Page 1

Časopis studentů Církevní střední zdravotnické školy, s.r.o., Grohova 14, Brno

E u t a n á z i e - Vá ž n ě d o b r á s m r t ? Ja r n í p r á z d n i n y v K a r i b i k u Pl e s šk o l y z p o h l e d u s t u d e n t ů Záž i t k y z p r a x e a n e b Ne s t e k l ů ž k u l ás k u


Úvodní slovo školního spirituála k postní době

Milí čtenáři a čtenářky!

Panna Maria Lurdská


Hřích

Modlitba


Eutanázie - opravdu dobrá smrt? World Medical Association

Dnešní společnost a smrt


Přirozená smrt

Hodnota života

Praktiky Třetí říše


Jarní prázdniny v Karibiku

První zkoumání Trochu zeměpisu pro začátek

Až za oceán


Poslední dny

Shrnutí


Kulturní okénko October baby Základní informace o filmu

Zázraky z nebe Základní informace o filmu


Eutanázie. Opravdu dobrá smrt?

Hospicová péče a možnost smíření

Kluzký svah

A závěrem…


Zážitky z praxe

„Vy máte poslání léčit, ale jestli nenesete k lůžku nemocného lásku, nemyslím, že léky mnoho prospějí…“ P. Pio


Soutěž

Pravidla:

První nápovědu najdete na nástěnce v přízemí školy!

Zábavný koutek


Ples naší školy

Šárka Blatná (4.B ZA)

Zeptali jsme se pěti studentů na tyto otázky:

Jana Vlčková (1.ZL)

Michal Pišan (3.OS)


Karel Bačík (4.B ZA)


Stรกla Matka


Blížící se události

Rozšiřujeme redakční okruh

Tiráž Šéfredaktor: Redakce:

Učitelský dohled:

Externí spolupráce:


Ne b o ť B ů h t a k m i l o v a l s v ě t , ž e d a l s v é h o j e di n é h o S y n a , a b y ž ádn ý , k do v n ě h o v ě ř í, n e z a h y n u l , a l e m ě l ž i v o t v ě č n ý . (B i b l e , Ja n 3, 1 6) Pře j e m e v ám p o ž e h n a n é v e l i k o n o č n í s v át k y p r o ž i t é v r a d o s t i z e z m r t v ý c h v s t án í n a š e h o P á n a Je ž í š e K r i s t a ! Va š e r e d a k c e

Grohoviny III  
Grohoviny III  

Třetí číslo interního časopisu CSZŠ Grohova Brno.

Advertisement