Page 1

Groene stroom: vragen en antwoorden

Zonnepanelen krijgen heel veel subsidies van de overheid. Is dat wel nodig? Zonnepanelen op Vlaamse daken is een goede zaak voor het milieu. Nieuwe milieumaatregelen, net zoals andere maatregelen die goed zijn voor de maatschappij, worden vaak door de overheid aangemoedigd. Net zoals bij die andere maatregelen moeten misbruiken of buitensporigheden voorkomen worden. Zo is het essentieel dat de steun die zonnepanelen krijgen, mee evolueert met de kostprijs van zo’n installatie. De laatste jaren is de prijs van zonnepanelen sterk gedaald en dus moet ook de steun naar beneden. Ook heeft een bedrijf dat honderden panelen in één keer kan installeren, minder steun nodig dan een gezin dat er slechts enkele kan plaatsen.

Dat is belastingsgeld van u en mij, waarvan alleen rijke mensen kunnen profiteren. Dat is toch niet eerlijk? Het klopt dat het huidige systeem niet eerlijk is. Alleen mensen die voldoende middelen hebben, kunnen zonnepanelen kopen terwijl minder bemiddelde mensen ook graag hun steentje willen bijdragen voor een beter milieu en daar op termijn ook iets aan verdienen. Groen heeft daarvoor een systeem uitgewerkt en dat heet: rent-a-roof. Iedere particulier, van rijk tot minder rijk, kan zijn dak verhuren aan een bedrijf dat er zonnepanelen op plaatst. Het bedrijf kan zo profiteren van de extra stroom dat het kan opwekken en jij als particulier verdient er ook wat aan.

Waarom moet ik bovenop de overheidssteun, ook nog eens via mijn elektriciteitsfactuur meebetalen voor de zonnepanelen van mijn buur? De elektriciteitsfactuur bestaat uit twee componenten: een deel voor de opwekking van de stroom en een deel voor het transport. •

De opwekking van de stroom

Als consument betaal je voor de stroom die je gebruikt. Omdat je niet rechtstreeks van een centrale aftapt, wordt alles bij elkaar geteld en betaal je per energiehoeveelheid. In die prijs zit ook indirecte steun van de overheid gerekend. Wist u dat daarin ook nog steun verrekend zit aan kerncentrales, hoewel die al lang zijn afgeschreven? Het is moeilijk om de verhouding tov groene stroom te berekenen, maar de meerkost voor groene stroom is in ieder geval tijdelijk. Naarmate hernieuwbare energie volwassen wordt en meer ingang vindt, daalt dit in prijs. Dat is vandaag al duidelijk bij zonnepanelen. Daarenboven pleit Groen er ook voor om steun aan grijze stroom stop te zetten. Ook dat zal de factuur doen dalen. Bovendien zal energie uit fossiele brandstoffen hoe langer hoe duurder worden omdat deze grondstoffen schaarser worden. Het is met andere woorden nodig om vandaag te investeren in energietransitie om op iets langere termijn onze energiefactuur betaalbaar te houden.


Transport van stroom (nettarieven)

Het systeem van groenestroomcertificaten zoals het vandaag bestaat, is niet goed en niet slim. Groen pleit daarom voor de invoering van het Waalse systeem. In Wallonië (en Brussel) pakt men het veel slimmer aan. Daar wordt een certificaat uitgereikt per vermeden CO2-uitstoot. En aangezien zonne-energie goed is om CO2-uitstoot te vermijden, krijg je dus ook meer certificaten (7 voor kleine zonne-installaties, 4 voor grotere, 1 voor grotere zonneparken). Dus hoe beter voor het milieu, hoe meer ondersteuning. Omdat de markt daar beter werkt, hoeft de Waalse distributienetbeheerder daar geen certificaten op te kopen en als er toch certificaten worden opgekocht, maakt de beheerder zelfs winst. Het positieve resultaat voor de Waal ten opzichte van de Vlaming is tweeledig: • •

er worden geen meerkosten door zonne-energie doorgerekend in de nettarieven de elektriciteitsprijs wordt lager door de betere marktwerking

Groen heeft aan Vlaams energieminister Van den Bossche gevraagd om snel het Waalse systeem of een systeem dat even intelligent en positief is voor de consument in te voeren.

En toch liggen de nettarieven van Wallonië hoger dan in Vlaanderen. Dat klopt, maar dat heeft niets te maken met ondersteuning van groene stroom. In minder bebouwde gebieden, zoals de Condroz, en in gebieden met grote verschillen in reliëf, zoals de Ardennen, kost de aanleg en het onderhoud van een distributienet meer.

Mijn elektriciteitsfactuur is al zo duur en door die zonnepanelen wordt hij nog duurder. De belangrijkste oorzaak van de hoge elektriciteitsprijzen in België is het monopolie van Electrabel. Jaarlijks maakt dit bedrijf tussen de 1,75 en 1,95 miljard euro winst op de stroom afkomstig van afgeschreven kerncentrales. Dit betekent dat een gemiddeld gezin, met een gemiddeld verbruik, jaarlijks 142 euro te veel betaalt. Dit is meer dan de meerkost van zonnepanelen. Groen wil daarom deze nucleaire rente afromen en deze herinvesteren in hernieuwbare energie en energiebesparing. Daarnaast blijft het essentieel om het huidige systeem voor ondersteuning van groene stroom bij te sturen zodat de meerkost voor de consument beperkt blijft (zie hoger).

Maar Groen heeft dit destijds toch mee ingevoerd? Toenmalig minister Steve Stevaert heeft het systeem in 2002 in Vlaanderen ingevoerd, gesteund door onze groene ministers die toen in de regering zaten. In die tijd leek dat de beste oplossing. Groen stelt de fundamenten van het systeem niet in vraag, maar vraagt wel grondige bijsturingen aan de Vlaamse regering. Ten eerste: aanpassingen zodat het systeem van groenestroomcertificaten compatibel wordt met het Waalse en Brusselse systeem en Vlamingen ook een dubbele winst hebben. De invoering van het rent-a-roofsysteem (zie boven) zodat alle Vlamingen er gebruik kunnen van maken, een gelijke verdeling van lasten tussen bedrijven en particulieren en KMO’s en het schrappen van subsidies voor niet-groene


stroom. Door op de juiste punten bij te sturen kan met minder geld meer groene stroom worden ondersteund.

Het is toch idioot om in een land als België veel zonnepanelen te leggen, de zon schijnt hier weinig. Dat is een misverstand. Uiteraard ligt het rendement van een zonnecel in België lager dan in het Zuiden van Spanje. Toch is het meer dan zinvol om ook hier in zonne-energie te investeren: ondanks onze noordelijke ligging is de zon de meest krachtige energiebron per oppervlak, vergeleken met andere duurzame productietypen. De opbrengst van zonnepanelen ligt rond de 10 Watt/m², terwijl deze van windenergie rond de 1,7 Watt/m² is. Daarnaast is zonne- en windenergie belangrijk voor onze energieafhankelijkheid. Vandaag zijn we voor 93% van onze energievoorziening afhankelijk van het buitenland. Bovendien is de prijs van zonnestroom niet afhankelijk van de internationale olieprijs. Hoe meer zonnepanelen er op onze daken liggen, hoe minder we afhankelijk zijn van prijsschommelingen op de internationale markten. Ze zorgen er dus voor dat onze energiefactuur ook op lange termijn betaalbaar blijft.

Is zonne-energie wel echt groen, als je de hele levenscyclus mee in rekening brengt? Het klopt dat voor de productie van zonnepanelen wel wat energie nodig is en dit dus CO2uitstoot veroorzaakt. Toch is deze uitstoot gemiddeld na 2 jaar gecompenseerd. Vanaf het 3e jaar zorgt deze technologie dus voor een sterke CO2-reductie en dat loopt behoorlijk op als je rekening houdt met een levensduur van 25 jaar. Bovendien zijn de vooruitzichten voor zonnepanelen zeer gunstig. Zo wordt verwacht dat de technologie nog sterk in prijs zal afnemen, de productie volledig uit silicium (zand) zal kunnen gebeuren (en dus zonder zware metalen) en in rendement zal toenemen. Bijkomende voordeel is de geringe impact op de omgeving.

Zouden we niet beter gewoon onze kerncentrales vernieuwen? Die stoten ten minste geen CO2 uit. Kernenergie stoot dan wel weinig (1/3e van een klassieke gascentrale) CO2 uit, kernenergie is geen hernieuwbare energie. Hoeveel geld je ook investeert in vernieuwing, de inherente veiligheidsrisico’s blijven en we vergroten het probleem van nucleair afval waar nog steeds geen definitieve oplossing voor bestaat. Ook wat betreft veiligheid, scoren kerncentrales onvoldoende. Als het tot problemen komt, is de schade onoverzienbaar zoals we vandaag meemaken in Fukushima (Japan). Een ander belangrijk argument is dat kernenergie de groei van hernieuwbare stroom tegenhoudt. Enkel door de kerncentrales stap voor stap te sluiten komt er ruimte voor hernieuwbare energie vrij op het elektriciteitsnet. Dit is de enige manier om op langere termijn te evolueren naar een koolstofarme of zelfs koolstofvrije energieproductie.

Wat moet er dan wel gebeuren? Het staat buiten kijf dat Vlaanderen volop moet inzetten op de ontwikkeling van groene stroom en energie-efficiëntie. Wist je dat een Vlaming voor de helft meer elektriciteit verbruikt dan een Nederlander? Door meer te investeren in energie-efficiëntie en energiezuinige toestellen, kunnen we onze elektriciteitsfactuur gevoelig doen dalen. Daarnaast


moeten we dus snel meer groene stroom gaan opwekken, maar dat mag niet ten koste gaan van de consument. Groen dringt er bij Vlaams energieminister Van den Bossche op aan snel met een doordacht en hedendaags energiebeleid op de proppen te komen. Dat bestaat uit: alleen nog steun voor echt groene stroom, een intelligenter en efficiĂŤnter systeem van groenestroomcertificaten zoals in WalloniĂŤ, een billijkere spreiding van de kosten tussen particulieren en bedrijven, de invoering van het rent-a-roofsysteem en electrabel uit de raad van bestuur van Eandis.

Q & A Groene stroom  
Q & A Groene stroom  

Vragen en antwoorden over groene stroom

Advertisement