Page 1

POZITIVNO NARAVNANI DO ZNANJA IN VREDNOT ― TO JE NAŠA POT.

IME IN PRIIMEK: _______________________________________________________________________

RAZRED/RAZREDNIK: ___________________________________________________________________

NASLOV: ____________________________________________________________________________

DOMAČI TELEFON: _____________________________________________________________________

TELEFON MAME/OČETA: ________________________________________________________________

MOJA MISEL ZA NOVO ŠOLSKO LETO: _____________________________________________________________________________________


OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA LOKA http://www.groharca.si E-naslov šole: os.ivanagroharja@guest.arnes.si Davčna številka: SI94792259 Transakcijski račun: 01322-6030682952 Ustanovitelj: OBČINA ŠKOFJA LOKA ravnatelj

MARKO PRIMOŽIČ

pomočnica ravnatelja

MAJA DOLJAK

tajništvo

DARJA BEGUŠ

psihologinja

JUDITA SLABE

socialna delavka

DARIJA ŽALER

specialna pedagoginja socialna pedagoginja

KATARINA PODREKAR POLONCA MAČEK

socialna pedagoginja

MARTINA BUKOVŠEK

šolska knjižnica

ANICA BENEDIČIČ MOJCA DEBELJAK

računovodstvo

MARIJA ŽAKELJ TINA MOHORIČ

zbornica

04 506 11 11 marko.primozic@guest.arnes.si 04 506 11 12 maja.doljak@guest.arnes.si 04 506 11 13 fax: 04 512 51 41 darja.begus@guest.arnes.si 04 506 11 20 judita.slabe@guest.arnes.si 04 506 11 19 darija.zaler@guest.arnes.si 04 506 11 27 katarina.podrekar@gmail.com polona.macek@guest.arnes.si 04 506 11 16 martina.bukovsek@guest.arnes.si 04 506 11 21 anica.benedicic@guest.arnes.si mojca.debeljak@gmail.com 04 506 11 29 marija.zakelj@guest.arnes.si tina.mohoric@guest.arnes.si 04 506 11 14

PODRUŽNIČNA ŠOLA TADEUSZ SADOWSKI BUKOVICA BUKOVICA 21 4227 SELCA Telefon: 04 510 36 10 PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVŠČICA BUKOVŠČICA 4 4227 SELCA Telefon: 04 510 35 80 PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART LENART NAD LUŠO n. n. 4227 SELCA Telefon: 04 510 35 70 ŠOLSKI OKOLIŠ: Binkelj, Bukovica, Bukovščica, Jarčje Brdo s hišno številko 1 (Občina Gorenja vas - Poljane), Knape, Krivo Brdo (Občina Gorenja vas - Poljane), Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Pozirno, Praprotno, Rovte v Selški dolini, Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Sv. Lenart, Sv. Tomaž, Ševlje, Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje, Zgornja Luša.


Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Tudi letos smo vam pripravili Groharco, publikacijo Osnovne šole Ivana Groharja, ki je namenjena vpisovanju, beleženju, načrtovanju in medsebojnem obveščanju. Kljub temu da jo zakonodaja ne predpisuje več, smo se v letošnjem letu še odločili, da jo pripravimo, saj je bila lansko leto kar dobro uporabljena in je služila svojemu namenu. Skupaj vstopamo v šolsko leto, ki ga zaznamujejo praznovanje 100. obletnice Podružnične šole Bukovščica, spremenjen čas pričetka pouka in spremenjen šolski koledar. Za lažje spremljanje napredka vašega otroka vam bo poleg govorilnih ur in drugih oblik sodelovanja s šolo lahko v pomoč tudi eAsistent, ki bo vam, starši, omogočil še lažje spremljanje napredka vašega otroka. Tako bomo od jeseni do poletja potovali med preteklostjo in sedanjostjo, nizali izkušnje in spoznanja, ustvarjali za prihodnost. V šolski publikaciji smo zbrali številne pomembne informacije o življenju in delu naše ustanove v šolskem letu 2012/2013. Veliko aktualnih podatkov, obvestil in novic bomo sproti objavljali tudi na spletni strani šole: http://www.groharca.si. Vabimo vas, da postanete aktivni soustvarjalci še enega uspešnega šolskega leta. Marko Primožič, ravnatelj


UPRAVLJANJE ŠOLE Šolo upravljata RAVNATELJ in SVET ŠOLE. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga: -

trije predstavniki ustanovitelja: Peter Pokorn, ml., Mara Jelovšek, Nevenka Novak, trije predstavniki staršev: Dean Jug – predsednik Sveta staršev, Gregor Kustec, Peter Ravnikar, - pet predstavnikov šole: Irena Frakelj – predsednica Sveta zavoda, Ivanka Dolenc, Barbara Trdina, Branka Mali, Andreja Ažbe. Svet šole spremlja program razvoja šole, odloča o nadstandardnih storitvah … Opravlja še druge naloge, določene z zakonom. SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih: 1. razred: 2. razred: Irena Rolih, Tomaž Rant, 3. razred: Lucija Omejc Demšar, Nataša Jerman, 4. razred: Anton Zupanc, Anjes Šubic, 5. razred: Damjana Poljanec, Nataša Hlebš, 6. razred: Jerneja Eržen, Polona Berce, 7. razred: Klara Škapelja, Gregor Kustec, Dean Jug, 8. razred: Romana Rakovec, Vesna Križnar, 9. razred: Slavko Kurdija, Mojca Bogataj, Ana Bavec. PŠ Bukovica: Andrej Pegam, Jernej Mohorič, Peter Ravnikar, PŠ Bukovščica: Tina Omerzel, PŠ Lenart: Slavica Bertoncelj. STROKOVNI ORGANI ŠOLE: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki. OSTALI DELAVCI ŠOLE Kuhinja: Janez Klemenčič, Andreja Ažbe, Špela Potrebuješ. Tehnično vzdrževanje šole in podružnic: Franci Gabrovšek (041 773 793), Vlado Potočnik (040 392 829). Čiščenje šole: Mihaela Gorjup, Barbara Kunc, Vera Pajič, Andreja Petrovič, Viktorija Torkar, Milanka Jović, Ivanka Lavtar. Kombinirano delovno mesto – podružnice (gospodinjec): Amalija Potočnik, Marija Potočnik, Vesna Bernik. Šolska zobozdravnica (deluje v Vrtcu Najdihojca): Stanka Ritonja, dr. stomatologije; Judita Šinkovec, zob. asistentka. Telefon: 04 512 24 64. SKUPNOST UČENCEV je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja šolski parlament. Delovanje skupnosti učencev usmerjata na predmetni stopnji Polonca Maček in na razredni stopnji Jerneja Tolar.


UČITELJICE IN UČITELJI MATIČNA ŠOLA Razredna stopnja Razred 1. a

Razrednik - učitelj

Govorilne ure

BARBARA TRAVEN TERAŽ VALENTINA ŽAGAR (druga strokovna delavka v 1. r.)

1. b

JANJA BRAČKO MARTINA ŠMID (druga strokovna delavka v 1. r.)

2. a

IVANKA DOLENC

2. b

URŠKA ZIHERL

3. a

TANJA VEBER

3. b

TATJANA JERAM

4. a

IRENA BENEDIČIČ

4. b

JERNEJA TOLAR

5. a

BRANKA MALI

5. b

ANDREJA ŠIFRER

Oddelki podaljšanega bivanja Oddelek

Učitelj VALENTINA ŽAGAR PETRA GLOBOČNIK TJAŠA JARC MARTINA ŠMID

OPB

MAJA DOLJAK DUŠKA BROVČ IRENA PETERNELJ MARTINA BUKOVŠEK MILOJKA BOZOVIČAR METKA TROBEC

Govorilne ure


Predmetna stopnja – razredniki Razred

Razrednik

6. a

TATJANA IGNATOV ŽLEBNIK

6. b

KRISTINA POLJANŠEK

6. c

BARBARA TRDINA

7. a

JANEZ BEGUŠ

7. b

GORAZD PINTAR

7. c

SABINA LEBEN

SLJ: 6. b; 7. c; 8SLH2, 8SL3, 9SL2A, 9SL3A.

8. a

JANA DEMŠAR

NAR: 6. a, b, c; BIO: 8. a, b; IP: SPH, NPH, RČL, GEN.

8. b

MANCA ČADEŽ

MAT: 8MA1, 8MA3, 9MA2A, 9MA2B.

9. a

BRANKA SVOLJŠAK

9. b

BLAŽKA RAVNIKAR

9. c

KATARINA PEGAM

Poučuje

Govorilne ure

TJA: 6. a; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b. TJA: 6. b, c; 8. a, b; 9. a, b, c; IP: FI1. ZGO: 6. c; 7. a, b, c; 8. a, b; 9. a, b, c; DDE: 7. a, b, c; 8. a, b. TIT: 6. a, b, c; 7. a, b, c; 8. a, b; IP: OGL, OGK. GVZ: 4. a, b; 5. a, b; 6. a, b, c; 7. a, b, c; 8. a, b; 9. a, b, c; PŠ Bukovica, Bukovščica (4., 5. r.); OPZ (PŠ Bukovica, Bukovščica); MPZ.

GEO: 6. a, b, c; 7. a, b,c ; 8. a, b; 9. a, b, c; ZGO: 6. a, b; IP: TVZ. NAR: 7. a, b, c; BIO: 9. a, b, c; GOS: 6. a, b, c. TJA: 4. a, b; 5. a, b; 7. c; 9. c; PŠ Lenart, PŠ Bukovica.

Predmetna stopnja – ostali učitelji Učitelj ANICA BENEDIČIČ OLGA KOPLAN LENA VASTL

Poučuje SLJ: 6. b, c; 9SL1. SLJ: 6. a; 7. a, b; 9SL2B, 9SL3B. SLJ: 6. a, c; 8SLH1, 8SLH3.

NATAŠA IVANUŠIČ

MAT: 6. a, b, c; 9MA1.

MAJDA JERAJ

MAT: 8MA2A, 8MA2B; FIZ: 8. a, b; 9. a, b, c.

URŠKA OBLAK

MAT: 7. a, b, c; 9MA3A, 9MA3B.

MILOJKA BOZOVIČAR METKA TROBEC

LVZ: 6. a, b, c; 7. a, b, c; 8. a, b; 9. a, b, c; IP: LS1, LS2, LS3. KEM: 8. a, b; 9. a, b, c; IP: POK.

Govorilne ure


JOŽE KORDIŠ MARA PETERNELJ BERNARDA POHLEVEN TJAŠA JARC MAJDA ŠUBIC

ŠVZ: 6. a, b; 7. a, b, c; 8. a, b; 9. a, c; IP: IŠPN. ŠVZ: 6. a, b, c; 7. a, b, c; 9. a, b; IP: ŠSP. ŠVZ: 3. a, b; 4. a, b; 6. c; 8. a, b; 9. b,c; IP: ŠZZ, IŠPO. IP: NI1, NI2, NI3; OPB. IP: UBE; MME; ROM; računalničarka.

PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVICA Razred

Razrednik - učitelj

1., 2. kombinacija

IRENA MEGUŠAR

3.

ANDREJA ERŽEN

4., 5. kombinacija

IRENA FRAKELJ KEŠNAR

Podaljšano bivanje

ANDREJA URŠIČ

Govorilne ure

PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVŠČICA Razred 1., 3. kombinacija 4., 5. kombinacija Podaljšano bivanje

Razrednik - učitelj

Govorilne ure

MARTINA POTOČNIK ALENKA MAGAJNE GERM TINKARA ŠUŠTERŠIČ/LUKA REJC

PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART Razred 1., 2., 3. kombinacija 4., 5. kombinacija

Razrednik - učitelj MAJA REBOLJ ZINKA PINTAR

Govorilne ure


PREDMETNIK Predmeti Slovenščina Matematika Angleščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Družba Geografija Zgodovina Državljanska in domovinska vzgoja ter etika Spoznavanje okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Športna vzgoja Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Izbirni predmet 3 Razredne ure

SLJ MAT TJA LVZ GVZ DRU GEO ZGO

Število šolskih ur tedensko po posameznih razredih 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 2 3 1 2 1,5 2 1 2 2 2

DDE SPO FIZ KEM BIO NAR NIT TIT GOS ŠVZ IP1 IP2 IP3 RU

število predmetov skupaj število šolskih ur tedensko število tednov

1 3

3

1

3 2 2 1,5 2

3 1

1

3

1 3

2 1,5 3

0,5

0,5

0,5

2 2/1 1 1 0,5

2 2/1 1 1 0,5

8 24 35

9 26 35

10 26 35

3

3

6 20 35

3

6 21 35

3

6 22 35

2 2 2

3

2 2/1 1 1 0,5

15/14 17/16 29,5 30 35 35

14 30 32

Število dni dejavnosti v šolskem letu po posameznih rezredih 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15

9. r. 3 3 4 5 15

DNEVI DEJAVNOSTI Dnevi dejavnosti kulturni dnevi naravoslovni dnevi tehniški dnevi športni dnevi dnevi dejavnosti skupaj

1. r. 4 3 3 5 15


IZBIRNI PREDMETI Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So obvezni del pouka in se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5. Vsak učenec izbere 2 oziroma 3 izbirne predmete. Pouk izbirnih predmetov poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Izbirni predmet tuji jezik poteka 2 uri tedensko. Izbirni predmeti Nemščina 1 Nemščina 2 Nemščina 3 Francoščina 1 Turistična vzgoja Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3 Multimedija Računalniško omrežje Urejanje besedil Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – kovine Šport za sprostitev Šport za zdravje Izbrani šport – odbojka Izbrani šport – nogomet Poskusi v kemiji Genetika Načini prehranjevanja Sodobna priprava hrane Rastline in človek

NI1 NI2 NI3 FI1 TVZ LS1 LS2 LS3 MME ROM UBE OGL OGK ŠSP ŠZZ IŠPO IŠPN POK GEN NPH SPH RČL

Razred 7. r. 8. r. 9. r. 7. r. 7., 8., 9. r. 7. r. 8. r. 9. r. 8. r. 9. r. 7. r. 7. r. 8. r. 7. r. 8. r. 9. r. 9. r. 8., 9. r. 9. r. 9. r. 7., 8., 9. r. 7., 8., 9. r.

Učitelj TJAŠA JARC TJAŠA JARC TJAŠA JARC KRISTINA POLJANŠEK BRANKA SVOLJŠAK MILOJKA BOZOVIČAR MILOJKA BOZOVIČAR MILOJKA BOZOVIČAR MAJDA ŠUBIC MAJDA ŠUBIC MAJDA ŠUBIC JANEZ BEGUŠ JANEZ BEGUŠ MARA PETERNELJ BERNARDA POHLEVEN BERNARDA POHLEVEN JOŽE KORDIŠ METKA TROBEC JANA DEMŠAR JANA DEMŠAR JANA DEMŠAR JANA DEMŠAR


INTERESNE DEJAVNOSTI Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost. Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite pri razredniku. Urnik bo objavljen na oglasnih deskah in spletni strani šole. MATIČNA ŠOLA Interesne dejavnosti Angleški krožek Bralne urice Folklora

Mentor/-ica MOJCA DEBELJAK KATARINA PODREKAR TANJA VEBER IRENA BENEDIČIČ JANEZ BEGUŠ BERNARDA POHLEVEN MARTINA ŠMID

Razred 1.–3. 4. 1.–3. 4.–6. 6.–9. 2.–5. 3.-4.

Krožek mini rokomet

MARKO PRIMOŽIČ

1.–3.

Kuharski krožek Likovni krožek Lutkarski krožek Medvrstniška pomoč

MARTINA BUKOVŠEK DUŠKA BROVČ ANICA BENEDIČIČ KATARINA PODREKAR SABINA LEBEN JANJA BRAČKO GORAZD PINTAR JANEZ BEGUŠ URŠKA ZIHERL SABINA LEBEN

4.–6. 1.–5. 6., 7. 1.–9.

Foto krožek Gimnastični krožek Gledališki krožek

MEPI Mladinski pevski zbor Modelarstvo Novinarski krožek Otroški pevski zbor Planinski krožek 1. skupina 2. skupina Pravljičarski krožek Računalniški krožek Radio Sora Splošna športna vzgoja Turistični krožek Ustvarjalne delavnice Vesela šola

TATJANA JERAM IVANKA DOLENC JERNEJA TOLAR IVANKA DOLENC BARBARA TRAVEN TERAŽ MAJDA ŠUBIC LENA VASTL BRANKA MALI JANJA BRAČKO BRANKA SVOLJŠAK VALENTINA ŽAGAR BRANKA MALI JERNEJA TOLAR

Dan/ura ponedeljek, 14.0-14.45 sreda, 13.35-14.20 četrtek, 7.30–8.15

ponedeljek, 14.20–15.30 torek, 14.15–15.15 četrtek, 15.00–16.00 sreda, 14.30–16.15 četrtek, 15.00

9. 6.–9. 4.–6.

sreda, 13.50–14.35

6.–9.

torek, 13.50–15.00

1.–2. 3.–4.

petek, 11.55–12.40 četrtek, 14.00–14.45

1.–4.

sobota – planinski izleti, četrtek – planinske urice

5.–9. 1.–2. 3.–5. 6.–9. 1. 2. 6.–9. 1., 3. 4.–5. 4.–9.

četrtek, 14.00–14.45 ponedeljek, 14.00–14.45 ponedeljek, 12.45–13.30 torek, 12.45–13.30 četrtek, 14.00–14.45


PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVICA Interesne dejavnosti Kombinirana ID Vesela šola Otroški pevski zbor Splošna športna vzgoja Angleški krožek Interesne dejavnosti Plesni tečaj

Mentor/-ica IRENA MEGUŠAR ANDREJA ERŽEN IRENA FRAKELJ KEŠNAR IRENA FRAKELJ KEŠNAR ANDREJA ERŽEN GORAZD PINTAR BERNARDA POHLEVEN LUKA REJC TINKARA ŠUŠTERŠIČ Mentor/-ica DAVORKA BORIŠEK (Plesna šola Cha Cha Cha)

PODRUŽNIČNA ŠOLA BUKOVŠČICA Interesne dejavnosti Mentor/-ica MARTINA POTOČNIK Kombinirana ID ALENKA MAGAJNE GERM Splošna športna vzgoja BERNARDA POHLEVEN LUKA REJC Vesele urice z angleščino TINKARA ŠUŠTERŠIČ

PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART Interesne dejavnosti Kombinirana ID Vesela šola Otroški pevski zbor

Mentor/-ica MAJA REBOLJ ZINKA PINTAR ZINKA PINTAR MAJA REBOLJ

Razred 1., 3. 2. 4., 5. 4., 5. 1., 2. 3.–5. 1.–5.

Dan/ura

1.–3. Razred

Informacije

1.–5.

031 611 000

Razred 1., 3. 4., 5. 1.–5.

Dan/ura

Dan/ura

1., 3.

Razred 1.–3. 4., 5. 4., 5. 1.–5.

Dan/ura

Organizirane interesne dejavnosti v sodelovanju z društvi, klubi in drugimi organizacijami Interesne dejavnosti Alpsko smučanje Baseball Floorball Futsal dvoranski nogomet Karate in ju-jitsu Košarkarska šola

Informacije SK Alpetour 041 633 651 (Peternel) Lisjaki in lisičke 041 408 051 (Rok Krmelj) 040 419 444 (Gorazd Tomc) 041 789 728 (Janez Šubic) Futsal klub Stripy Škofja Loka 040 577 164 (Rok Pogačnik) rok.pogacnik1@guest.arnes.si ŠD Partizan Škofja Loka 041 460 898 (Stanislav Strnad) stanislav_strnad@t-2.net KK Škofja Loka

Razred 1.–9. 1.–9. 1.–4. 5.–9. 5.–9.

2.–9. 1.–9.

Dan/ura


031 622 502 (Iris Dumenčič) ŠD Partizan Škofja Loka Lokostrelstvo 041 805 062 (Vlado Justin) NK Ločan Nogomet 051 235 720 (Smeh) ŽOK Partizan Odbojka 031 850 530 (Tanja Melihen) Plesno-športne Plesno-športni center RitmoLoko dejavnosti 041 710 310 Razvojna agencija Sora, d. o. o. Podjetniški krožek 04 506 02 20 (Julija Primožič) info@ra-sora.si Prostovoljno gasilsko PGD Stara Loka društvo 031 632 854 (Marija Kovač) Krožek Rdečega križa – Rdeči križ Škofja Loka – Tanja Kokalj Daj naprej! (04 506 11 20) Judita Slabe RD Loka 2012 Rokomet – dečki 041 811 167 (Jani Klemenčič) 031 715231 (Kim Stare) Rokomet – deklice 040 732 745 (Andrej Završnik) Strelsko društvo Škofja Loka Strelski šport 041 719 049 (Janko Demšar) 041 866 903 (Janko Platiša) Plezalni klub Kinezis Športno plezanje 041 334 973 (Tomaž Rant) Plezalni klub Škofja Loka Športno plezanje 031 519 699 (Roman Krajnik) Gorniško športno društvo Bricalp Športno plezanje 051 486 23 (Mitja Kovačič) Taborniki

RSK Škofja loka www.rsk.rutka.net (Katarina Sekirnik)

1.–9. 3.–9. 5.–9. 1.–9. 7.–9. 1.–9. 3.–6. 4.–9. 2.–5. 6.-9. 3.–9. 1.–9. 1.–9 1.–9 1.–9.


OSTALE DEJAVNOSTI Dejavnosti TABOR POLETNA ŠOLA V NARAVI ZIMSKA ŠOLA V NARAVI NARAVOSLOVNI TABOR TEČAJI Kolesarjenje

Razred Čas Kraj 1. 27. 5. 2013 do kmetija Podmlačan 31. 5. 2013 5. junij (določeno kasneje) (5 dni) 7. 18. 2. 2013 do Domova CŠOD v 22. 2. 2013 Planici in Kranjski Gori 8. 27. 5. 2013 do Dom CŠOD Ajda na 31. 5. 2013 Koroškem

5.

februar–junij

šolska okolica

Vsebine delo na kmetiji plavanje, spoznavanje slovenske obale tečaj alpskega smučanja, tek na smučeh, orientacija, pohodništvo vsebine s področja naravoslovja, družboslovja, športa tečaj varne vožnje s kolesom in izpit tečaj alpskega smučanja 1. r. začetni tečaj plavanja 3. r. obvezni 20-urni tečaj plavanja

Smučanje Plavanje

2. 1., 3.

januar, februar Vincarje od oktobra do Bazen Stara Loka decembra Bazen Železniki

ŠPORTNI PROGRAMI Zlati sonček Športna značka Krpan

1.–3. 4.-6-

celo leto celo leto

šola šola

športne dejavnosti športne dejavnosti

1.–9.

april, maj

šola

športne dejavnosti

1.–9. 1.–9. 1.–5.

BRALNA ZNAČKA branje slovenskega leposlovja; izvajajo slovenisti oz. razredniki branje besedil na temo ekologije; izvajajo slovenisti oz. razredniki branje literature v angleškem jeziku; izvaja ga. Katarina Pegam

TESTIRANJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON Slovenščina Eko bralna značka Angleščina

95. člen Zakona o osnovni šoli predpisuje, da šole v začetku aprila med poukom športne vzgoje izvedejo testiranje vseh učencev. Testirajo se učenci, katerih starši so oddali soglasje. Vrednotenje dosežkov posameznega učenca lahko opravi le športni pedagog, podatki so na voljo staršem med govorilnimi urami.


PROJEKTI Ekošola Projekt izmenjave učencev z italijanskimi in avstrijskimi vrstniki Program MEPI Shema šolskega sadja Babica pripoveduje o zeliščih Prijatelj prijatelju Vesoljček

RAZVOJNE NALOGE Berem in razumem – opolnomočenje učencev za bralno pismenost. Mreže učečih se šol – sodelovanje s starši.

NAČRT VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program. OBVEZNI PROGRAM obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Med dneve pouka se šteje tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve ter celodnevne strokovne ekskurzije. Oddelčno/razredno uro imamo vsak torek ob 7.30, razen učencev prvega triletja. Za otroke s posebnimi potrebami organiziramo individualni pouk oz. dodatno strokovno pomoč. Ob koncu ocenjevalnega obdobja bodo starši učencev od 2. do 9. razreda pisno obveščeni o učnem uspehu, v prvem razredu pa bodo starši o učnem uspehu svojega otroka med šolskim letom obveščeni samo ustno. Ob zaključku razreda dobijo učenci spričevalo. RAZŠIRJENI PROGRAM obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA Navajamo le splošne kriterije. S podrobnimi kriteriji za ocenjevanje znanja se učenci seznanijo v uvajalnem tednu oziroma pred preizkusi znanj pri posameznih učnih predmetih. Nezadostno (1) Zadostno (2)

Dobro (3)

Učenec snovi ne razume. Pozna le drobce, zato obnavlja snov nerazumsko in zamenjuje pojme. Izraža se zelo skromno. Nalog ni sposoben reševati samostojno, izdelki ne dosegajo predvidene funkcije. Razumevanje snovi je pomanjkljivo, obnavljanje pa skopo, čeprav že vsebuje osnovne elemente za nadgradnjo temeljnega znanja. Izražanje je še vedno skromno. Izdelki so pomanjkljivi, vendar že dosegajo svoj namen. Pri samostojno opravljenih nalogah se pojavlja veliko napak. Učenec snov delno razume in ima že predstave o bistvenih povezavah, potrebuje pa več pomoči pri analizi in sintezi. Razlaga je le približna, primeri so deloma ustrezni ali povzeti po učbeniku. Pri nalogah se pojavljajo napake, ni samostojnih rešitev, izdelki pa so že oblikovani v skladu z zahtevami.


Prav dobro (4) Odlično (5)

Učenec snov pretežno razume, navaja lastne in ustrezne primere. Napake so redke in manj pomembne, zna podati ustrezno razlago. Sposoben je vodene analize in sinteze. Izdelki so natančni, pregledni, izdelani po učiteljevih navodilih. Razumevanje snovi je popolno, saj jo učenec samostojno povezuje in zaključuje. Z izvirnimi primeri zna jasno podati prepričljivo razlago. Pojavljajo se izvirne zamisli, ki jih zna zagovarjati in analizirati. Izdelki so pregledni, natančni, vendar oblikovani na samosvoj način, ki je odraz samostojnosti, posebnosti in osebnosti učenca.


POMEMBNO JE VEDETI ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Šolske svetovalne delavke lahko pomagajo učencem, kadar sami niso kos učenju, če pridejo v spor s sošolci, učitelji, če imajo težave doma ali sami s seboj. Razgovori staršev s svetovalno službo so možni med govorilnimi urami oziroma po predhodnem dogovoru v dopoldanskem času. ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in ostalim delavcem šole. Urejena je po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da učenci lahko sami iščejo želeno gradivo na knjižnih policah. V šolski knjižnici je tudi računalnik z dostopom do interneta in je namenjen učencem. Odprta je vsak dan, obratovalni čas je objavljen na vhodnih vratih knjižnice. Vsako izposojeno gradivo je potrebno vrniti v štirinajstih dneh. Če se izposojeno gradivo izgubi, je potrebno škodo poravnati. Ob zaključku šolskega leta mora biti vse gradivo vrnjeno v knjižnico. UČBENIŠKI SKLAD Šola ima že vrsto let vpeljan učbeniški sklad, v katerem si lahko izposodite učbenike. Za učence je izposoja brezplačna. Delovni zvezki in druga gradiva niso uvrščena v učbeniški sklad. Uporabniki učbeniškega sklada učbenike zavijejo in jih ohranijo nepoškodovane. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike je treba plačati ustrezno odškodnino oz. jih nadomestiti z novimi. GOVORILNE URE Pogovorne ure imajo vsi strokovni delavci praviloma vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri in po dogovoru dopoldne. Učiteljice razredne stopnje uskladijo govorilne ure s starši na prvem roditeljskem sestanku. MANJŠE UČNE SKUPINE Spremenjeni 40. člen Zakona o osnovni šoli daje šoli možnost, da pri posameznih predmetih v predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih skupinah. V 4. in 5. razredu poteka projektni teden v obliki nivojskega pouka pri slovenščini in matematiki. V 8. in 9. razredu bomo pri angleščini ter v 6. razredu pri slovenščini pouk izvajali v heterogenih učnih skupinah z drugo učiteljico pri dveh oz. eni uri pouka tedensko. V 8. in 9. razredu poteka pri slovenščini pouk v treh heterogenih in eni homogeni skupini, pri matematiki pa nivojski pouk – zunanja fleksibilna diferenciacija. Učenci obiskujejo pouk na izbrani ravni zahtevnosti. NACIONALNI PREIZKUS ZNANJ (NPZ) Preverjanje znanja v 6. razredu Učenci, ki bodo preverjanje želeli opravljati, se bodo morali pisno prijaviti. Preverjanje znanja v 9. razredu Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu marcu za tekoče šolsko leto. V zaključno spričevalo se vpišejo tudi dosežki NPZ. NPZ se opravlja samo pisno, traja najmanj 45 in največ 90 minut. Praviloma se ga izvede v mesecu maju, drugi rok je samo za tiste učence, ki se ga zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v rednem roku NPZ niso mogli udeležiti. Vsi datumi NPZ so objavljeni v Šolskem koledarju.


JUTRANJE VARSTVO Za naše najmlajše imamo organizirano brezplačno jutranje varstvo, ki se začne ob 6. uri zjutraj in poteka do začetka pouka. Čas izkoristijo z različnimi skupinskimi in individualnimi igrami, branjem in ostalim vodenim delom. Ob 7. uri imajo naročniki tudi zajtrk. Jutranje varstvo imamo organizirano na matični šoli, PŠ Bukovica in PŠ Bukovščica. ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) V šolskem letu 2012/13 je organizirano 6 oddelkov podaljšanega bivanja. Program nudimo učencem od 1. do vključno 5. razreda, ki doma nimajo varstva, od 11.50 do 16.30. Po pouku se učenci zberejo v učilnicah podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje ni le varstvo, ampak so učenci vključeni v različne dejavnosti. V tem času imajo učenci kosilo ter ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Rešujejo domače naloge in se učijo. Vse dejavnosti potekajo po urniku. Posamezniki med tem obiskujejo tudi interesne dejavnosti. Za nemoteno vključevanje otrok v dejavnosti je potreben določen čas in red, zato ostanejo otroci, ki so vpisani v OPB, v šoli do 14. ure. Za vključitev otrok v OPB bomo upoštevali oddane prijavnice. Odločitev je prostovoljna in velja za celo šolsko leto. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učiteljica OPB predčasno dovoli odhod iz šole le na podlagi pisnega obvestila staršev. VARSTVO VOZAČEV Učenci vozači od 1. do 5. razreda počakajo na prevoz v OPB, učenci od 6. do 9. razreda so organizirani v skupine varstva vozačev do odhodov avtobusov in kombijev; enako je na podružnicah. Za varstvo vozačev na predmetni stopnji se učenci na začetku šolskega leta prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo pri razredniku ali na šolski spletni strani in jo izpolnijo skupaj s starši. Predčasen odhod iz varstva je mogoč le na podlagi pisnega obvestila staršev. VARNA POT V ŠOLO Zaradi varnosti morajo učenci prvih razredov nositi rumene rutke ter v šolo prihajati in odhajati v spremstvu odrasle osebe. Starši, svetujemo vam, da z otroki večkrat skupaj prehodite njihovo najvarnejšo pot v šolo in jih ob tem opozarjate na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno pozornost. Kasneje ni odveč preveriti, če otrok dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja. ŠOLSKI PREVOZ Do brezplačnega prevoza so upravičeni vsi tisti učenci, ki imajo bivališče oddaljeno od šole več kot 4 kilometre in stanujejo v našem šolskem okolišu. Za vozače je organiziran avtobusni prevoz, ki ga izvaja Pavle Pečelin s. p., na avtobusni relaciji:  Bukovščica–Knape–Ševlje–Bukovica–Zg. Luša–Sp. Luša–Praprotno–Škofja Loka in nazaj. Učenci vozači s posebej zagotovljenimi pogodbenimi prevozi – s kombiji se vozijo na relacijah:  Rovte–Sv. Lenart–Bukovica–Stirpnik–Škofja Loka–Sv. Lenart–Rovte,  Sp. Luša–Sv. Lenart–Sp. Luša,  Krivo Brdo–Rantovše–Sp. Luša–Bukovica–Praprotno–Sv. Tomaž–Bukovica–Sv. Tomaž–Bukovica– Krivo Brdo,  Križna Gora–Škofja Loka–Križna Gora. Nekaj vozačev uporablja kombiniran prevoz, to je avtobus in kombi. Zaradi zagotavljanja varnosti morate biti učenci med dvožnjo pripeti z varnostnim pasom. Učenci, na avtobusnih postajah, v avtobusih in kombijih bodite prijazni drug do drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših učencev.


Vozni redi bodo viseli na oglasni deski pred računalnico. Objavljeni bodo tudi na spletni strani šole. Učenci, prepišite si jih v šolsko knjižico. PREHRANA UČENCEV Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo po drugi uri, razen prvošolčkov, ki imajo malico že ob 8.30. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda pa v učilnicah, v katerih imajo pouk tretjo uro. Učenci, ki imajo športno vzgojo, malicajo v večnamenskem prostoru. Prav posebno pozornost bomo namenili kulturi prehranjevanja (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno). Dežurni učenci prinašajo malico, po njej pospravijo in pobrišejo mize. Prtičke dobijo v kuhinji. Embalažo in posodo vrnejo v kuhinjo. Šolsko malico in kosilo starši ali učenci odjavijo v tajništvu na tel. številko 04 506 11 13 ali preko epošte na naslov: i.groharja@guest.arnes.si. do 8. ure zjutraj. Pravočasno odjavljeno malico in kosilo bomo upoštevali pri plačilu. Med šolskim letom bo mogoča tudi elektronska odjava malice v eAsistentu. Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši oz. skrbniki poravnati do roka, ki je označen na položnici. ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV Starši ste dolžni sporočiti šoli vse v zvezi z zdravjem vaših otrok. Posebno vas opozarjamo na bolezni, ki lahko nenadoma ogrozijo zdravje otroka (alergija, epilepsija, sladkorna bolezen, astmatični napadi ipd.). Vsaki dve leti so organizirani preventivni sistematski pregledi učencev v ZD Škofja Loka. Učenci od 1. do 5. razreda sodelujejo v akciji »Tekmujmo za zdrave in čiste zobe«. V okviru tega so tudi preventivni pregledi zob ter preizkus sluha. Šolska zobna ambulanta deluje v Vrtcu Najdihojca. Šolska zobozdravnica je Stanka Ritonja, dr. stomatologije; zobna asistentka pa Judita Šinkovec. Telefon: 04 512 24 64. STATUSI UČENCEV Učencem, ki se vzporedno izobražujejo v glasbeni šoli ali drugih šolah z javno veljavnimi programi in perspektivnim športnikom, bomo omogočili prilagoditev opravljanja obveznosti po kriterijih šole. Pojasnila dobite učenci pri svetovalni delavki Juditi Slabe. PREPIS UČENCA Učenca lahko iz različnih, z zakonom opredeljenih vzrokov prepišemo v drug oddelek na šoli ali v drugo šolo. V primeru prepisa na željo staršev je potrebno to, zaradi načrtovanja dela v naslednjem šolskem letu, storiti do 15. junija. SODELOVANJE MED STARŠI IN ŠOLO Sodelovanje staršev s šolo je osnovni pogoj za uspešno vzgojo in izobraževanje šolajoče se mladine. Načini sodelovanja: - roditeljski sestanki, - govorilne ure, - neformalna srečanja s starši (povabimo jih v šolo na kulturne in športne prireditve, dan odprtih vrat).


ŠOLSKI SKLAD Na šoli deluje Šolski sklad za izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa osnovne šole, za pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom, za razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda, za nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in strokovnih delavce šole. Predstavniki staršev so Nataša Hlebš, Maja Bernik in Anton Zupanc, predstavniki strokovnih delavcev šole pa Branka Svoljšak, Martina Potočnik, Urška Ziherl ter predsednica Darija Žaler. S sredstvi iz sklada se podpira dejavnosti v okviru pouka tistim učencem, ki za pomoč zaprosijo in zanje komisija Sklada ugotovi, da so do nje upravičeni. Starši, ki pomoč potrebujete, se lahko oglasite pri šolski svetovalni službi. Vsi, ki bi želeli darovati v šolski dobrodelni sklad, lahko svoj prispevek nakažete na: TRR 013226030682952, sklic 00 29253 (obvezno navedite sklic).

ŠOLSKI ZVONEC Matična šola Jutranje varstvo Predura 1. ura 2. ura Odmor 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura Odmor

7. ura

6.00–8.00, zajtrk ob 7.00 7.30–8.15 8.20–9.05 9.10–9.55 20 minut malica 10.15–11.00 11.05–11.50 11.55–12.40 kosilo OPD 12.45–13.30 kosilo OPB 20 minut kosilo

Podružnična šola Bukovica 6.00–7.30

Podružnična šola Bukovščica po potrebi

7.30–8.00 8.05–8.50 8.55–9.40 25 minut malica 10.05–10.50 10.55–11.40 11.45–12.30

7.30–7.55 8.00–8.45 8.50–9.35 25 minut malica 10.00–10.45 10.50–11.35 11. 40–12.25

8.10–8.55 9.00–9.45 20 minut malica 10.05–10.50 10.55–11.40 11.45–12.30

12.35–13.20

12.30–13.15

12.35–13.20

OPB od 11.45 do OPB od 11.40 do 16.00 16.00

13.50–14.35

URNIK ŠOLSKEGA AVTOBUSA odhod v šolo

odhod iz šole

Podružnična šola Lenart


MOJ ŠOLSKI URNIK ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

predura 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura 8. ura

predura 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura 8. ura

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK Če težje slediš pouku zaradi daljše odsotnosti ali za razumevanje učne ure posameznega predmeta potrebuješ več časa ali imaš pri določenem predmetu težave, poišči pomoč pri dopolnilnem pouku. Če si med tistimi, ki jim gre pri posameznih predmetih »vse od rok« in si pri katerem predmetu res dober, pa se vključi v organizirane oblike dodatnega pouka. predmet

učitelj/-ica

dan/ura


MOJE OCENE predmet Slovenščina

1. ocenjevalno obdobje

2. ocenjevalno obdobje

Matematika Angleščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Družba Geografija Zgodovina Državljanska in domovinska vzgoja ter etika Spoznavanje okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Športna vzgoja IP1 IP2 IP3

DOMAČE BRANJE PRI SLOVENSKEM JEZIKU avtor

naslov

datum


MOJE PREBRANE KNJIGE avtor

naslov

datum

DOMAČE NALOGE S terminom domača naloga označujemo pisno, ustno in praktično obliko učenčevega dela, ki jo posreduje učencem učitelj in jo učenec opravlja praviloma samostojno po rednem šolskem delu. Učitelji spremljajo domače naloge in o tem obveščajo starše. Na razredni stopnji bodo obvestila staršem mesečna, na predmetni stopnji pa v dveh korakih. 1. korak: Podpis staršem v knjižico in vpis v vzgojni zvezek, da so starši obveščeni. 2. korak: Če korak 1 ni bil učinkovit in se nedelo domačih nalog nadaljuje, sledi korak 2. Učitelj povabi starše skupaj z učencem na govorilno uro. Ugotovi se vzrok nedela domačih nalog, pogovori o morebitni potrebni pomoči in določi, do kdaj bodo manjkajoče domače naloge narejene. Dogovor se na kratko napiše s starši.


OBVESTILA O DOMAČIH NALOGAH NA RAZREDNI STOPNJI mesec

število nenarejenih nalog

podpis učitelja

podpis staršev

september oktober november december januar februar marec april maj junij OBVESTILA O DOMAČIH NALOGAH NA PREDMETNI STOPNJI KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________


KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________


KORAK 1 Vaš otrok ____________________________________ ni naredil domače naloge pri predmetu ______________________________ v obdobju od _______________ do ________________. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

KORAK 2 Skupaj z vašim otrokom Vas vabim na razgovor dne______________ ob ____________ zaradi: 1. pozabljanja domačih nalog pri _________________________________________________. 2. motenja pouka. 3. neprimernega obnašanja do sošolcev, učiteljev ali drugih delavcev šole. 4. uničevanja šolske ali tuje lastnine. 5. Drugo _____________________________________________________________________

Datum:__________________

Podpis učitelja/-ice: ________________________

Prosim, da Vašo udeležbo potrdite s podpisom: ______________________

Dogovorili smo se: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Podpisi udeležencev dogovora: _________________________

_________________________

_______________________


KORAK 2 Skupaj z vašim otrokom Vas vabim na razgovor dne______________ ob ____________ zaradi: 1. pozabljanja domačih nalog pri _________________________________________________. 2. motenja pouka. 3. neprimernega obnašanja do sošolcev, učiteljev ali drugih delavcev šole. 4. uničevanja šolske ali tuje lastnine. 5. Drugo _____________________________________________________________________

Datum:__________________

Podpis učitelja/-ice: ________________________

Prosim, da Vašo udeležbo potrdite s podpisom: ______________________

Dogovorili smo se: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Podpisi udeležencev dogovora: _________________________

_________________________

_______________________


KORAK 2 Skupaj z vašim otrokom Vas vabim na razgovor dne______________ ob ____________ zaradi: 1. pozabljanja domačih nalog pri _________________________________________________. 2. motenja pouka. 3. neprimernega obnašanja do sošolcev, učiteljev ali drugih delavcev šole. 4. uničevanja šolske ali tuje lastnine. 5. Drugo _____________________________________________________________________

Datum:__________________

Podpis učitelja/-ice: ________________________

Prosim, da Vašo udeležbo potrdite s podpisom: ______________________

Dogovorili smo se: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Podpisi udeležencev dogovora: _________________________

_________________________

_______________________


SPOROČILA MED ŠOLO IN STARŠI ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________


VABILA NA GOVORILNE URE Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________

Dne, ____________________________, ob___________________, Vas vabim na govorilno uro. Datum:________________ Učitelj/-ica:____________________ Starši:___________________


OPRAVIČILA Obiskovanje pouka in šolskih aktivnosti je za vsakega učenca obvezno, zato morajo vsako odsotnost opravičiti starši. Pisno ali ustno opravičilo je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. V ta namen uporabite strani v tej beležki, ki so temu namenjene. Če razrednik v tem času ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen. Odsotnost, daljšo od petih dni, ki ni povezana z boleznijo, odobri ravnatelj šole. Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________

Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________

Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________


Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________

Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________

Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________

Spoštovani! Prosim, da mojemu otroku,________________________, opravičite izostanek od pouka v dneh od _______________ do ________________ zaradi ___________________________________________________________________________. Datum:____________________ Podpis staršev:_____________________________________


DNEVI DEJAVNOSTI – MATIČNA ŠOLA KULTURNI DNEVI Razred

Mesec oktober 2012 december 2012

1. marec 2013 junij 2013 oktober 2012 december 2012

26. 9. 2012 6. 11. 2012

KD Po Cankarjevi Vrhniki

februar 2013

gledališki KD Županova Micka (Prešernovo gledališče Kranj)

marec 2013 junij 2013 oktober 2012 december 2012 3.

5.

6.

7.

8.

9.

gledališka vzgoja novoletna prireditev in proslava ob dnevu samostojnosti glasbeni kulturni dan zaključna prireditev gledališka vzgoja novoletna prireditev in proslava ob dnevu samostojnosti glasbeni kulturni dan zaključna prireditev gledališka vzgoja novoletna prireditev in proslava ob dnevu samostojnosti glasbeni kulturni dan zaključna prireditev gledališka vzgoja novoletna prireditev in proslava ob dnevu samostojnosti zaključna prireditev likovna in glasbena delavnica v Sorici novoletna prireditev in proslava ob dnevu samostojnosti zaključna prireditev likovni KD (LOŠKI MUZEJ) glasbeni KD gledališki KD glasbeni KD filmski KD gledališki KD glasbeni KD KD Po poti kulturne dediščine gledališki KD Županova Micka (Prešernovo gledališče Kranj) glasbeni KD

2.

4.

Vsebina

marec 2013 junij 2013 oktober 2012 21. 12. 2012 junij 2013 15. in 16. 10. 2012 21. 12. 2012 junij 2013 18. 9. 2012 26. 9. 2012 december 2012/april 2013 26. 9. 2012 1. 10. 2012 december 2012/april 2013 26. 9. 2012 19. 10. 2012 februar 2013


NARAVOSLOVNI DNEVI Razred 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesec

Vsebina

marec 2013

zdravniški pregled

maj 2013

Kmetija – ŠN

junij 2013 oktober 2012

Živalski vrt Zdrava prehrana

februar 2013

Nacetova hiša

junij 2013 september 2012

Arboretum Volčji potok Gozd

april 2013

zdravniški pregled

junij 2013 september 2012/oktober 2012

Bled in Bohinj Gobe

22. 4. 2013

eko dan

maj 2013/junij 2013 18. 3. 2013

Drevesa in grmovje Rakov Škocjan

april 2013

Dan zemlje – eko dan

junij 2013 21. 9. 2012

ND bo realiziran v ŠN – obmorski svet Alpski svet – ekskurzija

februar 2013

Kruh

22. 4. 2013 18.–22. 2. 2013

Dan zemlje – eko dan v okviru zimske šole v naravi

7.

18. in 19. marec 2013 Emona – Ljubljana CŠOD 22. 4. 2013 Dan zemlje – eko dan november 2012/december 2012 Astronomija

8.

22. 4. 2012

Dan zemlje – eko dan

maj 2013

Naravoslovni tabor

9. 10. 2012

Koroška

december 2012

Zasvojenosti, aids, droge

22. 4. 2012

Dan zemlje – eko dan

9.

TEHNIŠKI DNEVI Razred 1.

2.

3.

4.

Mesec

Vsebina

23. 11. 2012

Izdelki za sejem

22. 4. 2013

Dan zemlje – eko dan

maj 2013 23. 11. 2012 januar 2013 22. 4. 2013 23. 11. 2012 22. 4. 2013 marec 2013 oktober 2012 23. 11. 2012 februar 2013 maj 2013

Punčka iz cunj Izdelki za sejem Risanje v programu slikar Dan zemlje – eko dan Izdelki za sejem Dan zemlje – eko dan Šolski muzej Izdelava hišice po načrtu Izdelki za sejem Mešanje in ločevanje snovi Muzej Škofja Loka


5.

6.

7.

8.

9.

27. 9. 2012 23. 11. 2012 junij 2013 junij 2013 oktober 2012 23. 11. 2012 maj 2013 junij 2013 23. 11. 2012 18. 2. 2013-22. 2. 2013 januar 2013 9. 5. 2013 23. 11. 2012 december 2012 7. 5. 2013 7. 6. 2013 23. 11. 2012 17. 4. 2013 maj 2013 junij 2013

ŠPORTNI DNEVI Razred

1.

2.

3.

4.

Mesec

Jumicar Izdelki za sejem Taborniške veščine – v ŠN Luka Koper – v ŠN zdravniški pregled Izdelki za sejem Priprava zeliščnih namazov Konzerviranje živil Izdelki za sejem Zimska šola v naravi Srednja lesarska šola Ekskurzija Vače, Bogenšperk … Izdelki za sejem zdravniški pregled Ekskurzija Rašica, Kočevski rog … Moja poklicna pot Izdelki za sejem Ekskurzija Idrija, bolnica Franja … Ročne spretnosti priprava na valeto

29. 9. 2012

Vsebina Loška učna pot – pohod

december 2012

Zimski pohod

februar 2013

Zimske igre v Bukovščici

april 2013

Rolanje

maj 2013 29. 9. 2012

Pohod na Stari vrh Pohod na Cavrn

oktober 2012

Pohod – Lenart

januar 2013

Zimski pohod z igrami na snegu

februar 2013

Zaključek smučarskega tečaja

junij 2013 29. 9. 2012

Športne igre Pohod na Gabrovo

oktober 2012

Športne igre na Bukovici

januar 2013

Zimski pohod z igrami

februar 2013

Zaključek plavalnega tečaja

junij 2013 29. 9. 2012

Športne igre Pohod na Sv. Andrej

december 2012

Zimski pohod v Crngrob

april 2013

Mnogoboj

maj 2013/junij 2013

Športne aktivnosti pod Košuto

junij 2013

Športne igre (igrišče Puštal)


5.

6.

7.

29. 9. 2012

Orientacijski pohod na Križno Goro

marec 2013

Zimski pohod v Tamar

maj 2013

Pohod na Lubnik

junij 2013

Mnogoboj

junij 2013 29. 9. 2012

Plavalni maraton Planinski pohod na Osolnik

januar 2013

Zimski ŠD – smučanje, drsanje, pohod

marec 2013

Zimski ŠD – smučanje, smučarski tek, drsanje

maj 2013

Orientacija – okolica Škofje Loke

19. 6. 2013 29. 9. 2012

Športne igre, plavanje, tenis, plezanje Planinski pohod na Jošt Alpsko smučanje – zimska ŠN Tek na smučeh – zimska ŠN Sankanje, pohod z baklami – zimska ŠN Športne igre, plavanje, tenis, plezanje Planinski pohod na Blegoš Zimski ŠD – smučanje, drsanje, pohod Naravoslovni tabor Naravoslovni tabor Naravoslovni tabor Planinski pohod na Ratitovec Zimski – smučanje, drsanje, pohod Zimski – smučanje, sm. tek, fitnes Športne aktivnosti Igre z žogo – odbojka, nogomet

18. 2.–22. 2. 2013 19. 6. 2013 29. 9. 2012 januar 2013

8. 27. 5.–31. 5. 2013

9.

29. 9. 2012 januar 2013 marec 2013 7. 6. 2013 12. 6. 2013

DNEVI DEJAVNOSTI – PODRUŽNIČNE ŠOLE KULTURNI DNEVI Razred Mesec PŠ Bukovica november 2012 1., 2. 21. 12. 2012 marec 2013 junij 2013 PŠ Bukovica november 2012 3. 21. 12. 2012 marec 2013 junij 2013 PŠ Bukovica november 2012 4., 5. 21. 12. 2012 junij 2013 PŠ Bukovščica november 2012 1., 2. 21. 12. 2012 marec 2013 junij 2013 PŠ Bukovščica november 2012 4., 5. 21. 12. 2012 junij 2013

Vsebina gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti glasbeni kulturni dan zaključek šolskega leta gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti glasbeni kulturni dan zaključek šolskega leta gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti zaključek šolskega leta gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti glasbeni kulturni dan zaključek šolskega leta gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti zaključna prireditev


PŠ Lenart 1.,2.,3.

PŠ Lenart 4., 5.

NARAVOSLOVNI DNEVI Razred PŠ Bukovica 1., 2. PŠ Bukovica 3.

PŠ Bukovica 4., 5. PŠ Bukovščica 1., 2. PŠ Bukovščica 4., 5. PŠ Lenart 1., 2., 3. PŠ Lenart 4., 5. TEHNIŠKI DNEVI Razred PŠ Bukovica 1., 2. r.

PŠ Bukovica 3. r. PŠ Bukovica 4., 5. r. PŠ Bukovščica 1., 2. r.

november 2012 21. 12. 2012 marec 2013 junij 2013 november 2012 21. 12. 2012 junij 2013

gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti glasbeni kulturni dan zaključek šolskega leta gledališka vzgoja prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti zaključna prireditev

Mesec september 2012 november 2012 22. 4. 2013 september 2012 november 2012 22. 4. 2013 september 2012 oktober 2012 november 2012 september 2012 november 2012 22. 4. 2013 september 2012 oktober 2012 november 2012 september 2012 november 2012 22. 4. 2013 september 2012 oktober 2012 november 2012

Vsebina Eko kmetija zobozdravstveni pregled Dan zemlje – eko dan Eko kmetija zobozdravstveni pregled Dan zemlje – eko dan Eko kmetija Gozd – gozdar Zobozdravstveni pregled Eko kmetija Zobozdravstveni pregled Dan zemlje – eko dan Eko kmetija Gozd – gozdar Zobozdravstveni pregled Eko kmetija Zobozdravstveni pregled Dan zemlje – eko dan EKO KMETIJA GOZD - GOZDAR ZOBOZDRAVSTVENI PREGLED

Mesec september 2012 november 2012 februar 2013 september 2012 november 2012 februar 2013 november 2012 februar 2013 22. 4. 2013 maj 2013 september 2012 november 2012 februar 2013

Vsebina Obisk predstavnika Loške komunale Izdelki za sejem Pust Obisk predstavnika Loške komunale Izdelki za sejem Pust Izdelki za sejem Pust Dan zemlje – eko dan Obisk Drage in Loškega gradu Obisk predstavnika Loške komunale Izdelki za sejem Pust


PŠ Bukovščica 4., 5. r. PŠ Lenart 1., 2., 3. r. PŠ Lenart 4., 5. r.

ŠPORTNI DNEVI Razred

PŠ Bukovica 1., 2.

PŠ Bukovica 3.

PŠ Bukovica 4., 5.

PŠ Bukovščica 1., 2.

PŠ Bukovščica 4., 5.

PŠ Lenart 1., 2., 3.

PŠ Lenart 4., 5.

februar 2013 22. 4. 2013 maj 2013 september 2012 november 2012 februar 2013 november 2012 februar 2013 22. 4. 2013 maj 2013

Pust Dan zemlje – eko dan Obisk Drage in Loškega gradu Obisk predstavnika Loške komunale Izdelki za sejem Pust Izdelki za sejem Pust Dan zemlje – eko dan Obisk Drage in Loškega gradu

Mesec september 2012 oktober 2012 januar 2013 april 2013 junij 2013 29. 9. 2012 oktober 2012 januar 2013 april 2013 junij 2013 september 2012 oktober 2012 januar 2013

Vsebina Skupni pohod po Loški učni poti Pohod za Zlati sonček Igre na snegu Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada Skupni pohod po Loški učni poti Pohod za Zlati sonček Igre na snegu Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada Skupni pohod po Loški učni poti Pohod na Lubnik Smučarski tečaj/zimske igre

april 2013 junij 2013 september 2012 oktober 2012 januar 2013 april 2013 junij 2012 september 2012 oktober 2012 januar 2013 april 2013 junij 2013 september 2012 oktober 2012 januar 2013 april 2013 junij 2013 september 2012 oktober 2012 januar 2013 april 2013 junij 2013

Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada Skupni pohod po loški učni poti Pohod za Zlati sonček Igre na snegu Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada Skupni pohod po Loški učni poti Smučarski tečaj/zimske igre Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada Skupni pohod po Loški učni poti Pohod za Zlati sonček Igre na snegu Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada Skupni pohod po Loški učni poti Pohod na Lubnik Smučarski tečaj/zimske igre Testiranje za ŠVK Podružnična olimpijada


ŠOLSKI KOLEDAR 2012/2013 OCENJEVALNI OBDOBJI 1. ocenjevalno obdobje (1.–9. r): 1. 9. 2012–31. 1. 2013 2. ocenjevalno obdobje (9. r.): 1. 2. 2013–14. 6. 2013 2. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.): 1. 2. 2013–24. 6. 2013 OCENJEVALNE KONFERENCE 1. ocenjevalna konferenca: 29. 1. 2013 2. ocenjevalna konferenca (9. r.): 11. 6. 2013 2. ocenjevalna konferenca (1.–8. r.): 18. 6. 2013 GOVORILNE URE 1. govorilne ure: 2. 10. 2012 2. govorilne ure: 13. 11. 2012 3. govorilne ure: 4. 12. 2012 4. govorilne ure: 8. 1. 2013 5. govorilne ure: 5. 2. 2013 6. govorilne ure: 12. 3. 2013 7. govorilne ure: 9. 4. 2013 8. govorilne ure: 14. 5. 2013

RODITELJSKI SESTANKI 1. razred: 13. 9. 2012 2. razred: 26. 9. 2012 3. razred: 12. 9. 2012 4. razred: 19. 9. 2012 5. razred: 20. 9. 2012 6. razred: 18. 9. 2012 7. razred: 17. 9. 2012 8. razred: 24. 9. 2012 9. razred: 11. 9. 2012 PŠ Bukovica 1., 2. razred: 13. 9. 2012 PŠ Bukovica 3., 4., 5. razred: 20. 9. 2012 PŠ Bukovščica: 19. 9. 2012 PŠ Lenart: 17. 9. 2012 ZAKLJUČEK POUKA za učence 9. razredov: 14. 6. 2013 za učence od 1. do 8. razreda: 24. 6. 2013 PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI za učence 9. razredov (1. rok): 17. 6. 2013–1. 7. 2013 za učence od 1. do 8. razreda (1. rok): 26. 6. 2013–9. 7. 2013 za učence od 1. do 9. razreda (2. rok): 19. 8. 2013–30. 8. 2013


NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA (NPZ) iz znanja MAT za 6. in 9. razred: 7. 5. 2013 iz znanja SLJ za 6. in 9. razred: 9. 5. 2013 iz znanja TJA za 6. razred: 14. 5. 2013 iz znanja tretjega predmeta za 9. razred: 14. 5. 2013 iz znanja MAT za 9. razred (naknadni rok): 30. 5. 2013 iz znanja SLO za 9. razred (naknadni rok): 31. 5. 2013 iz znanja tretjega predmeta za 9. razred (naknadni rok): 3. 6. 2013

POČITNICE jesenske počitnice: 29. 10. 2012–2. 11. 2012 božično-novoletne počitnice: 24. 12. 2012–1. 1. 2013 zimske počitnice: 25. 2. 2013–1. 3. 2013 prvomajske počitnice: 29. 4. 2013–3. 5. 2013 poletne počitnice: 25. 6. 2013–31. 8. 2013 PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI Prešernov dan, slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2013 velikonočni ponedeljek: 1. 4. 2013 POMEMBNI DATUMI informativna dneva v srednjih šolah: 15. in 16. 2. 2013 dan naše šole: 19. 4. 2013 (obletnica smrti slikarja Ivana Groharja)


KAZALO

Osebni podatki učenca ……………………………………………………………………………………………………….. 1 Podatki o šoli ………………………………………………………………………………………………………………………. 2 Šolski okoliš ………………………………………………………………………………………………………………………... 2 Nagovor ravnatelja ……………………………………………………………………………………………………………... 3 Upravljanje šole ………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Učiteljice in učitelji ……………………………………………………………………………………………………………… 5 Predmetnik …………………………………………………………………………………………………………………….…… 8 Izbirni predmeti ………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Interesne dejavnosti …………………………………………………………………………………………………………. 10 Ostale dejavnosti ………………………………………………………………………………………………………………. 13 Projekti ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Razvojne naloge ………………...…………………………………………………………………………………………..... 14 Načrt vzgojno-izobraževalnega dela ………………………………………………………………………………….. 14 Kriteriji za ocenjevanje znanja …………………………………………………………………………..………………. 14 Pomembno je vedeti …………………………………………………………………………………………………………. 16 Šolski zvonec …………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Urnik šolskega avtobusa ……………………………………………………………………………………………………. 19 Moj šolski urnik ……………………………………………………………………………………………………………….… 20 Dopolnilni in dodatni pouk ……………………………………………………………………………………………….. 20 Moje ocene …………………………………………………………………………………………………………………….... 21 Domače branje ……………………………………………………………………………………………………………….… 21 Moje prebrane knjige ……………………………………………………………………………………………………..… 22 Domače naloge ………………………………………………………………………………………………………….……… 22 Sporočila med šolo in starši ………………………………………………………………………………………..…….. 28 Vabila na govorilne ure ………………………………………………………………………………………………….…. 30 Opravičila …………………………………………………………………………………………………………………….……. 31 Dnevi dejavnosti ……………………………………………………………………………………………………………….. 34 Šolski koledar 2012/2013 ………………………………………………………………………………………………….. 39


Pri našem delu nam pomagajo: Preles, d. o. o., SKB BANKA, GORENJSKE ELEKTRARNE, VKP d.o.o. Škofja Loka, Meta Konštantin.

GROHARCA ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013 Izdala: OŠ Ivana Groharja Škofja Loka Odgovorna oseba Marko Primožič, ravnatelj Zbrala in uredila: Maja Doljak, Marko Primožič Lektorirale: Olga Koplan, Sabina Leben, Lena Vastl Pomoč pri oblikovanju: Milojka Bozovičar Risbe: Milojka Bozovičar in učenci OŠ Ivana Groharja Tisk ARTPRO, d. o. o Naklada: 700 izvodov

Publikacija OŠ Ivana Groharja 2012/2013  

publikacija za šolsko leto

Publikacija OŠ Ivana Groharja 2012/2013  

publikacija za šolsko leto

Advertisement