Page 1

!"#$%!&$'

INFORMATIEBLAD GROEN! RANST - LENTE 2011

Onderwijs: kleuterklassen splitsen, nu!

Zoek mee naar sociaal en cultureel beleid

!

FOTO P. JOCHEMS

De overtreder krijgt een groot deel terug van de waarborg voor de verdwenen bomen: een compleet verkeerd signaal aan de burger! Dat bedrag had moeten dienen voor groenaanplantingen elders in Ranst.

Heel Ranst beetgenomen! SCHANDAAL ILLEGAAL GEKAPTE BOMEN PASTORIJ OELEGEM De eeuwenoude bomen aan de pastorij, 2005: Oelegem hield van dat mooie dorpsgezicht, dat prachtige stukje natuur midden in het centrum. Wat een slag in het gezicht toen ze illegaal werden gekapt! Het schepencollege (toen nog met Groen!) legde een waarborg op voor nieuwe, even waardevolle bomen. 2011: nieuwe kaakslag, het huidige college geeft het geld grotendeels terug. De bouwvergunning voor de appartementen had

de gemeente nu eindelijk haar tijd ergens anders

nochtans duidelijk het behoud opgelegd van tien

kan insteken. Dit sleept al té lang aan.”

monumentale eiken. Historisch, ecologisch en landschappelijk

waren

ze

immers

Groen weerwerk op twee gemeenteraden, meer dan 200

bijzonder

Groen! vindt het wraakroepend dat overtredingen

waardevol. De Ranstse coalitie was geschokt, maar

worden kwijtgescholden, als je genoeg geduld

stond voor een voldongen feit. Ook CD&V, toen nog

hebt. De eerlijke burger krijgt een verkeerd signaal:

in de oppositie, was verontwaardigd. Van het pv

met geld kan men zich in Ranst álles permitteren.

tegen deze zware overtreding hebben we daarna

Groen! vindt het logisch - en eerlijk - om ook de

niets meer gehoord, zo gaat dat in dit landje.

rest van het geld te gebruiken voor groen elders in Ranst. Desnoods zoeken wij zélf goede locaties, we

Het bestuur liet de bouwheer toen wel een

hebben ideeën genoeg: een ‘geboortebos’, bomen

waarborg betalen van 32.500 euro: de waarde van

in oude en nieuwe wijken, vervanging van zieke

de gekapte bomen. Die zou de overtreder pas

straatbomen… Door de waarborg kwijt te schelden,

terugkrijgen als hij evenwaardige bomen plantte

is heel Ranst dus beetgenomen.

op dezelfde plaats. De nieuwe aanplantingen voldeden echter duidelijk niet: de verkeerde soort

Uw reacties zijn welkom via ‘contact’ op www.groenranst.be.

en te klein. Daarom weigerde het bestuur al die tijd

sluiting van de bibliotheek van Broechem. Daarna stonden we wekenlang in sneeuw- en ijsweer aan de ingang met een petitie. Op de volgende gemeenteraad gaven een paar kinderen - namens alle verontwaardigde boekenliefhebbers - de petitie af aan schepen Tine Muyshondt. Groen! vroeg om terug te komen op de beslissing. We haalden nogmaals al onze argumenten boven (u vindt ze op www.groenranst.be). Luc Redig bleef aandringen: “Ga ervoor! Promoot dit filiaal in plaats van te besparen!” Het mocht niet baten. Opnieuw

Op 23/12 hielden we een fakkelwake aan de ingang, om de bib symbolisch te begraven. We overdekten

Groen! ontdekte dat het schepencollege 20.000

het borstbeeld van de bekendste culturele reus uit

euro doodleuk teruggeeft, omdat er langs de

Broechem: Jules Persyn moest zo niet langer

Bistweg dertig moeraseiken zullen komen ter

toekijken hoe zijn gemeente met cultuur omspringt.

compensatie. Die kosten echter slechts 12.500

(van diezelfde CD&V, inderdaad!) antwoordde “dat

In november stemde Groen! als enige partij tégen de

tégen ons voorstel tot behoud van het filiaal.

Maar in 2011 krijgt het verhaal een wrang slot.

Schepen van Groenvoorziening Stan De Schutter

handtekeningen... en toch ging het filiaal in Broechem dicht!

stemden alle andere partijen (ook de oppositie!)

de waarborg vrij te geven. Terecht.

euro. Wij riepen het bestuur ter verantwoording.

FOTO KATELIJNE LAUWERS

DIRK VAN NIMWEGEN gemeenteraadslid dirk@vannimwegen.be - 03 485 74 31

LUC REDIG - GEMEENTERAADSLID luc.redig@telenet.be - 03 475 16 03


Meer bossen, minder stenen

© CJB22

Revolutie in het Midden-Oosten Begin

januari

overleed

Mohammed

Bouazizi,

een

jonge

hoogopgeleide fruitverkoper, in Tunesië. Moegetergd door de politie, en moedeloos door de uitzichtloosheid van zijn bestaan stak hij zichzelf in brand. Dat was de aanleiding voor een ware revolutie in het hele Midden Oosten. Een protest waar jongeren en vrouwen actief het voortouw nemen. Een protest dat met argusogen gevolgd wordt door de allochtone jongeren hier. Hun etnische achtergrond, maar ook de gedeelde ervaring van werkloosheid en achterstelling In 2000 was bijna 20 procent (18) van Vlaanderen bebouwd,. Als we zo verder doen wordt dat

zijn hier niet vreemd aan. Het protest in het Midden Oosten belangt

in 2050 bijna de helft (42 procent) (bron: KUL)

ons allen aan. We moeten democratie niet langer enkel propageren, maar ook in de praktijk brengen en stoppen met het steunen van

Al is een kwart van Vlaanderen volgebouwd, toch wil de Vlaamse

corrupte regimes. Deze revolutie is ook een uitgelezen kans om onze denkbeelden

regering nog meer bedrijventerreinen en wegen aanleggen. Voor

over de islam bij te stellen. Om iets te doen aan de stijgende

Groen! is dat geen optie, want anders dreigen we te verstenen tegen

armoede en werkloosheid, aan achterstelling en discriminatie

2050. Ook moeten er dringend meer bossen aangelegd worden.

wereldwijd. Het moet ons aan het denken zetten over de neoliberale agenda die al te vaak een afbraak van sociale verworvenheden inhoudt. Op dit moment is het nog koffiedik kijken of het protest

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dreigt Vlaanderen nog meer te verstenen.

effectief leidt tot het einde van de Arabische dictaturen. De

Tussen 1985 en 2010 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 35 procent.

internationale gemeenschap moet daarom

Sinds 2001 ging er 236 km² open ruimte verloren: dat is meer dan de grootte van de stad

schulp komen en de kant van het volk kiezen. Het is meer dan tijd.

dringend uit haar

Antwerpen (204 km²) of het equivalent van 33.000 voetbalvelden. Als we tegen dit tempo verder gaan zal volgens een doctoraats-onderzoek van Lien Poelmans (KULeuven), in 2050 42 procent van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Nu is dat al 26 procent.

MEYREM ALMACI Federaal parlementslid | meyrem.almaci@groen.be

De Vlaamse regering offert massa’s open ruimte op aan de aanleg van nieuwe wegen, de zogenaamde missing links. Oorspronkelijk waren er 25 missing links voorzien, nu zijn dat er al 35. Deze nieuwe wegen kosten niet alleen ruimte, maar ook veel geld. Via privaatpublieke

samenwerkings-constructies

worden

de

kosten

naar

de

toekomst

doorgeschoven. De privé betaalt vandaag voor de aanleg en het onderhoud, maar de overheid betaalt wel jarenlang hoge bedragen af . Dat zal een zware weerslag hebben op toekomstige begrotingen. Het debat over de kost van al die nieuwe infrastructuur wordt echter angstvallig ontweken.

10.000 ha nieuw bos nodig Het structuurplan bevat ook nobeler doelstellingen. Zo moet Vlaanderen 10.000 ha bebossen. Maar dan moeten we wel minsten 10 jaar lang elk jaar 700 ha aanplanten.

© SIEN VERSTRAETEN

Daar is de 500.000 euro die minister Schauvliege onlangs vrijmaakte echt niet voldoende. In het Internationale Jaar van de Bossen mogen we meer verwachten van de minister.

Onrust door stijgende voedselprijzen

Vooreerst moeten we de bestaande bossen behouden en beter beschermen. Daarnaast moet de bosuitbreidingcel bij het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) sneller werk kunnen maken van de stadsrandbossen en moet er in samenwerking met de

De voedselprijzen breken record na record. Deze toestand is niet te

landbouwsector effectief gewerkt worden aan herbebossen in de buitengebieden.

onderschatten. Zo steeg de index van de voedselprijzen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) al acht maanden

In 2009 deed minister Schauvliege al eens een soortgelijke oproep naar de

op rij, tot dicht bij de recordniveaus van 2008. En dat leidde dan

gemeentebesturen voor meer stedelijk groen. Slechts 15 gemeentebesturen gingen daar

weer tot sociale onrust en politieke instabiliteit in vele landen. Nu

toen op in. We hopen dat ze met deze oproep veel meer succes heeft.

ook weer, kijk maar naar de onrust in Noord-Afrika. Voedselzekerheidsbeleid is bij uitstek defensiebeleid. Elk land dat er niet in slaagt haar bevolking veilig en betaalbaar voedsel te bieden en haar boeren en boerinnen een redelijke levensstandaard, stevent af op instabiliteit en voedselrellen. Het recht op voedsel is een elementair en fundamenteel mensenrecht. Daarom keurde het Europees Parlement in februari nog een resolutie goed die het recht

DIRK PEETERS Vlaams parlementslid dirk.peeters@groen.be

op voedselzekerheid centraal zet en een multidimensionale aanpak bepleit.

BART STAES Europees parlementslid | bart.staes@groen.be


Kleuterklassen: splitsen, nu!

© SIEN VERSTRAETEN

In 2015 moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om eindelijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie.

De weg vrijmaken voor hernieuwbare energie Door de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima woedt het debat over de kernuitstap weer volop. Vandaag zijn we in België te afhankelijk van één producent en één technologie. Met een geleidelijke kernuitstap wil Groen! weg van die afhankelijkheid. In  moeten de drie oudste, kleinste en minst veilige kerncentrales sluiten om ein-

© SIEN VERSTRAETEN

delijk de weg vrij te maken voor hernieuwbare energie. Kernener-

Leerlingen, leerkrachten, ouders, beleidsdeskundigen en wetenschappers zijn het

gie verhindert immers een sterke groei van hernieuwbare energie.

over één ding eens: investeer veel meer in jonge kinderen.

‘Beide technologieën zijn niet te combineren en net daarom moeten we keuzes maken’, zeggen Calvo en Van Besien. ‘Kerncentrales pro-

Investeer meer in het kleuter- en lager onderwijs. En steek meer

duceren immers op elk moment evenveel elektriciteit. Produceren we

geld in kleinere kleuterklassen. Dat is één van de belangrijke uit-

in de toekomst veel hernieuwbare energie, dan stelt er zich een probleem. Bij veel zon of wind zal de goedkope groene energie worden

komsten van een onderwijscongres in het voorjaar. ‘Want kleine

uitgeschakeld, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie

klassen geven de beste resultaten op vlak van gelijke kansen voor

veel moeilijker bij te sturen is. Voor investeerders in groene energie is dat niet meteen een prettig vooruitzicht. Het is hoog tijd om aan hen

alle kinderen. En nu investeren in onderwijs bespaart ons voor

te zeggen: investeer in België, wij maken werk van groene energie.’

morgen.’

KRISTOF CALVO Federaal parlementslid | kristof.calvo@groen.be WOUTER VAN BESIEN Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

In de aanloop naar het onderwijscongres, in Gent, verzamelde de partij tientallen getuigenissen van mensen uit de praktijk: leerlingen, leerkrachten, ouders, deskundigen uit het onderwijsbeleid en wetenschappers. Uit hun verhalen kwam telkens één prioriteit naar voor: investeer meer – veel meer – in jonge kinderen. ‘Dit is voor ons dan ook de enige optie voor de toekomst: steek meer geld in kleine kleuterklassen’, verklaart onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman. Vandaag zijn kleuterklassen gemiddeld groter dan klassen in de lagere school – kleuterklassen met  of meer kinderen zijn geen uitzondering. Reden is dat ze anders gesubsidieerd worden. In verband met het lager onderwijs zijn er voor één op drie kleuters geen middelen. Groen! vindt dat kleuters evenveel steun verdienen als kinderen op de lagere school en diende daarom een decreet in dat lestijden en werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau brengt als het lager onderwijs. ‘Zo kunnen we ervoor zorgen dat instapklasjes voor peuters voortaan maximum twintig leerlingen tellen’, vertelt Meuleman. ‘Dat kost geld:  miljoen euro om precies te zijn. Een stevige maar slimme investering. Want kleinere klassen leiden

© SIEN VERSTRAETEN

Mieke Vogels en Wouter De Vriendt stellen een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kredietcrisis bij gezinnen aan te pakken.

tot meer kwaliteit en betere prestaties. Investeren in kleinere klassen is geen kost, maar een investering in de jongeren en dus ook in de toekomst van de samenleving. Het spaart in het latere leven veel uitgaven uit: denk maar aan gezondheids-, welzijnsen justitiële uitgaven.’

Steeds meer gezinnen met schulden Sinds  blijft het aantal gezinnen met betaalproblemen stijgen.

ELISABETH MEULEMAN Vlaams parlementslid | elisabeth.meuleman@groen.be

Hoog tijd om in te grijpen, zeggen Vlaams parlementslid Mieke Vogels en federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt. Samen stellen ze een spoedplan met drie pakketten voor om de groeiende kre-

JA, ik wil lid worden van Groen!

dietcrisis bij gezinnen aan te pakken. Een eerste pakket moet waardige inkomens en sociale basisrechten

NAAM

garanderen. ‘Zo willen we onder andere de laagste uitkeringen optrek-

STRAAT

NR

BUS

ken tot het niveau van de Europese armoedegrens’, zeggen Vogels en De Vriendt. Een tweede pakket maatregelen wil overkreditering voorkomen door meer sociale wetgeving. ‘Zo willen we onder meer maatregelen om uithuiszettingen te beperken. En met een derde pakket willen we maatregelen om mensen met schulden beter te helpen.’

MIEKE VOGELS Senator | mieke.vogels@groen.be WOUTER DE VRIENDT Federaal parlementslid | wouter.devriendt@groen.be

POSTCODE

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

GEBOORTEDATUM

/

/

vrouw man

Deze gegevens zullen onder geen beding voor iets anders gebruikt worden dan je lidmaatschap.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat -,  Brussel of schrijf je in via www.groen.be.

COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN! GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER. ®

GESLACHT


"#$%&'( Webtip

Blijf op de hoogte en/of contacteer ons: www.groenranst.be

HET VERDUISTERDE SAFI-FIETSPAD Het is prachtig fietsen tussen Emblem en Broechem, langs het SAFI-spoor-fietspad. Voor de veiligheid kwam daar ook verlichting op zonne-energie. Het vorige bestuur – met Groen! – plaatste twee hoge proefpalen. Die werken nog steeds. Het huidige bestuur vulde aan met dure, lage paaltjes, waarvan de lichtjes aan- en uitfloepen. Wij hadden gewaarschuwd voor vandalisme. Helaas kregen we gelijk. De herstelling was al goedge-

FOTO HILDE VAN PARIJS

keurd in augustus 2010 (!), maar heel de winter lang

Eén van de grote sociale noden is voor- en naschoolse kinderopvang in Ranst, met zijn vele jonge gezinnen.

moesten onze schoolkinderen meer en meer in het

En ook op een eigen cultureel aanbod door de gemeente wachten we nu al vijf jaar lang...

duister fietsen naarmate meer paaltjes vernield werden... lijn

VAN ZONNE-ENERGIE GESPROKEN Moeten wij als Ranstenaars nu echt fier zijn op die toeristische infoborden met zonne-energie verlichting? Een schaamlapje, vindt Groen!, want wij zwaaiden jaar

Sociaal en cultureel beleid in Ranst?

na jaar op gemeenteraden met aantrekkelijke voorstellen om gratis zonnepanelen te zetten op gemeentelijke gebouwen. Dat zou goed zijn voor het milieu én voor de

... Dat is zoeken met een vergrootglas. Alsof er in Ranst geen sociale noden

gemeentefinanciën – dus voor onze belastingen! Keer op

zijn, en alsof het bestuur zelf geen eigen cultureel aanbod kan bedenken…

keer luidde het antwoord: we bestuderen het nog steeds. lijn

Pas in oktober 2011 (na vijf jaar bestuur!) zou het

vallen veel te pover uit: 16 woningen aan de

college zelf een (bescheiden) eigen culturele

watertoren (Ranst) en 13 flats achter huis Van

programmatie brengen in Den Boomgaard. Zelf

Ocken (Emblem). Niet het OCMW, de gemeente

Groen! stelt voor om twee bijkomende agenten te

zo weinig mogelijk doen, en hopen dat niemand

zélf moet meer initiatief nemen! Groen! vindt dat

voorzien voor alleen maar verkeersveiligheid, en één

klaagt: dat lijkt wel de leidraad van dit bestuur.

Ranst voor elke nieuwe verkaveling sowieso een

vaste agent aan te stellen voor milieuovertredingen. Wat

Dient ons peperdure ‘gemeenschapscentrum’

percentage sociale woningen moet opleggen.

dat concreet inhoudt vindt u op www.groenranst.be.

dan enkel voor fuiven en feesten?

GEEF ONS TWEE AGENTEN...

De vele jonge gezinnen in Ranst snakken al jaren

lijn

Sociaal beleid: gebuisd FIETSEN: GEZOND!... MAAR VEILIG?

Van de regering moest er een evaluatie komen

Dankzij Groen! in het vorige bestuur kwamen er veilige

van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Die liet erg

fietspaden langs grote verbindingswegen: Zandhoven-

lang op zich wachten, maar nu lezen we daarin

sesteenweg, Vaartstraat, Keerbaan en Broechemsesteen-

wat wij verwacht hadden. Het OCMW doet het

weg. Het huidige VLD/CD&V bestuur legt één nieuw

niet slecht met zijn beperkte middelen, maar de

fietspad aan, in… een landelijke weg met enkel plaatselijk

gemeente zelf is grandioos gebuisd. Samenwer-

autoverkeer (Emblemseweg) - en dan nog maar tot in de

king en overleg met het OCMW lopen mank. De

helft van de straat! Groen! vraagt fietspaden langs álle

beloofde gezondheidsraad zal er vóór de

verbindingswegen (bv. ook de Oelegemsesteenweg), en

verkiezingen niet meer komen. Evenmin als de

méér gemeentelijke druk om eindelijk ook op de gewest-

beloofde coördinatie van het vrijwilligerswerk:

wegen een fietspad te voorzien: Oostmalse-, Massen-

“De nood wordt wel gevoeld maar de schaal-

hovense- en Antwerpsesteenweg. Geld is er nochtans wél

grootte laat het niet toe...”

naar buitenschoolse kinderopvang vóór en na de schooluren. Ook de scholen zelf: de voor- en nabewaking doet wat ze kan maar heeft weinig middelen. Ranst vroeg te laat subsidies aan, wat het project in huis Van Ocken onzeker maakt. Groen! vindt deze behoefte essentieel, desnoods dan maar zonder subsidies… We zijn benieuwd!

voor een parking langs het kanaal, voor vrachtwagens die buiten de uren arriveren aan de kmo-zone Oelegem.

De hogere overheid eist van Ranst een zware

In ruil wou Bewora de bermen in de zone onderhouden.

inhaalbeweging voor sociale woningen: 76

Na amper een jaar neemt de gemeente dat zelf al over:

koop- en 175 huurwoningen. De huidige plannen

LEEN CALLENS OCMW-raadslid - 03 354 02 58 leencallens@hotmail.com

alsof de groendienst niet reeds handen tekort heeft... lijn

ZEBRAPAD CENTRUM BROECHEM Ook tussen de frituur en bakker Dockx is een zebrapad nodig. Groen! bepleitte dat tevergeefs op de gemeenteraad. Nu vragen wij het dan maar zélf aan bij het Gewest. We houden u op de hoogte van het resultaat. lijn De verkiezingen: niet meer zó veraf. Wij zijn benieuwd: wat kan/moet beter in Ranst? Mail p.jochems@telenet.be en wij komen graag langs voor een gesprekje!

("$'&(' Groen! Ranst Peter Jochems Keerbaan 42 2520 Oelegem 03 353 21 84 p.jochems@telenet.be www.groenranst.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groenkrant voorjaar 2011  

Informatieblad van Groen!Ranst

Advertisement