Page 1

groen!ranst EDITIE RANST NAJAAR 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

5 De verdwenen snelheidsdrempel

6

Afvaltoerisme: niet gestopt met de nieuwe regeling. Als je in een buurgemeente wél moet betalen, is de verleiding groot om, met een familielid uit Ranst, gratis naar óns containerpark te komen

Containerpark: verstandig betalen... ... Waarom kan dat niet in Ranst? Afval vervuilt. En vooral de verwerking van het niet-recycleerbaar afval kost de belastingbetaler veel geld. Daarom betaal je in de meeste buurgemeenten niét als je op het containerpark recycleerbaar afval binnenbrengt zoals papier of glas, en wél voor bijvoorbeeld bouwafval. Logisch principe, duidelijke boodschap: vervuilen betekent betalen. Opgepast, want ons bestuur heeft het niet zo begrepen op bomen in het straatbeeld.

Na bijna vier jaar ‘studeren’ op het containerpark

Onze voorstel is: wees duidelijk, beloon

heeft ons bestuur eindelijk een ei gelegd. Elk

milieuvriendelijk

Ransts gezin mag nu per jaar 15 keer gratis 1 m³

vergoeding voor alles wat niet recycleerbaar is.

afval aanbieden, en je betaalt 5 euro per extra

Dat is geen pesterij, dat heet financieel

Ranstenaar, let op uw bomen!

beurt.

verantwoord en duurzaam beleid.

De voetpaden in de Vogeltjeswijk krijgen een

Wat verandert er? Niks. Vanaf vanaf de 16de keer

Maar dit bestuur kiest opnieuw voor de

de bomen voorgoed verdwijnen.

moet je betalen. Het bestuur schermt er zélf mee

makkelijkste en minst duurzame oplossing.

Straatbomen zijn mooi, gezond en gezellig, doen

dat bijna niemand zo dikwijls komt. Trouwens,

Investeren om het containerpark in te delen in

een

wie tóch meer komt, zal met plezier betalen: het

een zone gratis-want-recycleerbaar en een zone

snelheidsremmend effect. Ja, vroeger werden

blijft goedkoper dan een container huren. Het

te-betalen voor het andere afval: dat vindt men

soms verkeerde bomen aangeplant, met een

zijn de belastingbetalers - ook zij die weinig

te duur. Weer een gemiste kans.

oppervlakkig wortelgestel. Dan drukken de

gedrag

en

vraag

een

opknapbeurt. Prima. Maar we begrijpen niet dat

wijk

leven

en

zorgen

voor

een

vervuilen - die de meerkost afdokken voor de

wortels de tegels naar boven. Daarom wil schepen

verwerking ervan. Andere gemeenten raden aan

Nicole Daemen geen nieuwe bomen. Maar

een container te huren als je verbouwt. Ranst

waarom niet zoeken naar alternatieven? Bomen

niet dus.

met diepgaande wortels drukken de tegels niet naar boven. En er bestaan ook eenvoudige

Wat het bestuur ook mag beweren: de nieuwe

geleidingssystemen voor de wortels die de opdruk

regeling brengt géén voelbare daling van het

van

afval. En ‘afvaltoerisme’ blijft kunnen. Omdat je

straatbomen is een gemakkelijkheids-oplossing.

bestrating

verhinderen.

Geen

nieuwe

in bijna alle buurgemeenten wél vanaf beurt één moet betalen, zullen hun inwoners samen met een vriend of familielid uit Ranst (en zijn identiteitskaart) naar óns containerpark blijven komen, op onze kosten.

LUC REDIG Gemeenteraadslid luc.redig@telenet.be

Groen! blijft in Ranst opkomen voor straatbomen overal waar dat kan.


Meccano verdient eerlijke kans

© SIEN VERSTRAETEN

Kamerlid Kristof Calvo (rechts) nam in het najaar nog deel aan een grote antinucleaire betoging in Berlijn.

Vermijd nucleair, kies hernieuwbaar Deze zomer organiseerde NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) een openbaar onderzoek rond haar afvalplan. Het plan bepaalt dat hoogradioactief

afval

definitief

ondergronds

wordt

opgeslagen in de Boomse klei van de Noorderkempen. © WOUTER VAN VOOREN

'Geen ring die verkeer naar stad zuigt en die Antwerpenaar zelf betaalt', aldus de strijdvaardige senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns.

Maar liefst 3000 bezwaarschriften werden daar tegen ingediend. Niet alleen het plan zelf, maar ook de werkwijze zorgde voor ergernis. Niet toevallig vond het onderzoek plaats

De Vlaamse overheid begraaft dan toch de Lange Wapperbrug. Actiegroepen en Antwerpenaren hebben een belangrijke eerste overwinning behaald. Maar de strijd is nog niet voorbij. Het blijft een

tijdens de zomer, en dat zonder ook de betrokken gemeenten te betrekken. Kamerlid Kristof Calvo kaartte de kwestie aan bij energieminister van Paul Magnette. Het afvalprobleem toont ook aan waarom het zo belangrijk is

tracé dat het verkeer midden door de stad stuurt. Er bestaan

dat we kiezen voor een duurzaam energiebeleid. Als we de

nochtans alternatieven die beter en goedkoper zijn.

kernuitstap blijven in twijfel trekken, zorgen we voor nog meer nucleair afval. "Hernieuwbare energie is bovendien de beste keuze voor het creëren van nieuwe, groene jobs".

Groen! vindt het alvast een goede zaak dat de Vlaamse regering voor een tunnel koos, en niet voor de Lange Wapperbrug. Tegelijk vinden we het onbegrijpelijk dat het MECCANO-alternatief van stRaten-Generaal, een alternatief traject dat het

KRISTOF CALVO Federaal Volksvertegenwoordiger | kristof.calvo@groen.be

verkeer buiten de stad leidt, geen eerlijke kans krijgt. Samen met de tunnel kozen Kris Peeters en Patrick Janssens toch voor het BAM-tracé. Ze kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, veel lawaai en fijn stof veroorzaakt en veel groen vernietigt. Zo wordt het groen van het Noordkasteel bedreigd en zou op korte termijn het Sint- Annabos op Linkeroever, een groene buffer tussen de haven en de stad, moeten wijken voor een slibstort. Het BAM-tracé zal ook zorgen voor 18 rijstroken op de ring ter hoogte van het Sportpaleis. Die verbreding van de Antwerpse Ring is voor Groen! onaanvaardbaar. “Het is ongehoord dat het Antwerpse gemeentebestuur zich zo heeft laten rollen door de Vlaamse overheid,” vindt senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns: “Het doorgaand verkeer in Antwerpen is verkeer dat vanuit heel Vlaanderen en omstreken komt. Wij zien niet in waarom de Antwerpenaren mee moeten betalen voor de kosten als er geen rekening wordt gehouden met hun gezondheid.” Het tij kan nog steeds gekeerd worden. Daarom blijft Groen! gaan voor oplossingen die het verkeer rond de stad leiden. Voorwaarde is wel dat deze oplossingen de leefkwaliteit in de rand niet bedreigen. Dat kan als we de tunnels in het westen, het noorden en het oosten van de stad aanleggen.

© SIEN VERSTRAETEN

“Ik wil ook af van de files in Mortsel", zegt burgemeester Ingrid Pira. "Maar we moeten ons behoeden voor erger”.

“Een echt goede oplossing voor stad en rand is perfect mogelijk. Door meer

'Maak de problemen niet erger'

verkeer op het spoor of op het water te zetten, zorgen we voor minder auto’s en

De Vlaamse regering wil de Krijgsbaan (R11) ondertunnelen

vrachtwagens. En via een slimme kilometerheffing sturen we de verkeerstromen.

om zoveel mogelijk verkeer van de Antwerpse Ring te houden.

De stad en de rand kunnen samen kiezen voor een moderne oplossing die de

Wat dit concreet inhoudt, kan men niet zeggen. Komen er op-

economie verzoent met milieu en gezondheid. Want een duurzame oplossing voor

en afritten voor plaatselijk verkeer? Wordt de R11 een soort

de Antwerpse mobiliteitsproblemen willen we allemaal.”

Boomsesteenweg temidden van druk bewoond gebied? Wordt de groene spoorwegberm in Mortsel – waar een fiets- en voetgangersbrug komt – een autostrade voor doorgaand verkeer? Hoe lang gaat dit duren en wie gaat dat betalen? Maar vooral : waarom wordt er nooit nagedacht over minder verkeer over de weg? Om naar écht duurzame oplossingen te zoeken,

FREYA PIRYNS Senator en gemeenteraadslid Antwerpen freya.piryns@groen.be

is Ingrid Pira gastvrouw voor een mobiliteitscongres van Groen! op 4/12. INGRID PIRA Burgemeester Mortsel | ingrid.pira@groen.be


Straatwerken lopen soms mis

De spreeuwen zijn ook niet van gisteren. Maar als je regelmatig wisselt van middel om ze af te schrikken, dan werkt dat beter dan kanonnen

Mag het een klein beetje stiller? Over de tuinbouwkanonnen kwamen we al veel tussen op de gemeenteraad. Maar burgemeester Hofmans “had nog nooit één kanon gehoord”. Enkele tuinbouwers namen onze klacht wél ter harte. Ze zetten nu andere middelen in, met succes. Zeker

als

je

afwisselt:

lichtweerkaatsende

vliegers,

voorwerpen

in

vogelverschrikkers, bomen,

de

hoogte

ingeblazen ‘zuilen’ (zoals bij feesten), enz. Ons voorstel: de schepen van Landbouw roept alle tuinbouwers bijeen om die Mensen in de Bremstraat vrezen fouten in de aanleg van de riolen en de grachten. En in de Emblemseweg zijn enkele snelheidsremmers verdwenen uit de plannen

middelen te tonen en verspreidt een folder. Meer goed nieuws: eindelijk komen er geluidsschermen langs de snelweg aan de Oude Vaartstraat, een oud groen

Neem nu de werken in Bremstraat - Emblemseweg. Die moesten

stokpaardje. Nu nog nagaan waar die elders ook nodig zijn.

al in juni klaar zijn. De bewoners kregen al een tijd geen

En wat met de feesten 's nachts? Tegen volgende zomer graag

antwoord meer op vragen of opmerkingen. Groen! ging met hen

een echt beleid rond maximum aantal, spreiding van data en sluitingsuur. En controle op niet-aangevraagde evenementen.

praten en we interpelleerden schepen van Openbare Werken

De politie moet optreden bij overtreding van geluidsnormen

Nicole Daemen op de gemeenteraad.

en uren. Aantal pv’s dit jaar: zero! Wanneer zijn de werken klaar? En wanneer start de afwerking van het fietspad Feesten: oké! Maar bel de politie bij echt zware overlast. En laat ons iets weten, dan gaan wij na of men op uw klacht inging.

in de Emblemseweg? Antwoord: “Problemen met de aannemer: we durven geen einddatum meer uitspreken. En de ondergrond voor het fietspad blijkt niet stabiel te zijn. We hebben een rechtszaak gestart tegen de aannemer.” Maar… de dag na de gemeenteraad bleek men tóch gestart met die afwerking; het bestuur volgt de zaken blijkbaar wel van héél dichtbij. Waarom informeerde het bestuur de bewoners niet meer sinds mei? De schepen: “Onze mensen zijn regelmatig ter plaatse geweest. Zelf durf ik niet meer alleen rondlopen aan die werken…” In de Bremstraat vermoeden mensen fouten bij de aanleg van de grachten en rioleringen, ze vrezen problemen bij zware regen. En een paar bewoners kunnen niet aansluiten op het gescheiden rioolstelsel. Antwoord: “Daar zijn we niet van op de hoogte. Volgens de ingenieurs is alles in orde. Denken de mensen van de Bremstraat misschien dat ze allemaal ingenieur zijn?” Het is duidelijk dat het schepencollege de situatie niet meer onder controle heeft.

Een rustig plekje om te spelen in eigen omgeving?

Groen! eist meer druk op de aannemer om alles correct uit te voeren.

Groen! en ‘het groen’ in Ranst

Groen! betwijfelt ook of de wegversmallingen in de Emblemseweg snel verkeer

De vorige meerderheid – nog met Groen! – keurde in de

gedeeltelijk vervangen door versmallingen. Als je alles optelt zie je stilaan een

Breughellaan een verkaveling goed. Eén lot moest groene

kwalijke tendens: denk aan de verdwenen drempels in de Pater Domstraat en in

speelruimte worden. Maar de inrichting is nog altijd niet

de Mollentstraat. Koning auto mag opnieuw zijn snelheid botvieren, de veiligheid

gebeurd. Groen! hoopt toch dat hier een echte speelweide

van voetgangers en fietsers is voortaan bijzaak.

genoeg zullen afremmen. Geplande drempels werden geschrapt en slechts

komt. En het bestuur moet ook de buurt betrekken in een vergadering om groenplan en inrichting te bespreken.

Ook in uw buurt straatwerken? Loopt het mank, krijgt u geen antwoord op uw vragen? Contacteer Groen!Ranst en wij komen poolshoogte nemen.

Een groenscherm met hoogstammige bomen rond het busdepot

in

Broechem:

dat

was

lang

geleden

overeengekomen met De Lijn. Intussen ligt het scherm er letterlijk: op de grond, enkel wat schamele plantjes. Groen! vroeg waar de bomen blijven. Antwoord: "Laat die plantjes toch de tijd om te groeien!" Hoog zullen die takjes nooit reiken...

ERIK GIJSELS Voorzitter Groen!Ranst gijsels.erik@skynet.be


Uitbreiding asielcentrum: de manier waarop...!

Groen! ludiek in actie om dit mooi stukje erfgoed te behouden en in ere te laten herstellen. Met succes: de afbraak kreeg een negatief advies van de provincie.

Weten jullie het nog, 2008, Emblem? Onze bezettingsactie van huis Van Ocken... Op Open Monumentendag kwamen wij met onze actie op voor het behoud van het huis mét de prachtige bomen en de tuin. CD&V en Open VLD wilden het afbreken om er een biblotheek, een Het bestuur moet in een positieve sfeer samenwerken met het asielcentrum. En tegelijk consequent optreden bij overlast. Beter dan haat te zaaien op een infoavond.

kinderopvang en sociale huurwoningen te bouwen. Dankzij onze actie kwam er over de afbraak een negatief advies van de dienst Onroerend Erfgoed. Ook de statige bomen voor het huis zijn gered.

Soms zorgen asielzoekers wel eens voor overlast. Een goed bestuur grijpt in zodra er klachten zijn. Maar het onze blaast de problemen op in plaats van oplossingen te zoeken. Groen! pleit voor dialoog en begrip, zonder dat we ons hoofd in de grond willen steken.

Nu is de bouwaanvraag goedgekeurd. Maar de dienst vond de geplande nieuwbouw achter het huis veel te zwaar voor dit perceel en een 'banalisering van het lokale erfgoed.' We krijgen dus gelijk, maar toch zal het zicht op de mooie tuin verdwijnen. Groen! wil maar al te graag meer sociale huurwoningen in Ranst, maar dan liever op andere gronden. En de kinderopvang komt er trouwens maar als er subsidie van bovenaf komt. Die is nog lang niet toegezegd. Tot nu toe weten we dus niet of die opvang er ooit komt. En toch

Burgemeester Hofmans heeft er op de gemeenteraad weer een typische draai

richten de plannen het huis en de bijbouw reeds voor die functie in.

aan gegeven. Hij beweerde zonder blozen dat Groen! pleitte VOOR de

Begrijpe wie kan...

uitbreiding. Groen! had inderdaad óók een 'bezwaarschrift' ingestuurd na de infovergadering over de uitbreiding (zie www.groenranst.be). Maar die klaagde de gang van zaken aan rond deze infoavond. De aankondiging door het bestuur

LEEN CALLENS OCMW-raadslid Groen! leencallens@hotmail.com

en de verklaringen vooraf in de pers waren namelijk een staaltje van ophitsing en negatieve sfeerschepping. De vergadering ontaardde dan ook in racistische scheldpartijen, of wat had je verwacht... Dat een gemeentebestuur zich verzet tegen uitbreiding is overigens haar goed recht. En de federale overheid blinkt ook niet uit in heldere en tijdige communicatie. Maar dat het college hiervoor twee advocaten betaalt met ons belastingsgeld, is al betwistbaar. En heel Ranst oproepen om zich mee te verzetten en bezwaren via de gemeente in te dienen is een brug te ver. Het asielcentrum ís er nu eenmaal – de gemeente krijgt daar nota bene een flinke financiële vergoeding voor. Groen! stelde op de gemeenteraad voor om die te gebruiken waar ze voor dient: het asielcentrum. Zijn er klachten rond ongewenst gedrag van asielzoekers? Voer daar dan een beleid rond in plaats van keer op keer de andere kant uit te kijken en dan te zeggen: zie je wel... De boel laten verrotten leidt alleen maar tot irritaties en wrevel. Is er soms diefstal, vandalisme, overlast? Ja. Net zoals schooljongens al eens blikjes in de gracht gooien, of caféruzies worden uitgevochten op straat. Neem dan alle klachten ernstig en stuur systematisch de politie. Nog beter is: problemen voorkomen. De leiding van het centrum brengt haar wisselende bewoners telkens opnieuw de elementaire regels bij. Ze spant zich in voor openheid en wederzijdse kennismaking. Maar het is geweten dat dit gemeentebestuur daar weinig of geen belangstelling voor opbrengt.

Groen! en ‘het groen’ in Ranst (bis)

Of toch, intussen een beetje? De provincie organiseert vorming voor

Energie kan ook ‘groen’ zijn: zonne-energie. Groen! deed al drie

leerkrachten met kinderen van asielzoekers in hun klas. Op ons verzoek

voorstellen voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen: goed

beloofde de schepen van Onderwijs om dat bekend te maken op school.

voor het milieu en voor de energiekosten. Drie keer kregen we als antwoord: “We bestuderen de zaak”. Nog tot in 2012, als er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ook gehoord op de gemeenteraad: "Nee collega’s van Groen!, een

PETER JOCHEMS Secretaris Groen!Ranst p.jochems@telenet.be

grastapijt volstaat als ‘groenplan’ in verkaveling Ten Velde (Ranstsesteenweg). De grachten liggen in de weg en er is groen genoeg rondom." Moet de gemeente dan klakkeloos de overvolle bebouwing aanvaarden die de verkavelaar hier opdrong?


© wouter torbeyns

Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

Staatshervorming: waarom we meedoen

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wettelijk instrument dat dit kan afdwingen. Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

Sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. Waarom

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’. Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

punt een gezamenlijk voorstel.

mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

ecologische punten realiseren. We verdedigen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

de federale overheid bovendien verlamd door

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

rekening van de financiële crisis te betalen.

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

een deel van de personenbelasting zullen innen,

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

geen houvast om op termijn uit de armoede te

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een probleem is met de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

daarom een minimum.

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

Stefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers kunnen aanpakken.

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen!  Doe mee_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen?  word lid_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

je al lid van Groen!

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30 jaar als gemeenschappelijke fractie in het federale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen overlegt de groene familie als enige permanent

naam straat postcode

nr

bus

plaats

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

tel./GSM

e-mail

we slaagden er in om het eens te worden over een

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

progressief model voor een nieuwe financierings-

Ja, ik wil graag meehelpen. Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

colofon Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.


Webtip: NIEUW! welkom op onze vernieuwde website: www.groenranst.be

Doorns in ons oog: verkeer moet veiliger Doorns? Het wordt een hele doornenkroon. Maand na maand prikken wij het bestuur met onze voorstellen. Een greep daaruit: Graag in centrum-Broechem aan frituur ’t Bergske en bakker Dockx (Gemeenteplein) een zebrapad. En ook in de straat Streep: daar waar de rijen schoolkinderen altijd oversteken. -----------------------------------------Is de zo succesvolle ROB-actie (Rustig Op de Baan) met dit bestuur dood en begraven? En waarom niet zelf als gemeente een actie ‘Duurzaam naar School’ opzetten (lees: niet met de auto), nu de Vlaamse regering dit project schrapte?

Groen! eist niet alleen de heraanleg van de afgebroken drempel, maar ook de realisatie van de andere in de oude plannen voorziene snelheidsremmers die er nooit gekomen zijn

Zwakke weggebruiker

vogelvrij verklaard

-----------------------------------------De 'dodehoek' bij vrachtwagens is de doodsoorzaak van veel jonge fietsers. Wij stellen voor de bestaande

Let op, het kan ook in uw straat gebeuren – waar u woont of waar u langs

educatieve koffer aan te kopen met de politiezone

fietst of stapt. Nu overkomt het de gebruikers van de Mollentstraat, een

Zandhoven-Ranst, zodat alle scholen ze kunnen

onderdeel van het gemeentelijk fietsroutenetwerk Broechem-Nijlen en van de

gebruiken om de kinderen het gevaar te leren

drukke Boomgaardfietsroute. Heel veel kinderen fietsen hier dagelijks

kennen. ------------------------------------------

naar hun school in Nijlen.

Van Den Nestlaan – Broechemsesteenweg is een heel onoverzichtelijk kruispunt. Het bestuur liet het ‘middeneiland’ daar verwijderen en nu is het er nog gevaarlijker. Onze tussenkomst op de gemeenteraad bleef niet zonder gevolg: het zou terug aangelegd worden. -----------------------------------------Oelegem: de kanaaldijk wordt meer en meer gebruikt door automobilisten als binnenweg naar Wijnegem. Gevaarlijk voor de vele fietsers. Enkele keren politiecontrole zou automobilisten die daar niets te zoeken hebben op betere gedachten kunnen brengen. -----------------------------------------De smalle fietsstrook op de Oelegemsesteenweg is erg gevaarlijk. Zeker als lange vrachtwagens de bochten wat kort nemen. Daar komt ooit best een vrijliggend fietspad. En intussen een voorlopige beveiliging, bijvoorbeeld met reflectoren. -----------------------------------------Groen! vraagt dat het bestuur werk maakt van een visie op het doorgaand verkeer Ranst - Oelegem. Ook na de herinrichting van de Processieweg blijven

De straat is een veilig alternatief voor de

Het bestuur draagt een verpletterende

drukke Massenhovensesteenweg en er is

verantwoordelijkheid. Groen! vroeg op de

enkel plaatselijk autoverkeer toegelaten.

gemeenteraad om niet alleen de drempel

Maar veel automobilisten misbruiken deze

terug te leggen, maar ook ál de ooit geplande

route als sluipweg.

snelheidsremmers.

Om die redenen had het vorige bestuur (met

Bent u ook in uw straat bezorgd voor de

Groen!) beslist om deze route te beveiligen

veiligheid van uw fietsende kinderen? Zet

met één drempel en twee asversmallingen

samen met ons druk op het bestuur. Schrijf,

met drempelkussen. Door het bankroet van

telefoneer of mail ons. Samen met u maken wij

de aannemer werd enkel de drempel

er werk van!

gerealiseerd. Hij voerde die aanleg zo slecht uit dat meermaals herstellingen nodig waren. In plaats van de drempel voorgoed treffelijk aan te leggen met het oog op de zwakke weggebruiker, brak dit bestuur hem af. Onverantwoord, vindt Groen! Het eerste ongeluk is inmiddels al een feit. Een scholier werd van de fiets gereden door een gehaaste chauffeur.

auto’s en vrachtwagens deze route gebruiken, waar

DIRK VAN NIMWEGEN Gemeenteraadslid dirk.vannimwegen@scarlet.be

enkel plaatselijk verkeer toegelaten is. -----------------------------------------Wij

blijven

de

cijfers

opvragen

van

de

snelheidscontroles. Er zijn véél meer vastgestelde snelheidsovertredingen dan uitgeschreven boetes. De

burgemeester

wil

nog

steeds

niet

de

tolerantiegrens meedelen waaronder men geen boete uitschrijft. De cijfers bewijzen dat die grens in Ranst veel hoger ligt dan wat de overheid aanraadt. Groen! zal regelmatig de resultaten opvragen: rijdt men nu trager, ondanks zo weinig boetes? We kunnen nu al voorspellen van niet.

contact Groen! Ranst Peter Jochems Keerbaan 42 2520 Oelegem 03 353 21 84 p.jochems@telenet.be www.groenranst.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groen!Ranst Groene Krant november 2010  
Groen!Ranst Groene Krant november 2010  

tweejaarlijks tijdschrift van Groen!Ranst

Advertisement