Page 1

groenkrant EDITIE KAMPENHOUT NAJAAR 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

3 In de ban van bedrijventerreinen

4

De seniorenflats werpen méér dan alleen hun schaduw op de omgeving.

Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg Jean-Pierre Dziergwa blikt terug op een te kort OCMW-mandaat Nog 1 zitting en 1 stoempdag en mijn gedeeld mandaat als OCMW-raadslid zit er op. Ik onthoud de verdere globalisering van het OCMW. Eerst kwam er 250.00 euro vrij van het failliete Kaufting. Nadien bleken de prefab binnenmuren van Zuurhage afkomstig uit Portugal en de buitenmuren gemetst door Polen. 2 cases waaruit blijkt dat in de raad héél wat beslist wordt. Zuurhage of Zuurmage?

Uzelf méér verlof toekennen…

Aanvankelijk ‘serviceflats’, nadien afgezwakt tot

De Vlaamse Gemeenschap gaf de voorzet.

‘seniorenflats’

op

maat

zelfstandig

OCMW’s volgden de gemeenteraden. Iedereen

functionerende ouderen. Liefst 34 worden er

35 dagen verlof én 14 feestdagen. Betreffende

Loverdal in de kou?

weldra in gebruik genomen aan 25 à 30€ per

het OCMW vond ik dat die uitbreiding niet 100%

Erik Torbeyns, gemeenteraadslid voor Groen! in

dag, exclusief energie. Deze raad erfde het

gecumuleerd mocht worden voor diegenen die

Kampenhout vroeg aan schepen Willems om de

dossier van de vorige. Persoonlijk heb ik dit

vanaf hun 45ste, 50ste en 55ste respectievelijk

toestand van de verwarmingsinstallaties in de 22

project voor ons dorp altijd de helft té groot

12, 24, 36 dagen supplementair verlof krijgen

sociale huurappartementen in het Loverdal snel

gevonden. Resultaat: klassieke energie (gas),

door een federale regeling. Ik dacht aan

aan te pakken. De gemeente maakt promotie voor

parkeren op straat en wég ‘groendak’.

betaalbaarheid en kwaliteit van zorg! Daarom

energiebesparende

"Ik hoop dat Zuurhage geen Zuurmage wordt."

stemde ik (als enige) tegen. Electoraal gezien

doelgroep zouden de sociale huurders moeten

een risico! De raad werd bij die gelegenheid

zijn, zij worden het hardst getroffen door de

immers

stijgende energiekosten. De schepen antwoordde:

De seniorenflats zijn een deel van het ‘gemengd

personeelsleden.

"De werken aan het Loverdal in 2011 staan

woonproject’

(Tot in 2012?)

geprogrammeerd

Zuurhage:

van

Sociale huurders worden het hardst getroffen door de stijgende energiekosten.

senioren

naast

bijgewoond

door

een

50-tal

maatregelen.

De

eerste

bij

de

gehandicapten, jongere Kampen-houtenaren en

huisvestingsmaatschappij." Groen! dringt aan op

de nog te bouwen 22 sociale woningen door

bijkomende energiebesparende maat-regelen. Zo

Providentia. Ik ben de laatste om te zeggen dat

worden

alles ‘voorspelbaar’ is, maar is men indertijd

'energiezuinig wonen', ... ook in de praktijk

vertrokken

omgezet.

van

een

'ernstige

behoeften

acties

als

‘klimaatwijken’,

'Kyoto',

onderzoek 'of speelt ook hier de hand van Haviland een rol, samen met enkele illuminati uit de gemeente? Ik hoop voor het algemeen belang dat ik me vergis en dat Zuurhage geen Zuurmage wordt.

JEAN-PIERRE DZIERGWA OCMW-raadslid info@groenkampenhout.be

ERIK TORBEYNS Gemeenteraadslid | info@groenkampenhout.be


Moet er nog leem zijn?

© SIEN VERSTRAETEN

Eva Brems gaat voor een nieuw feminisme: "Aandacht voor de aanwezigheid van mannen en vrouwen is goed voor de bedrijven zelf"

Genderquota in topfuncties Het is tijd voor een nieuw feminisme. De structurele discriminatie op zowat alle terreinen is uit de wetboeken verdwenen, maar we zijn er nog lang niet. Kijk maar naar Nederland, waar premier Rutte amper drie vrouwen ‘vond’ voor zijn kabinet. Stereotiepen en een ‘ons kent ons’-mentaliteit verhinderen dat Het plan vertelt waar gele en rode leem kan gewonnen worden de komende 25 jaar. Voor Vlaams-Brabant gaat het over grote terreinen in zes gemeenten.

vrouwen

doorstoten

naar

topfuncties.

'Dus

doe

ik

wetsvoorstellen voor genderquota in topfuncties, zoals het bestuur van grote bedrijven of de hoogste rechtscolleges',

De

Vlaamse

regering

keurde

eind

juli

het

bijzonder

oppervlaktedelfstoffenplan ‘Vlaamse Leemstreek’ goed. Volgens Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum zullen de betrokken

aldus Eva Brems. Aandacht voor de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op alle niveaus is nodig bij alle bedrijven en organisaties. Want beter voor werknemers en resultaten van het bedrijf zelf. Dat is reeds uitvoerig bewezen.

gemeenten het geweten hebben: minder landbouwgronden en

Het nieuwe feminisme is er overigens net zo goed voor

open ruimte, lawaai- en verkeershinder en verkeersonveiligheid.

mannen als voor vrouwen. Objectieve procedures voor bevorderingen en maatregelen voor een betere balans tussen werk en leven komen vrouwen én mannen ten goede.

Het plan geeft een overzicht van waar gele en rode leem in de vijf provincies kan ontgonnen worden. Het gaat hier over een termijn van minstens 25 jaar; de gevolgen van deze beslissing zullen dus nog jarenlang voelbaar zijn voor de

EVA BREMS Federaal volksvertegenwoordiger | eva.brems@groen.be

inwoners van de betrokken gemeenten. Zo zullen landbouwgronden en open ruimte onherroepelijk worden aangetast, komt er lawaai- en verkeershinder van de vele vrachtwagens en wordt verkeersonveiligheid in de hand gewerkt. Voor Vlaams-Brabant gaat het over grote terreinen in volgende gemeenten: Lembeek Stasbeek in Halle, Breembos W in Huldenberg Eliksem in Tienen, Mollem in Asse, Mardellen in Zaventem, en Vijversele/Lelingen in Sint-Kwintens-Lennik. In het Vlaams parlement volgt volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum deze zaak op de voet Hij vroeg milieuminister Schauvliege: - Waarom ze verklaart dat Vlaanderen voorzichtig omgaat met ontginningen, terwijl de helft van afgewerkte producten (bakstenen e.a.) wordt uitgevoerd ? - Waarom de regering open ruimten en landbouwgronden aantast? En waarom wordt geen rekening gehouden met negatieve adviezen omtrent de ruimtelijke draagkracht en met de omwonenden ? - Waarom de regering met dit plan extra vrachtvervoer organiseert over transportafstanden van meer dan 100 km, terwijl het plan zelf stelt dat lange vervoer af te raden is?

Luc Debraekeleer verwerpt de verbreding van de ring: "We mogen niet blindelings meegaan in een verhaal van fijn stof en beton"

- Waarom ministers wel mooie woorden hebben over het cradle-to-cradle of C2C-

Vlaams-Brabant in de tang

principe (duurzaam materialenbeheer), maar geen concrete stappen zetten?

De Vlaamse verkeersadministratie vindt de verbreding van de Ring de minst slechte oplossing voor files. De provincie volgt

Het plan, voluit het Bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan Leem (BODP Leem),

die redenering blindelings. Groen! verwerpt de verbreding,

voorziet alvast veel te veel sectorvoorraden. Daarmee verdwijnt voor de

want zo nemen we Vlaams-Brabant in de tang.

producenten elke motivatie om op zoek te gaan alternatieven. Dat zal de

Meer beton trekt meer verkeer aan. Wij pleiten voor een

betrokken gemeenten in de toekomst zwaar aangerekend worden.

slimme

kilometerheffing

die

rekening

houdt

met

de

milieukenmerken van het voertuig en het tijdstip. Groen! vraagt ook een dynamisch verkeersmanagement. Flexibele snelheidsbeperkingen moeten de capaciteit van de Ring verbeteren. Zo kan je tijdens de spits de 19 km tussen HERMES SANCTORUM Vlaams Volksvertegenwoordiger hermes.sanctorum@groen.be

Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe in 20 minuten doen, aan 60 km/uur. Wie tekent daar niet voor? LUC DEBRAEKELEER Provincieraadslid l luc.debraekeleer@groen.be


© wouter torbeyns

Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

Staatshervorming: waarom we meedoen

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wettelijk instrument dat dit kan afdwingen. Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

Sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. Waarom

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’. Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

punt een gezamenlijk voorstel.

mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

ecologische punten realiseren. We verdedigen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

de federale overheid bovendien verlamd door

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

rekening van de financiële crisis te betalen.

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

een deel van de personenbelasting zullen innen,

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

geen houvast om op termijn uit de armoede te

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een probleem is met de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

daarom een minimum.

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

Stefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers kunnen aanpakken.

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen!  Doe mee_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen?  word lid_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

je al lid van Groen!

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30 jaar als gemeenschappelijke fractie in het federale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen overlegt de groene familie als enige permanent

naam straat postcode

nr

bus

plaats

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

tel./GSM

e-mail

we slaagden er in om het eens te worden over een

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

progressief model voor een nieuwe financierings-

Ja, ik wil graag meehelpen. Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

colofon Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.


Webtip www.groenkampenhout.be

Fietspad Kwerpseweg verschuift naar 2011 Elke gemeenteraad opnieuw vraagt Groen! naar een stand van zaken...Telkens opnieuw zijn er volgens schepen Leaerts tal van goede redenen tot uitstel, aan geen enkel probleem kan hij iets doen. Nu zijn het de nutsmaatschappijen die eerst de gas- en waterleidingen komen verplaatsen waardoor de eigenlijke werken aan de Kwerpseweg zullen verschuiven naar januari 2011. Het is met spijt en vooral veel onmacht dat de schepen dit moet aanzien. Het dossier loopt al jaren en leidt blijkbaar een eigen leven. Niemand heeft er nog vat op. En intussen fietsen fietsers weer een winter in het donker op een veel te gevaarlijke rijbaan. De bewoners van de Kwerpseweg zullen worden

ingelicht

na

nog

maar

eens

een

Een lokaal bedrijventerrein aan het Sas kan een antwoord bieden aan de honderden bezwaren van omwonenden en een oplossing bieden voor alle zonevreemde bedijven.

In de ban van bedrijventerreinen

coördinatievergadering, waar de voorlopig vaste startdatum misschien wordt vastgelegd…

Enerzijds zijn er plannen voor een lokaal bedrijventerrein tussen

---------------------------------------

Kampenhout-dorp en de woonwijk het Rood Klooster, anderzijds zijn er

Zei u 'Bijzonder Overrijdbare Beddingen'?

plannen voor de uitbreiding van de industrieterreinen aan Kampenhout-Sas.

De busbanen op de Haachtsesesteenweg op het

Beide dossiers doen flink wat stof opwaaien.

grondgebied van Kampenhout zijn eindelijk klaar. Nu komt het erop neer te weten wat er wel en niet mag. Wanneer mag je een busstrook gebruiken en mag je een bijzondere overrijdbare bedding dwarsen of niet? Op www.kampenhout.be wordt alles haarfijn

Niet in het centrum van Kampenhout Groen!

stelde

een

---------------------------------------

is voor een lokaal bedrijventerrein aan het

Fietsopstelvakken aan vernieuwde kruispunten

Zo wordt er tegemoet gekomen aan de

Sas? Zo is er een oplossing voor alle

honderden bezwaren van omwonenden in

zonevreemde bedrijven, en tegelijk een

Kampenhout-centrum en het Rood-Klooster.

antwoord op de bezwaren van bezorgde

Volgens het gemeentebestuur kan dit niet,

bewoners.

Leuvensesteenweg een opknapbeurt kregen, rest er

omdat

Zie ook: www.bloggen.be/

misschien nog een beetje verf voor het schilderen

worden tot een ‘bijzonder economisch

van fietsopstelvakken? Zo kan de fietser zich bij rood

knooppunt’. Maar ook die plannen tot

licht voor de wachtende auto's opstellen en als eerste

uitbreiding

het kruispunt oversteken, wat veiliger is voor de

bezwaarschriften op.

fietser én de autobestuurder.

Kampenhout-Sas is nog geen bijzonder

---------------------------------------

economisch knooppunt!

Gratis grof huisvuilophaling?

De Adviesraad (SARO) nam deze bezwaren

kruipunten

aan

de

Haachtse-

en

Een telefoonsymbooltje en een @ bij het zeteltje op de afvalkalender van Interza zouden kunnen helpen bij het voorkomen van verwarring bij de gratis ophaling van grof huisvuil? Heb je grof huisvuil? Bel of mail met Interza! www.interza.be ----------------------------------------

Doe mee met Groen! Kampenhout Meedoen met Groen! in Kampenhout? Ben je geïnteresseerd in de lokale politiek? Ben je bekommerd om de ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu of sociale zaken in Kampenhout? Kom dan Groen! versterken in Kampenhout! Eén adres: info@groenkampenhout.be .

Kampenhout-Sas

leverden

zou

meer

op

Waardoor bijzonder wel eens ‘gewoon’ zou kunnen blijven, en er misschien toch ruimte

alle

ontwikkelen

optimalisatie van de bestaande toestand." lokaal de

Nu

te

om

braakliggende industriegronden aan het Sas.

uitgelegd. Nuttig!

bedrijventerrein

voor

uitgebreid

dan

afvalovenkampenhout

1000

ter harte en was duidelijk in haar advies aan de Vlaamse regering: "Dit pleit voor een uiterst

voorzichtige

benadering

van

Kampenhout-Sas als bijzonder economisch knooppunt. Het ontwikkelingsproces zou enkel mogen gericht worden op

ERIK TORBEYNS Gemeenteraadslid info@groenkampenhout.be

contact Groen! Kampenhout Erik Torbeyns Binneveldstraat 25 1910 Kampenhout 016/65.19.76 info@groenkampenhout.be http://www.groenkampenhout.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groenkrant najaar 2010  

huis aan huisblad Groen! Kampenhout najaar 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you