekvalitet”, udtaler Christian Hansen. ”Alle mine dyr slagtes på det tidspunkt, hvor de er færdige med at gøre deres arbejde i frugtplantagen, dvs. på det tidspunkt, hvor de har spist al nedfaldsfrugten og græsset. Spisekvaliteten i kødet er på det højest tænkelige niveau lige der. Derefter fryses de nænsomt ned. Ved denne fremgangsmåde får mit fjerkræ en fortrinlig

vildtagtig smag! Af samme grund producerer jeg ikke fjerkræ om vinteren, der er ingen nedfaldsfrugt og græs”. Gæs Gåsen har en umættelig appetit på græs, ukrudt og nedfaldsfrugt. I lange perioder lever gæssene, kun af det, de selv kan finde, hvis der altså er nok af det (ellers æder de af frugttræerne). Der er ca. 50 gæs / ha i plantagen. Ænder Fra naturens side er ænder den fjerkræart der bevæger sig mindst omkring. De bliver ved deres foder og badevand. Gennem de sidste to år har Christian Hansen udviklet et system så badevandet kan flyttes rundt i plantagen og marken. Hver fjerde til femte dag flytter han bassinet med ændernes vand, så de hele tiden kommer på nyt græs og kan sprede deres gødning. Christian har været med til at

ændre EU-reglerne for økologisk andeopdræt. Før hed det, at ænderne skulle have adgang til ’sø eller vandløb’. Nu er formuleringen ’sø, vandløb eller lignende’. Og det er jo meget bedre, at klatterne gøder frugttræerne end, at de forurener sø og å. Kyllinger Modsat de to andre fjerkræarter, bruger kyllingerne deres oprindelige hus i hele opvæksten. Fra tidlig morgen til sen aften er kyllingerne travlt beskæftiget i frugtplantagen. Om natten går de i husene, hvis da ikke vejret er så godt, at de vælger at sidde i et træ natten over. Specielt i forårsmånederne tager de mange af de larver og insekter, der ellers ville gøre skade på frugten. Fugleinfluenza Med frostens komme er alt Christians fjerkræ slagtet i år. I 2006 kommer der ikke høns eller kalkuner, som der har G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 7

GÆS, ÆNDER, KALKUNER Økologisk naturligvis – Leveres til hele landet Sælges på torvet Ingerslev Boulevard, Århus hver lørdag og onsdag i december. Bestil på tlf. 86 48 51 01 eller via www.frugtogfjerkrae.dk Chr. Hansen, Ryderne Frugt og Fjerkræ, Udbyhøj. www.frugtogfjerkrae.dk

været før, i plantagen. På grund af fugleinfluenzaen skal høns og kalkuner holdes i hus. Ænder og gæs kan være ude, men deres foder- og vandingspladser skal overdækkes. Frugt I plantagen dyrker Christian Hansen sødkirsebær, æbler, pærer, blommer og hasselnødder. Omkring 1. juli starter høsten af sødkirsebær - de første æbler (Stark Earliest og Transperente Blanche) modner sidst i juli. Ca. 20. august er Discovery ved at være klar, og fra først i september står æblerne i kø for at blive plukket: Rød Ananas, Aroma, Prima, Vanda, Guldborg, Pigeon, Spartan, Lobo, Ingrid Marie, Bodil Neergård, Belle de Boskop m.fl. I september kommer pærerne også: Grev Moltke, Gråpære, Conference, Fondante m.fl. Midt i august modner de første blommer: Opal, Reine

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

Claude. Sidst i september bliver nødderne plukket. Dansk økologisk frugt har det svært. Alt andet lige er der flere skurvpletter på æblerne fra Christians plantage, end på de æbler, der bliver sprøjtet med kobber, som det er tilfældet med både konventionelt dyrkede æbler og økologiske æbler fra udlandet. Kobber er et giftstof, der gør jorden ufrugtbar efter 20 - 30 år. Æblemost Christian Hansen sælger kun varer, der er produceret i hans egen frugtplantage! De æbler, han vurderer til ikke at være pæne nok til salg, bliver presset til æblemost, som fremstilles på stedet hver lørdag indtil jul. Den er således total friskpresset uden pasteurisering med holdbarhed seks til syv dage. Christian har følgende overenskomst med sit fjerkræ: ”Alle de æbler og pærer der falder ned på jorden er deres, -

og alt hvad der hænger på træerne er mit!” Dvs. han laver æblemost af plukkede æbler, der har samme modningsstatus og aldrig af nedfaldsæbler. Det giver mosten en meget gennemtrængende æble/pæresmag. Man kan smage årstiden i mosten. Salg Christian Hansen sælger sine varer fra torvet på Ingerslevs Boulevard i Århus, på nettet og gennem en række forhandlere rundt om i landet. Læs nærmere på www.frugtogfjerkrae.dk eller ring tlf. 8648 5101. På hjemmesiden er der også uddybning af Christian Hansens metode til opdræt af gæs og ænder. ”Økologiske gæs: Afgræsning af udlægsmarker og frugtplantager” og ”Fjerkræ – Miljøeffekt ved produktion af økologiske slagteænder”. ■ FOTO: MORTEN TELLING OG CHRISTIAN HANSEN

7


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 8

Rent vand eller vanvid Kroppen består af 70 % vand – men det rene vand er truet

A F P E R C L A U S E N O G A N J A H Ä R L E E B E R H A R DT

Artiklen er skrevet med stort træk på inspiration og viden fra Lone Albrektsen, cand. agro. og vandpolitisk kender Vand fascinerer Vand betyder alt for mennesket. At vand ikke bare er vand blev tydeliggjort, da Danmark i september i år havde besøg af den japanske forsker Dr. Emoto, der har forsket i kvantefysik og vand udtrykt gennem billeder af vandkrystaller, han tager under mikroskop. Emoto har bl.a. sammenlignet krystaller lavet af dråber af kildevand og vand, der er renset. Hvor kildevandet danner smukke krystaller, giver det rensede vand plumpe former. Det betyder altså noget, hvordan vi behandler vandet, men hvad det betyder, kan vi ikke svare på i dag. Emoto mener, at billederne kan give et mere helhedsorienteret udtryk for vandets kvalitet, og af hvordan det reagerer på forskellige behandlinger, f.eks. kemikalier, UV-behandling, "rensning" af vand i kulfiltre, eller med klor. Det er endnu en antydning af, at kvaliteten af det vand vi indtager er helt afgørende for vores sundhed, og at vi ikke skal regne med, at vand bare kan forurenes og så renses bagefter.

8

EU tæppebomber med vanddirektiver EU er ikke den eneste instans, der truer vores grundvand, men EU har stor indflydelse på Danmarks vandforvaltning og EU lægger sig på mange måder i vejen for at få stoppet truslerne mod det rene vand. Fordi dansk lovgivning er underlagt EUlovgivning, og fordi EU fremmer en stadig større industrialisering af landbruget, hvilket er den altovervejende trussel mod vandet. Den rige undergrund I Danmark er vi ikke rige på spændende ressourcer som guld og diamanter, og mange børn er blevet skuffede, når de i skolen har lært, at Danmark skam er rig på råstoffer, men det er altså ler og grus, der er tale om. Man skal unægtelig interessere sig en del for anlægsarbejder for at se det storslåede. Danmarks undergrund, der består af aflejringer og ikke fast klippegrund, er samtidig årsag til at vi har store ressourcer af rent grundvand. Hvor man i andre lande bruger det bedste vand til at hælde på flasker (kildevand) og så har renset flodvand i hanerne, så bruger vi i Danmark grundvandet til alt fra tøjvask til

M F E N H E D S L I S T E N O G S E K R E TÆ R F. Ø K O L O G I S K O M S T I L L I N G F O R E N H E DSLISTE NS FOLKETI NGSG RU PPE

markvanding. Det er der ikke nødvendigvis noget i vejen med, fordi vi har så meget, men det har samtidig ført til en meget arrogant holdning overfor undergrundsressourcerne. Jeg hentyder til det faktum, at det er tilladt landbrug og private at sprøjte i naturen med gifte, som endda allerede er fundet i grundvandet. Det er også tilladt landbruget at sprede store mængder gødning på størstedelen af Danmarks areal, selvom nitratindholdet i grundvandet er kraftigt stigende, og nitrat er kræftfremkaldende. Indtages der for store mængder nitrat gennem mad og drikke, kan det skabe iltmangel hos småbørn og fostre. Sprøjtemidler på glidebane Da man oprindelig startede med at måle for sprøjtemiddelrester i grundvandet var politikken, at der ikke måtte være så meget sprøjtemiddel i vandet, at det kunne måles. Den gang var den laveste koncentration, man kunne måle, 0,1 myg (mikrogram)/ Liter. Derfor er det den grænseværdi, der står i EU´s oprindelige Grundvandsdirektiv fra 1980. De ulyksagelige grænseværdier for nitrat i drikkevand på 25 mg /L som

vejledende grænse og 50 mg / L som grænse, hvorover en boring skal lukkes, stammer fra det oprindelige drikkevandsdirektiv. Det er grænser, der er videreført i den danske lovgivning. Det skal ses i sammenhæng med, at grundvand under naturområder indeholder 0-5 mg nitrat / L, at naturområder generelt bliver kraftigt gødningspåvirkede, hvis de modtager vand med over 10 mg nitrat / L, og rensningsanlæg som Lynetten, højst må udlede renset spildevand med 8 mg nitrat / L. De pesticider, som er optaget på bilagene i EU´s Pesticiddirektiv, skal også tillades i Danmark, med mindre at Miljøstyrelsen kan bevise, at grænseværdien for sprøjtemiddelrester overskrides i grundvandet. Men grænseværdien har, siden det oprindelige grundvandsdirektiv blev vedtaget, været på en uheldig glidebane. De tilladte 0,1 myg / L er blevet til 0,1 myg – i gennemsnit, – i alle de prøver der tages over året. Endda over året – i et større vandindvindingsopland. Der skal derfor være en stadig nedsivning af sprøjtemiddelrester gennem året i et stort

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 9

område, før det anses for uacceptabelt. Sprøjtemiddelindustrien har så efterfølgende fået den kattelem, at forskerne på danske forskningsinstitutioner har udregnet, hvor meget landmændenes sprøjtedosis skal nedsættes med, for at nedsivningen teoretisk set kommer ned under den tilladte grænseværdi. Viser det sig så efter nogle, år at de nye beregninger ikke holder, – ja så må man jo bare lave dem om. Med kommunalreformen har regeringen som noget nyt lagt det ud til kommunerne at give tilladelse til rensning af drikkevandet for pesticider. Det har hidtil været Miljøstyrelsens ansvar, som den har forvaltet uhyre restriktivt. Opfyldningskvote for nitrat Grundvandsdirektivet er for tiden til revision. Grundvandsdirektivet fastslår en tilladelse til 50 mg nitrat / L i alt grundvand. Det er blevet til en opfyldningskvote, som reelt tillader at man må fylde op til 50 mg nitrat / L i grundvandet, før der skal skrides ind. Det er i strid med Vandrammedirektivet som Grundvandsdirektivet i virkeligheden er underlagt. Vandrammedirektivet siger, at

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

nationalstaterne har pligt til at forhindre yderligere nedbrydning eller forringelse af naturressourcerne, og at de skal forbedre kvaliteten af økosystemet i sin helhed. Tjene penge på vand – nu også i Danmark EU fører den politik i WTO (verdenshandelsorganisationen), at der stilles krav til U-lande, der skal have økonomisk støtte eller lån, om at vandforsyningsog elsektoren privatiseres. Det har ført til uhyrlige vandpriser i nogle lande og endda givet anledning til generalstrejke i Bolivia. I Danmark er regeringen ved at følge op på den politik. Der er lovforslag på vej om at ”hvile i sig selv” princippet, som vandværkerne fungerer under, altså at der ikke skal være økonomisk overskud på driften – skal erstattes af et prisloft. Det er i det hele taget en udvikling som de multinationale flaskevandsfirmaer og kemikoncerner i Europa længe har været meget interesserede i og har lobbyet for. De kan fortsat sælge deres kemikalier. Vandet i hanerne bliver dårligere, hvilket kun kan øge salget af flaskevand. Disse firmaer kan samtidigt kaste sig

over at gå ind i vandforsyningsbranchen gennem rør. Der har tidligere været seriøst arbejdet på at få lagt rør med drikkevand fra Danmark til Spanien. Det må være det ultimative udtryk for varernes frie bevægelighed i EU. Økologisk jordbrug er vejen frem Det eneste rigtig gode kort vi har på hånden, når drikkevandet skal sikres, er de mange erfaringer med omstilling af landbruget til økologisk dyrkning. Økologisk jordbrug kendetegnes ved fravær af sprøjtemidler, og gødningsregnskaberne viser et halvt så stort gødningsforbrug pr. arealenhed i økologiske jordbrug (som i konventionelle). Vi skal derfor anvende det offentlige forbrug aktivt og købe økologisk ind når det offentlige bespiser i f.eks. vuggestuer, sygehuse og skoler. For hvorfor skulle det offentlige først betale for maden og derefter for oprydningen. Vi er da ikke molboer! (undskyld til jer på Mols). ■ FOTO: ADREM.DK

9


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 10

Gårdbutik på Østerbro?

10

AF ANNE WRIGHT

BUTIKSEJER

En dag for nogle år siden stod jeg med kataloget om åbent hus i august måned i mange af gårdbutikkerne, og jeg funderede lidt. Det er da en god ide, at folk fra byen kan komme ud på landet og se gårdbutikkernes aktiviteter på nært hold en gang om året. Men, tænkte jeg videre, er det

skulle ikke være mad (for kompliceret på grund af alle de sikkert fornuftige regler som levnedsmiddelmyndighederne opstiller!) og de ting, jeg ville have, skulle være tilpasset til byboernes smag. Det er jo ikke alle varer i gårdbutikker, der passer til familien på 3. sal i København.

er blevet forarbejdet på en miljøskadelig måde og som helst også har ’fair trade’ kvalitet, hvis der er tale om importerede ting. Butikken dækker lige fra sengetøj til voksne i økologisk bomuld over tøj af hør og økologisk bomuld, uld fra Dansk Pelsuld og lammeskinds-

man kan slænge sig i sofaen og glæde sig over, at der ikke er noget, der strammer!

ikke sådan, at det i virkeligheden er folk i byerne, der vil være interesserede i, at gårdbutikkernes varer var nærmere på dem - ikke én gang om året - men hele året? Ud af den inspiration fandt jeg frem til min ide om at ville åbne en "gårdbutik i byen". Men der var selvfølgelig den lille hage ved det, at jeg jo ikke havde et gårdbrug på Østerbro, der kunne producere de dejlige varer, som gårdbutikkerne på landet gør. Altså måtte jeg finde en lille drejning på ideen. Der

Økologi – ”high-end” Jeg er nu nået frem til at fokusere på high end økologi, d.v.s. produkter uden syntetiske tilsætninger, produceret økologisk, der samtidig præsenterer sig godt. Mine varer ligger ikke i den billige ende, og det skal de heller ikke, for hvis folk vil købe billigt, så kommer kvalitet og miljøbevidsthed oftest i anden række. Jeg har derfor kun produkter, der er lavet af naturlige ingredienser, der ikke

sutter til babyer. Et særligt kuriosum er palmefibersjaler fra Filippinerne, som er designet af en filippinsk designer, Dita Sandico Ong. Palmerne dyrkes uden pesticider og insekticider, så der er i den forstand tale om en bæredygtig produktion. Til gravide har jeg også de virkelig dejlige foldover- bukser af 100 % økologisk bomuld fra Gossypium (se nummer 3 / 2005 af Grøn Hverdag). De kan bruges gennem hele graviditeten og bagefter til fx yoga – eller som fritidstøj, hvor

trygge ved. Der er ingen tvivl om, at den store debat om de hormonforstyrrende konserveringsmidler med parabener er trængt ind i folks bevidsthed. Mange gravide får tidligt besked om at undgå hudpleje, der via blodbanen kan skade fostret. Jeg har derfor erklæret min butik for ’parabenfrit område’ og alle, også gravide, kan trygt købe de mærker, jeg har udvalgt. Jeg har også fået nogle æteriske olier fra Frankrig, der er certificeret økologisk af

Hudplejeprodukter skal være økologiske Jeg tror, at der i fremtiden kommer til at være en stigende interesse for hudplejeprodukter, som forbrugerne kan føle sig

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 11

ECOCERT, det franske officielle certificeringskontor for økologiske producenter. Jeg undgår i det hele taget alle hud – og hårpræparater, der er fremstillet af petrokemiske produkter, dels fordi de kan være allergene, dels fordi de naturlige egenskaber, der er ved planteudtræk er så langt

hyppigt vinbønder faktisk sprøjter. Der var ingen insekter i området, til gengæld var der heller ikke nogen rovfugle, til trods for at vi befandt os på landet! Så det var ikke svært at beslutte, at hvis der skulle være lækkerier i butikken, så skulle de være økologiske. Man kan jo godt en gang

gennemarbejdede og designet er i top.

mere virksomme end de syntetiske produkter, der findes i størstedelen af de konventionelle cremer, shampooer mv. (der i øvrigt også for langt de flestes vedkommende er fyldt med vand og derfor helt uden den virkning, som de præparater, der anvender planteudtræk).

imellem have lyst til at forkæle sin familie og sig selv, samtidig med at man tager hensyn til miljøet og familiens sundhed. Derfor har jeg et pænt sortiment af økologiske vine og cognac, og jeg har også glæde af at have Prins Charles’ økologiske te- og delikatesseserie, Duchy Original Organic, som kunderne synes godt om. Snart lancerer prinsen tillige en hår – og badeserie med certificerede økologiske ingredienser. Det glæder jeg mig til, for hans produkter er

sjovt og instruktivt for mig at tage til Nürnbergs ”Biofach”messe og Paris’ ”Natexpo”, hvor det går op for én, hvor mange entusiastiske mennesker der er inden for den verden. Det er helt opløftende at opleve, at man ikke er ene om at tænke, at vi skal passe på os selv og jorden! Det er målet med min butik (og webbutik), at det kan lade sig gøre at finde ting af skønhed og kvalitet samt design (ikke mindst i emballagen), der kan appellere til et

Vin uden pesticidrester Efter at have boet fire år i Schweiz, i en gammel vingård omgivet af de smukkeste vinmarker, fandt jeg ud af, hvor

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

Sustainable design Det er ingen hemmelighed, at man bliver nødt til at tage lidt omkring for at finde et sortiment, der både har høj kvalitet og samtidig er økologisk. Derfor har det været

storbypublikum. Jeg tror, at det er vigtigt at gøre sig klart, at hvis man skal være et attraktivt alternativ til de billige, mindre kvalitetsbevidste tilbud, så handler det i høj grad om et nutidigt udtryk i designet. De kunder, der køber økologisk i storbyerne vil have det hele, og de lader sig ikke nøje med det,

man kunne kalde det ’langhårede look’. Man kan udtrykke det på den måde, at kunderne bevæger sig hen i retning af ’sustainable design’ i deres valg af forbrugsgoder. ■ FOTO: ANNE WRIGHT OG FRITZE LUNDSTRØM

11


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 12

Sæt Planterne i Banken!

AF LE N E KRØL CH RISTE NSE N, BE NT SKOVMAN D & LIV LØN N E DI LLE NORDISK G E N BAN K, ALNARP, SVE RIG E

Næsten alle danskere færdes jævnligt i naturen. Den danske natur et af de elementer, som hvert år tiltrækker mange udenlandske turister til Danmark. Friluftslivet giver sundhed og livskvalitet og er derfor af stor værdi for både borgere og turister. Det danske landskab er i høj grad et kulturlandskab opdyrket og bebygget gennem tiderne med en flora og fauna, der er tilpasset hertil. Det er især kysten og de lavvandende kystområder, som giver dansk natur sit særkende og internationale betydning. Næsten alt hvad vi forstår ved natur, er mere eller mindre påvirket af menneskers virke. Endvidere er Danmark det land i EU, hvor landbrug optager den største procentdel af det samlede areal og over 90 % af landbrugsarealet dyrkes intensivt. Kun ca. 7,5 % ligger ud med vedvarende græsarealer, og kun ca. 12 % er søer, moser, heder og klitter. De intensivt opdyrkede arealer er kendetegnet ved at være fattige på vilde planter og dyr, så kun i

12

de få landbrug, hvor der stadig er ekstensiv drift med græssende kreaturer og høslæt, findes endnu specielle og alsidige levevilkår for en righoldig flora og fauna. Det er sådanne steder, vi skal værne om! Forudsætningen for den meget lysafhængige floras og faunas fortsatte eksistens er, at de ikke trues pga. tilgroning med andre, mere dominerende vækster. Det er kombinationen af ophørt ekstensiv landbrugsdrift og den øgede tilledning af luftbårne næringsstoffer, der er hovedårsag til, at mange naturområder i disse år gror til og springer i krat. Derfor er en styrket naturlig landskabspleje med indsætning af husdyr af forskellig art en forudsætning for at kunne afvende en sådan forkert udvikling. Kvæg, heste, geder, får, gæs og svin yder nemlig en varieret indsats med hensyn til afgræsning, afgnavning og evt. roden i jorden. Den seneste samlede vurdering af arternes status er givet i den nationale Rødliste fra 1997, hvor 2.799 arter af de i alt ca. 10.600 behandlede arter inden for 19

plante- og dyregrupper anses for at være i fare for at forsvinde fra den danske natur, mens 343 arter anses for at være helt forsvundne. Den Nordiske Genbank Det nordiske samarbejde er vigtigt på genressourceområdet; bl.a. varetages en stor del af ex situ bevaringen af danske plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug af vores fælles nordiske institution, Nordisk Genbank. Nordisk Genbank har eksisteret siden 1979. De nordiske kulturplantefrø bliver frosset ned i Sverige, nærmere bestemt i Alnarp lidt nord for Malmö, hvor SLU – Det svenske Landbrugsuniversitet har en afdeling. Frøene bliver lagt i egne indpakninger og de ligger opbevaret i almindelige frysere. I fryserne hos Nordisk Genbank findes over 30.000 forskellige samlinger af frø. Der findes frø fra over 237 nordiske kulturplante-arter fra byg, timothe til ærter og hvidkål som på denne måde bevares for fremtiden. Yderligere findes der et

sikkerhedslager nord for polarcirklen, på den norske øgruppe, Svalbard. Nordisk Genbank er en fælles genbank for alle de nordiske lande og de danske frø ligger lagret der sammen med frø fra andre nordiske lande. Ikke alle plantearter kan opbevares som frø, og disse bliver i stedet opbevaret i egne klonarkiver, som findes i alle de nordiske lande. Det kan f. eks. være en gammel æblesort, som bliver bevaret i en frugtplantage. Klonerne er naturlige planter, som blot holdes i live på deres normale voksested. Der findes mange typer klonarkiver og de er specialiseret på de enkelte sorter, så som frugt og bær, grøntsager og urter, samt roser. Planternes egenskaber i fremtiden I et lidt længere tidsperspektiv kommer vi til at stå over for udfordringer med hensyn til planternes egenskaber. Det kan være ændrede kvalitetskrav, ændrede klimaforhold, ændrede og mere miljømæssigt skånsomme produktionsmetoder, hjælp til forbedret

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 13

fødevareproduktion i den tredje verden, ny medicin, nye energiafgrøder eller i dag helt ukendte behov. Det er derfor nødvendigt med et bredt spektrum af genetiske ressourcer at kunne forædle ud fra. Dette spektrum omfatter ikke alene de domesticerede – de dyrkede arter, men nok så meget disse arters vilde slægtninge, hvis genetiske egenskaber efterhånden vil kunne kortlægges og dermed udnyttes i forædlingen af de planter, der bliver behov for i fremtiden.

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

Mangfoldigheden af plantearter og den genetiske variation indenfor arterne er en vigtig del af og forudsætningen for at opretholde den biologiske og økologiske diversitet, der kan sikre mulighed for, at planterne kan tilpasses fremtidens behov. Den væsentligste del af de planter, der anvendes til fødevarer og jordbrug, er forædlede gennem generationer med oprindelse i vilde arter i sin tid. Og de dyrkede planter forædles stadig, f.eks. for at lave plantesorter, der kan dyrkes

mere effektivt med mindre brug eller helt uden brug af pesticider, eller plantesorter til fødevarer med bedre smag, sundheds- og ernæringsværdi samt bedre egnethed til forarbejdning. Når plantegenetiske ressourcer forsvinder, kan de ikke genskabes. Arbejdet som mange frivillige bidrager med gennem at give nye sorter til samlingen, bliver derfor vigtig for at forvalte vores kulturplanters genetiske arv. I yderste instans kan vi bringe vores globale

fødevaresikkerhed i fare, hvis ikke vi passer på naturen og sætter vores planter i banken! ■ Henvendelse vedrørende besøg eller spørgsmål om planter til: Lene Krøl Christensen, Nordisk Genbank, box 41, 23 053 Alnarp, Sverige. Tlf. 0046 4053 6646 www.ngb.se

FOTO: NORDISK GENBAK OG LARS CLARK

13


GH4-2005

22/11/05

9:26

Side 14

Grønne Familier – Danmarks største grønne forbrugerforening Vær med til at give miljøet en hånd - hver dag. Støt op om Grønne Familiers arbejde for: - at sikre ordentlige fødevarer - mindre emballageforbrug - flere miljøvenlige varer - flere økologiske varer - bedre information til forbrugerne Vi udgiver Danmarks eneste grønne forbrugerblad – Grøn Hverdag - fire gange om året Landsbestyrelsen

Fra venstre 1. række: Karen Strandesen, Fritze Lundstrøm, Ilse Friis Madsen (næstformand) og Jørgen Martinus (sekretær) Fra venstre 2. række: Lars A. Clark (formand) og Ellis Hasseriis Peer Rosing-Schow er ikke med på billedet Fotograf: Hans-Jørgen Hansen

14

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 15


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 16

Præmier i Jule Quiz

5 æsker fyldte chokolader fra Økoladen

4 x 1 flaske økologisk cognac 6 x 1 kogebøger,

”Lafragette” fra Halkær Vin

Kille Ennas ”Jul og Vintermad” 6 x 2 flasker økologisk vin fra Halkær Vin

1 flaske rød ”Albet i Noya, Lignum Negre” 1998 1 flaske rosé ”Albet i Noya, Pinot Noir-Merlot Classic” 2001

Send løsninger senest den

Præmier til Jule Quiz 2005

23. december 2005 (poststempel gælder) og du modtager din præmie efter jul. Medlemmer af Grønne Familiers lands- og kredsbestyrelser kan ikke deltage i konkurrencen.


fra

d”

d-

ei

GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 17

Deltag i vores Jule Quiz Svar på de 8 spørgsmål og send til Grønne Familier, Økologihuset, Blegdamsvej 4B, 2200 København N

1. Kan man købe pålægschokolade fra Økoladen?

2. Hvad hedder Mølle Skovlys hjemmeside?

❑ Ja

---------------------------------------

8. Kan man få madopskrifter fra Helios?

8. Kan man isolere et hus med vulkanske sten

❑ Ja

❑ Ja

❑ Nej

❑ Nej

3. Har Svanholm en gårdbutik ?

4. Kan man skifte hovedet på en tandbørste?

5. Skriv navnet på 3 banker med ”økologisk” pengepolitik

❑ Ja

❑ Ja

❑ Nej

❑ Nej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Kan man aflevere brugte batterier hos en fotohandler?

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ Ja

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ Nej

Post nr. . . . . . . . By: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www. gronnefamilier.dk tlf. 3315 3345


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 18

GRØNNE FAMILIER BLEGDAMSVEJ 4B +++ 1621 +++ 2200 KØBENHAVN N

Reg.nr.

KA73

Kontonr.

INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Indbetaler

Kreditornummer og beløbsmodtager

Kreditornummer og beløbsmodtager

81828318

81828318

GRØNNE FAMILIER BLEGDAMSVEJ 4B 2200 KØBENHAVNN Meddelelse til modtager

220 kr.

❏ Erhvervs- / institutionsmedlemskab 2006

440 kr.

❏ Abonnement 2006

180 kr.

Kroner

Øre

.

.

,

Betalingsdato

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+73<

9860

Underskrift ved overførsel fra konto

❏ Medlemskab 2006

Dag

+81828318<

KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Måned

GRØNNE FAMILIER BLEGDAMSVEJ 4B 2200 KØBENHAVNN Kvittering

Kroner

År

FIK 731 (01.99) 0000-1923

Øre

.

.

,


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 19

UBEHANDLET

M/LANOLIN

REN ULD Bæredygtigt tøj til afspænding, yoga og fritid... Funktionelt design i luksus kvalitet Økologisk bomuld – handlet ’fair trade’ Designet til yoga og afspænding Behageligt - også til fritiden Tlf: 40 20 34 64 www. gossypium.dk

Ammeindlæg, baby-uldsvøb, giftfrie lammeskind, finuldslanolingarn til undertøj, færdigstrikkede undertrøjer, strikkede tæpper i metermål, lanolingarn i changerende farver, varmt undertøj i uld eller uld/silke ulddyner og -madrasser.

Besøg butikken eller ring efter vareliste eller se mere om os på vores website. N AT U R L I G B E K L Æ D N I N G V. ANNE BAK, BRAMSLEV BAKKER 12, 9500 HOBRO, 9851 1223 WWW.NATURLIG-BEKLAEDNING.DK

GRANTOFTEGAARD - økologisk landbrug med åbne stalde og adgang til mark og fold Hestevognstur med jydske heste: tirs og ons 10.00 - 13.00. Rundvisning efter aftale: tlf. 20 21 28 38 Gårdbutikken, tlf. 44 77 36 96. Åbningstider: man-ons 8.30-14.30, tor-fre 8.30-17.30 og lør-søn 11.00-15.30. December på Grantoftegaard På gårdspladsen sælger vi alle ugens 7 dage økologiske juletræer og gran, mens hestevognen kører med lys i lygten. Lørdag og Søndag fra 10-13 sælges der lune hjemmelavede oksefrikadeller med rødkål samt gløgg og kaffe mm. Se nærmere på vores hjemmeside Grøntsager sælges fra døgnåben stadevogn. Sortiment varierer efter årstid. Fonden Grantoftegaard • Pederstrupvej 69 • 2750 Ballerup • Tlf. 44 77 37 11 www.grantoftegaard.dk • E-mail: grantoftegaard@balk.dk

Tjener dine penge noget formål? RING

at pengei pengeets kvitte-

re

Opret en rentefri indlånskonto i vores regnbueafdeling. Kontoformen giver mulighed for grønne og bære dygtige udlån indenfor miljø, kulturelle og sociale områder. Regnbueafdelingens ‘etiske råd’ varetages af Regnbueforeningen, der er en selvstændig forening. Nærmere information

Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63, 4200 Slagelse Telefon 58 50 47 70

Peter Djurtoft Andelskassen J.A.K. Slagelse

www.andelskassen-jak-slagelse.dk

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

19


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 20

Hit med batterierne Børn i Kolding samlede brugte batterier som aldrig før

AF FRITZE LU N DSTRØM

Grønne Familier i Vejle Amts idé og ønske om at børn og forældre skal være mere opmærksomme på miljøfarligt stof, som man i det daglige er i kontakt med, bl.a. batterier, har båret frugt i meget stort mål. Batterier er en stor del af børns hverdag. De findes i deres legetøj – lommelygter – vækkeure osv. Mange batterityper indeholder stadig farlige grundstoffer, og det er svært for den enkelte at se forskel på de forskellige batterityper. Derfor skal alle batterier sorteres væk fra det daglige affald. Udgangspunktet for indsamlingen var en konkurrence mellem skolefritidsordningerne i Kolding Kommune med præmier til den SFO, der indsamlede flest kg. batterier pr. barn i 4 uger. 1. præmien En teaterforestilling med Jytte Abildstrøm 2. præmien En tur i Slotssøbadet i Kolding 3. præmien En tur i Legoland Miljømærkesekretariatet donerede miljørigtige balloner til alle deltagere. Vi henvendte os til renovationsafdelingen i Kolding Kommune, og spurgte om den ville samarbejde. Renovationsafdelingen syntes, at idéen var fin. Indsamlingskasser til batterier blev fordelt og indsamlet af kommunen til i alt 15 SFO’er, i alt 2366 børn deltog i

20

konkurrencen. Der viste sig hurtigt en meget stor interesse for projektet. Børnene gik med ildhu op i projektet og indsamlingen eskalerede helt over al

øget deres viden omkring farligheden ved batterierne og samtidig skånet naturen. Lokalpressen har fulgt projektet tæt og Miljømagasinet

Vi håber, at dette projekt vil være med til at sætte mere fokus på, hvorledes vi kommer af med vores miljøfarlige materialer i hverdagen. Samtidigt kunne det være igangsætter for andre, til at gå i gang med et lignende projekt. Indsamling af batterier Aflever dine brugte batterier i forretninger der handler med elektronik, foto- og computerforhandlere, isenkræmmere, apoteker eller på containerplads /genbrugsstation. Når batterierne er blevet afleveret, hentes de af kommunens renovationsordning, der sorterer batterierne. deponeret og andre genanvendt.

forventning. Vi forventede, at børnene kunne samle ca. 600 700 kg batterier. Resultatet blev et helt andet, 7251 kg - over 7 tons batterier. Til sammenligning bliver der normalt afleveret 10 tons batterier til kommunen pr. år. Det svarer til ca. 0,16 kg / indbygger, og her har hvert barn/familie indsamlet 3,06 kg i gennemsnit. Det er svært at sætte ord på det utroligt flotte resultat, men samtidig også skræmmende. Hvor var de batterier havnet, hvis ikke indsamlingen havde fundet sted? Det glædelige er, at børnene har

på DR program 1 bragte en reportage fra overrækkelsen af 1. præmien til SFO i Sønder Stenderup. Her blev resultatet i alt 567 kg batterier = 9,78 kg / barn. 2. præmien gik til SFO i Vonsild, der samlede 1123 kg = 9,13 kg / barn og 3. præmien til SFO på Park Skolen, ialt 189 kg = 7,56 kg / barn. Alt i alt – et stort tillykke først og fremmest til vinderne, men også til alle der har bidraget til, at dette projekt i den grad blev en succes. Opmærksomheden er blevet skærpet i Kolding, omkring batterier.

Batterierne må ikke brændes Tungmetallerne fra batterierne bliver ikke væk i affaldsovnene på forbrændingsanlægget. De ligger tilbage i slaggen, som er resten fra forbrændingen. Den anvendes til for eksempel vejbygning, men hvis der er tungmetaller i den, kan den ikke bruges, da tungmetaller kan sive ned og forurene grundvandet og hobe sig op i fødekæden. Læs mere på www.hitmedbatterierne.dk

FOTO: FRITZE LUNDSTRØM

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

M


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 21

Grøn pris Det kan betale sig at tænke økologisk! Kolding Grønne Fond – en fond der støtter økologiske tiltag i Kolding Kommune, har givet Grønne Familier i Vejle Amt en pris på kr. 3.000,- for det gode initiativ og idéen til miljøprojektet, ”Batteriindsamling i alle Koldings SFO’er”. Prisen blev overrakt den 19. november 2005. Tillykke!

Læsestof til julen Masaru Emoto De skjulte budskaber i vand Bogen som er omtalt i artiklen på side 8. Vand fra klare kilder fremviser strålende, komplekse og farverige snefnug-mønstre, hvorimod forurenet vand danner ufuldstændige, asymmetriske mønstre med dunkle farver. SphinX forlag. 192 sider. Pris kr. 199. Lester R. Brown Plan B - for en klode i drift Nødvendige indgreb for en civilisation i vanskeligheder Forlaget Hovedland. 263 sider. Pris kr. 268.

Til vore annoncører Vi vil gerne sige Jer tak for den støtte I har givet vores blad i år, det betyder meget. Samtidig vil vi opfordre vores læsere til at støtte annoncørerne ved deres indkøb.

Jørgen Steen Nielsen Fra frihedens slagmarker Fra Kinas grænseløse kapitalistiske vækstcentre over Indiens slumbyer og eksploderende iterhvervscentre til det forarmede Kenya som kæmper mod gældskrise og jordejeres overflod. Informations Forlag. 464 sider. Pris kr. 298. Hermann Scheer En solar verdensøkonomi Om omlægningen fra den fossile til den solare verdensøkonomi, baseret på fornybare ressourcer. Forlaget Hovedland. 324 sider. Pris kr. 288

Idékatalog for Lersøparken, Bispebjerg Nordvest, november 2005 Idéer og faglige forslag til omstrukturering og videre arbejde med Lersøparken som ny og bedre bypark. Grønne Familier v. Jørgen Martinus har siddet i lokal arbejdsgruppe. Landssekretariatet har pdf-udgave af rapporten på 26 sider. IDÉKATALOG FOR LERSØPARKEN Idéer og faglige forslag til omstrukturering og videre arbejde med Lersøparken som ny og bedre bypark Formålet med dette idéoplæg er på den ene side at gøre opmærksom på parkens aktuelle problemer og potentialer, på den anden side og i forlængelse heraf, at samle en række forslag og idéer til anvendelse for en senere helhedsplan til Lersøparkens udvikling og forbedring.

Bispebjerg Nordvest, november 2005

økologiske dråber fra

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Landsbestyrelsen www.halkaervin.dk Ɣ 98 66 94 00

Mere end bare en landbrugsskole • økologisk produktion – i teori og praksis • individuel tilpasset undervisning • mulighed for løn under uddannelse • uddannelsen kan tages på engelsk med praktikophold i udlandet • gode fritidsaktiviteter, f.eks. musik, sport, foredrag og kunst. Interesseret? – se mere på www.kalo.dk

Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø Skovridervej 1, 8410 Rønde, tlf. 96 96 66 66 adm@kalo.dk, www.kalo.dk

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

21


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 22

Vi tror, at glæden kan smages !

AF JAN ELMELUND

For to år siden vidste jeg ikke ret meget mere om økologi, end jeg vidste om kvantefysik eller DSB’s køreplan mellem jul og nytår. Som far til tre drenge havde jeg selvfølgelig et forhold til økologiske produkter, fordi min kone og jeg bevidst gik - og går - efter ordentlige varer til ungerne og os selv. Men mit kendskab til alt det, der ligger bag økologi, var bestemt begrænset. Så ville skæbnen, at jeg kort efter stod som indehaver af Danmarks formentlig mindste, økologiske chokoladefabrik ved navn Økoladen. Hvordan dét gik til, skal jeg ikke trætte med her, men jeg vil meget gerne fortælle om min oplevelse med at arbejde med økologisk chokolade. "Økologisk chokolade? Det er da hulens besværligt!" Ja, jeg må indrømme, at det var min allerførste tanke, da jeg for første gang overværede, hvordan Økoladens chokolade bliver til. Det hele foregår i hånden. Der er ingen smarte robotter eller computerstyrede maskiner. Hos Økoladen er fremstilling af chokolade i bogstaveligste forstand et håndværk, hvor man både skal kunne tage fat og bruge sin sunde fornuft. Og så er der selvfølgelig alle reglerne om de økologiske råvarer og

22

ØKOLADE N

opbevaringen af dem, hvordan man behandler den færdige chokolade o.s.v., o.s.v. At Økoladens lokaler ligger på første sal og har en meget, meget lille vareelevator, fik ærligt talt ikke tingene til at virke enklere. Så førstehåndsindtrykket var "besværligt" og omstændeligt". Men glæden og stoltheden hos de to medarbejdere - jo, flere var vi faktisk ikke - var til gengæld så stor og lysende, at jeg lynhurtigt selv blev grebet af den. Og så var der selvfølgelig lige chokoladen …fabelagtig! Den positive oplevelse blev yderligere understreget af et kig ud af vinduerne, hvor Grønsund lå 30 meter væk og både skoven på Falsters nordkyst og Farøbroerne var så tæt på, at jeg måtte tage mig sammen for ikke at gribe efter dem. Jo, jeg var totalt og aldeles solgt til økologisk chokolade i almindelighed og Økoladen i særdeleshed. "Man bliver lidt glad inden i" Selv om man har titel af direktør og indehaver, foregår arbejdet på Økoladen ikke på de bonede gulve eller ved et arkitekttegnet skrivebord på direktionsgangen. For det første har vi hverken bonede gulve eller direktionsgange, og for det andet er det meget, meget sjovere at være med til at

fremstille den dejlige, økologiske chokolade end at gå i blankpudsede sko og sidde på kontor. Desværre kan jeg ikke være med så ofte, som jeg gerne ville, for der skal jo også sælges og købes ind, forhandles priser, indberettes til forskellige instanser, tænkes over nye produkter, holdes møder - og laves morgenkaffe til medarbejderne. Men når jeg ser mit snit til det, trækker jeg i den reglementerede beklædning og er med, hvor der virkelig foregår: I produktionen. Og jeg er ret ligeglad med, om jeg skal lave pålægschokolade, pakkechokolade i æsker eller hente råvarer ind fra vores alt for lille kølerum. Det, der betyder noget, er glæden ved at være med til at fremstille den kvalitetschokolade, som vi selv er så stolte af, og som flere og flere danskere heldigvis også synes om. Jeg er overbevist om, at den glæde kan smages, når vores chokolade bliver spist. For jeg tror på, at fremgangen for økologisk chokolade ikke kun skyldes de gode økologiske råvarer, det omhyggelige arbejde, den høje kvalitet og manglen på underlige tilsætningsstoffer, men også den glæde og stolthed, som vi efterhånden fem-seks medarbejdere hos Økoladen lægger i hvert eneste stykke chokolade. Og jeg kan love, at

den glæde og stolthed er stor! For selv om det måske lyder underligt, bliver man altså lidt "varm inden i" over at være med til at lave noget, som er 100 % i orden. Det er også gået op for mig, at økologi ikke kun handler om produktet, men også om hvordan vi mennesker behandler hinanden. Og her er det simpelthen en fornøjelse at være sammen med medarbejdere, der i den grad svinger sammen og har overskud til at tage sig af medmennesker, som har brug for at komme i praktik på en arbejdsplads, så de kan komme videre med deres liv. Her er et område, hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Min absolutte vision er at bidrage til, at de fødevarer, vi kommer i munden, prioriteres højere end anskaffelsen af elektronisk tingeltangel. For hvad kan være en mere ædel profession end at tilbyde folk noget godt og sundt at spise? "Vi kunne ikke drømme om at gå på kompromis" Selv om det ser sådan ud, rimer "økologi" og "økonomi" ikke særligt godt på hinanden. Det kan enhver økologisk producent med garanti skrive under på. På den anden side er interessen for økologisk kvalitet stærkt stigende, så det går

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 23

! bestemt den rigtige vej. Den største vækst ligger nok hos de forbrugere, der efter en travl uge - og måske hurtig mad i det daglige - sætter weekenden af til at opsøge den ultimative kvalitet for deres børn, sig selv og vennerne uden smålig skelen til prisen. Kun det bedste er godt nok, og det taler jo for økologien inden for alle varegrupper. En fortsat vækst kræver også, at produkterne er tilgængelige i detailhandlen, og her går det også fremad. For eksempel leverer vi hos Økoladen mere og mere økologisk kvalitetschokolade til Irma, som lægger mange kræfter i hele det økologiske område. Det er vi fantastisk glade for, især fordi Irma betragter os små økologiske producenter som samarbejdspartnere - ikke "bare" leverandører. Den form for partnerskab giver albuerum til hele tiden at forbedre kvaliteten og udvikle nye produkter, hvilket også har givet megen positiv respons fra økoog gårdbutikker. Det har fået os til at lave et program, hvor vi sætter fokus på at gøre økologisk chokolade endnu bedre, mere spændende og interessant. For selv den lækreste økologiske chokolade kræver jo, at folk får øjnene op for den - ellers er der ingen, der får glæde af den. Men trods den pæne fremgang for økologiske

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

varer skal man nok ikke regne med at se f.eks. økologisk chokolade som ugens tilbud hverken hos Irma eller andre steder. Hertil koster råvarerne og alt håndarbejdet helt enkelt for meget, og vi kunne ikke drømme om at gå på kompromis med nogen af delene. "Snart falder julesneen hvid så er det Økolade-tid!" I efteråret 2005 har alle hos Økoladen på det nærmeste stået på hovedet for at få alle vores dejlige økologiske julevarer klar. Julen er jo højsæson for chokolade, marcipan, slik o.s.v., og netop i år har vi ekstra mange økologiske kvalitetslækkerier at tilbyde de juleglade danskere. Blandt nyhederne fra Økoladen er for eksempel økologiske brændte mandler, der er helt forrygende gode. En anden af vores nyheder er udviklet specielt til Irmas forretninger. Det er økologiske juledessertchokolader, hvor vi for første gang har arbejdet med økologisk kanel og naturlig orangeolie, altså to klassiske juleingredienser. Personerne i vores testpanel synes, at resultatet er i særklasse. Så nu glæder vi os til at høre, hvad resten af Danmarks befolkning siger. ■

FOTO: ØKOLADEN

ØKOLOGISK CHOKOLADE OG SLIK Prøv gamm vores eld pålæ gsch ags okol ade

Vores chokolade og slik kan bl.a. købes i IRMA butikkerne

www.oekoladen.dk

23


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 24

Kille Enna Illustrationer: Dea Enna Fotografier: Kille Enna 87 sider, pris: kr. 69.Politikens Forlag

AF FRITZE LU N DSTRØM

En lille meget smuk kogebog trykt på luksuspapir. Den er en guldgrube af gode opskrifter, den er handy, på alle måder en bog man må eje. Opskrifterne er en duft af søde krydderier og et fantastisk udgangspunkt for at lave mad. Den vil også være en god idé som mandel-og julegave.

syrlige frugter som ananas, citroner, lime, appelsiner og klementiner. Nøjagtigt som hele krydderier, skrap peberrod, kandiserede frugter, kokosnødder, mandler, friske laurbærblade, mørk rørsukker, honning rom og rødvin er virkningsfulde. Alle disse smage er med til, at vi ”overlever”. Min vinter er eksotisk ellers bliver jeg deprimeret.

Jul og vintermad er Killes fjerde kogebog, hvor hun videregiver sine egne klassikere. Bogen indeholder retter som hun spiser hjemme hos sig selv fra oktober til marts. Kille Enna fortæller: Min jul varer hele vinteren igennem. For det er da vanvittigt fra den ene dag til den anden at kassere rødkålen, ris a l’amanden, den sprængte and, julehonning-kagen og figensalamien. I vinterhalvåret er de danske råvarer begrænsede, men det er bestemt ikke ensbetydende med melankoli. De skal blot kombineres med andre kræfter. Vinteren er skræddersyet til

24

Bogen er et forsøg på at bidrage med inspiration til vinterens og julens traditionstunge madlavning. At modernisere og forhøje det, vi allerede holder så meget af. Jeg håber, at I vil opleve hvilken herlig smag, der gemmer sig bag kamferduftende kardemommekapsler, orange-røde pomeranser, blanke kastanjer, ægte Sri Lanka-Kanel, sviende ingefær, søde lakrids-rødder, harpiksagtige enebær og stenhårde gule kvæder.

ingen, der har problemer med at finde og købe hele nelliker og pierce dem ondskabsfuldt ind i citrusfrugterne, for derefter at kvæle dem i silkebånd og endelig hænge dem op i vinduet. Men hvor mange køber hele nelliker til madlavning?

Jeg stillede Kille nogle spørgsmål: Vil du fortælle om nødvendigheden af at bruge krydderier?

Mange af mine opskrifter er inspireret af de danske og udenlandske klassikere. Dette er en vinterkogebog, som indeholder de retter, jeg rent faktisk laver og spiser i mit eget køkken, fra oktober til marts. Det er en lille samling af mine egne klassikere, som er blevet justeret, reduceret og udvidet igen igennem mange år.

En vinter og jul uden hele krydderier er det rene vanvid. Det er en dårlig investering i middelmådige oplevelser. Vi må simpelthen genfinde den glæde, krydderier indeholder. De højner dagen. De leverer nogle af de mest intense duftoplevelser, der findes hos råvarer og kvitterer senere med små smagssensationer. Krydderier bibringer andre verdener til vores spisebord. Der er åbenbart

Krydderiernes kvalitet er altafgørende for et godt slutresultat. Invester i hele krydderier, som er intakte og stadig ikke har præsteret, det de kan. De er i venteposition. Efter en kort ristning på panden er man selv med til at åbne for aroma og parfume. Denne proces vækker krydderierne til live, nu er startsmagen præcis, og arbejdet kan påbegyndes. Der er ingen ben i at riste sine egne krydderier og vippe panden op i en tungmorter, der prægtigt har indtaget

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:27

Side 25

Æblemost med lakrids & krydderier er en rigtig god opskrift både til børn og voksne. En god ufiltreret æblemost har rigelig af naturlig sødme og en flot pløret farve. Her er der overhovedet ikke brug for ekstra sukker. Jo mere æblerne presses, jo mere sur og vandet bliver den, og farven mere klar. Lakridsen giver fedme og sødme til denne yndlingsdrik.

Kom alle ingredienserne op i en gryde, og bring væsken i kog. Sæt farten ned, og lad det simre ved svag varme i 20 minutter under låg. Træk gryden væk fra varmen. Lad den evt. trække natten over i stuetemperatur for mere smag. Sigt saften og varm den forsigtig op igen. Man kan sagtens genbruge krydderierne en ekstra gang. Smagen er anderledes, men bestemt noget værd.

Giver ca. 2 liter. vinduespladsen, og som heldigvis ikke bliver brugt til hårspænder, nøgler og elastikker. De få sekunder, krydderierne er på panden, kan forvandle køkkensituationen til en intens forførende duft, der vækker sanseligheden og måske også erindringerne. Er der specielle krydderier du kan anbefale til jul og vintermånederne? Krydderierne oplever deres højsæson i julen. Den typiske kommentar, jeg får, når jeg laver mad med krydderier i april måned, er ”Nej hvor det dufter af jul”. Jeg tror næppe Mellemøsten fejrer jul alle årets tolv måneder. Den mørke tid er selvfølgelig ekstra oplagt til krydderier som stjernanis, enebær, kanel, nelliker, allehånde, muskatnød og –blomme, fennikel og lakrids. Måske især fordi de friske krydderurter først begynder at spire i april. Men krydderierne er

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

skal bruges hele året igennem, solo eller sammen med de friske af slagsen. Er der krydderier der er speciel gode til børn i stedet for al det sukker de får? Lakrids leverer sødme og fedme. Smagen er oplagt i varme drikke til den kolde tid i f.eks. ufiltreret æblemost, hyldebærtoddy eller brygget til te. Kardemommekapsler har ikke fedme, men bidrager med en usandsynlig flot og frisk aroma. De smager af kamfer og eukalyptus. Fennikelfrø har ligeledes en naturlig sødme, der er tilsat lidt lakrids/anis attitude. Dog er den ikke så fed i smagen som lakrids.

2 liter ufiltreret æblesaft Tynde brede strimler skal af appelsiner 20 g tynde skiver ingefær med skind 1 stk. ægte Sri Lanka-kanelstang, brækket i stykker 12 stk. nelliker 10 g skåret lakridsrod 8 stk. kardemommekapsler

Med ønsket om en hvid vinter, en masse krydderier og en glædelig jul. ■ Kille

FOTO: POLITIKENS FORLAG

Vil du give os en speciel god juleopskrift?

25


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 26

Økologisk iværksætter – bæredygtig handling ! Ny uddannelse på Vestjyllands Højskole

AF CAROLINE MEYER WHITE

Vestjyllands Højskole startede i september 2005 en helt ny linje, for dem der vil udforske en bæredygtig livsstil og samtidig gå på en kreativ højskole med mulighed for masser af anden udfoldelse. Holdet fra september er stadig i gang (otte måneders forløb), og til januar 2006 begynder et nyt på fem måneder, som det stadig er muligt at melde sig til.

26

L Æ R E R , G A RT N E R & H A L M H U S BYG G E R

- Jeg er uddannet frilandsgartner og har derigennem arbejdet med økologisk gartneri i flere år. Jeg har siden kastet mig over det naturlige byggeri ved først at bygge mit eget lille halmhus, som jeg boede i på Sjælland, indtil jeg sidste sommer flyttede til Vestjylland og blev lærer på Vestjyllands Højskoles sommerkurser, hvor vi byggede et 90 m2 stort rundt dansehus i halm. Jeg har de sidste ti år fulgt med indenfor byggeri, jordbrug, vedvarende energi og miljøpolitik i ind- og udland. Det er meget vigtigt for mig som kursusleder, at undervisningen foregår i et miljø, hvor vi leger med alle vores forskellige sider som mennesker,

verden ind herefter, men vi er medansvarlige for alt det, vi er fælles om: miljøet, vandet, luften, dyrene og de medmenneskelige politiske forhold.

Det handler om at skabe en skole, som ikke er erhvervsmæssigt orienteret, men som udstyrer eleverne med de praktiske og teoretiske redskaber, der kan berige deres eget liv indenfor: • Naturligt byggeri - hvor man vil

vekseldrift, permakultur osv. • Alternativ energi - hvor man kommer omkring alle spørgsmålene vedr. en ansvarlig energiforsyning, energipolitik stort og småt, private vindmøller eller havvindmølleparker? Byg din egen solfanger m.m. • Ressourcehåndtering – handler om komposttoiletter, spildevand, drikkevand: Hvad sker der i de kredsløb, som er usynlige for os, når de kommer ind og ud af huset, men som dog ender i vores miljø? • Det økologiske Fusionskøkken, Genbrugsdesign samt Filosofi: Hvornår begyndte vi at tænke på ”økologi”, ”bæredygtighed”, ”global ansvarlighed”, og hvordan

beskæftige sig med halmhusbyggeri, cob, lerpuds, ovne, passiv sol-energi, design m.m. • Økologisk havebrug - hvor man følger årets gang i selvforsyningshaven, urterne og kompostpladsen, med alt hvad dertil hører: så, høste, opbevare,

udvikler det sig i vores bevidsthed… Disse fag kan kombineres i et skema med alle de andre kreative fag, som skolen tilbyder: dans, musik, teater, keramik, billedkunst og mange flere. Lærer på den nye linje, Caroline Meyer White fortæller:

og ikke bliver ensporede i en higen efter at lære og blive bedre.

Det er ønsker om mangfoldighed. Det er stædighed i forhold til at ville finde en vej til en bæredygtig livsstil.

Vi siger det hele tiden til hinanden. Vi vil skabe en bedre verden. Vi er meget overlegne og lever godt i vores del af verden, hvor vi sætter standarderne efter de behov, vi har, og prøver at rette resten af

Alle de ”Økologiske landsbysamfund”, der dukker op rundt om i hele verden, og i høj grad her i Danmark, forsøger ligesom Vestjyllands Højskole - at være foregangsbilleder for en levevis, hvor alle stadier i livet er prioriteret lige højt. Hvor der er interaktion på en menneskelig tilfredsstillende måde. Hvor livet kan leves, så vores ernæringsmæssige og fysiske behov bliver stillet på en sund, hel og økologisk måde. Det er idealisme, der blomstrer.

De huse, vi bygger, prøver ikke at leve op til en gennemsnitsstandard, - de sætter deres egen. Det er kompromisløst bæredygtigt,

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 27

set ud fra tankegangen: ”Hvis alle byggede efter disse principper, så kunne vi være her alle sammen. Vi ville ikke udrydde os selv som race, og der ville være rigeligt plads til den vilde natur.” Muligheden for personligt præg og æstetik sættes meget højt, såvel som en komfort, hvor elementer som ild, jord og træ indgår i hverdagslivet. Derudover skal der være en praktisk anvendelighed, så det er muligt at leve og være aktiv medborger i det samfund, vi bor i. ”Be happy!” siger man. ”Det er kun vort eget syn på livet, der gør forskellen”. Det er en hård tid at leve i, hvis man i den grad har ansvaret for sit eget liv og sin egen

lykke. Men det bliver nu en gang lettere at være glad, når ens krop, sjæl og sind er i omgivelser, hvor de kan føle sig hjemme og finde ro. Hvad ville der være ved en teaterforestilling eller et stykke musik, hvis ikke man kunne mærke de følelser og intentioner,

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

kunstneren lægger i processen: at skabe noget? Og hvorfor skulle det være anderledes med et hus eller en hver anden proces i vort liv? For mig er et hus, - bygget af naturlige materialer - af 100 mennesker - på kursus - frivillige og instruktører, allerede født med en sjæl. Fordi disse mennesker har lagt deres fordybelse og omhu i det. Fordi materialerne i sig selv fortæller en historie: At have stået på marken i solskin og regn. At have vokset i skoven. At have ligget i de norske fjelde i millioner af år. At være blevet nedbrudt, indtil det lige netop fik denne størrelse og form, vi havde brug for. Vi er vant til at være omgivet af

materialer, som er blevet skabt i en hurtig industriel proces. Materialer, som er blevet opfundet i løbet af de sidste 50-100 - måske kun ti år. Men der glemmer vi, at vi selv er stof af naturen, og at det tager meget lang tid for vores organismer at vænne sig til et nyt materiale. Jeg oplever en fred, når jeg træder

ind i et ler- eller et halmhus, og jeg tror, det stikker dybere end som så. Jeg tror, at vi har nogle urgamle alarmklokker i os, som ringer, når der kommer fremmede elementer ind i vores sfære. Men i det miljø, de fleste af os færdes i, ringer de hele tiden, så vi har vænnet os til en baggrundsstøj, vi først lægger mærke til, når den hører op. Når man bygger på denne måde, er man med i en skabelsesproces, og som vores samfundsforståelse generelt er i dag, så er man også med til at rykke ved fordomme og fasttømrede billeder på: ”Hvad man kan, og hvordan almindelig praksis er”. Der er et ”Ingen-mands-land”,

imellem det at bygge, ifølge den proces, som opstår, når man lægger liv og sjæl til, og en traditionel byggeverden, hvor tid og penge er meget reelle faktorer, og U-værdier er mere afgørende end den totale oplevelse. Den totale oplevelse, hvor tiden ikke eksisterer, fordi man er opslugt af

at pudse en runding og lave den, så den ”taler” det sprog man har indeni og som gerne vil udtrykkes. Den totale oplevelse, som er fuldstændig overbevisende, når man har boet i sådan et hus, og som ville tage mindst et helt liv at formulere og bevise. Engang byggede alle deres egne huse. Sådan er det ikke mere, men mærk - hvilken handlekraft man får generobret, når man bare gør det alligevel! Det er ikke tilfældigt, at det er her på Vestjyllands Højskole disse initiativ bliver budt velkommen. Stedet eksisterer og arbejder for at mennesker kommer frem og viser,

hvem de er, tror på egen vilje - at de betyder noget og gør en forskel. ■ FOTO: VESTJYLLANDS HØJSKOLE

27


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 28

KALENDER ALLE ER VELKOMNE

Jylland Julehygge KOLDING | Lørdag den 17. december kl. 11.00 – 15.00 vil Grønne Familier stå i Helligkorsgade og servere økologisk risengrød. Dette er en gammel tradition, som vi glæder os til hvert år. Der vil også være amerikansk lotteri, hvor der kan vindes økologisk vin.

Filosofien bag dyrkningsmetoder VELLING | Torsdag den 12. januar 2006. Spisning kl. 18.00, kr. 85. Møde kl. 19.30 – 22.00, kr. 50. Oplæg ved Klaus Løhr, Biodynamisk Forening, Jens Kirk, konventionel landmand og medlem af Folketinget, hvor han er næstformand for Venstres fødevare-, landbrugs- og fiskeriudvalg samt Knud Erik Sørensen, økologisk landmand og formand for Økologisk Landsforening. Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8. Kontakt: GF Ringkjøbing Amt, Ebba Nielsen, tlf. 9732 0748. Tilmelding til spisning senest 2 dage før til Birtha Toft, tlf. 9733 5238 el. oeko@vestjyllandshojskole.dk.

Fødevarekvalitet VELLING | Tirsdag den 17. januar 2006. Kl. 18.00 / 19.30 – 22.00. Oplæg ved Jens-Otto Andersen, forsker i billeddannende metoder. Derefter panel med Lone Buus, køkkenchef på Vestjyllands Højskole, Jens-Otto Andersen, Anders Bjerregaard, konventionel landmand og formand for Vestjysk Landboforening. Sted, pris og tilmelding som foregående.

At så efter sol, måne og stjerner VELLING | Onsdag den 25. januar 2006. Kl. 18.00 / 19.30 – 22.00. Oplæg ved Birtha Toft, projektleder for den Økologiske Urtehave på Vestjyllands Højskole og Lasse Ebensgaard, videnskabshistoriker, fysiker, astronom og rektor på Lemvig Gymnasium. Lasse Ebensgaard fortæller om verdensbilledet fra oldtiden til i dag med særlig vægt på udformningen af en astronomisk have. Sted, pris og tilmelding som foregående.

28

Sælgers og forbrugers ansvar VELLING | Torsdag den 2. februar 2006. Kl. 18.00 / 19.30 – 22.00. Oplæg ved Susanne Hyldegaard, biolog og underviser på VUC samt medlem af Økologisk Landsforenings forbrugerudvalg samt Kirsti Storinggaard, projektleder for Vestjyske salgsoplevelser. Sted, pris og tilmelding som foregående.

Podekursus VELLING | Torsdag den 9. februar 2006, kl. 19.00 – 22.00. Mødested: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8. Underviser: Planteskoleejer Boi Jensen. ”Det er sjovt at pode frugttræer til egen have, jeg har selv 3 fra deltagelse i et tidligere podekursus”.

Sjælland Julemarked FUGLEBJERGGAARD | Lørdag den 3. og søndag den 4. december kl. 10 17 begge dage. Helsinge-egnens store vidunderlige, hyggelige og kulørte julemarked med dejlig mad, gaver, musik og sang. Se mere på www.fuglebjerggaard.dk.

Julemarked BRINKHOLM | Søndag d. 4. december kl. 11 - 17 afholder LandbrugsLauget for fjerde år i træk julemarked på Brinkholm ved Karise. Sædvanen tro vil pakkehallen rumme stande med julemad og knas, søde sager og dejlige drikke, legetøj, kunsthåndværk og tøj, grønt og frugt samt salg af Brinkholms egen produktion. I café "Den lune Høne" sælges russisk rødbedesuppe og hjemmebag, og i gården kan købes øl samt pølser. Dagen igennem vil der være julelege; økoquiz, lotteri, "julemandens hjørne" og kagekonkurrence for børn. Kl. 15 er der foredrag og diskussion v/ andelshaver, agronom og filosof Christian Coff om "Smag for etik. På sporet af fødevareetikken". Måske har du allerede læst bogen? Vi satser på, at vejret viser sig fra sin bedste side med mulighed for gåtur på egen hånd langs Tryggevælde Å. Vi gentager som omtalt ovenfor sidste års succes med kagekonkurrence for børn, og indbyder deltagende

andelshavere og abonnenter til at møde op med en hjemmelavet kage på selve dagen. De fremmødte børn er smagsdommere - måske vinder din kage? Tjek gerne vores hjemmeside, www.landbrugslauget.dk under Nyheder, hvor vi opdaterer.

Julemarked SVANHOLM | Søndag den 4. december kl. 10-16. Hornsherredets hyggeligste julemarked for hele familien på Svanholm Gods, Svanholm Alle 2 med - Boder med unika håndværk, tøj i naturmaterialer, nisser m.m. - Gårdbutik med alt til den økologiske jul - Økologiske grøntsager og gran - Økologisk cafe med hjemmebag og varme drikke - Udendørs ildsteder med pandekager, brændte mandler, suppe m.m. - Ponyridning for børnene - Musik og gøgl for både store og små - Nisselegeplads / -landsby - Rundvisninger

Julemarked ROSKILDE | Lørdag - søndag den 10. og 11.december. Mød Grønne Familier på det traditionsrige julemarked i Lützhøfts Gamle Købmandsgård i Ringstedgade, hvor der er mange dejlige boder. Vi serverer lidt til ganen og prøver dine færdigheder udi økologien ved en lille quiz med mulighed for at vinde spændende økologiske specialiteter. Kontakt: Ilse Friis Madsen tlf. 4637 1109.

Generalforsamling ROSKILDE | Torsdag den 2.februar 2006 kl. 19 afholder Grønne Familier i Roskilde Amt generalforsamling. Aftenen indledes med et offentligt foredrag. Emnet vil blive omtalt i pressen senere. Derefter bliver der økologisk øl- og vinsmagning for deltagerne i generalforsamlingen, hvorefter selve generalforsamlingen løber af stablen. Har du interesse for det grønne og har lyst til at gøre en indsats i foreningsarbejdet, så kom og se, om det er noget for dig. Sted: Café Ildstedet, Allehelgensgade 17 A, Roskilde. Kontakt: Ilse Friis Madsen, formand, ilse@friis.mail.dk, tlf. 4637 1109.

Bæredygtigt byggeri STEGE | Lørdag den 4. marts 2006, kl. 10 – 17. Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) inviterer til ” Bæredygtig bolig - danskernes byggeform nu og i fremtiden”, et arrangement med lærerige workshops, handlekraftige mennesker og god økomad. Det sker på Stege Skole, Birkevænget 2, Stege på Møn. Dags dato foreligger et foreløbigt program, der ligger www.gronnefamilier.dk. Yderligere oplysninger gives af Susanne Rosenild & Chris Poole, tlf. 5581 0191, rosenild@mail.dk eller chrisp@post.tele.dk.

København Generalforsamling ALBERTSLUND | Lørdag den 14 januar 2006. Grønne Familier i Københavns Amt og Grønne Familier i Albertslund afholder fælles generalforsamling. Indkaldelse med tid og sted vil blive tilsendt medlemmerne og bliver lagt på www.gronnefamilier.dk. Efter generalforsamlingen vil der være et lille arrangement. Kontakt: Sten Dan Frederiksen, tlf. 4362 7116.

Bæredygtigt byggeri CHRISTIANSBORG | Mandag den 6. februar 2006, kl. 9:30-17:00 i Landstingssalen. Konference arrangeret af Det Økologiske Råd, Dansk Byggeri, Installatørforeningen Tekniq, Foreningen af Rådgivende Ingeniører m.fl. Der vil blive præsenteret de gode eksempler og og den afprøvede teknik som kan bringe byggesektoren lysår fremad. Se mere på www.ecocouncil.dk.

Generalforsamling BISPEBJERG | Onsdag den 15. februar 2006, kl. 18.30 – 20.00. Generalforsamling for GF København & Frederiksberg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8. Kontakt: Jørgen Martinus, tlf. 3581 9978.

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 29

Grønne Familiers Landsgeneralforsamling 2006 KOLDING | Grønne Familier holder landsmøde og -generalforsamling i weekenden den 11. og 12. marts. Alle medlemmer kan deltage, og Grønne Familier betaler for måltider og ophold på vandrerhjemmet i dobbeltværelser for minimum en delegeret fra hver kreds. Mad og drikke er helt økologisk! De fleste aktiviteter kommer til at foregå på Kolding Vandrerhjem. Ved landsmødet lørdag er vi heldige at få besøg af ægteparret Hildur og Ross Jackson, som vil fortælle om, hvordan de ser fremtidens bæredygtige samfund udvikle sig. Det er så spændende et arrangement, at vi ønsker at formidle det til en bredere kreds. Derfor er det henlagt til Hotel Comwell som har bedre plads.

Ross Jackson har en baggrund som ledelses- og investeringskonsulent. Han stiftede mæglerfirmaet Gaiacorp for at finansiere Gaia Trust, som til nu har støttet flere hundrede økologiske projekter i både ind- og udland. Læs mere på www.ross-jackson.com. Se www.gronnefamilier.dk for nyt om generalforsamlingen og landsmødet (fotos Fritze Lundstrøm).

Hildur Jackson er uddannet jurist, kultursociolog og permakulturdesigner. Hun er gammel græsrod. I 1980erne var hun i syv år koordinator for ”Nordisk Alternativ Kampagne”, en bevægelse med deltagelse af 100 skandinaviske græsrodsbevægelser. Kampagnen arbejdede for at løse verdens sociale- og økologiske problemer. Sammen med Ross var hun med til at stifte et af de første tre danske økologiske bofællesskaber i 1971. Hildur og Ross var initiativtagere til Gaia Trust, den danske LØS – Landsforeningen for Økosamfund og det internationale sidestykke GEN – The Global Ecovillage Network.

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5

29


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 30

Danmark bagud med omstilling til biobrændstoffer

S

AF LARS A. CLARK OG JØRG E N MARTI N US

N

D 3

D S

H

Ø

B

Ø E

Ø L

A F F R

B S

N

Fo

G o

H

M

Den danske regering er langt bagefter med både at reducere CO2-udslippet samt med investeringer i vedvarende energi og effektivere brug af energi. I Danmark kan vi blot se på, at vores nabolande "tonser derudaf", mens Fogh-regeringen fastholder et urimeligt lavt ambitionsniveau for alternative energiløsninger, som f.eks. biobrændsler. Danmark har forpligtet sig til, at forbruget af biobrændstoffer skal udgøre mindst to procent af det samlede forbrug af benzin og dieselolie til transport inden udgangen af 2006. Hvis ikke Danmark når op på dette niveau truer EU-kommissionen med en retssag mod Danmark. Trods denne trussel og selv om danske forskere, når det gælder biobrændstoffer, er langt fremme (se Grøn Hverdag 3 / 2005), så fastholder regeringen, at biobrændsler kun kommer op på at dække 0,1 procent af forbruget.

Unødvendigt projekt Regeringens 0,1 procent mål vil blive opfyldt gennem et treårigt forsøgsprojekt med den kollektive trafik. Den har kun afsat 60 mio. kr. til det i årene 2006-2008. Ifølge Henrik Høegh (viceformand i Dansk Landbrug og formand for Landbrugets Energiudvalg) er forsøget imidlertid nærmest overflødigt ”Allerede i dag producerer vi herhjemme rapsolie-metyl-ester (biodiesel), som eksporteres og bruges i svenske og tyske lastbiler. Der er ikke behov for at afprøve og køre yderligere forsøg med det. Det skinner klart igennem, at det her er en forhalingspolitik ” Med de nuværende priser på olie og benzin skal afgiften på biodiesel kun reduceres med 75 øre pr. liter for at gøre den konkurrencedygtigt med benzin og olie. Alt i alt vil det blot koste den danske stat 200 millioner om året i manglende afgifter.

Biobrændstof er realitet Danmark er et af de førende lande indenfor bioetanolforskningen. Novozymes har præsenteret tre enzymer til effektivisering af produktionen af etanol (ætylalkohol, sprit). De nye enzymer kan øge etanol-udbyttet af hvede, rug og byg, hvilket kan gøre etanol til et rigtigt godt alternativ til benzin. Forbruget af ethanol i Europa er ikke nært så stort som i USA, hvor bioetanol, produceret på basis af majs, er erstatning for - eller tilsætning til – benzin. Flere af de store bilproducenter som Volvo og Ford producerer allerede biler, der kan køre på ren bioetanol. En tilsætning af bioetanol på op til ti pct. i benzinen kan allerede bruges i den eksisterende bilpark, uden at motoren behøver omstilling eller justering. I Sverige tilsættes allerede fem pct. bioetanol til

den almindelige benzin, som dermed bliver mere miljøvenlig.

E

Te

H

Vi må i front! Grønne Familier opfordrer regeringen til at nedsætte afgiften på biobrændsler, således at Danmark kan nå op på det to-procent niveau, som EU har fastsat og, at regeringen afsætter midler til både forskning i nye alternative energiløsninger samt støtte til udvikling, så teknikkerne kan blive realiseret i praksis. Grønne Familier minder regeringen om at man er langt fra de mål som Danmark har forpligtet sig til for reduktion af CO2. Etanol og andre biobrændstoffer er midler til at opnå dette mål. Som et af de rigeste lande i verden har Danmark en international moralsk forpligtelse til at gå foran. ■

H

B

N V

Sj

Fr

H

Er S

H

Ø

B

B

B E

Ø

N S F R

G S

H V

FOTO: JØRGEN MARTINUS

Ju

Ø

D

30

G R Ø N

H V E R D A G

4 / 2 0 0 5


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 31

Samlet Indholdsoversigt Grøn Hverdag 2005 Forfatter

AKTIV LOKALT Side

GIV MILJØET EN HÅND - HVER DAG

Nr. 1 Det røde Ø og det grønne G, leder

Fritze Lundstrøm & Peer Rosing-Schow

3

3 sygehuskøkkener omlagt til 50 % økologi

Helene Gerup

6

Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø

Tine Juhl

8

Små fødevareproducenter styrker hinanden

Peter Kjeldberg

10

Heedeagergaard økologiske specialiteter

Chriss Heedeager

12

Økologi til folket…

Jacob Dan Nielsen

14

Bedre holdning til miljø blandt færinger

Kári Mikkelsen

16

Økologiske lækkerier lige til døren

Hedda Sylvestersen

18

ECO-PACK – pakker for fremtiden

Anna Kind

19

Økologisk festival for hele familien

Birgitte Jacobsen

20

Legetøj – forbudt for børn

Kasper Jakobsen

22

Alverdens øl og mad, boganmeldelse

Fritze Lundstrøm

24

Fire gode grunde til at spise økologisk

Lars A. Clark

26

Fuldkornshvedebrød, opskrift

Peer Rosing-Schow

26

Røde økologiske pølser ?

Lise Faurschou Hastrup

28

Brinkholm

Lisbeth Tougaard

28

Status for Grønne Familier

Jørgen Martinus

29

KREDSFORMÆND ALBERTSLUND Sten Dan Frederiksen ☎ 43 62 71 16 gronfam.albertslund@ofir.dk

STORSTRØMS AMT Annemette Bargum ☎ 54 43 98 88 amb@npk.stam.dk

BORNHOLM Cornelia Tromm ☎ 56 96 60 31 ctromm@worldonline.dk

VEJLE AMT Fritze Lundstrøm ☎ 75 50 86 00 fritzekost@hotmail.com

BRØNDBY Jan Halberg ☎ 36 47 02 58 jhalberg@ofir.dk

VIBORG AMT Rita Nørregaard ☎ 97 76 70 19 ritan@mail.dk

FYNS AMT Conni Ramskov ☎ 66 17 06 54 conniramskov@hotmail.com

VÆRLØSE Karen Strandesen ☎ 44 48 38 62 kestrandesen@webspeed.dk

KØBENHAVN & FREDERIKSBERG Jørgen Martinus ☎ 35 81 99 78 eller ☎ 35 30 19 18 [arb.] grofa_kf@hotmail.com

ØVRIGE KONTAKTPERSONER

Nr. 2 Forår for miljøet?, leder

Lars A. Clark & Jørgen Martinus 3

Genmodificerede Organismer (GMO) og Sameksistens

Lars A. Clark & Jørgen Martinus 6

Hvad er EMAS ?

Lars A. Clark

10

Miljøbevidste bilister

Lisbeth Nkoola

12

Er et loppemarked økologisk ?

Rie Winkler

14

Teknologi med omtanke

Christina Sørensen

16

Hvad kan filosofi gøre for økologien ?

Jørgen Rasmussen

18

Halm i skoene og ler under neglene

Helle V. Petersen

20

Brinkholm klarer ærterne…

Lisbeth Tougaard

21

Nr. 3 Vækst, leder

Lars A. Clark & Jørgen Martinus 3

Sjælfuld skønhed

Barbara Enander

6

Fra mark til krop uden skader på mennesker og miljø

Henrik Grüttner

8

Hvorfor købe økologisk tøj ?

Anni Vedel

10

Er vi ved at ødelægge vores mulighed for at reproducere ? Lars A. Clark & Jens-Erik Tingstedt 12 Syv gode grunde til at spise økologisk

Lars A. Clark

13

Hobbydyr, bogomtale

Jørgen Martinus

14

Økologiregler for animalske produkter, indstik

Lars A. Clark

15-18

Brint og DME til køretøjer

Jesper Schramm

20

Bæredygtige biobrændstoffer til transport

Erik Steen Jensen

22

Bæredygtighed er at lade være

Thorben Lundø

24

EU’s Miljødagsorden 2005-11-09

Stavros Dimas

26

Økologi og solskinsmad i fremtidens skole

Birthe Straarup

28

Status, leder

Lars A. Clark

3

Frugt og fjerkræ

Jørgen Martinus

6

KØBENHAVNS AMT Lars Clark ☎ 43 62 06 82 clark@tdcadsl.dk SYDVESTJYLLAND Tonni Damsgaard ☎ 75 43 26 00 teamnd@naturecaresyd.dk RINGKJØBING AMT Ebba Nielsen ☎ 97 32 07 48 ebba.nielsen@mail.dk ROSKILDE AMT Ilse Friis Madsen ☎ 46 37 11 09 ilse@friis.mail.dk SKÆLSKØR OG OMEGN Helene Gerup ☎ 57 82 16 16 helene.gerup@mail.dk

HJØRRING Peter Yde ☎ 98 90 11 12 HOLBÆK Bodil Smith ☎ 59 47 10 51 KØGE Det Grønne Hus Anna Thormann ☎ 56 67 60 70 eetfath@koegekom.dk www.detgroennehus.dk HERFØLGE Lise Leer ☎ 56 27 62 08 liseleer@get2net.dk ÅRHUS AMT Lars Clark ☎ 43 62 06 82 clark@tdcadsl.dk

Nr. 4

Rent vand eller vanvid

Anja Eberhardt & Per Clausen

8

Gårdbutik på Østerbro

Anne Wright

10

Sæt Planterne i Banken !

Lene Krøl Christensen, Bent Skovmand & Liv Lønne Dille 12

Hit med batterierne

Fritze Lundstrøm

20

Vi tror, at glæden kan smages !

Jan Elmelund

22

Jul & vintermad, boganmeldelse

Fritze Lundstrøm

24

Økologisk iværksætter

Caroline Meyer White

26

Danmark bagud med omstilling til biobrændstoffer

Lars A. Clark & Jørgen Martinus 30

SLAGELSE & OMEGN Kristian Uggerhøj Andersen ☎ 58 56 17 26 rikke.sibast@skolekom.dk SORØ & OMEGN Linda Nielsen ☎ 57 82 02 33 bwino@stofanet.dk

31


GH4-2005

22/11/05

9:28

Side 32

Maskinel Magasinpost

Returneres ved varig adresseændring

Grønne Familier Blegdamsvej 4 B

B

2200 København N

Magasinpost ID NR. 12183

www.biodynamisk-kvalitet.dk

I samklang med menneske og natur

Ja tak, send mig: Q Weleda Image katalog Q Naturtekstil katalog Q Helios opskriftspostkort Q Helios folder om alternative sødemidler

Biodynamisk kvalitet... ... i en nøddeskal

Navn: Adresse: Postnr.: By:

Send kuponen i en lukket kuvert til: Dansk Helios, Østerskovvej 2, 7000 Fredericia eller kontakt os pr. mail eller telefon

Helios – mer’ end mad GH1205

Dansk Helios • Østerskovvej 2 • 7000 Fredericia • tlf. 7595 4088 • helios@helios.dk • www.helios.dk